Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

 

Herved bekendtgøres lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000 med de ændringer, der følger af § 13 i lov nr. 246 af 6. april 2001, § 46 i lov nr. 343 af 16. maj 2001, § 4 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, § 9 i lov nr. 414 af 6. juni 2002, § 46 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, § 7 i lov nr. 297 af 30. april 2003, § 5 i lov nr. 401 af 28. maj 2003, § 4 i lov nr. 447 af 10. juni 2003 og § 8 i lov nr. 98 af 18. februar 2004.

De ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 om ændring af lov om produktionsskoler, lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen) er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringerne først træder i kraft den 1. januar 2007, jf. lovens § 11.

Kapitel 1

Danmarks Evalueringsinstitut

§ 1. Danmarks Evalueringsinstitut er en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning og uddannelse i Danmark.

Stk. 2. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med undervisningsministeren og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelser m.v.

Stk. 3. Evalueringsinstituttet har til opgave at samle national og international erfaring med uddannelsesevaluering og kvalitetsudvikling samt løbende at udvikle og forny metoder til evaluering og kvalitetsudvikling.

§ 2. Evalueringsinstituttet gennemfører af egen drift, jf. § 4, systematiske evalueringer af uddannelser og undervisning ved offentlige og private institutioner, der er omfattet af de love, som er nævnt i bilag 1 til loven, jf. dog stk. 2. For private institutioner gælder dette dog kun, i det omfang de modtager offentlige tilskud. Undervisningsministeren kan beslutte, at evalueringsinstituttet over for de institutioner, der er nævnt i 1. pkt., skal gennemføre andre former for evalueringer, herunder evalueringer af en uddannelsesinstitutions samlede virksomhed eller dele heraf.

Stk. 2. Evalueringer af undervisning på grundskoleniveau på friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler gennemføres efter aftale med skolen.

Stk. 3. Evalueringer af uddannelser og undervisning, der er omfattet af de love, som er nævnt i bilag 1 til loven, som foregår ved uddannelsesinstitutioner, der ikke hører under undervisningsministerens område, og som går videre end evalueringer af uddannelser og undervisning, gennemføres efter aftale med vedkommende minister eller anden myndighed.

Stk. 4. Evalueringsområdet kan i øvrigt af undervisningsministeren efter aftale med vedkommende minister udvides til at omfatte uddannelses- og institutionsevalueringer på andre ministeriers område.

§ 3. Evalueringsinstituttet kan endvidere gennemføre evalueringer efter anmodning. Evalueringer kan rekvireres af Undervisningsministeriet, andre ministerier, overordnede uddannelsesråd, amtsråd, kommunalbestyrelser, offentlige uddannelsesinstitutioner, godkendte eller tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, der udbyder private uddannelser.

Stk. 2. Evalueringer efter stk. 1 gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.

§ 4. Evalueringsinstituttets forslag til det kommende års evalueringsområder samt instituttets budget, herunder rammer for den indtægtsdækkede virksomhed, skal forelægges til undervisningsministerens godkendelse inden den 1. oktober.

§ 5. Danmarks Evalueringsinstitut ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig over for undervisningsministeren.

Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, der udpeges af undervisningsministeren, og et antal medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde:

1) 3 medlemmer, der beskikkes efter indstilling af Grundskolerådet.

2) 2 medlemmer, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser med 1 repræsentant og Gymnasierådet med 1 repræsentant.

3) 3 medlemmer, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Erhvervsakademirådet med 1 repræsentant, Rådet for de Mellemlange Videregående Uddannelser med 1 repræsentant og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling med 1 repræsentant.

4) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse.

5) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 3. I det tilfælde, at et af de i stk. 2 nævnte råd nedlægges, træder det til enhver tid mest relevante råd i stedet.

Stk. 4. Bestyrelsen beskikkes for en 3-årig periode. Der kan ske genbeskikkelse.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter instituttets vedtægt, herunder regler, der sikrer, at den evaluerede institution får mulighed for at udtale sig, inden rapporten offentliggøres. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af evalueringsinstituttet og fastlægger instituttets virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra lederen årsprogrammet for instituttet, herunder forslag til rammer for den indtægtsdækkede virksomhed.

Stk. 3. Instituttets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen efter undervisningsministerens godkendelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger instituttets øvrige personale. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til at ansætte og afskedige instituttets øvrige personale.

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter et repræsentantskab fælles for alle uddannelsesområder. Repræsentantskabet har til opgave en gang om året at udtale sig om evalueringsinstituttets årsrapport og om årsprogrammer samt om bestyrelsens indstilling om prioritering af indsatsområder til undervisningsministeren. Bestyrelsen, der mindst en gang om året afholder et møde med repræsentantskabet, skal dels forholde sig til repræsentantskabets udtalelser i henhold til 2. pkt. og har dels pligt til at videreformidle repræsentantskabets udtalelser.

Stk. 5. Repræsentantskabet, der består af 27 medlemmer, sammensættes på følgende måde:

1) 7 medlemmer efter indstilling fra sektoren for skoleejere, bestyrelsesforeninger og arbejdsgivere, således at der er 1 repræsentant for Kommunernes Landsforening, 1 repræsentant for Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab, 1 repræsentant for Amtsrådsforeningen i Danmark, 1 repræsentant for området for frie skoler, 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesområdet, 1 repræsentant for de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet.

2) 4 medlemmer efter indstilling fra sektoren for rektorforsamlinger og ledersammenslutninger, således at der er 1 repræsentant for grunduddannelsesområdet, 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesområdet, 1 repræsentant for de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet.

3) 6 medlemmer efter indstilling fra sektoren for arbejdsmarkedets parter, således at der er 3 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 3 repræsentanter fra arbejdstagerside.

4) 4 medlemmer efter indstilling fra sektoren for faglige lærerorganisationer, således at der er 1 repræsentant for grunduddannelsesområdet, 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesområdet, 1 repræsentant for de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet.

5) 4 medlemmer efter indstilling fra sektoren for studenter- og elevsammenslutninger, således at der er 1 repræsentant for grunduddannelsesområdet, 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesområdet, 1 repræsentant for de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet.

6) 2 medlemmer med en bred international, evalueringsfaglig viden, der skal udpeges af repræsentantskabet.

Stk. 6. Repræsentantskabet nedsættes for en 3-årig periode, der følger bestyrelsens beskikkelsesperiode. Dog beskikkes de 4 repræsentanter for studenter- og elevsammenslutninger kun for 2 år.

Stk. 7. Nærmere regler om repræsentantskabet og dets virksomhed fastsættes i evalueringsinstituttets vedtægt.

Stk. 8. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra lederen en evalueringsgruppe for hver evaluering. Evalueringsgruppen består af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres. Medlemmer af bestyrelsen eller ansatte ved instituttet kan ikke indgå i evalueringsgruppen. Bestyrelsen sikrer, at medlemmerne af evalueringsgruppen ikke er inhabile.

§ 7. Evalueringsinstituttets leder varetager den daglige ledelse af instituttet.

§ 8. Evalueringsgruppen, jf. § 6, stk. 8, har ansvaret for evalueringen og den evalueringsrapport, der skal afslutte evalueringen. Rapporten afgives til bestyrelsen. Evalueringsrapporter vedrørende evalueringer under Undervisningsministeriets område afleveres af bestyrelsen til undervisningsministeren senest 14 dage før offentliggørelsen. Andre evalueringsrapporter afleveres til vedkommende minister m.v., jf. § 2, stk. 3 og 4, eller vedkommende rekvirent, jf. § 3, senest 14 dage før offentliggørelsen.

Stk. 2. Evalueringsinstituttet offentliggør alle evalueringsrapporter og orienterer offentligheden om sin aktivitet. Instituttet afgiver ved årets afslutning en beretning om årets aktivitet.

Stk. 3. Evalueringsinstituttets sager om evaluering er omfattet af offentlighedsloven, når den endelige rapport er offentliggjort, jf. stk. 1.

Stk. 4. Når evalueringsinstituttet til brug for gennemførelsen af en evaluering modtager arbejdsdokumenter, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.

§ 9. Evalueringsinstituttet kan i forbindelse med evaluering, der gennemføres efter § 2, af vedkommende evaluerede uddannelsesinstitution forlange alle oplysninger, der skønnes af betydning for evalueringen. Oplysninger kan indhentes i elektronisk form.

Kapitel 2

Evaluering, herunder kvalitetsudvikling, og opfølgning m.v.

§ 10. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om evaluering og om opfølgning på evaluering, som er gennemført efter § 2, stk. 1.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan endvidere bl.a. på baggrund af en evaluering fastsætte regler om kvalitetsudvikling, herunder lærerkvalifikationer m.v.

§ 11. Vedkommende minister eller anden myndighed kan på baggrund af en afsluttet evaluering efter § 2 give uddannelsesinstitutionen, den ansvarlige myndighed og den praktikansvarlige myndighed påbud om opfølgning på evalueringsrapporten.

Stk. 2. Påbud i henhold til stk. 1 kan ikke gives uddannelsesinstitutioner under universitetsloven.

§ 12. Hvis en uddannelsesinstitution, der modtager statstilskud, ikke udleverer oplysninger efter § 9 eller ikke efterkommer påbud efter § 11, kan vedkommende minister tilbageholde tilskud, eller lade tilskud bortfalde helt eller delvist.

Kapitel 3

Klage

§ 13. Evalueringsinstituttets afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår klager over retlige spørgsmål, påklages til undervisningsministeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juni 1999.

Stk. 2. For folkeskolens område gennemføres evalueringer i perioden indtil den 31. december 2000 efter aftale med vedkommende kommunalbestyrelse.

§ 15. I lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., som ændret ved § 18 i lov nr. 903 af 16. december 1998, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Hvis uddannelsernes kvalitet og faglige niveau ikke svarer til kravene i uddannelsesreglerne, eller hvis institutionen ikke følger regler fastsat i henhold til § 10 og påbud givet i henhold til § 11 i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, kan ministeren begrænse institutionens udbud af og optagelse til uddannelser.«

§ 16. I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 18. august 1998, som ændret ved § 16 i lov nr. 903 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, indsættes efter »fortrolige«: », jf. dog stk. 4«.

2. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan Danmarks Evalueringsinstitut forlange disse oplysninger udleveret til brug for evalueringer.«

§ 17. I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 18. august 1998, som ændret ved § 17 i lov nr. 903 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, indsættes efter »fortrolige«: », jf. dog stk. 4«.

2. I § 7 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan Danmarks Evalueringsinstitut forlange disse oplysninger udleveret til brug for evalueringer.«

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 481 af 31. maj 2000, hvis § 13 indsatte nr. 43 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. juli 2000.

 

Lov nr. 482 af 31. maj 2000, hvis § 11 ændrede nr. 21 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. juli 2000.

 

Lov nr. 483 af 31. maj 2000, hvis § 29 ændrede § 11, stk. 2 og nr. 4 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. juli 2000.

 

Lov nr. 487 af 31. maj 2000, hvis § 28 indsatte nr. 44 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. januar 2001.

 

Lov nr. 488 af 31. maj 2000, hvis § 34 indsatte nr. 45 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. januar 2001.

 

Lov nr. 246 af 6. april 2001, hvis § 13 ændrede i nr. 11, 12, 15,16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, og indsatte nyt nr. 46 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. maj 2001.

 

Lov nr. 343 af 16. maj 2001, hvis § 46 ændrede i nr. 30 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. januar 2002.

 

Lov nr. 149 af 25. marts 2002, hvis § 4 ophævede nr. 14 og 36 og ændrede nr. 26 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. juli 2002, med hensyn til disse ændringer.

 

Lov nr. 414 af 6. juni 2002, hvis § 9 ophævede § 8, stk. 3 i denne lov, hvorved stk. 4 og 5 blev stk. 3 og 4, trådte i kraft den 1. juli 2003.

 

Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 46 ændrede nr. 24 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. juli 2002, med hensyn til disse ændringer.

 

Lov nr. 297 af 30. april 2003, hvis § 7 ændrede § 5, stk. 2, 1. pkt., og § 5, stk. 2, trådte i kraft den 1. juli 2003.

 

Lov nr. 401 af 28. maj 2003, hvis § 5 ændrede nr. 11 og ophævede nr. 31 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. juli 2003 med hensyn til disse ændringer.

 

Lov nr. 447 af 10. juni 2003, hvis § 4 indsatte nyt nr. 5 i § 5, stk. 2, og indsatte nyt nr. 46 (redaktionelt ændret til nyt nr. 47), trådte i kraft den 1. januar 2004.

 

Lov nr. 98 af 18. februar 2004, hvis § 8 ændrede i nr. 15, 40 og 41 i bilag 1 til denne lov, trådte i kraft den 1. august 2005.

Undervisningsministeriet, den 10. august 2005

Bertel Haarder

/Claus Ulrich SchousboeBilag 1

1) Lov nr. 142 af 26. april 1972 om fodterapeuter med senere ændringer.

2) Lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre med senere ændringer.

3) Lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere med senere ændringer.

4) Lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet 1) .

5) Lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990 med senere ændringer.

6) Lov nr. 371 af 6. juni 1991 om landbrugsuddannelser med senere ændringer 2) .

7) Lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 med senere ændringer.

8) § 29 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m. med senere ændringer.

9) Lov om statsskoler som forsøgscenter for 8.-10. skoleår, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 29. juli 1992.

10) Lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992.

11) Lov om universiteter (universitetsloven), for så vidt angår uddannelse og undervisning indtil forskeruddannelsesniveau

12) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 2. september 2000 med senere ændringer 3) .

13) Lov nr. 1137 af 22. december 1993 om sundhedspersonalets videreuddannelse m.v.

14) Ophævet.

15) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

16) Lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 14. oktober 1999 4) .

17) Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 med senere ændringer.

18) Lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000 5) .

19) Lov om specialundervisning for voksne jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000 6) .

20) Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 25. juni 1999 7) .

21) Lov 1) om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 11. juli 2000 8) .

22) Lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere med senere ændring.

23) Lov nr. 505 af 12. juni 1996 om Danmarks Journalisthøjskole med senere ændringer 9) .

24) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

25) Lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, jf. lovbekendtgørelse nr. nr. 668 af 7. juli 2000 10) .

26) Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer 11) .

27) Lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 1. november 2000 12) .

28) Lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 1. november 2000.

29) Lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. november 2000.

30) Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

31) Ophævet.

32) Lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996 13) .

33) Lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 25. juli 2000 med senere ændringer 14) .

34) Lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. november 2000 15) .

35) Lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser 6) 16) .

36) Ophævet.

37) Lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 25. oktober 2000 17) .

38) Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 3. juli 2000 18) .

39) Lov nr. 479 af 31. maj 2000 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdskoler (frie kostskoler) med senere ændringer 19) .

40) Lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven).

41) Lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

42) Lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000 20) .

43) Lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser 21) .

44) 2)  Lov nr. 487 af 31. maj 2000 om forberedende voksenundervisning med senere ændring 2) 22) .

45) 3)  Lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 23) .

46) Lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 8. august 2000 med senere ændringer 24) .

47) Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.


1) Loven er ophævet, men Danmarks Pædagogiske Universitet er videreført under universitetsloven, jf. lov nr. 403 af 28. maj 2003 med senere ændringer.

2) Nu lovbekendtgørelse 871 af 23. oktober 2002 med senere ændringer.

3) Nu lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002 med senere ændringer.

4) Nu lovbekendtgørelse nr. 980 af 28. september 2004 med senere ændring. Ved lov nr. 299 af 30. april 2003 blev lovens titel ændret til: » Lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse «.

5) Nu lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004.

6) Med senere ændringer.

7) Med senere ændringer.

8) Nu lovbekendtgørelse nr. 1256 af 2. december 2004 med senere ændringer.

9) Nu lovbekendtgørelse nr. 231 af 30. marts 2001 med senere ændringer.

10) Nu lovbekendtgørelse nr. 402 af 28. maj 2004 med senere ændring.

11) Nu lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 med senere ændring.

12) Med senere ændringer.

13) Med senere ændringer.

14) Nu lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 med senere ændringer.

15) Med senere ændringer.

16) Med senere ændringer.

17) Ophævet pr. 1. januar 2004 ved § 21, stk. 2, i lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

18) Nu lovbekendtgørelse nr. 759 af 5. juli 2004 med senere ændringer.

19) Nu lovbekendtgørelse nr. 870 19. august 2004 med senere ændringer.

20) Nu lovbekendtgørelse nr. 431 af 6. juni 2005.

21) Med senere ændringer.

22) Nu lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005 med senere ændring.

23) Med senere ændringer.

24) Nu lovbekendtgørelse nr. 812 af 15. juli 2004 med senere ændringer.