Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse, hf-enkeltfagsundervisning, enkeltfagsstudentereksamen og for hf-selvstuderende

 

I medfør af § 6, stk. 2, i lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 402 af 28. maj 2004, og § 29, stk. 2 og 4, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 23. oktober 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 98 af 18. februar 2004, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Almen voksenuddannelse

§ 1. Amtsrådet skal opkræve deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse (avu) for deltagelse i undervisning og prøver samt af selvstuderende opkræve betaling for at gå til prøve.

§ 2. Amtsrådet fastsætter betalingens størrelse for det enkelte fag inden for intervallet 300-900 kr., jf. dog stk. 2. For selvstuderende fastsættes betalingen i intervallet 300-600 kr. pr. prøve i de enkelte fag, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For fagene dansk, matematik, engelsk og dansk som andetsprog udgør deltagerbetalingen 100 kr., jf. § 6, stk. 3 og 4, i lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre.

Stk. 3. Med fag forstås et forløb, der efter fagbeskrivelserne i bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for almen voksenuddannelse afsluttes med prøve. Basisundervisning sidestilles med fag, der afsluttes med prøve.

Kapitel 2

Hf og stx

§ 3. Amtsrådet skal opkræve deltagerbetaling ved hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, herunder fagelementer, for deltagelse i undervisning og prøver samt af selvstuderende opkræve betaling for at gå til prøve, jf. dog § 5.

Stk. 2. Bestemmelserne om deltagerbetaling for hf-enkeltfagsundervisning gælder tilsvarende for kursister, som modtager undervisning med henblik på at tage en enkeltfagsstudentereksamen, jf. § 17, stk. 10, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

§ 4. Amtsrådet fastsætter betalingens størrelse for det enkelte fag eller et fagelement inden for intervallet 300-900 kr. For selvstuderende fastsættes betalingen inden for intervallet 300-600 kr. pr. prøve i et fag.

Stk. 2. Med fag forstås et forløb, der efter læreplanerne i hf-enkeltfagsbekendtgørelsen, hf-bekendtgørelsen, stx-bekendtgørelsen, hhx-bekendtgørelsen, htx-bekendtgørelsen eller valgfagsbekendtgørelsen afsluttes med prøve. Forløb i idræt C, jf. bilag 13 til hf-bekendtgørelsen, sidestilles med fag, der afsluttes med prøve. Med fagelement forstås en afgrænset enhed af et fag, jf. hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.

§ 5. Det enkelte amtsråd kan efter nærmere bestemmelse herom beslutte, at kursister, som allerede har gennemført 2 eller 3 fag, der kan indgå i en af de fagsammensætninger, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, og som tilmelder sig yderligere fag, friholdes for betaling for det 3. og 4. fag, henholdsvis det 4. fag, der kan indgå i en sådan fagsammensætning, og at kursister, som samtidig tilmelder sig alle fag i en af de fagsammensætninger med 2-4 fag, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, friholdes for betaling for 1 eller flere fag i fagsammensætningen, jf. § 29, stk. 3, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

Kapitel 3

Fælles regler for deltagerbetaling ved avu, hf og stx

§ 6. Kursisten skal efter anmodning modtage en dokumentation for deltagerbetalingen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Kursistens navn, adresse og cpr-nr.

2) Om vedkommende har været kursist på enkeltfag eller selvstuderende.

3) Hvilket fag eller fagelement, der er erlagt deltagerbetaling for.

4) Niveauet (A, B, C, E eller G).

5) Undervisningsperioden (fra dato, måned, år til dato, måned, år) eller eksamenstermin (måned(er) og år).

6) Deltagerbetalingens størrelse i kr.

7) Om der er søgt statens uddannelsesstøtte (SU) eller statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til deltagerbetalingen.

8) Uddannelsesinstitutionens attestation (stempel og underskrift).

§ 7. Deltagerbetalingen betales forud, jf. dog stk. 2, i forbindelse med optagelsen eller for selvstuderende ved tilmeldingen til prøve. Betaling af deltagerbetalingen er en betingelse for deltagelse i undervisning henholdsvis aflæggelse af prøve.

Stk. 2. Institutionen skal, jf. dog stk. 4, give tilsagn om optagelse til deltagelse i undervisning henholdsvis tilmelding til prøve til ledige dagpengeberettigede, som har ansøgt om tilskud til dækning af deltagerbetalingen efter bestemmelserne om ret til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til selvvalgt uddannelse i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Tilsagnet er betinget, således at optagelse eller tilmelding af den ledige først skal ske, når institutionen fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte får meddelelse om, at ansøgningen om tilskud til dækning af deltagerbetalingen er imødekommet.

Stk. 3. Institutionen kan overføre en ledig, der har fået betinget tilsagn om optagelse efter stk. 2, til venteliste eller et senere hold, hvis den i stk. 2, 2. pkt., nævnte meddelelse ikke er modtaget en uge, inden uddannelsesaktiviteten igangsættes.

Stk. 4. Den ledige skal for at kunne få tilsagn om optagelse, jf. stk. 2 og 3, afgive en skriftlig erklæring om, at tilskuddet til dækning af deltagerbetaling skal udbetales direkte til uddannelsesstedet.

§ 8. Amtsrådet bestemmer, hvortil og hvorledes indbetalingen af deltagerbetalingen skal ske.

§ 9. Deltagerbetalingen dækker, uanset om undervisningen afsluttes i en anden amtskommune end den amtskommune, hvortil deltagerbetalingen er betalt.

§ 10. Deltagerbetalingen betales pr. fag eller fagelement, uanset om undervisningen afsluttes over ét eller flere semestre.

Kapitel 4

Tilbagebetaling af deltagerbetaling ved hf og stx

§ 11. Amtsrådet tilbagebetaler deltagerbetalingen til de kursister, der gennemfører en samlet enkeltfags-hf-eksamen eller enkeltfagsstudentereksamen, for de fag, der indgår i eksamen.

Stk. 2. Amtsrådet tilbagebetaler, jf. dog stk. 3, deltagerbetalingen til de kursister, der har fået udstedt attestation for de fag i de særlige fagsammensætninger, der ifølge bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser kræves til optagelse på:

1) Bioanalytikeruddannelsen.

2) Ernærings- og sundhedsuddannelsen.

3) Håndarbejdslæreruddannelsen.

4) Jordemoderuddannelsen.

5) Pædagoguddannelsen.

6) Radiografuddannelsen.

7) Socialrådgiveruddannelsen.

8) Sygeplejerskeuddannelsen.

Stk. 3. Tilbagebetaling efter stk. 2 finder kun sted, hvis de pågældende ikke på forhånd opfyldte betingelserne for optagelse på den pågældende uddannelse.

Stk. 4. Deltagerbetalingen tilbagebetales uden renter og med fradrag for eventuelt ydet statens uddannelsesstøtte (SU) eller statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til deltagerbetalingen.

§ 12. Ved anmodning om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter § 11 skal anvendes skemaet i bilag 1 samt vedlægges dokumentation for deltagerbetalingen, jf. § 6.

Stk. 2. Tilbagebetalingen foretages af den institution, hvor den sidste prøve i en samlet enkeltfags-hf-eksamen eller enkeltfagsstudentereksamen eller det sidste fag i en krævet fagsammensætning er aflagt henholdsvis gennemført, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. I tilfælde hvor et eller flere fag, der er gennemført ved en offentlig institution, efterfølgende suppleres til en samlet eksamen eller en krævet fagsammensætning ved en privat institution, kan tilbagebetaling kræves hos den eller de offentlige institutioner m.v., der har modtaget deltagerbetalingen.

Stk. 4. Tilbagebetaling skal finde sted senest 6 uger efter modtagelsen af anmodning om tilbagebetaling, jf. stk. 1.

Kapitel 5

Forskellige regler

§ 13. Bekendtgørelsen gælder for undervisning, der foregår såvel på voksenuddannelsescentre og sammenlagte institutioner i tyndt befolkede områder, jf. lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, som på andre offentlige skoler og kurser.

Stk. 2. Deltagerbetaling opkræves ikke for deltagelse i undervisning eller prøve ved uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, jf. lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre.

§ 14. Reglerne om amtskommuner i denne bekendtgørelse gælder tilsvarende for Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner.

Stk. 2. I det omfang bekendtgørelsen gælder for statslige skoler og kurser og for skoler og kurser med 100 pct. statstilskud, træder Undervisningsministeriet i amtsrådets sted.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 123 af 28. februar 2003 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne ophæves.

Undervisningsministeriet, den 4. juli 2005

P.M.V.
E.B.
Henrik Pedersen
KontorchefBilag 1

Juli 2005

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse, hf-enkeltfagsundervisning, enkeltfagsstudentereksamen og for hf-selvstuderende

Ansøgningsskema til brug for tilbagebetaling af deltagerbetaling ved hf og stx

 

Jeg har færdiggjort:

 

 

 

Sæt x

 

 

En samlet enkeltfags-hf-eksamen

 

En enkeltfagsstudentereksamen

 

Den samlede fagsammensætning med henblik på optagelse til:

 

1) bioanalytikeruddannelsen

 

2) ernærings- og sundhedsuddannelsen

 

3) håndarbejdslæreruddannelsen

 

4) jordemoderuddannelsen

 

5) pædagoguddannelsen

 

6) radiografuddannelsen

 

7) socialrådgiveruddannelsen

 

8) sygeplejerskeuddannelsen

 

pr. (dato): ________________

 

Min samlede enkeltfagseksamen eller den samlede fagsammensætning, der kræves til optagelse, jf. § 11, stk. 1 og 2, indeholder følgende fag, som jeg har erlagt deltagerbetaling for:

 

Fag

Niveau

A, B eller C

Erlagt

deltager-

betaling (kr.)

Undervisningsperiode/eksamenstermin

Modtaget SU til deltagerbetaling

(sæt x)

Modtaget SVU til deltagerbetaling

(sæt x)

 

 

 

 

ja

nej

ja

nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg anmoder om tilbagebetaling af den erlagte deltagerbetaling med fradrag af evt. modtaget SU eller SVU. Dokumentation for deltagerbetalingen og dokumentation fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der angiver evt. modtaget støtte for de perioder, hvor fagene er gennemgået, vedlægges.

 

Dato

 

Underskrift