Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder ( slutmål ) og trinmål

(Fælles mål)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 571 af 23. juni 2003 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder ( slutmål ) og trinmål (Fælles mål), som ændret ved bekendtgørelse nr. 804 af 15. juli 2004, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner samt om folkeskolens afsluttende prøver. (Fælles Mål mv.)«

2. § 2, stk. 3, nr. 4, affattes således:

»4) opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling, bl.a. gennem kendskab til folkeviser, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H. C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg,«

3. I § 80, indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. I bilag 2 er angivet prøvekrav til folkeskolens afgangsprøve og i bilag 3 til 10.-klasse-prøven.«

4. Efter bilag 1 indsættes bilag 2 som gengivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

5. Efter bilag 2 indsættes bilag 3 som gengivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2, stk. 3, nr. 4, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 2, gælder alene for elever, der går i 1. til 7. klasse i skoleåret 2005/06 og senere. Fra skoleåret 2006/07 omfatter reglen tillige elever der går i 8. klasse, fra skoleåret 2007/08 endvidere elever i 9. klasse, og fra skoleåret 2008/09 gælder reglen alle folkeskolens klassetrin.

Undervisningsministeriet, den 14. juli 2005

P.M.V.
E.B.
Henrik PedersenBilag 1

 

»Bilag 2

 

Folkeskolens afsluttende prøver

Folkeskolens afgangsprøve

Dansk

 

1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig.

 

1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en opgave i retstavning og en opgave i skriftlig fremstilling.

 

1.3. Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn.

 

1.4. Prøven i retstavning består af en diktatdel, som oplæses for eleverne, og en opgavedel, som eleverne selv skal læse og løse. Prøven varer 60 minutter. Heraf afsættes mindst 35 minutter til elevens arbejde med ordbog og selvstændige opgaver. Der udleveres kladdepapir. Besvarelsen anføres på opgavearket. Der gives én karakter.

 

1.5. Tidligst 15 minutter inden prøven åbner skolens leder eller dennes stedfortræder konvolutten med lærerark, således at den/de, der skal diktere, kan gennemse instruktionen og teksten på lærerarket. Lederen af skolen bestemmer, hvem der skal diktere. Det bør normalt være læreren i faget. Den, der dikterer, er ikke tilsynsførende og skal forlade lokalet, når dikteringen er færdig. En af de tilsynsførende kontrollerer, at prøven afvikles i overensstemmelse med anvisningerne på lærerarket.

 

1.6. Til besvarelse af opgaven i skriftlig fremstilling gives der 4 timer.

 

1.6.a. Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol og elektroniske ordbøger, jf. 1.3.

 

1.7. Umiddelbart efter at opgavesættene er udleveret til eleverne, læses opgavernes overskrifter op for eleverne.

 

1.8. Der prøves i at skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen. Endvidere prøves der i at kunne udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende form samt i at anvende korrekt sprog, herunder retstavning og tegnsætning. Der gives én karakter for besvarelsen og én karakter for orden.

 

1.9. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 60-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere skønlitterære tekster og forskellige sagtekster. Desuden opgives der to større fiktive værker, hvoraf mindst et skal være en dansk roman. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse.

 

1.10. Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof, både de kortere tekster, de større værker og de andre udtryksformer. Det enkelte prøveoplæg er en tekst eller et eksempel på en anden udtryksform. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. Sproglige udtryk i prøveoplæg skal være på dansk. Eleven får 40 minutters forberedelsestid.

 

1.11. Eleven må i forberedelsestiden benytte ordbøger og egne optegnelser samt tage notater til brug for eksaminationen.

 

1.12. Prøven består i elevens redegørelse for oplægget med efterfølgende samtale. Der prøves i tekster og andre udtryksformer - herunder fortolkning, vurdering og perspektivering af oplægget - samt i mundtlig fremstilling og samtale. Der gives én karakter.

 

1.12.a. Til eksamination inkl. karakterfastsættelse afsættes der 20 minutter.

2. Matematik

 

2.1. Prøven er skriftlig og mundtlig.

 

2.2. Den skriftlige del af prøven består af to elementer på tilsammen 4 timers varighed. Eleven skal inden for den samlede prøvetid kunne behandle matematiske problemstillinger og anvende matematik til løsning af problemer af rutinemæssig og af åben karakter fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens brug af færdigheder og faglige redskaber. Ligeledes vil de faglige begrundelser, herunder anvendelse af matematiske modeller, indgå i bedømmelsen samt elevens anvendelse af forklarende tekst, algebraiske udtryk og tegninger mv. I de mere åbne opgaver vurderes, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan vurdere problemer, beskrive løsningsstrategier og løsninger ved hjælp af matematikken.

 

2.3. Det ene element af prøven er en færdighedsdel. Til besvarelsen af denne del af prøven gives 1 time af den samlede prøvetid. Eleven skal i færdighedsdelen prøves i færdigheder og brugen af faglige redskaber og faglige udtryk. Der må ikke benyttes lommeregner eller andre datatekniske hjælpemidler.

 

2.4. Det andet element af prøven er en problemløsningsdel. Til besvarelsen af denne del af prøven gives 3 timer af den samlede prøvetid. Eleven skal i problemløsningsdelen kunne behandle og løse problemer ved brug af matematikken. Ved problemløsningsdelen må eleven benytte en godkendt formel- og tabelsamling, jf. stk. 10, egne optegnelser og opslagsværker samt andre hjælpemidler, herunder lommeregner og computer, jf. § 13, stk. 1 og § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Hvis der til et opgavesæt skal anvendes særlige hjælpemidler, vil dette blive meddelt skolerne ved opgavernes udsendelse.

 

2.5. Der gives én samlet karakter for de to elementer i prøven, og heri indgår besvarelsens kommunikationsværdi.

 

2.6. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder:

a. Arbejde med tal og algebra.

b. Arbejde med geometri.

c. Matematik i anvendelse.

d. Kommunikation og problemløsning.

 

2.7. Prøven foregår individuelt og tilrettelægges, så ca. 4 elever, der arbejder samtidigt med hvert sit prøvespørgsmål, gennemfører prøven i løbet af 1,5 time. Karakterfastsættelsen finder sted inden for samme tidsrum.

 

2.8. Prøven tager udgangspunkt i et oplæg, der bygger på praktiske problemstillinger. Oplægget skal have en tydelig matematisk problemstilling og give eleverne mulighed for gennem undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer at benytte arbejdsmetoder og vise indsigt og færdigheder, der vedrører matematik og matematikkens anvendelse. I arbejdet skal eleverne kunne veksle mellem praksis og teori. Ved prøven må eleven anvende alle hjælpemidler. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer. Mens eleverne arbejder, taler lærer og censor med den enkelte elev. I samtalerne skal eleverne forholde sig til de praktiske elementer og uddybe de teoretiske overvejelser, som oplægget giver anledning til.

 

2.9. Der prøves i praktisk anvendelse af fagets begreber og arbejdsmetoder, i argumentation for de fundne resultater og valg af fremgangsmåde samt i viden om og indsigt i det matematiske stof. Der gives én karakter.

 

2.10. Undervisningsministeriet godkender en eller flere formel- og tabelsamlinger. En godkendelse kan gøres tidsbegrænset, og den kan tilbagekaldes, hvis vilkår eller forudsætninger for godkendelsen ændres eller ikke efterkommes.

3. Engelsk

 

3.1. Prøven er mundtlig.

 

3.2. Der opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel billeder, lyd og video. Stof om flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i opgivelserne.

 

3.3. Prøveoplægget består af skrevet og talt engelsk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Det skrevne oplæg skal have en længde af ca. 1 normalside og det talte oplæg en varighed af 2½-4 minutter. Oplægget skal have indholdsmæssig sammenhæng med det opgivne stof og afspejle sider af kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Oplægget skal være ukendt for eleven.

 

3.4. Eleven får 20 minutters forberedelsestid og må anvende ordbøger, herunder elektroniske, og tage notater til brug for eksaminationen.

 

3.5 Prøven foregår på engelsk. Den består i elevens redegørelse for det ukendte oplæg samt en samtale om indholdet, hvori også relevante dele af det opgivne stof inddrages. Der prøves i kommunikative færdigheder, herunder lytte- og læseforståelse og mundtlig sprogfærdighed. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig forholdsvis præcist og nuanceret. I vurderingen indgår desuden elevens kendskab til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Der gives én karakter.

4. Tysk

 

4.1. Prøven er mundtlig.

 

4.2. Der opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel billeder, lyd og video.

 

4.3. Prøveoplægget består af skrevet og talt tysk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Det skrevne oplæg skal have en længde af ca. 1 normalside og det talte oplæg en varighed af 2½-4 minutter. Oplægget skal have indholdsmæssig sammenhæng med det opgivne stof og være ukendt for eleven.

 

4.4. Eleven får 20 minutters forberedelsestid og må anvende ordbøger, herunder elektroniske, og tage notater til brug for eksaminationen

 

4.5. Prøven foregår på tysk. Den består i elevens redegørelse for det ukendte oplæg samt en samtale om indholdet, hvori også relevante dele af det opgivne stof inddrages. Der prøves i kommunikative færdigheder, herunder lytte- og læseforståelse samt mundtlig sprogfærdighed. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig forholdsvis klart i et enkelt sprog. Der gives én karakter.

5. Fransk

 

5.1. Prøven er mundtlig.

 

5.2. Der opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel billeder, lyd og video.

 

5.3. Prøveoplægget består af skrevet og talt fransk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Det skrevne oplæg skal have en længde af ca. 1 normalside og det talte oplæg en varighed af 2½-4 minutter. Oplægget skal have indholdsmæssig sammenhæng med det opgivne stof og være ukendt for eleven.

 

5.4. Eleven får 20 minutters forberedelsestid og må anvende ordbøger, herunder elektroniske, og tage notater til brug for eksaminationen .

 

5.5. Prøven foregår på fransk. Den består i elevens redegørelse for det ukendte oplæg samt en samtale om indholdet, hvori også relevante dele af det opgivne stof inddrages. Der prøves i kommunikative færdigheder, herunder lytte- og læseforståelse samt mundtlig sprogfærdighed. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig forholdsvis klart i et enkelt sprog. Der gives én karakter.

6. Naturfag

Fysik/kemi og biologi

 

6.1. Prøven er skriftlig og praktisk/mundtlig.

 

6.2. Den skriftlige del af prøven består af et opgavesæt i hvert af fagene fysik/kemi og biologi. Opgaverne løses med en ½ time til hvert fag.

 

6.3. Eleven prøves i forståelse og anvendelse af faglige begreber inden for fagenes slutmål. Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

 

6.4. Der gives én karakter for besvarelsen i hvert af fagene fysik/kemi og biologi.

 

6.5. Den praktisk/mundtlige del af prøven er en fælles prøve i fagene fysik/kemi og biologi.

 

6.6. Til den praktisk/mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagenes centrale kundskabs- og færdighedsområder:

 

Fysik/kemi

a. Fysikkens og kemiens verden.

b. Udvikling i naturvidenskabelige erkendelse.

c. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund.

d. Arbejdsmåder og tankegange.

 

Biologi

a. De levende organismer og deres omgivende natur.

b. Miljø og sundhed.

c. Biologiens anvendelse.

d. Arbejdsmåder og tankegange.

 

Det opgivne stof skal være afpasset under hensyntagen til undervisningens omfang i de enkelte fag.

 

6.7. Den praktisk/mundtlige prøve afholdes efter skolens bestemmelse på en af følgende måder:

 

A. Eleven arbejder med en naturfaglig opgave, som skal indeholde både praktiske og teoretiske elementer. Opgaverne udarbejdes af fagenes lærer/lærere og skal omfatte fagområder inden for fysik/kemi og biologi. Eleven prøves i at anvende begreber inden for både fysik/kemi og biologi samt i mål fra fagenes arbejdsmåder og tankegange. Medens eleven arbejder, taler lærer/lærere og censor med eleven om opgavens løsning samt vurderer elevens forståelse og anvendelse af fagenes begreber, arbejdsmåder og tankegange. Prøven varer 2 timer, inkl. karakterfastsættelse, og tilrettelægges således, at op til ca. 6 elever arbejder samtidigt, men individuelt.

B. Prøven tager udgangspunkt i et flerfagligt naturfagsemne inden for fysik/kemi og biologi. Ved undervisningens slutning vælger eleverne i samråd med fagenes lærere et antal emner, som eleverne har arbejdet med. Læreren/lærerne udarbejder opgaver i relation til de valgte emner. Opgaverne fordeles ved lodtrækning blandt eleverne, jf. § 11, stk. 4, i bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Eleverne får 1 dags forberedelsestid til det praktiske og teoretiske arbejde med opgaven. Forberedelsen kan foregå i samarbejde mellem flere elever. Eleven prøves i at anvende begreber inden for både fysik/kemi og biologi samt i mål fra fagenes arbejdsmåder og tankegange. Prøven består i elevens redegørelse for det praktiske arbejde, hvori også relevant materiale fra undervisningen kan inddrages, samt i en samtale. I samtalen indgår elevens forståelse og anvendelse af fagenes begreber, arbejdsmåder og tankegange. Prøven varer 20 minutter inkl. karakterfastsættelse.

 

6.8. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolen bestemmelse om prøveformen.

 

6.9. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens viden om og forståelse af fagenes kernefaglige stof, evnen til at bruge denne viden og forståelse til at belyse de udvalgte naturfaglige emner og problemstillinger samt forståelse af sammenhængene mellem fagene. I bedømmelsen indgår også elevens evne til at vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til den praktiske opgave. Der gives én karakter.

7. Latin

 

7.1. Prøven er mundtlig.

 

7.2. Der opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte ca. 20 normalsider.

 

7.3. Prøveoplægget består af en ukendt tekst på ca. 1/3 normalside, eventuelt med tilhørende billeder.

 

7.4. Eleven får 20 minutters forberedelsestid og må anvende ordbøger, herunder elektroniske, og tage notater til brug for eksaminationen.

 

7.5. Der prøves i oversættelse, i sprogiagttagelse, herunder analyse af sætninger, sætningsled og ord samt i en generel indholdsforståelse. Der gives én karakter.

8. Håndarbejde

 

8.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

 

8.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, der omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder:

a. Tekstile arbejdsområder.

b. Det skabende håndværk.

c. Det samfundsmæssige og kulturelle indhold.

Desuden anføres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt er besluttet at anvende til prøveafviklingen.

 

8.3. For hvert hold stilles der en opgave med individuelle løsningsmuligheder. Til udførelse af opgaven gives - afhængigt af opgavens indhold - indtil 8 af de sidste undervisningstimer, hvor eleven påbegynder opgaven, samt 4 timer i den mundtlige prøvetermin, hvor censor er til stede.

 

8.4. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

 

8.5. Der prøves i løsning af en praktisk opgave i den tekstile designproces med vægt på planlægning, formgivning og fremstilling af ting, der har æstetisk og funktionel værdi. I bedømmelsen indgår elevens begrundede valg af fremgangsmåde og produkt. Der gives én karakter.

9. Sløjd

 

9.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

 

9.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, der omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder:

a. Design og produkt.

b. Materiale- og værktøjskendskab.

c. Kulturteknikker.

d. Skabende processer.

Desuden anføres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt er besluttet at anvende til prøveafviklingen.

 

9.3. For hvert hold stilles der en opgave med individuelle løsningsmuligheder. Til udførelse af opgaven gives - afhængig af opgavens indhold - indtil 8 timer af de sidste undervisningstimer, hvor eleven påbegynder opgaven, samt 4 timer i den mundtlige prøvetermin, hvor censor er til stede.

 

9.4. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

 

9.5. Der prøves i planlægning og i fremstilling af et konkret produkt. I bedømmelsen indgår elevens begrundede valg af fremgangsmåde og produkt. Der gives én karakter.

10. Hjemkundskab

 

10.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

 

10.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, der omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder:

a. Mad, måltider og livskvalitet.

b. Fødevarer og håndværk.

c. Forbrug, miljø og ressourcer.

d. Hygiejne og sundhed.

Desuden anføres oplysninger om organisationsform.

 

10.3. Prøven består i planlægning og udførelse af en praktisk opgave med en efterfølgende fremlæggelse og en samtale om opgavens løsning.

 

10.4. Eleverne kan vælge enten at arbejde individuelt eller i grupper bestående af 2-3 elever. Til den praktiske udførelse af opgaven gives ca. 2 timer. Fremlæggelse og samtale om opgavens løsning, der foregår individuelt, sker efterfølgende, jf. § 12, stk. 2, i bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

 

10.5. Eleven eller gruppen trækker en opgave inden for de sidste 5 hverdage før det praktiske arbejde skal udføres. Der gives 45 minutter til planlægning af det praktiske arbejde, herunder udarbejdelse af indkøbsliste og skitsering af arbejdsgang. Herefter foretager læreren indkøbene.

 

10.6. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

 

10.7. Der prøves i planlægning og i praktiske færdigheder inden for de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Censor er til stede ved udførelsen af den praktiske opgave og den efterfølgende fremlæggelse og samtale. Der gives én karakter.«

 

 Bilag 2

»Bilag 3

 

Folkeskolens afsluttende prøver

10.-klasse-prøven

Dansk

 

1.1.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

 

1.1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en opgave i skriftlig fremstilling.

 

1.1.3. Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn.

 

1.1.4. Til besvarelse af opgaven gives 4 timer.

 

1.1.4.a. Ved brug af computer må der alene benyttes tekstbehandling med stavekontrol og elektroniske ordbøger, jf. 1.1.3.

 

1.1.5. Umiddelbart efter, at opgavesættene er udleveret til eleverne, læses opgavernes overskrifter op for eleverne.

 

1.1.6. Der prøves i at skrive sikkert, klart og varieret i en form, der passer til situationen. Endvidere prøves der i at kunne udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og veldisponeret form samt i at anvende korrekt sprog, retstavning og tegnsætning. Der gives én karakter for besvarelsen og én karakter for orden.

 

1.1.7. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 80-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere skønlitterære tekster og forskellige sagtekster. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst et skal være en dansk roman. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse.

 

1.1.8. Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof, både de kortere tekster, de større værker og de andre udtryksformer. Det enkelte prøveoplæg er en tekst eller et eksempel på en anden udtryksform. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. Sproglige udtryk i prøveoplæg skal være på dansk. Eleven får 40 minutters forberedelsestid.

 

1.1.9 Eleven må i forberedelsestiden benytte ordbøger og egne optegnelser samt tage notater til brug ved eksaminationen.

 

1.1.10. Prøven består i elevens redegørelse for sit arbejde med oplægget og efterfølgende samtale. Der prøves i tekster og andre udtryksformer - herunder indsigt i oplægget, fortolkning, vurdering og perspektivering af oplægget samt i mundtlig fremstilling og samtale. Der gives én karakter.

 

1.1.10.a. Til eksamination inkl. karakterfastsættelse afsættes der 20 minutter.

2.2. Matematik

 

2.2.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

 

2.2.2. Den skriftlige del af prøven består af et opgavesæt. Til besvarelsen gives 4 timer. Eleven skal bredere og mere dybtgående kunne behandle matematiske problemstillinger og anvende matematik til løsning af problemer af rutinemæssig og af åben karakter fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens faglige begrundelser for de fundne resultater herunder anvendelse af matematiske modeller. Ligeledes indgår i bedømmelsen, hvordan eleven har anvendt forklarende tekst, benyttet algebraiske udtryk og tegninger m.v. ved opgavebesvarelsen. I de mere åbne opgaver vurderes, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan formulere problemer, beskrive løsningsstrategier og løsninger ved hjælp af matematikken. Der gives én karakter, og heri indgår besvarelsens kommunikationsværdi.

 

2.2.3. Ved den skriftlige prøve må anvendes en godkendt formel- og tabelsamling, jf. § 29, stk. 10, egne optegnelser og opslagsværker samt andre hjælpemidler, herunder lommeregner og computer, jf. § 13, stk. 1 og § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Hvis der til et opgavesæt skal anvendes særlige hjælpemidler, vil dette blive meddelt skolerne ved opgavernes udsendelse.

 

2.2.4. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder :

a. Arbejde med tal og algebra.

b. Arbejde med geometri.

c. Matematik i anvendelse.

d. Kommunikation og problemløsning.

 

2.2.5. Prøven foregår individuelt og tilrettelægges, så ca. 4 elever, der arbejder samtidigt med hvert sit prøvespørgsmål, gennemfører prøven i løbet af 1,5 time. Karakterfastsættelsen finder sted inden for samme tidsrum.

 

2.2.6. Prøven tager udgangspunkt i et oplæg, der bygger på praktiske problemstillinger. Oplægget skal have en tydelig matematisk problemstilling og give eleverne mulighed for gennem undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer at benytte arbejdsmetoder og vise indsigt og færdigheder, der vedrører matematik og matematikkens anvendelse. I arbejdet skal eleverne kunne veksle mellem praksis og teori. Ved prøven må eleverne anvende alle hjælpemidler. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer. Mens eleverne arbejder, taler lærer og censor med den enkelte elev. Der afsluttes med en uddybende samtale om både de praktiske elementer og de teoretiske overvejelser, som oplægget har givet anledning til.

 

2.2.7. Der prøves i viden om og indsigt i det matematiske stof samt i at systematisere og ræsonnere, dels i relation til matematikkens anvendelse, dels i relation til teoretiske overvejelser. Der lægges vægt på faglig fordybelse og forståelse af større sammenhænge. Der gives én karakter.

3.3. Engelsk

 

3.3.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

 

3.3.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en opgave i skriftlig fremstilling. Til besvarelsen gives der 3 timer. Eleven skal kunne disponere stoffet og udtrykke sig hensigtsmæssigt og sammenhængende i overensstemmelse med opgaven. Der stilles krav om færdighed i at udtrykke sig forholdsvis præcist og nuanceret. Der gives én karakter.

 

3.3.3. Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol, synonymordbog og elektroniske ordbøger.

 

3.3.4. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 50-60 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel billeder, lyd og video. Stof om flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i opgivelserne.

 

3.3.5. Prøveoplægget består af skrevet og talt engelsk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Det skrevne oplæg skal have en længde af ca. 1 normalside og det talte oplæg en varighed af 2½-4 minutter. Oplægget skal have indholdsmæssig sammenhæng med det opgivne stof og afspejle sider af kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Oplægget skal være ukendt for eleven.

 

3.3.6. Eleven får 20 minutters forberedelsestid og må anvende ordbøger, herunder elektroniske, og tage notater til brug for eksaminationen .

 

3.3.7. Prøven foregår på engelsk. Den består i elevens redegørelse for det ukendte oplæg samt en samtale om indholdet, herunder de kultur- og samfundsforhold, som oplægget berører. Der prøves i kommunikative færdigheder, herunder lytte- og læseforståelse samt mundtlig sprogfærdighed. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig præcist og nuanceret. I vurderingen indgår elevens kendskab til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Der gives én karakter.

4.4. Tysk

 

4.4.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

 

4.4.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en opgave i skriftlig fremstilling. Til besvarelsen gives der 3 timer. Eleven skal i overensstemmelse med opgaven kunne udtrykke sig forståeligt og hensigtsmæssigt i en sammenhængende skriftlig fremstilling, der i det væsentlige er sprogligt korrekt. Der gives én karakter.

 

4.4.3. Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol, synonymordbog og elektroniske ordbøger.

 

4.4.4. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 50-60 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel billeder, lyd og video.

 

4.4.5. Prøveoplægget består af skrevet og talt tysk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Det skrevne oplæg skal have en længde af ca. 1 normalside og det talte oplæg en varighed af 2½-4 minutter. Oplægget skal have indholdsmæssig sammenhæng med det opgivne stof og være ukendt for eleven.

 

4.4.6. Eleven får 20 minutters forberedelsestid og må anvende ordbøger, herunder elektroniske, og tage notater til brug for eksaminationen.

 

4.4.7. Prøven foregår på tysk. Den består i elevens redegørelse for det ukendte oplæg samt en samtale om indholdet, hvori også relevante dele af det opgivne stof inddrages. Der prøves i kommunikative færdigheder, herunder lytte- og læseforståelse samt mundtlig sprogfærdighed. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig klart, herunder i det væsentlige sprogligt korrekt. I vurderingen indgår elevens kendskab til kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Der gives én karakter.

5.5. Fransk

 

5.5.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

 

5.5.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en opgave i skriftlig fremstilling. Til besvarelsen gives der 3 timer. Eleven skal i overensstemmelse med opgaven kunne udtrykke sig forståeligt og hensigtsmæssigt i en sammenhængende skriftlig fremstilling, der i det væsentlige er sprogligt korrekt. Der gives én karakter.

 

5.5.3. Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol, synonymordbog og elektroniske ordbøger.

 

5.5.4. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 50-60 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel billeder, lyd og video.

 

5.5.5. Prøveoplægget består af skrevet og talt fransk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Det skrevne oplæg skal have en længde af ca. 1 normalside og det talte oplæg en varighed af 2½-4 minutter. Oplægget skal have indholdsmæssig sammenhæng med det opgivne stof og være ukendt for eleven.

 

5.5.6. Eleven får 20 minutters forberedelsestid og må anvende ordbøger, herunder elektroniske, og tage notater til brug for eksaminationen.

 

5.5.7. Prøven foregår på fransk. Den består i elevens redegørelse for det ukendte oplæg samt en samtale om indholdet, hvori også relevante dele af det opgivne stof inddrages. Der prøves i kommunikative færdigheder, herunder lytte- og læseforståelse samt mundtlig sprogfærdighed. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig klart, herunder i det væsentlige sprogligt korrekt. I vurderingen indgår elevens kendskab til kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande. Der gives én karakter.

6.6. Fysik/kemi

 

6.6.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

 

6.6.2. Der opgives et alsidigt sammensat stofudvalg inden for hvert af områderne:

a. Fysikkens og kemiens verden.

b. Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

c. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund.

d. Arbejdsmåder og tankegange.

Det opgivne stof skal være ligeligt fordelt mellem fysik og kemi.

 

6.6.3. Prøven tager udgangspunkt i en opgave, der skal formuleres så bredt, at flere dele af det opgivne stof indgår. Medens eleven arbejder, taler lærer og censor med eleven om opgavens løsning. Der afsluttes med en uddybende samtale om såvel den praktiske udførelse af opgaven som relevant stof i tilknytning til den.

 

6.6.4. Prøven varer 2 timer, inkl. karakterfastsættelse, og tilrettelægges således, at op til ca. 6 elever arbejder samtidigt, men individuelt.

 

6.6.5. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

 

6.6.6. Der prøves i viden om og indsigt i fysiske og kemiske forhold samt i at tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af et eller flere fysiske og/eller kemiske eksperimenter. Der lægges vægt på faglig fordybelse og forståelse af større sammenhænge. Der gives én karakter.«