Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

 

Herved bekendtgøres lov nr. 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 332 af 18. maj 2005.

De ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 om ændring af lov om produktionsskoler, lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen) er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringerne først træder i kraft den 1. januar 2007, jf. lovens § 11.

§ 1. Oplysninger om undervisning, uddannelser, skoler og uddannelsesinstitutioner skal efter bestemmelserne i denne lov være offentligt tilgængelige på internettet, så borgerne enkelt og hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner.

Stk. 2. Loven gælder for undervisning, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov.

Stk. 3. Loven gælder ikke for undervisning, der udføres som led i uddannelse af forsvarets militære personel.

Stk. 4. Loven gælder ikke for oplysninger, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger.

§ 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet, jf. dog § 3, stk. 1:

1) Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v.

2) Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder.

3) Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2.

4) Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse. Skolerne eller institutionerne anvender centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre denne bestemmer andet. For grundskolen kan ministeren bestemme, at skolerne skal give oplysninger om, hvor stor en andel af eleverne der deltager i folkeskolens prøver, og på hvilket niveau.

5) Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket.

6) Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning.

Stk. 2. De oplysninger, som skal gives efter stk. 1, nr. 3, omfatter gennemsnit af karakterer for elevers og studerendes præstationer, afgivet efter lovgivningen om de pågældende uddannelser, fordelt på uddannelser, uddannelsestrin og fag, således at der gives oplysning om afsluttende karakterer samt andre karakterer, i det omfang der har medvirket ekstern censur ved bedømmelsen. Ved tilsvarende bedømmelse, hvor der er anvendt bedømmelsen »bestået/ikke bestået« eller lignende udtryk, skal der gives en sammenfatning, der oplyser den procentdel af elever eller studerende, der har opnået den bedømmelse, hvormed præstationen er anerkendt. Oplysningerne skal være tilgængelige, når bedømmelsesresultaterne foreligger. Antallet af enkeltvurderinger, som indgår i et gennemsnit eller en procentdel, skal oplyses. Gennemsnit eller procentdel skal ikke angives for grupper med mindre end tre deltagere eller for elever i amtskommunale folkeskoler eller tilsvarende specialklasser.

§ 3. Opgaver, som efter denne lov påhviler skoler og uddannelsesinstitutioner, påhviler kommunalbestyrelsen, amtsrådet eller bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab for de uddannelser og den undervisning, som udbydes på og varetages af kommunernes, henholdsvis amtskommunernes eller Hovedstadens Sygehusfællesskabs skoler og uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Tilsynet med en skoles eller en institutions varetagelse af opgaver efter denne lov påhviler den myndighed, som i øvrigt har tilsyn med institutionens uddannelsesmæssige virksomhed.

§ 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilken form oplysninger skal være tilgængelige på internettet med henblik på, at oplysninger om uddannelserne, jf. § 2, er offentligt tilgængelige for borgerne på en så enkel, gennemsigtig og åben måde som muligt.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, fra hvilket tidspunkt skoler og institutioner skal give de i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte oplysninger, og om, at oplysningerne, helt eller delvis, ikke skal gives for bestemte uddannelser eller skoler og institutioner.

Stk. 3. De regler, der er nævnt i stk. 1 og 2, fastsættes efter forhandling med vedkommende minister, hvis de skal gælde for skoler og institutioner, der ikke hører under undervisningsministerens område.

§ 5. (Ophævet)

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. De i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte oplysninger omfatter karakterer m.v., som er afgivet efter den 1. juli 2002.

§ 7. (Udeladt) 1)  

§ 8. (Udeladt) 2)  

§ 9. (Udeladt) 3)  

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

 

Lov nr. 332 af 18. maj 2005, der ændrede § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, indsatte nyt nr. 4 i § 2, stk. 1, hvorved nr. 4 og 5 blev nr. 5 og 6 og nyt stk. 2 i § 4, hvorved stk. 2 blev stk. 3, ændrede § 4, stk. 2, der blev stk. 3, samt ophævede § 5, trådte i kraft den 1. juli 2005.

 

Undervisningsministeriet, den 19. september 2005

Bertel Haarder

/Arne Andreasen

Officielle noter

1) Om ændringer i lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse af 178 af 15. marts 2002, nu lovbekendtgørelse nr. 833 af 8. oktober 2003 med senere ændringer.

2) Om ændringer i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 179 af 15. marts 2002, nu lovbekendtgørelse nr. 864 af 23. oktober 2003 med senere ændringer.

3) Om ændringer i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, nu lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005.