Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1107 af 17. november 2004 om Kontoruddannelse med specialer

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelser og udstedt af Undervisningsministeriet.

Kapitel 1

Ad § 1 Uddannelsen

Kontoruddannelsen omfatter 8 specialer, som for de 7 specialers vedkommende er rettet mod et afgrænset erhvervsområde/brancher, mens specialet Administration gennem en fleksibel struktur søger bredt at imødekomme virksomheders behov for administrative medarbejdere, såvel generalister som specialister.

Ad § 2 Uddannelsens mål

Målet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår en merkantil kompetence inden for et af de 8 specialer. I grund- og hovedforløbet skal eleven erhverve sig kompetencer til at kunne varetage såvel kernefunktioner som mere specialiserede funktioner inden for det valgte speciales administrative område.

Den opnåede merkantile kompetence omfatter både faglige kompetencer i form af konkrete og aktuelle kvalifikationer og færdigheder og almene og personlige kompetencer, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videreuddannelse.

Gennem et samspil mellem oplæringen i praktikuddannelsen og specialefagsundervisningen skal sikres den optimale progression i læring og udvikling af elevens kompetence i forhold til det valgte speciales mål. Uddannelsen skal endvidere tilrettelægges, således at den i sit sigte orienterer sig mod fremtidig beskæftigelse og videreuddannelse inden for både almene og mere specialiserede funktioner.

Kompetence forstås som elevens anvendelse af viden, kvalifikationer og færdigheder i forhold til en bestemt opgave eller situation, hvor der også indgår personer, teknologi, systemer og organisation.

Gennem samspillet mellem oplæringen i praktikuddannelsen og specialefagsundervisningen i hovedforløbet sikres den optimale progression i læring og udvikling af elevens kompetencer. Det er derfor vigtigt, at erhvervsskole og praktikvirksomhed har en løbende dialog og kontakt.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur

Ad §§ 3 og 4

Uddannelsen består af et grundforløb på op til 76 ugers obligatorisk undervisning efterfulgt af et hovedforløb på normalt 2 år. Grundforløbet fremgår af grundforløbsbekendtgørelsen, bilag 7 Det merkantile område – handel, kontor og finans.

Hovedforløbet varer normalt 2 år og består af praktikuddannelse og skoleundervisning.

- Skoleundervisningen består af 7-15 ugers undervisning inkl. fagprøven, og er beskrevet nærmere i vejledningen til §§ 7-16 samt i bilag 1 og 2.

- Praktikuddannelsens mål er for de 8 specialer beskrevet i vejledningen til §§ 17-18 samt i bilag 3.

- Fagprøven , der er den afsluttende prøve i hovedforløbet, er beskrevet nærmere i vejledningen til § 22

Påbygning

Ud over den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet kan der tilrettelægges valgfri undervisning som erhvervsrettet påbygning i op til 4 uger samt studierettet påbygning i op til 1½ år. Såfremt denne undervisning skal være en del af uddannelsesaftalen, skal det fremgå af uddannelsesaftalen eller tillæg hertil.

- Som erhvervsrettet påbygning kan virksomhed og elev vælge op til 4 ugers supplerende undervisning. Der kan vælges blandt de valgfrie specialefag, som indgår i uddannelsen jf. hovedbekendtgørelsens § 24, stk. 2.

- Studierettet påbygning har til formål at eleven skal kunne supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studiekompetence som f.eks. almene grundfag og erhvervsgymnasiale fag, jf. hovedbekendtgørelsen § 24, stk. 1.

Ad § 5 Adgangskrav

Uddannelsens slutmål forudsætter, at eleven ved indgangen til hovedforløbet har erhvervet sig nogle basale færdigheder i forhold til at arbejde med administrative arbejdsopgaver. Elevernes mulighed for at opnå en uddannelsesaftale inden for kontorområdet forudsætter i dag, at eleverne allerede har erhvervet sig basale færdigheder inden for dansk, IT og fremmedsprog, før de starter på praktikuddannelsen.

De fastlagte adgangskrav gælder for alle elever, der ønsker at indgå uddannelsesaftale inden for kontoruddannelse med specialer, dvs. også hhx’ere, almene studenter, voksne m.fl. Se dog bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

For elever, som ikke har gennemført det merkantile grundforløb, skal der ske en konkret vurdering af elevens reelle kompetence jf. erhvervsuddannelseslovens § 13, stk. 2. Med lov 448 af 10. juni 2003 blev § 13, stk. 2 ændret med henblik på at tydeliggøre, at alle elever har ret til en realkompetencevurdering ved fastlæggelse af uddannelsesplanen. I bemærkninger i lovforslaget L 173 til ændringen hed det:

»Ved forslaget præciseres det, at elevens personlige uddannelsesplan skal udarbejdes med udgangspunkt i en konkret vurdering af elevens forudsætninger på grundlag af elevens forudgående uddannelse eller beskæftigelse eller andet. Herved skal eleven have godskrevet, hvad eleven reelt kan, og ikke hvad eleven har eksamensbeviser og lignende for.«

Adgangskrav ved påbegyndelse af specialefagsundervisningen

Det faglige udvalg har med fastlæggelsen af adgangskrav ønsket at sikre, at eleverne har de rette forudsætninger for at følge specialefagsundervisningen i hovedforløbene. Adgangskravene skal først være opfyldt ved påbegyndelse af specialefagsundervisning, og såfremt eleven ved aftalen indgåelse endnu ikke har opnået de krævede kompetencer, har elev og virksomhed derfor mulighed for at aftale, at eleven skal opnå disse kompetencer i starten af uddannelsesaftalen.

Skolen skal vejlede elev og virksomhed om muligheder for at erhverve de krævede færdigheder, og skal ved registrering af en uddannelsesaftale orientere elev og praktikvirksomhed, hvis eleven endnu ikke opfylder adgangskravene.

Hvor eleven følger grundforløbet i den erhvervsfaglige fællesindgang for Det merkantile område – handel, kontor og finans, skal det fremgår af elevens uddannelsesplan, hvorvidt eleven ønsker at benytte grundforløbet til at overgå til et kontorspeciale, og skolen skal vejlede elever, som har svært ved at nå målet, om muligheden for f.eks. at supplere grundfagsundervisningen via den valgfrie del af grundforløbet for på denne måde at nå målene.

Det er væsentligt, at såvel elever som praktikvirksomheder kender disse adgangskrav. Derfor skal skolen i forbindelse med fastlæggelse af elevens uddannelsesplan og uddannelsesbog allerede på grundforløbet sikre, at eleven kender de krav, der stilles og elevens mulighed for at opfylde disse krav. Se nærmere:

- grundforløbsbekendtgørelsen, og

- uddannelsesstyrelsens vejledning om udstedelse af grundforløbsbevis og skolevejledning.

Adgangskrav for alle specialer inden for kontoruddannelsen

Det er en betingelse for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbene (specialefagene), at eleven forinden har opnået kompetence svarende til følgende grundfagsniveauer:

- Dansk, niveau C

- Erhvervsøkonomi, niveau E,

- Engelsk, niveau E*

- Andet fremmedsprog, niveau E *

- Informationsteknologi, niveau C

- Salg og Service, niveau D

- Samfundsfag, niveau D

* Et af fremmedsprogene skal dog mindst være bestået på niveau D.

Dansk, IT og fremmedsprog er særlige for kontorområdet

Det faglige udvalg vægter hermed, at eleven har nået et vist niveau i mundtlige og skriftlige formuleringsevner i dansk. Det faglige udvalg anser et niveau svarende til grundfaget Dansk, niveau C, som absolut minimum uanset valg af speciale for at kunne deltage i og nå målene for såvel specialefagsundervisningen som praktikuddannelsen.

Det samme gælder elevens informationsteknologiske færdigheder. Eleven skal have et minimum af færdigheder inden for tekstbehandling, kontorpakker mv. og indsigt i informationsteknologi. Derfor kræver udvalget et niveau svarende til grundfaget Informationsteknologi, niveau C.

Det er endelig en forudsætning inden for de allerfleste kontorarbejdspladser, at man kan kommunikere på fremmedsprog , hvorfor eleven skal have arbejdet med mindst eet fremmedsprog på niveau D, hvad enten det er engelsk eller f.eks. tysk. Det faglige udvalg peger ikke på en bestemt række af fremmedsprog, men elevens niveau skal kunne bedømmes i forhold til det pågældende niveau i grundfaget Fremmedsprog.

Grundfagene skal være bestået med karakteren 6.

Særlige adgangskrav på specialeniveau

Udover kravene til færdigheder inden for dansk, informationsteknologi og fremmedsprog skal eleven have opnået særlige kvalifikationer i forhold til følgende specialer:

- Økonomi
Grundfaget Erhvervsøkonomi, niveau C

- Revision
Grundfaget Erhvervsøkonomi, niveau C

- Rejseliv
Grundfaget Engelsk eller Andet fremmedsprog, niveau C

- Spedition og shipping
Grundfaget Engelsk eller Andet fremmedsprog, niveau C

Ad § 6 Godskrivning for dele af uddannelsen

Der skal for hver enkelt elev lægges vægt på at :

- Ingen skal lære det samme to gange.

- Den merkantile kompetence kan erhverves ad forskellige veje (realkompetencevurdering).

Elevens mulighed for at blive fritaget for skoleundervisning i hovedforløbet, dvs. specialefagsundervisningen, sker på baggrund af skolens konkrete vurdering.

I øvrigt følger fritagelse for dele af uddannelsen de almindelige regler i erhvervsuddannelsesloven og hovedbekendtgørelsen. Elevens og virksomhedens mulighed for at afkorte uddannelsestiden følger erhvervsuddannelseslovens § 57. Elevens mulighed for at blive fritaget for dele af skoleundervisningen i grundforløbet fremgår af grundforløbsbekendtgørelsen.

Særligt om Kontorservice og Kundekontaktcenteruddannelsen

Elever, der har gennemført uddannelsen Kontorservice eller Kundekontaktcenteruddannelsen, kan på baggrund af uddannelsesbeviset herfra godskrives grundforløbet til specialet Administration. Disse elever skal alene gennemføre hovedforløbet suppleret med en ekstra uge specialefagsundervisning. Hovedforløbets obligatoriske specialefagsundervisning skal suppleres med specialefaget Skriftlig kommunikation (vejledende uddannelsestid 1 uge), og formålet med faget er udover at øge elevens kommunikative kompetence også at forberede eleven på fagprøvens projektarbejde. Såfremt skolen i øvrigt vurderer, at eleven med fordel kan suppleres inden for specialets kernekompetenceområder (udtrykt ved adgangskravene), vejledes elev og virksomhed om mulighederne for supplerende undervisning. Afhængig af den konkrete uddannelsesplan fra kontorserviceuddannelsen kan det være relevant at supplere inden for f.eks. de kommunikative og informationsteknologiske kompetencer og inden for den økonomiske kompetence.

I forhold til de øvrige specialer vil der være tale om en konkret realkompetencevurdering i forhold til specialets slutmål.

Kapitel 3

Skoleundervisningen, mv.

Strukturen for skoleundervisningen i hovedforløbene er følgende for de 8 specialer:

 

Administration

Advokatsekretær

Læge- sekretær

Off. Administration

Økonomi

Revision

Rejseliv

Spedition og shipping

Bundne specialefag

3 uger

8 uger

13 uger

13 uger

6 uger

6 uger

7 uger

5 uger

Valgfrie specialefag

3-7 uger

2 uger

0

0

2- 4 uger

1,2 –4 uger

2 uger

4 uger

(hhx: 2-4)

Fagprøve

1 uge

1 uge

2 uger

2 uger

1 uge

1 uge

1 uge

1 uge

I alt

7-11 uger

11 uger

15 uger

15 uger

9 - 11 uger

8,2 – 11 uger

10 uger

10 uger

(hhx: 8-10)

Ad §§ 7 -16 Specialefagene

Målene for de bundne og valgfrie specialefag fremgår af bilag 1 og 2.

Formålet med de bundne specialefag er, at eleven opnår såvel en bred faglig kompetence som dybde/specialisering inden for udvalgte arbejdsområder. Målbeskrivelsen for disse specialefag er sammen med praktikuddannelsen udtryk for de mål, som enhver elev inden for det pågældende speciale skal nå for at kunne varetage et job inden for det pågældende område.

De valgfrie specialefag giver elev og virksomhed mulighed for at vælge fag, som er målrettet mod en eller flere af elevens arbejdsområder i praktikvirksomheden og/eller bygger oven på den obligatoriske del.

Skolen fastsætter en frist for valg og omvalg af specialefag. Skolen skal ved sin fastlæggelse af skoleperioder for den valgfrie specialefagsundervisning give elev og virksomhed mulighed for at vælge fag, som i progression såvel bygger ovenpå den obligatoriske specialefagsdel, som supplerer færdigheder undervejs i specialefagsforløbet afhængigt af elevens og virksomhedens behov.

Skolen skal i sit udbud af valgfrie specialefag eventuelt gennem skolesamarbejde sikre elev og virksomhed en reel valgmulighed, herunder mulighed for at vælge blandt såvel de speciale-orienterede valgfrie fag som blandt de mere brede fag, som er knyttet til Administration men tilgængelig som valgfrie specialefag i alle de specialer, som indeholder valgfrie specialefag.

Skoleperiodernes placering, længde og indhold

Skolen fastlægger antallet af skoleperioder og specialefagenes fordeling på skoleperioderne. Se dog nedenfor vedrørende de to offentlige specialer.

Undervisningen tilrettelægges under hensyn til virksomhedernes og elevernes behov. Skoleperioderne skal tidsmæssigt og indholdsmæssigt placeres således, at de gennem en vekselvirkning med oplæringen i virksomheden bidrager til den løbende udvikling af elevens kompetencer.

Dette betyder også, at specialefagsundervisningen så vidt muligt skal placeres over hele uddannelsesforløbet og give eleven mulighed for og tid til mellem skoleperioderne både at afprøve, hvad der er lært på den forudgående periode, og forberede sig i forhold til indholdet på den næste.

Undervisningen skal tilrettelægges således, at valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning kan indgå i en vekselvirkning med de bundne specialefag, hvor emnet og indholdet i det valgfrie fag tilsiger dette. Det kan f.eks. være valgfrie fag af mere ”værktøjspræget” karakter – f.eks. IT, skriftlig kommunikation mv., som har til formål at støtte og udbygge elevens kompetence, før eleven fortsætter med de bundne specialefag, eller valgfrie fag, som skal støtte elevens læring i praktikken på særlige områder.

Bundne specialefag, som i målbeskrivelsen har karakter af introduktion, placeres så tidligt som muligt i forløbet. Det faglige udvalg finder derfor, at skolerne med henvisning til erhvervsuddannelseslovens § 60 (skoleophold medregnes ikke i prøvetiden) kan afvikle det første skoleophold inden for de første 3 måneder, hvor specialefagets indhold tilsiger det.

Udvalget anbefaler, at det lokale uddannelsesudvalg sammen med det lokale arbejdsmarked drøfter og planlægger tilrettelæggelsen af specialefagsundervisningen.

Skoleperiodernes placering for specialet Spedition og shipping

I specialet Spedition og shipping bør de 2 introducerende specialefag på Spedition og shipping være gennemført inden for henholdsvis de første 3 og de første 6 måneder af den 2 årige praktikuddannelse.

Skoleperiodernes placering for specialerne Offentlig administration og Lægesekretær

For elever, der uddannes i specialet lægesekretær (offentlig administration), veksler skoleundervisningen med praktikuddannelse således:

Praktikuddannelse, ca. 3 måneder

Skoleperiode 1, 1.-3. tælleperiode, 3 uger

Praktikuddannelse, ca. 4 - 6 måneder

Skoleperiode 1, 4.-6. tælleperiode, 3 uger

Praktikuddannelse, ca. 3 - 5 måneder

Skoleperiode 1, 7.-9. tælleperiode, 3 uger

Praktikuddannelse, ca. 3 - 5 måneder

Skoleperiode 1, 10.-13. tælleperiode, 4 uger

Praktikuddannelse, ca. 3 - 5 måneder

Skoleperiode 2, fagprøven, 2 uger

Praktikuddannelse.

For elever, der uddannes i specialet offentlig administration , veksler skoleundervisningen med praktikuddannelse således:

Praktikuddannelse, ca. 4 måneder

Skoleperiode 1, 1.-4. tælleperiode, 4 uger

Praktikuddannelse, ca. 4 - 6 måneder

Skoleperiode 1, 5.-8. tælleperiode, 4 uger

Praktikuddannelse, ca. 4 - 6 måneder

Skoleperiode 1, 9.-13. tælleperiode, 5 uger

Praktikuddannelse, ca. 4 - 6 måneder

Skoleperiode 2, fagprøven, 2 uger

Praktikuddannelse.

Det faglige udvalg anbefaler, at undervisningen i de offentlige specialer tilrettelægges på en sådan måde, at der er en sammenhæng mellem de enkelte specialefagsområder ud fra den af NETVÆRKET udarbejdede matrix .

Fagprøven

Skolen skal ved placering af den næstsidste skoleperiode være opmærksom på, at fagprøven skal ligge inden for de sidste 6 måneder af uddannelsen, og da eleven skal forberede fagprøveprojektet på næstsidste skoleperiode, skal der tidsmæssigt være en sammenhæng mellem disse to perioder.

Samspil mellem skole og praktiksted

Før indgåelse af en uddannelsesaftale skal skolen meddele virksomheden indholdet i de bundne specialefag og emnernes placering på de enkelte skoleophold.

Undervisningen skal understøtte den praktiske oplæring. Derfor er det væsentligt, at elev og virksomhed straks efter indsendelse af uddannelsesaftale til registrering modtager oplysning om, hvornår skoleperioderne for de bundne specialefag er placeret.

Ved indgåelsen af en uddannelsesaftale skal elev og virksomhed ligeledes informeres om:

- Mål for og indhold i de valgfrie specialefag

- tidsfrist for valg af de valgfrie specialefag

- de fastlagte afholdelsestidspunkter og -steder.

Udvalget anbefaler, at skolen desuden forud for hver enkelt skoleperiode i god tid informerer elev og virksomhed om, hvad der vil foregå på skoleopholdet, og hvordan elev og virksomhed kan forberede opholdet.

Mindstemål

Målene for specialefagene, der fremgår af oversigten senere under dette afsnit, er mindstemål, og skolen sikrer ved tilrettelæggelsen af undervisningen, at den enkelte elev udfordres og oplever progression i hele forløbet. Skolen skal derfor fremme den enkelte elevs mulighed for at udvikle sig – også ud over de mål, der er fastsat for specialefagene.

Udvikling af såvel faglige som personlige kvalifikationer

Eleverne skal udvikle både deres faglige og personlige kvalifikationer i løbet af hovedforløbet. I målene for specialerne og specialefagene indgår mål, som forudsætter en fortsat udvikling af elevens personlige kvalifikationer. Det er derfor vigtigt, at skolen ved undervisningens tilrettelæggelse fremmer denne udvikling for den enkelte elev.

Progression uden gentagelser

Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af ”emnet” fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af ”at lære mere”.

Undervisningsforløb kan tilrettelægges med

- Stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed

- Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer

- Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle

- Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen

Niveauer i målbeskrivelserne

Specialefag samt praktikuddannelsens kompetencer er beskrevet på følgende tre niveauer:

Kende- eller Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.
På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Kunne- eller Rutineniveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre.
På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Beherske- eller Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer – alene og i samarbejde med andre – under hensyntagen til opgavens art.
På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og samarbejdsmæssige opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Ad §§ 17-18 Praktikuddannelsen

Mål for praktikuddannelsen

Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen, så den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå specialets mål.

Praktikuddannelsen skal videreføre, udbygge og supplere de kvalifikationer, som er opnået gennem skoleundervisningen, således at eleven kan opnå færdigheder og viden samt personlig kompetence til selvstændigt at planlægge og gennemføre en effektiv administrativ sagsbehandling og udføre de branchespecifikke arbejdsfunktioner, som er målene for det enkelte speciale jf. bekendtgørelsen § 2. Den anvendte taksonomi er beskrevet ovenfor under afsnittet om skoleundervisning. Der er for skole- og praktikdelen anvendt samme taksonomi for at fremme dialog og samspil mellem praktikvirksomhed og skole.

Mål og indhold for de enkelte specialer fremgår af bilag 2 og 3 .

Progression

Eleven skal i praktiktiden modtage en alsidig oplæring i de enkelte arbejdsfunktioner, således at eleven opnår en grundlæggende forståelse af arbejdsopgaverne og selvstændigt og effektivt kan udføre disse.

Virksomheden skal så vidt muligt tilrettelægge uddannelsen i virksomheden sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet. Virksomheden skal derfor give eleven mulighed for i slutningen af praktiktiden at arbejde selvstændigt under anvendelse af de færdigheder, der er erhvervet gennem praktikuddannelsens forskellige funktioner jf. hovedbekendtgørelsen § 66, stk. 4.

Personlige kvalifikationer

Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger.

Værktøjer

Eleven skal opnå færdighed og grundlæggende indsigt i de hjælpemidler, værktøjer, systemer og metoder, som benyttes på arbejdsstedet, herunder informationsteknologiske og kommunikative hjælpemidler.

Miljø

Virksomheden skal over for eleven indskærpe nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav, hygiejnekrav og regler vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til udstyr mv., herunder arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser, efterleves jf. hovedbekendtgørelsen § 66, stk. 5.

Uddannelsesplan

Virksomheden medvirker ved fastsættelsen af elevens uddannelsesplan efter reglerne herom i hovedbekendtgørelsen. Uddannelsesplanen bør være udarbejdet senest ved prøvetidens udløb.

Planen for praktikuddannelsen i virksomheden fastlægges under hensyn til virksomheden og således, at den opfylder målene for specialet.

Oplæringen kan understøttes af virksomhedens interne uddannelse, anden teoretisk uddannelse eller udlandsophold. Disse beskrives også i uddannelsesplanen.

Det faglige udvalg har til brug for uddannelsesplanlægning udarbejdet vejledende uddannelsesplaner for specialerne. Planerne kan hentes på udvalgets hjemmeside (www.kontor.uddannelsesnaevnet.dk), og praktikmålene fremgår desuden af Elevplan. Udvalget anbefaler, at det elektroniske planlægningsværktøj Elevplan benyttes til at fremme dialogen om uddannelsesforløbet mellem skole, elev og praktikvirksomhed, og dermed til at sikre samspil mellem praktik og skole. Uddannelsesplanlægning i Elevplan kan erstatte den papirbaserede uddannelsesplan for praktikken, og udvalget anbefaler, at Elveplan benyttes af såvel skole som elev og virksomhed for at fremme et godt samspil og dialog om det konkrete uddannelsesforløb.

Vejledende uddannelsesplan for de 2 offentlige specialer

For at sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet, udarbejder praktikstedet en samlet plan for elevens praktiske uddannelse. Planen udarbejdes i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen og indsendes sammen med denne til skolen. Planen forudsættes drøftet og koordineret mellem praktikstedet og skolen, sådan at den praktiske del af uddannelsen giver eleven mulighed for at anvende og erkende den teoretiske viden fra skoleundervisningen i en praktisk tværfaglig sammenhæng i relation til løsningen af arbejdsopgaver på forskellige niveauer. Planen for den praktiske uddannelse skal tage hensyn til skoleperiodernes placering og indhold.

I stedet for at udarbejde en papirbaseret plan kan praktikstedet benytte Elevplan til at oprette en plan og tilknytte praktikaktiviteter. Såfremt der oprettes et praktikforløb i Elevplan, erstatter det praktikstedets pligt til at fremsende en plan til skolen.

Samspil

Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver skal så vidt muligt både tilpasses virksomhedens arbejdsgang og den fortsatte undervisning. I de praktikperioder, der følger efter en skoleperiode, skal uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Ifølge hovedbekendtgørelsens § 66, stk. 1 skal praktikvirksomheden gennemføre praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen. Dette aktive samspil forudsætter, at praktikvirksomheden er bekendt med indholdet af de enkelte skoleperioder og har mulighed for sammen med eleven at påvirke undervisningens tilrettelæggelse, så den supplerer den praktiske oplæring i virksomheden. Udvalget anbefaler derfor at benytte Elevplan for at sikre den nødvendige gennemskuelighed i uddannelsesforløbet.

Samtaler

I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb.

Virksomheden fører sammen med eleven en løbende rapport om praktikuddannelsens forløb.

Prøvetid og introduktion

I de indledende 3 måneder af praktikuddannelsen skal eleven have en grundig introduktion til virksomheden, dens forskellige arbejdsområder og til virksomhedens daglige drift.

Målet med introduktionen er, at eleven i perioden får kendskab til og kan afprøve forskellige arbejdsområder, således at elev og virksomhed får baggrund for inden prøvetidens udløb at bedømme, om uddannelsesforholdet skal fortsætte.

Endvidere skal eleven opnå kendskab til virksomhedens idegrundlag og målsætning samt til ledelsesforhold, organisationsopbygning og personale- og uddannelsespolitik. Eleven skal desuden opnå kendskab til produkter, leverandører og kundekreds samt til virksomhedens anvendelse af informationssystemer og til hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, herunder kendskab til gældende relevante arbejdsmiljøbestemmelser.

Prøvetiden i specialet Lægesekretær

Målet med introduktion er, at eleven inden for de første 3 måneder af praktikuddannelsen får et kendskab til sygehuset/almen lægepraksis og deres forskellige arbejdsområder og daglige drift. Eleven skal i perioden få kendskab til og afprøve forskellige arbejdsopgaver, således at elev og virksomhed får baggrund for inden prøvetidens udløb at bedømme, om uddannelsesforholdet skal fortsætte. Heri indgår, at eleven

- orienteres om ansættelsesretslige og praktiske forhold i øvrigt, samt indholdet af uddannelsesstedets udarbejdede plan for den praktiske oplæring

- opnår kendskab til sygehusets/almen lægepraksis opgaver, administrative opbygning, organisation og relationer til politiske organer

- opnår kendskab til sekundær sektors/primær sektors opbygning, opgaver, styringsbestemmelser, relationer til politiske organer og deres opbygning.

Prøvetiden i specialet Offentlig Administration

Målet med introduktion er, at eleven inden for de første 3 måneder af praktikuddannelsen får et kendskab til institutionens forskellige arbejdsområder. Eleven bør i perioden få kendskab til og afprøve forskellige arbejdsområder, således at elev og institution inden prøvetidens udløb kan bedømme, om uddannelsesforholdet skal fortsætte. Heri indgår, at eleven

- opnår kendskab til ansættelsesretlige og praktiske forhold i øvrigt, samt indholdet af uddannelsesstedets udarbejdede plan for den praktiske oplæring

- opnår kendskab til institutionens idégrundlag og målsætning, ledelsesforhold og organisationsopbygning og politikker

- opnår kendskab til institutionens ydelser, leverandører, samarbejdspartnere og brugere/borgere, oplysningstiltag og formidling af information, relevante love og regler.

Ad § 19 Uddannelsesbog

Det faglige udvalg anbefaler, at skolen sikrer, at eleverne benytter uddannelsesbogen efter hensigten, dvs. til uddannelsesplanlægning og bruger muligheden for dokumentation af, hvad eleven faktisk kan.

Uddannelsesbogen kan desuden medvirke til at sikre skoledialog og samarbejde, hvor eleven har gennemført undervisning på forskellige skoler.

Uddannelsesbogen skal medvirke til samspillet mellem praktikvirksomheden og skolen, idet praktikvirksomheden kan se, hvilke fag, projekter mv. eleven skal gennemføre og har gennemført. Virksomhedens uddannelsesplan for eleven skal også være en del af uddannelsesbogen. Uddannelsesplanen bør foreligge inden prøvetidens udløb, og udvalget opfordrer til, at elevens uddannelsesplan benyttes aktivt i forbindelse med skoleundervisningen i hovedforløbet, så skolen kan medvirke til samspillet mellem praktik og skole.

Hvor skolen orienteres om indholdet i uddannelsesplanen for praktikken, skal elev og virksomhed orienteres om, hvordan den indgår i skolens tilrettelæggelse af undervisningen.

Elevplan indeholder både en elektronisk uddannelsesbog og er et værktøj til uddannelsesplanlægning og fremme af dialogen og medvirker derfor til at give såvel elev som praktikvirksomhed et samlet og overskueligt billede af uddannelsesforløbet – både praktik og skole. Udvalget anbefaler derfor, at Elevplan benyttes aktivt af skolen som dialog- og planlægningsværktøj.

Kapitel 4

Bedømmelse

Ad §§ 20-21

Skoleundervisningen i hovedforløbet omfatter alene specialefag. Der skal gives en afsluttende standpunktskarakter for hvert specialefag, bundne såvel som valgfri.

I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen desuden en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen med henblik på at vejlede og støtte eleven og virksomheden i det videre uddannelsesforløb. Den løbende bedømmelse kan gives som en standpunktskarakter eller udtalelse, der udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets og uddannelsens mål på det tidspunkt, hvor karakteren eller udtalelsen gives.

Ad § 22 Fagprøven

Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for det enkelte speciale, og skal vise såvel dybden som bredden i det pågældende speciale.

Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne

- formulere en ide og fastsætte mål,

- planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og endelig

- evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål.

Ved ideudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et problemfelt af relevans for elevens speciale. Endelig skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål.

Eleven skal ved fagprøven beskæftige sig med en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. En fagprøve kan ikke alene beskæftige sig med et teoretisk emne eller alene være en beskrivelse, men skal relateres til praktikvirksomheden og skal vise, at eleven kan vurdere, analysere, reflektere, bedømme eller på anden måde forholde sig selvstændigt til opgaven, og hvordan den kan løses i virksomheden.

Organisering af fagprøven

Det er den skole, hvor eleven har gennemført de bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde forløbet af fagprøven i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. For de specialer, hvor struktur og tilrettelæggelse bevirker, at næstsidste skoleperiode omfatter valgfri undervisning, skal skolen sikre, at fagprøveforløbet også her gennemføres med den krævede vejledning og forberedelse på skoleophold på samme måde, som det kan ske ved bundne specialefagsforløb.

Fagprøven gennemføres som et projekt, der forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven formulerer sin opgave i samarbejde med en lærer. Den fagprøveansvarlige skole skal sørge for at planlægge den dialog og tidsplan, der skal til, for at sikre, at

- eleven i samarbejde med virksomheden udarbejder en problem/opgaveformulering

- problem/opgaveformuleringen godkendes

- eleven kan modtage vejledning fra skolen om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser i perioden frem til afleveringen af dokumentationen.

I den sidste skoleperiode skal en skoles lokaler og øvrige undervisningsudstyr inden for normal undervisningstid så vidt muligt være til rådighed for eleven. I den sidste skoleperiode har eleven krav på den vejledning, som følger af de normale regler for undervisningens gennemførelse, og som på grundlag af bekendtgørelsen nærmere er beskrevet i skolens lokale undervisningsplan.

Elevens praktikvirksomhed eller, hvis projektet gennemføres som et gruppearbejde, elevernes praktikvirksomheder, inddrages i problemformuleringen, således at der er mulighed for støtte og bistand i virksomheden til det videre arbejde, og så det konstateres, at det er muligt at behandle den stillede problemformulering i virksomheden. Her tænkes specielt på følsomme oplysninger mv.

I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informationssøgning i virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet. Skolen skal i samspillet med elev og virksomhed løbende sikre, at eleven forfølger målet fra fagprøveformuleringen.

Da en elev ikke skal “indstilles til fagprøve”, og den skriftlige rapport ikke skal “antages”, for at eleven kan komme til mundtlig eksamination, er det væsentligt, at skolen så tidligt som muligt vejleder elev og virksomhed, hvor skolen vurderer, at eleven er i risiko for at dumpe til fagprøven. Det faglige udvalg støtter derfor, at skolerne afholder “midtvejssamtaler” eller lignende tæt dialog, hvor det sikres, at eleven er på rette vej. Dialogen skal også ske med virksomheden, som skal kende sit ansvar for, at eleven sikres såvel information og støtte som tid til at gennemføre projektet i virksomheden.

Inden for rammerne af den skoleperiode, der er afsat til fagprøven, færdiggøres projektet omhandlende både praksisrelaterede og teoretiske overvejelser og resultater.

Opgavens omfang og aflevering

Dokumentation for opgaven sker i en skriftlig rapport, som kan suppleres med video mv. Skolen fastsætter tidspunktet for afleveringen af opgaven således, at eksaminator og censor har mulighed for at sætte sig ind i opgavens problemstilling, inden den mundtlige eksamination finder sted.

Bedømmelse

Bedømmelsen består af en helhedsvurdering af elevens generelle og faglige kvalifikationer på grundlag af den udarbejdede opgave og den samtale, der gennemføres med eleven ved den mundtlige eksamination.

Selvom fagprøven gennemføres som et gruppearbejde, og eleverne senest ved aflevering af opgaven vælger at blive eksamineret som gruppe, skal den enkelte elevs præstation bedømmes individuelt.

Skolen skal tilbyde elever, som ikke består den afsluttende fagprøve, en ny eksamen, hvori indgår den tidligere udarbejdede projektrapport - eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere en eksamen.

Ad §§ 23 –24 Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

Det er en betingelse for at udstede skolebevis, at eleven:

1. Har bestået fagprøven med mindst karakteren 6

2. Har opnået mindst karakteren 6,0 som et gennemsnit af bundne og valgfri specialefag

Det er væsentligt, at skolen i den løbende bedømmelse af eleven vejleder og støtte elever, som kan få svært ved at opfylde kravene, og at skolen i den skolevejledning, der skal udstedes ved afslutningen af hver enkelt skoleperiode, tydeligt gør opmærksom på, hvorvidt der er behov for en særlig indsats for at nå målene for det enkelte specialefag.

Skolen må i et samspil med virksomhed og elev søge at styrke eleven på eventuelt svage punkter og/eller søge at udvide elevens kompetencer gennem muligheden for valgfri specialefag og påbygning.

Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden er afsluttet. Hvis praktiktiden afsluttes før forventet, udstedes bevis for delvist gennemført praktik.

Ad. § 25 Uddannelsesbevis

Skolen udsteder uddannelsesbevis, når skolebevis er udstedt, og virksomheden har udstedt praktikerklæring .

Ad. § 26 Ikrafttræden m.v.

Det er hensigten, at flest mulige elever uddannes efter de nye regler. Skolen bør derfor i samråd med det lokale uddannelsesudvalg fastsætte evt. overgangsregler med denne hensigt for øje.

Uddannelsesstyrelsen, den 29. september 2005

Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Birte SørensenBilag 1

Specialefag

Bilaget omfatter mål og indhold for bundne og valgfrie specialefag

1. Specialet Administration

1.1. Bundne specialefag

1.1.1. Administrative planlægnings- og styringsværktøjer

Niveau

Avanceret

Varighed

3 uger

Mål og øvrige rammer

1) Administrativ styring

Målet med elevens arbejde med administrativ styring er, at den uddannede opnår forståelse og kendskab til og bliver i stand til at udføre og analysere den administrative styring i virksomheden. Eleven skal

1) beherske forskellen mellem de forskellige organisationsmodeller,

2) aktivt og konstruktivt via analyse kunne tage del i og bidrage til udviklingen af en organisation ved de fornødne tilpasninger og/eller ændringer,

3) kunne analysere servicefunktioners sammenhæng og indplacering i virksomhedens organisation,

4) kunne beskrive betydningen af kvalitet og service for kunders, samarbejdsparters og virksomhedens enheder,

5) kunne redegøre for kommunikationens betydning for ekstern og intern kvalitet og service,

6) kunne redegøre for markedsføringens betydning for intern og ekstern kommunikation og service,

7) beherske forskellige markedsføringsmodeller til identificering af og udvikling af virksomhedens fornødne tilpasninger og ændringer på det markedsføringsmæssige område,

8) kunne deltage i administrative projektfunktioner,

9) kunne medvirke til planlægning og gennemførelse af administrative opgaver,

10) beherske, analysere, beskrive og udføre administrative funktioner og problemstillinger.

2) Personlig planlægning

Målet med elevens arbejde med personlig planlægning er, at den uddannede opnår forståelse og kendskab til og bliver i stand til at udføre og analysere personlig planlægning i forbindelse med sit daglige virke i virksomheden. Eleven skal

11) kunne redegøre for personlighedsdannelse og udvikling, de menneskelige drivkræfter samt de forhold, der kan fremme eller hæmme den personlige udviklingsproces,

12) kunne redegøre for det sociale samspils betydning samt effektiv kommunikations betydning som middel til styrkelsen af det sociale samspil,

13) kunne anvende metoder og teknikker for analyse og motivation til arbejdet og til at fremme personlig udvikling,

14) kende opbygningen af enhver styrings- og planlægningsopgave i proces, mål med arbejdsdeling og informationsudveksling og konsekvensen af uklarhed i forhold til planlægning, kvalitet og produkt,

15) kende konsekvensen af konfliktende mål,

16) kende sammenhængen mellem god personlig planlægning og et højt serviceniveau i forhold til kolleger og kunder samt planlægningens betydning for egen personlige velfærd,

17) kunne prioritere mellem forskellige opgaver og opgavetyper,

18) kunne anvende planlægningsværktøjer,

19) beherske at skelne mellem de 2 forskellige opgavetyper engangsopgaver og løbende opgaver

20) beherske planlægningen af sin egen arbejdsdag samt planlægningen af større administrative opgaver, der strækker sig over længere tid.

3) Informationssøgning og behandling

Målet med elevens arbejde med informationssøgning og informationsbehandling er, at den uddannede opnår forståelse af og kendskab til og bliver i stand til at udføre og analysere informationssøgning og -behandling i virksomheden. Eleven skal

21) kende virksomhedens praktiske behov for informationssøgning og behandling,

22) kende til informationsbaseret ledelse,

23) kunne redegøre for væsentlige informationssøgningsformer,

24) kunne redegøre for informationssøgningsteknikker,

25) kunne gennemføre forskellige former for informationssøgning,

26) kunne bearbejde informationssøgningsresultater til meningsfuld informationsværdi,

27) kende til manipulering af data,

28) kende virksomhedens praktiske behov for lagring af informationer,

29) kende til opbygningen af databaser set i relation til almindeligt forekomne arbejdsopgaver,

30) kende til databasesystemers mulighed for opbygning af dialoger og databaseapplikationer,

31) kende til mulighederne for anvendelse og manipulering af data i en database,

32) beherske at identificere, søge og lagre informationer, såvel internt som eksternt og

33) beherske et almindeligt anvendt databasesystem i forbindelse med løsningen af almindeligt forekommende administrative opgaver.

1.2 Valgfrie specialefag

Der vælges 3-7 uger blandt valgfrie specialefag knyttet til specialerne Økonomi (5.2), Revision (6.2), Rejseliv (7.2), Spedition og Shipping (8.2) samt valgfrie specialefag under punkt 9.

2. Specialet Advokatsekretær

2.1. Bundne specialefag

2.1.1. Retssystemet og advokaten

Niveau

Avanceret

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven opnår kendskab til vores samfunds opbygning som et retssamfund og til magtens tredeling

2) eleven opnår indgående kendskab til og forståelse af retssystemet, dets opbygning, indretning og sagsbehandling, parterne i retsforholdet

3) eleven opnår kendskab til de overordnede regler inden for statsret

4) eleven opnår kendskab til og kan redegøre for diverse skriftvekslinger inden for civile retssager og opnår et overordnet kendskab til strafferetslige sager

5) eleven behersker de tre former for økonomisk støtte, fri proces, offentlig retshjælp og retshjælpsforsikring

6) eleven behersker ansøgning om den enkelte form for støtte

7) eleven opnår kendskab til advokatbranchen, dennes omgivelser, samarbejdspartnere, organisationer, m.v.,

8) eleven opnår kendskab til de for advokater gældende advokat-etiske regler, tavshedsregler mv.

9) eleven opnår kendskab til regler omkring advokatkontorets klientkonti,

10) eleven kan medvirke ved den daglige tilsvarsopgørelse

11) eleven opnår viden om håndteringen af separate klientkonti i forbindelse med blandt andet dødsboer, og

12) eleven skal kunne udføre informationssøgning med relevante IT baserede værktøjer og anvende relevante elektroniske blanketter.

2.1.2. Individualopfølgning i insolvensretten (inkasso)

Niveau

Avanceret

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven behersker behandling af inkassosager, frivillige forlig, udfærdigelse af stævninger og opnåelse af dom, og forkyndelsesregler,

2) eleven skal kunne gennemføre en fogedretssag, herunder hvilke genstande, der kan gøres til genstand for udlæg, kunne administrere en afdragsordning, kunne foretage renteberegning, kunne beregne retsafgifter, fogedafgifter, mødesalærer,

3) eleven behersker pantebrevsincasso med påkrav og opsigelse, udlæg, tvangsauktionsbegæring, og kan udfærdige salgsopstillinger og opgøre fordringen mv.

2.1.3. Universalopfølgning i insolvensretten

Niveau

Avanceret

Varighed

0,8 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven opnår kendskab til de forskellige behandlingsformer ved universalforfølgning i insolvensretten, herunder betalingsstandsning, konkurs, frivillig akkord, tvangsakkord og gældssanering

2) eleven skal kunne administrere anmeldelser fra kreditorer, ligesom eleven skal kunne udfærdige simple opgørelser i de forskellige boformer.

2.1.4. Overdragelse af fast ejendom

Niveau

Avanceret

Varighed

1,2 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven behersker de praktiske ekspeditioner ved en ejendomshandel ved gennemgang af en købsaftale, købers/sælgers rettigheder, udfærdigelse af skøde, pantebreve og formularer til kreditforeninger, refusionsforhold, tinglysningsproblemer og beregning og erlæggelse af afgifter til staten.

2.1.5. Person-, familie- og arveret

Niveau

Avanceret

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven opnår kendskab til ægteskabets retsvirkninger, separation og skilsmisse, ægtefælleskiftets boopgørelse, ægtepagter,

2) eleven opnår kendskab til personretten, herunder reglerne omkring umyndighed og værger,

3) eleven opnår kendskab til arvefølge og udfærdigelse af testamenter,

4) eleven opnår et overordnet kendskab til forskellige former for bobehandling såvel ved skilsmisse som ved død

5) eleven skal kunne medvirke ved dødsbobehandling og skal kunne udfærdige en boopgørelse.

2.1.6. Selskaber og fonde

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven behersker stiftelsesproceduren ved stiftelse af A/S- og ApS-selskaber, og anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, både skriftligt og elektronisk,

2) eleven opnår kendskab til selskabers hæftelsesformer, kapitalkrav, selskabets ledelse, dispositionsret m.v. og

3) eleven opnår et overordnet kendskab til oprettelse af fonde.

2.1.7. EU ret

Niveau

Avanceret

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven opnår kendskab til EU’s opbygning og relationerne mellem dansk lovgivning og EU,

2) eleven opnår kendskab til grundlaget for arbejdskraftens og kapitalens fri bevægelighed inden for EU,

3) eleven opnår kendskab til den praktiske ansøgningsprocedure for opnåelse af EU støtte, herunder selve sagsgangen fra kontakt til EU til kravene til ansøgningen.

2.1.8. Lejeret

Niveau

Avanceret

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven opnår grundlæggende kendskab til lejeret og erhvervslejeret

2) eleven skal kunne udarbejde lejekontrakter, opsigelse mv.,

3) eleven opnår kendskab til reglerne for huslejeinkasso, herunder udsættelse ved foged og skal kunne udarbejde begæring herom.

2.2 Valgfrie specialefag

Der vælges 2 uger blandt valgfrie specialefag under punkt 9.

3. Specialet Lægesekretær

3.1. Bundne specialefag

3.1.1. Faglige kommunikation og informationsteknologi

Niveau

Avanceret

Varighed

5 uger

Formål

Formålet er, at eleven anvender medicinsk-latinsk terminologi og journalteknik, herunder forståelse for EPJ og er med til at sikre kvaliteten ved udførelsen af journalarbejde. Desuden at eleven selvstændigt og ansvarligt viser forståelse for kommunikationens betydning, verbalt som nonverbalt, og for de forstyrrelser, der kan opstå i den direkte kontakt med patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Endvidere skal eleven opnå et fagligt grundlag for at kunne deltage i, introducere, instruere og vejlede kolleger og brugere i forbindelse med udførelse af både interne og eksterne opgaver . Herudover skal eleven kunne anvende relevante it-redskaber til løsning af arbejdsopgaver i forbindelse med såvel administrative som kommunikative funktioner.

Mål og øvrige rammer

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan identificere de forskellige og til tider modsatrettede roller og forpligtelser institutionen har over for borgere og brugere samt over for det omgivende og internationale samfund

2) kan redegøre for en journals opbygning og indhold

3) skal have et grundlæggende kendskab til medicinsk fagsprog og fordanskningsregler

4) skal have viden om principperne for udfærdigelse af recepter

5) selvstændigt kan udfærdige kommunikationsmateriale (fx korrespondance, informationsmateriale m.m.)

6) kan anvende informationsteknologiske værktøjer i forbindelse med kommunikation og udførelsen af administrative opgaver i øvrigt

7) selvstændigt kan tilrettelægge, gennemføre og følge op på møder m.m.

8) kan udvælge og beherske relevante IT-redskaber til løsning af arbejdsgange indenfor såvel patient- som personaleområdet samt til administrative opgaver

9) selvstændigt ved hjælp af IT-redskaber kan udfærdige fx informationsmateriale, budgetter/statistikker, vagtplaner, dokumentations- samt forskningsmateriale

10) kan redegøre for lov- og sikkerhedsmæssige forskrifter i IT-sammenhæng.

3.1.2. Sundhed og sygdom

Niveau

Avanceret

Varighed

3,8 uger

Formål

Formålet er, at eleven har forståelse for menneskets opbygning (anatomi), funktion (fysiologi) og viden om sygdomme (patologi) for på den baggrund at kunne bedømme indholdet af journalen (det dikterede) og vurdere rekvirering af prøver/undersøgelser, foruden forståelse for fysiske, psykiske og sociale aspekter af sundhed og sygdom.

Mål og øvrige rammer

Undervisningens mål er, at eleven

1) har forståelse af anatomi og fysiologi

2) har viden om patologiens væsentligste begreber, behandlingsformer og –udtryk

3) har kendskab til grundlæggende psykiatriske begreber og diagnoser

4) har forståelse af de sociale aspekter af sundhed og sygdom

3.1.3. Samarbejde og service, drift og økonomi samt kvalitet

Niveau

Avanceret

Varighed

4,2 uger

Formål

Formålet er, at eleven har forståelse af servicebegrebet i forbindelse med kontakt til patienter, pårørende, personale samt samarbejdspartnere. Eleven skal desuden opnå forståelse af primær- og sekundærsektorens opbygning, opgaver samt organisatoriske udvikling og styring. Eleven har forståelse af sygehusadministration/administration i almen lægepraksis samt herfor gældende love og regler.

Eleven har forståelse af de styringsvilkår, som gør sig gældende i en politisk ledet organisation, og som stiller særlige krav til løsningen af administrative arbejdsfunktioner, sagsbehandling og opgaver i øvrigt på et sygehus eller i en almen lægepraksis.

Eleven har forståelse af kvalitetsudvikling, - styring og - sikring i den offentlige sektor/i almen lægepraksis.

Mål og øvrige rammer

Undervisningens mål er, at eleven

1) har kendskab til politisk og administrativt vedtagne projekter og de hertil hørende arbejdsprocesser fra projektidé til afsluttet projekt

2) har kendskab til samarbejdsmodeller og aktørroller, som indgår i forskellige almindeligt forekommende arbejdsprocesser

3) kan identificere de administrative opgaver i et projekt samt planlægge, gennemføre og evaluere disse.

4) har konkret kendskab til lovgivning og lovgivningspraksis, som har direkte betydning for en administrativ praksis på sundhedsområdet, herunder borgerens adgang til forskellige anke- og klagesystemer

5) har kendskab til relevante samfundsøkonomiske problemstillinger, som har betydning for sundhedssektorens økonomi og drift

6) har kendskab til udvikling af nye samarbejdsflader mellem privat og offentlig opgavevaretagelse, bl.a. udlicitering og privatisering

7) gennem indsigt i nye styrings- og driftsformer får kendskab til administrative opgaver, herunder den digitale forvaltning

8) kan anvende samarbejdspsykologi og kriseteorier i kontakt med patienter, pårørende, personale samt samarbejdspartnere og ved egenomsorg

9) kan redegøre for tavshedspligten

10) har forståelse for servicebegrebet

11) kan anvende de særlige love og regler, som gælder ved persondataregistrering, patientrettigheder, udlevering af helbredsoplysninger, forvaltningsret m.v.

12) har forståelse for sygehusadministration, herunder sygehusenes budget- og bevillingsforhold For elever i privat praksis skal vægten lægges på de forhold som gælder der

13) har kendskab til den terminologi, der anvendes i forbindelse med økonomisystemer, samt opbygning og væsentlige funktioner i et økonomisystem og økonomiværktøjernes anvendelsesmuligheder, herunder DRG

14) har forståelse af sygehuses strategiske udviklings- og handlingsplaner

15) har forståelse af samspillet med det sociale system og den primære sundhedssektor

16) har forståelse af personale- og arbejdsmarkedsforhold

17) har forståelse af redskaber til kvalitetsudvikling, -styring og –sikring, herunder akkreditering

18) kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer til at udføre opgaver i forbindelse med kvalitetsudvikling, -styring og –sikring

4. Specialet Offentlig administration

4.1. Bundne specialefag

4.1.1. Politik og økonomi

Niveau

Avanceret

Varighed

3,4 uger

Formål

Formålet er at give eleven kendskab til og forståelse af styringsvilkår, der gør sig gældende i en politisk ledet organisation, og som stiller nogle særlige krav til løsningen af administrative arbejdsfunktioner og opgaver i den offentlige sektor. Eleven skal have et grundigt kendskab til økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, som sammen med politiske mål og beslutninger er særligt kendetegnende for den offentlige sektor. Det overordnede kendskab til den offentlige sektors styringsgrundlag skal samtidigt give eleven relevant fagligt grundlag for at anvende metoder, procedurer og værktøjer inden for økonomistyring og lovgivning i de konkrete administrative arbejdsfunktioner og –opgaver. Faget skal tage udgangspunkt i almindelige forekommende opgaver fra de praktiksteder, der er repræsenteret blandt eleverne.

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven

1) kender til den politiske beslutningsproces samt hvilke forhold, der påvirker eller ændrer politiske beslutninger og prioriteringer

2) gøres bekendt med den ofte komplekse sammenhæng der er mellem politiske mål, lovgivningsmæssige og økonomiske rammer samt det forhold, at de offentlige serviceydelser skal tilpasses vidt forskellige brugergrupper med forskellige forventninger til, hvordan den offentlige sektor administrerer skattefinansierede midler og

3) kender til eksempler på forskellige typer af politiske målsætninger fra overordnede mål og principper til servicemål eller kvalitetsmål i den enkelte institution eller forvaltning

4) kender til sammenhængen mellem politisk fastlagte mål og institutionens eller forvaltningens opfølgning på målene via virksomhedsplaner, aktiviteter, ændret praksis eller organisering af opgaverne, og kunne relatere denne opfølgning til den praktiske arbejdsfunktion

5) kan identificere de forskellige og til tider modsatrettede roller og forpligtelser, den offentlige virksomhed har over for borgere og brugere samt over for det omgivende og internationale samfund

6) har kendskab til relevante samfundsøkonomiske problemstillinger, som har betydning for offentlig økonomi og drift

7) har kendskab til, hvordan det finansielle grundlag tilvejebringes og reguleres via fx lovgivning, overenskomster, aftaler og beskatning, samt de beslutninger og prioriteringer, der danner baggrund for fordeling og anvendelse af offentlige midler

8) har kendskab til den terminologi, der anvendes i forbindelse med økonomisystemer, samt opbygning og væsentlige funktioner i et økonomisystem og økonomiværktøjernes anvendelsesmuligheder

9) har kendskab til udvikling af nye samarbejdsflader mellem privat og offentlig opgavevaretagelse, bl.a. udlicitering og privatisering

10) gennem indsigt i nye styrings- og driftsformer får kendskab til administrative opgaver, herunder den digitale forvaltning

4.1.2. Organisation og samarbejde

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Formål

Formålet er, at eleven skal informeres og instrueres i arbejdsprocesser og samarbejdsformer og procedurer, der anvendes i forbindelse med forskellige typer af opgaver, herunder ad hoc prægede opgaver.

Formålet er at give eleven indsigt i og forståelse for den traditionelle opgavefordeling mellem offentlige og private virksomheder og de forandringer, der løbende sker som følge af den politiske og den samfundsmæssige udvikling, herunder ændringer i brugernes behov.

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven

1) har en grundlæggende forståelse af baggrunden for organisationen af henholdsvis den offentlige og den private virksomhed i samfundet

2) har kendskab til de moderne styrings- og organisationsformer, der overlapper hinanden på tværs af den offentlige og private virksomhed

3) har kendskab til organiseringen af tværgående projekter, herunder baggrunden for og formålet med at projekterne igangsættes

4) har kendskab til politisk og administrativt vedtagne projekter og de hertil hørende arbejdsprocesser fra projektidé til afsluttet projekt

5) har kendskab til samarbejdsmodeller og aktørroller, som indgår i forskellige almindeligt forekommende arbejdsprocesser

6) kan identificere de administrative opgaver i et projekt samt planlægge, gennemføre og evaluere disse.

4.1.3. Lovgivning

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 uger

Mål og øvrige rammer

Faget tager udgangspunkt i almindeligt forekommende administrative sagsbehandlingsopgaver i den offentlige sektor, herunder i formelle lovgivningsmæssige krav og den typiske arbejdsfunktion og kultur, der er i offentlige virksomheder. Undervisningen skal sikre, at eleven

1) har kendskab til baggrund for tilblivelsen eller ændringen af en lov samt de faser, lovgivningsarbejdet gennemgår, fra lovforslag til loven kan administreres

2) har kendskab til de vigtigste lovkomplekser og aftalemæssige rammer, der regulerer samspillet internt i den offentlige sektor og imellem den offentlige sektor og det omgivende samfund, herunder forholdet til den enkelte borger

3) har konkret kendskab til lovgivning og lovgivningspraksis, som har direkte betydning for en administrativ praksis på et forvaltnings- eller institutionsområde, herunder borgerens adgang til forskellige anke- og klagesystemer.

4.1.4. Kommunikation

Niveau

Avanceret

Varighed

2,4 uger

Formål

Formålet er at give eleven et grundlæggende kendskab til forskellige former for kommunikation og markedsføring, der kan målrettes forskellige målgrupper.

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven

1) har kendskab til forskellige forvaltningers og institutioners målsætninger, kultur og værdigrundlag

2) kan anvende data og redskaber til løsning af markedsførings- og informationsopgaver og har kendskab til individuel instruktion og vejledning af brugere af offentlige serviceydelser

3) har forståelse af hvilke formidlingsmetoder, der er egnet ved fx formidling af nye eller ændrede mål i den offentlige virksomhed, information om ændrede ydelser, arbejdsgange, procedurer m.v., og hvordan disse tiltag skal målrettes konkrete målgrupper, herunder målgruppens faglige og personlige forudsætninger

4) trænes i at give instruktion, vejledning og i at være faglig ansvarlig.

5. Specialet Økonomi

5.1. Bundne specialefag

5.1.1. Introduktion til økonomi

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til en række økonomiske begreber og deres indbyrdes samspil. Eleven skal

1) opnå kendskab til vareflowet og den efterfølgende bogføring i en produktionsvirksomhed

2) opnå kendskab til udarbejdelse af budgetter og efterfølgende kontrol, og

3) opnå kendskab til udarbejdelse af årsregnskaber efter årsregnskabsloven.

5.1.2. Bogføring, registrering og likviditet

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår et indledende kendskab til hovedelementerne i regnskab, afstemningsnødvendighed af centrale konti, udarbejdelse af kontoplaner, som opfylder lovgivningsmæssige såvel som driftsøkonomiske krav. Eleven skal opnå et overordnet kendskab til lønsystemer og lønberegning for funktionærer. Desuden skal eleven opnå et overordnet kendskab til, hvordan man styrer en debitor- og kreditormasse i forhold til virksomhedens likviditet. Eleven skal

1) kunne opstille en kontoplan for såvel ekstern regnskabsudarbejdelse som intern økonomistyring,

2) opnå kendskab til fordele og ulemper ved brug af koder i diverse bogføringssystemer,

3) opnå kendskab til de væsentligste regler i bogføringsloven, opstillingsbekendtgørelsen og mindstekravsbekendtgørelsen,

4) kunne opstille årsregnskaber med udgangspunkt i opstillingsbekendtgørelsens krav,

5) opnå kendskab til kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber,

6) beherske afstemning af kasse, bank og giro,

7) beherske afstemning af debitor, kreditor og mellemregninger,

8) opnå kendskab til debitorstyring og kreditorstyring,

9) opnå kendskab til løn for funktionærer, feriepenge, SH-betaling, AM-bidrag, SP-bidrag, A-skat, træk for gavekasse, fagforening, personaleforening og modregning af diverse a conto betalinger i løbet af en lønperiode.

5.1.3. Moms og afgifter

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Formålet er, at eleven opnår bredt kendskab til reglerne for det danske momssystem og væsentlige afgifter, herunder beregningsreglerne. Eleven skal samtidigt opnå kendskab til reglerne for og de driftsøkonomiske konsekvenser af diverse personalegoder, for såvel virksomhed som medarbejder. Eleven skal med udgangspunkt i den aktuelle lovgivning

1) kunne redegøre for momssystemets opbygning, herunder krav til købs- og salgsbilag, bogføringssystemer, gebyr, morarenter mv.,

2) kunne redegøre for de centrale bestemmelser i momssystemet, herunder specielt køb af autokøretøjer, undtagelsesbestemmelser mv.,

3) kunne foretage opgør af momstilsvaret for en given virksomhed,

4) opnå kendskab til reglerne for energiafgifter, herunder krav til dokumentation, refusionsmuligheder, tilskudsmuligheder, rumvarme, varmt vand mv., og kunne foretage opgørelser heraf for en given virksomhed,

5) opnå kendskab til reglerne for lønsumsafgifter og kunne foretage opgørelse af tilsvaret herfor,

6) opnå et grundlæggende kendskab til sociale bidrag og reglerne herfor, herunder blandt andet aftale via overenskomst, aftalt pensionsbidrag, individuelle pensionsordninger mv.,

7) kunne afregningsreglerne for moms, energiafgifter, diverse bidrag, herunder ATP, feriepenge, pensionsbidrag, AM-bidrag, SP-bidrag mv. og

8) opnå kendskab til reglerne for almindeligt forekommende personalegoder til medarbejdere, f.eks. fri bil, telefon, kost og logi, rejsegodtgørelse mv. og kunne foretage opgørelse af de driftsøkonomiske konsekvenser af udvalgte personalegoder.

5.1.4. Budgettering

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til udarbejdelse af diverse former for budgetter og kendskab til sammenhænge og forskelle mellem disse. Eleven skal

1) opnå kendskab til, hvilke elementer der indgår i de forskellige former for budgetter og hvordan de forskellige budgetter udarbejdes,

2) opnå kendskab til almindelig budgetprocedure og herigennem opnå kendskab til elementer som kalkulationer, faste- og variable omkostninger mv.,

3) opnå kendskab til, hvordan budgetkontrol foretages og hvordan den kan benyttes af ledelsen,

4) opnå kendskab til budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere,

5) opnå kendskab til de generelle metoder for budgettering, herunder blandt andet kortids- og langtidsbudgettering, rullende budgetter, aktiv og passiv budgettering,

6) opnå kendskab til budgetforudsætninger og vigtigheden heraf,

7) opnå kendskab til aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudgettering og kunne foretage budgettering af aktivitet, kapacitet og likviditet,

8) opnå kendskab til budgetstyring og -kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger,

9) opnå kendskab til fleksibelt budget, kunne opstille fleksibelt budget og med udgangspunkt heri kunne foretage afvigelsesanalyser,

10) opnå kendskab til standardregnskaber og kunne foretage beregning heraf og

11) opnå kendskab til medarbejder adfærd i forbindelse med budgettering.

5.1.5. Økonomistyring I

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til forskellige metoder til økonomistyring i en virksomhed. Eleven skal opnå kendskab til økonomistyringsbegrebets indhold og dermed den rolle, som økonomistyring har i virksomheder. Eleven skal opnå overordnet kendskab til, at man kan måle næsten alt i en virksomhed, men samtidigt at det ikke er alle, der er nyttige (cost benefit).

Eleven skal

1) opnå kendskab til vigtigheden af omkostningsfordelinger i forbindelse med rentabilitetsanalyse af produkter, distrikter, markeder mv.,

2) kende til aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC) for indirekte produktionsomkostninger contra den traditionelle omkostningsfordeling og kunne foretage beregninger, der viser forskellen herimellem,

3) kunne foretage dækningsbidragsberegninger, herunder CVP-analyser i forbindelse med vurdering af alternativer,

4) opnå kendskab til forskellige beslutningsteorier og

5) kunne foretage beregninger for forskellige indtægts- og omkostningstyper

5.1.6. Årsregnskab for selskaber

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven skal opnå kendskab til, hvilken regulering årsregnskaber er underlagt i Danmark. Eleven skal

1) opnå kendskab til lovmæssig regulering for kriterier for indtægtsregistrering, omkostningsregistrering og kriterier for aktivering/passivering, kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber

2) opnå kendskab til lovmæssig regulering for værdiansættelse af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver, herunder anvendelsen af op-, ned-, og afskrivninger

3) opnå kendskab til lovmæssig regulering af brugen af anlægskartotek,

4) opnå kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af diverse elementer af omsætningsaktiver som varelager, tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger

5) opnå kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af virksomhedens gældsposter såvel langfristede som kortfristede, opgørelse af gældens størrelse ved den nominelle og effektive rentefods metode,

6) kunne anvende regnskabsvejledninger, herunder Danske Regnskabsvejledninger (DR),

7) kunne anvende Internationale Standarder (IAS),

8) opnå kendskab til oplysningskravene med hensyn til eventualforpligtelser, garantiforpligtelser, kautioner m.m.,

9) opnå kendskab til ledelsesberetninger og supplerende ledelsesberetninger

5.2 Valgfrie specialefag

Der vælges 2-4 uger blandt følgende valgfrie specialefag og valgfrie specialefag knyttet til specialet Revision (6.2) samt valgfrie specialefag under punkt 9.

5.2.A. Erhvervsbeskatning

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til opbygningen af det danske skattesystem med særlig vægt på løn, kursgevinster, kurstab og avance ved handel med aktier. Eleven skal opnå kendskab til det danske skattesystem med særlig vægt på beskatning af erhvervsmæssige indtægter fra danske virksomheder registreret som A/S og ApS. Eleven skal kunne foretage skatteberegning manuelt og med efterfølgende elektronisk kontrol af beregningerne. Eleven skal

1) opnå kendskab til det danske skattesystems opbygning jfr. statsskattelovens §§ 4-6,

2) kunne redegøre i overordnede regler for almindeligt anvendte begreber som f.eks. skatteevne, subjektiv skattepligt, indkomst, globalindkomst, erhvervsindkomst, driftsomkostninger mv.,

3) opnå kendskab til reglerne for ligning af en selvangivelse, herunder klageadgang fra skatteankenævn til domstolene,

4) kunne redegøre for de væsentligste elementer, der indgår i opgørelse af personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradag og aktieindkomst, og kunne foretage beregning heraf,

5) opnå kendskab til beskatning af aktieavance og kursgevinst og -tab,

6) opnå kendskab til centrale begreber og regler i forbindelse med selskabsbeskatning, herunder a conto skat, betalingsterminer, sambeskatningsmuligheder for koncerner og beskatning af andre juridiske enheder, herunder foreninger, organisationer, andelsselskaber mv.,

7) kunne foretage skattemæssige afstemninger og beregninger for selskaber med udgangspunkt i de centrale regler og

8) opnå kendskab til grundlæggende regler for skattemæssige afskrivninger og reglerne for kontantomregning som afskrivningsgrundlag og kunne foretage beregning af skattemæssige afskrivninger af centrale elementer som f.eks. driftsmidler, skibe, bygninger mv.

5.2.B. Projektstyring og økonomi

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til, hvordan projektstyring foregår i erhvervslivet, hvilke dele af erhvervslivet der anvender projektstyring og hvilke fordele/ulemper, der fremkommer ved brug af projektstyring. Eleven skal opnå kendskab til, hvordan man styre økonomien i en virksomhed, der arbejder med projektstyring. Eleven skal opnå kendskab til

1) grundlæggende elementer ved projektarbejde, herunder arbejdsformen, grundelementer, projekttyper,

2) projekt indhold og forløb, herunder strukturering, interessenter, mål, forløb, implementering, omverdenen og afslutning,

3) planlægning af projekter via situationsanalyser, valg af fremgangsmåde, følsomme områder og den praktisk udførelse,

4) organisering af projekter, herunder organisationsformer, etablering, afvikling af projektorganisationer mv.,

5) projektorganisationens arbejdsformer via arbejdsmønstre, beslutnings- og referencegrupper, konfliktbehandling, samarbejde og effektivitet,

6) projektledelse, herunder opgaver, personlig ledelse, krav til projektlederen,

7) projektstyring på områder som tids- og arbejdsstyring, ressource-, materiale-, økonomi- og kontraktstyring,

8) projektledelsens resultatstyring gennem tekniske målinger, kvalitetsstyring, konfigurationsstyring, disponeringstænkning og værditænkning og

9) styring af projektaktivitet i en virksomhed, herunder igangsætning af nye projekter, styring af mængden af projekter, organisering af sideløbende projekter og virksomhedsledelse gennem projekter.

5.2.C. Viden- & Miljørapportering

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til andre regnskabsformer og deres værdi i forhold til traditionelle regnskaber overfor interessegrupper, aktionærer mfl. Eleven skal opnå kendskab til, hvilke elementer der hører til de forskellige former for regnskaber, og hvordan informationer indsamles og bearbejdes inden, de præsenteres i et regnskab. Eleven skal kunne forholde sig til givne oplysninger som værende en informationskilde men samtidigt kunne forstå oplysningernes eventuelle begrænsninger. Eleven skal

1) opnå kendskab til de faktorer, som bevirker, at et traditionel regnskab ikke længere er tilstrækkelig til at imødekomme krav fra virksomhedens interessegrupper,

2) opnå kendskab til, hvilken værdi andre regnskabsformer kan have for virksomheden,

3) opnå kendskab til forskellige former for andre regnskabstyper, herunder etiske regnskaber, vidensregnskab, arbejdsmiljøregnskaber, miljøregnskaber, sociale regnskaber mv.,

4) kunne reglerne for, hvilke virksomheder der skal udarbejde miljøregnskab/grønt regnskab og opnå kendskab til de lovgivningsmæssige krav til indholdet i et miljøregnskab/grønt regnskab, den praktiske udformning af og væsentlige elementer i det grønne regnskab,

5) opnå kendskab til indholdet i vidensregnskab, etisk regnskab, arbejdsmiljøregnskab og socialt regnskab,

6) opnå kendskab til, hvordan man opgør/indsamler de oplysninger, der indgår i disse andre regnskabsformer, og hvordan virksomheden udvælger de faktorer, der indgår,

7) kunne indsamle og behandle almindeligt forekommende oplysninger, som kan indgå i disse andre regnskabsformer og kunne vurdere disse oplysninger og

8) kunne forstå sammenhængen mellem virksomhedens image og de oplysninger, som interessegrupper mfl. modtager fra virksomheden.

5.2.D. Produktionsstyring og økonomi

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til planlægningsprocesserne i en produktionsvirksomhed fra indkøb til salg. Eleven skal herigennem opnå kendskab til de økonomiske konsekvenser af en given produktionsplanlægning, størrelse af varer undervejs i processen, leveringssikkerhed mv. Eleven skal opnå kendskab til de forskellige former for omkostninger og på hvilke tidspunkter disse omkostninger opstår/kan opstå. Eleven skal opnå kendskab til

1) de daglige problemstillinger, som økonomer og ingeniører mfl. stilles over for i forbindelse med produktionen,

2) produktionskoncepter som MRP, JIT m.v.,

3) kapacitetsplanlægning,

4) styring af datterselskaber, decentrale enheder m.v. og

5) omkostningsbaserede beslutninger og anvendelse af almindeligt forekommende begreber, herunder livscyklusomkostninger, kvalitetsomkostninger m.v.

5.2.E. Ekstern vurdering

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven kan foretage en ekstern vurdering af virksomheders økonomiske stilling og udvikling med udgangspunkt i ekstern regnskaber og rapporter. Eleven skal opnå kendskab til regnskabsanalysemetoder og i de for anvendelsen af metoderne relevante teorier. Eleven skal opnå indblik i det materiale, som långiver og investorer har til rådighed i forbindelse med vurdering af kreditgivning eller investering i forbindelse med aktiekøb.

Eleven skal opnå kendskab til

1) regnskabsanalysers formål og grundlaget for udførelse heraf,

2) metoder til regnskabsanalyse,

3) hvilket behov en ekstern regnskabsanalytiker har for information og viden i forbindelse med udarbejdelse af regnskabsanalyser, herunder specielt viden inden for regnskabslovgivning og -praksis,

4) forskellige regnskabsdatabaser,

5) de særlige regnskabsregler, der gælder ved udarbejdelse af koncernregnskaber,

6) styrkeprofiler og budgetter,

7) brancheanalyser, herunder disses anvendelsesmuligheder i forhold til konkrete virksomheder og aktieanalyser og

8) skal kunne foretage konkrete analyser af udvalgte regnskaber, herunder udvalgte koncernregnskaber.

5.2.F. Likviditetsstyring

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven via en dybereliggende viden om daglig debitorstyring og kreditorstyring kombineret med låne- og indskudsformer opnår en viden, der gør eleven i stand til, at styre virksomhedens likviditet. Eleven skal

1) opnå kendskab til de likviditetsmæssige konsekvenser af forskellige betalingsbetingelser ved såvel salg som indkøb og kunne foretage beregninger på de forskellige betingelser økonomiske konsekvens

2) kunne de lovmæssige aspekter og deres indflydelse på likviditetsstyring

3) kunne beregne og fastsætte de korrekte renter og gebyr med udgangspunkt i lovgivning og virksomhedens politik

4) opnå kendskab til proceduren i en inkassosag

5) kunne opgøre virksomhedens tilgodehavende i forbindelse med afsendelse af sag til inkasso

6) opnå kendskab til fastsættelse af kreditbeløb overfor debitorer og kunne foretage beregninger på konsekvenserne ved tab

7) kunne foretage endelig afstemning og afregning når en sag kommer tilbage fra inkasso, uanset om der er opnået fuld, delvis eller ingen indbetaling fra kunde

8) opnå kendskab til rettigheder og pligter i forbindelse med manglende betalinger til og fra kunder/leverandører

9) opnå kendskab til samspillet mellem varerabatter og betalingsbetalinger og kunne foretage beregninger på kombinationsmuligheder

10) opnå kendskab til salgs- og fragtbetingelser med udgangspunkt i Købelovens § 13

11) opnå kendskab til salg med diverse former for forbehold bl.a. ejendomsforbehold

12) opnå kendskab til diverse låneformer i banker og kreditforeninger og deres indflydelse på likviditetsstyringen

13) kunne foretage beregninger og sammenligninger af forskellige lånetyper, og

14) kunne foretage beregning af likviditetsbehov i en given periode og på baggrund af beregningerne opstille en oversigt over, hvordan likviditet i perioden fremskaffes

5.2.G. Økonomistyring II

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår en viden om aspekter, metoder og praksis i den daglige økonomistyring i firmaer med en kompleksitet af en hvis størrelse. Eleven skal

1) kunne foretage afvigelsesberegninger på indirekte variable og indirekte faste omkostninger

2) opnå kendskab til opdeling af en virksomhed i centre

3) opnå kendskab til opgørelse af interne afregningspriser

4) opnå kendskab til styring af multinationale selskaber via bl.a. transfer pricing

5) kunne foretage opgørelse af virksomhedens kvalitetsomkostninger, samtidig med en viden om forebyggelse, behandling og helbredelse

6) opnå kendskab til hvorledes moderne økonomistyringssystemer (Navision, SAP mv.) kan understøtte den daglige økonomistyring

7) opnå kendskab til koblingen mellem moderne økonomistyring og ledelse, og

8) opnå kendskab til balanced Scorecard

6. Specialet Revision

6.1. Bundne specialefag

6.1.1. Introduktion til revision

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til en række økonomiske begreber og deres indbyrdes samspil. Eleven skal

1) opnå kendskab til vareflowet og den efterfølgende bogføring i en produktionsvirksomhed

2) opnå kendskab til udarbejdelse af budgetter og efterfølgende kontrol

3) opnå kendskab til udarbejdelse af årsregnskaber efter årsregnskabsloven

6.1.2. Bogføring og registrering

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til grundlæggende regnskabsbegreber.

1) Krav til virksomhedernes bogføring

2) Eleven skal opnå et grundlæggende kendskab til såvel lovmæssig regulering som driftsøkonomiske krav til virksomhedernes regnskabsaflæggelse. Eleven skal

3) opnå kendskab til årsregnskabslovens opbygning og begrebsramme og sammenhængen til regnskabsvejledninger

4) opnå kendskab til de mest hyppige og anvendte nøgletal

5) kunne de grundlæggende krav til virksomhedens bogføring i relevante love og tilhørende bekendtgørelser, herunder krav til kontoplaner til såvel ekstern som intern brug,

6) kunne foretage bogføring og opstille årsregnskab i overensstemmelse hermed lovmæssige krav,

7) beherske afstemning af kasse, bank og giro, og beherske afstemning af debitor, kreditor og mellemregning og

8) opnå kendskab til begrebet god bogføringsskik og dets konsekvenser

6.1.3. Eksternt regnskab I

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven skal opnå kendskab til, hvilken regulering årsregnskaber er underlagt i Danmark og hvordan et regnskab læses. Eleven skal

1) opnå kendskab til lovmæssig regulering for f.eks. kriterier for indtægtsregistrering, omkostningsregistrering og kriterier for aktivering/passivering, kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber

2) opnå kendskab til lovmæssig regulering for værdiansættelse af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver, herunder anvendelsen af op-, ned-, og afskrivninger

3) opnå kendskab til lovmæssig regulering af brugen af anlægskartotek,

4) opnå kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af diverse elementer af omsætningsaktiver som varelager, tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger

5) opnå kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af virksomhedens gældsposter såvel langfristede som kortfristede, opgørelse af gældens størrelse ved den nominelle og effektive rentefods metode,

6) oplysningskravene med hensyn til eventualforpligtelser, garantiforpligtelser, kautioner m.m.,

7) opnå kendskab til ledelsesberetninger og dennes brug i et regnskab

8) kunne anvende regnskabsvejledninger, herunder Danske Regnskabsvejledninger (DR),

9) kunne anvende Internationale Standarder (IAS),

10) opnå kendskab til relevant særlovgivning om aflæggelse af årsregnskab

11) ved læsning af et regnskab kunne analysere resultat, dækningsbidrag, likviditet, udvikling mv.

12) kunne sammenligne nøgletalsberegninger ved anvendelse af forskellige værdiansættelsesmetoder

13) kunne vurdere regnskabet ud fra kendskab til betydningen af egenkapital/fremmed kapital, herunder kort-/langfristet gæld

14) kunne beregne de mest hyppige og anvendte nøgletal,

15) kende samspillet med forskellige nøgletal,

16) finde oplysninger som kan udledes af de forskellige nøgletal,

17) kende til hvordan revisor og virksomhed kan bruge nøgletal i det daglige arbejde og

18) kende til fordele og ulemper ved brug af nøgletal.

6.1.4. Revision I

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til revisors rolle og ansvar i forhold til kunder, myndigheder og øvrige interessenter, at eleven opnår kendskab til revisionens formål og indhold.

Eleven skal opnå et overordnet kendskab til revisors rolle, herunder

1) opnå kendskab til grundlæggende lovmæssig regulering, herunder lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer,

2) opnå kendskab til revisors arbejdsopgaver generelt, herunder også fordeling af opgaver og ansvar for henholdsvis ledelse og revisor og

3) opnå kendskab til revisoransvar, herunder straf-, erstatnings- og disciplinæransvar.

Eleven skal opnå et overordnet kendskab til Revisionsprocessen, herunder

1) opnå kendskab til centrale begreber og principper, herunder systemrevision og substansrevision, »væsentlighed«,»risikovurdering« samt »revisionsmål«,

2) opnå kendskab til de grundlæggende principper for systemrevision og intern kontrol og deres betydning for revisors planlægning, udførelse og rapportering,

3) opnå kendskab til revisionsprocessens elementer,

4) opnå kendskab til betydningen af revisionsinstrukser og arbejdspapirer og

5) opnå kendskab til forskellige transaktionstyper

Eleven skal opnå kendskab til de forskellige former for revisor rapportering og deres målgruppe og indhold, herunder

1) management letter,

2) revisionsprotokol,

3) revisionspåtegningen, herunder forbehold og supplerende oplysninger og

4) påtegning i ikke-revisions tilfælde.

Eleven skal opnå kendskab til revisionens formål og indhold af revisionsprocessen, herunder

1) opnå kendskab til identifikation af væsentlige og kritiske områder,

2) opnå kendskab til sammenhæng mellem løbende revision (going koncern) og statusrevision og hvilken betydning, det har for revisionen og revisors pligter

3) opnå kendskab til udarbejdelse af en overordnet revisionsplan og

4) opnå kendskab til formål med og krav til indhold af revisionsinstrukser

6.1.5. Revision II

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven skal kunne foretage revision inden for udvalgte områder. Heri indgår, at eleven skal opnå kendskab til formål, herunder væsentlighed og risiko, at eleven skal kunne foretage system- og substansrevision og at eleven skal kunne de grundlæggende principper for stikprøveudvælgelse/statistiske principper. Eleven skal

1) kunne foretage revision inden for likvide midler, herunder også kunne foretage kasseeftersyn,

2) materielle anlægsaktiver,

3) kunne foretage revision inden for varebeholdninger, herunder også kunne foretage lageroptælling,

4) kunne foretage revision inden for løn og gager og

5) kunne foretage revision inden for tilgodehavender, herunder kunne udarbejde saldomeddelelser.

6) kunne anvende elementer vedrørende revisionsprocessen og medvirke ved udarbejdelse af revisionsinstrukser

Eleven skal opnå kendskab til hvordan forskellige former for revisor rapportering bruges i hverdagen, herunder

1) management letter,

2) revisionprotokol,

3) revisionspåtegningen, herunder forbehold og supplerende oplysninger og

4) påtegning i ikke-revisions tilfælde.

6.1.6. Skat, moms og afgifter I

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår et overordnet kendskab til offentlige skatter og afgifter ved erhvervsbeskatning i Danmark.

1) Skat

Eleven skal opnå kendskab til opbygningen af det danske skattesystem, herunder klageadgang fra skatteankenævn til Højesteret. Eleven skal desuden opnå et overordnet kendskab til

1) centrale bestemmelser i Statsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven,

2) beskatningsformer i Danmark,

3) principper for fradragsberettigede udgifter og skattepligtige indtægter,

4) forskellene mellem fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede omkostninger,

5) beskatning af almindeligt forekommende personalegoder og skattefri godtgørelse og

6) afgrænsningen mellem lønmodtager og erhvervsdrivende

2) Moms

Eleven skal opnå kendskab til momssystemets opbygning og centrale bestemmelser, herunder fritagelsesbestemmelser og konsekvenser af manglende momspligt. Eleven skal

1) kunne redegøre for krav til grundbilag og registreringer,

2) kunne udarbejde momsregnskab samt afstemning heraf og

3) kunne foretage afregning

3) Afgifter

Eleven skal opnå kendskab til reglerne for almindeligt forekommende afgifter for virksomheder, herunder energiafgifter, og eleven skal

1) kunne redegøre for dokumentationskrav,

2) kunne opgøre refusion og

3) kunne foretage afregning

6.2. Valgfrie specialefag

Der vælges 1,2-4 uger blandt følgende valgfrie specialefag og valgfrie specialefag knyttet til specialet Økonomi (5.2) samt valgfrie specialefag under punkt 9.

6.2.A. Udvidet skat for revisionselever

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til skatteberegning, opgørelse af den skattepligtige indkomst samt arbejdsgivers forpligtelser, så eleven kan medvirke ved udarbejdelse af selvangivelse samt ved lønrevision.

1) Skat

Eleven skal kunne medvirke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst og ved skatteberegning. Eleven skal

1) kende de grundlæggende regler for opgørelse af den skattepligtige indkomst for personer og selskaber og for skatteberegning, herunder afgræsning mellem selvstændig og lønmodtager og i forhold til hobbyvirksomhed,

2) kunne medvirke ved skatteberegning for virksomheder, som anvender kapitalafkastordning, virksomhedsskatteordning mv. og

3) kunne de overordnede regler for arbejdsgivers lovbestemte forpligtelser i relation til medarbejdere

2) Moms

1) Eleven skal opnå kendskab til centrale bestemmelser om moms ved grænseoverskridende transaktioner.

6.2.B. Bogføring i praksis

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven kan anvende edb-baserede økonomistyrings- og regnskabssystemer til bogføring samt på baggrund heraf kunne generere relevant regnskabsinformation, herunder til at udarbejde og analysere budgetter.

1) Anvendelse og bogføring i økonomisystemer

Elven skal

1) opnå kendskab til grundprincipper for bogføring i økonomisystemer, og kunne foretage registreringer og dokumentation herfor,

2) kunne udarbejde kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsinstrukser og

3) opnå kendskab til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem

2) Regnskabsinformation

Eleven skal kunne anvende et økonomistyringssystem til at udarbejde

1) relevante dækningsbidragsanalyser,

2) budget og foretage budgetopfølgning,

3) nøgletal og

4) relevante regnskabsrapporter

6.2.C. Udvidet regnskab for revisionselever

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår grundlæggende kendskab til regnskaber aflagt efter årsregnskabsloven og i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis.

1) Årsregnskaber

Eleven skal opnå et grundlæggende kendskab til

1) behandling af leasede genstande,

2) opgørelse af igangværende arbejder efter produktionskriteriet,

3) udarbejdelse af pengestrømsopgørelser,

4) reglerne for udarbejdelse af koncernregnskaber og

5) begrebet udskudt skat

2) Udvidet regnskabsanalyse

Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til

1) metoder til analyse af indtjeningsniveau/udvikling,

2) LARS-F analyse og

3) knæk et regnskab.

6.2.D. Eksternt regnskab II

Niveau

Avanceret

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår grundlæggende kendskab til behandlingen af leasing, entreprisekontrakter, udskudt skat ved udarbejdelse af årsregnskab og opnår kendskab til anvendelsen af supplerende beretninger/andre regnskabsformer. Eleven skal

1) opnå kendskab til behandlingen af leasede genstande,

2) opnå kendskab til behandlingen af igangværende arbejde,

3) opnå kendskab til baggrunden for begrebet »udskudt skat« og herunder de væsentligste forhold som udløser udskudt skat eller skatteindhentning,

4) kunne foretage beregninger som viser den udskudt skat og bevægelserne fra år til år

5) opnå kendskab til anvendelsen af supplerende beretninger/andre regnskabsformer ved udarbejdelse af årsregnskab.

6.2.E. Eksternt regnskab III

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår grundlæggende kendskab til udarbejdelse af koncernregnskab, strømningsregnskab og brug af equity-metoden. Eleven skal

1) opnå kendskab til reglerne for hvem der skal udarbejde koncernregnskaber,

2) opnå kendskab til de mest almindeligt forekommende transaktioner imellem selskaber inden for samme koncern,

3) kunne foretage regnskabsmæssige elimineringer af de mest almindeligt forekommende handlinger mellem forbundne selskaber som f.eks. varesalg, varekøb, renter og tilgodehavender, udbytte, handel med anlægsaktiver

4) kende kravene til udarbejdelse af strømningsregnskaber, med specielt fokus på forståelsen af forskellene mellem udgifter/udbetalinger og indtægter/indbetalinger,

5) kunne foretage udarbejdelse af strømningsregnskaber ud fra direkte og indirekte metode,

6) kende til betingelserne for værdiansættelse af kapitalandele i moderselskabet når der er tale om bestemmende indflydelse,

7) kunne foretage beregninger efter equity-metoden og løbende indtægtsførelse. Med baggrund i disse beregninger kunne se forskellen i moderselskabet,

8) kende til koncerngoodwill og kunne foretage opgørelse af størrelse i konkrete situationer og

9) kende til krav om ombearbejdning af regnskaber for at kunne foretage en korrekt regnskabsanalyse i koncernforhold.

6.2.F. Budget, kontrol og analyse

Niveau

Avanceret

Varighed

0,8 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til et budgets rolle i en moderne virksomhed, bl.a. som på ledelsesværktøj, kontrolfunktion og styringsfunktion. Eleven skal opnå et solidt kendskab til budgettering som et fremadrettet redskab, contra det eksterne regnskab som er bagudrettet.

Eleven skal

1) kende til budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemleder,

2) kende til de generelle metoder for budgettering, bl.a. korttidsbudgettering, langtidsbudgettering, rullende budgettering, passiv budgettering og aktiv budgettering,

3) kende til budgetforudsætninger og vigtigheden heraf,

4) kende til aktivitetsbudgettering, kapacitetsbudgettering og likviditetsbudgettering,

5) kunne foretage budgettering af aktivitet, kapacitet og likviditet,

6) kende til budgetstyring og kontrol, bl.a. afvigelsestyper, dækningsbidragsafvigelser, kapacitetsafvigelser og likviditetsopfølgning,

7) kunne foretage afvigelsesberegninger,

8) kende til fleksibelt budget,

9) kunne foretage opstilling af fleksibelt budget og foretage afvigelsesanalyser med udgangspunkt i det fleksible budget og

10) kende til standardregnskaber og beregning heraf.

6.2.G. Virksomhedsbeskatning

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven kan medvirke ved skatteberegning og opgørelse af den skattepligtige indkomst for personligt drevne virksomheder (PSL), incl. virksomhedsskatteordningen (VSO) og kapitalafkastordningen (KAO). Skatteberegningerne skal i første omgang foretages manuelt, men eleven skal efterfølgende have mulighed for at lave en elektronisk efterkontrol af sine beregninger. Eleven skal

1) opnå kendskab til de væsentlige elementer i kapitalafkastordningen, herunder kapitalafkastgrundlag, konjekturudligning mv.,

2) kunne foretage beregning af skat for personer som anvender kapitalafkastordningen,

3) kende de væsentlige elementer i virksomhedsskatteordningen, herunder opgørelse af indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast, hæverækkefølge og rentekorrektion,

4) kunne foretage beregning af skat for selvstændige erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsskatteordningen,

5) opnå kendskab til fordele/ulemper ved de 3 beskatningsformer (PSL, VSO, KAO) så sammenligning kan foretages og

6) kende til konsekvenserne, hvis en person ophører med brugen af VSO.

6.2.H. Selskabsbeskatning

Niveau

Avanceret

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven skal kunne medvirke ved skatteberegning og opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber. Eleven skal

1) kende de centrale begreber, regler mv. i selskabsbeskatningen, bl.a. a conto skat, betalings-terminer, sambeskatningsmuligheder (koncerner),

2) kende regler for beskatning af andre juridiske enheder som bl.a. foreninger, organisationer og andelsselskaber, og

3) kunne foretage skattemæssige afstemninger og skatteberegninger i selskaber med udgangspunkt i de centrale regler.

6.2.I. Skattemæssige afskrivninger

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår et grundlæggende kendskab til begrebet skattemæssige afskrivninger, disse metoder og anvendelse i praksis. Eleven skal

1) kende de grundlæggende regler for skattemæssige afskrivninger med udgangspunkt i afskrivningsloven,

2) kende til reglerne for kontantomregning som afskrivningsgrundlag,

3) kunne beregne skattemæssige afskrivninger ud fra de centrale elementer i afskrivningsloven, f.eks. driftsmidler, skibe, bygninger mv.,

4) kende til regler for mulig genbeskatning i forbindelse med salg af tidligere afskrevne aktiver og

5) kende til de skattemæssige konsekvenser på tidligere afskrevne aktiver i forbindelse med salg eller ophør.

6.2.J. Skattemæssig behandling af værdipapirer

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til hvordan man skattemæssigt behandler kapitalgevinster og -tab i forhold til den skattepligtige indkomst, med udgangspunktet i kursgevinstloven.

Eleven skal opnå til kendskab til reglerne for behandling af gevinster og tab på aktier, såvel børs- som ikke børsnoterede aktier med udgangspunkt i aktieavancebeskatningsloven. Eleven skal

1) kende de skattemæssige konsekvenser for personer og selskaber ved blåstemplede og sortstemplede fordringer i dansk mønt,

2) kende de skattemæssige konsekvenser ved fordringer og gæld i udenlandsk valuta,

3) kende de skattemæssige konsekvenser ved gæld i dansk mønt,

4) kende de skattemæssige konsekvenser ved finansielle instrumenter,

5) kunne beregne de skattemæssige konsekvenser ved fortjeneste/tab ved salg af aktier før og efter 3 års ejertid,

6) kunne beregne de skattemæssige konsekvenser ved salg af tegnings- og aktieretter,

7) kunne beregne de skattemæssige konsekvenser ved modtagelse af fondsaktier,

8) kende den skattemæssige behandling af tilbagesalg af aktier til udstedende selskab,

9) kende til kravene for opnåelse af skattefrihed i forbindelse med medarbejderaktier,

10) kende de skattemæssige regler for investeringsforeningsbeviser,

11) kende til reglerne for modregning af tab i gevinster på andre aktier,

12) kende til fastsættelse af indgangsværdier og

13) konsekvenserne for beskatning af aktier ved flytning til og fra udlandet

6.2.K. Skat, moms og afgifter, II

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår et uddybende kendskab til offentlige skatter og afgifter ved erhvervsbeskatning i Danmark. Eleven skal

1) opnå kendskab til de momsmæssige regler for handel med udlandet, set fra såvel sælger som køber

2) kunne udarbejde momsopgørelse inkl. udfyldelse af listeangivelse, rubrik A, B & C og statistikindberetning

3) opnå kendskab til import fra udlandet af erhvervsdrivende personer som ikke er momsregistreret

4) opnå kendskab til brugsmomsreglerne

5) opnå kendskab til regler og muligheder for frivillig registrering

6) opnå kendskab til mulighederne for afgiftsfritagelser af visse arrangementer

7) kunne regler for lønsum og foretage opgørelser af lønsumsafgiftens størrelse

8) opnå kendskab til udvalgte punktafgifter, herunder beregning og afregning af disse

9) opnå kendskab til reglerne for personers skattepligt ved udflytning og 180 dagsreglen

10) kunne foretage beregninger af helårsindkomst for personer som er fra og tilflyttet Danmark

11) kendskab til reglerne for ubegrænset og begrænset skattepligt

12) kendskab til reglerne ved modtagelse af gaver, herunder beregning af skattemæssige konsekvenser

13) kendskab til opbygning af ligningssystemet i Danmark

14) kendskab til regler for udlejning af helårsboliger, værelser og sommerhuse

15) kunne foretage beregning af de skattemæssige konsekvenser ved udlejning af helårsboliger, værelser og sommerhuse og

16) opnå et overordnet kendskab til international beskatning, herunder betydningen af dobbeltbeskatningsoverenskomster, fordeling af beskatningsretten, interne danske regler omkring dobbeltbeskatning for såvel fysiske personer og selskaber.

6.2.L. Økonomistyring I

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til forskellige metoder til økonomistyring i en virksomhed. Eleven skal opnå kendskab til økonomistyringsbegrebets indhold og dermed den rolle, som økonomistyring har i virksomheder. Eleven skal opnå overordnet kendskab til, at man kan måle næsten alt i en virksomhed, men samtidigt at det ikke er alle, der er nyttige (cost benefit).

Eleven skal

1) opnå kendskab til vigtigheden af omkostningsfordelinger i forbindelse med rentabilitetsanalyse af produkter, distrikter, markeder mv.,

2) kende til aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC) for indirekte produktionsomkostninger contra den traditionelle omkostningsfordeling og kunne foretage beregninger, der viser forskellen herimellem,

3) kunne foretage dækningsbidragsberegninger, herunder CVP-analyser i forbindelse med vurdering af alternativer,

4) opnå kendskab til forskellige beslutningsteorier og

5) kunne foretage beregninger for forskellige indtægts- og omkostningstyper.

7. Specialet Rejseliv

7.1. Bundne specialefag

7.1.1. Branchestruktur

Niveau

Avanceret

Varighed

0,8 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven får kendskab til Rejselivsbranchens struktur og aktører. Eleven skal have viden om de forskellige virksomheders opgaver og forretningsområder, deres samarbejdsflader samt indbyrdes samspil.

2) Eleven får kendskab til målsætningen samt strategien for dansk turistpolitik, herunder ønsker og krav til udviklingen af en miljømæssig bæredygtig turisme.

3) Eleven skal kunne forstå turisterhvervets betydning for samfundsøkonomien og beskæftigelsen.

4) Eleven skal kunne beherske den terminologi, der anvendes i branchen.

5) Eleven skal have viden om de grundlæggende økonomiske sammenhænge i branchens virksomheder.

6) Eleven skal beherske basale kalkulationsteknikker for rejselivsprodukter samt forstå prisens betydning for rejsevirksomhedens afsætning og lønsomhed.

7.1.2. Markedsføring af rejselivsydelser

Niveau

Avanceret

Varighed

2,4 uger

Mål og øvrige rammer

1) Eleven skal have indgående kendskab til rejselivsproduktets sammensætning i et servicetilbud og et serviceleverancesystem (servicekonceptet) samt produktbegrebets betydning for virksomhedens markedsføring, herunder behovstilfredsstillelse og servicekvalitet.

2) Eleven skal have kendskab til kundens købsadfærd samt kundernes motiver og indstillinger til køb af rejseydelser i Danmark og udlandet.

3) Eleven skal have kendskab til betydningen og brugen af de forskellige handlingsparametre som rejselivsvirksomheden råder over i sit markedsføringsarbejde.

4) Viden om servicevirksomhedens tre markedsføringsformer skal styrke elevens bevidsthed om medarbejderens rolle i virksomhedens samlede markedsføring.

5) Eleven skal have kendskab til de aktører, der i virksomhedens omverden kan påvirke virksomhedens arbejdsvilkår i markedsføringsarbejdet.

6) Eleven skal gennem undersøgelser og analyser kunne udvikle nye og tilpasse eksisterende rejselivsprodukter til skiftende markedsvilkår.

7.1.3. Salgskanaler og distribution

Niveau

Avanceret

Varighed

1,6 uger

Mål og øvrige rammer

1) Eleven skal have kendskab til de salgs- og bookingkanaler rejselivsvirksomheden kan benytte sig af samt kunne forstå den afsætningsmæssige betydning af virksomhedens valg af mulige distributionsløsning(er).

2) Eleven skal opnå viden om baggrunden for og udviklingsmulighederne i den integration og strukturrationalisering, der sker i rejselivsbranchen.

3) Eleven skal kunne håndtere teknikken i markedssegmenteringsprocessen og forstå målgruppevalgets betydning for behovstilfredsstillelsen og markedskommunikationen.

4) Gennem viden om retsgrundlaget for aftaleindgåelse med kunden skal eleven rettidigt kunne identificere aftalemæssige problemer og dermed forhindre, at der opstår konflikter mellem virksomhed og kunde.

5) Eleven opnår kendskab til de rettigheder og pligter som købeloven, pakkerejseloven og rejsegarantifondsloven giver henholdsvis pålægger kunde og virksomhed ved indgåelse af aftaler om køb og salg af rejselivsprodukter.

7.1.4. Salgspsykologi

Niveau

Avanceret

Varighed

1,4 uger

Mål og øvrige rammer

1) Eleven skal kunne beherske de forskellige salgsteknikker i forbindelse med personligt salg og kunne anvende de serviceteorier, som understøtter det personlige salg.

2) På grundlag af viden om kommunikationsfiltre, aktiv lytning og spørgeteknikker skal eleven kunne kommunikere effektivt og korrekt såvel eksternt som internt.

3) Eleven skal have kendskab til metoder og løsningsmodeller ved stress- og konflikthåndtering samt kunne anvende de givne værktøjer i praksis.

4) Eleven skal kunne beherske præsentations- og opponeringsteknikker.

5) Eleven kan arbejde selvstændigt og i teams ved løsning af salgsopgaver, interne projekter o. lign.

7.1.5. Rejsegeografi

Niveau

Avanceret

Varighed

0,8 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven får kendskab til globale rejsegeografiske forhold, så som klima, naturfænomener, infrastruktur, kultur, økonomi m.v.

2) Eleven skal kunne beherske teknikken ved udarbejdelsen af geografiske destinationsprofiler (GDP) og kunne anvende profilerne i en praktisk forretningsmæssig sammenhæng.

3) Eleven skal kunne orientere sig på verdenskortet og udpege lokationer af en række af de største destinationer/regioner/megabyer på et verdenskort.

4) Eleven skal have kendskab til det kulturelle verdensbillede og forstår kulturbaggrundens betydning for serviceringen af rejsekunden.

7.2. Valgfrie specialefag

Der vælges 2 uger blandt følgende valgfrie specialefag samt valgfrie specialefag under punkt 9.

7.2.A. Branchejura

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven skal have viden om de pligter og rettigheder virksomheder, der udbyder og sælger rejselivsydelser, har overfor deres kunder.

2) Eleven får kendskab til de grundlæggende principper i den juridiske problemløsning

3) Eleven har viden om kravene til indgåelse af en juridisk forpligtende aftale samt hvornår en aftale betragtes som ugyldig eller misligholdt.

4) Eleven får kendskab til købelovens og pakkerejselovens betydning for rejselivsvirksomheders udbud af salg af rejsearrangementer.

5) Eleven får viden om retsvirkningerne af branchens standardaftalevilkår og virksomhedens egne ”almindelige betingelser” ved aftaleindgåelsen.

6) Eleven forstår betydningen af virksomhedens reklamationspolitik og reklamationsbehandling i forhold til virksomhedens kunderelationer.

7) Eleven får kendskab til rejsegarantifondslovens betydning for rejselivsvirksomhederne og deres kunder.

8) Eleven får viden om pengefordringer, herunder fordringers stiftelse og lovregler om pengefordringer.

9) Eleven får kendskab til anvendelsen af betalingsmidler i rejselivsbranchen, herunder hvem parterne i betalingsforholdet er, legitimation samt ansvars- og tabsbegrænsningsregler.

7.2.B. Service og international kulturforståelse

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven får kendskab til det geografiske og kulturelle verdensbillede for derigennem at kunne forstå de kulturelt betingede normer, der påvirker menneskers holdninger og forventninger til at forbruge og yde service.

2) Eleven forstår, at service og international kulturforståelse handler om den interaktive markedsføring af det danske turistprodukt og dermed er et redskab for medarbejderen til at yde en god og differentieret service over for internationale kunder.

3) Eleven får gennem brugen af Geert Hofstedes kulturparametre en perspektiveret og anvendelig sammenligning af forskellige kulturkredse.

4) Eleven skal beherske forståelsen af kundernes kulturbestemte adfærd i en servicemæssig sammenhæng.

Merit

Øvrige specialer inden for Kontoruddannelsen med specialer

Praktikregler

Se generelle praktikregler ad §§ 17-18

7.2.C. Markedsføring af serviceydelser

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven får kendskab til de grundlæggende begreber og teknikker i forbindelse med markedsføringen af serviceydelser.

2) Eleven får viden om betydningen af servicevirksomhedens tre forskellige markedsføringsformer og dermed de aktiviteter, som rejselivsvirksomheden har mulighed for at iværksætte i forbindelse med samspillet med kunden og den direkte kommunikation med markedet.

3) Eleven får kendskab til servicekvalitetens og kvalitetsopfyldelsens betydning som konkurrenceparameter.

4) Eleven får kendskab til formål og teknik ved udarbejdelsen af markedsføringsplaner.

Merit

Øvrige specialer inden for Kontoruddannelsen med specialer

Praktikregler

Se generelle praktikregler ad §§ 17-18

7.2.D. Turistinformationsservice (incomming)

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

1) Eleven får kendskab til de nationale, regionale og lokale turistgeografiske forhold i Danmark, herunder den trafikale infrastruktur, natur, kultur, attraktioner og seværdigheder.

2) Eleven får kendskab til det danske turisterhvervs struktur og aktører, herunder de autoriserede turistbureauer samt deres forretningsområder og opgaver.

3) Eleven får viden om betydningen af et velfungerende modtagerapparat for turister, herunder hvilke berøringsflader og samspil, der er mellem virksomheder/organisationer indenfor det primære og sekundære turisterhverv i Danmark.

4) Eleven skal kunne anvende viden om Danmark i forhold til servicering af såvel danske som udenlandske turister.

5) Eleven skal kunne anvende relevante teorier til afdækning af kundens behov og kunne beherske produktkendskab i forhold til information, salg og service

Merit

Øvrige specialer inden for Kontoruddannelsen med specialer

Praktikregler

Se generelle praktikregler ad §§ 17-18

8. Specialet Spedition og Shipping

8.1. Bundne specialefag

8.1.1. Introduktion

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til erhvervets opbygning, udvikling og samfundsmæssige betydning, og at eleven opnår en bred almen viden om forhold og vilkår for speditions- og shippingbranchen. Heri indgår blandt andet

1) forhold og vilkår for speditions- og shippingbranchen,

2) godstyper på import og eksport,

3) lettere regnskabsfunktioner og omkostningstyper,

4) forståelse for virksomheders organisation,

5) de enkelte transportformer,

6) almindeligt forekommende kontortekniske funktioner i en virksomhed, bl.a. ved anvendelse af IT systemer og værktøjer inden for kommunikationsteknologi, og

7) det civilretslige ansvar, der påhviler virksomheden i forhold til kunder, leverandører og offentlige myndigheder.

1) Branchen

Eleven opnår kendskab til

1) erhvervets opbygning, udvikling og samfundsmæssige betydning,

2) forhold og vilkår for speditions- og shippingbranchen,

3) erhvervenes arbejdsbeskrivelser, herunder virksomhedernes organisation og

4) IT, organisation og omkostningstyper.

2) Transportformer

Eleven opnår kendskab til de forskellige transportformer/midlers karakteristika, som omfatter transporternes geografi og forløb, herunder distribution, og dokumentation, og til branchens samarbejdspartnere og til godstyper ved import og eksport inden for

1) søtransport herunder linie- samt trampfart,

2) vejtransport,

3) flytransport og

4) banetransport, konventionel og kombineret.

3) Geografi og kultur

Eleven skal kunne anvende viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandlen, heri indgår

1) geografi,

2) infrastruktur,

3) grænseovergange,

4) knudepunkter og flaskehalse,

5) kulturforståelse / kulturforskelle,

6) påvirkning af produktvalg / samhandel og

7) påvirkning af transportafvikling.

4) Praktisk erhvervsret

Eleven skal opnå kendskab til det civilretslige ansvar, der påhviler virksomheden i forhold til kunder, leverandører og offentlige myndigheder, herunder grundlæggende elementer i

1) Lov om aftaler,

2) Incoterms 2000 og

3) Forsikring.

8.1.2 Der vælges enten 8.1.2.A Generel spedition eller 8.1.2.B Generel shipping

8.1.2.A Generel spedition

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår bredt alment kendskab til speditionsbranchens transportformer. Eleven skal kunne anvende viden om

1) speditionsbranchens transportformer og godstyper,

2) geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandlen,

3) markedsforhold, love og regler i forbindelse med told og afgifter,

4) salg og service, salgsteknik og almindeligt forekommende kommunikationsformer i forbindelse med salg og kunderådgivning og

5) tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler

Eleven skal opnå kendskab til

1) logistikkens betydning for danske handels-, produktions- og transportvirksomheder samt logistikfunktionens indhold og

2) internationale betalinger.

1) Generel spedition

Eleven skal kunne anvende viden om områdets transportformer samt godstyper. Heri indgår

1) tid, vægt og mål,

2) vejtransport,

3) søtransport (liniefart),

4) flytransport,

5) kombinerede transporter og mulighederne heraf,

6) hvilket materiel til hvilke godstyper og

7) distribution.

2) Geografi og kultur

Eleven skal kunne anvende viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandlen, heri indgår

1) geografi,

2) infrastruktur,

3) grænseovergange,

4) knudepunkter og flaskehalse,

5) kulturforståelse / kulturforskelle og

6) påvirkning af produktvalg / samhandel og transportafvikling.

3) Told- og markedsforhold

Eleven skal kunne anvende viden om markedsforhold samt love og regler for told og afgifter, herunder anvende tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler. Heri indgår

1) markedsordninger og international samhandel,

2) toldunioner og frihandelsområder,

3) forsendelsesordninger og dokumenter og

4) toldtariffer.

4) Logistik

Eleven skal opnå kendskab til logistikkens betydning for danske handels-, produktions- og transportvirksomheder og opnå kendskab til

1) logistikfunktionens indhold, herunder 3. parts logistik,

2) outsourcing og

3) omkostningsanalyser f.eks. TDC.

5) Internationale betalinger

Eleven skal opnå kendskab til internationale betalingsformer og deres indbyrdes forskelligheder. Heri indgår

1) simpel betaling,

2) inkassotyper,

3) remburstyper og

4) forud betaling.

6) Salg & kundeservice

Eleven skal kunne anvende salgsteknik og almindeligt forekommende kommunikationsformer i forbindelse med salg og kundeservice/rådgivning, herunder

1) behovsafdækning,

2) kunderådgivning,

3) reklamationsbehandling,

4) kundepleje og

5) kommunikation.

8.1.2.B Generel shipping

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår bredt alment kendskab til bred almen viden om shippingbranchens transportformer. Eleven skal kunne anvende viden om

1) shippingbranchens transportformer og godstyper,

2) shippingbranchens geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandlen,

3) markedsforhold, love og regler i forbindelse med told og afgifter, og

4) salgsteknik og almindeligt forekommende kommunikationsformer i forbindelse med salg og kunderådgivning,

Eleven skal opnå kendskab til

1) logistikkens betydning for danske handels-, produktions- og transportvirksomheder samt logistikfunktionens indhold og

2) internationale betalinger.

1) Generel Shipping

Eleven skal kunne anvende viden om områdets transportformer samt godstyper. Heri indgår

1) tid, vægt og mål,

2) trampfart (shipping),

3) søtransport (liniefart),

4) kombinerede transporter,

5) hvilket materiel til hvilke godstyper,

6) påvirkning af transportafvikling og

7) distribution.

2) Konnossementer

Eleven skal kunne anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner, herunder søloven.

2) Geografi og kultur

Eleven skal kunne anvende viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandlen, heri indgår

1) geografi,

2) infrastruktur,

3) grænseovergange,

4) knudepunkter og flaskehalse,

5) kulturforståelse / kulturforskelle og

6) påvirkning af produktvalg/samhandel og transportafvikling.

4) Told- og markedsforhold

Eleven skal kunne anvende viden om markedsforhold samt love og regler for told og afgifter, herunder anvende tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler. Heri indgår

1) toldunioner og frihandelsområder,

2) forsendelsesordninger og dokumenter og

3) toldtariffer.

5) Logistik

Eleven skal opnå kendskab til logistikkens betydning for danske handels-, produktions- og transportvirksomheder og opnå kendskab til logistikfunktionens indhold herunder, 3. parts logistik, outsourcing og omkostningsanalyser som f.eks. TDC.

6) Internationale betalinger

Eleven skal opnå kendskab til internationale betalingsformer og deres indbyrdes forskelligheder. Heri indgår

1) simpel betaling,

2) inkassotyper,

3) remburstyper og

4) forudbetaling.

7) Salg og kundeservice

Eleven skal kunne anvende salgsteknik og almindeligt forekommende kommunikationsformer i forbindelse med salg og kundeservice/rådgivning, herunder

1) behovsafdækning,

2) kunderådgivning,

3) reklamationsbehandling,

4) kundepleje og

5) kommunikation.

 

8.1.3 Der vælges et af fagene 8.1.3.A , 8.1.3.B, 8.1.4.C, 8.1.4.D.

8.1.3.A. Vej

Niveau

Avanceret

Forudsætning

Dette fag kan kun vælges, hvis eleven tidligere har gennemført Generel spedition (8.1.2.A)

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår et bredt alment kendskab til, hvordan transportopgaver udføres ved vejtransport. Eleven skal beherske anvendelse af

1) transportmidler, godstyper og

2) fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler.

Målet er, at eleven skal kunne anvende

1) retsbestemmelser, konventioner og love,

2) fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse og

3) forsikring.

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets

1) placering i en logistisk helhed og

2) hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler.

1) Transportmidler/godstyper

Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper.

2) Transportforløbet

Elevens skal kunne anvende emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåden ved fragtaftalernes indgåelse, skal beherske anvendelse af tariffer samt kunne anvende hyppigst forekommende former for forsikring. Heri indgår

1) marketing,

2) markedets opbygning og markedets konkurrence,

3) salg/økonomi,

4) fragtaftalen,

5) handelsklausuler contra transportklausuler,

6) fragtberegning/tariffer,

7) forsikring,

8) det fysiske transportforløb og

9) distribution.

3) Multimodale transporter

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende intermodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde, herunder multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner.

4) Vejtransportens dokumenter

Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets dokumenter.

5) Transportjura

Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner i relation til vejtransport, herunder

1) CMR-loven,

2) NSAB 2000 og

3) Incoterms 2000.

6) Farligt gods (ADR)

Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med transporten deraf.

7) Logistik

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed dvs. total transportlogistik.

8.1.3.B Fly

Niveau

Avanceret

Forudsætning

Dette fag kan kun vælges, hvis eleven tidligere har gennemført faget Generel spedition (8.1.2.A)

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven skal opnå et bredt alment kendskab til, hvordan transportopgaver udføres ved flytransport. Eleven skal beherske anvendelse af

1) transportmidler, godstyper,

2) fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler og

3) analyse af valg af transportmiddel i konkrete begrænsede godstyper.

Eleven skal kunne anvende

1) retslige bestemmelser og konventioner og love,

2) fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse og

3) forsikring.

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets

1) placering i en logistisk helhed og

2) hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler.

1) Transportmidler/godstyper

Eleven skal beherske anvendelsen af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper.

2) Transportforløbet

Eleven skal kunne anvende emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåden ved fragtaftalernes indgåelse, beherske anvendelsen af tariffer samt kunne anvende hyppigst forekommende former for forsikring. Heri indgår

1) marketing,

2) markedets opbygning og markedets konkurrence,

3) salg/økonomi,

4) fragtaftalen,

5) handelsklausuler contra transportklausuler,

6) fragtberegning/tariffer,

7) forsikring,

8) det fysiske transportforløb og

9) distribution.

3) Multimodale transporter

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende multimodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde, herunder multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner.

4) Flytransportens dokumenter

Eleven skal beherske anvendelse af fagområdets dokumenter.

5) Transportjura

Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner i relation til flytransport, herunder

1) Luftfartsloven,

2) Warszawakonventionen,

3) IATA,

4) NSAB 2000 og

5) Incoterms 2000.

6) Farligt gods (DGR)

Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med transporten.

7) Logistik

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed, dvs. total transportlogistik.

8.1.3.C. Sø linietransport

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår et bredt alment kendskab til, hvordan transportopgaver udføres ved Sø Linietransport. Eleven skal beherske anvendelse af

1) transportmidler, godstyper,

2) fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler og

3) analyser og valg af transportmidler i konkrete begrænsede godstyper.

Eleven skal kunne anvende

1) retslige bestemmelser og konventioner og love,

2) fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse og

3) forsikring.

Eleven skal opnå kendskab til

1) emneområdets placering i en logistisk helhed og

2) emneområdets hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler

1) Transportmidler/godstyper

Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper.

2) Transportforløbet

Eleven skal beherske emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåder ved fragtaftalernes indgåelse. Heri indgår

1) marketing,

2) markedets opbygning og markedets konkurrence,

3) salg / økonomi,

4) fragtaftalen,

5) handelsklausuler contra transportklausuler,

6) fragtberegning / tariffer,

7) forsikring,

8) det fysiske transportforløb og

9) distribution.

3) Multimodale transporter

Eleven skal kunne anvende emneområdets hyppigst forekommende multimodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde, herunder multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner.

4) Søtransportens dokumenter

Eleven skal beherske anvendelse af fagområdets dokumenter.

5) Transportjura

Eleven skal kunne beherske de retslige bestemmelser og konventioner i relation til Sø/liniefart, herunder

1) sølovens afsnit og de internationale konventioner om konnossementer,

2) NSAB 2000 og

3) Incoterms 2000.

6) Farligt gods (IMDG)

Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med transporten deraf.

7) Logistik

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed, dvs. total transportlogistik.

8.1.3.D. Sø trampfart

Niveau

Avanceret

Forudsætning

Faget kan kun vælges, hvis eleven tidligere har gennemført faget Generel shipping (8.1.2.B)

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår et bredt alment kendskab til, hvordan transportopgaver udføres ved trampfart samt skibsklarering. Eleven behersker anvendelse af

1) transportmidler, godstyper og analyser,

2) fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler og

3) valg af transportmiddel i begrænsede komplicerede godstyper.

Eleven skal kunne anvende

1) retslige bestemmelser og konventioner og love,

2) fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse og

3) forsikring.

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets

1) placering i en logistisk helhed og

2) hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler.

1) Transportmidler/godstyper

Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper, herunder inddrage

1) geografi / markedsforhold,

2) skibstyper,

3) godstyper og

4) søret.

2) Befragtning

Eleven skal kunne anvende emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse, herunder

1) markedsmekanismer,

2) fragtberegning og

3) fragt afslutning.

Eleven skal kunne anvende emneområdets

1) retslige bestemmelser og konventioner i relation til befragtning, herunder sølovens kapitel om befragtning som gennemgang af Gencon C/P.

3) Klarering

Eleven skal beherske emneområdets fagudtryk, tariffer og dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler, samt anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring. Heri indgår

1) klareringsagentens arbejde,

2) forholdet til reder, lastejer og myndigheder,

3) brugen af N.O.R., S.O.F. og Time-sheet og

4) forekommende forsikringsformer.

4) Søret

Eleven skal kunne anvende emneområdets retslige bestemmelser og internationale konventioner, herunder sølovens bestemmelser om

1) søpant,

2) arrest og

3) havari gross.

Eleven skal beherske sølovens afsnit og de internationale konventioner om konnossementer.

5) Farligt gods (IMDG)

Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med søtransporten.

6) Logistik

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed, dvs. total transportlogistik.

7) Multimodale transporter

Eleven skal opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende intermodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde. Heri indgår multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner.

8.2. Valgfrie specialefag

Der vælges fag svarende til i alt 4 uger blandt følgende valgfrie specialefag samt valgfrie specialefag knyttet til specialet Økonomi (5.2) samt valgfrie specialefag i afsnit 9.

For elever, der har bestået hhx, vælges 2-4 uger jf. § 16, stk. 1, 2. pkt.

8.2.A. Skibsmægler

Niveau

Avanceret

Forudsætning

Dette fag kan kun vælges af elever, der tidligere har gennemgået faget Sø og linietransport

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven får suppleret sin viden til et niveau, der svarer til målene i sø trampfarts emneområde. Eleven

1) behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper,

2) kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner,

3) kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse,

4) behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler og

5) kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver.

8.2.B. Sø transport/linie

Niveau

Avanceret

Forudsætning

Dette fag kan vælges af alle elever med undtagelse af de elever, der tidligere har gennemført faget Sø Linietransport

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven får suppleret sin viden til et niveau, der svarer til målene i sø linietransports emneområde. Eleven

1) behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper,

2) kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner,

3) kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse,

4) behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler og

5) kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver.

8.2.C. Flyspeditør

Niveau

Avanceret

Forudsætning

Dette fag kan kun vælges af elever, der tidligere har gennemgået faget Generel spedition, og et af fagene Vejtransport/Sø Linietransport

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven får suppleret sin viden til et niveau, der svarer til målene i flytransports emneområde. Eleven

1) behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper,

2) kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner,

3) kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse,

4) behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler og

5) kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver.

8.2.D. Vejspeditør

Niveau

Avanceret

Forudsætning

Dette fag kan kun vælges af elever, der har gennemgået faget Generel spedition og et af fagene Flytransport eller Søtransport/linie

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven får suppleret sin viden til et niveau, der svarer til målene i vejtransports emneområde. Eleven

1) behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper,

2) kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner,

3) kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse,

4) behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler og

5) kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver.

8.2.E. Multi-modale transporter

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven

1) kan anvende internationale transporter og typiske godsformer på vej-, bane-, sø- og flyområderne,

2) behersker anvendelse af de dertil hørende dokumenter,

3) kan anvende love og konventioner på området og

4) kan rådgive kunder i forbindelse med benyttelse af intermodale transporter.

8.2.F. Søret I

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven

1) behersker anvendelse af den danske sølov og de konventioner, der knytter sig hertil i forbindelse med daglige begrænsede komplicerede transportopgaver og

2) kender internationale retsregler og konventioner inden for søtransport.

8.2.G. Farligt gods og miljø

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven

1) kan anvende krav til transportdokumentation, klassifikation, ansvarsforhold, sammenlæsningsmuligheder, edb-styring, afmærkning af kolli, containere og køretøjer i forbindelse med farligt gods på områderne landtransport (ADR), søtransport (IMDG), jernbanetransport (RID) og flytransport (IATA/ICAO) og

2) kender miljøkrav og standarderne BS 7750, DS 14000, EMAS og SQAS samt krav til emballage-retursystemer.

8.2.H. Logistik

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven

1) kender logistikkens betydning og formål for virksomhederne,

2) kan anvende 3. partslogistik (outsourcing) muligheder og konsekvenser for både transportvirksomheden og dens kunder,

3) kender muligheder og konsekvenser af partnerskabsaftaler og

4) behersker anvendelse af logistikkens delelementer og arbejdsmetoder.

8.2.I. Lager- og terminalbehandling

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen skal sikre, at eleven

kan anvende viden om lagertyper og lagerterminaler med hovedvægten på transport- og speditionsområdet,

behersker analyse af omkostninger og anvender kalkulation til prisfastsættelse af lager og terminalydelser,

kan anvende viden om ordre og til- og afgangsstyring,

kan anvende principper for lagerlokalisering og -indretning og opbygning og

kan anvende edb og edi til styring og registrering på lager og terminalområdet.Bilag 2

9. Valgfrie specialefag

Følgende valgfrie specialefag indgår i specialerne Administration jf. punkt 1, Advokatsekretær jf. punkt 2, Økonomi jf. punkt 5, Revision jf. punkt 6, Rejseliv jf. punkt 7 og Spedition og Shipping jf. punkt 8.

9.1. Kvalitet og service

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Formål

Formålet med faget er at give eleven kendskab til sammenhængen mellem kvalitet og service. Eleven skal således have en grundlæggende forståelse for de omkostningsmæssige konsekvenser af god og dårlig kvalitet i leveringen af serviceydelser og produkter.

Mål og øvrige rammer

Eleven skal

1) kende servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation,

2) kende betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden,

3) kende nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt samarbejde mellem virksomhedens enheder,

4) kende begreberne ekstern og intern kvalitet,

5) kunne yde en god service i udførelsen af de administrative funktioner,

6) kunne anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner og

7) beherske at formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation.

9.2. Salg og markedsføring

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Formål

Formålet med faget er, at eleven skal kende til salgs- og markedsforhold inden for forskellige brancher, således at eleven kan deltage i gennemførelsen af markedsanalyser, markedsbearbejdning og planlægning af salgskampagner. Endelig skal eleven opnå kvalifikationer til at kunne udføre målrettet administrativ kundebehandling. Efter gennemførelse af faget skal eleven kunne deltage i den daglige administration i en salgs- eller markedsføringsfunktion, og arbejde ud fra en viden om funktionens sammenhæng med og betydning for den samlede virksomheds organisation.

Mål og øvrige rammer

Eleven skal

1) kende til behandling af fejlleverancer,

2) kende markedsføringsloven,

3) kunne medvirke i planlægningen af det administrative arbejde i en salgsfunktion,

4) kunne forberede og deltage i telemarketing,

5) kunne medvirke ved udarbejdelse af tilbud på grundlag af en forespørgsel med angivelse af relevante oplysninger om kvalitet, mængde, service, seneste leveringstidspunkt og betalingsbetingelser,

6) kunne medvirke ved en vurdering af en fejlleverances betydning,

7) kunne medvirke ved behandlingen og gennemførelsen af ukomplicerede reklamationssager,

8) kunne medvirke ved vurderingen af afsætningsmuligheder på grundlag af kundegrupper og konkurrenceforhold,

9) kunne søge markedsoplysninger om efterspørgsel og konkurrence,

10) beherske enkle administrative rutiner, herunder modtagelse af ordrer, udarbejdelse af ordrebekræftelse samt registrering af solgte varer i kartotek/database og

11) beherske beregning af salgspriser under givne forudsætninger, herunder rabatter og almindeligt forekommende leverings- og betalingsbetingelser.

9.3. International handel (import og eksport)

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Formål

Formålet med faget er, at eleven får kendskab til de mest anvendte fagudtryk i forbindelse med international handel, de relevante told- og samhandelsunioner og de almindeligst forekommende transportdokumenter, således at eleven kan udføre de almindeligst forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel.

Mål og øvrige rammer

Eleven skal

1) kende de gængse forhold i forbindelse med handelspolitik, herunder frihandel og told- og samhandelsunioner samt handelsrestriktioner,

2) kende de almindelige former for told- og afgifter,

3) kende Danmarks største samhandelspartnere,

4) kende de forskellige forhold i en eksport- eller importaftale, og disses konsekvenser for pris, levering, ansvar, forsikring og sikkerhed (eksportkreditter),

5) kende forholdene omkring remburs,

6) kunne udfylde og kontrollere de forskellige typer af transport- og tolddokumenter,

7) kunne skelne mellem »letter of intent« og ordre og

8) beherske de almindeligst forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel.

9.4. Logistik

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Formål

Formålet med faget er, at eleven skal opnå kendskab til den økonomiske ressourceplanlægnings betydning for en virksomheds likviditet. Eleven skal desuden opnå kendskab til den betydning en uhensigtsmæssig kapitalbinding i form af varelagre, betalingsbetingelser m.v. har for virksomhedens likviditet.

Mål og øvrige rammer

Eleven skal

1) kende til den økonomiske sammenhæng mellem indkøb, råvarelager, produktion, færdigvarelager og salgsfunktionen i virksomheden,

2) kende materiale- og informationsstrømme fra råvareproducent til slutbruger,

3) kende materialestrømmenes samfundsmæssige betydning set ud fra hensynet til både miljøet og virksomhedernes økonomiske interesse,

4) kunne foretage logistisk planlægning,

5) kunne anvende grundlæggende logistiske metoder og værktøjer i forbindelse med beskrivelse af en konkret virksomhed og

6) kunne anvende de almindeligst forekommende lagerstyringsprincipper, som f.eks. Just In Time (JIT), Først Ind Først Ud (FIFU) og Sidst Ind Først Ud (SIFU) samt rullende lager og fjernlager.

9.5. Grafisk præsentation

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Formål

Formålet med faget er, at eleven skal kende de gængse grafiske principper, herunder regler vedrørende anvendelse af fonte, grafik, farver og vægtbalance på en side, og at eleven kan anvende denne viden i forbindelse med udarbejdelsen af forskellige skriftlige produkter og øvrige administrative informationsopgaver.

Mål og øvrige rammer

Eleven skal

1) kende de opstillingsmæssige tommelfingerregler,

2) kende det gyldne snit,

3) kunne disponere informationsmængden i forhold til den til rådighed værende plads og den signalværdi og det budskab, der ønskes udtrykt,

4) kunne fremstille salgsbreve, OH-plancher, visitkort, brevpapir og andet, hvor den grafiske præsentationsværdi er af væsentlig betydning for fremstillingen,

5) beherske opstilling af diagrammer (søjle, lagkage etc.), der på klar og forståelig måde præsenterer et ellers kompliceret statistik- eller talmateriale og

6) beherske anvendelsen af grafik i forbindelse med løsning af administrative informationsopgaver

9.6. Skriftlig kommunikation

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Formål

Formålet med faget er, at eleven skal opnå kendskab til skriftlig kommunikation, således at eleven efterfølgende selvstændigt kan arbejde med skriftlig fremstilling, dispositionsprincipper og grafisk opstilling.

Mål og øvrige rammer

Eleven skal

1) kende en kommunikationsmodel omhandlende, hvem der kommunikerer (afsender), hvad der kommunikeres (budskab), og hvem der kommunikeres til (modtager),

2) kende det vigtige i en præcis og forståelig skriftlig fremstilling og afsenderens ansvar for dette,

3) kunne vurdere hvilke former for skriftsprog, der hæmmer eller fremmer en kommunikation og

4) beherske forskellige dispositionsprincipper og selvstændigt kunne udarbejde en grafisk opstilling af breve, blanketter, rapporter og anden korrespondance.

9.7. Præsentationsteknik og personlig fremtræden

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Formål

Formålet med faget er, at eleven får trænet sin personlige fremtræden og får mulighed for at afprøve eller erfare forskellige præsentationsteknikker, således at eleven efterfølgende selvstændigt kan planlægge en præsentation eller instruktion af et givet emne for en given målgruppe. Eleven skal kende baggrunden for, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhængigt af målgruppe og mål med præsentationen.

Mål og øvrige rammer

Eleven skal

1) kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne,

2) kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruktion,

3) kunne vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation,

4) beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion fx mind map systemet, lektionsplan, manual o.s.v. og

5) beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, fx overhead, tavle, flip-over og skriftlige oplæg.

9.8. Offentlig forvaltning og sagsbehandling

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven kan gennemføre sagsbehandling under hensyntagen til de særlige krav, der stilles til en institutions eller forvaltnings sagsbehandling, og dermed at eleven opnår kendskab til forskellen mellem privat og offentlig sagsbehandling. Eleven

1) kan i sin arbejdsopgaver anvende de lovgivnings- og aftalemæssige rammer for offentlig sagsbehandling i forholdet til en bruger/borger, herunder tavshedspligt, inhabilitet, vejledning, partshøring, begrundelse og klagevejledning

2) kan i sine arbejdsopgaver anvende reglerne for offentlighed i forvaltningen, herunder reglerne for notatpligt og forskellen mellem aktindsigt i forhold til forvaltningsloven og offentlighedsloven,

3) kan i sine opgaver anvende reglerne i persondataloven og

4) opnår kendskab til borgerens adgang til forskellige anke- og klagesystemer

9.9. Samspil mellem den private og den offentlige sektor

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til udviklingen af samarbejdsflader mellem privat og offentlig opgavevaretagelse. Eleven

1) opnår kendskab til det lovgivningsmæssige grundlag, herunder EU regulering, for udbud og udlicitering

2) opnår kendskab til baggrunden og grundlaget for privatisering af opgaver i den offentlige sektor

3) opnår kendskab til baggrunden for og grundlaget for skatte- og brugerfinansiering, og

4) opnår kendskab til, hvordan administrative opgaver bliver berørt af disse forskellige styringsformer og samarbejdsplader og kan udføre sine arbejdsopgaver under hensyntagen hertil.

9.10. Økonomistyring i den offentlig sektor

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår et overordnet kendskab til den offentlige sektors styringsgrundlag og bevillingssystemet som et politisk redskab for fastlæggelse af forvaltningens virke. Eleven

1) opnår et overordnet kendskab til, hvordan det finansielle grundlag tilvejebringes og reguleres samt de beslutninger og prioriteringer, som danner baggrund for fordeling og anvendelse af offentlige midler

2) opnår kendskab til forskellige typer af politiske målsætninger fra overordnede mål og principper til servicemål eller kvalitetsmål i den enkelte institution eller forvaltning

3) opnår kendskab til den terminologi, der anvendes i forbindelse med økonomisystemer, samt opbygning og væsentlige funktioner i et økonomisystem og økonomiværktøjernes anvendelsesmuligheder og

4) kan anvende procedure og værktøjer inden for økonomistyring ved udførelsen af sine arbejdsopgaver.

9.11. Offentlig inddrivelse

Niveau

Avanceret

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til opkrævning og inddrivelse af offentlig gæld både for privatpersoner og for virksomheder. Eleven

1) opnår kendskab til såvel statslige som kommunale typer af fordringer mod privatpersoner og virksomheder

2) opnår kendskab til de forskellige former for inddrivelse, herunder lønindeholdelse, modregning mv., og

3) kan medvirke ved administrative opgaver forbundet med incasso- og restancebehandling.

9.12. IT praksis, udvikling og kommunikation

Niveau

Avanceret

Varighed

7 uger

Mål og øvrige rammer

1) IT praksis

Målet er, at eleven opnår kendskab til og forstår virksomheden som system. Eleven skal kunne foretage brugertilpassede installationer under hensyn til arbejdsmiljøet og kunne medvirke ved planlægning af anskaffelse af nyt udstyr, herunder indhente og vurdere tilbud. Eleven skal desuden kunne anvende databaseværktøjer til at løse mindre integrationsopgaver. Eleven skal

1) kunne medvirke ved anskaffelse og vurdering af systemer,

2) opnå kendskab til arbejdsmiljøkravene i forbindelse med edb-arbejdsplads,

3) kunne installere og tilpasse opsætningen på en PC,

4) beherske udvælgelse og anvendelse af relevante programmer i en moderne kontorpakke til løsning af specifikke administrative opgaver,

5) kunne foretage simpel integration mellem databaser og anvendelsesprogrammel på tværs, og

6) kunne foretage simple SQL træk fra databasesystem.

2) IT udvikling

Målet er, at eleven opnår kendskab til systemudvikling indenfor IT-området og kan anvende begreber og fortolke problemstillinger indenfor IT-området. Eleven skal opnå kendskab til systemudviklingsmetoder og herigennem kunne medvirke ved analyse og design. Eleven skal

1) opnå kendskab til generel anvendt systemudviklingsmodel,

2) kunne medvirke i projektarbejde ved systemudvikling,

3) kunne interviewe brugere og udarbejde beskrivelse af brugsmiljøet,

4) kunne beskrive problem- og anvendelsesområde,

5) kunne medvirke ved udarbejdelsen af en systemdefinition,

6) kunne medvirke ved analyse af problemområdet,

7) kunne medvirke ved udarbejdelse af krav til funktionalitet og brugergrænseflade og

8) kunne medvirke ved test og kvalitetssikring i forbindelse med udvikling.

3) IT kommunikation

Målet er, at eleven opnå et grundlæggende kendskab til datakommunikation og standarder inden for området. Eleven skal

1) opnå et grundlæggende kendskab til transmissionstekniske grundbegreber,

2) kunne forklare datakommunikation ved hjælp af OSI referencemodellens begrebsapparat,

3) kunne forklare Internettet ved hjælp af TCP/IP referencemodellens begreber,

4) kunne anvende Internettets mest udbredte anvendelsesprogrammel og programmellets brugergrænseflader, og

5) opnå kendskab til teletjenester.

9.13. Moms og afgifter

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Formålet er, at eleven opnår bredt kendskab til reglerne for det danske momssystem og væsentlige afgifter, herunder beregningsreglerne. Eleven skal samtidigt opnå kendskab til reglerne for og de driftsøkonomiske konsekvenser af diverse personalegoder, for såvel virksomhed som medarbejder. Eleven skal med udgangspunkt i den aktuelle lovgivning

1) kunne redegøre for momssystemets opbygning, herunder krav til købs- og salgsbilag, bogføringssystemer, gebyr, morarenter mv.,

2) kunne redegøre for de centrale bestemmelser i momssystemet, herunder specielt køb af autokøretøjer, undtagelsesbestemmelser mv.,

3) kunne foretage opgør af momstilsvaret for en given virksomhed,

4) opnå kendskab til reglerne for energiafgifter, herunder krav til dokumentation, refusionsmuligheder, tilskudsmuligheder, rumvarme, varmt vand mv., og kunne foretage opgørelser heraf for en given virksomhed,

5) opnå kendskab til reglerne for lønsumsafgifter og kunne foretage opgørelse af tilsvaret herfor,

6) opnå et grundlæggende kendskab til sociale bidrag og reglerne herfor, herunder blandt andet aftale via overenskomst, aftalt pensionsbidrag, individuelle pensionsordninger mv.,

7) kunne afregningsreglerne for moms, energiafgifter, diverse bidrag, herunder ATP, feriepenge, pensionsbidrag, AM-bidrag, SP-bidrag mv. og

8) opnå kendskab til reglerne for almindeligt forekommende personalegoder til medarbejdere, f.eks. fri bil, telefon, kost og logi, rejsegodtgørelse mv. og kunne foretage opgørelse af de driftsøkonomiske konsekvenser af udvalgte personalegoder.

9.14. Budgettering

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven opnår kendskab til udarbejdelse af diverse former for budgetter og kendskab til sammenhænge og forskelle mellem disse.

Eleven skal

1) opnå kendskab til, hvilke elementer der indgår i de forskellige former for budgetter og hvordan de forskellige budgetter udarbejdes,

2) opnå kendskab til almindelig budgetprocedure og herigennem opnå kendskab til elementer som kalkulationer, faste- og variable omkostninger mv.,

3) opnå kendskab til, hvordan budgetkontrol foretages og hvordan den kan benyttes af ledelsen,

4) opnå kendskab til budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere,

5) opnå kendskab til de generelle metoder for budgettering, herunder blandt andet kortids- og langtidsbudgettering, rullende budgetter, aktiv og passiv budgettering,

6) opnå kendskab til budgetforudsætninger og vigtigheden heraf,

7) opnå kendskab til aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudgettering og kunne foretage budgettering af aktivitet, kapacitet og likviditet,

8) opnå kendskab til budgetstyring og -kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger,

9) opnå kendskab til fleksibelt budget, kunne opstille fleksibelt budget og med udgangspunkt heri kunne foretage afvigelsesanalyser,

10) opnå kendskab til standardregnskaber og kunne foretage beregning heraf og

11) opnå kendskab til medarbejder adfærd i forbindelse med budgettering.

9.15. Årsregnskab for selskaber

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven skal opnå kendskab til, hvilken regulering årsregnskaber er underlagt i Danmark. Eleven skal

1) opnå kendskab til lovmæssig regulering for kriterier for indtægtsregistrering, omkostningsregistrering og kriterier for aktivering/passivering, kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber

2) opnå kendskab til lovmæssig regulering for værdiansættelse af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver, herunder anvendelsen af op-, ned-, og afskrivninger

3) opnå kendskab til lovmæssig regulering af brugen af anlægskartotek,

4) opnå kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af diverse elementer af omsætningsaktiver som varelager, tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger

5) opnå kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af virksomhedens gældsposter såvel langfristede som kortfristede, opgørelse af gældens størrelse ved den nominelle og effektive rentefods metode,

6) kunne anvende regnskabsvejledninger, herunder Danske Regnskabsvejledninger (DR),

7) kunne anvende Internationale Standarder (IAS),

8) opnå kendskab til oplysningskravene med hensyn til eventualforpligtelser, garantiforpligtelser, kautioner m.m.,

9) opnå kendskab til ledelsesberetninger og supplerende ledelsesberetninger

9.16. Teamwork og arbejdsplanlægning

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven som minimum skal

1) kende til organisering af projektopgaver og ad hoc opgaver, der skal løses inden for en tidsramme

2) kende samarbejdsformer og arbejdsroller i et teamwork og projektorganiseret arbejde i en virksomhed, og

3) kunne planlægge, gennemføre og evaluere en opgave som en del af et team.

9.17. Butiksopbygning

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Målet er, at eleven som minimum skal kunne planlægge en gruppes arbejde med praktiske opgaver

1) kunne samarbejde i en gruppe om at løse en større praktisk opgave

2) kende til forhold vedrørende Store Management ved åbning af en butik eller en afdeling i en butik

3) kunne arbejde med såvel internt som eksternt kvalitet og kommunikation i en butik eller en afdeling i en butik

4) kunne arbejde med logistikplanlægning og -styring samt logistikhåndtering i en butik eller en afdeling i en butik

5) kunne arbejde med administrativ planlægning og styring i forhold til drift af en butik eller en afdeling i en butik

6) kunne lave økonomiske planer for butikkens eller afdelingens drift, og

7) kende forhold vedr. arbejdsmiljø i butikken.

9.17.a. Supplerende vare- eller produktkundskab (a)

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven skal som minimum

1) kende en eller flere vare- eller produktgruppers brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,

2) kende eventuelle lovkrav eller regler, der er knyttet til vare- eller produktgruppen ved anvendelse, montering, mærkning, emballering, opbevaring og bortskaffelse,

3) kende eventuelle særlige disponerings-, logistik- og forsyningsforhold,

4) kunne vejlede, rådgive og evt. demonstrere produktet eller varen for en kunde,

5) kunne anvende metoder, hjælpemidler og evt. værktøjer inden for området og

6) kunne søge informationer om nye vare- eller produktgrupper, herunder også relevant elektronisk informationssøgning.

9.17.b. Supplerende vare- eller produktkundskab (b)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven skal som minimum

1) kende flere vare- eller produktgruppers brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,

2) kende eventuelle lovkrav eller regler, der er knyttet til vare- eller produktgruppen ved anvendelse, montering, mærkning, opbevaring og bortskaffelse,

3) kende eventuelle særlige disponerings-, logistik- og forsyningsforhold,

4) kunne vejlede, rådgive og evt. demonstrere produktet eller varen for kunden,

5) kunne anvende metoder, hjælpemidler og evt. værktøjer inden for området, og

6) kunne søge informationer om nye vare- eller produktgrupper, herunder også relevant elektronisk informationssøgning.

9.18 Løn og lovgivning

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Målet er, at eleven opnår kendskab til lovgivningen på området, herunder lov om dagpenge, ferieloven, funktionærloven og ATP-vejledning. Deltageren arbejder med de mest anvendte former for beregning og opgørelse af feriepenge og søn-/helligdagsbetaling, indsamling og behandling af almindeligt forekommende data til brug for løn- og gageberegninger samt afstemning af lønregnskabet efter løn- og gageberegning, herunder foretage afstemning med virksomhedens finansbogføring og afstemning ved årsafslutning og årsopgivelse.

Indenfor AMU kan følgende mål benyttes som valgfrie specialefag (Det aktuelle indhold og mål for uddannelsen fremgår af http://2004.efteruddannelse.dk/. Nedenstående beskrivelse er den gældende på tidspunktet for ikrafttrædelse af vejledningen.)

Kommunikation

9.19. Generel salgsteknik (AMU kode 41565)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

Deltageren kan efter uddannelsen:

1) Afdække og indhente relevant materiale vedrørende konkrete kundeforespørgsler eller salgssituationer

2) afdække ønsker og behov ved hjælp af aktiv lytning og spørgeteknik

3) arbejde kundeorienteret ved brug af grundlæggende salgspsykologi herunder kropssprog, stemmeføring, købemotiver og motivation og holdninger

4) kan indsamle, sortere, vedligeholde og registrere informationer ved brug af salgsunderstøttende teknologier i salgsprocessen

5) kan deltage i og yde målrettet kundeservice og reklamationsbehandling

9.20. Interview og spørgeteknik (AMU kode 41421)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

Deltagerne kan:

1) arbejde med interview- og spørgeteknik ved forskellige samtaletyper (f.eks. ansættelsessamtaler, medarbejdersamtaler, udviklingssamtaler, vanskelige samtaler).

2) vurdere hvilke metoder, der er hensigtsmæssige i forskellige typer af samtaler.

3) bruge forskellige spørgsmålstyper og vurdere deres anvendelsesmuligheder

4) demonstrere aktiv lytning og forstå betydningen heraf

5) demonstrere forståelse for forholdet mellem afsender og modtager i forskellige samtaletyper

9.21. Konflikthåndtering (AMU kode 42550)

Niveau

Avanceret

Varighed

2,9 dage

 

Efter uddannelsen kan deltageren:

1) Skelne mellem effektiv- og ineffektiv kommunikation (adfærd).

2) Anvende teknikker til håndtering af konflikt- og voldssituationer med baggrund i menneskers psykologiske spil og roller.

3) Være afklaret om egne roller og adfærd.

4) Med baggrund i naturlige følger efter konflikt- og voldssituationer, udvise forståelse for krisesituationer.

5) Reagere mod uhensigtsmæssig stress.

9.22. Kvalitet og service i virksomheden (AMU kode 41523)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

På uddannelsen erhverver deltageren sig viden om principperne i kvalitetsstyring og udvikling og kan på baggrund heraf varetage konkrete opgaver. Endvidere kan deltageren benytte forskellige kvalitetsværktøjer samt deltage i kvalitetsudviklingsprocesser. Deltageren erhverver sig viden om betydningen af service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden/institutionen, og bliver også præsenteret for principperne i Service Management. Deltageren kan anvende sin viden om sammenhængen mellem kvalitet og service i konkrete opgaver indenfor service/kommunikation, service/salg og service/markedsføring mm.

9.23. Notat og referatteknik (AMU kode 44398)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan varetage rollen som referent og udføre mindre sagsbehandling i forbindelse med udførelse af administrative funktioner. Deltageren kan anvende forskellige notatteknikker, uddrage det væsentligste fra møder og samtaler i forhold til opgaven og målgruppen, opstille og udarbejde notater og referater, planlægge referattagning i forhold til mødetyper samt arbejde med referentens aktive rolle. Endvidere er deltageren i stand til at vurdere og anvende forskellige referattyper.

9.24. Organisation i virksomheden (AMU kode 41443)

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Organisationsopbygning

Deltagerne kan forstå og vurdere organisationens strukturelle opbygning, de styringsmæssige processer, der foregår i organisationen og kulturens indflydelse på organisationen.

Organisationsforståelse

Deltagerne kan forstå organisationen som en helhed med fælles mål og retning uanset, hvor i organisationen betragteren er placeret, således at de er i stand til at udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens mål.

Organisationens samspil

Deltagerne kan vurdere det organisatoriske samspil mellem de forskellige afdelinger, funktioner, grupper og personer i virksomheden med henblik på at optimere dette.

Organisationsudvikling

Deltagerne kan medvirke til at designe organisationstilpasninger og organisationsforandringer og derved indgå som en kompetent medspiller i virksomhedens/institutionens organisatoriske udvikling.

9.25. Personlig kommunikation og service (AMU kode 41606)

Niveau

Avanceret

Varighed

4,3 dage

 

På uddannelsen erhverver deltageren sig viden om kommunikationens betydning for at kunne anvende: personlig kommunikation, herunder spørgeteknik, planlægning af strategi for en samtale i forhold til formålet, aktiv lytning og forståelse for kropssprogets betydning. Disse kommunikative metoder kan anvendes til løsning af mindre problemer/konflikter. Deltageren lærer endvidere at tage ansvar for egen udvikling og sætte sig nye mål.

9.26. Samarbejde i grupper i virksomheden (AMU kode 41442)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

På uddannelsen erhverver deltageren sig viden om gruppeprocesser, såsom hvorledes normer og værdier sættes i grupper, samt hvilke elementer der skal være på plads for at en gruppe kan fungere optimalt og derved udvikle sig mod at være højttydende. Dette således at deltageren aktivt kan fjerne de processer der hindre samarbejdet og styrke de processer der fremmer samarbejdet. Således bliver deltageren i stand til at sikre et godt og effektivt samarbejde i gruppen for bedre at kunne nå gruppens mål, dog uden at suboptimere og derved komprimiterer virksomhedens overordnede mål. Ligeledes kan deltageren problemløse i forhold til en situation hvor der er knappe ressourcer tilstede. Endelig kan deltageren løse konflikter på en konstruktiv og positiv måde, der sikrer samarbejdet i gruppen og imellem grupper.

9.27. Skriftlig kommunikation – virksomhedens breve (AMU kode 41444)

Niveau

Avanceret

Varighed

4,3 dage

 

På uddannelsen erhverver deltageren sig viden om skriftlig kommunikation for at kunne udføre kommunikative arbejdsopgaver. Deltageren erhverver sig evnen til at: bruge sproget præcist og korrekt, formulere og disponere breve og andre tekster, arbejde med forståelse for sagsbehandling og kommunikationsservice, arbejde med virksomhedens forretningsbreve.

9.28. Skriftlig kommunikation – virksomhedens image (AMU kode 44397)

Niveau

Avanceret

Varighed

4 dage

 

Deltageren kan i forbindelse med administrative funktioner kommunikere skriftligt i forhold til virksomhedens image på en hensigtsmæssig måde, på baggrund af en forståelse for arbejdsopgaven og den sammenhæng den indgår i, både internt og eksternt. Samtidig kan deltageren kombinere mundtlig og skriftlig kommunikation sådan at disse kompletterer hinanden i kommunikationsforløbet. Endvidere kan deltageren bidrage til at udvikle og fastholde virksomhedens image samt designe og gennemføre mindre kommunikationsprojekter.

9.29. Teambuilding i produktionsgrupper (AMU kode 42696)

Niveau

Avanceret

Varighed

4,3 dage

 

Målet er at deltagerne:

1) Kan anvende en læringsmodel til at træffe beslutninger om, hvordan et team skal udvikle sig i forhold til teamets mål og vision

2) Kan foretage procesanalyse af et teams arbejdsform

3) Gennem træning i og brug af teamrollemodel kan give feed-back til andre teammedlemmer i forhold til deres teamroller

4) Kan igangsætte aktiviteter, der nedbryder individuelle barrierer og fremmer en teamudviklingsproces

5) Kan iværksætte de støtte-aktiviteter, som et team har brug for.

9.30. Telefonisk baseret dataindsamling (AMU kode 44388)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan varetage dataindsamling i overensstemmelse med fastlagte politikker og profilmål, herunder indsamle og registrere informationer ved brug af IT-baserede teknologier under samtalens forløb. Deltageren kan sikre præcis registrering af svar og afslutte samtalen på en profilunderstøttende måde.

9.31. Telefonisk baseret kundeservice (AMU kode 44387)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan varetage indgående serviceopkald i overensstemmelse med fastlagte politikker og profilmål.

Arbejdstilrettelæggelse

9.32. Administrative medarbejderes brugerservice og rådgivning (AMU kode 43703)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan gennemføre individuel rådgivning og vejledning af brugeren, herunder anvende relevante teknikker og værktøjer for at indfri brugernes forventninger til offentlige forvaltningsenheder. Deltageren kan håndtere kontakt til individuelle brugere som grundlag for gennemførelse af en målrettet serviceydelse. Deltageren har kendskab til sammenhængen mellem kvalitet i brugerservice og de kommunikationsmetoder, der anvendes ved udførelsen af administrative opgaver.

9.33. Brugerservice og oplysningsvirksomhed for administrative medarbejdere (AMU kode 43704)

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Deltageren kan anvende forskellige metoder og redskaber til formidling af forvaltningens generelle informationer overfor borgere i samfundet.

9.34. Elektronisk journalisering (AMU kode 44374)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan under anvendelse af et journaliseringsprogram foretage en hensigtsmæssig journalisering ud fra kendskab til journaliserings- og arkiveringsmetoder samt i henhold til lovgivningsmæssige krav på området. Deltageren kan beskrive virksomhedens udviklingsmuligheder i anvendelsen af edb-journalisering og medvirke ved udarbejdelse af kravspecifikation til journaliseringsprogrammet i forhold til virksomhedens behov for journalisering.

9.35. Grundlæggende projektdeltagelse (AMU kode 41467)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

Deltageren får kompetence i at: omsætte ideer til praktisk gennemførlige projekter; definere og vælge, hvilke projekttyper, der egner sig bedst til løsningen af konkrete opgaver; formulere mål og formål for projekter; indplacere projektgruppen i forhold til den øvrige organisation; tilrettelægge et handlingsberedskab over for de forskellige interessenter i projektet; drage fordel af de forskellige faglige og personlige ressourcer i projektgruppen; udarbejde aktivitets- og ressourceoversigt samt tidsplanlægning; udarbejde en handlingsplan for alle faser af et projekt indeholdende hovedmål og delmål.

9.36. Møde- og konferencetilrettelæggelse (AMU kode 44377)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative funktioner i forbindelse med møder og konferencer samt foretage den fornødne administrative opfølgning herpå. Deltageren kan vurdere valg af mødetype og arbejdsform i forhold til mødeformål, samt udarbejde tids- og handlingsplan, dagsorden og program for konferencer. Deltageren kan varetage reservationer, klargøring og forplejning i forbindelse med afholdelse af møder eller konferencer samt planlægge hotelindkvartering og transport.

9.37. Projekt som arbejdsform (AMU kode 41468)

Niveau

Avanceret

Varighed

2,1 dage

 

Efter uddannelsen kan deltageren: identificere formålstjenstlige roller (ansvar og opgaver) i projektgruppen; udnytte egne og andres stærke/svage sider i forhold til den samlede projektgruppe og de opgaver, der skal løses; bidrage til at opbygge et godt samarbejdsklima, herunder behandle konflikter og skabe ansvarlighed over for projektet; kommunikere egne synspunkter klart og konstruktivt samt give feedback til andre, således at misforståelser og forviklinger undgås eller minimeres; handle i forhold til den øvrige organisation under hensyn til beføjelser og kompetence; indgå i vidensprocesser, hvor grupperefleksion og vidensdeling er i fokus; anvende kreative problemløsningsmetoder så løsningsforslag er kreative og innovative.

9.38. Projektrapporten (AMU kode 41469)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

På uddannelsen får deltageren kompetence i at: formulere en problemformulering, der er styrende for projektarbejde og rapportskrivning; afgrænse et problemområde således, at der er foretaget bevidste til- og fravalg af emneområder, der vil blive behandlet i projektrapporten; indsamle og analysere relevante data i forhold til det identificerede problem; konkludere på en analyse og forstå at opbygge en rapport således, at der er sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion; præsentere resultatet af projektet i rapportform og/eller mundtligt; evaluere egne og andres projekter.

9.39. Præsentationsteknik i administrative funktioner (AMU kode 44396)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

Deltageren kan i forbindelse med administrative funktioner selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering.

Sprog

9.40. Engelsk for handel, kontor og finans, 1 (AMU kode 41433)

Niveau

Avanceret

Varighed

10 dage

 

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer

1) kan udtrykke sig forståeligt og sammenhængende i almindeligt sprog, herunder anvende ord, vendinger og sætningskonstruktioner, der er passende i forhold til arbejdssituationen omhandlende bl.a. telefonekspedition, besvare og/eller videreformidle almindelige meddelelser, udarbejde notater af mindre sagsbehandlende karakter, besvare forespørgsler samt udføre almindelig forekommende kundebetjening og servicering

2) kan forstå størstedelen af indholdet i almindelig kommunikation, bl.a. ud fra viden om, hvordan sproget anvendes i situationen bestemt af arbejds- og funktionsorienterede opgaver

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer særligt med henblik på gennemførelse af almindelig handels- og forretningskorrespondance

1) kende de almindeligste grammatiske regler i forhold til engelsk sprogbrug

2) kan udtrykke sig med en vis grad af grammatisk korrekthed

3) kan genkende de almindeligst forekommende vigtige grammatiske former

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer

1) har en grundlæggende viden om engelske kulturelle forhold og normer, der kan spille en rolle for kommunikationen, og er opmærksom på forskelle og ligheder mellem engelsk kultur og egen kultur

2) kan i begrænset omfang anvende den interkulturelle viden i praktisk kommunikation, herunder også viden om engelske samfundsforhold og om organisations- og arbejdsformer i engelske merkantile virksomheder og institutioner

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer.

1) kan anvende enkle strategier til kompensation for mangler i pragmatisk, sproglig og interkulturel kompetence, fx omhandlende forklarende omskrivninger og supplerende spørgsmål

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer

1) kan anvende engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog i forbindelse med mundtlige og skriftlige aktiviteter

2) kan anvende en elementær grammatikbog med henblik på sikring af en vis grad af korrekthed i såvel skriftlig som mundtlig kommunikation,

3) kan anvende grundlæggende kendskab til arbejdsmetoder og teknikker, der styrker egen læring på en selvstændig måde

9.41. Engelsk for handel, kontor og finans, 2 (AMU kode 41437)

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer

1) kan udtrykke sig forståeligt, sammenhængende og nuanceret i almindeligt engelsk sprog, der er passende i forhold til arbejdssituationen omhandlende bl.a. selvstændig telefonekspedition, besvarelse og/eller videreformidling af meddelelser, udarbejdelse af sagsbehandlende notater, besvarelse af forespørgsler samt selvstændigt udføre kundebetjening og servicering

2) kan forstå indholdet i almindelig kommunikation, bl.a. ud fra viden om, hvordan sproget anvendes i arbejdssituationen

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer særlig med henblik på selvstændigt arbejde med handels- og forretningskorrespondance

1) kende de vigtigste grammatiske regler i forhold til engelsk sprogbrug

2) kan udtrykke sig med stor grad af grammatisk korrekthed i mundtlig og skriftlig engelsk

3) kan genkende de vigtigste engelske grammatiske former

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer

1) har en bred viden om engelske kulturelle forhold og normer, der kan spille en rolle for kommunikationen, og er opmærksom på forskelle og ligheder mellem engelsk kultur og egen kultur

2) har viden om andre engelsksprogede nationers kulturelle normer og forhold fx Australien og USA, der kan spille en rolle for kommunikationen og er opmærksom på forskelle og ligheder mellem britisk kultur og andre engelsksprogede nationers kulturer

3) kan i et vist omfang anvende de interkulturelle viden i praktisk kommunikation – herunder også viden om engelsk og øvrige engelsksprogede nationers arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmarkedsforhold og organisations- og arbejdsformer i engelske merkantile virksomheder og institutioner

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer

1) kan anvende forskellige strategier der tager højde for mangler i pragmatisk, sproglig og interkulturel kompetence, fx omhandlende forklarende/supplerende omskrivninger og uddybende spørgsmål

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer

1) kan anvende engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog i forbindelse med mundtlige og skriftlige aktiviteter

2) kan anvende en elementær grammatikbog med henblik på sikring af stor grad af grammatisk korrekthed i såvel skriftlig som mundtlig engelsk kommunikation

3) kan anvende arbejdsmetoder og teknikker, der styrker egen indlæring på en forholdsvis selvstændig måde, både i og uden for undervisningen

9.42. Engelsk for handel, kontor og finans, 3 (AMU kode 41617)

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer

Pragmatisk kompetence

1) kan udtrykke sig flydende forståeligt, sammenhængende og nuanceret i almindeligt sprog, herunder kunne anvende sproget på en måde, der er passende i forhold til arbejdssituationen omhandlende bl.a. besvarelse og/eller videreformidling af forholdsvise komplekse meddelelser. Selvstændigt udføre kompliceret og forholdsvis kompleks sagsbehandling, referatskrivning og forhandling. Desuden indgå aftaler om forretningsforhold samt præsentation og instruktion af sager, emner og/eller produkter. Endvidere kan deltageren selvstændigt rådgive og vejlede kunder og forretningsforbindelser med en høj grad af nøjagtighed.

2) kan forstå indholdet i almindelig og mere nuanceret kommunikation, bl.a. ud fra viden om, hvordan sproget anvendes i arbejdssituationen.

Sproglig kompetence

Særlig med henblik på selvstændig varetagelse af kompliceret og forholdsvis kompleks handels- og forretningskorrespondance

1) kan kende og anvende de vigtigste engelske grammatiske regler

2) kan udtrykke sig med en større grad af grammatisk korrekthed i mundtlig og skriftlig engelsk

3) kan genkende og anvende de vigtigste engelske grammatiske former

Interkulturel kompetence

1) har en dybtgående viden om engelske kulturelle forhold og normer, der kan spille en rolle for kommunikationen - er opmærksom på forskelle og ligheder mellem engelsk kultur og egen kultur

2) har en bred viden om andre engelsksprogede nationers kulturelle normer og forhold, fx Australien og USA, der kan spille en rolle for kommunikationen og er opmærksom på forskelle og ligheder mellem britisk kultur og andre engelsksprogede nationers kulturer

3) kan anvende den interkulturelle viden i nuanceret praktisk kommunikation, herunder også viden om engelske og øvrige engelsksprogede nationers samfundsforhold, (politik, handel, medier, arbejdsmarkedsforhold) samt organisations- og arbejdsformer i engelske merkantile virksomheder og institutioner

Strategisk kompetence

1) kan anvende forskellige strategier til kompenserende for mangler i pragmatisk, sproglig og interkulturel kompetence, fx omhandlende nuancerede forklarende/supplerende omskrivninger samt uddybende spørgsmål

Læringskompetence

1) kan anvende engelsk-dansk, dansk-engelsk samt engelsk-engelsk ordbog i forbindelse med mundtlige og skriftlige aktiviteter

2) kan anvende engelsk grammatik med henblik på sikring af stor grad af grammatisk korrekthed og sikkerhed i såvel skriftlig som mundtlig engelsk kommunikation

3) kan anvende og vurdere arbejdsmetoder og teknikker, der styrker egen læring, på en forholdsvis selvstændig måde, både i og uden for undervisningen

9.43. Tysk for handel, kontor og finans, 1 (AMU kode 41438)

Niveau

Avanceret

Varighed

10 dage

 

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (pragmatisk kompetence)

1) kan udtrykke sig forståeligt i et enkelt og sammenhængende sprog, herunder kunne anvende ord og vendinger der er centrale for og passende i forhold til arbejdssituationen, omhandlende bl.a. telefonekspedition, besvarelse og/eller videreformidle enkle meddelelser, udarbejde notater af mindre sagsbehandlende karakter, besvare enkle forespørgsler samt varetage enkel kundebetjening og service,

2) kan forstå hovedindholdet i almindelig kommunikation, bl.a. udfra viden om, hvordan sproget anvendes i situationen bestemt af arbejds- og funktionsorienterede opgaver.

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (sproglig kompetence). Særlig med henblik på varetagelse af helt grundlæggende handels- og forretningskorrespondance

1) kende de helt grundlæggende grammatiske regler i forhold til tysk sprogbrug,

2) kan anvende reglerne i et vist omfang,

3) kan genkende tyske grundlæggende grammatiske former

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (interkulturel kompetence)

1) har en helt grundlæggende viden om tyske kulturelle forhold og normer, der kan spille en rolle for kommunikationen, og er opmærksom på forskelle og ligheder mellem tysk kultur og egen kultur,

2) kan i begrænset omfang inden for enkelte områder anvende den interkulturelle viden i praktisk kommunikation, - herunder også grundlæggende viden om tyske samfundsforhold

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (strategisk kompetence)

1) kan anvende helt enkle strategier til kompensation for mangler i den pragmatiske, sproglige og interkulturelle kompetence, - f.eks. omhandlende forklarende omskrivninger og supplerende spørgsmål.

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (læringskompetence)

1) kan anvende tysk-dansk og dansk-tysk ordbog i forbindelse med mundtlige og skriftlige aktiviteter,

2) har et grundlæggende kendskab til arbejdsmetoder og teknikker, der styrker egen indlæring og kan benytte enkelte af dem

9.44. Tysk for handel, kontor og finans, 2 (AMU kode 41439)

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (pragmatisk kompetence)

1) kan udtrykke sig forståeligt og sammenhængende i almindeligt tysk sprog, og herunder kunne anvende ord, vendinger og sætningskonstruktioner, der er passende i forhold til arbejdssituationen, - omhandlende bl.a. telefonekspedition, besvarelse og/eller videreformidling af almindelige meddelelser, udarbejdelse af notater af mindre sagsbehandlende karakter, besvarelse af forespørgsler samt udføre almindeligt forekommende kundebetjening og service,

2) kan forstå størstedelen af indholdet i almindelig kommunikation, bl.a. udfra viden om, hvordan sproget anvendes i arbejdssituationen

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (sproglig kompetence). Særlig med henblik på varetagelse af almindelig handels- og forretningskorrespondance

1) kende de almindeligste grammatiske regler i forhold til tysk sprogbrug,

2) kan udtrykke sig med en vis grad af grammatisk korrekthed i mundtlig og skriftlig tysk,

3) kan genkende de almindeligst forekommende tysk grammatiske former

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (interkulturel kompetence)

1) har en grundlæggende viden om tyske kulturelle forhold og normer, der kan spille en rolle for kommunikationen, og er opmærksom på forskelle og ligheder mellem tysk kultur og egen kultur,

2) kan i begrænset omfang anvende den interkulturelle viden i praktisk kommunikation - herunder også viden om tysk arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmarkedsforhold samt tysk organisations- og arbejdsformer i tyske merkantile virksomheder og institutioner

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (strategisk kompetence)

1) kan anvende enkle strategier for mangler i pragmatisk, sproglig og interkulturel kompetence, - f.eks. omhandlende forklarende/supplerende omskrivninger og uddybende spørgsmål.

Målet med undervisningen er, at deltageren i forhold til undervisningsmodulets kommunikative målsituationer (læringskompetence)

1) kan anvende tysk-dansk og dansk-tysk ordbog i forbindelse med mundtlige og skriftlige aktiviteter,

2) kan anvende en elementær grammatikbog med henblik på sikring af stor grad af grammatisk korrekthed i såvel skriftlig som mundtlig tysk kommunikation,

3) kan anvende grundlæggende kendskab til arbejdsmetoder og teknikker, der styrker egen læring på en forholdsvis selvstændig måde, både i og uden for undervisningen

9.45. Tysk for handel, kontor og finans, 3 (AMU kode 41440)

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Pragmatisk kompetence

Deltagerne kan udtrykke sig forståeligt, sammenhængende og flydende i almindeligt tysk sprog, og kan anvende sproget på en måde, der er passende i forhold til arbejdssituationen, omhandlende bl.a. forholdsvis selvstændig telefonekspedition, besvarelse og/eller videreformidling af meddelelser, udarbejdelse af sagsbehandlerne notater, besvarelse af forespørgsler samt forholdsvis selvstændigt varetage kundebetjening og servicering. Desuden kan deltagerne i al væsentlighed forstå indholdet i almindelig kommunikation, bl.a. ud fra viden om, hvordan sproget anvendes i arbejdssituationen.

Sproglig kompetence

Særlig med henblik på selvstændig varetagelse af handels- og forretningskorrespondance kan deltagerne de mest centrale grammatiske regler i forhold til tysk sprogbrug. Deltagerne kan udtrykke sig med en højere grad af grammatisk korrekthed i mundtlig og skriftlig tysk og kan genkende de hyppigst forekommende tyske grammatiske former.

Interkulturel kompetence

Deltagerne kan anvende en mere indgående viden om tyske kulturelle forhold og normer, der kan spille en rolle for kommunikationen, og er opmærksom på forskelle og ligheder mellem tysk og egen kultur. Desuden kan deltagerne anvende den interkulturelle viden i praktisk kommunikation - herunder også viden om tysk arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmarkedsforhold samt organisations- og arbejdsformer i tyske merkantile virksomheder og institutioner.

Strategisk kompetence

Deltagerne kan i et vist omfang anvende forskellige strategier til kompensation for mangler i pragmatisk, sproglig og interkulturel kompetence, - f.eks. omhandlende forklarende/supplerende omskrivninger og uddybende spørgsmål.

Læringskompetence

Deltagerne kan anvende tysk-dansk og dansk-tysk samt tysk-tysk ordbog i forbindelse med mundtlige og skriftlige aktiviteter. Endvidere kan deltagerne anvende en elementær grammatikbog med henblik på sikring af grammatisk korrekthed i såvel skriftlig som mundtlig tysk kommunikation og anvende arbejdsmetoder og teknikker, der styrker egen læring på en forholdsvis selvstændig måde, både i og uden for undervisningen.

Regnskab og økonomi

9.46. Budgetkontrol (AMU kode 44284)

Niveau

Avanceret

Varighed

4 dage

 

Deltageren kan som led i virksomhedens økonomistyring selvstændigt lokalisere, vurdere og rapportere budgetafvigelser med henblik på at kunne placere et budgetansvar og kunne formulere nye alternativer.

Deltageren kan:

1) Anvende forkalkulationer bl.a. ved brug standard omkostninger, standard forbrug m.m.

2) Anvende økonomiske nøgletal vedrørende rentabilitet, indtjening og omsætningshastigheder som sammenlignings- og vurderingsgrundlag mellem såvel budget og regnskab som virksomheden og branchen.

9.47. Debitor-, kreditor- og lagerstyring (AMU kode 44281)

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Deltageren kan selvstændigt varetage virksomhedens debitor-, kreditor- og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram.

9.48. Den skattemæssige behandling af kapitalgevinst og tab (AMU kode 41644)

Niveau

Avanceret

Varighed

2,1 dage

 

På uddannelsen erhverver deltageren sig viden om beregning af fortjeneste/tab ved salg af driftsmidler, afskrivningsberettigede bygninger og installationer samt anlægsaktiver i forbindelse med virksomhedsophør eller delsalg. Endvidere erhverver deltageren sig viden om opgørelse af fortjeneste/tab efter ejendomsavance- og aktieavancebeskatningsloven. Deltageren opnår kendskab til momsreguleringsforpligtelser i forbindelse med virksomhedsophør eller omstrukturering af en momspligtig virksomhed. Deltageren opnår også kendskab til kursgevinstlovens regler omkring beskatning af kursgevinster på fordringer og gæld.

9.49. Finansieringsplanlægning (AMU kode 44283)

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Deltageren kan anvende regnskab og budget til opgørelse af en virksomheds kapitalbehov. Desuden kan deltageren beregne finansieringsomkostningernes størrelse, herunder beregne den effektive rente og opstille en finansieringsplan.

Deltageren kan:

1) Minimere risici eksempelvis ved hjælp af remburser, garantier mv. fra diverse institutioner.

2) Opstille kriterier for vurdering og valg af finansieringskilder og beregne samt anvende den effektive rente til vurdering.

9.50. Indkomstopgørelse og skatteberegning for erhvervsdrivende personer (AMU kode 44315)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan beregne skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens regler, skelne mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede driftsomkostninger og vurdere om reklame- og repræsentationsomkostninger er henholdsvis omfattet af fuld eller begrænset skattemæssig fradragsret.

Deltageren kan medvirke ved udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for valget mellem indkomstopgørelsesmodeller for selvstændige erhvervsdrivende personer.

Endelig kan deltageren opgøre virksomhedens skattemæssige resultat efter personskatteloven, virksomhedsskatteloven og kapitalafkastordningens regler.

IT-værktøjer

9.51. Database 1 for administrative funktioner (AMU kode 41493)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

På uddannelsen arbejder deltagerne med de basale funktioner i databaseprogrammet, herunder at indtaste, redigere og slette poster samt at søge og lave udtræk fra en tabel. Målet er, at deltagerne kan arbejde med en simpel databases data og kan forstå den grundlæggende databaseteori. Deltagerne arbejder med fremstilling af standardrapporter, herunder at udvælge, sortere, beregne og opstille materiale på grundlag af oplysninger i en database samt anvendelse af udskrivnings- og præsentationsfaciliteter.

9.52. Database 2 for administrative funktioner (AMU kode 41494)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

På uddannelsen arbejder deltagerne med følgende funktioner i databaseprogrammet, herunder modelopbygning, analyse/afgrænsning, forespørgsler, søgekriterier, indekstering, filtrering, referencer/relationer samt integration med tekstbehandling. Deltagerne arbejder med analyse og afgrænsning af et problemområde med henblik på skitsering af en databasemodel. Målet er, at deltagerne selvstændigt kan udarbejde logiske modeller ud fra en analyse af de grundforudsætninger, som modellen skal bygge på. Deltagerne arbejder med standardlayout og standarddesign i uddata, rapporter.

9.53. Desktop Publishing 1 for administrative (AMU kode 41503)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

Deltagerne arbejder med dtp-systemers opbygning og anvendelsesmuligheder. Deltagerne får kendskab til dtp's begrænsninger og muligheder i administrativt arbejde. Endvidere arbejder deltagerne med fastlæggelse og redigering af en publikations format, opsætning og redigering af master/sidelayout samt at indtaste/importere tekst. Deltagerne arbejder med forholdet mellem tekstindhold og layout i forhold til meddelelsesform samt opsætning/ombrydning af tekster i spalter, opstilling af faste formater og formatering af tekst, indsætning/import af figurer, clipart, wordart, fotos mm. Deltagerne arbejder også med ombrydning af illustrationer i forhold til spalter og tekst, med farver, mønstre og graduering samt udskrivning af publikation.

9.54. Desktop Publishing 2 for administrative (AMU kode 41504)

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

 

Deltagerne får kendskab til dtp-systemets opbygning, således at de selvstændigt kan tilrettelægge og udføre de arbejdsprocesser, der knytter sig til anvendelse af dtp. Deltagerne får også kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver. Endvidere bliver deltagerne bekendt med forskellige valg mht. fremstilling af tryksager, herunder sammensætning af papir, typografi, billeder og farver.

9.55. Det administrative arbejde ved planlægning og redigering af hjemmesider (AMU kode 44184)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan deltage i såvel planlægningsfasen, vurderingen og valg af Internetudbyder samt indgå aftaler om udvikling af Internetsider herunder evt. servicebureauers medvirken til opfyldelse af virksomhedens samlede markedsføringsstrategi. Deltageren kan definere målgrupper til brug for elektronisk markedsføring og kan v.h.a. web-editorer designe, fremstille, vedligeholde og redigere hjemmesider. Deltageren kan desuden udarbejde skriftlige brugerinstrukser.

9.56. EDB og statistik for administrative funktioner (AMU kode 41509)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

På uddannelsen får deltagerne kendskab til grundlæggende statistiske begreber og kan udføre statistiske beregninger ved hjælp af et regnearksprogram samt forudsætninger for selvstændigt at kunne gå i gang med et statistisk-specialprogram.

9.57. EDI ved disponering og varebestilling (AMU kode 44376)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan anvende EDI i den daglige disponering og varebestilling i virksomheden, herunder afsende ordrer, modtage bekræftelse, modtage følgeseddel samt oprette varer på det interne lagersystem, således at virksomhedens datagrundlag løbende er ajourført.

9.58. Grafisk præsentationsteknik for adm. funktioner (AMU kode 41508)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

På uddannelsen arbejder deltagerne med tegne/præsentationsprogrammets værktøj. Målet er, at deltagerne selvstændigt kan udarbejde enkle roughs, arbejde med typografi, udforme simple figurer, hente, redigere, gemme og udskrive figurer og tegninger, arbejde med farver og gråtoner, tilpasse billedformat, vælge og ændre filformat samt gøre brug af den indbyggede hjælpefunktion. Deltagerne arbejder med indpasning af grafiske elementer i tekster, herunder med sammenhæng mellem tekst og billede. Deltagerne kombinerer forskellige filformater. Deltagerne afprøver også de grundlæggende layoutprincipper i praksis, layoutprincipper som fx placering af blikfang, symmetri og læseretning.

9.59. Intern support og udd. behovsdækning for it-medarbejder (AMU kode 44189)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan afdække kollegaers behov for IT-uddannelse samt forberede disses deltagelse på kurser. Deltageren kan desuden medvirke ved opfølgningen i implementeringsfasen efter endt uddannelse.

9.60. Praktisk web-opbygning og –vedligeholdelse af virksomhedens websider (AMU kode 44185)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan vha. en web-editor designe, fremstille og vedligeholde virksomhedens websider. Deltageren kan vurdere de organisatoriske aspekter ved valg af elektronisk markedsføring, herunder økonomiske, tidsmæssige og juridiske aspekter.

9.61. Regneark 1 for administrative funktioner (AMU kode 41496)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

Deltagerne opnår viden om regnearksprogrammets opbygning og anvendelsesmuligheder og kan åbne, gemme og udskrive regnearksmodeller samt opstille enkle grafiske præsentationer af et talmateriale. Desuden kender deltagerne konsekvenser for beregninger, når der er brug for at arbejde med både tekst, tal og formler i regnearket og kan ændre i en færdig regnearksmodel, så denne bliver mere overskuelig ved hjælp af flytte-, kopier- og rediger-funktioner. Deltagerne opnår også kendskab til problematikker, der kan opstå, en regnearksmodel ændres. Endvidere opnår deltagerne viden om sorteringsmuligheder af data i regnearket og viden om foruddefinerede formler, som kan benyttes i beregninger samt kendskab til hjælpefunktioner, hvor der kan søges hjælp til selvhjælp, hvis der opstår problemer.

9.62. Regneark 2 for administrative funktioner (AMU kode 41497)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

Deltagerne opnår kendskab til hvordan der kan arbejdes med data fra flere regneark i en mappe og links mellem flere mapper. Det giver mulighed for at dele data mellem flere afdelinger eller personer i virksomheden. Deltagerne kan opbygge et regneark hensigtsmæssigt, så det bliver overskueligt og dermed sværere at begå uhensigtsmæssige ændringer af en regnearksmodel, som benyttes af andre en udvikleren herunder redigering eller fjernelse af formler i regnearket, som har til formål at automatisere beregningsrutiner. Deltagerne opnår endvidere kendskab til at hente data i en database og viden om import af data i regnearket til videre bearbejdning. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en dybdegående grafisk præsentation eller til beregninger af et meget omfattende datamateriale.

9.63. Styresystem for administrative funktioner (AMU kode 41506)

Niveau

Avanceret

Varighed

2,1 dage

 

Deltagerne opnår forståelse for og kendskab til hvordan styresystemets brugergrænseflade er opbygget og kendskab til hjælpeværktøjer og -programmer, der benyttes til optimering af styresystemet. Deltager bliver også fortrolige med at benytte musen som redskab. Endvidere opnår deltagerne kendskab til brugen af forskellige programtyper og til at skelne de mest almindelige filtyper fra hinanden. Deltagerne opretter selvstændigt - en for dem - hensigtsmæssig struktur på diskette og harddisk. Deltagerne opnår også erfaring i flytning og kopiering af filer, herunder genfinding af gemte filer og deltagerne opnår kendskab til hvilke muligheder styresystemet har for vedligeholdelse og optimering af computeren, herunder sikkerhedskopiering, fejlsøgning, defragmentering og formatering af disk.

9.64. Systematisk infosøgning på Internettet til adm. (AMU kode 41416)

Niveau

Avanceret

Varighed

3,2 dage

 

Deltagerne arbejder med simple og komplekse søgninger til effektiv søgning af informationer på Internettet. Deltagerne anvender og integrerer systematisk informationssøgning på Internettet til udarbejdelse af rapporter, oplæg, notater, statistikker, præsentations- og informationsmaterialer mv. Endvidere arbejder deltagerne med systematisk søgning med anvendelse af danske og internationale søgeværktøjer, søge indexer og søgemaskiner på Internettet. Deltagerne downloader, udpakker og installerer programmer og filer fra Internettet samt tilegner sig viden om datasikkerhed og datadiciplin.

Sagsbehandling

9.65. Administration af klientkonto (AMU kode 44308)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan arbejde med administration af klientkonti under anvendelse af de særlige regler for advokatbogholderi, jfr. Klientkontovedtægten, herunder registrere og bogføre klientmidler i almindelighed, beregne renter af klientmidler, udarbejder tilsvaropgørelse, anvende og håndtere separate klientkonti i sagerne samt endelig forberede klientkontoerklæring til revisor.

9.66. Administration i forbindelse med personskadesager (AMU kode 44302)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan selvstændigt sagsbehandle og ekspedere sædvanlige dokumenter i forbindelse med personskadeerstatning.

Deltageren kan:

1) Vurdere muligt grundlag for at rejse erstatningskrav.

2) Indhente relevante oplysninger og opgøre almindeligt forekommende erstatningsposter.

3) Vurdere betydningen af samspillet mellem de forskellige erstatningsydere.

4) Indhente relevante oplysninger og ekspeditioner i forbindelse med fri proces, beskikkelse samt fremsættelse af erstatningskrav under straffesager.

9.67. Behandling af betalingsstandsning, konkurs og tvangsakkord (AMU kode 44294)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan ekspedere almindeligt forekommende dokumenter i forbindelse med behandling af betalingsstandsninger, konkursboer og tvangsakkorder.

I jobfunktionen indgår:

1) Ekspedition af dokumenter i sager med problemstillinger vedrørende forskellige hæftelsesformer.

2) Konkurslovens regler om betalingsstandsning, tilsynets funktion, skyldnerens råden og kreditorernes retsstilling

3) Ekspedition af dokumenter i forbindelse med konkurs under hensyntagen til reglerne om behandling af konkursboer.

4) Udarbejdelse af korrespondance til skattevæsen og Lønmodtagernes garantifond.

5) Udarbejdelse og ekspedition af de fornødne dokumenter i forbindelse med tvangsakkorder.

6) Udarbejdelse og ekspedition af de fornødne dokumenter i forbindelse med forskellige former for frivillige gældsordninger.

9.68. Behandling af rets- og incassosager (AMU kode 44292)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan selvstændigt ekspedere almindeligt forekommende sager i forbindelse med behandling af rets- og inkassosager, herunder udarbejde almindeligt forekommende procesudskrifter, foretage forskellige sikringsakter, behandling af fogedsager, ekspedere ophævelses- og opsigelsesdokumenter og udsættelsesbegæringer til fogedretten og foretage standard inkassoafregninger.

9.69. Byggelån til privatkunder (AMU kode 43589)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan medvirke ved gennemførelse af byggesager, der igangsættes for private kunder i forbindelse med nybygning, om- og tilbygning, samt vedligeholdelse af egen ejendom.

I jobfunktionen indgår:

1) udfærdigelse af en finansieringsplan for byggeriet

2) etablering af byggelånet og de dertil knyttede sikkerheder

3) vurdering af behovet for forsikringer under og efter byggeriets færdiggørelse

4) ekspeditioner under byggeriets gennemførelse og realkreditbelåning

5) beregning af kundens økonomi og rådighedsbeløb efter byggeriets gennemførelse

9.70. Ejendom niveau 1 Bolig og ejendom (AMU kode 35226)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Undervisningen skal sikre, at eleven kan redegøre over for kunden om sagsforløbet ved køb, salg eller opførelse af egen bolig og indhente relevante dokumenter fra kunden til brug for virksomhedens boligrådgivning.

9.71. Ejendom niveau 2 Bolig og ejendom (AMU kode 35227)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Undervisningen skal sikre, at eleven kan redegøre over for kunden om sagsforløbet ved køb, salg eller opførelse af egen bolig og indhente relevante dokumenter fra kunden til brug for virksomhedens boligrådgivning.

9.72. Ejendom, niveau 3 Bolig og ejendom 1 (AMU kode 35228)

Niveau

Avanceret

Varighed

4 dage

 

Undervisningen skal sikre, at eleven kan rådgive privatkunden i almindeligt forekommende forretninger på boligområdet.

9.73. Ekspedition af dødsboskifte og testamenter (AMU kode 44306)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan selvstændigt ekspedere almindelige dokumenter i forbindelse med behandling af sager om arveret, udfærdigelse af testamenter og dødsbobehandling og udarbejde boopgørelse under hensyntagen til reglerne om beregning af skifteafgift, boafgift og skat.

9.74. Ekspedition af erhvervsleje sager (AMU kode 44307)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan behandle henvendelser fra lejere og foretage simpel sagsbehandling, herunder selvstændigt udfærdige diverse grundlæggende erhvervslejeretlige dokumenter. Deltageren kan desuden imødekomme henvendelser fra klienter om grundlæggende forhold vedrørende udlejning af erhvervsejendomme og udfærdige de fornødne dokumenter i forbindelse med turister i erhvervslejesager.

9.75. Interne logistik og service (AMU kode 43712)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan vurdere handelsvirksomhedens distributionsstrukturer samt omkostnings-minimerende og værdiskabende arbejdsopgaver i handelsvirksomheder. Deltageren kan desuden vurdere og anvende forskellige servicesystemers betydning for kundens totale oplevelse af virksomhedens produkter.

Jobfunktionen kræver viden om:

1) Kvalitetsbegrebet og kvalitetssystemer med henblik på at fastholde en ensartet kvalitet i handelsvirksomhedens produkter og ydelser.

9.76. Logistikanalyser med 3. part (AMU kode 43709)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan medvirke til at analysere og gennemføre kundetilpassede logistikopgaver i samarbejde med 3. parts virksomheder eller gennem partnerskab. Deltageren kan afdække og vurdere 3. parts behov for logistikydelser samt opstille kravspecifikationer og investeringsbudgetter ved etablering af partnerskab.

I jobfunktionen indgår:

1) Organisering af samarbejde med 3. part

2) Projektplanlægning ved samarbejde med 3. part.

9.77. Varetagelse af administrative opgaver i personalesager (AMU kode 44379)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan medvirke ved personaleafvikling på baggrund af forskellige regler og love samt personalepolitikker. Deltageren kan medvirke ved genansættelser og kan endvidere medvirke ved personaleadministrative informationsopgaver gennem en forståelse for opgavernes omfang, indhold og målgruppe samt bidrage til rådgivning og vejledning af medarbejdere på baggrund af relevant lovgivning indenfor det personaleadministrative område.

9.78. Rekruttering af personale (AMU kode 44378)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan varetage det administrative arbejde med de enkelte faser i rekrutterings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af stillinger. Deltageren kan desuden arbejde med de hertil knyttede personaleadministrative værktøjer i forbindelse med udarbejdelse af job- og personprofiler, udformning af annoncer, udvælgelsesmetoder og -kriterier samt ansættelsesinterviews.

9.79. Rådgivning og adm. ved overdragelse af fast ejendom (AMU kode 44293)

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

 

Deltageren kan foretage grundlæggende rådgivning af klienter i ejendomshandler og foretage en mere selvstændig ekspedition af almindeligt forekommende sager om overdragelse af fast ejendom.

I jobfunktionen indgår:

1) Ekspedition af skøder og andre dokumenter i forbindelse med ejendomsoverdragelser.

2) Ekspedition af låne- og omprioriteringssager og udarbejdelse af pantebreve og andre dokumenter.

3) Udarbejdelse og ekspedition af refusionsopgørelser.

4) Behandling af dokumenter, der skal følge med skøde og pantebrev ved anmeldelse til tinglysning.

5) Ekspedition af dokumenter vedrørende specielle ejendomme og overdragelser, f.eks. landbrugsejendomme m.v.

9.80. Sagsbehandling og vejledning i forbindelse med lejeretslige sager (AMU kode 44305)

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

 

Deltageren kan selvstændigt behandle henvendelser fra lejere og selvstændigt foretage simpel sagsbehandling, herunder udfærdige diverse grundlæggende lejeretslige dokumenter. Desuden kan deltageren foretage grundlæggende vejledning af klienter vedrørende udlejning af boliger.

I jobfunktionen indgår:

1) Udarbejdelse af de fornødne beregninger og udfærdige de fornødne varslingsskrivelser ved regulering af lejens størrelse under hensyntagen til de kriterier, der er afgørende for huslejens størrelse og regulering i henholdsvis regulerede og uregulerede kommuner - herunder det lejedes værdi, omkostningsbestemt husleje samt de særlige regler for småhuse.

2) Behandling af spørgsmål fra lejere/udlejer om depositum og for udbetaling under hensyntagen til reglerne for depositum og forudbetaling.

3) Udfærdigelse af kontrakter.

4) Udfærdigelse af de nødvendige påkravs- og opsigelses/ophævelsesskrivelser under hensyntagen til reglerne for opsigelse/ophævelse af lejemål.

5) Udarbejdelse af fraflytningsopgørelser og besvare grundlæggende spørgsmål vedrørende dette under hensyntagen til reglerne om fraflytning og istandsættelse.

6) Udarbejdelse af forbrugsregnskaber og behandling af evt. indsigelser under hensyntagen til reglerne om forbrugsregnskaber i forbindelse med lejemål.

7) Udfærdigelse af de nødvendige dokumenter ved indbringelse af sager for huslejenævn, boligret og fogedret under hensyntagen til gældende regler.Bilag 3

Praktikmål jf. § 17-18

1. Administration

1.1. Formidling og service

Målet for elevens arbejde med formidling og service i virksomheden er, at den uddannede opnår forståelse af sine arbejdsfunktioner som en servicefunktion og opnår færdighed i udførelsen af sine formidlings- og serviceopgaver i virksomheden.

Den uddannede

- har opnået kendskab til virksomhedens ydelser, markedsføring heraf og de vilkår, som ligger til grund for virksomhedens afsætning af sine ydelser,

- har opnået kendskab til virksomhedens kvalitets- og servicepolitik og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling,

- kan udføre sine service- og formidlingsopgaver i overensstemmelse med virksomhedens eventuelle servicekoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring,

- behersker mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver overfor kunder, leverandører og samarbejdspartnere og internt i virksomheden og kan udføre sine kommunikationsopgaver på dansk såvel som på fremmedsprog, i det omfang fremmedsprog benyttes i virksomheden ved disse opgaver,

- har opnået kendskab til virksomhedens værktøjer til kommunikations- og serviceopgaver og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine kommunikations- og serviceopgaver og behersker en standardiseret anvendelse af disse og

- kan udarbejde notater i forbindelse med telefonisk eller personlig kontakt med kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller ved intern kontakt i virksomheden til egen eller andre medarbejderes brug i den videre behandling af opgaven.

1.2. Administrative opgaver/sagsbehandling

Målet for elevens arbejde med administrative opgaver i virksomheden er, at den uddannede bliver i stand til at identificere og udføre funktioner inden for virksomhedens administrative og merkantile arbejdsområder.

Den uddannede

- har opnået kendskab til de enkelte funktioner i virksomheden og forståelse af sammenhængen mellem disse og kender medarbejdernes kompetence- og ansvarsfordeling i virksomhedens administration,

- har opnået kendskab til virksomhedens regnskabs- og økonomistyring og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling,

- har opnået kendskab til virksomhedens procedurer for registrering, arkivering og behandling af regnskabsoplysninger,

- har opnået kendskab til arbejdsmæssige forhold og bestemmelser i relation til IT-værktøjer,

- kan medvirke ved og behersker funktioner i forbindelse med f.eks.,

- administrative opgaver/sagsbehandling,

- planlægning og gennemførelse af større opgaver, møder, konferencer mv.,

- administrative opgaver i forbindelse med reklame og markedsføringsaktiviteter,

- administrative funktioner i forbindelse med projektstyring,

- informationsregistrering og behandling,

- sekretariatsfunktioner for direktion, ledelse mv.,

- registrerings og arkiveringsfunktioner,

- regnskabsmæssige opgaver,

- funktioner i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab,

- budgetlægning og opfølgning,

- lønningsbogholderi,

- IT-værktøjer til løsning af administrative opgave,

- vejledning og support i anvendelse af IT-værktøjer og

- driftsopgaver i forbindelse med IT-værktøjer og

- behersker planlægning af egne arbejdsopgaver i det omfang arbejdsfunktionerne er godkendt som oplæringsområder i forbindelse med virksomhedens godkendelse som praktiksted.

2. Advokatsekretær

2.1. Formidling og service

Målet for elevens arbejde med formidling og service på advokatkontoret er, at den uddannede opnår færdighed i udførelsen af advokatkontorets formidlings- og serviceopgaver, såvel eksternt som internt i virksomheden.

Den uddannede

- har opnået kendskab til de vilkår, som ligger til grund for advokatkontorets afsætning af sine serviceydelser,

- har opnået kendskab til advokatkontorets kvalitets- og servicepolitik og forståelse for sammenhængen med advokatkontorets drift og udvikling,

- kan udføre sine service- og formidlingsopgaver i overensstemmelse med virksomhedens eventuelle servicekoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring,

- har opnået kendskab til advokatkontorets informationsværktøjer, herunder såvel manuelle som elektroniske, og behersker anvendelse heraf til at udsøge informationer,

- behersker mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver i et sprog, som er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til modtager og situation og kan udføre sine kommunikationsopgaver på dansk såvel som på fremmedsprog, i det omfang fremmedsprog benyttes på advokatkontoret ved disse opgaver,

- behersker advokatkontorets regler om tavshedspligt og eventuelle insiderregler,

- har opnået kendskab til virksomhedens IT-værktøjer til formidling og service og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine opgaver og behersker en standardiseret anvendelse af dem,

- kan modtage og videregive beskeder på sikker vis og udarbejde notater i forbindelse med klientkontakt til egen eller andre medarbejderes brug i den videre sagsbehandling,

- kan udarbejde mødereferater og

- kan deltage ved interne informationsopgaver i virksomheden.

2.2. Sagsbehandling/administrative opgaver

Målet for elevens arbejde med sagsbehandling og administrative opgaver på advokatkontoret er, at den uddannede bliver i stand til at identificere og udføre administrative sagsbehandlingsfunktioner såvel generelt i forhold til retssagsbehandling som inden for mindst eet juridisk sagsområde på advokatkontoret.

Den uddannede

- har opnået kendskab til de enkelte funktioner på advokatkontoret og forståelse af sammenhængen mellem disse, og kender medarbejdernes kompetence- og ansvarsfordeling inden for advokatkontorets juridiske arbejdsområder og advokatkontorets kontorarbejde i øvrigt,

- har opnået kendskab til alle former for retssagsbehandling og kan deltage ved udarbejdelse af dertil hørende skriftvekslinger som f.eks. stævninger, svarskrift, replik, duplik,

- behersker de administrative sagsbehandlingsopgaver forbundet med mindst et af advokatkontorets arbejdsområder. Inden for det/de pågældende områder skal eleven opnå et bredt kendskab til gældende retlige regler på området, kende sagsgangen, kunne deltage ved udarbejdelse af almindeligt forekommende dokumenter, opgørelser og ekspeditioner i øvrigt inden for området og beherske arkivering og arkiveringsstyring, idet eleven oplæres inden for mindst eet af følgende områder:

- person-, familie- og arveret,

- selskabsret,

- insolvens,

- overdragelse af fast ejendom,

- straffesager,

- asyl- og udlændingesager, eller

- et andet for advokatkontoret væsentlig arbejdsområde, som er godkendt som oplæringsområde i forbindelse med advokatkontorets godkendelse som praktiksted,

- har opnået kendskab til advokatkontorets regnskabs-/ økonomistyring og klientkontoregler samt forståelse for sammenhængen med advokatkontorets drift og udvikling og behersker de registreringsfunktioner, fakturering eller lignende, som i virksomheden er et naturligt led i sagsbehandlingen,

- har opnået kendskab til virksomhedens værktøjer til sagsbehandling og regnskabsopgaver, herunder IT-værktøjer, og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine opgaver og behersker en standardiseret anvendelse af disse og

- behersker planlægning af egne arbejdsopgaver.

3. Lægesekretær (offentlig administration)

I løbet af praktikperioden skal eleven oplæres i og selvstændigt arbejde med funktionerne:

- J ournalbearbejdning (EPJ og DRG)

- Kommunikation og Korrespondance

- Administration og sagsbehandling

- Laboratorie- og hjælpefunktioner i almen lægepraksis

3.1.Generelt

Eleven skal have indsigt i hvilken betydning strategisk planlægning har for udviklingen af institutionens opgaver og organisering fx som følge af indførelse af EPJ og DRG. I uddannelsen indgår anvendelse af IT-værktøjer i forhold til lægesekretærens funktioner. Eleven finder viden i uddannelsen ved aktiv anvendelse af forskellige pædagogiske metoder, fx problemløsning, eksemplarisk læring og supervision, med henblik på evaluering af læreprocessen, effekt og resultat. Praktiktiden indledes med en introduktion.

For at sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet, udarbejder praktikstedet en samlet plan for elevens praktiske uddannelse. Planen udarbejdes i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen og indsendes sammen med denne til skolen. Planen forudsættes drøftet og koordineret mellem praktikstedet og skolen, sådan at den praktiske del af uddannelsen giver eleven mulighed for at anvende og erkende den teoretiske viden fra skoleundervisningen i en praktisk tværfaglig sammenhæng i relation til løsningen af arbejdsopgaver på forskellige niveauer. Planen for den praktiske uddannelse skal tage hensyn til skoleperiodernes placering og indhold.

Målet for elevens arbejde i institutionen med strategisk udvikling og handlingsplaner er, at eleven opnår en overordnet forståelse for de samfundsmæssige funktioner, som den sundhedssektoren udfylder centralt, regionalt og lokalt. Heri indgår, at eleven

- opnår viden om institutionens strategiske planlægning; herunder handlingsplaner for afdeling og delområder

- opnår forståelse af handlingsplan, opfølgning og rapportering.

Målet er, at eleven efter endt uddannelse

- udfører arbejdsopgaver inden for de administrative hovedområder på et sygehus eller i en almen lægepraksis

- udviser initiativ, koordineringsevne, fleksibilitet, ansvar, selvstændighed, kreativitet, dataorganisering og –analyse og evne til at vejlede, servicere og kommunikere med brugere, borgere og samarbejdspartnere

- har konkret kendskab til hvordan man på praktikstedet søger at realisere politisk fastsatte målsætninger.

Målet med introduktion er, at eleven inden for de første 3 måneder af praktikuddannelsen får et kendskab til sygehuset/almen lægepraksis og deres forskellige arbejdsområder og daglige drift. Eleven skal i perioden få kendskab til og afprøve forskellige arbejdsopgaver, således at elev og virksomhed får baggrund for inden prøvetidens udløb af bedømme, om uddannelsesforholdet skal fortsætte. Heri indgår, at eleven

- orienteres om ansættelsesretslige og praktiske forhold i øvrigt, samt indholdet af uddannelsesstedets udarbejdede plan for den praktiske oplæring

- opnår kendskab til sygehusets/almen lægepraksis opgaver, administrative opbygning, organisation og relationer til politiske organer

- opnår kendskab til sekundær sektors/primær sektors opbygning, opgaver, styringsbestemmelser, relationer til politiske organer og deres opbygning.

3.2. Journalbearbejdning (EPJ og DRG)

Målet med journalbearbejdning (EPJ og DRG) på sygehuset/i almen lægepraksis er, at eleven opnår færdighed i udførelsen af praktikstedets opgaver ved journalarbejde over for borgere og brugere ud fra gældende regler og love. Herunder skal eleven opnå en grundlæggende viden i brugen af den medicinsk-latinske terminologi. Heri indgår, at eleven

- opnår færdighed i selvstændigt at bearbejde journalmateriale med den teknologi og de værktøjer praktikstedet anvender

- opnår færdighed i selvstændig at oprette og afslutte journaler, herunder videreformidling og reglerne herfor

- under vejledning udfører journalfunktioner ved dødsfald og flytning til anden praksis

- selvstændigt udfører øvrige journalfunktioner såsom journalmateriale vedrørende ambulante patienter, operationsbeskrivelser, epikriser, tilsyn diverse indberetninger

- i almen lægepraksis selvstændigt kan udfærdige recepter

- kan udpege relevante it-værktøjer og behersker standardiseret anvendelse af disse ved journalbearbejdning.

3.3. Kommunikation og korrespondance

Målet med kommunikation og korrespondance såvel mundtligt som skriftligt på sygehuset/i almen lægepraksis er, at eleven opnår færdighed i udførelsen af praktikstedets kommunikations- og korrespondanceopgaver over for borgere og brugere samt øvrige samarbejdspartnere ud fra gældende regler og love. Herudover skal eleven forholde sig til informationsteknologiens betydning med henblik på, at de administrative arbejdsgange kan blive smidiggjort og mere brugervenlige. Dette som led i målene om dokumentation samt kvalitetssikring over for borgere og brugere. Heri indgår, at eleven

- selvstændigt behersker telefonbetjening, herunder er i stand til at yde brugerservice, formidling og vejledning

- kan selvstændigt udføre elektronisk og manuelt postbehandling

- selvstændigt udfører nødvendige foranstaltninger i forbindelse med møder

- selvstændigt udfører mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver, herunder anvendelse af fremmedsprog og udfærdigelse af vejledninger

- har forståelse for kommunikationens betydning og de faktorer, der har betydning for kommunikationen med brugere og samarbejdspartnere, herunder have kendskab til anvendelse af kriseteorier

- selvstændigt formulerer meddelelser til relevante samarbejdspartnere

- udviser samarbejdsevne og fleksibilitet

- udviser etisk og moralsk ansvar samt overholder tavshedspligten i samarbejde og kommunikation

- kan udpege relevante IT-værktøjer og behersker standardiseret anvendelse af disse ved korrespondance- og kommunikationsopgaver

3.4. Administration og sagsbehandling

Målet for elevens arbejde med sagsbehandling og administration er, at eleven opnår færdighed i udførelsen af praktikstedets administrative opgaver over for borgere, brugere og samarbejdspartnere i øvrigt ud fra gældende regler og love. Herunder skal eleven kunne indgå i ad hoc opgaver, der fx kan være projektarbejde, forskningsarbejde, informationsopgaver og brugerservice. Heri indgår, at eleven

- opnår kendskab til forskellige typer af sagsbehandlings- og administrationsopgaver

- under vejledning udfører opgaver såsom udstedelse af attester/lægeerklæring, booking til behandlingsenheder samt administrativ afslutning af behandlingsforløb

- behersker anmeldelse til diverse registre

- selvstændigt koordinerer et patientforløb

- selvstændigt udfører administrative patientrelaterede opgaver, fx blodprøver, tolke m.m.

- behersker principperne for lagring af journalmaterialer og andre data samt anvender praktikstedets øvrige kontortekniske hjælpemidler, oplagsbøger, databaser m.v.

- udfører øvrige administrative opgaver/sagsbehandling, fx statistikker, budgetter/regnskaber (DRG), vagtplaner, løn- og ferieforhold m.m. samt sagsbehandling af mere kompleks karakter

- i almen lægepraksis selvstændigt udfører opgaver, såsom kasseregnskab, bogføring, afregning med andre offentlige myndigheder/institutioner, lønregnskab og ajourføring af patientkartotek

- selvstændigt planlægger egne arbejdsopgaver og deltager i projektarbejde, akkrediteringsarbejde og arbejdsgrupper

- kan udpege relevante IT-værktøjer og behersker standardiseret anvendelse af disse ved såvel administrations- som sagsbehandlingsopgaver

3.5. Laboratorie- og hjælpefunktioner i almen lægepraksis

Målet med laboratorie- og hjælpefunktioner i almen lægepraksis er, at eleven selvstændigt udfører nedenstående opgaver og derved er i stand til at yde kvalificeret service over for brugere. Heri indgår, at eleven

- udfører laboratoriefunktioner og overholder sikkerhedsregler

- selvstændigt klargør undersøgelses- og behandlingslokaler

- selvstændigt klargør patienten og assisterer ved lægelige undersøgelser, behandlinger og vaccinationer

- selvstændigt rengør og steriliserer instrumenter og laboratorieudstyr.

4. Offentlig administration

I løbet af praktikperioden skal eleven oplæres i og arbejde med funktioner inden for:

- Kommunikation og korrespondance

- Administration og sagsbehandling

- Budget og regnskab

- Personale- og lønadministration

som nærmere beskrevet nedenfor og i det omfang praktikstedet varetager funktionerne.

4.1. Generelt

Eleven skal have indsigt i hvilken betydning strategisk planlægning har for udviklingen af institutionens opgaver og organisering fx som følge af indførelse af digital forvaltning. I oplæringen indgår anvendelse af relevante it-værktøjer i forhold til de enkelte funktioner, og endvidere bør eleven gøres fortrolig med projektorganiserede arbejdsformer samt indlæringsformer, som læring på jobbet, eksempelvis sidemandsoplæring, supervision, evaluering af læreprocessen og vurdering af effekt og resultater. Praktikperioden indledes med en introduktion.

For at sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet, udarbejder praktikstedet en samlet plan for elevens praktiske uddannelse. Planen udarbejdes i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen og indsendes sammen med denne til skolen. Planen forudsættes drøftet og koordineret mellem praktikstedet og skolen, sådan at den praktiske del af uddannelsen giver eleven mulighed for at anvende og erkende den teoretiske viden fra skoleundervisningen i en praktisk, tværfaglig sammenhæng i relation til løsningen af arbejdsopgaver på forskellige niveauer. Planen for den praktiske uddannelse skal tage hensyn til skoleperiodernes placering og indhold.

Målet for elevens arbejde i institutionen med strategisk udvikling og handlingsplaner er, at eleven opnår en overordnet forståelse for de samfundsmæssige funktioner, som den offentlige virksomhed udfylder centralt, regionalt og lokalt. Heri indgår, at eleven

- opnår viden om forvaltningens/afdelingens strategiske planlægning; herunder handlingsplaner for forvaltning/afdeling og delområder

- opnår forståelse af handlingsplan, opfølgning og rapportering.

Målet er, at eleven efter endt uddannelse

- selvstændigt skal kunne udføre arbejdsopgaver og kunne beherske metoder inden for de administrative hovedområder i en offentlig virksomhed

- skal kunne udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere med borgere og brugere

- har konkret kendskab til hvordan man på praktikstedet søger at realisere politisk fastsatte målsætninger.

Målet med introduktion er, at eleven inden for de første 3 måneder af praktikuddannelsen får et kendskab til institutionens forskellige arbejdsområder. Eleven bør i perioden få kendskab til og afprøve forskellige arbejdsområder, således at elev og institution inden prøvetidens udløb kan bedømme, om uddannelsesforholdet skal fortsætte. Heri indgår, at eleven

- opnår kendskab til ansættelsesretlige og praktiske forhold i øvrigt, samt indholdet af uddannelsesstedets udarbejdede plan for den praktiske oplæring

- opnår kendskab til institutionens idégrundlag og målsætning, ledelsesforhold og organisationsopbygning og politikker

- opnår kendskab til institutionens ydelser, leverandører, samarbejdspartnere og brugere/borgere, oplysningstiltag og formidling af information, relevante love og regler.

4.2. Kommunikation og korrespondance

Målet for elevens arbejde i institutionen med kommunikation og korrespondance såvel mundtligt, skriftligt som visuelt er, at eleven opnår færdighed i udførelsen af almindeligt forekommende kommunikations og korrespondanceopgaver over for brugere, borgere, leverandører og samarbejdspartnere. Herunder skal eleven opnå en grundlæggende forståelse for informationsteknologiens betydning for de administrative arbejdsgange som led i målene omkring kvalitetssikring og serviceudvikling i den offentlige sektor.

Heri indgår, at eleven

- medvirker ved udførelsen af institutionens interne informationsopgaver

- opnår færdighed i telefonbetjening, at yde brugerservice, formidle og vejlede

- opnår færdighed i mundtlige og skriftlige informationsopgaver (herunder også på fremmedsprog hvis det forefindes i institutionen)

- medvirker ved udarbejdelse af notater og referater i forbindelse med institutionens kommunikations- og serviceopgaver

- opnår færdighed i udformning af formel skriftlig kommunikation samt udformning af hjælpeværktøjer fx blanketter og skemaer

- opnår færdighed i anvendelsen af relevante IT-værktøjer til løsning af kommunikations- og korrespondanceopgaver.

4.3. Administration og sagsbehandling

Målet for elevens arbejde i institutionen med administration og sagsbehandling er, at eleven opnår færdighed i udførelsen af opgaver over for brugere, borgere, leverandører og samarbejdspartnere. Heri indgår, at eleven

- opnår kendskab til forskellige typer af sagsbehandlings- og administrationsopgaver

- opnår kendskab til forskellige organiseringer af sagsbehandlings- og administrationsopgaver

- opnår kendskab til sammenhængen mellem institutionens administrative system, andre offentlige myndigheder og eventuelt det politiske niveau i en sagsbehandling

- opnår færdighed i journaliserings- og sagsstyringsopgaver

- selvstændigt skal kunne udføre journaliserings- og sagsstyringsopgaver

- opnår færdighed i løsning af administrative opgaver/sagsbehandling under hensyntagen til beskrevne procedurer, love, aftale- eller regelgrundlag

- opnår færdighed i vedligeholdelse af institutionens informationssystemer

- opnår færdighed i strukturering og planlægning af større opgaver

- opnår færdighed til at udføre almindeligt forekommende opgaver ved brug og vedligeholdelse af kontorets tekniske hjælpemidler

- opnår færdighed i anvendelsen af relevante IT-værktøjer til løsning af sagsbehandlings- og administrationsopgaver

4.3. Budget og regnskab

Målet for elevens arbejde med budget og regnskab i institutionen er, at eleven opnår færdighed i udførelse af budget og regnskabs -funktioner i forbindelse med institutionens drift og udvikling. I det omfang praktikstedet varetager arbejdsopgaver indenfor funktionsområdet budget og regnskab skal eleven:

- opnå kendskab til love, regler, administrative retningslinier der danner grundlag for institutionens budget- og regnskabsopgaver

- opnå færdighed i løsning af regnskabsmæssige opgaver, herunder fx bogholderi- og kassefunktioner

- medvirke ved løsning/udarbejdelse af budget og andre opgaver , såsom statistikker, rapporter m.v.

- opnå forståelse for de offentlige budget- og regnskabssystemer

- opnå færdighed i anvendelse af relevante it-værktøjer til løsning af budget- og regnskabsopgaver

4.4. Personale- og lønadministration

Målet for elevens arbejde i institutionen med personale- og lønadministration er, at eleven opnår færdighed i udførelse af personale- og lønadministration i forbindelse med institutionens drift og udvikling. I det omfang praktikstedet varetager arbejdsopgaver indenfor funktionsområdet personale- og lønadministration skal eleven:

- opnå kendskab til love, regler og aftaler der danner grundlag for den løbende personale- og lønadministration

- medvirke ved udførelsen af opgaver i forbindelse med personaleadministration; herunder indberetning til lønsystem mv.

- opnå færdighed i anvendelsen af relevante it-værktøjer til løsning af personale- og lønadministration.

5. Økonomi

5.1. Formidling og service

Målet for elevens arbejde med formidling og service i virksomheden er, at den uddannede opnår forståelse af økonomifunktionen som et serviceorgan og opnår færdighed i udførelsen af formidlings- og serviceopgaver i virksomhedens økonomifunktion, såvel i forhold til virksomhedens kunder, leverandører, samarbejdspartnere og revisor som internt i virksomheden

Den uddannede

- har opnået kendskab til virksomhedens ydelser, markedsføring heraf og de vilkår, som ligger til grund for virksomhedens afsætning af sine ydelser,

- har opnået kendskab til virksomhedens kvalitets- og servicepolitik og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling,

- kan udføre sine service- og formidlingsopgaver i overensstemmelse med virksomhedens eventuelle servicekoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring,

- behersker mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver i forbindelse med økonomifunktionens kontakt med kunder, leverandører og samarbejdspartnere og revisor og internt i virksomheden og kan udføre sine kommunikationsopgaver på dansk såvel som på fremmedsprog, i det omfang fremmedsprog benyttes i virksomheden ved disse opgaver,

- har opnået kendskab til virksomhedens IT-værktøjer til kommunikation og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine opgaver og behersker en standardiseret anvendelse af disse,

- kan udarbejde notater i forbindelse med telefonisk eller personlig kontakt med kunder, leverandører, samarbejdspartnere, revisor eller ved intern kontakt i virksomheden til egen eller andre medarbejderes brug i den videre behandling af opgaven og

- kan deltage ved interne informationsopgaver vedrørende økonomifunktionen i virksomheden.

5.2. Økonomi- og regnskabsopgaver

Målet for elevens arbejde med økonomi- og regnskabsopgaver i virksomheden er, at den uddannede bliver i stand til at identificere og udføre funktioner i virksomhedens økonomifunktion.

Den uddannede

- har opnået kendskab til de enkelte funktioner i virksomheden og forståelse af sammenhængen mellem disse og kender i virksomhedens administration, herunder økonomifunktionen, medarbejdernes kompetence- og ansvarsfordeling,

- har opnået kendskab til virksomhedens regnskabs- og økonomistyring og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling,

- har opnået kendskab til virksomhedens eventuelle brug af andre regnskabsformer som f.eks. vidensregnskab, miljøregnskab mv.,

- kan medvirke ved virksomhedens budgetprocedure, herunder budgetlægning og opfølgning, og behersker de administrative opgaver i forbindelse hermed,

- behersker registrering og arkivering af regnskabsoplysninger,

- kan medvirke ved fakturering,

- behersker kasseregnskab, herunder kasserapporter,

- behersker kontering af bogholderiposteringer og debitor- og kreditorbogholderi,

- behersker afstemning ved virksomhedens brug af f.eks. bank-, giro-, kassebilag samt evt. mellemregningskonti,

- behersker almindeligt forekommende funktioner i forbindelse med virksomhedens lønningsbogholderi,

- behersker de administrative opgaver i forbindelse med afregning til det offentlig, herunder moms, skat, told, afgifter,

- har opnået kendskab til virksomhedens værktøjer til økonomistyring og økonomiske opgaver, herunder IT-værktøjer, og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine økonomi- og regnskabsopgaver og behersker en standardiseret anvendelse af disse,

- har opnået kendskab til årsregnskabets anvendelse internt i virksomheden og eksternt og kan medvirke ved afslutning af årsregnskabet og

- behersker planlægning af egne arbejdsopgaver.

6. Revision

6.1. Formidling og service

Målet for elevens arbejde med formidling og service i revisionsvirksomheden er, at den uddannede opnår færdighed i udførelsen af virksomhedens formidlings- og serviceopgaver, såvel i forhold til virksomhedens kunder og samarbejdspartnere som internt i virksomheden

Den uddannede

- har opnået kendskab til revisionsvirksomhedens ydelser og markedsføring heraf og de vilkår, som ligger til grund for virksomhedens afsætning af serviceydelserne,

- har opnået kendskab til virksomhedens kvalitets- og servicepolitik og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling,

- kan udføre sine service- og formidlingsopgaver i overensstemmelse med virksomhedens eventuelle servicekoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring,

- behersker mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver overfor kunder, leverandører og samarbejdspartnere og internt i virksomheden og kan udføre sine kommunikationsopgaver på dansk såvel som på fremmedsprog, i det omfang fremmedsprog benyttes i virksomheden ved disse opgaver,

- har opnået kendskab til virksomhedens IT-værktøjer til kommunikation og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine opgaver og beherske en standardiseret anvendelse af disse,

- kan udarbejde notater i forbindelse med telefonisk eller personlig kontakt med kunder, samarbejdspartnere eller intern kontakt i virksomheden til egen eller andre medarbejderes brug i den videre behandling af opgaven og

- kan deltage ved interne informationsopgaver i revisionsvirksomheden.

6.2. Revisionsopgaver

Målet for elevens arbejde med revisions- og rådgivningsopgaver i virksomheden er, at den uddannede bliver i stand til at identificere og udføre funktioner i forbindelse med virksomhedens revisions- og rådgivningsopgaver.

Den uddannede

- har opnået kendskab til de enkelte funktioner i revisionsvirksomheden og forståelse af sammenhængen mellem disse og kender medarbejdernes kompetence og ansvarsfordeling,

- har opnået kendskab til revisionsvirksomhedens egne interne regnskabs- og økonomistyring og forståelse for sammenhængen med revisionsvirksomhedens drift og udvikling,

- kan medvirke ved almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med kunders budgetprocedure, herunder budgetlægning og opfølgning,

- behersker registrering og arkivering af regnskabsoplysninger,

- behersker kasseregnskab, herunder kasserapporter,

- behersker kontering af bogholderiposteringer og debitor- og kreditorbogholderi,

- behersker afstemning ved virksomheders brug af f.eks. bank-, giro-, kassebilag samt evt. mellemregningskonti,

- behersker almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med lønningsbogholderi,

- behersker de administrative opgaver i forbindelse med afregning til det offentlig, herunder f.eks. moms, skat, told, afgifter,

- behersker indsamling, behandling og analyse af regnskabsmæssige data,

- behersker redigering af regnskaber,

- har opnået kendskab til et årsregnskabs anvendelse såvel internt i en kundes virksomhed som i forhold til eksterne og kan medvirke ved afslutning af et årsregnskab,

- har opnået kendskab til virksomhedens værktøjer til revisionsopgaver, herunder IT-værktøjer, og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine revisions- og rådgivningsopgaver og behersker en standardiseret anvendelse af disse og

- behersker planlægning af egne arbejdsopgaver.

7. Rejseliv

7.1. Formidling og service

Målet for elevens arbejde med formidling og service i rejselivsvirksomheden er, at den uddannede opnår færdighed i udførelsen af virksomhedens formidlings- og serviceopgaver, såvel i forhold til virksomhedens kunder, leverandører og samarbejdspartnere som internt i virksomheden

Den uddannede

- har opnået kendskab til virksomhedens markedsføring af sine rejselivsopgaver og de vilkår, som ligger til grund for virksomhedens afsætning af serviceydelserne,

- har opnået kendskab til virksomhedens kvalitets- og servicepolitik og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling,

- kan udføre sine service- og formidlingsopgaver i overensstemmelse med virksomhedens eventuelle service- og kundeloyalitetskoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring,

- har opnået kendskab til virksomhedens informationsværktøjer, herunder såvel manuelle som elektroniske, og behersker anvendelse heraf til at udsøge informationer til oplysning ved kundehenvendelser,

- behersker mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver overfor kunder, leverandører og samarbejdspartnere og internt i virksomheden og kan udføre sine kommunikationsopgaver på dansk såvel som på fremmedsprog, i det omfang fremmedsprog benyttes i virksomheden ved disse opgaver,

- har opnået kendskab til virksomhedens IT-værktøjer til formidling og service og kan udpege og anvende relevante IT-værktøjer til løsning af sine opgaver og behersker en standardiseret anvendelse af dem,

- kan udarbejde notater i forbindelse med kundebetjening til egen eller andre medarbejderes brug i den videre behandling af kundehenvendelse, og

- kan deltage ved interne informationsopgaver i virksomheden.

7.2. Ordrebehandling/sagsbehandling

Målet for elevens arbejde med ordrebehandling/sagsbehandling i rejselivsvirksomheden er, at den uddannede bliver i stand til at identificere og udføre arbejdsfunktioner ved afvikling af virksomhedens rejselivsopgaver.

Den uddannede

- har opnået kendskab til de enkelte funktioner i virksomheden og forståelse af sammenhængen mellem disse, og kender den enkelte medarbejders rolle og ansvar i kundeservicering- og sagsbehandlingsfasen og virksomhedens kontorarbejde i øvrigt,

- har opnået kendskab til virksomhedens produkttyper, herunder til individuelle og/eller grupper, og kan anvende viden om retlige bestemmelser, aftaler, forsikringsmæssige forhold, vilkår, tariffer, mv.,

- kan identificere og behersker de administrative opgaver fra kundehenvendelse til eventuelt salg og afregning, f.eks. foretage informationssøgning, udarbejde turforslag og arrangementer, udarbejde tilbud, foretage kalkulationer, foretage reservationer/booking, håndtere rejsedokumenter, deltage ved behandlingen af reklamationer,

- har opnået kendskab til virksomhedens regnskabs- og økonomistyring og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling og behersker de registreringsfunktioner, fakturering eller lignende, som i virksomheden er et naturligt led i sagsbehandlingen,

- behersker almindeligt forekommende registreringsfunktioner, herunder arkivering og arkiveringsstyring,

- har opnået kendskab til virksomhedens værktøjer til ordrebehandling/sagsbehandling og regnskabsopgaver, herunder IT-værktøjer, og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine opgaver og behersker en standardiseret anvendelse af dem, og

- behersker planlægning af egne arbejdsopgaver, herunder i et samspil med kolleger.

8. Spedition og shipping

8.1. Formidling og service

Målet for elevens arbejde med formidling og service i virksomheden er, at den uddannede har opnået færdighed i at udføre formidlings- og serviceopgaver i forhold til såvel virksomhedens kunder, leverandører og samarbejdspartnere som internt i virksomheden.

Den uddannede

- har opnået kendskab til virksomhedens markedsføring af sine serviceydelser i forbindelse med transport og de vilkår, som ligger til grund for virksomhedens afsætning af serviceydelserne,

- har opnået kendskab til virksomhedens kvalitets- og servicepolitik og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling,

- kan udføre sine service- og formidlingsopgaver i overensstemmelse med virksomhedens eventuelle servicekoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring,

- har opnået kendskab til virksomhedens transportmæssige ansvars- og forsikringsforhold,

- behersker mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver i forbindelse med virksomhedens rådgivning/vejledning, udarbejdelse af tilbud og salg af serviceydelser i forbindelse med transporter, herunder forsendelsesform, forsikringsform, dokumentudfyldelse (også elektroniske) mv., og kan udføre sine kommunikationsopgaver på dansk såvel som på fremmedsprog, i det omfang fremmedsprog benyttes i virksomheden ved disse opgaver,

- kan udarbejde notater i forbindelse med kundebetjening til egen eller andre medarbejderes brug i den videre behandling af kundehenvendelsen,

- kan deltage ved interne informationsopgaver i virksomheden, og

- har opnået kendskab til virksomhedens IT-værktøjer til brug ved formidling/service, kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine opgaver og behersker en standardiseret anvendelse af dem.

8.2. Sagsbehandling/administrative opgaver

Målet for elevens arbejde med sagsbehandling og administrative opgaver i virksomheden er, at den uddannede bliver i stand til at identificere og udføre sagsbehandlingsfunktioner ved afvikling af nationale og internationale transporter.

Den uddannede

- har opnået kendskab til de enkelte funktioner i virksomheden og forståelse af sammenhængen mellem disse, og kender den enkelte medarbejders rolle og ansvar i hele sagsbehandlingsfasen og virksomhedens kontorarbejde,

- har opnået kendskab til virksomhedens regnskabs- og økonomistyring og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling og behersker de registreringsfunktioner, fakturering eller lignende, som i virksomheden er et naturligt led i sagsbehandlingen,

- kan anvende viden om retlige bestemmelser, konventioner og fragtaftaler samt tariffer inden for virksomhedens transportområde,

- kan identificere og udføre administrative og/eller operationelle sagsbehandlingsopgaver, f.eks. i forbindelse med daglig forsendelses- og rutetilrettelæggelse, import/eksport, told og klareringsopgaver samt behandling af transportdokumenter og lignende,

- behersker almindeligt forekommende registreringsfunktioner, herunder arkivering,

- behersker planlægning af egne arbejdsopgaver og

- har opnået kendskab til virksomhedens IT-værktøjer til brug ved sagsbehandling og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine opgaver og behersker en standardiseret anvendelse af dem