Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 694 af 1. juli 2005 om
uddannelsen til anlægsgartner

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9417 af 14. juni 2002

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

1) Uddannelsen er trindelt.

2) Fagsammensætningen er ændret.

3) Uddannelsen afsluttes med prøve.

Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning

efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

Kapitel 1

Uddannelsens navn m.v.

Ad §§ 1 - 2

Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som anlægsgartner og anlægsplejer. Kompetencen omfatter både de aktuelle, konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og viden, samt udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videreuddannelse.

Udviklingen af de fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kompetencer skal bidrage til at gøre anlægsgartneruddannelsen til en erhvervsuddannelse og samtidig en ungdomsuddannelse.

Den uddannede anlægsgartner og anlægsplejer skal, såvel alene som i samarbejde med kolleger og arbejdsleder, kunne planlægge og udføre sit arbejde efter givne instruktioner. Den uddannede skal kunne tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, enten alene eller ved samarbejde i mindre arbejdsgrupper, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

Fokusområder i løbet af uddannelsen.

Fokusområder er betegnelsen på de kompetencer, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i. Beskrivelsen af fokusområder skal medvirke til at give uddannelsesforløbet progression. Kompetencebeskrivelserne tager udgangspunkt i det overordnede beskrivelsesniveau, der findes for uddannelsesmålene i bekendtgørelserne. Med udgangspunkt i bekendtgørelsens målbeskrivelser kan fokusområderne også beskrives som større helheder relateret til konkrete opgaveløsninger i en virksomhed.

Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer.

Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene bør vægtes og periodiseres i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden.

Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlag for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Skema som angiver kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden.

 

1. uddannelsesår

2. uddannelsesår

3. uddannelsesår

4. uddannelsesår

Grundforløb

Hovedforløb

Anlægsgartner med specialet anlægsteknik

Anlægsplejer

Anlægsgartner

Trin 1

Trin 2

Faglige og erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til enkle og overskuelige opgaver.

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til overskuelige opgaver.

Eleven kan analysere informationer og anvende indsamlede data i forhold til en given opgave.

Eleven kan analysere informationer og anvende indsamlede data i forhold til et givet problem.

Eleven kan i mindre omfang deltage i arbejdet med etablering og pleje af forskellige typer af anlæg, der både indeholder fliser og planter.

Eleven kan i noget omfang deltage i arbejdet med etablering og pleje af forskellige typer af anlæg, der både indeholder fliser, sten og planter.

Eleven kan deltage i arbejdet med etablering og pleje af forskellige typer af anlæg, der både indeholder fliser, natursten og planter.

Eleven kan deltage i arbejdet med etablering og pleje af forskellige typer af anlæg, der både indeholder natursten, træ, vand og planter.

Eleven kan i mindre omfang foretage simpel vedligeholdelse af maskiner og redskaber.

Eleven kan i noget omfang foretage en vis vedligeholdelse af maskiner og redskaber.

Eleven kan foretage vedligeholdelse af maskiner og redskaber.

Eleven kan foretage vedligeholdelse af maskiner og redskaber, herunder udbedre mindre fejl.

Kompetencer i relation til miljø, iværksætteri, innovation, internationalisering o.l.

Eleven opnår en basal forståelse for de biologiske sammenhænge i forhold til arbejdet med forskellige typer af anlæg.

Eleven opnår en mere grundlæggende forståelse for de biologiske og miljømæssige sammenhænge i forhold til arbejdet med forskellige typer af anlæg.

Eleven opnår indsigt i virksomheders principper for egne indre organisatoriske forhold.

Eleven opnår en vis forståelse for forhold om etableringsmuligheder og nye muligheder for at fungere som selvstændig set i relation til hjemmemarkedet.

Almene og generelle kvalifikationer og kompetencer

Eleven er opmærksom på rigtige arbejdsstillinger.

Eleven kan udføre nogle praktiske opgaver på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan udføre praktiske opgaver på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven opnår en forståelse for god kontakt med kunder.

 

 

 

Eleven opnår en god forståelse for samarbejdsrelationer i firmaet.

Personlige kompetencer

Eleven kan modtage og forstå en given mundtlig vejledning.

Eleven kan anvende en nærmere given skriftlig vejledning.

Eleven kan medvirke ved løsning af problemer i forhold til almindelige faglige forhold.

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre i mindre grupper løse problemer i forhold til almindelige faglige forhold.

Eleven er opmærksom på læring.

Eleven udvikler lyst til at lære.

Eleven udvikler lyst til at lære nyt og udvide sin horisont.

Eleven udvikler lyst til at tage ansvar.

Eleven opnår en vis form for indsigt i fagområdet med udgangspunkt i basale arbejdsopgaver.

Eleven opnår indsigt i fagområdet med udgangspunkt i mere almindelige arbejdsopgaver.

Eleven bliver bevidst om etablerings- og plejeopgaver inden for fagområdet.

Eleven kan tage vare på egen arbejdssituation og være kvalitetsbevidst i sit arbejde.

Ad § 4

Model for uddannelsens struktur:

Anlægsgartneruddannelsen med specialet anlægsteknik

 

Grundforløb

Hovedforløb

Evt. prak-tik

Skole

20

uger

Praktik

Skole

13

uger

Praktik

Skole 10 uger

Praktik

Skole

10

uger

Praktik

Skole

3

uger

Evt. praktik

Anlægsgartneruddannelsen med specialet plejeteknik

 

Grundforløb

Hovedforløb

Trin 1

Trin 2

Evt. prak-tik

Skole

20

uger

Praktik

Skole

13

uger

Praktik

Skole 5 uger

Skole 5 uger

Praktik

Skole

10

uger

Praktik

Skole

3

uger

Evt. praktik

For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, anlægsplejer kan skolen efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg gennemføre 1. og 2. skoleperiode i hovedforløbet i umiddelbar forlængelse.

Ad § 5

De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser § 53 med tilhørende vejledning og dels af grundforløbsbekendtgørelsens § 2.

Eleven skal have gyldigt kørekort til minimum traktor ved udstedelse af grundforløbsbevis samt ved påbegyndelsen af hver skoleperiode i hovedforløbet.

Kapitel 3

Skoleundervisning, praktikuddannelse m.v.

Ad §§ 9-18

I anlægsgartneruddannelsens hovedforløb er der ingen opdeling af fag i de enkelte skoleperioder. Dog er der udformet en vejledende fagplan. Det er op til skolen, som i den lokale undervisningsplan, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg placerer de enkelte fag i skoleperioderne.

Område- og specialefagenes slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer:

De tre niveauer

Faglige/erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer

Personlige kvalifikationer og kompetencer

Begynderniveau

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser – alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer – alene og i samarbejde med andre – under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Ad § 9

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold (overordnede mål, niveau og samlet vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

Anlægs- og kulturteknik

Niveau

Begynder

Varighed

2,5 uge

Mål

Eleven kan redegøre for og udføre grundlæggende plejearbejde på en almindelig beplantning samt på græsarealer.

Eleven kan redegøre for og udføre en enkel sommer- eller vinterbeskæring på en given bevoksning eller beplantning.

Eleven kan udføre enkle beregninger af arealer og rumfang og udarbejde en simpel arbejdstegning i de rette målestoksforhold af en nærmere given simpel belægningsopgave.

Eleven kan udføre en simpel belægningsopgave, under anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler.

Eleven har kendskab til normalt anvendte materialer, samt disses egenskaber og anvendelse.

Eleven har kendskab til de mest almindelige hjælpemidler, der anvendes i anlægsgartneri f.eks. afsætnings- og nivelleringsinstrumenter, håndværktøj, fræsere og redskaber.

Eleven kan efter instruktion anvende håndværktøj, fræser og andre enkle redskaber og værktøjer.

Eleven har erhvervet traktorkørekort.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i forbindelse med anlægs- og kulturteknik på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget er identisk med faget i greenkeeperassistentuddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42306 Anlæg i betonsten, lige linier

– 42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg.

Plantekendskab på friland

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan navngive almindeligt anvendte buske og træer i et anlægsgartneri, samt placere planterne i det botaniske system inden for familie, slægt og art.

Eleven kan navngive almindeligt anvendte stedsegrønne planter i et anlægsgartneri, samt placere planterne i det botaniske system inden for familie, slægt og art.

Eleven kan navngive almindeligt anvendte stauder i et anlægsgartneri, samt placere planterne i det botaniske system inden for familie, slægt og art.

Eleven har kendskab til fremkomst af nye sorter ved forædling og mutation.

Eleven har kendskab til nye sorters nyhedsbeskyttelse i henhold til lovgivningen.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget identisk med faget i produktionsgartneruddannelsen samt i greenkeeperassistentuddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42395 Træer og buske om sommeren.

Plantesundhedslære 1

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven har bestået delprøve 1 og 4 (anlægsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets gældende regler.

Eleven kan udføre beskyttelsessprøjtning på kulturplanter og / eller bekæmpelsessprøjtning af uønsket vegetation og udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til de almindeligste skadedyrs placering på planterne for bedre at kunne vurdere og vælge relevante behandlingsteknikker.

Eleven har kendskab til de almindeligste svampesygdommes placering på planterne for bedre at kunne vurdere og vælge relevante behandlingsteknikker.

Eleven har kendskab til biologisk bekæmpelse af visse skadevoldere.

Eleven har kendskab til integreret produktion med hensyn til sygdomme og skadedyr.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen. Der gennemføres prøve i delprøve 1 og 4 til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler.

Merit

Faget identisk med faget i produktionsgartneruddannelsen samt i greenkeeperassistentuddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

– 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

– 42250 Sprøjtecertifikat – skov.

Vejledende fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på grundforløb, hovedforløb og uddannelsesår.

I modelskitserne for uddannelsens struktur er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles, planlægges og gennemføres som moduler i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser under skoleperioderne i hovedforløbet.

 

Vejledende fagplan:

Fag

Grundforløb

Hovedforløb

1. år

1.- 2. år

2.- 3. år

3.- 4. år

Anlægsgartner, specialet plejeteknik

Trin 1

Trin 2

Grundfag i alt 16,5 uge

 

 

 

 

Arbejdsmiljø – 1 uge

X

 

 

 

Biologi – 2 uger

X

 

 

 

Førstehjælp og brandbekæmpelse – 0,5 uge

X

 

 

 

Læring, kommunikation og samarbejde – 1 uge

X

 

 

 

Miljø – 1 uge

X

 

 

 

Informationsteknologi F – 1 + 1 uge

X

X

 

 

Naturfag F – 2 uger

 

X

 

 

Produktudvikling, produktion og service – 1 uge

 

X

 

 

Engelsk F – 2 uger

 

 

X

 

Iværksætteri og innovation – 1 uge

 

 

 

X

Matematik F – 2 uger*

 

 

X

 

Økonomi – 1 uge

 

 

X

X

Områdefag i alt 23,5 uge

 

 

 

 

Anlægs- og kulturteknik – 2,5 uger

X

 

 

 

Fagmetodik – 3 uger

X

 

 

 

Kulturetablering og vedligeholdelse - 3 uger

X

 

 

 

Maskiner, redskaber og teknik – 2,5 uger

X

 

 

 

Plantekendskab på friland – 1 uge

X

 

 

 

Plantesundhedslære 1 – 1,5 uge

X

 

 

 

Anvendt økologi/ikke kemisk ukrudtsbek. 1 uge

 

X

 

 

Grundlæggende kulturteknik – 1,5 uge

 

X

 

 

Plantekendskab – 2 uger

 

X

 

 

Plantesundhedslære 2 – 1,5 uge

 

X

 

 

Grundlæggende anlægsteknik – 2,5 uge

 

 

X

 

Opmåling – 1,5 uge

 

 

X

X

Bundne specialefag – plejeteknik i alt 8,5 uge

 

 

 

 

Anlægsteknik B – 2,5 uger

 

 

X

X

Kulturteknik A – 4 uger

 

X

 

 

Kulturpleje – 2 uger

 

 

X

X

Valgfri specialefag i alt 2 uger

 

X

 

 

Valgfag i alt 5,5 uge

 

 

 

 

Valgfag, 2 uger (trin 1)

 

X

 

 

Valgfag, 3,5 uge (trin 2)

 

 

X

X

*) Undervisningen i grundfaget matematik kan med fordel integreres i område- og specialefagene ”Grundlæggende anlægsteknik”, ”Grundlæggende kulturteknik”, ”Opmåling”, ”Anlægsteknik A” og ”Kulturteknik A”. Målene i disse fag, vedrørende matematik, kan således omfattes af undervisningen i grundfaget matematik.

class=Section2>

Fag

Grundforløb

Hovedforløb

1. år

1.- 2. år

2.- 3. år

3.- 4. år

Anlægsgartner, specialet anlægsteknik

Grundfag i alt 16,5 uge

 

 

 

 

Arbejdsmiljø – 1 uge

X

 

 

 

Biologi – 2 uger

X

 

 

 

Førstehjælp og brandbekæmpelse – 0,5 uge

X

 

 

 

Læring, kommunikation og samarbejde – 1 uge

X

 

 

 

Miljø – 1 uge

X

 

 

 

Informationsteknologi F – 1 + 1 uge

X

X

 

 

Naturfag F – 2 uger

 

X

 

 

Produktudvikling, produktion og service – 1 uge

 

X

 

 

Engelsk F – 2 uger

 

 

X

 

Iværksætteri og innovation – 1 uge

 

 

 

X

Matematik F – 2 uger*

 

 

X

 

Økonomi – 1 uge

 

 

X

X

Områdefag i alt 23,5 uge

 

 

 

 

Anlægs- og kulturteknik – 2,5 uger

X

 

 

 

Fagmetodik – 3 uger

X

 

 

 

Kulturetablering og vedligeholdelse - 3 uger

X

 

 

 

Maskiner, redskaber og teknik – 2,5 uger

X

 

 

 

Plantekendskab på friland – 1 uge

X

 

 

 

Plantesundhedslære 1 – 1,5 uge

X

 

 

 

Anvendt økologi/ikke kemisk ukrudtsbek. 1 uge

 

X

 

 

Grundlæggende kulturteknik – 1,5 uge

 

X

 

 

Plantekendskab – 2 uger

 

X

 

 

Plantesundhedslære 2 – 1,5 uge

 

X

 

 

Grundlæggende anlægsteknik – 2,5 uge

 

 

X

 

Opmåling – 1,5 uge

 

 

X

X

Bundne specialefag – anlægsteknik i alt 8,5 uge

 

 

 

 

Anlægsteknik A – 6 uger

 

X

X

X

Kulturteknik B– 2,5 uger

 

 

X

X

Valgfri specialefag i alt 2 uger

 

X

X

X

Valgfag i alt 5,5 uge

 

X

X

X

*) Undervisningen i grundfaget matematik kan med fordel integreres i område- og specialefagene ”Grundlæggende anlægsteknik”, ”Grundlæggende kulturteknik”, ”Opmåling”, ”Anlægsteknik A” og ”Kulturteknik A”. Målene i disse fag, vedrørende matematik, kan således omfattes af undervisningen i grundfaget matematik.

class=Section3>

Ad § 12

Undervisningen i hovedforløbet for trin 1, anlægsplejer og for hovedforløbet i anlægsgartneruddannelsen med specialet anlægsteknik omfatter følgende områdefag med nedennævnte niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold: (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen).

Anvendt økologi/ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan give forslag til ændringer og opbygning af grønne områder og befæstelser, som vil betyde øget bæredygtighed for anlæggene og det omgivende miljø.

Eleven kan udføre pleje af grønne områder på en sådan måde, at det er mest skånsomt for naturen.

Eleven kan angive og anvende ikke kemiske bekæmpelsesmetoder på en sådan måde, at der animeres til øget biodiversitet.

Eleven kan udføre ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af det nødvendige udstyr, herunder ukrudtsbrændere.

Eleven kan redegøre for idégrundlaget, som ligger til grund for økologisk anlægsgartneri.

Eleven kan anvende realistiske økologiske løsningsmodeller og metoder.

Eleven kan redegøre for materialer, der anvendes ved etablering og pleje af anlæg, der giver en reduktion i energiforbrug og samtidig er skånsomme mod det omgivende miljø.

Eleven kan redegøre for principielle forskelle mellem almindelige - og økologiske opbyggede anlæg.

Eleven kan redegøre for principielle forskelle mellem almindeligt - og økologisk plejearbejde.

Eleven kender til praktiske og gennemførlige økologiske hensyn i projekteringsfasen.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget identisk med faget i produktionsgartneruddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42311 Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Grundlæggende kulturteknik

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved jord og pleje af grønne områder på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan udføre normale former for jordtilberedning i forbindelse med etableringsarbejde.

Eleven kan udføre almindelige former for plejearbejde af grønne områder efter gældende normer for anlægsgartnerarbejde.

Eleven kan udføre almindelige former for pleje af græsarealer.

Eleven kan i samarbejde med andre skitsere og planlægge anlæggelsen af et mindre grønt område, herunder foretage de nødvendige materiale- og andre beregninger.

Eleven kan udføre anlæggelsen af et mindre grønt område samt finpudse til aflevering.

Eleven kan etablere et mindre græsareal og beregne de dertil hørende frømængder.

Eleven kan foretage manuel plantning og lave plantehuller med maskine.

Eleven kan i samarbejde med andre udarbejde et forslag til en enkel planteplan.

Eleven kan i samarbejde med andre udarbejde et simpelt plejeprogram fra etableringsfasen og 3 år frem for et mindre grønt tilplantet areal.

Eleven kan i samarbejde med andre opsætte beskyttelse af særlige udsatte nyplantninger.

Eleven kan arbejde med kvalitetssikring i forbindelse med plantnings- og plejeopgaver.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget identisk med faget i greenkeeperassistentuddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg.

Plantekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan identificere og navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand samt kan placere dem i det botaniske system.

Eleven kan identificere og navngive almindelige stauder samt kan placere dem i det botaniske system.

Eleven kan identificere og navngive andre almindelige planter såsom sommerblomster, løg og knolde samt kan placere dem i det botaniske system.

Eleven kender de internationale regler for navngivning af frøkilder, kloner, sorter, varieteter og underarter.

Eleven kender på tværs af det botaniske system de vigtigste plantegrupper og deres anvendelses områder.

Eleven kan redegøre for vigtige plantegruppers særlige krav til vækstforhold og pleje.

Eleven kan foretage et hensigtsmæssigt plantevalg for et anlæg ud fra nærmere givne omstændigheder.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget identisk med faget i greenkeeperassistentuddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42395 Træer og buske om sommeren

– 42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.

Plantesundhedslære 2

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i plantesundhedsarbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har bestået delprøve 2 og 3 (anlægsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler.

Eleven kan anvende og udbringe biologiske midler til både forebyggelse og bekæmpelse samt kan anvende de teknikker, der bruges til udbringning efter gældende miljø- og arbejdsmiljøregler.

Eleven kan udføre og anvende metoder til biologisk forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere i haver, parker og andre grønne anlæg.

Eleven kan anvende forskellige metoder til ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemikalier.

Eleven kan udføre ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemikalier.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen. Der gennemføres prøve i delprøve 2 og 3 til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler.

Merit

Faget identisk med faget i greenkeeperassistentuddannelsen samt i produktionsgartneruddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

– 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

– 42250 Sprøjtecertifikat – skov.

Ad § 13

Undervisningen i hovedforløbet i anlægsgartneruddannelsen med specialet anlægsteknik og den afsluttende del af uddannelsen med specialet plejeteknik omfatter følgende områdefag med nedennævnte niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

Grundlæggende anlægsteknik

Niveau

Rutine

Varighed

2,5 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejdet med grundlæggende anlægsgartnerteknikker på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan udføre en befæstelsesopgave i betonvare samt foretage de nødvendige stentilpasninger til opgaven.

Eleven kan afsætte forskellige geometriske figurer som kvadrater og rektangler ved hjælp af den pythagoræiske læresætning.

Eleven kan foretage de nødvendige mængdeberegninger af sten- og grusmaterialer og beregning af svind, komprimeringsgrad, fald på belægninger, smig på mure i forbindelse med arbejde med anlæg i betonmaterialer.

Eleven kan i samarbejde med andre projektere forskellige simple opgaver.

Eleven kan udføre en befæstelsesopgave i selvlåsende belægningssten med slut- og randsten samt foretage tilpasninger ved brønde.

Eleven kan udføre en kantstensopgave i betonsten lagt i lige linier og med kantstenshjørner.

Eleven kan i samarbejde med andre dimensionere og tegne en trappe.

Eleven kan opføre en trappe i betonelementer.

Eleven kan opføre en trappe i belægningssten.

Eleven kan opføre en kumme i en flisebelægning.

Eleven kan i samarbejde med andre tegne et fodhegn eller en mindre pergola.

Eleven kan opføre et fodhegn eller en mindre pergola i træ.

Eleven kan arbejde med normalt anvendte materialer inden for anlægsgartnerområdet, og kender deres egenskaber.

Eleven kan arbejde ud fra de til enhver tid gældende normer og minimumskrav, der stilles til udførelsen af befæstelser.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42306 Anlæg i betonsten, lige linier.

Opmåling

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved opmåling på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan anvende forskelligt afsætningsværktøj og forskellige afsætningsinstrumenter i forbindelse med etablering af mindre anlæg.

Eleven kan udføre simple nivelleringsopgaver og foretage den dertil hørende talbehandling og udregning samt relevante regneopgaver i forbindelse med nivellering.

Eleven kan afsætte lige linier, flader og højder.

Eleven kan redegøre for grundprincipperne for flade- og højdeafsætning og dets betydning for det færdige arbejde.

Eleven kan udføre beregning af materiale- og jordmængder i forhold til et nærmere givent mindre anlæg.

Eleven kan foretage opmåling af et areal og udføre jordberegninger af areal og rumfang samt indtegne niveaukurver.

Eleven kan tegne forskellige former for geometriske figurer samt udføre forskellige trigonometriske beregninger i disse figurer.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42306 Anlæg i betonsten, lige linier

– 42307 Anlæg i betonsten, buede linier

– 42384 Anlæg i beton-, natursten og træ

– 42385 Anlæg i natursten, træ og vand.

Ad § 14

Undervisningen i hovedforløbet for trin 1: Anlægsplejer omfatter følgende bundne specialefag med nedennævnte niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

Kulturteknik A

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i pleje og vedligeholdelse af grønne områder på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan planlægge og udføre en tegning af og etablere et grønt område.

Eleven kan foretage talbehandling og beregning af arealer i forbindelse med forberedelse til plantning samt foretage beregning af planteantal m. m.

Eleven kan afsætte arealer til plantningsarbejder.

Eleven kan anlægge arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske og græsplæner og anden urteagtig vegetation.

Eleven kan foretage beregninger af areal og rumfang i forbindelse med vurdering af jord- og mulddepoter.

Eleven kan forberede til plantning og opbevare planterne korrekt inden plantning.

Eleven kan udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder.

Eleven kan udføre opbinding af træer i befæstede arealer.

Eleven kan etablere drænings- og vandingsforanstaltninger samt øvre beskyttelse ved jorden.

Eleven kan udføre pleje- og vedligeholdelsesarbejde i nyetablerede og ældre grønne anlæg efter de til enhver tid gældende normer for plejearbejde inden for anlægsgartnerområdet.

Eleven kan udarbejde pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for differentierede beplantninger fra 5-10 år efter etableringsfasen.

Eleven kan lave en gødningsplan til et nærmere givet grønt anlæg.

Eleven kan lave en simpel gødningsberegning ud fra en jordanalyse.

Eleven kan udbringe gødning.

Eleven kan lave maskinel- og manuel jordbehandling til og i forskellige former for og typer af beplantninger.

Eleven kan vælge og vurdere dyrkningsmedier efter plantevalg og plantningsforholdene.

Eleven kan betjene redskaber og maskiner til forskellige kulturtekniske opgaver.

Eleven kan vedligeholde almindeligt beskæringsværktøj og redskaber samt håndredskaber.

Eleven kan redegøre for jordbehandlingens betydning for ukrudtsbekæmpelse, jordstruktur og vækstbetingelser.

Eleven kan redegøre for planters anvendelsesområder og plejebehov efter en analyse af et anlægs vækstforhold.

Eleven kan udføre sommer- og vinterbeskæring af træer og buske.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg

– 42395 Træer og buske om sommeren

– 42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.

– 42338 Pleje af grønne områder

– 42339 Pleje af grønne områder, sommerbeskæring

– 42341 Pleje af grønne områder, vinterbeskæring

– 42318 Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg.

Ad § 15

Undervisningen i hovedforløbet i anlægsgartneruddannelsen med specialet anlægsteknik omfatter 8,5 ugers bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

Anlægsteknik A

Niveau

Avanceret

Varighed

6 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i avanceret anlægsteknik på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan tegne en trappe med de nødvendige mål og koter.

Eleven kan afsætte forskellige geometriske figurer som cirkeludsnit ved hjælp af pilhøjde og korde.

Eleven kan afsætte selvvalgte geometriske figurer i forbindelse med planlægning af opsætning af pergola, fodhegn og etablering af belægninger i natursten og træmaterialer.

Eleven kan opføre en trappe i træmaterialer.

Eleven kan en mur i palisadestolper eller andet tilsvarende materiale.

Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave i chaussésten lagt i bueforbandt.

Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave lagt i brosten samt etablere borter langs kanten af opgaven.

Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave, hvori der indgår kurvesæt.

Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave, hvori der indgår et utraditionelt mønster i f.eks. specielle- og farvede betonsten eller klinker.

Eleven kan projektere og opføre en støttemur i brosten.

Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave lagt i pigsten, træ eller brudfliser samt etablere borter langs kanten.

Eleven kan projektere og udføre et mindre anlæg, hvori der indgår et mindre spejlbassin og glidevand.

Eleven kan udføre anlægsgartneropgaver i henhold til de til enhver tid gældende normer for anlægsgartnerarbejde.

Eleven kan analysere, registrere og tegne et haveprojekt med anvendelse af anlægsgartnerfagets særlige fagsprog.

Eleven kan udføre et haveprojekt og omsætte planlægningsarbejdet til praktisk arbejde.

Eleven kan inddrage kvalitetsstyring i arbejdets udførelse.

Eleven kan forestå projektstyring med særlig vægt på materiale- og tidsstyring.

Eleven kan udarbejde et plejeprogram for et haveprojekt i begyndelsen af anlæggets levealder.

Eleven kan foretage en vurdering og kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42306 Anlæg i betonsten, lige linier

– 42307 Anlæg i betonsten, buede linier

– 42384 Anlæg i beton-, natursten og træ

– 42385 Anlæg i natursten, træ og vand

– 42386 Anlægsgartnerprojekt.

Kulturteknik B

Niveau

Rutine

Varighed

2,5 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i beskæring og vedligeholdelse af værktøj på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan planlægge og udføre tegning og etablering af et grønt område.

Eleven kan anlægge arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske og græsplæner.

Eleven kan anvende sommerblomster, løg, knolde og stauder i grønne anlæg.

Eleven kan udføre pleje- og vedligeholdelsesarbejde i nyetablerede og ældre grønne anlæg efter gældende normer.

Eleven kan gøde et grønt anlæg ud fra en gødningsplan.

Eleven kan udarbejde plejeprogrammer for beplantninger fra 2-5 år efter etableringsfasen.

Eleven kan vælge og vurdere dyrkningsmedier efter plantningsforholdene med henblik på at optimere plantevæksten.

Eleven kan vedligeholde almindeligt beskæringsværktøj og - redskaber.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg

– 42395 Træer og buske om sommeren

– 42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.

– 42338 Pleje af grønne områder

– 42339 Pleje af grønne områder, sommerbeskæring

– 42341 Pleje af grønne områder, vinterbeskæring

– 42318 Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg.

Ad § 16

Undervisningen i den afsluttende del af anlægsgartneruddannelsen med specialet plejeteknik omfatter følgende bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

Anlægsteknik B

Niveau

Rutine

Varighed

2,5 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejdet med naturmaterialer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan tegne en trappe med de nødvendige mål og koter.

Eleven kan opføre en trappe i træmaterialer på minimum 3 trin samt opstille en dertil hørende mindre mur i palisadestolper eller lignende materiale.

Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave i natursten lagt i lige linier samt etablere borter langs kanten af opgaven.

Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave lagt i pigsten, træ eller brudfliser samt etablere borter langs kanten.

Eleven kan udføre anlægsgartneropgaver i henhold til gældende normer.

Eleven kan foretage en vurdering og kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42306 Anlæg i betonsten, lige linier

– 42307 Anlæg i betonsten, buede linier

– 42384 Anlæg i beton-, natursten og træ

– 42385 Anlæg i natursten, træ og vand.

Kulturpleje

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i etablering af haveanlæg på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan anlægge større arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske og græsplæner og anden urteagtig vegetation.

Eleven kan anlægge dele af anlæg, hvori der indgår stauder, løg og knoldvækster.

Eleven kan udarbejde pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for differentierede beplantninger fra 10-15 år efter etableringsfasen indeholdende forslag til udtynding og erstatningsbeplantning.

Eleven kan foretage og udarbejde en vurdering af de økonomiske forhold ved pleje og vedligeholdelsesarbejde.

Eleven kan træffe foranstaltninger, der optimerer plantevækst også i begrænsede plantemiljøer, hvorunder punktgødskning også indgår.

Eleven kan redegøre for beskæringens positive - og negative sider for plantevækst og planternes holdbarhed.

Eleven kan analysere, registrere og tegne et haveprojekt med anvendelse af anlægsgartnerfagets særlige fagsprog.

Eleven kan udføre et haveprojekt og omsætte planlægningsarbejdet til praktisk arbejde.

Eleven kan inddrage kvalitetsstyring i arbejdets udførelse.

Eleven kan forestå projektstyring med særlig vægt på plante- og tidsstyring.

Eleven kan udarbejde et plejeprogram for et haveprojekt i midten af anlæggets funktionsfase, herunder beskrive plejeniveauer, perioder og hyppighed samt forslag til udtynding og eventuel erstatningsbeplantning.

Eleven kan foretage en vurdering og kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg

– 42395 Træer og buske om sommeren

– 42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.

– 42338 Pleje af grønne områder

– 42339 Pleje af grønne områder, sommerbeskæring

– 42341 Pleje af grønne områder, vinterbeskæring

– 42318 Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg.

Ad § 17

Hovedforløbet for trin 1, anlægsplejer og for den afsluttende del af uddannelsen med specialet anlægsteknik omfatter 2 ugers valgfri specialefag med nedennævnte niveau, vejledende uddannelsestid og mål:

Følgende valgfri specialefag kan vælges af elever med uddannelsesaftale som anlægsplejer eller anlægsgartner:

Betjening og vedligeholdelse af gartnermaskiner

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i betjening af gartnermaskiner og redskaber på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for de principielle forskelle på funktionerne i 2- og 4-takt benzinmotorer samt dieselmotorer.

Eleven kan anvende de rigtige smøremidler og påfylde de rigtige brændstoffer på de forskellige maskin- og motortyper.

Eleven kan ud fra et nærmere givent instruktionsmateriale foretage den daglige og de periodiske eftersyn samt almindelig vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner, deres ekstraudstyr og redskaber.

Eleven kan finde og udbedre mindre komplicerede fejl på gartnermaskiner og redskaber, der oftest medfører driftsstop.

Eleven kan udføre redskabsmontering og tilkobling af ekstraudstyr på gartnermaskiner.

Eleven kan indstille og betjene gartnermaskiner, deres ekstraudstyr og redskaber ved mindre jordbearbejdningsopgaver.

Eleven kan indstille og betjene gartnermaskiner og deres ekstraudstyr til etablerings-, pleje- og vedligeholdelsesopgaver.

Eleven har et grundlæggende kendskab til motorkædesave og kratryddere, samt andre mindre maskiner, der anvendes ved pleje af anlæg.

Eleven kan betjene motorkædesave og kratryddere på en sikkerhedsmæssige og ergonomisk forsvarlig måde, herunder anvende personligt sikkerhedsudstyr.

Eleven kan udføre daglig vedligeholdelse af motorkædesave og kratryddere, herunder foretage filing af kæder og klinger.

 

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget identisk med faget i greenkeeperassistentuddannelsen samt i produktionsgartneruddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42388 Værkstedsteknik, gartnerområdet

– 42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner

– 42383 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave.

Græsetablering og græspleje

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i græsetablering og græspleje på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan identificere de mest anvendte græsarter i græsblandinger i grønne anlæg.

Eleven kan redegøre for græsarternes optimale krav til vækstforhold og deres egenskaber i forhold til etablerings- og plejefasen.

Eleven kan udføre jordarbejdet til forskellige typer af græsarealer.

Eleven kan udføre etablering af græsarealer både maskinelt og manuelt.

Eleven kan udføre renoverings- og vedligeholdelsesarbejde af og på græsarealer ved hjælp af almindelige græsplejemaskiner.

Eleven kan udarbejde gødnings- og plejeprogrammer for forskellige græsarealer afhængig af deres anvendelsesområder, herunder være opmærksom på gødningsforbrug og det omgivende miljø.

Eleven kan identificere de mest almindelige skadedyr og svampesygdomme i græsarealer.

Eleven kan forebygge og bekæmpe tilstedeværelsen af svampesygdomme og skadedyr i græsarealer.

Eleven kan identificere de mest almindelige ukrudtsarter i græsarealer.

Eleven kan forebygge og bekæmpe ukrudt i græsarealer.

Eleven kan redegøre for de forskellige mosarters optimale vækstvilkår i græsarealer.

Eleven kan forebygge og bekæmpe forskellige mosarter i græsarealer.

Eleven kender til, hvorledes man ved hjælp af en god gødningsstrategi, anvendelse af græsplejemaskiner, vanding og valg af græsarter kan minimere forbruget af kemiske bekæmpelsesmidler.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42334 Græs, vækstforhold og pleje

– 42335 Græs, sygdomme og skadedyr

– 42336 Græspleje og analyser.

Plantekundskab og plantepleje

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i beskæring af planter og pleje på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan identificere en række træer, buske og stauder, og kan redegøre for deres karakteristiske udseende og anvendelsesmuligheder.

Eleven kan redegøre for træerne, buskene og staudernes placering i det botaniske system, og kan redegøre for deres optimale vækstbetingelser.

Eleven kan vælge egnede træer, buske og stauder til haver, parker, byer og det åbne landskab under hensyntagen til konkrete vækstvilkår.

Eleven kan foretage kvalitetskontrol ved modtagelsen af træer, buske og stauder.

Eleven har kendskab til, hvorledes der skabes de bedst mulige etableringsforhold ved nyplantning.

Eleven kan udføre pleje af træer buske og stauder.

Eleven kan foretage beskæring af træer og buske under hensyntagen til den nyeste viden om træbiologi.

Eleven kan udarbejde en plejeplan for enkeltplanter og beplantninger.

Eleven kan træffe foranstaltninger, som forbedrer træer, buske- og stauders livsbetingelser, herunder forebygge sygdomme og skadedyr.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget identisk med faget i greenkeeperassistentuddannelsen samt produktionsgartneruddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

– 42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg

– 42395 Træer og buske om sommeren

– 42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.

Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kender til dannelsen af grundvand og vandets kredsløb i naturen.

Eleven kender til ansøgning om vandindvinding.

Eleven kender til forskellige vandforsyningsmuligheder.

Eleven kan måle og registrere vandforbrug.

Eleven kan beregne arealers vandforbrug og vandingsbehov.

Eleven kan føre vandingsregnskab under hensyntagen til arealernes forskellige dyrknings- og beplantningsmæssige forhold.

Eleven kan opstille og indstille manuelle-, halvautomatiske- og helautomatiske vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner.

Eleven kan vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner.

Eleven kan foretage vinterklargøring og -beskyttelse af vandingsanlæg.

Eleven har kendskab til edb-styrede vandingsprogrammer, og kan vurdere udnyttelsen ud fra optimale kriterier.

Eleven har kendskab til de forskellige gødningstypers bindingsevne til vækstlaget i forhold til vandmængder.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42310 Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner.

Følgende valgfri specialefag kan vælges af elever, der har uddannelsesaftale som anlægsgartner med specialet anlægsteknik.

Anlæg og vedligehold af bunkers og teesteder

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejdet med bunkers og teesteder på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan udføre opmåling, nivellering og afsætning af bunkers og teesteder.

Eleven kan projektere og etablere en bunker.

Eleven kan beskrive forskellige typer af bunkers og opbygningen af disse indeholdende forskellige typer af sand.

Eleven kan projektere og etablere et teested.

Eleven kan udføre og vurdere behovet for pleje af bunkers og teesteder.

Eleven kan reetablere og omlægge bunkers og teesteder.

Eleven kan planlægge og beskrive plejeprogrammer for bunkers og teesteder under hensyntagen til nærmere givne økonomiske forhold.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Merit

Faget identisk med faget i greenkeeperassistentuddannelsen.

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42391 Anlæggelse og pleje af bunkers og teesteder.

Etablering og rådgivning om vandbassiner

Niveau

Avanceret

Varighed

Antal uger 2,0

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i etablering af vandbassiner på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan identificere de mest tidstypiske vand- og sumpplanter.

Eleven kan udarbejde et planteetableringsforslag i og omkring såvel nyetablerede som eksisterende vandbassiner.

Eleven kan rådgive om planteetableringsforslag til forskellige typer af vandbassiner.

Eleven kan rådgive om pasningen af vandbassiner og sumpbede.

Eleven kan ud fra idé og funktion udføre skitseforslag til vandbassin.

Eleven kan udføre etableringen af et vandbassin med sumpbed af plastfolie.

Eleven kan vælge betonblanding, armering og andre foranstaltninger, der kræves til et vilkårligt bassin for at få et vandtæt- og frostsikkert bassin.

Eleven kan udføre etableringen af et betonstøbt vandbassin.

Eleven kan redegøre for og rådgive om metoder til opbygning, valg af materialer, folier og fittings til såvel nyetablerede som til eksisterende vandbassiner.

Eleven kan genkende de almindeligste bassinfisk samt kan rådgive om hovedindholdet i deres levevis og fødeemner.

Eleven kan redegøre for valg af pumpeydelser i forhold til forskellige opgaver for pumper.

Eleven kan udføre regelmæssig vedligeholdelse og analysere almindelige forekommende problemer i og ved vandbassiner.

Eleven kan pege på og rådgive om løsningsforslag ud fra simple analyser og vurderinger.

 

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42387 Etablering, vedligeholdelse og rådgivning om vandbassiner.

Stentilhugning for anlægsgartnere

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer stenarbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for, hvorledes de almindelige bjergarter er opstået.

Eleven kender til almindelige bjergarter, deres egenskaber og særlige kendetegn.

Eleven kender til de almindelige bjergarters anvendelsesområder i anlægsgartneranlæg.

Eleven kan vælge og anvende stenbearbejdningsværktøj til tilpasning af natursten og anden stenbearbejdning.

Eleven kan foretage tilpasning af forskellige naturstensmaterialer, både i lige - og buede linier.

Eleven kan etablere et mindre naturstensanlæg efter gældende normer under hensyntagen til de arbejdsmiljømæssige forhold, herunder anvende personligt sikkerhedsudstyr.

 

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42315 Stentilhugning for anlægsgartnere.

Ad § 19

Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen skal indeholde følgende obligatoriske (og evt. valgfrie) kompetencemål inden for definerede arbejdsområder - (evt.) fordelt på de enkelte praktikperioder.

Trin 1, anlægsplejer og første del af uddannelsen til anlægsgartner med specialet anlægsteknik.

Arbejdsområde

Anlægspleje

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan anlægge mindre arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske og græsplæner.

Eleven kan forberede jorden til plantning og opbevare planterne korrekt inden plantning.

Eleven kan udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder.

Eleven kan udføre almindelige former for plejearbejde i grønne anlæg samt foretage finpudsning af planter til aflevering i nyetablerede anlæg.

Eleven kan udbringe gødning.

Eleven kan udføre sommer- og vinterbeskæring af træer og buske.

Eleven kan arbejde med maskiner og redskaber til forskellige almindelige plejeopgaver.

Eleven kan vedligeholde almindelige mindre gartnermaskiner.

Eleven kan vedligeholde beskæringsværktøj og redskaber samt håndredskaber.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan udføre plejeopgaver i ældre grønne anlæg.

Eleven kan etablere drænings- og vandingsforanstaltninger ved plantning af allé - og bytræer.

Anlægsgartneruddannelsen med specialet anlægsteknik

Arbejdsområde

Anlægsteknik

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan afsætte forskellige almindelige geometriske figurer.

Eleven kan udføre simple nivelleringsopgaver.

Eleven kan udføre befæstelsesopgaver i betonvarer og selvlåsende belægningssten og foretage de nødvendige stentilpasninger til opgaven.

Eleven kan udføre en kantstensopgave i betonsten lagt i lige linier og med hjørner af kantsten.

Eleven kan opføre en trappe med nogle trin enten i betonelementer eller i belægningssten.

Eleven kan udføre en befæstelsesopgave i et utraditionelt mønster i farvede betonsten eller klinker.

Eleven kan anlægge mindre arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske og græsplæner.

Eleven kan udføre almindeligt plejearbejde i nyetablerede og ældre grønne anlæg.

Eleven kan anvende og vedligeholde almindelige mindre gartnermaskiner.

Eleven kan vedligeholde almindeligt beskæringsværktøj og – redskaber.

 

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan afsætte cirkeludsnit ved hjælp af pilhøjde og korde.

Eleven kan udføre en befæstelsesopgave lagt i pigsten.

Eleven kan udføre en befæstelsesopgave med chaussésten lagt i bueforbandt.

Trin 2, Anlægsgartneruddannelsen med specialet plejeteknik

Arbejdsområde

Plejeteknik

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan anlægge større arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske og græsplæner og anden urteagtig vegetation.

Eleven kan forberede jorden til plantning og opbevare planterne korrekt inden plantning.

Eleven kan lave maskinel- og manuel jordbehandling til og i forskellige typer af beplantninger.

Eleven kan udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder.

Eleven kan etablere drænings- og vandingsforanstaltninger ved plantning af allé - og bytræer samt foretage opbinding af disse.

Eleven kan udføre almindeligt plejearbejde i nyetablerede og lidt ældre grønne anlæg.

Eleven kan udbringe gødning ud fra en gødningsplan.

Eleven kan udføre sommer- og vinterbeskæring af træer og buske.

Eleven kan udføre en befæstelsesopgave i betonvarer lagt i lige linier og foretage de nødvendige stentilpasninger til opgaven.

Eleven kan arbejde med maskiner og redskaber til forskellige kulturtekniske opgaver.

Eleven kan anvende og vedligeholde almindelige mindre gartnermaskiner.

Eleven kan vedligeholde beskæringsværktøj og redskaber samt håndredskaber.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan opføre et fodhegn og en mindre pergola i træ.

Eleven kan udføre en befæstelsesopgave lagt i pigsten, træ eller brudfliser samt etablere borter langs kanten.

Eleven kan opføre en trappe i belægningssten.

Praktikuddannelsen skal videreføre, udbygge og supplere de kvalifikationer, som er opnået gennem skoleundervisningen, således at eleven kan opnå færdigheder og viden samt personlig kompetence til selvstændigt at planlægge og gennemføre de arbejdsopgaver, som er forbundet med arbejdet ved at etablere og pleje grønne anlæg, der indeholder både sten og fliser samt planter.

Det skal tilstræbes, at uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, og at eleven ved afslutningen af sidste praktikperiode når et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet anlægsgartner og anlægsplejer. Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver skal så vidt muligt tilpasses virksomhedens arbejdsgang og den fortsatte undervisning. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til i samarbejde at løse nye problemstillinger.

Uddannelsesstyrelsen, den 17. august 2005

Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Sandra HansenBilag 1

GVU - Kompetencebeskrivelse for anlægsgartneruddannelsens praktiske dele

Nedenfor beskrives kernekompetencer - det vil sige typiske arbejdsopgaver og arbejdserfaringer, som opnås i uddannelsens praktikdel

Adgangskrav

Adgangskravene til grunduddannelse for voksne (GVU) er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en uddannelsesplan 1) :

1) er fyldt 25 år,

2) har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og

3) har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

Den enkelte skole kan tilrettelægge tilbud til ansøgeren om kompetenceafklarende forløb. Skolen skal endvidere give de ansøgere, der måtte ønske det, mulighed for praktisk afprøvning af færdigheder m.v. 2)

Kompetencebeskrivelsen er et udtryk for de kompetencer, som en typisk erhvervsuddannelseselev vil have opnået gennem sin praktikuddannelse i uddannelsen til anlægsgartner.

Ansøgeren vurderes ud fra:

1. En teknisk faglig synsvinkel

= Den teoretisk faglige indsigt i området

2. En almen faglig synsvinkel

= De generelle aspekter ved det samlede brancheområde områdebrancheområde brancheområde

3. Læse- og regnefærdigheder

= Niveau svarende til 9. klasses afgangseksamen.

4. En praktisk faglig synsvinkel

= Det praktisk udførte arbejde inden for faget.

Eleven i anlægsgartneruddannelsens trin 1, anlægsplejer:

Kan på avanceret niveau:

Anlægge arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske og anden urteagtig vegetation.

Udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder.

Udføre plejearbejde i nyetablerede og i ældre grønne anlæg.

Udføre maskinel- og manuel jordbehandling til og i forskellige typer af beplantninger.

Betjene redskaber og maskiner til forskellige kulturtekniske opgaver.

Vedligeholde almindeligt beskæringsværktøj og redskaber samt håndredskaber.

Udføre sommer- og vinterbeskæring af træer og buske.

Kan tilrettelægge eget arbejde.

Kan på rutineniveau:

Udføre anlæggelsen af et mindre grønt område samt finpudse til aflevering.

Identificere og navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand.

Anvende og vedligeholde almindelige maskiner, redskaber og håndværktøj.

AT2326_1.GIF Size: (2 X 2) Kan praktisk anvende viden om:

Normalt anvendte materialer og deres egenskaber samt anvendelse.

Maskiners og redskabers funktion og opbygning.

Har:

Viden om og forståelse af det praktiske arbejde som anlægsplejer.

Eleven i anlægsgartneruddannelsen – specialet anlægsteknik:

Kan på avanceret niveau:

Udføre befæstelsesopgaver ved hjælp af forskellige sten-, flise- og naturstensmaterialer.

Opføre forskellige typer af trapper og støttemure i forskellige materialer.

Projektere og udføre et mindre anlæg med spejlbassin og glidevand.

Planlægge og udføre et haveprojekt og inddrage kvalitetsstyring i arbejdets udførelse.

Udarbejde et plejeprogram for et haveprojektet fra år 0 til år 5.

Kan tilrettelægge eget arbejde.

Kan på rutineniveau:

Anlægge arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske og græsplæner.

Anvende forskelligt afsætningsværktøj og instrumenter ved opmåling og etablering af mindre anlæg.

Identificere og navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand.

Udføre almindeligt plejearbejde i grønne områder.

Udføre plejearbejde i grønne områder, så det er mest skånsomt for naturen.

Anvende og vedligeholde almindelige maskiner, redskaber og håndværktøj.

1.GIF Size: (2 X 2) Kan praktisk anvende viden om:

Normalt anvendte materialer og deres egenskaber samt anvendelse.

Maskiners og redskabers funktion og opbygning.

Har:

Viden om og forståelse af det praktiske arbejde som anlægsgartner.

Eleven i anlægsgartneruddannelsen - plejeteknik:

Kan på avanceret niveau:

Anlægge større arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske og græsplæner og anden urteagtig vegetation.

Udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsopgaver, herunder foretage opbinding af træer.

Udføre plejearbejde i nyetablerede og i ældre grønne anlæg

Udføre maskinel- og manuel jordbehandling til og i forskellige typer af beplantninger.

Betjene redskaber og maskiner til forskellige kulturtekniske opgaver.

Vedligeholde almindeligt beskæringsværktøj og redskaber samt håndværktøj.

Udføre sommer- og vinterbeskæring af træer og buske.

Planlægge, projektere og udføre et haveprojekt

Udarbejde et plejeprogram for funktionsfasen over en længere periode for haveprojektet.

Kan tilrettelægge eget arbejde.

Kan på rutineniveau:

Projektere og anlægge en befæstelsesopgave i forskellige typer af stenmaterialer.

Opføre mure og trapper i forskellige beton- og naturstensmaterialer.

Anvende forskelligt afsætningsværktøj og instrumenter ved opmåling og etablering af mindre anlæg.

Identificere og navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand.

Udføre plejearbejde i grønne områder, så det er mest skånsomt for naturen.

Anvende og vedligeholde almindelige maskiner, redskaber og håndværktøj.

1.GIF Size: (2 X 2) Kan praktisk anvende viden om:

Normalt anvendte materialer og deres egenskaber samt anvendelse.

Maskiners og redskabers funktion og opbygning.

Har:

Viden om og forståelse af det praktiske arbejde som anlægsgartner.


1) jf. § 3., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000.

2) jf. § 5. stk. 4., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000Bilag 2

Meritangivelse for anlægsgartneruddannelsen.

Med hensyn til grundfag henvises der til Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen) nr. 539 af 19. juni 1996.

Fagets navn

Meritangivelse

Områdefag i grundforløbet:

1. Fagmetodik

2. Kulturetablering og vedligeholdelse

3. Maskiner, redskaber og teknik

 

– tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser

– hel eller delvis merit for obligatoriske - og valgfag fra uddannelsen til faglært landmand

– hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42362 Planteliv, økologi og miljølære

2. 42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner.

 

Områdefag i grundforløbet der er

særlige for hovedforløbet:

1. Anlægs- og kulturteknik

2. Plantekendskab på friland

3. Plantesundhedslære 1

– tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser, herunder uddannelsen til faglært landmand

– hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

2. 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

3. 42250 Sprøjtecertifikat – skov

4. 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

5. 42306 Anlæg i betonsten, lige linier

6. 42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg

7. 42395 Træer og buske om sommeren.

 

Områdefag i hovedforløbet:

1. Grundlæggende anlægsteknik

2. Grundlæggende kulturteknik

3. Plantesundhedslære 2

4. Opmåling

5. Plantekendskab

6. Anvendt økologi/ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse

 

 

– tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser, herunder uddannelsen til faglært landmand

– hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

2. 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

3. 42250 Sprøjtecertifikat – skov

4. 42311 Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse

5. 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

6. 42306 Anlæg i betonsten, lige linier

7. 42307 Anlæg i betonsten, buede linier

8. 42384 Anlæg i beton-, natursten og træ

9. 42385 Anlæg i natursten, træ og vand

10. 42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg

11. 42395 Træer og buske om sommeren

12. 42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.

 

Bundne specialefag i hovedforløbet:

1. Anlægsteknik A

2. Kulturteknik B

3. Anlægsteknik B

4. Kulturteknik A

5. Kulturpleje

 

– hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 44276 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter

2. 42306 Anlæg i betonsten, lige linier

3. 42307 Anlæg i betonsten, buede linier

4. 42384 Anlæg i beton-, natursten og træ

5. 42385 Anlæg i natursten, træ og vand

6. 42386 Anlægsgartnerprojekt

7. 42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg

8. 42395 Træer og buske om sommeren

9. 42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.

10. 42338 Pleje af grønne områder

11. 42339 Pleje af grønne områder, sommerbeskæring

12. 42341 Pleje af grønne områder, vinterbeskæring

13. 42318 Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg.

 

Valgfri specialefag i hovedforløbet:

1. Betjening og vedligeholdelse af gartnermaskiner og redskaber

2. Anlæggelse og vedligeholdelse af bunkers og teesteder

3. Etablering og rådgivning om vandbassiner

4. Plantekundskab og plantepleje

5. Græsetablering og græspleje

6. Stentilhugning for anlægsgartnere

7. Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner

 

 

– tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser, herunder uddannelsen til faglært landmand

– hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner

2. 42383 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave

3. 42388 Værkstedsteknik, gartnerområdet

4. 42387 Etablering, vedligeholdelse og rådgivning om vandbassiner

5. 42391 Anlæggelse og pleje af bunkers og teesteder

6. 42334 Græs, vækstforhold og pleje

7. 42310 Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner

8. 42315 Stentilhugning for anlægsgartnere

9. 42338 Pleje af grønne områder.