Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 711 af 1. juli 2005 om
landbrugsuddannelsen

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Denne vejledning erstatter tidligere vejledning af 7. juni 2001.

Opmærksomhed henledes især på følgende ændringer:

1) Fagsammensætningen er ændret.

2) Uddannelsen afsluttes med prøve.

3) Der er anført alternativ strukturmodel for fordelingen af skoleundervisningen på skoleperioder for specialet jordbrugsassistent af hensyn til samlæsningsmulighed med uddannelsen til faglært landmand efter landbrugsuddannelsesloven.

Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

Kapitel 1

Uddannelsens navn m.v.

Ad §§ 1 - 2

Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence inden for landbrugsuddannelsen som jordbrugsassistent eller jordbrugsmaskinfører. Kompetencen omfatter både de aktuelle, konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og viden, samt udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videreuddannelse.

Udviklingen af de fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kompetencer skal bidrage til at gøre landbrugsuddannelsen til en erhvervsuddannelse og samtidig en ungdomsuddannelse.

Den uddannede jordbrugsassistent og jordbrugsmaskinfører skal, såvel alene som i samarbejde med kolleger og arbejdsleder, kunne planlægge og udføre sit arbejde efter givne instruktioner. Den uddannede skal kunne tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, enten alene eller ved samarbejde i mindre arbejdsgrupper, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

Fokusområder i løbet af uddannelsen.

Fokusområder er betegnelsen på de kompetencer, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i. Beskrivelsen af fokusområder skal medvirke til at give uddannelsesforløbet progression. Kompetencebeskrivelserne tager udgangspunkt i det overordnede beskrivelsesniveau, der findes for uddannelsesmålene i bekendtgørelserne. Med udgangspunkt i bekendtgørelsens målbeskrivelser kan fokusområderne også beskrives som større helheder relateret til konkrete opgaveløsninger i en virksomhed.

Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer.

Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene bør vægtes og periodiseres i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden.

Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlag for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Skema som angiver kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden:.

 

1 Uddannelsesår

2 Uddannelsesår

3 Uddannelsesår

4 Uddannelsesår

Grundforløb

Hovedforløb

Faglige og

erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer generelt

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til enkle og overskuelige opgaver.

Eleven kan i mindre omfang deltage i normalt forekommende arbejdsopgaver med pasning af dyr /planter

Eleven kan i mindre omfang foretage simpel betjening og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler, som anvendes i forbindelse med dyrehold og planteproduktion.

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til overskuelige opgaver.

Eleven kan deltage i normalt forekommende arbejdsopgaver med pasning af dyr /planter

Eleven kan foretage simpel betjening og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler, som anvendes i forbindelse med dyrehold og planteproduktion.

Eleven kan delvist selvstændigt analysere og udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med arbejdet.

Elevens praktiske og teoretiske færdigheder udbygges inden for de områder, der falder inden for husdyrhold, teknik eller plantedyrkning.

Eleven kan rutinemæssigt betjene og vedligeholde tekniske hjælpemidler, som anvendes i stalde, og på marker.

 

Eleven kan helt eller delvist selvstændigt analysere og udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med arbejdet.

Eleven kan analysere informationer og anvende indsamlede data i forhold til en given opgave/et givet problem.

Eleven kan selvstændigt betjene og vedligeholde tekniske hjælpemidler, som anvendes i stalde, og på marker.

 

Faglige og

erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer specifikt jordbrugsassistenten.

Eleven kan deltage i enkle normalt forekommende arbejdsopgaver med animalsk og/eller planteproduktion.

 

Eleven kan deltage i rutineprægede normalt forekommende arbejdsopgaver med animalsk og/eller planteproduktion.

 

Eleven kan delvist selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med plante- og/eller husdyrproduktion i landbruget.

Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med plante- og/eller husdyrproduktion i landbruget.

 

Faglige og

erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer specifikt jordbrugsmaskinfører.

Eleven kan foretage simpel betjening og vedligeholdelse af maskiner og redskaber, som anvendes på maskinstationer og/eller i landbrugsvirksomheder.

Eleven kan deltage i rutineprægede betjening og vedligeholdelse af maskiner og redskaber, som anvendes på maskinstationer og/eller i landbrugsvirksomheder.

Eleven kan delvist selvstændigt betjene og vedligeholde maskiner og redskaber, som anvendes på maskinstationer, i stalden og/eller marken.

Eleven kan selvstændigt betjene og vedligeholde maskiner og redskaber, som anvendes på maskinstationer, i stalden og/eller marken.

Kompetencer i relation til miljø, iværksætteri, innovation, internationalisering o.l.

Eleven opnår en grundlæggende forståelse af biologiske sammenhænge i relation til det praktiske arbejde ved husdyr/planteproduktion i landbruget.

 

 

Eleven opnår en grundlæggende forståelse af biologiske sammenhænge i relation til det praktiske arbejde ved husdyr/planteproduktion i landbruget.

Samt virksomhedens administrative opbygning

 

 

Eleven opnå grundlæggende forståelse for etableringsforhold, selvstændighedsbegrebet og virksomheders forskellige organisatoriske principper.

Eleven opnår forståelse for landbrugets produktionsvilkår set i relation til hjemme- og verdensmarkedsvilkår

Eleven opnå forståelse for etableringsforhold, selvstændighedsbegrebet og virksomheders forskellige organisatoriske principper.

Eleven opnår forståelse for landbrugets produktionsvilkår set i relation til hjemme- og verdensmarkedsvilkår

Almene og generelle kvalifikationer og kompetencer

Eleven kan udføre de givne arbejdsoperationer på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Eleven opnår en grundlæggende forståelse for det praktiske arbejde med pasning af planter og/eller husdyr.

Eleven kan udføre givne arbejdsoperationer på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Eleven udbygger den grundlæggende forståelse for det praktiske arbejde med pasning af dyr

 

Eleven opnår gennem praktikken forståelse for pasnings- og dyrkningsmæssige forhold ved det praktiske arbejde i marken og/eller i stalden.

Eleven bevidst om betydningen af forskellige dyrknings- og pasningsformer i marken og/eller i stalden i en bredere sammenhæng.

Eleven opnår gennem praktikken forståelse for pasnings- og dyrkningsmæssige forhold ved det praktiske arbejde i marken og/eller i stalden.

Eleven opnår at blive bevidst om betydningen af forskellige dyrknings- og pasningsformer i marken og/eller i stalden i en bredere sammenhæng.

Personlige kompetencer

Eleven kan modtage og anvende vejledning.

Eleven kan løse problemer i forhold til almindelige faglige problemstillinger.

Eleven udvikler lyst til at lære nyt – lære at lære og tage ansvar.

Eleven kan løse problemer i forhold til almindelige faglige problemstillinger .

 

Eleven kan tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

Eleven kan tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, enten alene eller ved samarbejde i mindre arbejdsgrupper, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

Ad § 4

Model for uddannelsens struktur:

 

Grundforløb

Hovedforløb

Evt. praktik

Skole

20 uger

Praktik

Skole

12 uger

Praktik

Skole

20 uger

Evt. rest

praktik

Af hensyn til samlæsningsmulighederne med uddannelsen til faglært landmand efter landbrugsuddannelsesloven kan skoleundervisningen for specialet jordbrugsassistent alternativt tilrettelægges med nedenstående struktur:

 

Grundforløb

Hovedforløb

Evt. praktik

Skole

20 uger

Praktik

Skole

8 uger

Praktik

Skole

24 uger

Evt. rest

praktik

Ad § 5

De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser § 53 med tilhørende vejledning og dels af grundforløbsbekendtgørelsens § 2.

– Eleven skal have gyldigt kørekort til minimum traktor ved udstedelse af grundforløbsbevis samt ved påbegyndelsen af hver skoleperiode i hovedforløbet.

Kapitel 3

Skoleundervisning, praktikuddannelse m.v.

Ad §§ 9-16

I landbrugsuddannelsens hovedforløb er der ingen opdeling af fag i de enkelte skoleperioder. Dog er der udformet en vejledende fagplan. Det er op til skolen, som i den lokale undervisningsplan, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg placerer de enkelte fag i skoleperioderne.

Område- og specialefagenes slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer:

De tre niveauer

Faglige/erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer

Personlige kvalifikationer og kompetencer

Begynderniveau

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser – alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer – alene og i samarbejde med andre – under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Ad § 9

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold (overordnede mål, niveau og samlet vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

Dyr

Niveau

Begynder

Varighed

2,5 uge

Mål

Eleven kan håndtere og omgå dyrene og udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan forstå og anvende almindelige fagudtryk inden for forskellige dyregrupper.

Eleven kan udføre rutinemæssige arbejdsopgaver i forbindelse med fodring og pasning af en eller flere af følgende dyregrupper: kvæg, svin, heste, zoodyr, forsøgsdyr, fisk eller andre af landbrugets produktionsdyr.

Eleven kan udføre malkning.

Eleven kan føre tilsyn med dyrene, herunder være opmærksom på almindelige sygdomstegn.

Eleven har kendskab til håndtering og pasning af en eller flere af følgende dyregrupper: kvæg, svin, heste, zoodyr, forsøgsdyr, fisk eller andre af landbrugets produktionsdyr.

Eleven har kendskab til arts- og racebegrebet med tilhørende egenskaber.

Eleven har kendskab til de almindeligste stald- og produktionssystemer.

Eleven har kendskab til hygiejne, sundhed samt almindelige sygdomstegn.

Eleven har kendskab til krav til smittebeskyttelse, og forebyggelse af sygdomme hos dyr.

Eleven har kendskab til de almindeligste fodermidler, herunder hovedbestanddele, krav til opbevaring og behandling.

Eleven har kendskab til fodring, fodringsmetoder og fodringsteknikker.

Eleven har kendskab til formering og fødselsforløb hos almindelige dyregrupper.

Eleven har kendskab til grundlæggende begreber inden for avl.

Eleven har kendskab til dyrevelfærd og dyreadfærd.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget er fælles med dyrepasseruddannelsen.

Planter og teknik

Niveau

Begynder

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven kan forstå og anvende almindelige fagudtryk.

Eleven kan identificere de almindeligste kulturplanter, såsom kornarter, græsser, bælgplanter, korsblomstrede og rodfrugter samt i hovedtræk redegøre for deres anvendelse.

Eleven kan redegøre for et dyrkningsforløb for en given hovedafgrøde.

Eleven har kendskab til vækstforløb for de almindeligste salgs- og grovfoderafgrøder og deres overordnede behov for næringsstoffer.

Eleven har kendskab til jordbundslære, herunder jordbundens sammensætning, jordens vandkapacitet, jorderosion, jordtemperatur, jordprøver og jordbundsanalyser.

Eleven har kendskab til sædskifte- og markplaner.

Eleven har kendskab til etablering af kulturafgrøder, herunder jordbehandlingsmetoder og teknikker.

Eleven har kendskab til overordnede principper for plantepleje og

dyrkningsteknikker for hovedafgrøderne.

Eleven har kendskab til høst af kulturafgrøder, herunder høsttidspunkter og høstmetoder samt forhold omkring opbevaring af de høstede afgrøder.

Eleven har kendskab til forskellen på økologisk og konventionel

plantedyrkning.

Eleven har erhvervet traktorkørekort.

Eleven kan under vejledning anvende simple maskiner og redskaber til markarbejde og/eller i stalde.

Eleven kan foretage rengøring og daglig vedligeholdelse af landbrugsmaskiner og tekniske installationer, som anvendes i en landbrugsbedrift eller bedrift med anden dyrehold.

Eleven har kendskab til anvendelse af simple maskiner, tekniske

installationer og håndredskaber, som anvendes i en landbrugsbedrift eller bedrift med anden dyrehold.

Eleven har kendskab til sikkerhed ved anvendelse og vedligeholdelse af almindelige maskiner, tekniske installationer og håndredskaber, som anvendes i en landbrugsbedrift eller bedrift med anden dyrehold og kan udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget er fælles med dyrepasseruddannelsen.

Økonomi

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan anvende matematik som et redskab til løsning af enkle erhvervsrettede økonomiske problemstillinger.

Eleven har kendskab til personlig økonomi, herunder personlige budgetter og opsparingsformer.

Eleven har kendskab til simpel kasseregistrering og driftsregnskabets hovedposter

Eleven har kendskab til markedsforholdene for hovedprodukter.

Eleven har kendskab til enkle produktionsøkonomiske beregninger.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget er fælles med dyrepasseruddannelsen.

Vejledende fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på grundforløb, hovedforløb & uddannelsesår.

I modelskitserne for uddannelsens struktur er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles, planlægges og gennemføres som moduler i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser under skoleperioderne i hovedforløbet.

Fag

Grundforløb

Hovedforløb

1. år

1.- 2. år

2.- 3. år

3.- 4. år

Grundfag i alt 16,5 uger

 

 

 

 

Arbejdsmiljø – 1 uge

X

 

 

 

Førstehjælp og brandbekæmpelse – 0,5 uge

X

 

 

 

Miljø – 1 uge

X

 

 

 

Biologi F– 2 uger

X

 

 

 

Læring, kommunikation og samarbejde – 1 uge

X

 

 

 

Informationsteknologi F – 1 + 1 uge

X

X

 

 

Engelsk F – 2 uger

 

X

X

X

Biologi E – 1 uge* (kun jordbrugsassistent)

 

 

X

X

Iværksætteri og innovation – 1 uge

 

 

X

X

Produktudvikling, produktion og service – 1 uge

 

 

X

X

Samfundsfag F – 1,5 uge

 

 

X

X

Økonomi – 2 uger

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Områdefag i alt 23,5 uger

 

 

 

 

Dyr – 2,5 uger

X

 

 

 

Fagmetodik – 3 uger

X

 

 

 

Kulturetablering og vedligeholdelse – 3 uger

X

 

 

 

Maskiner, redskaber og teknik – 2,5 uger

X

 

 

 

Planter og teknik – 1,5 uge

X

 

 

 

Økonomi – 1 uge

X

 

 

 

Bogføring og regnskab – 1 uge

 

X

 

 

Husdyr og teknik – 2 uger

 

X

 

 

Plantedyrkning og plantesundhedslære – 4 uger

 

X

X

X

Teknik – 3 uger

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Bundne specialefag – jordbrugsmaskinfører

 

 

 

 

Maskiner – 8 uger

 

X

X

X

Bundne specialefag – jordbrugsassistent

 

 

 

 

Økologiske landbrugsprincipper – 1 uge

 

 

X

X

Valgfri specialefag jordbrugsmaskinfører i alt 2 uger

 

X

X

X

Valgfri specialefag – jordbrugsassistent - i alt 8 uger

 

X

X

X

Valgfag i alt 3,5 uger

 

X

X

X

Ad § 12

Hovedforløbet for specialerne jordbrugsassistent og jordbrugsmaskinfører omfatter følgende områdefag med nedennævnte niveau, vejledende uddannelsestid og mål.

Husdyr og teknik

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejdet med husdyr og teknik på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan håndtere og passe en kvæg- og svinebesætning eller anden produktionsbesætning efter instruktion.

Eleven kan efter instruktion varetage den daglige fodring af kvæg, svinebesætning eller anden produktionsbesætning.

Eleven kan redegøre for produktionsdyrenes anatomi og fysiologi.

Eleven kan rengøre og desinficere stalde og andre driftsrum.

Eleven har kendskab til opbygning, bestanddele og forekomst af celler og forskellige vævstyper.

Eleven har kendskab til skelettets opbygning og de vigtigste knogler på udvalgte dyregrupper samt bevægeapparatets opbygning, herunder de vigtigste muskler sener og led.

Eleven har kendskab til fordøjelseskanalen, herunder leverens opbygning og funktion.

Eleven har kendskab til kredsløbssystemets organer, opbygning og funktioner samt respirationssystemets opbygning og enkelte elementer.

Eleven har kendskab til hjernens, nervesystemets og sanseorganernes opbygning og vigtigste elementer.

Eleven har kendskab til urin og kønsorganers opbygning, benævnelser og funktioner.

Eleven har kendskab til de vigtigste hormonproducerende organer og deres betydning.

Eleven har kendskab til arts- og racebegrebet.

Eleven har kendskab til hygiejne, sundhed, krav til smitteforebyggelse og forebyggelse af sygdomme samt avl, arvelighed og mærkningssystemer.

Eleven har kendskab til lovgivning for husdyrhold og gødningsopbevaring.

Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver med traktorer, fodervogne m.m. i stalden.

Eleven kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse på traktorer, fodertruck m.v.

Eleven har kendskab til forskellige staldtyper og systemer samt betjening af tekniske installationer, male- og blandeanlæg, fodring og transportanlæg, samt anlæg til håndtering af husdyrgødning.

Eleven har arbejdsmiljømæssig viden, så de efter Arbejdstilsynets regler må arbejde med svejsning og plasmaskæring samt slibning i tilknytning hertil. (For tiden § 26 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002).

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Bogføring og regnskab

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan foretage kontering og afstemning i et kasseregistreringssystem.

Eleven har kendskab til regnskabsbegreber, herunder udbytter, stykomkostninger, kapacitetsomkostninger, dækningsbidrag, afskrivninger, konsolidering, status, m.m.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Plantedyrkning og plantesundhedslære

Niveau

Rutine

Varighed

4 uger

Mål

Eleven har bestået delprøve 1, 2 , 3 og 4 af sprøjtecertifikat, jf. Miljøministeriets regler (p.t. Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler.).

Eleven kan foretage registrering af sygdomme og skadedyr til fastlæggelse af bekæmpelsesstrategi.

Eleven kan foretage en registrering af ukrudtsarter, antal og udviklingsstadie til fastlæggelse af bekæmpelsesstrategi.

Eleven kan fastlægge og anvende aktuelle skadetærskler.

Eleven kan fastlægge en optimal dosering under hensyntagen til den enkelte kulturplante, skadevoldere, skadetærskler, kemikaliet samt klimatiske forhold.

Eleven kan deltage i udarbejdelsen af strategier for planteværn, der tager hensyn til såvel regulering af skadegører som til kemikaliemængde og behandlingshyppighed.

Eleven kan udarbejde forslag til sprøjteplaner for udvalgte afgrøder.

Eleven har kendskab til alternative og ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder, herunder biologiske midler.

Eleven har kendskab til aktuelle nye og alternative sprøjteteknikker, herunder teknikker til styring af sprøjtevæsken og nedsættelse af doseringer.

Eleven har kendskab til aktuel informationsteknologi til informationsformidling og til planlægning og styring af plantebeskyttelse, herunder beslutningsstøttesystemer.

Eleven har kendskab til kultur- og ukrudtsplanters anatomi og fysiologi.

Eleven har kendskab til næringsstoffer og planternes næringsstofbehov samt anvendelse og udbringning af handels- og husdyrgødning.

Eleven har kendskab til overordnede dyrkningsstrategier og teknikker.

Eleven kan deltage i udarbejdelsen og anvende sædskifte- mark- og dykningsplaner for udvalgte landbrugskulturer.

Eleven har kendskab til planteavlens indvirkning på miljøet.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen. Der gennemføres prøve i delprøve 1, 2, 3 og 4 til sprøjtecertifikat efter miljøministeriets regler.

Merit

Delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

– 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

– 42250 Sprøjtecertifikat – skov

Teknik

Niveau

Rutine

Varighed

3 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer angående reparation og vedligehold af tekniske hjælpemidler i landbrug på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til grundlæggende værkstedslære.

Eleven har kendskab til almindelig værkstedsudstyr og anvendelsen heraf.

Eleven kan betjene håndværktøj og værkstedsudstyr som almindeligvis forefindes på landbrugsbedrifter.

Eleven har kendskab til materialer som almindeligvis anvendes i værksteder på landbrugsbedrifter.

Eleven har viden om almindelige olier og smøremidler som anvendes på landbrugsbedrifter.

Eleven kan foretage simple reparationsopgaver på staldinventar og landbrugsmaskiner.

Eleven har kendskab til traktorer og landbrugsmaskiners opbygning og funktion.

Eleven har kendskab til elektronisk og hydraulisk udstyr på landbrugsmaskiner.

Eleven kan efter instruktion betjene og indstille normalt anvendte landbrugsmaskiner på en landbrugsbedrift.

Eleven kan efter instruktion betjene ventilations-, fodrings- og udmugnings/gylleanlæg.

Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver med normalt anvendte maskiner og redskaber i marken og i stalden.

Eleven kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse på traktorer og andre motorredskaber.

Eleven kan foretage almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af maskiner og udstyr, som anvendes på en almindelig landbrugsbedrift, herunder udskifte sliddele.

Eleven kan under vejledning anvende motorsav og kratrydder til fjernelse af uønsket vegetation og mindre skovagtig bevoksninger.

Eleven har kendskab til maskinøkonomi.

Eleven har viden om almindelige anvendte energiformer på en landbrugsbedrift.

Eleven har kendskab til landbrugsbygningers vedligeholdelse, herunder anvendelsen af byggematerialer hertil.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring.

Ad § 13

Undervisningen i hovedforløbet for specialet jordbrugsassistent omfatter 1 uges bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og mål:

Økologiske landbrugsprincipper

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan give forslag til ændringer til økologiske miljø- og ressourcebesparende produktionsmetoder i en konventionel bedrift.

Eleven har kendskab til økologiske sammenhænge og idégrundlaget for økologisk jordbrug.

Eleven har kendskab til principielle forskelle mellem økologisk, integreret og konventionel drevet jordbrug.

Eleven har kendskab til miljø- og ressourcestyringsredskaber og grønne regnskaber.

Eleven har kendskab til afsætning af økologiske varer og miljømærkeordninger.

Eleven har kendskab til bæredygtige principper, herunder det naturlige kredsløb inden for plantedyrkning og dyrehold.

Eleven har kendskab til hovedtræk af dyrkningsmetoder i økologisk planteavl.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad § 14

Undervisningen i hovedforløbet for jordbrugsmaskinfører omfatter 8 ugers bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid mål:

Maskiner

Niveau

Avanceret

Varighed

8 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer inden for landbrugsmaskinbetjening på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for vigtige delkomponenter på landbrugsmaskiner, herunder deres funktion, opbygning og vedligeholdelse.

Eleven har kendskab til elektriske kredsløb på landbrugsmaskiner, opbygning, funktion og vedligeholdelse.

Eleven har kendskab til hydraulikanlæg på landbrugsmaskiner, opbygning, funktion og vedligeholdelse.

Eleven kan redegøre for krav til olier og smøremidler.

Eleven kan redegøre for jordbehandlingens betydning for jordstrukturen, ukrudtsbekæmpelse, spirings- og vækstbetingelser.

Eleven har kendskab til præcisionssåning.

Eleven kan redegøre for krav til frøplacering, frøtypers frøkvalitet og frøsorteringers betydning for udsædsmængder, plantetal og spiringsmuligheder.

Eleven kan redegøre for etablering, høst og konservering af salgs og grovfoderafgrøder.

Eleven kan redegøre for ammoniaks vigtigste egenskaber og for sikkerhed omkring anvendelsen af ammoniak..

Eleven kan efter instruktion betjene ammoniakanlæg i landbruget på en arbejdsmiljømæssig korrekt måde.

Eleven kan betjene og indstille landbrugsmaskiner til jordbehandling og såning.

Eleven kan betjene og indstille udvalgte landbrugsmaskiner til udbringning af planteværnsmidler og næringsstoffer, herunder husdyrgødning.

Eleven kan efter instruktion betjene og indstille udvalgte større høstmaskiner.

Eleven kan klargøre og foretage daglig og periodisk vedligeholde og rengøring landbrugsmaskiner.

Eleven har kendskab til betjening og justering af styreenheder til selvkørende motorredskaber og jordbrugsredskaber.

Eleven har kendskab til værkstedsudstyr samt almindelige materialer, som anvendes i et værksted.

Eleven kan betjene værkstedsudstyr og håndværktøj.

Eleven kan udføre mindre svejseopgaver, hvor der ikke stilles krav til svejsningens kvalitet og styrke.

Eleven kan foretage mindre komplicerede reparations- og renovationsopgaver på landbrugsmaskiner.

Eleven kan udføre kundebetjening og de dermed forbundne administrative opgaver.

Eleven kan betjene og anvende relevant kommunikationsudstyr.

Eleven kan udføre mindre komplicerede læsse- og gravearbejde med almindelige grave- og læssemaskiner.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad § 15

Undervisningen i hovedforløbet omfatter for specialet jordbrugsassistent 8 ugers valgfri

Specialefag og for specialet jordbrugsmaskinfører 2 ugers valgfri specialefag.

Det Faglige Udvalg anbefaler, at elev og virksomhed inden for specialet jordbrugsassistent vælger valgfri specialefag parvist som følger:

»Andre produktionsdyr 1« og »Andre produktionsdyr 2«

»Kvæg 1« og »Kvæg 2«

»Maskiner og planter 1« og »Maskiner og planter 2«

»Svin 1« og »Svin 2«

»Økologisk jordbrug, 1« og »Økologisk jordbrug, 2«.

I forbindelse med valg af specialefagene økologisk jordbrug 1 og 2 anbefaler fagligt udvalg, at eleven i videst muligt omfang bør have gennemført praktik i en virksomhed med økologisk produktion, eller efterfølgende indgå i en uddannelsesaftale med en virksomhed med økologisk produktion.

For landbrugsuddannelsen med specialet Jordbrugsassistent og jordbrugsmaskinfører kan der vælges mellem nedennævnte valgfri specialefag med følgende niveau, varighed og mål.

Entreprenørmaskiner 1

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljø ved arbejdet med entreprenørmaskiner.

Eleven har kendskab til rendegraverens, gummihjulslæsserens, minigraverens og minilæsserens opbygning og virkemåde.

Eleven kan medvirke ved dagligt eftersyn, smøring og vedligeholdelse af mindre entreprenørmaskiner.

Eleven kan, efter instruktion og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, udføre simple grave og læsseopgaver med rendegraver, gummihjulslæsser, minigraver eller minilæsser.

Eleven kan medvirke ved skift af skovle og udstyr på grave- og læssemaskiner.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i håndteringen af entreprenørmaskiner på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Entreprenørmaskiner 2

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver med entreprenørmaskiner på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for rendegraverens, gummihjulslæsserens, minigraver og minilæsserens opbygning og virkemåde.

Eleven kan udføre daglig eftersyn, smøring og vedligeholdelse af mindre entreprenørmaskiner.

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre mindre grave og læsseopgaver med rendegraver, gummihjulslæsser, minigraver eller minilæsser.

Eleven kan skifte skovle og udstyr på grave- og læssemaskiner

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Landbrugsmaskiner – betjening og vedligehold 1

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved betjening og vedligehold af almindelige landbrugsmaskiner på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til udvalgte landbrugsmaskiners opbygning, arbejdsorganer og deres funktioner.

Eleven har kendskab til el-systemets opbygning og komponenter.

Eleven har kendskab til grundlæggende principper for hydraulisk effektoverførsel samt navn, opbygning og funktion på de enkelte komponenter i et hydrauliksystem.

Eleven har kendskab til landbrugsmaskiners tilstand og værdi.

Eleven kan medvirke ved betjening, indstilling og justering af større udvalgte landbrugsmaskiner.

Eleven kan medvirke ved daglig og rutinemæssig vedligeholdelse af større landbrugsmaskiner.

Eleven kan medvirke ved klargøring, rengøring og rustbeskyttelse af større landbrugsmaskiner.

Eleven kan under vejledning foretage mindre reparations- og renoveringsopgaver.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Landbrugsmaskiner – betjening og vedligehold 2

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved udførelse af arbejdsopgaver med landbrugsmaskiner på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan betjene, indstille og justere større landbrugsmaskiner.

Eleven har viden om de grundlæggende principper for hydraulisk effektoverførsel samt opbygning og funktion på de enkelte komponenter i et hydrauliksystem.

Eleven kan redegøre for el-systemets opbygning og komponenters funktioner.

Eleven kan redegøre for udvalgte landbrugsmaskiners opbygning, arbejdsorganer og deres funktioner.

Eleven kan foretage vedligeholdelse af landbrugsmaskiners el- og hydrauliksystemer.

Eleven kan foretage daglig og rutinemæssig vedligeholdelse af større landbrugsmaskiner.

Eleven kan foretage klargøring, rengøring og rustbeskyttelse af større landbrugsmaskiner.

Eleven kan foretage mindre reparations- og renoveringsopgaver.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Planteproduktion, specialproduktioner

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til etableringen af udvalgte specialafgrøder under hensyntagen til jordtype og sædskifte.

Eleven har kendskab til plantepleje, plantebeskyttelse og vanding af udvalgte specielafgrøder.

Eleven har kendskab til høst, efterbehandling og opbevaring af udvalgte specialafgrøder.

Eleven har kendskab til maskiner og redskaber til brug for specialafgrøder samt indstilling, justering og vedligeholdelse af disse.

Eleven kan deltage i etableringen af en udvalgt specialafgrøde.

Eleven har kendskab til udvalgte specialafgrøders næringsstofbehov.

Eleven kan deltage i udarbejdelsen af en gødningsplan for en udvalgt specialafgrøde, under hensyntagen til eventuel anvendelse af husdyrgødning og gældende lovgivning på området.

Eleven kan deltage i planlægning og gennemførelsen af planteplejen og plantebeskyttelse for en udvalgt specialafgrøde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Dyrehold, specialproduktioner

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til dyrenes anatomi og fysiologi samt adfærd, krav til opstaldning og behov for pasning.

Eleven har kendskab til dyrenes foderbehov i de forskellige perioder af dyrenes livscyklus, krav til foderets indhold, kvalitet, behandling og opbevaring.

Eleven har kendskab til forhold omkring avl og reproduktion.

Eleven har kendskab til de almindeligste sygdomme og smitteforebyggelse og behandling af syge dyr.

Eleven har kendskab til hygiejne, sundhed og dyrevelfærd.

Eleven har kendskab til indretning og krav til bygninger og inventar samt forskellige produktionssystemer.

Eleven har kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet.

Eleven kan varetage den daglige pasning og håndtering af dyrene samt den daglige fodring.

Eleven kan deltage i avlsarbejdet, herunder foretage de nødvendige registreringer.

Eleven kan varetage overvågningen af dyrene, herunder observere symptomer på sygdomme.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Hold af forsøgsdyr

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til hold og avl af forsøgsdyr.

Eleven har kendskab til de forskellige typer af forsøgsdyr.

Eleven har kendskab til dyreværnsmæssige krav til dyreforsøg, herunder 3R.

Eleven har kendskab til grundlæggende operationsteknikker.

Eleven har kendskab til planlægning og gennemførelse af videnskabelige forsøg.

Eleven kan redegøre for staldsystemer og barriereforanstaltninger.

Eleven kan redegøre for forsøgsdyrs lovgivningen samt etiske aspekter vedrørende dyreforsøg.

Eleven kan redegøre for relevante laboratorie- og injektionsteknikker.

Eleven har kendskab til håndtering og aflivningsteknikker.

Eleven har kendskab til anæstesi, smertebehandling og medicinering af dyr.

Eleven kan udføre dyreforsøg herunder relevante operations-, og laboratorie- og injektionsteknikker samt aflivning af dyr.

Eleven kan forestå medicin og smerte behandling af syge dyr og dyr i forsøg.

Øvrige rammer

Undervisningen tilrettelægges med afsæt i Justitsministeriets regler for kvalifikationskrav for personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr p.t. Justitsministeriets bekendtgørelse om kvalifikationskrav for personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Vildt og landskabspleje

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til vildtets krav til biotoper, føde, yngle- og fourageringsadfærd, behov for skjul og ynglepladser.

Eleven har kendskab til almindeligt anvendt træer og buske i vildtplejen.

Eleven har kendskab til relevante landskabstypers karakteristika og særlige biotopers økologi samt områdets bæreevne og udvalgte vildtarters populationsdynamik.

Eleven har kendskab til begreberne natur og naturkvalitet, naturplaner og naturbeskyttelsesloven.

Eleven har kendskab til VVM – Vurdering af Virkninger på Miljøredegørelse, SFL-områder (særligt følsomme landbrugsområder),MVJ – Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Eleven har kendskab til pleje af græs- og naturarealer, vildt- og læplantning, skovordninger, vandløbsrestaurering samt våde enge.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

For landbrugsuddannelsen med specialet Jordbrugsassistent kan der endvidere vælges mellem nedennævnte valgfri specialefag.

Andre produktionsdyr 1

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende håndtering af enkelte udvalgte produktionsdyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til håndtering af dyrene.

Eleven kan håndtere udvalgte dyr.

Eleven kan redegøre for grundlæggende fodring og foderplanlægning.

Eleven kan fodre.

Eleven har kendskab til klipning, klovbeskæring, slagtning, flåning og pelsning.

Eleven kan redegøre for hygiejne og sundhed.

Eleven har kendskab til almindeligt forekommende sygdomme samt omgang med syge dyr.

Eleven har kendskab til gældende regler og støttemuligheder for udvalgte produktionsdyr.

Eleven kan redegøre for dataregistrering, mærkning og grundlæggende avlsforanstaltninger.

Eleven har kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet.

Eleven har kendskab til de aktuelle dyregruppers anatomi og fysiologi samt specielt fordøjelsesystemet.

Eleven kan redegøre for reproduktion.

Eleven har kendskab til bygninger, indretning og krav hertil ud fra dyrenes naturlige adfærd.

Eleven kan redegøre for overordnede produktionsmetoder.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Andre produktionsdyr 2

Niveau

Avanceret

Varighed

3 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende produktionsdyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for opstart og pasning af en besætning med

andre produktionsdyr.

Eleven kan tilrettelægge og deltage i gennemførelse af produktionen af andre produktionsdyr, herunder fodring, håndtering og reproduktive tiltag.

Eleven har kendskab til forskellige fodertyper og deres egenskaber, edb-foderplanlægning og kontrol samt foderafgrøder, som kan anvendes til besætningen.

Eleven kan redegøre for etik omkring hold af dyr.

Eleven kan redegøre for dyrenes adfærd, både normal og unormal.

Eleven kan redegøre for forholdsregler mod og behandling af sygdomme og parasitter.

Eleven kan kende og behandle almindelige sygdomme og parasitangreb.

Eleven har kendskab til økonomi i produktion af andre produktionsdyr.

Eleven har kendskab til afsætning af produkter.

Eleven kan bruge systemer til planlægning, styring og kontrol af produktionen.

Eleven kan planlægge og gennemføre fornyelsesprocesser i besætningen.

 

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Kvæg 1

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i håndteringen af kvæg på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljø ved omgang

med og pasning af kvæg.

Eleven kan foretage daglig håndtering og pasning af malkekøer,

opdræt, kalve og slagtekvæg.

Eleven kan varetage malkning, fodring og renholdelse.

Eleven har kendskab til kvægets anatomi og fysiologi.

Eleven kan redegøre for kvægs adfærd og etik ved husdyrhold.

Eleven kan redegøre for lovgivning på husdyrområdet.

Eleven kan redegøre for fodernormer for malkekvæg, opdræt, kalve- og slagtekvæg.

Eleven har kendskab til fodermidler, grovfoder, kraftfoder, biprodukter, afgræsning, mineralstoffer og vitaminer.

Eleven kan redegøre for fodring, udfodringsprincipper og styring af fodring.

Eleven kan redegøre for avl og avlsplanlægning.

Eleven kan redegøre for avlsværdital, avlssystemer, reproduktionsforhold og frugtbarhed.

Eleven kan redegøre for forhold vedrørende brunst og brunstcyklus, bedækning og inseminering.

Eleven har kendskab til kælvning.

Eleven kan foretage brunstkontrol og observere almindeligt forekommende sygdomme hos kvæg.

Eleven kan redegøre for hygiejne, sundhed, forebyggelse og helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme.

Eleven kan redegøre for staldindretnings betydning for smitteveje

og smitteforebyggelse.

Eleven kan redegøre for forholdsregler ved omgang med syge dyr.

Eleven kan redegøre for dyrenes krav til klima og ventilation.

Eleven har kendskab til desinfektionsmidlers egenskaber og virkningsbredde.

Eleven kan redegøre for miljømæssige påvirkninger, der opstår

som følge af husdyrproduktion.

Eleven har kendskab til inventar, ventilations-, gødnings-, og malkesystemer.

Eleven kan betjene tekniske hjælpemidler, som anvendes i

kvægstalde og foderlader.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Kvæg 2

Niveau

Avanceret

Varighed

3 uger

Mål

Eleven kan redegøre for foderoptagelse, foderets sammensætning

og struktur, foderplanlægning, foderplaner og foderkontrol.

Eleven kan deltage i udarbejdelsen af foderplaner.

Eleven kan anvende edb-programmer til foderplanlægning.

Eleven kan redegøre for medicinanvendelse.

Eleven kan redegøre for forskellige veterinærmidler, opbevaring og håndtering af veterinærmidler.

Eleven kan deltage i planlægningen og gennemførelsen af grovfoderproduktion.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved grovfoderproduktion på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for behandlingsmetoder samt lovgivning herom.

Eleven kan redegøre for krav til indretning af kvægstalde.

Eleven kan give forslag til indretning af kvægstalde.

Eleven kan redegøre for krav til opbevaring af husdyrgødning.

Eleven har kendskab til etablering og dyrkning af grovfoderafgrøder.

Eleven kan redegøre for valg af grovfoderafgrøder og grovfoderkvalitet.

Eleven kan deltage i planlægningen af grovfoderproduktionen.

Eleven kan redegøre for forhold vedrørende høst, konservering og

opbevaring af foderafgrøder.

Eleven har kendskab til kvægholdets økonomiske vilkår og lønsomhed.

Eleven har kendskab til kvægholdets styringsredskaber og produktionskontrol.

Eleven kan anvende edb-programmer til registreringer og kontrol.

Eleven kan forstå og anvende styringsredskaber og produktionskontrol.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Maskiner og planter 1

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejdet med maskiner og planter på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for gældende lovgivning, gødningsregnskaber, sprøjtejournaler, harmoni- og miljøregler.

Eleven kan redegøre for de almindeligste kulturafgrøders egenskaber og deres vækstbetingelser.

Eleven kan redegøre for etablering af salgs- og grovfoderafgrøder, herunder krav til såbed.

Eleven kan redegøre for jordbehandlingsmetoder, såteknikker og reduceret jordbehandling.

Eleven kan redegøre for planteværn og plantepleje gennem vækstsæsonen for de almindeligste kulturafgrøder.

Eleven kan redegøre for faktorer der påvirker planternes vandbehov og vandoptagelse.

Eleven kan redegøre for kulturplanters behov for næringsstoffer og tildeling af næringsstoffer.

Eleven kan redegøre for anvendelse af husdyrgødning og anden organisk gødning.

Eleven kan redegøre for høst af kulturafgrøder.

Eleven kan redegøre for høsttidspunkt, efterbehandling og intern

transport af korn og frøafgrøder.

Eleven kan redegøre for opbevaring af høstede korn- og frøafgrøder.

Eleven kan redegøre for skadevoldere i høstede afgrøder.

Eleven kan deltage i planlægningen og gennemførelsen af en produktion af almindelige salgs- og grovfoderafgrøder.

Eleven kan betjene og indstille landbrugsmaskiner til jordbehandling og såning.

Eleven kan betjene og indstille udvalgte landbrugsmaskiner til udbringning af planteværnsmidler og næringsstoffer.

Eleven kan klargøre og foretage daglig og periodisk vedligeholde og rengøring af landbrugsmaskiner.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Maskiner og planter 2

Niveau

Avanceret

Varighed

3 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejdet med betjening og indstilling af maskiner planteavl på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for jordstrukturen.

Eleven kan redegøre for ukrudtsbekæmpelse.

Eleven kan redegøre for spirings- og vækstbetingelser.

Eleven kan redegøre for præcisionssåning, krav til frøplacering.

Eleven kan redegøre for frøtypers frøkvalitet og frøsorteringens betydning for udsædsmængder, plantetal og spiringsmuligheder.

Eleven kan redegøre for metrologiske registreringer og vejrprognoser, temperaturer og solstråling, luftfugtighed samt de deraf følgende dyrkningsbetingelser.

Eleven kan redegøre for vandingsanlægs opbygning og dimensionering.

Eleven kan betjene og vedligeholde vandingsanlæg.

Eleven har kendskab til konservering og opbevaring af grovfoderafgrøder.

Eleven har kendskab til salg og afsætning af salgsafgrøder, herunder krav til kvalitet og afregningsprincipper.

Eleven har kendskab til økonomiske vilkår og lønsomhed for planteproduktionen.

Eleven kan udarbejde markplaner og sædskifteplaner for en bedrift.

Eleven kan udarbejde og anvende sprøjteplaner.

Eleven kan give forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.

Eleven kan udarbejde og anvende gødningsplaner.

Eleven kan efter instruktion betjene og indstille større høstmaskiner.

Eleven kan betjene tekniske hjælpemidler til efterbehandling og transport af salgsafgrøder

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Svin 1

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved håndteringen af svin på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan varetage den daglige håndtering og pasning af søer, smågrise og slagtesvin, fodring, registrering og renholdelse.

Eleven har kendskab til svins anatomi og fysiologi.

Eleven kan redegøre for svins adfærd og livsforløb.

Eleven kan redegøre for etik ved hold af husdyr.

Eleven kan redegøre for lovgivning på husdyrområdet.

Eleven kan redegøre for fodring af svin, smågrise, slagtesvin, søer og sopolte.

Eleven har kendskab til fodernormer for smågrise, slagtesvin, søer og sopolte.

Eleven kan redegøre for udfodringssystemer og styring af fodring.

Eleven har kendskab til avl, avlsmål, avlsplanlægning.

Eleven har kendskab til krydsningssystemer og avlssystemer.

Eleven kan redegøre for reproduktion, soens seksualcyklus og brunst, brunstkontrol, løbning og kunstig sædoverføring.

Eleven kan foretage brunstkontrol.

Eleven kan redegøre for drægtighedskontrol og drægtighedsproblemer.

Eleven kan redegøre for forhold vedrørende sundhed og almindelige svinesygdomme.

Eleven kan observere almindeligt forekommende sygdomme.

Eleven kan redegøre for sygdomsregistrering og sygdomsforebyggelse samt indvoldsparasitter og hudlidelser.

Eleven kan redegøre for forhold vedrørende smittebeskyttelse, desinfektion og rengøring.

Eleven kan redegøre for miljømæssige påvirkninger, som opstår

som følge af svineproduktion.

Eleven kan betjene tekniske hjælpemidler, som anvendes i svinestalde og i forbindelse hermed, male- og blandeanlæg, fodringsanlæg, udmugnings- og gylleanlæg, ventilations- og klimaanlæg.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Svin 2

Niveau

Avanceret

Varighed

3 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i svineproduktion på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for foderblandinger, indhold, struktur og opbevaring, foderanalyser og foderstofkontrol.

Eleven har kendskab til nærings- og tilsætningsstoffer.

Eleven kan deltage i udarbejdelsen af foderplaner.

Eleven kan redegøre for fodringsbetingede sygdomme.

Eleven kan redegøre for medicinanvendelse og lovgivning.

Eleven kan redegøre for veterinærmidler og deres opbevaring og

behandlingsmetoder.

Eleven kan redegøre for udendørs svinehold.

Eleven kan redegøre for staldsystemer.

Eleven kan redegøre for indretning af bygninger til svineproduktion, løbe-, drægtigheds-, fare-, smågrise- og slagtesvinestalden.

Eleven kan give forsalg til indretning af svinestalde.

Eleven har kendskab til svineholdets økonomiske vilkår og lønsomhed.

Eleven har kendskab til styringsredskaber og produktionskontrol.

Eleven kan anvende edb-programmer foderplanlægning, registreringer og kontrol.

Eleven kan forstå og anvende styringsredskaber og produktionskontrol.

Eleven kan deltage i etableringen og dyrkning af almindelige foderafgrøder til svin.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Økologisk jordbrug 1

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven har kendskab til gældende lovgivning for økologisk plante og husdyrproduktion.

Eleven kan redegøre for gældende støttemuligheder ved økologisk jordbrug samt certificeringer og mærkningsregler.

Eleven kan redegøre for hovedtræk af dyrkningsmetoder ved økologisk planteavl.

Eleven kan redegøre for behandlingen af agerjorden.

Eleven kan redegøre for jordens omsætnings- og mineraliseringsprocesser.

Eleven har kendskab til maskiner som anvendes til økologisk planteproduktion.

Eleven kan redegøre for samspillet mellem økologisk plante- og husdyrproduktion.

Eleven kan redegøre for hovedtræk for produktionsmetoder for økologisk dyrehold.

Eleven kan redegøre for krav til staldanlæg og dyrevelfærd.

Eleven kan redegøre for de overordnede produktionsmetoder ved økologisk landbrugsproduktioner.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Økologisk jordbrug 2

Niveau

Avanceret

Varighed

3 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i økologisk jordbrug på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for forløbet af en omlægning fra konventionel til økologisk planteproduktion.

Eleven kan redegøre for dyrkning af udvalgte økologiske grovfoderafgrøder og salgsafgrøder.

Eleven kan redegøre for bedriftens næringsstofbalance, sædskifte og afgrødevalg.

Eleven har kendskab til jordbehandlingsmetoder.

Eleven kan redegøre for betingelserne for håndtering af ukrudt.

Eleven kan redegøre for betingelser for håndtering af sygdomme og skadedyr.

Eleven kan redegøre for forhold vedrørende mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

Eleven kan redegøre for forhold vedrørende forebyggelsesprincipper.

Eleven kan redegøre for forhold vedrørende gødningsudnyttelse.

Eleven kan redegøre for forhold vedrørende beregning af næringsstofbalance.

Eleven kan redegøre for forhold vedrørende anvendelse af husdyrgødning.

Eleven kan redegøre for forløbet af en omlægning fra konventionel til økologisk husdyrproduktion.

Eleven kan redegøre for økologisk produktion af udvalgte husdyr.

Eleven kan redegøre for sygdomshåndteringen ved økologisk dyrehold.

Eleven kan redegøre for foderforsyning og foderforsyningssikkerhed.

Eleven har kendskab til økonomi i økologiske landbrugsproduktioner.

Eleven har kendskab til afsætning og afsætningskanaler for økologiske landbrugsvarer.

Eleven kan deltage i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en økologisk landbrugsproduktion med anvendelse af optimale økologiske produktionsmetoder.

Eleven kan deltage i udarbejdelsen af en driftsplan for en bedrift under omlægning med opgørelse af næringsstofbalance, sædskifte og gødningsplaner.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen skal indeholde følgende obligatoriske (og evt. valgfrie) kompetencemål inden for definerede arbejdsområder - (evt.) fordelt på de enkelte praktikperioder.

Landbrugsuddannelseselever med specialet jordbrugsassistent har som hovedarbejdsområde produktionsdyr og planteproduktion, men skal også være beskæftiget med maskinbetjening. Eleven skal i praktikdelen af uddannelsen være beskæftiget inden for nedennævnte arbejdsområder med tilknyttede kompetencemål.

Arbejdsområde

Produktionsdyr

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver med håndtering, pasning og fodring af kvæg, svin eller andre produktionsdyr

Eleven kan betjene, indstille og vedligeholde almindeligt teknisk udstyr i stalde.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan deltage i planlægning og udarbejdelse af planer for produktionen

 

Arbejdsområde

Planteproduktion

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver med etablering, næringsstoftilførsel, planteværn og plantepleje samt høst af landbrugsafgrøder,

Eleven kan betjene og vedligeholde almindeligt forekommende landbrugsmaskiner og tekniske hjælpemidler.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan deltage i planlægning og udarbejdelse af planer for planteproduktionen

 

Arbejdsområde

Anvendelse og betjening af jordbrugsmaskiner

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan betjene, indstille og vedligeholde almindelige landbrugsmaskiner

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver med etablering, næringstilførsel, planteværn og plantepleje samt høst af landbrugsafgrøder

Eleven kan udføre små simple reparationer på landbrugsmaskiner og tekniske hjælpemidler.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan deltage i planlægning og udarbejdelse af planer for udvalgte arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner

Landbrugsuddannelseselever med specialet jordbrugsmaskinfører har som hovedarbejdsområde jordbrugets maskiner og indgår i arbejdet med planteproduktionen. Eleven skal i praktikdelen af uddannelsen være beskæftiget inden for nedennævnte arbejdsområder med tilknyttede kompetencemål.

Arbejdsområde

Anvendelse og betjening af jordbrugsmaskiner

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan betjene, indstille og vedligeholde almindelige og mere avancerede landbrugsmaskiner,

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver med etablering, næringstilførsel, planteværn og plantepleje samt høst af landbrugsafgrøder

Eleven kan udføre små simple reparationer på landbrugsmaskiner og tekniske hjælpemidler.

Eleven kan udføre kundebetjening.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan deltage i planlægning og udarbejdelse af planer for udvalgte arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner

 

 

Arbejdsområde

Planteproduktion

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver med etablering, næringsstoftilførsel, planteværn og plantepleje samt høst af landbrugsafgrøder,

Eleven kan betjene og vedligeholde almindeligt forekommende landbrugsmaskiner og tekniske hjælpemidler.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan deltage i planlægning og udarbejdelse af planer for planteproduktionen

Praktikuddannelsen skal videreføre, udbygge og supplere de kvalifikationer, som er opnået gennem skoleundervisningen, således at eleven kan opnå færdigheder og viden samt personlig kompetence til selvstændigt at planlægge og gennemføre de arbejdsopgaver, som er forbundet med arbejdet på I en landbrugsvirksomhed eller en maskinstation.

Det skal tilstræbes, at uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, og at eleven ved afslutningen af sidste praktikperiode når et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet. Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver skal så vidt muligt tilpasses virksomhedens arbejdsgang og den fortsatte undervisning. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til i samarbejde at løse nye problemstillinger.

Ved praktikperiodens begyndelse på en praktikvirksomhed, skal eleven have en grundig introduktion til virksomheden, dens forskellige arbejdsområder og til virksomhedens daglige drift. I øvrigt skal eleven indskærpes nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav og de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden, vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr og maskiner efterleves.

Uddannelsesstyrelsen, den 17. august 2005

Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Sandra HansenBilag 1

Kompetencebeskrivelse for landbrugsuddannelsen

Nedenfor beskrives kernekompetencer – det vil sige typiske arbejdsopgaver og arbejdserfaringer, som opnås i uddannelsens praktikdel.

Adgangskrav

Adgangskravene til grunduddannelse for voksne (GVU) er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en uddannelsesplan 1) :

1) er fyldt 25 år,

2) har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og

3) har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

Den enkelte skole kan tilrettelægge tilbud til ansøgeren om kompetenceafklarende forløb. Skolen skal endvidere give de ansøgere, der måtte ønske det, mulighed for praktisk afprøvning af færdigheder m.v. 2)

Kompetencebeskrivelsen er et udtryk for de kompetencer, som en typisk erhvervsuddannelseselev vil have opnået gennem sin praktikuddannelse i landbrugsuddannelsen med henholdsvis specialet jordbrugsmaskinfører og specialet jordbrugsassistent.

Ansøgeren vurderes udfra

1) En teknisk faglig synsvinkel

= Den teoretisk faglige indsigt i området

2) En almen faglig synsvinkel

= De generelle aspekter ved det samlede brancheområde

3) Læse- og regnefærdigheder

= Niveau svarende til 9. klasses afgangseksamen.

4) En praktisk faglig synsvinkel

= Det praktisk udførte arbejde indenfor faget

Eleven i landbrugsuddannelsen med specialet jordbrugsmaskinfører:

Kan på avanceret niveau:

Køre traktor, herunder foretage redskabsmontering og anvende frontlæsser.

udføre en eller flere former for jordbehandling, pløjning, harvning, fræsning og/eller tromling.

udføre arbejdsopgaver med etablering af landbrugsafgrøder med anvendelse af en eller flere såprincipper, alm. såmaskine, direkte såning, combisæt, såning af rækkeafgrøder og lægning af kartofler.

udføre arbejdsopgaver med gødskning af landbrugsafgrøder med anvendelse af en eller flere udspredningsmetoder og gødningstyper, handelsgødning, staldgødning og/eller gylle.

udføre arbejdsopgaver med høst af landbrugsafgrøder med anvendelse af høstmaskiner, skårlægger, grønthøster, finsnitter, mejetærsker, roeoptager, kartoffeloptager, ballepresser og/eller balleindpakker.

i forbindelse med planteavl foretage notatføring og dataregistrering.

foretage eftersyn og vedligehold af traktor.

udføre arbejdsopgaver med klargøring og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner.

anvende almindeligt værktøj, håndværktøj, elværktøj og svejseanlæg.

Kan på rutineniveau:

indså, indstille, kontrollere og/eller justere gængse landbrugsmaskiner.

udføre planteværnsopgaver med anvendelse af en eller flere former for bekæmpelse af skadevoldere, kemisk og/eller mekanisk.

udføre arbejdsopgaver med rendegraver, minilæsser og/eller gummiged.

Udføre mindre reparationsopgaver på landbrugsmaskiner.

Kan praktisk anvende viden om:

identifikation af skadevoldere i landbrugsafgrøder.

behov for bekæmpelse af skadevoldere.

vurdering af høsttidspunkter for forskellige afgrøder.

Anvendelse af markplaner, gødningsplaner, og/eller sprøjteplaner.

Har:

viden om og forståelse af det praktiske arbejde som jordbrugsmaskinfører.

Eleven i landbrugsuddannelsen med specialet jordbrugsassistent :

Kan på avanceret niveau:

Udføre arbejdsopgaver med fodring af svin, kvæg eller andre produktionsdyr

Betjene foderblanderanlæg og foderanlæg

Foretage udmugning og rengøring, herunder betjene udmugnings- og gylleanlæg samt vaskeanlæg

Foretage mærkning og vejning af dyrene

Foretage notatføring og dataregistrering i husdyrproduktionen

Køre traktor, herunder foretage redskabsmontering og anvende frontlæsser

udføre en eller flere former for jordbehandling, pløjning, harvning, fræsning og/eller tromling

udføre arbejdsopgaver med etablering af landbrugsafgrøder med anvendelse af en eller flere såprincipper

foretage notatføring og dataregistrering indenfor planteavl

anvende almindeligt værktøj, håndværktøj og elværktøj

Kan på rutineniveau:

Bedømme foderkvalitet

Foretage brunstkontrol og fødselshjælp

Foretage velfærds- og sygdomsovervågning og ikke dyrlæge krævende sygdomsbehandling

udføre arbejdsopgaver med gødskning af landbrugsafgrøder med anvendelse af en eller flere udspredningsmetoder og gødningstyper.

udføre arbejdsopgaver med høst af landbrugsafgrøder med anvendelse af almindelige høstmaskiner

foretage eftersyn og vedligehold af traktor

indså, indstille, kontrollere og/eller justere gængse landbrugsmaskiner

udføre planteværnsopgaver med anvendelse af en eller flere former for bekæmpelse af skadevoldere, kemisk og/eller mekanisk

udføre arbejdsopgaver med klargøring og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner

udføre mindre reparationsopgaver på landbrugsmaskiner

Kan praktisk anvende viden om:

Anvendelse og udarbejdelse af foderplaner

Avl og reproduktion, løbning, inseminering og drægtighedskontrol

identifikation af skadevoldere i landbrugsafgrøder

behov for bekæmpelse af skadevoldere

vurdering af høsttidspunkter for forskellige afgrøder

Anvendelse af markplaner, gødningsplaner, og/eller sprøjteplaner

Har:

viden om og forståelse af det praktiske arbejde som jordbrugsassistent.


1) jf. § 3., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000.

2) jf. § 5. stk. 4., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000.Bilag 2

Meritangivelse for landbrugsuddannelsen

Med hensyn til grundfag henvises der til Bekendtgørelse om merit for vise fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen) nr. 539 af 19. juni 1996.

Fagets navn

Meritangivelse

Områdefag i grundforløbet:

1) Fagmetodik

2) Kulturetablering og vedligeholdelse

3) Maskiner, redskaber og teknik

– tilsvarende områdefag fra andre indgange

– hel eller delvis merit for obligatoriske- og valgfag fra Landbrugets grunduddannelse

Områdefag i grundforløbet der er særlige for hovedforløbet:

1) Dyr

2) Planter og teknik

3) Økonomi

– hel eller delvis merit for obligatoriske- og valgfag fra Landbrugets grunduddannelse

– eleven får hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

 

1) Grundlæggende landbrugsteknik

2) Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave

Områdefag i hovedforløbet:

 

1) Husdyr og teknik

2) Plantedyrkning og plantesundhedslære

3) Bogføring og regnskab

4) Teknik

 

– hel eller delvis merit for obligatoriske- og valgfag fra Landbrugets grunduddannelse

– eleven får delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1) Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

2) Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner

3) Landbrugsmaskiner hydraulik

4) Landbrugsmaskiner, el-teknik

5) Landbrugsmaskiner – elstyring af hydraulik

6) Anvendelse og indstilling af maskiner til dyrkning af kartofler

7) Justering af styrefunktioner på traktorer og motorredskaber

8) Betjening og justering af styreenheder til jordbrugsredskaber

9) Betjening af mejetærskere

10) Anvendelse og indstilling og vedligeholdelse af storballepressere

11) Vedligeholdelse og betjening af selvkørende finsnittere

12) Efterbehandling og intern transport af korn og frø

13) Ensilering af grovforderafgrøder i baller

14) Dyrkning og konservering af grovfoder

15) Plantebeskyttelse i jordbruget, trin 2

16) Kartoffelproduktion

17) Anvendelse og udbringning af handelsgødning

18) Udbringning af husdyrgødning og anden organisk gødning

19) Dyrkning af frø i landbruget

20) Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

21) Økologisk landbrugsproduktion

22) Planteproduktion i landbruget, ajourføring

23) Drøvtyggers fysiologi, optimal fodring

Valgfri/bundne specialefag i hovedforløbet:

 

1) Andre produktionsdyr, trin 1

2) Andre produktionsdyr, trin 2

3) Kvæg, trin 1

4) Kvæg, trin 2

5) Maskiner og planter, trin 1

6) Maskiner og planter, trin 2

7) Svin, trin 1

8) Svin, trin 2

9 Økologisk jordbrug, trin 1

10) Økologisk jordbrug, trin 2

11) Dyrehold, specialeprouktioner

12) Entreprenørmaskiner trin 1 og 2

13) Hold af forsøgsdyr

14) Landbrugsmaskiner – teknik, betjening og vedligehold trin 1 og 2

15) Planteproduktion, specialafgrøder

16) Vildt og landskabspleje

– hel eller delvis merit for obligatoriske- og valgfag fra Landbrugets grunduddannelse

– eleven kan få hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

 

1) Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner

2) Landbrugsmaskiner hydraulik

3) Landbrugsmaskiner, el-teknik

4) Landbrugsmaskiner – elstyring af hydraulik

5) Anvendelse og indstilling af maskiner til dyrkning af kartofler

6) Justering af styrefunktioner på traktorer og motorredskaber

7) Betjening og justering af styreenheder til jordbrugsredskaber

8) Betjening af mejetærskere

9) Anvendelse og indstilling og vedligeholdelse af storballepressere

10) Vedligeholdelse og betjening af selvkørende finsnittere

11) Efterbehandling og intern transport af korn og frø

12) Ensilering af grovforderafgrøder i baller

13) Dyrkning og konservering af grovfoder

14) Plantebeskyttelse i jordbruget, trin 2

15) Kartoffelproduktion

16) Anvendelse og udbringning af handelsgødning

17) Udbringning af husdyrgødning og anden organisk gødning

18) Dyrkning af frø i landbruget

19) Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

20) Økologisk landbrugsproduktion

21) Planteproduktion i landbruget, ajourføring

22) Drøvtyggers fysiologi, optimal fodring

23) Kvægproduktion, ajourføring

24) Kvægproduktion, staldsystemer

25) Svineproduktion, fodring

26) Svineproduktion, ajourføring

27) PC-kasseregistrering

28) PC-budgetlægning

Bundne specialefag

 

1) Maskiner

2) Økologiske landbrugsprincipper

– delvis merit for obligatoriske fag og valgfag fra Landbrugets grunduddannelse

– eleven kan få hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

 

1) Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner

2) Landbrugsmaskiner hydraulik

3) Landbrugsmaskiner, el-teknik

4) Landbrugsmaskiner – elstyring af hydraulik

5) Anvendelse og indstilling af maskiner til dyrkning af kartofler

6) Betjening af ammoniakanlæg i landbruget

7) Justering af styrefunktioner på traktorer og motorredskaber

8) Betjening og justering af styreenheder til jordbrugsredskaber

9) Betjening af mejetærskere

10) Vedligeholdelse og betjening af selvkørende finsnittere

11) Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

12) Ensilering af grovfoderafgrøder i baller

13) Dyrkning og konservering af grovfoder

14) Anvendelse og udbringning af handelsgødning

15) Udbringning af husdyrgødning og anden organisk gødning

16) Økologiske og integrerede dyrkningsprincipper.