Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 711 af 1. juli 2005 om
dyrepasseruddannelsen

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Denne vejledning erstatter vejledning af 18.12.2000.

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

1) Uddannelsen er trindelt.

2) Uddannelsen er etableret med specialer.

3) Uddannelsen afsluttes med prøve.

4) Fagsammensætningen er ændret.

Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

Kapitel 1

Uddannelsens navn m.v.

Ad §§ 1 - 2

Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som dyrepasser eller dyrepasserassistent. Kompetencen omfatter både de aktuelle, konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og viden, samt udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videreuddannelse.

Udviklingen af de fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kompetencer skal bidrage til at gøre dyrepasseruddannelsen til en erhvervsuddannelse og samtidig en ungdomsuddannelse.

Den uddannede dyrepasser og dyrepasserassistent skal, såvel alene som i samarbejde med kolleger og arbejdsleder, kunne planlægge og udføre sit arbejde efter givne instruktioner. Den uddannede skal kunne tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, enten alene eller ved samarbejde i mindre arbejdsgrupper, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

Fokusområder i løbet af uddannelsen.

Fokusområder er betegnelsen på de kompetencer, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i. Beskrivelsen af fokusområder skal medvirke til at give uddannelsesforløbet progression. Kompetencebeskrivelserne tager udgangspunkt i det overordnede beskrivelsesniveau, der findes for uddannelsesmålene i bekendtgørelsen. Med udgangspunkt i bekendtgørelsens målbeskrivelser kan fokusområderne også beskrives som større helheder relateret til konkrete opgaveløsninger i en virksomhed.

Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer.

Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene bør vægtes og periodiseres i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden.

Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlag for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Skema som angiver kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden.

 

1. uddannelsesår

2. uddannelsesår

3. uddannelsesår

4. uddannelsesår

Grundforløb

Hovedforløb

Trin 1

Trin 2

Dyrepasserassistent

Dyrepasser

Faglige og erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til enkle og overskuelige opgaver.

Eleven kan i mindre omfang deltage i normalt forekommende arbejdsopgaver med pasning af dyr.

Eleven kan i mindre omfang foretage simpel betjening og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler, som anvendes i forbindelse med dyrehold.

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til overskuelige opgaver.

Eleven kan deltage i normalt forekommende arbejdsopgaver med pasning af dyr.

Eleven kan foretage simpel betjening og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler, som anvendes i forbindelse med dyrehold.

Eleven kan delvist selvstændigt analysere og udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med arbejdet.

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med pasning af dyr.

Eleven kan betjene og vedligeholde tekniske hjælpemidler, som anvendes i stalde, dyreanlæg og/eller akvarieanlæg.

 

Eleven kan selvstændigt analysere og udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med arbejdet.

Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med pasning af dyr.

Eleven kan betjene og vedligeholde tekniske hjælpemidler, som anvendes i stalde, dyreanlæg og/eller akvarieanlæg, herunder udbedre mindre fejl.

Kompetencer i relation til miljø, iværksætteri, innovation, internationalisering o.l..

Eleven opnår en grundlæggende forståelse af biologiske sammenhænge i relation til det praktiske arbejde ved dyr.

Eleven opnår en mere grundlæggende forståelse for de biologiske og miljømæssige sammenhænge i forhold til arbejdet med forskellige dyr.

Eleven opnå forståelse for etableringsforhold og virksomheders forskellige organisatoriske principper.

Eleven opnår forståelse for dyrehold set i relation dyrevelfærd, miljø, publikum m.m.

Eleven opnå forståelse for etableringsforhold, selvstændighedsbegrebet og virksomheders forskellige organisatoriske principper.

Eleven opnår forståelse for virksomhedens forretnings- og markedsvilkår.

Almene og generelle kvalifikationer og kompetencer

Eleven kan efter instruktion udføre givne arbejdsoperationer på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Eleven opnår i mindre omfang forståelse for det praktiske arbejde med pasning dyr.

Eleven kan udføre givne arbejdsoperationer på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Eleven opnår en grundlæggende forståelse for det praktiske arbejde med pasning dyr.

Eleven kan analysere informationer og anvende indsamlede data i forhold til en given opgave.

Eleven opnår gennem praktikken forståelse for pasningsmæssige forhold ved det praktiske arbejde i stalden, dyre- eller akvarieanlæg.

 

Eleven kan analysere informationer og anvende indsamlede data i forhold til en given opgave/et givet problem.

Eleven opnår at blive bevidst om betydningen af forskellige pasningsformer set i relation til adfærdsberigelse m.m.

 

Personlige kompetencer

Eleven kan modtage og anvende vejledning.

Eleven udvikler lyst til at lære nyt – lære at lære og tage ansvar.

Eleven kan løse problemer i forhold til almindelige faglige problemstillinger.

 

Eleven kan tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, enten alene eller ved samarbejde i mindre arbejdsgrupper

Eleven kan udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

Ad. § 4

Model for uddannelsens struktur:

 

Grundforløb

Hovedforløb

Trin 1

Trin 2

Evt. praktik

20 uger

Praktik

Skole 10 uger

Praktik

Skole 6 uger

Praktik

Skole 6 uger

Praktik

Skole 10 uger

Praktik

For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, dyrepasserassistent eller som dyrepasser, kan skolen gennemføre 1. og 2. skoleperiode i hovedforløbet i umiddelbar forlængelse. For elever, der afslutter uddannelsen som dyrepasser, kan skolen alternativt gennemføre 2. og 3. skoleperiode i hovedforløbet i umiddelbar forlængelse.

Ad § 5

De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser § 53 med tilhørende vejledning og dels af grundforløbsbekendtgørelsens § 2.

– Eleven skal have gyldigt kørekort til minimum traktor ved udstedelse af grundforløbsbevis samt ved påbegyndelsen af hver skoleperiode i hovedforløbet.

Kapitel 3

Skoleundervisning, praktikuddannelse m.v.

Ad §§ 9-18

I dyrepasseruddannelsens hovedforløb er der ingen opdeling af fag i de enkelte skoleperioder. Dog er der udformet en vejledende fagplan. Det er op til skolen, som i den lokale undervisningsplan, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg placerer de enkelte fag i skoleperioderne.

Område- og specialefagenes slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer:

De tre niveauer

Faglige/erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer

Personlige kvalifikationer og kompetencer

Begynderniveau

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser – alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer – alene og i samarbejde med andre – under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Ad § 9

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold (overordnede mål, niveau og samlet vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

Dyr

Niveau

Begynder

Varighed

2,5 uge

Mål

Eleven kan håndtere, omgå dyrene og udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan forstå og anvende almindelige fagudtryk inden for forskellige dyregrupper.

Eleven kan udføre rutinemæssige arbejdsopgaver i forbindelse med fodring og pasning af en eller flere af følgende dyregrupper: kvæg, svin, heste, zoodyr, forsøgsdyr, fisk eller andre af landbrugets produktionsdyr.

Eleven kan udføre malkning.

Eleven kan føre tilsyn med dyrene, herunder være opmærksom på almindelige sygdomstegn.

Eleven har kendskab til håndtering og pasning af en eller flere af følgende dyregrupper: kvæg, svin, heste, zoodyr, forsøgsdyr, fisk eller andre af landbrugets produktionsdyr.

Eleven har kendskab til arts- og racebegrebet med tilhørende egenskaber.

Eleven har kendskab til de almindeligste stald- og produktionssystemer.

Eleven har kendskab til hygiejne, sundhed samt almindelige sygdomstegn.

Eleven har kendskab til krav til smittebeskyttelse, og forebyggelse af sygdomme hos dyr.

Eleven har kendskab til de almindeligste fodermidler, herunder hovedbestanddele, krav til opbevaring og behandling.

Eleven har kendskab til fodring, fodringsmetoder og fodringsteknikker.

Eleven har kendskab til formering og fødselsforløb hos almindelige dyregrupper.

Eleven har kendskab til grundlæggende begreber inden for avl.

Eleven har kendskab til dyrevelfærd og dyreadfærd.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget er fælles med landbrugsuddannelsen.

Planter og teknik

Niveau

Begynder

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven kan forstå og anvende almindelige fagudtryk.

Eleven kan identificere de almindeligste kulturplanter, såsom kornarter, græsser, bælgplanter, korsblomstrede og rodfrugter samt i hovedtræk redegøre for deres anvendelse.

Eleven kan redegøre for et dyrkningsforløb for en given hovedafgrøde.

Eleven har kendskab til vækstforløb for de almindeligste salgs- og grovfoderafgrøder og deres overordnede behov for næringsstoffer.

Eleven har kendskab til jordbundslære, herunder jordbundens sammensætning, jordens vandkapacitet, jorderosion, jordtemperatur, jordprøver og jordbundsanalyser.

Eleven har kendskab til sædskifte- og markplaner.

Eleven har kendskab til etablering af kulturafgrøder, herunder jordbehandlingsmetoder og teknikker.

Eleven har kendskab til overordnede principper for plantepleje og dyrkningsteknikker for hovedafgrøderne.

Eleven har kendskab til høst af kulturafgrøder, herunder høsttidspunkter og høstmetoder samt forhold omkring opbevaring af de høstede afgrøder.

Eleven har kendskab til forskellen på økologisk og konventionel plantedyrkning.

Eleven har erhvervet traktorkørekort.

Eleven kan under vejledning anvende simple maskiner og redskaber til markarbejde og/eller i stalde.

Eleven kan foretage rengøring og daglig vedligeholdelse af landbrugsmaskiner og tekniske installationer, som anvendes i en landbrugsbedrift eller bedrift med anden dyrehold.

Eleven har kendskab til anvendelse af simple maskiner, tekniske installationer og håndredskaber, som anvendes i en landbrugsbedrift eller bedrift med anden dyrehold.

Eleven har kendskab til sikkerhed ved anvendelse og vedligeholdelse af almindelige maskiner, tekniske installationer og håndredskaber, som anvendes i en landbrugsbedrift eller bedrift med anden dyrehold og kan udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget er fælles med landbrugsuddannelsen.

Økonomi

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan anvende matematik som et redskab til løsning af enkle erhvervsrettede økonomiske problemstillinger.

Eleven har kendskab til personlig økonomi, herunder personlige budgetter og opsparingsformer.

Eleven har kendskab til simpel kasseregistrering og driftsregnskabets hovedposter

Eleven har kendskab til markedsforholdene for hovedprodukter.

Eleven har kendskab til enkle produktionsøkonomiske beregninger.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget er fælles med landbrugsuddannelsen.

Vejledende fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på grundforløb, hovedforløb & uddannelsesår.

I modelskitserne for uddannelsens struktur er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles, planlægges og gennemføres som moduler i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser under skoleperioderne i hovedforløbet.

Fag

Grundforløb

Hovedforløb

Trin 1

Trin 2

1. år

2. år

3. år

4. år

Grundfag i alt 14,5 uger

 

 

 

 

Arbejdsmiljø – 1 uge

X

 

 

 

Biologi F– 2 uger

X

 

 

 

Førstehjælp og brandbekæmpelse – 0,5 uge

X

 

 

 

Læring, kommunikation og samarbejde – 1 uge

X

 

 

 

Miljø – 1 uge

X

 

 

 

Informationsteknologi F – 1 + 1 uge

X

X

 

 

Naturfag F, 2 uger

 

X

 

 

Engelsk F – 2 uger

 

 

X

 

Erhvervsøkonomi, 1 uge

 

 

X

 

Iværksætteri og innovation – 1 uge

 

 

X

 

Produktudvikling, produktion og service – 1 uge

 

 

 

X

Områdefag i alt 22,5 uger

 

 

 

 

Dyr – 2,5 uger

X

 

 

 

Fagmetodik – 3 uger

X

 

 

 

Kulturetablering og vedligeholdelse - 3 uger

X

 

 

 

Maskiner, redskaber og teknik – 2,5 uger

X

 

 

 

Planter og teknik – 1,5 uge

X

 

 

 

Økonomi – 1 uge

X

 

 

 

Dyrehold – 2 uger

 

X

 

 

Dyrekroppen – 2 uger

 

X

 

 

Smittebeskyttelse – 2 uger

 

X

 

 

Dyrevelfærd og adfærdsberigelse – 2 uger

 

X

 

 

Økologiske virksomhedsprincipper – 1 uge

 

 

 

X

Bundne specialefag i alt 8 uger

 

 

 

 

Specialet ”dyr i zoologiske anlæg”:

 

 

 

 

Hold af dyr i zoologiske anlæg, 4 uger

 

 

X

X

Zoo-teknik, 4 uger

 

 

X

X

Specialet ”forsøgsdyr”:

 

 

 

 

Dyreforsøgsteknik – 4 uger

 

 

X

X

Hold af forsøgsdyr – 4 uger

 

 

X

X

Specialet ”heste”:

 

 

 

 

Hold af hest – 4 uger

 

 

X

X

Hestestaldsteknik – 4 uger

 

 

X

X

Valgfri specialefag i alt 3 uger

 

X

 

 

Valgfag i alt 4 uger

 

 

 

 

Valgfag, 2 uger (trin 1)

 

X

 

 

Valgfag, 2 uger (trin 2)

 

 

X

X

Ad § 12

Hovedforløbet for trin 1: dyrepasserassistent omfatter områdefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og mål. (Overordnede mål fremgår af bekendtgørelsen):

Dyrehold

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende hold af dyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan gøre rede for fodring, foderplaner samt fodermidlers værdi, behandling og opbevaring.

Eleven har kendskab til foderomsætning og optagelse af næringsstoffer.

Eleven har kendskab til grundlæggende dyreadfærd, herunder simple observationer.

Eleven har kendskab til grundlæggende genetik og avl, herunder arts- og racebegrebet.

Eleven kan redegøre for avl, arvelighed, avlssystemer, mærkningssystemer, reproduktion, herunder kønsbestemmelse samt brunsttegn.

Eleven kan redegøre for grundlæggende adfærd og hormonernes betydning herfor.

Eleven har kendskab til krav til klima og ventilation i stalde.

Eleven har kendskab til forskellige staldsystemer, herunder brugen af redskaber og maskiner.

Eleven kan håndtere og passe forskellige dyrebesætninger, aflæse foderplaner/tavler, fodre og efter instruktion udarbejde simple foderplaner.

Eleven kan foretage daglig betjening og vedligeholdelse af tekniske installationer.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Dyrekroppen

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven har kendskab til udvalgte vertebraters anatomi og fysiologi samt opbygningen af celler og forskellige vævstyper.

Eleven har kendskab til fordøjelsessystemet, bevægeapparatets opbygning og funktion, blodkredsløbet, gasudvekslingen, sanse- og neurobiologi, osmoseregulering, kønsorganernes funktion ved formering og fosterudvikling.

Eleven kan gøre rede for optagelsens af næringsstofferne og deres betydning for stofskifte, skellets og musklers opbygning samt de vigtigste knogler og muskler på udvalgte dyregrupper.

Eleven kan gøre rede for kredsløbssystemets organer og funktion, urindannelsen og udskillelse af affaldsstoffer, de forskellige sanser og deres betydning for dyrs adfærd samt reproduktionscyklus.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Dyrevelfærd og adfærdsberigelse

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven har kendskab til dyreværnsloven og de tilhørende bekendtgørelser vedr. dyrevelfærd.

Eleven har kendskab til observationsteknik og adfærdsundersøgelser, herunder brugen af disse til vurdering af dyrs velfærd.

Eleven har kendskab til dyrs adfærds, fysiologiske og sundhedsmæssige behov, og brugen af disse ved vurdering af dyrs velfærd.

Eleven har kendskab til adfærdsberigelse, herunder miljøberigelse, aktivering og træning af dyr.

Eleven kan udarbejde adfærdsberigelsesplaner og anvende disse i det daglige arbejde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42361 Adfærd som redskab til vurdering af dyrevelfærd

– 42364 Miljøberigelse og aktivering af dyr.

Smittebeskyttelse

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende smittebeskyttelse på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til grundlæggende mikrobiologi, hygiejne og rutiner til at undgå smittespredning.

Eleven har kendskab til immunforsvarets funktion, herunder serum og vaccination.

Eleven kan redegøre for de almindeligste sygdomstegn hos dyr (vertebrater), krav til hygiejne, smitteforebyggelse, forebyggelse af sygdomme, principper og regler for hygiejne og sundhed og aflivning af dyr.

Eleven kan anvende og indgive medicin efter instruktion og anvende forskellige aflivningsmetoder.

Eleven kan foretage rengøring og desinficere stalde, anlæg og andre driftsrum .

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad § 13

Hovedforløbet for den afsluttende del af dyrepasseruddannelsen omfatter områdefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og mål. (Overordnede mål fremgår af bekendtgørelsen):

Økologiske virksomhedsprincipper

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til økologiske sammenhænge, bæredygtige principper indenfor planteavl og dyrehold og idégrundlag og målsætning for økologiske virksomheder.

Eleven har kendskab til miljø- og ressourcestyringsredskaber, certificeringer, grønne regnskaber, miljømærkeordninger samt principielle forskelle mellem økologisk og konventionel driftsformer.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad §14

Undervisningen i hovedforløbet for den afsluttende del af dyrepasseruddannelsen med specialet ”dyr i zoologiske anlæg” omfatter bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og mål (Overordnede mål fremgår af bekendtgørelsen):

Hold af dyr i zoologiske anlæg

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende zoologiske anlæg på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til fodring, foderets ernæringsmæssige værdi, dyrets foderbehov, vurdering af foderkvalitet, opbevaring og konservering af foder.

Eleven har kendskab til udarbejdelsen og justering af foderplaner til dyr i zoologiske anlæg.

Eleven har kendskab til sygdom og sundhed hos dyr i zoologiske anlæg samt forholdsregler ved omgang med syge dyr, hygiejne, immunologi og parasitologi.

Eleven kan redegøre for behandling af de almindeligste forekommende sygdomme hos dyr i zoologiske anlæg, den daglige rengøring og hygiejne.

Eleven har kendskab til dyrs adfærd i zoologiske anlæg med udgangspunkt i dyrs naturlige adfærdsformer og ændringer af disse i fangenskab.

Eleven har kendskab til observationstekniker og metoder til adfærdsberigelse af dyr i zoologiske anlæg.

Eleven har kendskab til foderskift- og yngeladfærdsobservationer.

Eleven har kendskab til avlsarbejde og avlsteknikker, herunder flushing,

Eleven har kendskab til den veterinære lovgivning vedr. hold af dyr i fangenskab,

Eleven kan varetage daglig pasning og håndtering af dyr, herunder fodring, foderkontrol, rengøring, aktivering og adfærdsberigelse.

Eleven kan foretage adfærdsobservationer.

Eleven kan forestå medicinbehandling af syge dyr og passe disse.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Zoo-teknik

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer inden for zoo-teknik på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til zoologiske havers formål og opgaver, herunder bevarelsen af truede arter og deres økosystemer, internationalt avlssamarbejde, stambøger og reproduktionskontrol.

Eleven har kendskab til lovgivning vedrørende hold af dyr i zoologiske anlæg samt lovgivning om import og eksport af zoologiske dyr.

Eleven har kendskab til publikumsservice og formidling, herunder skiltning og undervisning om dyr i zoologiske anlæg.

Eleven kan deltage i publikumsservice og den daglige formidling omkring dyrene og zoologiske anlægsarbejde og foretage registrering, observation og identifikation til international registrering.

Eleven kan deltage ved design af anlæg, indretning af bygninger, bure og udendørsområder til dyr i udstillinger, under hensyntagen til sikkerhedsforanstaltninger for dyr og mennesker.

Eleven kan redegøre for forhold omkring krav til tekniske installationer herunder klima, akustik, sikkerhed, vandkvalitet og materialer ved indretning af zoologiske anlæg.

Eleven kan redegøre for management af zoologiske haver.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad § 15

Undervisningen i hovedforløbet for den afsluttende del af dyrepasseruddannelsen med specialet ”forsøgsdyr” omfatter bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og mål (Overordnede mål fremgår af bekendtgørelsen):

Hold af forsøgsdyr

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer angående hold af forsøgsdyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for håndteringen af forsøgsdyr.

Eleven har kendskab til fodring, foderblandinger og foderkvalitet.

Eleven har kendskab til forsøgsdyrs sundhed og sygdomme samt forholdsregler ved omgangen med dyr i forsøg, hygiejne, immunologi og relevant parasitologi.

Eleven har kendskab til grundlæggende genetik og bioteknologi og fremstilling af genetisk modificerede forsøgsdyr og deres brug i den biomedicinske forskning.

Eleven kan redegøre for avl og reproduktion af forsøgsdyr, herunder avlssystemer og dertil hørende bioteknologisk brug, genetisk kontrol og avl af genetisk modificerede forsøgsdyr.

Eleven har kendskab til forsøgsdyrs adfærd med udgangspunkt i dyrs naturlige adfærdsformer og ændringer af disse i fangenskab, grundlæggende adfærdsbiologi samt adfærdsberigelse af forsøgsdyr.

Eleven kan udføre daglig pasning og pleje af forsøgsdyr, herunder fodring, renholdelse, håndtering og adfærdsberigelse og varetage avlen af forsøgsdyr.

Øvrige rammer

Undervisningen tilrettelægges med afsæt i Justitsministeriets regler for kvalifikationskrav for personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr p.t. Justitsministeriets bekendtgørelse om kvalifikationskrav for personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Dyreforsøgsteknik

Niveau

Avanceret

Varighed

Antal uger 4,0

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer inden for dyreforsøgsteknik på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til lovgivning og internationale retningslinier for kvalitetssikring og sikkerhedsforskrifter, dyreværnsmæssige krav til dyreforsøg, herunder 3R, grundlæggende operationsteknikker og planlægning og gennemførelse af videnskabelige forsøg.

Eleven kan redegøre for lovgivningen vedrørende forsøgsdyr samt etiske aspekter vedrørende dyreforsøg.

Eleven kan redegøre for relevante laboratorie- og injektionsteknikker, herunder håndtering og aflivningsteknikker, udtagning af organer og andre prøver, omgangen med kemiske stoffer, herunder brugen af værnemidler, anæstesi, smertebehandling og medicinering af dyr samt tekniske installationer, barrieresystemer og dertil hørende sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger.

Eleven kan udføre dyreforsøg herunder relevante operations-, laboratorie- og injektionsteknikker.

Eleven kan forestå medicin- og smertebehandling af syge dyr og dyr i forsøg, foretage observationer, identifikation og registrering af dyrene i forsøgsdyrstalden og varetage kvalitetsstyring i forsøgsdyrstalden, samt deltage i fornyelsesprocesser i besætningen

Øvrige rammer

Jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om kvalifikationer for personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad § 16

Undervisningen i hovedforløbet for den afsluttende del af dyrepasseruddannelsen med specialet ”heste” omfatter bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og mål (Overordnede mål fremgår af bekendtgørelsen):

Hold af hest

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende hold af hest på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til fodring, foderets ernæringsmæssige værdi, hestens foderbehov, foderkvalitet og foderproduktion, planlægning og produktion af grovfoder, græsdyrkning og foldskifte.

Eleven har kendskab til hestens anatomi, fysiolog, etiske forhold, og avl.

Eleven har kendskab til hygiejne, immunologi og parasitologi, sundhed og almindelige sygdomme.

Eleven har kendskab til behandling af de almindeligste forekommende sygdomme hos hest.

Eleven har kendskab til økonomi ved hestehold.

Eleven har kendskab til hestens adfærd med udgangspunkt i dyrets naturlige adfærdsformer og ændringer af disse i fangenskab.

Eleven kan redegøre for grundlæggende adfærdsbiologi samt etiske aspekter ved hold af hest.

Eleven har kendskab til reproduktionsforhold, avlsarbejde, avlsplanlægning, herunder avlsværdital, racer, eksteriør, index og avlsmål.

Eleven kan deltage i registrering og behandling af almindelige sygdomme hos heste.

Eleven kan foretage daglig fodring, herunder planlægge indkøb af foder.

Eleven kan foretage daglig pasning, håndtering, adfærdsberigelse og motionering af heste samt medvirke ved opdragelse af ungdyr.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Hestestaldsteknik

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende hestestaldsteknik på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for praktisk hestehold, herunder registrering, håndtering og sikkerhed.

Eleven kan udføre daglig pasning og træning af hest, foretage, registreringer, identifikation og observationer.

Eleven har kendskab til lovgivning, internationale retningslinier og forsikringsforhold vedr. hold af, transport og handel med heste.

Eleven har kendskab til indretning og dimensionering af hestestalde, ridehuse, ridebaner og folde til heste, herunder tekniske installationer.

Eleven kan vedligeholde sadel og seletøj samt andet relevant udstyr, som anvendes ved hestehold.

Øvrige rammer

Faget indeholder ikke egentlig ridetræning.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad § 17

Hovedforløbet for trin 1: dyrepasserassistent omfatter desuden valgfri specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og mål:

Indretning af dyreanlæg

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til materialeanvendelse ved bygning af anlæg til større dyr, bygningsteknik og sikkerheden ved opstaldning af større dyr, biotop- og plantekendskab og planters egenskaber i anlæg.

Eleven kan redegøre for anlæggets og dyrepasserens betydning for dyrets adfærd og velfærd samt dyrets adfærdsmæssige behov.

Eleven kan bedømme anlægs adfærdsmæssige værdi for dyrene og indrette samt ændre eksisterende anlæg og stalde til større dyr, så dyrene i disse aktiveres optimalt.

Eleven har kendskab udstillingsteknik og de forskellige materialer der anvendes i dekorationsteknik.

Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem dyr og planter i forskellige biotoper og disses økologi og anlægsdesign og udstillingsprincipper.

Eleven kan udvælge planter og materialer til dekorationerne, under hensyntagen til den udvalgte dyreart og indrette biotopanlæg til en udvalgt art.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Særlige dyregrupper

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende særlige dyregrupper på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til indretning af bygninger og anlæg til udvalgte dyr, herunder tekniske installationer, klima, akustik og sikkerhed.

Eleven har kendskab til hold og evt. udstilling af udvalgte dyr i/på f. eks. besøgslandbrug, museum m.m.

Eleven kan redegøre for foderets ernæringsmæssige værdi og kvalitet samt udvalgte dyrs foderbehov.

Eleven kan udføre daglig pasning af udvalgte dyr samt foretage registrering, observation og identifikation.

Eleven har kendskab til relevant lovgivning på området.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Akvarie- og terrarieteknik

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende akvarie- og terrarieteknik på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til sundhed og sygdom hos fisk og terrariedyr, klimaregulering og vandets fysiske / kemiske egenskaber.

Eleven har kendskab til de almindelige terrarieplanter og vandplanter, herunder deres betydning for klimaet og vandkvaliteten.

Eleven kan redegøre for de tekniske installationer og deres betydning for hold af dyr i akvarier og terrarier.

Eleven kan anvende og vedligeholde tekniske hjælpemidler, der bruges i forbindelse med akvarier og terrarier.

Eleven kan indrette akvarier og terrarier til udstilling af dyr, under hensyntagen til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov samt dyrets krav til biotopen.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Adfærd som værktøj til vurdering af dyrevelfærd (FKB 2642 - mål 42361)

Varighed

1 uge

Mål

Deltageren kan foretage adfærdsobservationer på dyrehold, samt indsamle oplysninger omkring sundhed, fysiologi og miljø.

Deltageren kan foretage en velfærdsvurdering af dyreholdet og deltage i de daglige forbedringer af velfærden hos dyrehold.

Bedømmelse

gennemført/ikke gennemført

Merit

Merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42361 Adfærd som værktøj til vurdering af dyrevelfærd

Miljøberigelse og aktivering af dyr (FKB 2642 – mål 42364)

Varighed

1 uge

Mål

Deltageren kan vælge og anvende egnede materialer til indretning af stalde og dyreanlæg, under hensyntagen til miljøberigelse og den heraf følgende aktivering.

Deltageren kan foretage en vurdering af anlægsdesign under hensyntagen til publikum, arbejdsrutiner, arbejdssikkerhed, indretning, hygiejne, miljøberigelse og aktivering af dyrene.

Deltageren kan anvende forskellige adfærdsberigelsesmetoder og teknikker, under hensyntagen til dyrenes naturlige adfærdsmæssige og fysiologiske behov.

Deltageren kan planlægge og tilrettelægge indretning af stalde og dyreanlæg samt udarbejde berigelsesprogrammer for dyrene.

 

Bedømmelse

gennemført/ikke gennemført

Merit

Merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42364 Miljøberigelse og aktivering af dyr

Fodring af eksotiske dyr (FKB 2642 - mål 42359)

Varighed

1 uge

Mål

Deltageren kan sammensætte og justere en foderplan til eksotiske dyr og anvende moderne fodringsteknikker under hensyntagen til dyrenes adfærd, forskellige fodermidlers egenskaber og fodringsbetingede sygdomme.

Bedømmelse

gennemført/ikke gennemført

Merit

Merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

– 42359 Fodring af eksotiske dyr

Biodiversitet og zoologi

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til grundlæggende evolutionsbiologi, zoologi, zoogeografi og relevant økologi.

Eleven har kendskab til arts og racebegrebet i zoologien, klassifikationsbegreber og navngivning af hvirveldyr.

Eleven kan redegøre for den biologiske mangfoldighed med udgangspunkt i udvalgte truede arter og deres habitat, principperne ved reintroduktion og opformering af truede arter i naturen samt de økologiske, etiske og politiske aspekter ved genudsætning.

Eleven kan selvstændigt fremskaffe informationsmateriale om truede arter og deres bevaring samt deltage forberedelserne ved genudsætning af truede arter til naturen.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Formidling af viden om dyr

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til grundlæggende pædagogiske principper og metoder, forskellige målgrupper og målet med formidlingen, planlægning og indhold i formidling og virkemidler, pjecer, skiltning, video, speak, og rundvisninger.

Eleven kan redegøre for mål og indhold, planlægning og struktur, målgruppens behov, viden og brugen af virkemidler.

Eleven kan udarbejde informationsmateriale.

Eleven kan foretage en rundvisning og holde et foredrag om et relevant emne.

Eleven kan skrive et mindre indlæg om et relevant emne, eksempelvis til et fagtidsskrift.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Laboratorieundersøgelser

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til, hvorledes forskellige påvirkninger har indflydelse på blod og urins sammensætning, blodets celler og kemiske sammensætning, herunder brugen af forskellige tests og urins sammensætning, herunder krystaller og celler.

Eleven kan redegøre for blod, herunder hæmatokrit og sænkning og urins egenskaber, herunder sticks samt makroskopisk og mikroskopisk vurdering.

Eleven kan håndtering og udtagning af blod- og urinprøver og foretage simple laboratorieundersøgelser .

Eleven har kendskab til forskellige parasitters livscyklus og deres forekomst.

Eleven kan håndtere, udtage og undersøge forskellige prøver for parasitter og bestemme disse ved mikroskopi.

Eleven har kendskab til behandling af parasitter.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende laboratorieundersøgelser på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Udvidet avl og bioteknologi

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til populationsgenetik, herunder udregning af ud og indavlsfrekvenser, betydningen af miljø og arv ved selektion, genetisk drift og heritabilitet samt udvælgelse af egenskaber.

Eleven kan redegøre for Hardy-Weinberg-ligevægten, betydningen af selektion og genetisk drift samt arv og miljøs betydning ved polygen nedarving.

Eleven har kendskab til genetiske arbejds- og analysemetoder, herunder gel-elektroforese, PCR, Southern blotting og Dna-chips.

Eleven kan redegøre for kloning og genetisk manipulerede dyr, herunder konjugation, plasmid overførsel, rekombination, transduktion.

Eleven kan redegøre for avl af genetisk manipulerede dyr, herunder genetisk og fænotypisk kontrol samt vedligeholdelse af manipulationen i avlen.

Eleven kan anvende populations genetiske betragtninger ved arbejdet med avl af forsøgsdyr og forestå genetisk og fænotypisk kontrol samt foretage journalføring, herunder mærkning og registrering af genetisk manipulerede dyr.

Øvrige rammer

Deltagelse i faget forudsætter, at det valgfrie speciale fag ”Hold af forsøgsdyr” er bestået.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Brugen af dyr i biologisk og medicinsk forskning

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til brugen af ikke alm. forsøgsdyr i videnskabelige forsøg, herunder lovgivning og etik.

Eleven har kendskab til speciel anatomi og fysiologi hos ikke alm. forsøgsdyr.

Eleven har kendskab til brugen af dyr ved biologiske undersøgelser.

Eleven kan redegøre for sundhed og sygdom, herunder sundhedsstatus og omgangen med syge dyr.

Eleven kan redegøre for adfærd og velfærd ved hold af ikke alm. forsøgsdyr til forsøg.

Eleven kan passe, pleje, håndtere og træne ikke alm. forsøgsdyr og udføre relevante injektionsteknikker og udtage prøver.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende brugen af dyr i biologisk og medicinsk forskning på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Kendskab til udførelse af dyreforsøg

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til hold og avl af forsøgsdyr, de forskellige typer af forsøgsdyr. dyreværnsmæssige krav til dyreforsøg, herunder 3R, grundlæggende operationsteknikker samt planlægning og gennemførelse af videnskabelige forsøg.

Eleven kan redegøre for staldsystemer og barriereforanstaltninger, forsøgsdyrs-lovgivningen samt etiske aspekter vedrørende dyreforsøg, relevante laboratorie- og injektionsteknikker, herunder håndtering og aflivningsteknikker samt anæstesi, smertebehandling og medicinering af dyr.

Eleven kan udføre dyreforsøg herunder relevante operations-, og

laboratorie- og injektionsteknikker samt aflivning af dyr og forestå medicin og smerte behandling af syge dyr og dyr i forsøg jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om kvalifikationer til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i forbindelse med udførelse af dyreforsøg på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Hold af dyr til salg

Niveau

Begynder

Varighed

2 uger

Mål

Eleven har kendskab til de processer der forekommer i forbindelse med indkøb og salg af dyr.

Eleven har kendskab til relevant lovgivning på området og regler for import og eksport af dyr.

Eleven har kendskab til foderets ernæringsmæssige værdi, dyrenes foderbehov og foderkvalitet.

Eleven har kendskab til sygdom og sundhed hos dyr i dyrehandel samt smittebeskyttelse og forholdsregler ved omgang med syge dyr.

Eleven har kendskab til relevante varegrupper, kundebetjening, styring af lager og indkøb.

Eleven har kendskab til udstilling og opbevaring af dyr i butikker.

Eleven kan varetage den daglige pasning af dyr i dyrehandel.

Eleven kan deltage i markedsføring, salg og indkøb af dyr og produkter til dyr.

Eleven kan foretage registrering, observation og identifikation af dyrene.

Eleven har kendskab til anvendelsen af tekniske hjælpemidler i dyrehandler.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende dyrehold i salgsøjemed på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Udarbejdelse af pasningsvejledning

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven får kendskab til udarbejdelse af pasningsvejledninger.

Eleven skal kunne redegøre for teorien og lovgivningen der ligger bag pasningsvejledninger.

Eleven har kendskab til hvorledes dyrets adfærd, fysiologi og sundhed tilgodeses i den daglige pasning.

Eleven skal selvstændigt kunne udarbejde pasningsvejledninger.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Hesteracer og deres anvendelse

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til racens avlspolitik, økonomien i holdet af den på gældende race, samt racens brugsegenskaber, herunder f.eks. anvendelse i konkurrencesport.

Eleven kan redegøre for racens avlsmål, udbredelse og -reproduktion (i korte træk), samt racens karakteristika/karakteristiske egenskaber; herunder racens eksteriør og brugsegenskaber.

Eleven kan udføre en mundtlig præsentation af en selvvalgt hesterace, således at udenforstående kan få et kvalificeret indtryk af den pågældende race.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Rideteori og motionering af heste

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven har kendskab til rideteori, (herunder valg af egnede heste til forskellige rideformål), samt hvilke krav, der stilles til heste på forskellige uddannelsesniveauer.

Eleven har kendskab til korrigerede ridning af heste med forskellige hyppigt forekommende, ridemæssige problemer.

Eleven kan redegøre for tilridningsprocedurer for unge heste, samt korrekt opvarmning og løsgøring af heste, daglig ridning, og genoptræning af heste efter en skadespause.

Eleven kan medvirke ved daglig motionering af heste af hensyn til hestens velfærd.

Eleven kan medvirke ved genoptræning af heste efter en skadespause.

Eleven kan gøre rede for rytterens grundlæggende indvirkning på- og kommunikation med heste; herunder belønning og korrektion.

Øvrige rammer

Der kan ikke stilles krav til elevens forudgående ridekundskaber.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Hest og rytter

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har kendskab til forskellige kommunikationsmetoder, samt forskellige måder, at vejlede andre i emner vedrørende heste.

Eleven har kendskab til forskellige træningsmetoder indenfor hestehviskere.

Eleven kan redegøre for egne professionelle grænser og kunnen i relation til heste.

Eleven kan planlægge og udføre vejledning af andre, i korrekt omgang med- og anvendelse af heste; herunder sikkerhed, røgt og pleje osv.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Hold af akvakulturer

Niveau

Begynder

Varighed

Antal uger 2,0

Mål

Eleven har kendskab til daglig pasning og drift af akvakulturer i dambrug, havbrug og recirkulerende anlæg.

Eleven har kendskab til fiskenes foderbehov, foderets ernæringsmæssige værdi og foderkvalitet.

Eleven kan udføre daglig pasning, fodring og forestå håndtering af fisk.

Eleven har kendskab til sygdom og sundhed hos fisk i akvakulturer samt forholdsregler ved omgang med syge dyr.

Eleven har kendskab til behandlingen af de almindeligste fiskesygdomme.

Eleven kan deltage i arbejdet med sortering, bedøvelse, bløgning, slagtning, rensning og nedkøling af fisk.

Eleven har kendskab til avl af fisk og avlsarbejde, herunder forædlingsformer.

Eleven har kendskab til relevant lovgivning på området.

Eleven har kendskab til betjening og daglig vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler og installationer.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Overvågning af fisk og vandmiljø

Niveau

Rutine

Varighed

Antal uger 1,0

Mål

Eleven kan foretage daglig observation og management af dam- og havbrug eller recirkulationsanlæg.

Eleven har kendskab til forskellige pc-løsninger til brug ved dokumentation og overvågning.

Eleven har kendskab til vandrensning, herunder tekniske installationer samt dimensioner.

Eleven har kendskab til vandkvalitetens betydning og indvirkning på fisks stofskifte og ædelyst.

Eleven har kendskab til akvakulturs indvirkning på miljøet.

Eleven har kendskab til de forskellige rensemetoders virkemåder.

Eleven har kendskab til måling af abiotiske faktorer herunder, UV og Ozon.

Eleven kan foretage daglig kontrol og vedligeholdelse af teknisk udstyr og installationer.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad § 19

Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen skal indeholde følgende obligatoriske (og evt. valgfrie) kompetencemål inden for definerede arbejdsområder - fordelt på trin og specialer.

Trin 1: dyrepasserassistent.

Arbejdsområde

Pasning, håndtering og fodring af dyr

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre daglig fodring af dyr og/eller fisk

Eleven kan tilberede og fremstille fodermidler til dyr og/eller fisk

Eleven kan foretage udrensning og rengøring af bure, akvarier og øvrige dyreanlæg

Eleven kan udføre almindelig soignering og pleje af dyr

Eleven kan foretage velfærds- og sygdomsovervågning

Eleven kan foretage indfangning, flytning og mærkning af dyr og/eller fisk

Eleven kan vedligeholde inventar, bure, indhegning m.m. i stalde og dyreanlæg

Eleven kan betjene, indstille og vedligeholde almindeligt teknisk udstyr.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan deltage i markedsføring, salg og indkøb af dyr og produkter til dyr.

Eleven kan udføre arbejdsopgaver med kundebetjening, vejledning og informationsformidling

Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forbindelse med kønsbestemmelse, parring og fødselsovervågning

Trin 2: dyrepasser, dyr i zoologiske anlæg.

Arbejdsområde

Pasning og fodring af dyr i zoologiske anlæg

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre daglig fodring af dyr i zoologiske anlæg

Eleven kan tilberede og fremstille fodermidler til dyr og/eller fisk

Eleven kan observere og registrere informationer vedr. dyrenes ernæringstilstand og sundhed.

Eleven kan deltage i udarbejdelsen af foderplaner og foretage foderkontrol

Eleven kan foretage udrensning og rengøring af bure, akvarier og øvrige dyreanlæg

Eleven kan udføre almindelig soignering og pleje af dyr

Eleven kan foretage velfærds- og sygdomsovervågning

Eleven kan foretage indfangning, flytning og mærkning af dyr og/eller fisk

Eleven kan vedligeholde inventar, bure, indhegning m.m. i stalde og dyreanlæg

Eleven kan betjene, indstille og vedligeholde almindeligt teknisk udstyr.

Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forbindelse med kønsbestemmelse,

parring og fødselsovervågning

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan forestå medicinbehandling af syge dyr og passe disse.

Eleven kan varetage avl af foderdyr.

 

Arbejdsområde

Adfærdsberigelse af dyr i zoologiske anlæg

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan varetage normalt forekommende arbejdsopgaver med adfærdsberigelse af dyr i zoologiske anlæg.

Eleven kan foretage adfærdsobservationer og adfærdsundersøgelser

Eleven kan medvirke ved udarbejdelse af adfærdsberigelsesplaner for zoodyr i zoologiske anlæg.

Eleven kan observere og registrere informationer vedr. dyrenes adfærd.

Eleven kan iværksætte foranstaltninger til miljøberigelse, aktivering og

træning af dyr.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan vurdere dyrs velfærd

Eleven kan formidle og informere om dyr i de enkelte dyreanlæg.

 

Arbejdsområde

Indretning og vedligeholdelse af dyreanlæg

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan varetage indretningen og vedligeholdelse af forskellige typer af dyreanlæg og dertilhørende tekniske installationer og tekniske hjælpemidler.

Eleven kan foretage valg af funktionelle materialer ved opbygning og indretning af dyreanlæg

Eleven kan udvælge planter og materialer til dekorationer ved dyreanlæg

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan bedømme dyreanlægs adfærdsmæssige værdi for dyrene

Trin 2: dyrepasser, forsøgsdyr.

Arbejdsområde

Pasning og fodring af forsøgsdyr

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre daglig fodring af forsøgsdyr

Eleven kan tilberede og fremstille fodermidler til forsøgsdyr

Eleven kan observere og registrere informationer vedr. dyrenes ernæringstilstand og sundhed.

Eleven kan foretage udrensning og rengøring af bure og øvrige dyreanlæg

Eleven kan foretage velfærds- og sygdomsovervågning

Eleven kan foretage indfangning, flytning og mærkning af forsøgsdyr

Eleven kan vedligeholde inventar, bure m.m. i forsøgsdyrsstalde.

Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forbindelse med kønsbestemmelse, parring og fødselsovervågning

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med avl og reproduktion.

Eleven kan betjene og vedligeholde almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler og installationer.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan foretage adfærdsobservationer om medvirke ved udarbejdelse af adfærdsberigelsesplaner.

 

Arbejdsområde

Dyreforsøg

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver med observationer, identifikation og registrering af dyrene i forsøgsdyrsstalden.

Eleven kan deltage i dyreforsøg, herunder relevante operations-, laboratorie- og injektionsteknikker.

Eleven kan deltage i medicinering og smertebehandling af syge dyr og dyr i forsøg.

Eleven kan betjene og vedligeholde almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler og installationer.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan udføre arbejde i forbindelse med pasning af dyr i isolator.

Eleven kan deltage i arbejde med avl af genetisk manipulerede forsøgsdyr.

Trin 2: dyrepasser, heste.

Arbejdsområde

Pasning, fodring og håndtering af heste

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver med håndtering, pasning og fodring af heste

Eleven kan observere almindelige sygdomme hos heste og deltage i behandlingen.

Eleven kan foretage indkøb af foder og medvirke ved produktion af grovfoder.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan medvirke ved træning og motionering af heste.

Eleven kan medvirke ved opdragelse og træning af ungdyr

 

Arbejdsområde

Staldteknik og udstyr

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan medvirke ved indretningen og dimensionering af hestestalde og folde.

Eleven kan betjene, indstille og vedligeholde almindeligt teknisk udstyr i hestestalde.

Eleven kan vedligeholde sadel og seletøj samt andet relevant hesteudstyr.

Praktikuddannelsen skal videreføre, udbygge og supplere de kvalifikationer, som er opnået gennem skoleundervisningen, således at eleven kan opnå færdigheder og viden samt personlig kompetence til selvstændigt at planlægge og gennemføre de arbejdsopgaver, som er forbundet med arbejdet.

Det skal tilstræbes, at uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, og at eleven ved afslutningen af sidste praktikperiode når et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet. Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver skal så vidt muligt tilpasses virksomhedens arbejdsgang og den fortsatte undervisning. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til i samarbejde at løse nye problemstillinger.

Ved praktikperiodens begyndelse på en praktikvirksomhed, skal eleven have en grundig introduktion til virksomheden, dens forskellige arbejdsområder og til virksomhedens daglige drift. I øvrigt skal eleven indskærpes nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav og de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden, vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr og maskiner efterleves.

Uddannelsesstyrelsen, den 17. august 2005

Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Sandra HansenBilag 1

Kompetencebeskrivelse for uddannelsen til dyrepasser

Nedenfor beskrives kernekompetencer – det vil sige typiske arbejdsopgaver og arbejdserfaringer, som opnås i uddannelsens praktikdel.

Adgangskrav

Adgangskravene til grunduddannelse for voksne (GVU) er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en uddannelsesplan 1) :

1) er fyldt 25 år,

2) har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og

3) har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

Den enkelte skole kan tilrettelægge tilbud til ansøgeren om kompetenceafklarende forløb. Skolen skal endvidere give de ansøgere, der måtte ønske det, mulighed for praktisk afprøvning af færdigheder m.v. 2)

Kompetencebeskrivelsen er et udtryk for de kompetencer, som en typisk erhvervsuddannelseselev vil have opnået gennem sin praktikuddannelse i uddannelsen til dyrepasser.

Ansøgeren vurderes udfra

1) En teknisk faglig synsvinkel

= Den teoretisk faglige indsigt i området

2) En almen faglig synsvinkel

= De generelle aspekter ved det samlede brancheområde

3) Læse- og regnefærdigheder

= Niveau svarende til 9. klasses afgangseksamen.

4) En praktisk faglig synsvinkel

= Det praktisk udførte arbejde indenfor faget

Dyrepasserassistent:

Kan på avanceret niveau:

udføre normal daglig håndtering og pasning af forskellige dyregrupper

foretage daglig fodring af dyr fisk

udføre udmugning og rengøring

udføre almindelig soignering og pleje

Kan på rutineniveau:

foretage kønsbestemmelse

foretage indfangning, flytning, mærkning af dyr

yde hjælp ved fødsler eller tilsvarende

foretage velfærds- og sygdomsovervågning

vedligeholde inventar, bure, indhegning m.m. i stalde og dyreanlæg,

betjene og vedligeholde tekniske hjælpemidler i stalde og dyreanlæg

udføre arbejdsopgaver med kundebetjening/vejledning og/eller informationsformidling

Kan praktisk anvende viden om:

pasning og håndtering af forskellige dyregrupper

fodring og anvendelse af foderplaner

Har:

viden om og forståelse af det praktiske arbejde som dyrepasserassistent

Dyrepasser:

Kan på avanceret niveau:

Foretage daglig fodring af dyr/fisk

bedømme foderkvalitet og foderstand/huld

tilberede og evt. fremstille foder

udføre udmugning, rengøring og evt. desinfektion

udføre almindelig håndtering og pasning af dyr/fisk

udføre almindelig soignering og pleje

udføre notatføring og dataregistrering

Kan på rutineniveau:

foretage kønsbestemmelse og evt. brunst- og drægtighedskontrol

foretage indfangning, fiksering, flytning, mærkning og evt. aflivning af dyr/fisk

yde hjælp ved fødsler eller tilsvarende

foretage velfærds- og sygdomsovervågning

foretage parasitbehandling og evt. vaccination

foretage kontrol af klima og/eller vandkvalitet

vedligeholde inventar, indhegning og/eller dyre- og fiskeanlæg

betjene og vedligeholde tekniske hjælpemidler

udføre arbejdsopgaver med kundebetjening/vejledning og/eller informationsformidling

Kan praktisk anvende viden om:

pasning og håndtering af dyr

udarbejdelse og anvendelse af foderplaner

diagnosticering af sygdomme

aktivering og adfærdsberigelse

avl og reproduktion

Har:

viden om og forståelse af det praktiske arbejde som dyrepasser


1) jf. § 3., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000.

2) jf. § 5. stk. 4., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000.Bilag 2

Meritangivelse for uddannelsen til dyrepasser

Med hensyn til grundfag henvises der til Bekendtgørelse om merit for vise fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen) nr. 539 af 19. juni 1996.

Fagets navn

Meritangivelse

Områdefag i grundforløbet:

1. Fagmetodik

2. Maskiner, redskaber og teknik

3. Kulturetablering og vedligeholdelse

– tilsvarende områdefag fra andre indgange

– hel eller delvis merit for obligatoriske- og valgfag fra Landbrugets grunduddannelse

 

Områdefag i grundforløbet der er særlige for hovedforløbet:

1. Dyr

4. Planter og teknik

5. Økonomi

– Hel eller delvis merit for tilsvarende områdefag fra landbrugsuddannelsen

– hel eller delvis merit for obligatoriske- og valgfag fra Landbrugets grunduddannelse

 

Områdefag i hovedforløbet:

1. Dyrehold

2. Dyrekroppen

3. Smittebeskyttelse

4. Økologiske virksomhedsprincipper

5. Dyrevelfærd og adfærdsberigelse.

– hel eller delvis merit for områdefag og specialefag i landbrugsuddannelse

– hel eller delvis merit for obligatoriske- og valgfag fra Landbrugets grunduddannelse

 

Specialefag i hovedforløbet:

1. Hold af dyr i zoologiske anlæg

2. Zoo-teknik

3. Hold af forsøgsdyr

4. Dyreforsøgsteknik

5. Hold af hest

6. Hestestaldsteknik

7. Indretning af dyreanlæg

8. Særlige dyregrupper

9. Akvarie- og terarieteknik

10. Adfærd som værktøj til vurdering af dyrevelfærd

11. Miljøberigelse og aktivering af dyr

12. Fodring af eksotiske dyr

13. Biodiversitet og zoologi

14. Formidling af viden om dyr

15. Laboratorieundersøgelser

16. Udvidet avl og bioteknologi

17. Brugen af dyr i biologisk og medicinsk forskning

18. Kendskab til udførelse af dyreforsøg

19. Hold af dyr til salg

20. Udarbejdelse af pasningsvejledning

21. Hesteracer og deres anvendelse

22. Rideteori og praktisk rining

23. Hest og rytter

24. Hold af akvakulturer

25. Overvågning af fisk

– eleven får hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

 

1. Fodring af eksotiske dyr

2. Adfærd som værktøj til vurdering af dyrevelfærd

3. Miljøberigelse og aktivering af dyr