Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 458 af 10. juni 2005 om
væksthusgartneruddannelsen

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

 

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

 

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation , som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl . Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

 

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

 

Denne vejledning erstatter vejledning af nr. 9416 af 14/06/2002

 

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

1) Uddannelsen er trindelt.

2) Der er foretaget ændringer i fagenes navne og indhold.

3) Der er indført afsluttende prøve.

4) Der er ændret i fagfordelingen mellem trin 1 (det tidligere delkompetenceforløb) og den resterende del af uddannelsen.

 

Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

Kapitel 1

Uddannelsens navn m.v.

Ad §§ 1 - 2

Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som væksthusgartner eller væksthusgartnerassistent. Kompetencen som væksthusgartner eller væksthusgartnerassistent omfatter både de aktuelle og konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og viden, samt udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videreuddannelse.

 

Udviklingen af de fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kompetencer skal bidrage til at gøre væksthusgartneruddannelsen til en erhvervsuddannelse og samtidig en ungdomsuddannelse.

 

Den uddannede væksthusgartner og væksthusgartnerassistent skal, såvel alene som i samarbejde med kolleger og arbejdsleder, kunne planlægge og udføre sit arbejde efter givne instruktioner. Den uddannede skal kunne tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, enten alene eller ved samarbejde i mindre arbejdsgrupper, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

 

Fokusområder i løbet af uddannelsen.

 

Fokusområder er betegnelsen på de kompetencer, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i. Beskrivelsen af fokusområder skal medvirke til at give uddannelsesforløbet progression. Kompetencebeskrivelserne tager udgangspunkt i det overordnede beskrivelsesniveau, der findes for uddannelsesmålene i bekendtgørelserne. Med udgangpunkt i bekendtgørelsens målbeskrivelser kan fokusområderne også beskrives som større helheder relateret til konkrete opgaveløsninger i en virksomhed.

 

Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer.

 

Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene bør vægtes og periodiseres i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden.

 

Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlag for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

 

Skema som angiver kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden fremgår af næste side.

 

 

1. uddannelsesår

2. uddannelsesår

3. uddannelsesår

4. uddannelsesår

Grundforløb

Hovedforløb

Trin 1

Trin 2

Væksthusgartnerassistent

Væksthusgartner

Faglige og erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til enkle og overskuelige faglige opgaver.

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til overskuelige faglige opgaver.

Eleven kan analysere faglige informationer og anvende de indsamlede data i forhold til en given faglig opgave.

Eleven kan analysere faglige informationer og anvende de indsamlede data i forhold til et givet fagligt problem.

Eleven kan i mindre omfang deltage i arbejdet med pasning af almindelige kulturer.

Eleven kan i noget omfang deltage i arbejdet med pasning af almindelige kulturer.

Eleven kan deltage i arbejdet med pasning af forskellige typer af kulturer.

Eleven kan selvstændig arbejde med pasning af forskellige typer af kulturer også på friland.

Eleven kan i mindre omfang foretage simpel vedligeholdelse af tekniske anlæg, transportører og maskiner og redskaber.

Eleven kan i noget omfang foretage en vis vedligeholdelse af tekniske anlæg, transportører og maskiner og redskaber.

Eleven kan foretage vedligeholdelse af tekniske anlæg, transportører og maskiner og redskaber.

Eleven kan foretage vedligeholdelse af tekniske anlæg, transportører og maskiner og redskaber, herunder udbedre mindre fejl.

Eleven opnår en vis form for indsigt i fagområdet med udgangspunkt i basale arbejdsopgaver.

Eleven opnår indsigt i fagområdet med udgangspunkt i mere almindelige arbejdsopgaver.

Eleven bliver bevidst om arbejdsopgaver ved pasning af forskellige typer af kulturer.

Eleven kan tage vare på egen arbejdssituation og være kvalitetsbevidst i sit arbejde.

Kompetencer i relation til miljø, iværksætteri, innovation, internationalisering o.l.

Eleven opnår en basal forståelse af de biologiske sammenhænge i forhold til det praktiske arbejde med pasning af kulturer.

Eleven opnår en mere grundlæggende forståelse for de biologiske og miljømæssige sammenhænge i forhold til arbejdet med og pasning af forskellige kulturer.

Eleven opnår indsigt i gartneriets principper for egne indre organisatoriske forhold.

Eleven opnår en vis forståelse for forhold om etableringsmuligheder og nye muligheder for at fungere som selvstændig set i relation til forretnings- og markedsvilkår både på hjemme- og eksportmarkederne.

Almene og generelle kvalifikationer og kompetencer

Eleven er opmærksom på rigtige arbejdsstillinger.

Eleven kan udføre nogle praktiske opgaver på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan udføre praktiske opgaver på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven opnår en god forståelse for samarbejdsrelationer i gartneriet.

Eleven kan analysere informationer og anvende de indsamlede data i forhold til en given opgave.

Eleven kan analysere informationer og anvende de indsamlede data i forhold til et givet problem.

Personlige kompetencer

Eleven kan modtage og forstå en given mundtlig vejledning.

Eleven kan anvende en nærmere given skriftlig vejledning.

Eleven kan medvirke ved løsning af problemer i forhold til almindelige faglige forhold.

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre i mindre grupper løse problemer i forhold til almindelige faglige forhold.

Eleven er opmærksom på egen læring.

Eleven udvikler lyst til at lære.

Eleven udvikler lyst til at lære nyt og udvide sin horisont.

Eleven udvikler lyst til at tage ansvar og kan udvise kvalitetsbevidsthed i sit arbejde.

 

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

Ad. § 4

 

Model for uddannelsens struktur:

 

 

Grundforløb

Hovedforløb

Trin 1

Trin 2

Evt. praktik

Skole

20 uger

Praktik

Skole

13 uger

Praktik

Skole

12 uger

Evt. rest

praktik

 

Ad. § 5

De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser § 53 med tilhørende vejledning og dels af grundforløbsbekendtgørelsens § 2.

Kapitel 3

Skoleundervisning m.v.

Ad §§ 9 - 16

I væksthusgartneruddannelsens hovedforløb er der ingen opdeling af fag i de enkelte skoleperioder. Dog er der udformet en vejledende fagplan. Det er op til skolen, som i den lokale undervisningsplan, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg placerer de enkelte fag i skoleperioderne.

 

Område- og specialefagenes slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer:

 

De tre niveauer

Faglige/erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer

Personlige kvalifikationer og kompetencer

Begynderniveau

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser – alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikkerutine situationer – alene og i samarbejde med andre – under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Ad § 9

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold: (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen)

 

Plantedyrkning i væksthus

Niveau

Begynder

Varighed

2,5 uge

Mål og øvrige rammer

 

Eleven kan arbejde med generelle formeringsforhold så som hygiejne, formeringsenheder, vækstmedier, dækkematerialer m.m.

Eleven kan efter instruktion forberede en formering, samt gennemføre en frøformering og en stiklingeformering.

Eleven kan redegøre for temperaturens, luftfugtighedens og lysets betydning ved formering af plantemateriale.

Eleven kan redegøre for og efter instruktion udføre de arbejdsopgaver, der er i en given kultur, som f.eks. potning, vanding, knibning, sætte på afstand, opbinding og klargøring til salg.

Eleven kan fremstille en simpel gødningsopløsning og kan udbringe gødning.

Eleven har kendskab til og kan efter instruktion arbejde med edb-baserede salgssystemer.

Eleven kan efter instruktion klargøre og pakke en produktion af potteplanter til salg.

Eleven har kendskab til og kan anvende de mest almindelige tekniske hjælpemidler i et væksthusgartneri og kan udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

42342 Basisuddannelse for væksthusgartneri

42344 Pottekulturer og vækstforhold.

 

Plantekendskab i væksthus

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

 

Eleven kan navngive de mest almindelige dyrkede potteplanter, afskårne blomster og grønsager samt placere planterne i det botaniske system inden for familie, slægt og art.

Eleven kan udarbejde en simpel dyrknings- og håndteringsanvisning ud fra egne indsamlede kulturdata.

Eleven kan redegøre for fremkomst af nye sorter ved forædling og mutation.

Eleven kan redegøre for nye sorters nyhedsbeskyttelse i henhold til lovgivningen på området.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42342 Basisuddannelse for væksthusgartneri

- 42344 Pottekulturer og vækstforhold.

 

Plantesundhedslære i væksthus 1

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål og øvrige rammer

 

Eleven har bestået delprøve 1 og 4 (væksthusdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler.

Eleven kan vurdere og vælge relevante teknikker til forebyggelse og bekæmpelse af angreb af skadevoldere.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende plantesundhed på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til biologisk bekæmpelse af skadedyr.

Eleven har kendskab til integreret produktion (IP-produktion).

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen. Der gennemføres sprøjtecertifikatprøve (delprøve 1 og 4) efter Miljøministeriets regler.

Merit

Delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

- 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

- 42250 Sprøjtecertifikat – skov.

 

Vejledende fagplan for uddannelsen

 

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på grundforløb, hovedforløb & uddannelsesår.

 

I modelskitserne for uddannelsens struktur er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles, planlægges og gennemføres som moduler i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser under skoleperioderne i hovedforløbet.

 

Fag

Grundforløb

Hovedforløb

 

Trin 1

Trin 2

 

1. år

2. år

3. år

4. år

Grundfag i alt 13,5 uger

 

 

 

 

Arbejdsmiljø – 1 uge

X

 

 

 

Førstehjælp og brandbekæmpelse – 0,5 uge

X

 

 

 

Miljø – 1 uge

X

 

 

 

Biologi – 2 uger

X

 

 

 

Læring, kommunikation og samarbejde – 1 uge

X

 

 

 

Informationsteknologi F – 1 + 1 uge

X

X

 

 

Naturfag F – 2 uger

 

X

 

 

Engelsk F – 2 uger

 

 

X

X

Iværksætteri og innovation F – 1 uge

 

 

X

X

Produktudvikling, produktion og service F – 1 uge

 

 

X

X

Områdefag i alt 22,5 uger

 

 

 

 

Fagmetodik – 3 uger

X

 

 

 

Kulturetablering og vedligeholdelse – 3 uger

X

 

 

 

Maskiner, redskaber og teknik – 2,5 uger

X

 

 

 

Plantedyrkning i væksthus – 2,5 uger

X

 

 

 

Plantekendskab i væksthus – 1 uge

X

 

 

 

Plantesundhedslære i væksthus 1 – 1,5 uge

X

 

 

 

Plantedyrkning i væksthus 1 – 1,5 uge

 

X

 

 

Plantesundhedslære i væksthus 2 – 1,5 uge

 

X

 

 

Planteernæring og dyrkningsforhold i væksthus 1,5 uge

 

X

 

 

Plantedyrkning i væksthus 2 – 2 uger

 

X

 

 

Plante- og kulturkendskab – 1,5 uge

 

X

 

 

Anvendt økologi i væksthus – 1 uge

 

 

X

X

Bundne specialefag i alt 3 uger

 

 

 

 

Planteernæring og kulturforhold i væksthus – 3 uger

 

 

X

X

Valgfri specialefag i alt 3 uger

 

 

 

 

Valgfri specialefag, 1 uge (trin 1)

 

X

 

 

Valgfri specialefag, 2 uger (trin 2)

 

 

X

X

Valgfag i alt 3 uger

 

 

 

 

Valgfag, 1 uge (trin 1)

 

X

 

 

Valgfag, 2 uger (trin 2)

 

 

X

X

 

Ad § 12

Hovedforløbet omfatter for trin 1: Væksthusgartnerassistent følgende områdefag med niveau, vejledende uddannelsestid, supplerende mål og indhold (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

 

Plantedyrkning i væksthus 1

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

 

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejdet med grønsags- eller prydplantekultur på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan arbejde med en grønsags- eller prydplantekultur med klargøring af vækstplads,

Eleven kan arbejde med en grønsags- eller prydplantekultur , plantning, pasning samt andre relevante arbejdsopgaver med kulturen.

Eleven kan arbejde med en grønsags- eller prydplantekultur høst og pakning af kulturen

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42342 Basisuddannelse for væksthusgartneri

- 42344 Pottekulturer og vækstforhold

- 42351 Planteernæring i væksthuse.

 

 

Plantesundhedslære i væksthus 2

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

 

Eleven har bestået delprøve 2 og 3 (væksthusdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler.

Eleven kan anvende og udbringe biologiske midler til både forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere, samt kan anvende tekniker, der bruges ved denne udbringning efter gældende regler.

Eleven kan redegøre for principper og metoder til biologisk forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere.

Eleven kan redegøre for integreret produktion (IP) i kulturer af grønsager i væksthus med hensyn til reglerne om sygdomme og skadedyr.

Eleven har kendskab til og kan udføre ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemikalier.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen. Der gennemføres prøve i delprøve 2 og 3 til sprøjtecertifikat.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

- 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

- 42250 Sprøjtecertifikat – skov.

 

 

Planteernæring og dyrkningsforhold i væksthus

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

 

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i gødningsblanding på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan navngive væksthusets enkelte dele, herunder de tekniske installationer og redegøre for deres funktioner

Eleven kan redegøre for kulturforhold, som har betydning for planternes væksthastighed, udvikling og form, samt mulighederne for at regulere disse

Eleven kan betjene en gødningsblander og det vandingsautomatik, der er i tilknytning til blanderen.

Eleven kan udtage prøver til analyse af vækstsubstrater, vandingsvand og planter på en kvalitetsmæssig tilfredsstillende måde.

Eleven kan foretage en simpel gødningsberegning ud fra en opskrift.

Eleven kan arbejde med udvalgte systemer til udbringning af vand og gødning.

Eleven kan redegøre for og fremstille en stamopløsning.

Eleven kan redegøre for og arbejde med forskellige vækstsubstrater, der anvendes i væksthuse, herunder redegøre for deres fysiske og kemiske egenskaber.

Eleven har kendskab til elementære kemiske begreber med henblik på at kunne forstå planternes former for næringsoptagelse.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42351 Planteernæring i væksthuse.

 

 

Plantedyrkning i væksthus 2

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

 

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejdet med tekniske hjælpemidler i et væksthus på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan indstille og betjene en pottemaskine.

Eleven kan betjene og anvende almindelige hjælpemidler og tekniske installationer.

Eleven kan udfylde salgspapirer og registreringsskemaer samt på brugerniveau anvende edb-baserede salgssystemer.

Eleven kan fortolke og i praksis arbejde efter en dyrkningsvejledning.

Eleven kan måle ledningsværdier (Lv) og surhedsgrader (pH-værdier) i vækstmedier og i vandingsvand.

Eleven kan vurdere og kommentere målinger af Lv og pH i vækstmedier og i vandingsvand ud fra planternes optimale vækstvilkår.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelser med bevis fra:

- 42352 Vedligeholdelse af væksthusteknik og – udstyr

- 42351 Planteernæring i væksthuse.

 

Plante- og kulturkendskab

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

 

Eleven kan indsamle data, planlægge og udarbejde et dyrkningsprogram for en selvvalgt kultur.

Eleven kan navngive udvalgte planter med familie-, slægts- og artsnavn, samt har kendskab til nogle vigtige sorter inden for de udvalgte planter.

Eleven kan navngive udvalgte planter med danske navne og eventuelle lokale navne.

Eleven kan beskrive, hvordan nye sorter fremkommer, og kan redegøre nærmere for nyhedsbeskyttelse i henhold til lovgivningen på området.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelser med bevis fra:

- 42344 Pottekulturer og vækstforhold.

 

 

Ad § 13

Hovedforløbet i de afsluttende del af uddannelsen omfatter følgende områdefag med niveau, vejledende uddannelsestid, supplerende mål og indhold (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

 

Anvendt økologi i væksthus

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

 

Eleven kan give forslag til ændring af dyrkningsmetoder i et almindeligt gartneri, som vil betyde øget bæredygtighed for det omgivende miljø.

Eleven kan redegøre for dyrkningsprincipper og økologisk forsvarlige løsninger på praktiske dyrkningsprocesser.

Eleven kan redegøre for det idégrundlag, som ligger til grund for økologisk gartneri og jordbrug.

Eleven kan pege på praktiske løsninger, som tager hensyn til biodiversiteten både i gartneriet og i det omgivende miljø.

Eleven har kendskab til bæredygtige principper, herunder det naturlige kredsløb for de almindelige stoffer, der indgår i planteproduktionen i væksthus

Eleven har kendskab til dyrkningsgrundlaget og reglerne for godkendelse som statskontrolleret økologisk gartneri (Ø-mærke).

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13- skalaen

Merit

Merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42301 Biologisk bekæmpelse i væksthuse.

 

 

Ad § 14

Hovedforløbet for trin 1 omfatter 3 ugers bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, supplerende mål og indhold (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

 

Planteernæring og kulturforhold i væksthus

Niveau

Avanceret

Varighed

3 uger

Mål

 

Eleven kan betjene og vedligeholde tekniske anlæg, herunder betjene en elektronisk og/eller en computerstyret gødningsblander, samt det vandingsautomatik, der er tilknyttet blanderen.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i vedligeholdelse og betjene tekniske anlæg i væksthuse på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan fremstille og kontrollere en stamopløsning ud fra en plante- og vandanalysegødningsplan.

Eleven kan foretage en gødningsberegning ud fra analyseresultatet og kulturens behov.

Eleven kan redegøre for virkningen af over- og underskud af næringsstoffer, samt kende de vigtigste symptomer på over- og underskud af næringsstoffer

Eleven kan redegøre for de analysetyper, der anvendes, samt beskrive formålet med de forskellige analysetyper.

Eleven har kendskab til vandindvinding og vandindvindingsanlæg, samt lovgrundlaget for disse.

Eleven kan redegøre for lysets spektrale sammensætning, måling og former for lys, herunder dagslysets varierende strålingsintensitet.

Eleven kan redegøre for tab af lys ved indfald, og hvorledes dette kan minimeres.

Eleven kan redegøre for forskellige kunstlyskilder, lysspredning fra disse, samt anvendelsen af vækst- og reguleringslys.

Eleven kan redegøre for kulturforhold, som har betydning for planternes væksthastighed, udvikling og form, samt mulighederne for at regulere disse.

Eleven kan redegøre for fordele og ulemper ved forskellige typer af væksthuse, valg af byggematerialer og materialer til overdækning.

Eleven kan redegøre for formålet med og funktionen af normalt forekommende tekniske anlæg, herunder CO2 – tilførsel og regulering af luftfugtighed.

Eleven kan redegøre for installationerne for varmetransport og varmeisolering, herunder redegøre for principperne for anbringelse af rør og ledninger til rum - og jordopvarmning.

Eleven kan redegøre for de forskellige energikilder, der kan anvendes i et væksthusgartneri.

Eleven kan redegøre for forskellige principper for tilførsel af varme til kulturerne og til væksthusene.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelser med bevis fra:

- 42344 Pottekulturer og vækstforhold

- 42349 Pottekulturer og produktionsplanlægning

- 42350 Pottekulturer, vækstdata og udvikling

- 42362 Planteliv, økologi og miljølære

- 42351 Planteernæring i væksthuse

- 42353 Formering og produktion til viderekultur af småplanter i væksthuse.

 

 

Ad § 15

Hovedforløbet omfatter 3 ugers valgfri specialefag.

Trin 1 omfatter 1 uges valgfri specialefag. Der kan vælges mellem nedennævnte fag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, mål og indhold:

 

Indendørs planteservice

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

 

Eleven har kendskab til nogle af de planter der typisk anvendes i indendørs beplantninger.

Eleven kan redegøre for de vækstforhold der har særlig indflydelse på planters trivsel i indendørs beplantninger.

Eleven har kendskab til forskellige dyrkningsmedier og gødskningsmuligheder.

Eleven kender til eksempler på opbygning af plantekummer og har arbejdet med tilplantning.

Eleven har kendskab til og arbejdet med de daglige pasningsopgaver i indendørs beplantninger.

Eleven får indsigt i indendørs beplantningsbranchens væsentlige opgaver .

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

 

Vedligeholdelse af væksthusteknik og – udstyr (FKB 2668)

Varighed

1 uge

Mål

 

Deltageren kan under vejledning vedligeholde det til almindelige væksthuse hørende udstyr, herunder både det tekniske udstyr der er monteret på husene, og det tekniske udstyr der forefindes i husene og indgår i forbindelse med produktionsapparatets mere plantedyrkningsmæssige hjælpemidler, herunder også de elementer der indgår i de forskellige transportsystemer under samtidig iagttagelse af de sikkerhedsmæssige forhold derved.

Deltageren kan udbedre de mest almindelige forekommende fejl og mangler bl.a. i forhold til slidte dele i det mest almindelige forekommende tekniske udstyr i og på husene herunder samtidig vurdere og give oplysning om, hvilke situationer der kræver udefra kommende assistance.

Bedømmelse

Gennemført/ ikke gennemført.

Merit

AMU nr. 42352

 

Trin 2 omfatter 2 ugers valgfri specialefag. Der kan vælges mellem nedennævnte fag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, mål og indhold:

 

Blomsterbinding

Niveau

Begynder

Varighed

2 uger

Mål

 

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i blomsterbinding på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til planter og andre materialer, der anvendes ved binderiopgaver.

Eleven har kendskab til den grundlæggende teori, der ligger bag binderiopgaver.

Eleven kan binde enkle buketter og kranse.

Eleven kan lave simple borddekorationer.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42377 Blomsterbinding, vareeksponering og dekorationer

- 42378 Blomsterbinding, plantesammensætning og pyntninger

- 42379 Jule- og kirkegårdsbinderi.

 

Indendørs beplantning

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

 

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i indendørs beplantning på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kender almindelige anvendte planter til indendørs beplantning.

Eleven kender til de specielle vandings- og gødningsforhold til indendørs beplantning.

Eleven kender til forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere på planter i indendørs beplantninger.

Eleven kender de forskellige systemer, der bruges til plantedyrkning i de forskellige miljøer, planterne bliver brugt i.

Eleven kan udføre potning, pasning og beskæring af planterne.

Eleven har indsigt i kundebetjening og dens betydning for tilfredse kunder.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

 

Plantehandel

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

 

Eleven har et grundlæggende kendskab til plantehandel fra producent til grossist, fra grossist til detaillist og fra detaillist til forbruger.

Eleven kender til varebehandling og har et grundlæggende varekendskab.

Eleven kender til vareflow samt planlægning af vareflow og markedsføringens betydning.

Eleven kan lave en salgsopstilling.

Eleven har indsigt i kundebetjening og dens betydning for tilfredse kunder.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Merit

Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42375 Havecenter, planter og pasning

- 42376 Havecenter, planteanvendelse og vejledning.

 

Gaffeltruck, certifikat B

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejde med truck i gartneri på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har bestået prøven til certifikat B efter Arbejdsministeriets regler.

Eleven kan føre og betjene forskellige typer af gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr.

Eleven kan betjene gaffeltruck og gaffelstablere i reolgange, snævre rum og i lagerhaller.

Eleven kan foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper, i containere og på lad, samt udføre blokstabling.

Eleven kan deltage i operationer med stabling, stuvning og på - eller aflæsning af forskellige vareemner.

Eleven kan aflæse forskellige typer af belastningsdiagrammer på en forsvarlig måde.

Eleven kan medvirke ved at udføre dagligt eftersyn og elementær fejlfinding samt vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere, og medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer af maskinerne ifølge EU’s maskindirektiv.

Eleven har kendskab til normale former for grundlæggende lagerfunktioner og lagerarbejde, herunder medvirke ved varemodtagelse og vareforsendelse samt statusoptælling af lageret.

Eleven har kendskab til almindelige forekommende tekniske hjælpemidler til rationelt lagerarbejde.

Eleven har kendskab til styring og indkøb af råvarer og emballage samt kan medvirke ved disponering af indkøb på en hensigtsmæssig måde.

Eleven har kendskab til god betjening af virksomhedens interne og eksterne kunder, herunder leverandører og transportører m.fl.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen. Der afholdes certifikatprøve efter Arbejdsministeriets til enhver tid gældende regler.

Merit

Faget er fælles med produktionsgartneruddannelsen. Der gives endvidere delvis merit for faget med gennemført AMU (FKB nr. 2715)

 

Planteproduktion

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

 

Eleven kan lave forskellige beregninger på de klimafaktorer, der har betydning for planteproduktion f.eks. varmetilførsel, CO2 - tilførsel, vækstlys og luftfugtighed.

Eleven kan vedligeholde og betjene avanceret teknisk udstyr så som potterobotter, videoscanning af planter, afstandsrobotter og klimastyring.

Eleven har indsigt i de muligheder IT- og ny teknologi giver erhvervet.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Merit

 Hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42350 Pottekulturer, vækstdata og udvikling.

 

Ad § 17

Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen skal indeholde følgende obligatoriske (og evt. valgfrie) kompetencemål inden for definerede arbejdsområder.

 

Trin 1, Væksthusgartnerassistent:

 

Arbejdsområde

Formering af planter

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan gennemføre en frø – og stiklingeformering.

Eleven kan foretage potning og ompotning

Eleven kan betjene og vedligeholde almindelige tekniske anlæg og almindelige forekommende redskaber og håndværktøj. 

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan anvende grafiske modeller i forbindelse med planteproduktion. 

 

Arbejdsområde

Pasning af planter

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udtage prøver til analyser for vækstsubstrater.

Eleven kan foretage ompotning samt passe og pleje almindelige kulturer.

Eleven kan betjene og vedligeholde almindelige tekniske anlæg og almindelige forekommende redskaber og håndværktøj. 

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan anvende grafiske modeller i forbindelse med planteproduktion. 

 

Arbejdsområde

Høst

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan klargøre planter til salg.

Eleven kan betjene og vedligeholde almindelige tekniske anlæg og almindelige forekommende redskaber og håndværktøj. 

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan anvende grafiske modeller i forbindelse med planteproduktion. 

 

Trin 2, væksthusgartner:

 

Arbejdsområde

Formering af planter

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan arbejde med generelle formeringsforhold, herunder gennemføre en frø – og stiklingeformering.

Eleven kan klargøre en vækstplads og foretage plantning, potning, ompotning.

Eleven kan arbejde efter en dyrkningsvejledning for en almindelig kultur.

Eleven kan udtage, planter til moderkvarter og foretage klonselektion.

Eleven kan arbejde med de grundlæggende data, der er nødvendige til styring af indkøb, og lager.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan anvende grafiske modeller og har indsigt i produktionsstyring

 

Arbejdsområde

Pasning af planter

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan foretage plantning, potning, ompotning samt passe og pleje kulturer.

Eleven kan arbejde efter en dyrkningsvejledning for en almindelig kultur.

Eleven kan udtage prøver til analyse af vækstsubstrater.

Eleven kan udtage, sortere og afstandssætte planter og planteprodukter.

Eleven kan betjene og vedligeholde tekniske anlæg samt almindeligt forekommende maskiner, redskaber og håndværktøj.

Eleven kan foretage fejlfinding på maskiner og almindelige tekniske anlæg, samt medvirke ved udbedring af almindelige fejl.

Eleven kan arbejde med de grundlæggende data, der er nødvendige til styring af lager.

Eleven kan betjene elektroniske og/eller computerstyrede gødningsblandere og vandingsautomatik.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan anvende grafiske modeller og arbejde med grafisk tilvækstkontrol til planteproduktion.

 

Arbejdsområde

Høst

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan klargøre en vækstplads efter høst.

Eleven kan arbejde efter en dyrkningsvejledning for en almindelig kultur.

Eleven kan udtage, sortere og klargøre planter og planteprodukter til salg.

Eleven kan betjene og vedligeholde tekniske anlæg samt almindeligt forekommende maskiner, redskaber og håndværktøj.

Eleven kan arbejde med de grundlæggende data, der er nødvendige til styring af salg.

Valgfrie

kompetencemål

Eleven kan anvende grafiske modeller og kan anvende salgssystemer.

Eleven kan deltage i salgsarbejdet.

 

Praktikuddannelsen skal videreføre, udbygge og supplere de kvalifikationer, som er opnået gennem skoleundervisningen, således at eleven kan opnå færdigheder og viden samt personlig kompetence til selvstændigt at planlægge og gennemføre de arbejdsopgaver, som er forbundet med arbejdet i et væksthus.

 

Det skal tilstræbes, at uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, og at eleven ved afslutningen af sidste praktikperiode når et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet væksthusgartner. Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver skal så vidt muligt tilpasses virksomhedens arbejdsgang og den fortsatte undervisning. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til i samarbejde at løse nye problemstillinger.

 

Ved praktikperiodens begyndelse i en praktikvirksomhed, skal eleven have en grundig introduktion til virksomheden, dens forskellige arbejdsområder og til virksomhedens daglige drift. I øvrigt skal eleven indskærpes nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav og de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden, vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr og maskiner, efterleves.

Uddannelsesstyrelsen, den 17. august 2005

Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Sandra HansenBilag 1

GVU - Kompetencebeskrivelse for væksthusgartneruddannelsens praktiske dele

Nedenfor beskrives kernekompetencer - det vil sige typiske arbejdsopgaver og arbejdserfaringer, som opnås i uddannelsens praktikdel.

 

Adgangskrav

Adgangskravene til grunduddannelse for voksne (GVU) er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en uddannelsesplan :

 

1) er fyldt 25 år,

2) har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og

3) har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

 

Den enkelte skole kan tilrettelægge tilbud til ansøgeren om kompetenceafklarende forløb. Skolen skal endvidere give de ansøgere, der måtte ønske det, mulighed for praktisk afprøvning af færdigheder m.v .

 

Kompetencebeskrivelsen er et udtryk for de kompetencer, som en typisk erhvervsuddannelseselev vil have opnået gennem sin praktikuddannelse i uddannelsen til væksthusgartner.

 

Ansøgeren vurderes ud fra:

1. En teknisk faglig synsvinkel

= Den teoretisk faglige indsigt i området

2. En almen faglig synsvinkel

= De generelle aspekter ved det samlede brancheområde

3. Læse- og regnefærdigheder

= Niveau svarende til 9. klasses afgangseksamen

4. En praktisk faglig synsvinkel

= Det praktisk udførte arbejde inden for faget.

 

Eleven i uddannelse til væksthusgartnerassistent:

Kan på avanceret niveau:

Udføre arbejdsopgaver med anvendelse af almindelige hjælpemidler samt indstille, betjene og vedligeholde pottemaskiner og almindelige tekniske installationer.

Kan på rutineniveau:

Arbejde med kulturer, herunder udføre plantning, potning og pleje af kulturer.

 

Anvende og betjene vandings- og gødningsanlæg samt almindelige tekniske hjælpemidler.

 

Navngive planter i de almindeligste dyrkede kulturer.

 

Udføre forebyggelse og bekæmpelse af almindelige skadevoldere.

AT2329_1.GIF Size: (2 X 2) Kan praktisk anvende viden om:

Normal behandling og pasning af de almindelige kulturer.

Har:

Viden om og forståelse af det praktiske arbejde som væksthusgartnerassistent.

 

Eleven i uddannelse til væksthusgartner:

Kan på avanceret niveau:

Udføre arbejdsopgaver med anvendelsen af almindelige hjælpemidler samt indstille, betjene og vedligeholde pottemaskiner og elvogne samt tekniske installationer.

 

Udfylde salgspapirer og registreringsskemaer.

 

Fremstille og kontrollere en stamopløsning ud fra en plante – og en vandanalysegødningsplan.

 

Foretage gødningsberegninger ud fra analyseresultater og kulturernes behov.

 

Kan tilrettelægge eget arbejde.

Kan på rutineniveau:

Arbejde med kulturer, herunder foretage klargøring af vækstpladser, plante, potte, passe og pleje kulturer samt udføre andre relevante arbejdsopgaver med kulturer.

 

Anvende og udbringe biologiske midler til forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere i kulturer.

 

Anvende vandings- og gødningsanlæg samt tekniske hjælpemidler.

 

Udtage prøver til analyse af vækstsubstrater, vandingsvand og planter samt udfylde følgesedler.

 

Planlægge og udarbejde et dyrkningsprogram for en selvvalgt kultur.

 

Navngive planter i de almindeligste dyrkede kulturer.

1.GIF Size: (2 X 2) Kan praktisk anvende viden om:

Behandling og pasning af almindelige kulturer.

 

Måling af ledningsværdier og surhedsgrader i vækstmedier og vandingsvand.

 

Arbejde efter en dyrkningsvejledning.

Har:

Viden om og forståelse af det praktiske arbejde som væksthusgartner.

 


jf. § 3., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr.1405 af 22. december 2000.

jf. § 5. stk. 4., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne(GVU) nr. 1405 af 22. december 2000.Bilag 2

Meritangivelse for væksthusgartner- og væksthusgartnerassistentuddannelsen

Med hensyn til grundfag henvises der til Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen) nr. 539 af 19. juni 1996.

Fagets navn

Meritangivelse

Områdefag i grundforløbet:

1. Kulturetablering og vedligeholdelse

2. Maskiner, redskaber og teknik

3. Fagmetodik

- tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser

- hel eller delvis merit for obligatoriske - og valgfag fra uddannelsen til faglært landmand

- hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42362 Planteliv, økologi og miljølære

2- 42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner.

 

Områdefag i grundforløbet der er

særlige for hovedforløbet:

1. Plantedyrkning i væksthus

2. Plantekendskab i væksthus

3. Plantesundhedslære i væksthus 1

- tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser, herunder uddannelsen til faglært landmand

- hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

2. 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

3. 42250 Sprøjtecertifikat – skov

4. 42342 Basisuddannelse for væksthusgartneri

5. 42344 Pottekulturer og vækstforhold.

 

Områdefag i hovedforløbet:

1. Anvendt økologi i væksthus

2. Plantedyrkning i væksthus 1

3. Plantesundhedslære i væksthus 2

4. Vækstsubstrater og næringsforhold i væksthus

5. Plantedyrkning i væksthus 2

6. Plante- og kulturkendskab

7. Kulturforhold under glas

 

- tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser, herunder uddannelsen til faglært landmand

- hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42301 Biologisk bekæmpelse i væksthuse

2. 42342 Basisuddannelse for væksthusgartneri

3. 42344 Pottekulturer og vækstforhold

4. 42351 Planteernæring i væksthuse

5. 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

6. 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

7. 42250 Sprøjtecertifikat – skov

8. 42349 Pottekulturer og vækstforhold

9. 42350 Pottekulturer, vækstdata og udvikling

10. 42362 Planteliv, økologi og miljølære

11. 42353 Formering og produktion af småplanter til viderekultur af småplanter i væksthuse.

Valgfri specialefag i hovedforløbet:

1. Blomsterbinding

2. Indendørs beplantning

3. Plantehandel

4. Planteproduktion

 

- tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser, herunder uddannelsen til faglært landmand

- hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42377 Blomsterbinding, vareeksponering og dekorationer

2. 42378 Blomsterbinding, plantesammensætning og pyntninger

3. 42379 Jule- og kirkegårdsbinderi

4. 42375 Havecenter, planter og pasning

5. 42376 Havecenter, planteanvendelse og vejledning

6. 42350 Pottekulturer, vækstdata og udvikling.