Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Uddannelsens navn m.v.
    Kapitel 2Uddannelsens varighed og struktur m.v.
    Kapitel 3Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.
    Kapitel 4Bedømmelse, prøver, beviser m.v.
Bilag 1 GVU - Kompetencebeskrivelse for skov- og naturteknikeruddannelsens praktiske dele.
Bilag 2 Meritangivelse for skov- og naturteknikeruddannelsen
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 473 af 14. juni 2005 om uddannelsen til skov- og naturtekniker

 

 

Forord

 

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

 

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation , som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl . Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

 

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

 

Denne vejledning erstatter vejledning af december 2002, som ophæves.

 

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

 

1) Ændret navn på uddannelsen.

2) Uddannelsen er trindelt.

3) Ændringer i de enkelte skoleopholds vejledende varighed.

4) Ændringer i fagsammensætningen.

5) En større andel af skoleundervisningen udgøres af valgfri specialefag. Antallet af valgfri specialefag er reduceret fra 41 til 24. 9 af de valgfri specialefag er identiske med AMU mål, 10 er nye, 8 er videreført fra den tidligere vejledning og 1 er et tidligere bundet specialefag

6) Uddannelsen afsluttes med prøve.

 

Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

 

Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelse efter tidligere regler.

Kapitel 1

Uddannelsens navn m.v.

Ad §§ 1 og 2

Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som skov- og naturtekniker eller skov- og naturassistent. Kompetencen omfatter både de aktuelle, konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og viden, samt udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videreuddannelse.

 

Udviklingen af de fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kvalifikationer skal bidrage til at gøre skov- og naturteknikeruddannelsen til en erhvervsuddannelse og samtidig en ungdomsuddannelse.

 

Den uddannede skov- og naturtekniker og skov- og naturassistent skal, såvel alene som i samarbejde med kolleger og arbejdsleder, kunne planlægge og udføre sit arbejde efter givne instruktioner. Den uddannede skal kunne tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, enten alene eller ved samarbejde i mindre arbejdsgrupper, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

 

Fokusområder i løbet af uddannelsen.

 

Fokusområder er betegnelsen på de kompetencer, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i. Beskrivelsen af fokusområder skal medvirke til at give uddannelsesforløbet progression. Kompetencebeskrivelserne tager udgangspunkt i det overordnede beskrivelsesniveau, der findes for uddannelsesmålene i bekendtgørelsen. Med udgangspunkt i bekendtgørelsens målbeskrivelser kan fokusområderne også beskrives som større helheder relateret til konkrete opgaveløsninger i en virksomhed.

 

Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer.

 

Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene bør vægtes og periodiseres i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden.

 

Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlag for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

 

Skema som angiver kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden:

 

 

1. Uddannelsesår

2. Uddannelsesår

3. Uddannelsesår

Grundforløb

Hovedforløb

Trin 1

Trin 2

Skov- og naturassistent

Skov- og naturtekniker

Fagligt erhvervsrettede kompetencer

Skov- naturassistenten har alle de grundlæggende skovbrugsfærdigheder med hovedvægt på de arbejdsoperationer motorsaven indgår. Skov- naturassistenten har et grundlæggende kendskab til biotopplejeog et af fagområderne biotop- og vildtpleje, maskinskovning, natur- og publikumspleje, træpleje og udvidet kultur- og bevoksningspleje.

Skov- og naturteknikeren udbygger sine praktiske færdigheder, samt erhverver teoretiske og praktiske kompetencer inden for et eller flere af de fagområder, der falder indenfor biotop- og vildtpleje, maskinskovning, natur- og publikumspleje, træpleje og udvidet kultur- og bevoksningspleje op til avanceret niveau.

Generelt:

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til enkle og overskuelige opgaver.

Eleven kan analysere informationer og anvende indsamlede data i forhold til en given opgave/et givet problem.

Eleven kan overvejende i hold-samarbejde analysere og udføre de praktiske funktioner der er forbundet med arbejdet.

Eleven kan selvstændigt eller i holdsamarbejde analysere og udføre de praktiske funktioner der er forbundet med arbejdet.

Specifikt:

Eleven kan udføre udrensning og skovning af småt træ med motorsav og kratrydder samt kulturanlæg, hegn og vand med håndredskaber.

Eleven kan udføre skovning af mellemstort træ, maskinbaserede arbejder, mekaniske kulturvedligeholdelses-metoder og biotoppleje

Eleven kan udføre al forekommende motormanuel skovning og i samarbejde med andre tilrettelægge transport af effekterne med relevant udstyr.

Eleven kan gennemføre plejeindgreb som fx tynding.

Eleven kan udføre biotoppleje på udvalgte biotoper.

Eleven erhverver Motorsavscertifikat.

Eleven kan selvstændigt udføre al forekommende motormanuel skovning og tilrettelægge transport af effekterne med relevant udstyr.

Eleven kan tilrettelægge og gennemføre plejeindgreb som fx tynding

Eleven kan udføre biotoppleje på udvalgte og særlige biotoper.

Eleven erhverver Motorsavscertifikat.

 

Eleven kan deltage i og udføre en APV (arbejdspladsvurdering).

Eleven kan vælge og vedligeholde de almindeligt anvendte redskaber så de lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser, samt vælge og anvende arbejdsmetoder der forebygger ulykker og skåner eleven selv, biotopen og omgivelserne mest muligt.

Eleven kan udføre de givne arbejdsoperationer på sikkerhedsmæssig, arbejdsmiljømæssig og miljømæssig forsvarlig måde med vægt på at forebygge skader og ulykker.

Almene kompetencer

Eleven opnår en grundlæggende forståelse af det biologiske baggrund for de praktiske arbejder.

Eleven kan bruge tekstbehandling.

Eleven opnår gennem praktikken en grundlæggende praktisk forståelse af de biologiske forhold ved det praktiske arbejde.

Eleven kan bruge regneark.

Eleven har et basalt kendskab til vilkårene for drift af mindre virksomheder. og kan udarbejde forretningsplan for opstart af egen virksomhed.

Eleven bliver i stand til at se skov og landskab i en bredere sammenhæng og bliver bevidst om betydningen af forskellige former for natursyn.

Eleven får indsigt i betydningen af god kundekontakt samt relationer til forbrugere og forskellige samarbejdspartnere.

Personlige kompetencer

Eleven opnår indsigt i fagområdet skov og natur, repræsenteret ved de basale håndteringer.

Eleven kan, primært i holdsamarbejde, arbejde ansvarligt og kvalitetsbevidst med almindeligt forekommende arbejdsprocesser indenfor fagområdet, søge nødvendig information og sammen med holdet løse problemer efterhånden som de opstår.

Eleven har en nødvendig forståelse af fagområdets traditioner og begreber og de økologiske, landskabs- og kulturhistoriske, økonomiske og sociale formål og sammenhænge, som fagområdet indgår i.

Eleven kan arbejde ansvarligt, selvstændigt og kvalitetsbevidst med alle almindeligt forekommende arbejdsprocesser indenfor fagområdet, på egen hånd såvel som i holdsamarbejde samt søge nødvendig information og løse problemer efterhånden som de opstår.

Eleven har en nødvendig forståelse af fagområdets traditioner og begreber og de økologiske, landskabs- og kulturhistoriske, økonomiske og sociale formål og sammenhænge, som fagområdet indgår i.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

Ad § 4

 

Model for uddannelsens varighed og struktur:

 

skole

 

 

 

praktik

 

Skov- og naturteknikeruddannelsen (samlet uddannelsestid 3 år)

 

Grundforløb

Hovedforløb

evt.

praktik

20 uger

p.

8 uger

praktik

9 uger

Prak-tik

12 uger

praktik

3

u.

p.

 

Skov- og naturassistent (samlet uddannelsestid 2 år)

 

Grundforløb

Hovedforløb

evt.

praktik

 

20 uger

 

p.

8 uger

 

praktik

9 uger

 

praktik

6 uger

p.

 

Ad § 5

 

De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser § 53 med tilhørende vejledning og dels af grundforløbsbekendtgørelsens § 2.

 

- Eleven skal have gyldigt førerbevis, minimum til traktor ved udstedelse af grundforløbsbevis samt ved påbegyndelsen af hver skoleperiode i hovedforløbet.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

I skov- og naturteknikeruddannelsen hovedforløb er der ingen opdeling af fag i de enkelte skoleperioder. Dog er der i de enkelte fag en udtalt niveaumæssig progression, der fremgår af den vejledende fagplan. Det er op til skolen, som i den lokale undervisningsplan, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg at placere de enkelte fag i skoleperioderne.

 

Område- og specialefagenes slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer:

 

De tre niveauer

Faglige/erhvervsrettede kompetencer

Personlige kompetencer

Begynderniveau

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser – alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer – alene og i samarbejde med andre – under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

 

Ad § 9

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold: (overordnede mål, niveau og samlede vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen)

 

Bevoksningspleje

Niveau

Begynder

Varighed

2,5 uge

Mål

-

Eleven kan udføre simple opgaver med håndværktøj og motorsav samt borthugning af skrub med udrensningsøkse og kratrydder på en sikkerhedsmæssig og ergonomisk forsvarlig måde.

 

-

Eleven kan selvstændigt udføre udrensning både med håndredskaber og motorsav samt skovning af mindre effekter

 

-

 

-

-

Eleven kan anvende den skovudrustede traktor og bruge enkle redskaber monteret på traktoren.

Eleven kan udføre daglig vedligeholdelse af de anvendte redskaber

Eleven har erhvervet kørekort til minimum traktor

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

 

Kulturpleje

Niveau

Rutine

Varighed

2,5 uge

Mål

-

Eleven kan selvstændigt udføre plantning med forskellige typer håndredskaber som spade, hakke og planterør enten i en nykultur eller en efterplantning herunder forsvarlig opbevaring af planterne.

 

-

Eleven kan vurdere plantens egnethed.

 

-

 

 

-

-

 

 

-

Eleven kan selvstændigt vedligeholde kulturen med håndværktøj samt udføre ukrudtsbekæmpelse med redskaber til mekanisk bekæmpelse, fortrinsvis med le.

Eleven kan selvstændigt udføre vedligeholdelse (rensning) af grøfter.

Eleven kan selvstændigt udføre opmåling af hegnslinie, beregne forbrug af hegnsmaterialer, sætte hegn og konstruere låger, stenter og vandhække.

Eleven kan udføre daglig vedligeholdelse af de anvendte værktøjer.

Eleven kan bruge de anvendte redskaber til deres formål på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Øvrige rammer

Ved hegnssætning skal hegnsstrammeren anvendes, gerne i forbindelse med en skovudrustet traktor.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

 

Vejledende fagplan for uddannelsen

 

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på grundforløb, hovedforløb & uddannelsesår.

 

I modelskitserne for uddannelsens struktur er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles, planlægges og gennemføres som moduler i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser under skoleperioderne i hovedforløbet.

 

Fag

1 år

2 år

3 år

 

Grund-forløb

Trin 1

Trin 2

Grundfag 14,5 uger

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø 1 uge + 1 uge

X

 

X

(X)

Biologi F, 2 uger

X

 

 

 

Førstehjælp og brand, 0,5 uge

X

 

 

 

Læring, kommunikation og samarbejde, 1 uge

X

 

 

 

Miljø 1 uge

X

 

 

 

Informationsteknologi F, 1 uge + 1 uge

X

X

 

(X)

Matematik F, 2 uger

 

X

 

(X)

Materialeforståelse 1 uge

 

X

 

 

Innovation og iværksætteri F, 1 uge

 

 

X

(X)

Fremmedsprog, engelsk F, 2 uger

 

 

X

 

Områdefag 22,5 uger

 

 

 

 

 

Bevoksningspleje, 2,5 uge 1)

X

 

 

(X)

Fagmetodik, 3 uger

X

 

 

 

Kulturetablering og –vedligeholdelse, 3 uger

X

 

 

(X)

Maskiner, redskaber og teknik, 2,5 uger

X

 

 

 

Kulturpleje, 2,5 uge 1)

X

 

 

(X)

Bevoksning, 5 uger

 

X

X

(X)

Biotoppleje, 2 uger

 

X

X

(X)

Maskinbaserede arbejder, 2 uger

 

X

X

(X)

Bundet specialefag 2 uger

 

 

 

 

 

Naturnære driftsformer 2 uger

 

 

 

X

Valgfri specialefag 10 uger

6 uger for trin 1

 

 

X

X

 

Valgfag 3 uger

 

 

 

 

X

 

1) Områdefag i grundforløbet, der er særlige for hovedforløbet.

(X) Faget kan indgå i den afsluttende opgave

Med hensyn til fagene informationsteknolog,i F og Arbejdsmiljø findes fagene både i grundforløbet og i hovedforløbet. Der henvises til grundforløbsbekendtgørelsens fagbilag for fællesindgangen Fra jord til bord - hotel, køkken, levnedsmiddel og jordbrug.

 

Ad § 11

Hovedforløbet omfatter for trin 1 følgende områdefag med niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold: (Overordnede mål, niveau og samlet vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen)

 

Bevoksning

Niveau

Avanceret

Varighed

5 uger

Mål

-

Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og udføre fældningsarbejde, herunder korrekt aflægning, afkortning og opmåling af de fældede træer.

 

-

Eleven kan betjene motorsav og andre almindeligt forekommende hånd- og motorredskaber på en sikkerhedsmæssigt og ergonomisk forsvarlig måde.

 

-

Eleven kan foretage fejlfinding på en motorsav og udbedre almindeligt forekommende fejl på motorsaven som udskiftning af knækket startsnor, startfjeder, kontrol af kædebremse o. lign.

 

-

Eleven kan udføre daglig vedligeholdelse af de anvendte redskaber og maskiner herunder filing af kæder og klinger.

 

-

Eleven kan på baggrund af sin viden om de naturnære driftsformer og de klassiske driftsformer, udarbejde planer for aktuelt træartsvalg, herunder muligheden for naturnær skovdrift ved nytilplantning og konvertering af bestående bestande.

 

-

Eleven kan ud fra en given bevoksning foretage udvisning efter beregning af relativ træafstand.

 

-

Eleven kan, ud fra en given bevoksning, selvstændigt og i samarbejde med andre tilrettelægge skovningsarbejdet.

 

-

Eleven kan vælge værktøj og arbejdsmetode der skåner personen selv, kulturen og omgivelserne mest muligt.

 

-

Eleven kan lave en APV (arbejdspladsvurdering) af arbejdet i samarbejde med arbejdslederen inden arbejdet påbegyndes.

 

-

Eleven kan selvstændigt udføre den almindelige brugervedligeholdelse af standard- og topkapningskædesave under værksteds- og arbejdsforhold samt startprocedurer og check før arbejdsstart.

 

-

Eleven kan selvstændigt fælde træer hvis effektive diameter i fældehøjde er mellem 20 cm (8”) og 38 cm (15”) (d.v.s. mindre end en sværdlængde), herunder afgrene nåle- og/eller oparbejde løvtræer, k appe (afkorte) og sammenlægge samt n edtage hængere med håndredskaber.

 

-

Eleven har erhvervet motorsavscertifikat.

Øvrige rammer

 

Af sikkerhedsmæssige hensyn bør eleven ikke arbejde med store træer, før elevens kompetencer med små træer er godkendt af skolen.

Certifikatet er N.P.T.C’s motorsavscertifikat eller tilsvarende.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Praktik-regler

Der startes med skovning af småt til mellemstort træ. Der storskoves først efter dette er gennemgået på et skoleophold.

 

Biotoppleje

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

-

Eleven kan identificere udvalgte biotoper med tilhørende spredningskorridorer i skoven og i landskabet.

 

-

Eleven kan udføre almindelig pleje og vedligeholdelse af en udvalgt biotop og dennes spredningskorridorer under hensyntagen til den relevante lovgivning (naturbeskyttelsesloven).

 

-

Eleven kan vælge værktøj og arbejdsmetode, der skåner personen selv, biotopen og omgivelserne mest muligt.

 

-

Eleven kan anvende de valgte værktøjer til pleje og vedligeholdelse af udvalgte biotoper afhængig af endemålet for biotopen. F.eks. park, lund, skov eller enge, overdrev o.l.

 

-

Eleven kan lave en APV (arbejdspladsvurdering) af det specifikke arbejde i samarbejde med arbejdslederen inden arbejdet påbegyndes.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen.

 

Maskinbaserede arbejder

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

-

Eleven kan på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde anvende en skovudrustet traktor, herunder påmontere, indstille og arbejde med de traktortrukne redskaber der anvendes til vejvedligeholdelse, etablering af overkørsler, løvblæsning, flishugning og udslæbning.

 

-

Eleven kan betjene skovbrugets specialmaskiner, som maskiner til udkørsel af afkortet træ og heltræ (udkørselsmaskiner) samt skovningsmaskinen ved simple opgaver.

 

-

Eleven kan vælge værktøj og arbejdsmetode, der skåner personen selv og omgivelserne mest muligt.

 

-

Eleven kan lave en APV (arbejdspladsvurdering) af det specifikke arbejde i samarbejde med arbejdslederen inden arbejdet påbegyndes.

Øvrige rammer

Udkørselsmaskinerne bør være til stede ved al praktisk skovarbejde for at skabe rutine.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Praktik-regler

Ved skovningsarbejde bør eleven, så vidt muligt arbejde i relationer til skovmaskiner

 

Ad § 12

Hovedforløbet omfatter for den afsluttende del af uddannelsen (trin 2) følgende bundne specialefag med niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold: (Overordnede mål, niveau og samlet vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen)

 

Naturnær skovdrift

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

-

Eleven kan på baggrund af sin viden om de naturnære driftsformer og de klassiske driftsformer, udarbejde planer for aktuelt træartsvalg, herunder muligheden for naturnær skovdrift ved nytilplantning og konvertering af bestående bestande.

 

-

Eleven kan udføre udvalgte dele af den naturnære driftsplan for et afgrænset område under hensyntagen til de dyrkningsfaktorer og tekniske faktorer, der påvirker træartsvalget.

 

-

Eleven kan identificere udvalgte biotoper med tilhørende spredningskorridorer i den naturnære skov.

 

-

Eleven kan i den naturnære skov udføre pleje og vedligeholdelse af en udvalgt biotop og dennes spredningskorridorer under hensyntagen til den relevante lovgivning (naturbeskyttelsesloven).

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Merit

AMU 42293

Praktik-regler

Praktikken kan foregå i alle skovtyper hvor der er planer om konvertering til naturnær drift.

 

Ad § 13

Hovedforløbet for trin 1 omfatter 6 ugers valgfri specialefag og trin 2 yderligere 4 ugers valgfri specialefag. Valgfri specialefag vælges af eleven og praktikvirksomheden indenfor rammerne af uddannelsesbekendtgørelsen. Udover den i bekendtgørelsen fastsatte tid til valgfri specialefag kan elev og virksomhed i fællesskab vælge op til 4 ugers valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning.

Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, mål og indhold:

 

Biotop- og vildtpleje

Niveau

Avanceret

Varighed

6 uger

Mål

-

Eleven kender de almindelige danske naturtyper og de anvendte plejemetoder, såvel i skov som i det åbne land.

 

-

Eleven kan med sin viden om flora og fauna identificere en naturtype, vurdere plejebehov og vælge en hensigtsmæssig plejemetode.

 

-

Eleven kan udpege de mest almindelige fortidsminder og kulturhistoriske spor der er omfattet af naturbeskyttelsesloven i skoven og i landskabet samt pleje disse og deres umiddelbare omgivelser.

 

-

Eleven kan i det åbne land og i bynære områder etablere og pleje levende hegn, med en plantesammensætning så de skaber de nødvendige biotoper for vildtet (vildtplantninger).

 

-

Eleven kan tynde og beskære i bynære småskove

 

-

Eleven kan udvælge udsæd og anlægge vildtagre.

 

-

Eleven kan nedlægge kunstgrave.

 

-

Eleven kan pleje vådområder for at øge biodiversiteten eller tilgodese udvalgte vildtarter.

 

-

Eleven kan pleje og vedligeholde et givent vandhul under hensyntagen til den relevante lovgivning.

 

-

På baggrund af sin viden om de økologiske sammenhænge i et vandløb kan eleven selvstændigt eller i samarbejde med andre bestemme vandkvaliteten ud fra vandløbets flora og fauna.

 

-

Ud fra målsætningen med vandløbet, vandløbsregulativet og den fundne vandkvalitet kan eleven selvstændigt eller i samarbejde med andre vurdere plejebehovet og anvise metoder.

 

-

Ud fra oplysninger om vandløbsregulativets bestemmelser, vandløbets målsætning og vandkvalitet kan eleven vælge relevante metoder og værktøjer til miljørigtig grødeskæring.

 

-

Eleven kan ud fra den valgte metode fastlægge de(t) optimale tidspunkt(er) for grødeskæringen.

 

-

Eleven kan undervejs og senere selvstændigt vurdere behandlingens resultat og foretage nødvendige tilretninger for at opfylde målet med grødeskæringen.

 

-

Eleven kender til den relevante lovgivning og litteratur inden for områderne.

 

-

Eleven kan vælge og vedligeholde de almindeligt anvendte redskaber så de lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser, samt vælge og anvende arbejdsmetoder der forebygger ulykker og skåner eleven selv, biotopen og omgivelserne mest muligt.

 

-

Eleven kan udføre de givne arbejdsoperationer på sikkerhedsmæssig, arbejdsmiljømæssig og miljømæssig forsvarlig måde med vægt på at forebygge skader og ulykker.

 

-

Hvor hensynet til publikum kræver det, kan eleven udføre vejafspærringer o.l. i overensstemmelse med gældende regler.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

 

Blokhus teknik (fkb 2674)

Varighed

2 uger

 

Mål

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udvælge tømmer til en given etableringsopgave.

 

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre de grundlæggende teknikker med anvendelse af motorsaven og specialværktøjer i forbindelse med etablering af blokhus i rundt tømmer.

 

Den uddannede kan vedligeholde de anvendte værktøjer og i mindre omfang fremstille specialværktøjer.

 

Den uddannede kan såvel selvstændigt som i samarbejde med andre udføre stabling af liggende træ til blokhusvægge i rundt tømmer, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Bedøm-melse

gennemført / ikke gennemført

 

Merit

AMU 42276

 

 

Tagkonstruktioner i rundt tømmer (fkb 2674)

Varighed

2 uger

 

Mål

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udvælge rundt tømmer til en given tagkonstruktionsopgave.

 

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre de grundlæggende teknikker i alle involverede arbejdsgange i forbindelse med konstruktioner med opretstående træ i rundt tømmer, fx en tagkonstruktion.

 

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre og opstille konstruktioner i opretstående træ i rundt tømmer, fx et tagkonstruktion, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Bemærkning

Det er en fordel, at have gennemgået Blokhusteknik først.

 

Bedøm-melse

gennemført / ikke gennemført

 

Merit

AMU 42277

 

Praktik-regler

Der bør gives eleven mulighed for at arbejde med tagkonstruktioner i rundtømmer.

 

 

Spærkonstruktion i rundt tømmer

Varighed

2,0 uger

Mål

Eleven kan selvstændigt udvælge tømmer til en given spærkonstruktionsopgave

Eleven kan selvstændigt opsnøre og sammenskære rundtømmer i store diametre til spærkonstruktioner. Samlingerne udføres som scribede samlinger (specialværktøj) og som sammenskårne plansamlinger.

Eleven for forståelse for belastninger og kræfter i spærkonstruktioner, samt belastninger og kræfter i konstruktionernes samlinger.

 

 

Bemærkning

Det er en fordel, at have gennemgået (Tagkonstruktion i rundt tømmer) først.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Praktikregler

Der bør gives eleven mulighed for at arbejde med spærkonstruktioner.

 

Friluftsliv (fkb 2674)

Varighed

2,0 uger

Mål

På baggrund af sin viden om de faciliteter friluftsliv har behov for og den slidtage friluftsliv har på skoven og det åbne landskab, kan den uddannede selvstændigt i sit daglige arbejde i disse områder tage hensyn til dette således området bliver mere slidstærkt overfor disse aktiviteter.

Den uddannede kan derfor selvstændigt eller i samarbejde med andre tilrettelægge en friluftstur for en gruppe gæster i skoven eller i det åbne landskab, under hensyntagen til love og regler om publikumsfærdsel i skov og natur samt hensyntagen til skovdriften, flora, fauna og fortidsminder.

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre tilrettelægge en friluftstur for en gruppe gæster i skoven eller i det åbne landskab, med hensigtsmæssig planlægning af kost, ernæring og hygiejne i forbindelse med lejrlivet.

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre gennemføre den planlagte friluftstur.

 

 

 

Bedøm-melse

gennemført / ikke gennemført

Merit

AMU 42295

 

Grundlæggende træklatring

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

-

Eleven kan udføre sikkerhedsmæssig forsvarlig træklatring i forbindelse med brug af håndsav ved beskæring af op til mellemstore træer

 

-

Eleven kan give førstehjælp og bjærge nødstedt klatrer.

 

-

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre sikkerhedsmæssigt og biologisk forsvarlig træklatring, uden brug af sporer, samt anvende håndsav under klatringen.

 

-

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge og udføre beskæring af op til mellemstore træer ved brug af håndsav, i henhold til gældende krav til sikkerhed.

 

-

Eleven kan udføre situationstilpasset 1.hjælp.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

 

Indtrækning af vanskelige træer (fkb 2674)

Varighed

1 uge

Mål

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre indtrækning af stort træ ved hjælp af håndspil og/eller traktorspil i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

På baggrund af sin viden kan den uddannede selvstændigt eller i samarbejde med andre beregne trækkraftbehov og herudfra dimensionere vælge og udstyr til en given indtrækningsopgave.

På baggrund af sin viden om ergonomi og fysiologi kan Den uddannede tilrettelægge en given indtrækningsopgave, således at arbejdet kan udføres på en ergonomisk forsvarlig måde.

På baggrund af sin viden om sikkerhed og arbejdsmiljø herunder den aktuelle arbejdspladsvurdering (APV) kan eleven i samarbejde med andre tilrettelægge en given indtrækningsopgave, med vægt på at forebygge ulykker.

 

 

 

Bedøm-melse

gennemført / ikke gennemført

Merit

AMU 42259

 

Kulturpleje, pesticidfri og kemisk

Niveau

Avanceret

Varighed

3 uger

Mål

-

Eleven kan identificere de mest almindelige ukrudtsarter og øvrige almindelige skadevoldere

 

-

Eleven kan på baggrund af udvalgte skadebilleder vurdere indsatsen med henblik på at vælge en hensigtsmæssig pesticidfri eller kemisk metode, herunder hvilke konsekvenser arbejdet har på arbejdsstedet og omgivelserne (miljøet og arbejdsmiljøet).

 

-

Eleven kan i en given opgave udføre enten pesticidfri eller kemisk understøttet etablering og vedligeholdelse (PEV) af planter og kulturer.

 

-

Eleven kan ud fra kriterier for etablering og vedligeholdelse af kulturer og bevoksninger vurdere succesraten af indsatsen.

 

-

Eleven kan anvende den valgte metode på en måde, der skåner eleven, kulturen/bevoksningen og omgivelserne mest muligt.

 

-

Eleven kan lave en APV (arbejdspladsvurdering) af det givne arbejdet i samarbejde med arbejdslederen inden arbejdet påbegyndes inklusiv en oversigt over hvilke miljø- og samfundsmæssige konsekvenser den valgte metode har.

 

-

Eleven har erhvervet sprøjtecertifikat.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Merit

AMU 42267 for den pesticidfri del.

AMU 42250 for sprøjtecertifikatet

Bemærk-ning

Certifikatet er Miljø- og Energiministeriets sprøjtecertifikat ifg. BEK nr 360 af 24/05/1993. Det er ikke tilladt at anvende kemiske midler uden dette certifikat

 

Maskinskovning

Niveau

Avanceret

Varighed

6 uger

Mål

-

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge udvisningen og den efterfølgende maskinskovning med hensigtsmæssig placering af effekterne i forhold til de efterfølgende arbejdsoperationer

 

-

Eleven kan foretage den efterfølgende udkørsel af de skovede effekter.

 

-

Eleven kan vurdere, om en løv- eller nåletræsbevoksning egner sig til maskinskovning. I positivt fald kan eleven herefter selvstændigt anvende skovningsmaskinen til fældning og opskæring af effekter i henhold til den stillede opgave, herunder også skovning, aflægning og sammenlægning af effekter til oparbejdning til biobrændsel.

 

-

Eleven kan indtaste/uploade data i skovningsmaskinens computer, samt foretage de nødvendige korrektioner i overensstemmelse med gennemhugningens middeldiameter og de ønskede effekter.

 

-

Eleven er fortrolig med regler og procedurer for maskinopmåling af uafkortet tømmer efter den danske certificeringsordning.

 

-

Ved fastkørsel, væltning o.l. kan eleven selvstændigt eller i samarbejde med andre foretage bjergning af maskinen samt foretage fejlfinding ved hjælp af computeren og om muligt rette de opståede fejl.

-

Eleven kan selvstændigt omstille maskinen til lovlig kørsel på offentlig vej.

 

-

Eleven kan selvstændigt efterse og foretage daglig vedligeholdelse af skovningsmaskinen og det samlede fældeudstyr i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, og således at den til enhver tid lever op til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø samt vælge og anvende arbejdsmetoder der forebygger ulykker og skåner eleven selv, materiellet og omgivelserne mest muligt.

 

-

Eleven kan lave en APV (arbejdspladsvurdering) af dette arbejde i samarbejde med arbejdslederen inden arbejdet påbegyndes inklusiv en oversigt over hvilke miljø- og samfundsmæssige konsekvenser den valgte metode har.

 

-

Eleven erhverver maskinopmålingscertifikat.

Bemærkninger

Der afholdes certifikatprøve til Maskinopmålingscertifikatet, som udstedes særskilt til elever, der består maskinopmålingscertifikattesten i henhold til bestemmelserne i aftaletillægget af 1. juli 1998 mellem Danske Skoves Handelsudvalg og Danske Træindustrier om maskinopmåling af uafkortet tømmer.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Praktik-regler

Eleven skal i praktiktiden køre produktionskørsel med skovningsmaskinen.

 

Mindre savværker, typer og skæreøvelser ( fkb 2674)

Varighed

1 uge

Mål

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre betjene og udføre simpel justering og daglig vedligeholdelse af forskellige typer af mobilsavværker med vægt på én af følgende typer: Båndsav-, rundsav- eller motorkædesavværk.

Den uddannede kan på den udvalgte savværkstype, selvstændigt eller i samarbejde med andre, foretage opskæring af planker, tømmer, kalmarbrædder og forskalling, under hensyntagen til den producerede vares specifikationer, gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

På baggrund af sin viden om forskellige træarter, herunder råtræets fejl og mangler, kan eleven bidrage til planlægningen af og udførelsen af en optimal opskæring og udnyttelse af råtræet efter denne fastlagte plan.

Øvrige rammer

Et mindre savværk er et savværk i størrelse med et mobilsavværk enten mobilt eller stationært bestående af en eller flere save.

Bedøm-melse

gennemført / ikke gennemført

Merit

AMU 42274

Praktik-regler

Der skal foregå oplæring på et bånd-, rund- eller motorsavværk.

 

Natur- og publikumspleje

Niveau

Avanceret

Varighed

6 uger

Mål

-

På baggrund af sin viden om de faciliteter publikums benyttelse af skoven og det åbne land har behov for og den slidtage dette friluftsliv har på skoven og det åbne land, kan eleven selvstændigt i sit daglige arbejde i disse områder tage hensyn til dette således området bliver mere slidstærkt overfor disse aktiviteter.

 

-

Eleven kender de almindelige danske naturtyper og de anvendte plejemetoder, såvel i skov som i det åbne land

 

-

Eleven kan med sin viden om flora og fauna identificere en naturtype, vurdere plejebehov og vælge en hensigtsmæssig plejemetode.

 

-

På baggrund af sin viden om målet med et læhegn/en bevoksning, udtyndingsprincipper, beskæringsteknik og træarternes indbyrdes vækstegenskaber kan eleven selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge og udføre tynding og beskæring i læhegn, i bevoksninger og i bynære småskove

 

-

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre projektere, fremstille og opstille forskellige mindre publikumsfaciliteter håndværksmæssigt korrekt, herunder bænke, borde, kasse til turfoldere, stier, bålpladser med mere under hensyntagen til naturområdets sårbarhed og rekreative udnyttelse.

 

-

På baggrund af sin viden om publikumsfaciliteternes betydning for skovgæsterne kan eleven lave skitser og materialelister til mindre publikumsfaciliteter.

 

-

Eleven udarbejder eget idekatalog til publikumsfaciliteter.

Eleven kan vælge og vedligeholde de almindeligt anvendte redskaber så de lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser, samt vælge og anvende arbejdsmetoder der forebygger ulykker og skåner eleven selv og omgivelserne mest muligt.

-

 

-

Hvor hensynet til publikum kræver det, kan eleven udføre vejafspærringer o.l. i overensstemmelse med gældende regler.

 

-

Eleven har viden om formålet med naturformidling i statslig regi, organiseringen af naturvejledningen i Danmark og forskellige natursyn.

 

-

Eleven har kendskab til de forskellige relevante love, der definerer og regulerer de danske naturtyper samt om færdsel i naturen.

 

-

Eleven kan lave den relevante informationssøgning om naturvejledningen i Danmark på internettet.

 

-

Eleven kan anvende forskellige pædagogiske teknikker og typiske aktiviteter på formidlingsture og i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en formidlingstur om eget arbejde/arbejdsområde for en skoleklasse.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

 

Naturpleje for vildtet

Niveau

Begynder

Varighed

2 uger

Mål

-

Eleven kan etablere levende hegn, der skaber de nødvendige biotoper for vildtet, sammensætte planter til og foretage vildtplantninger.

 

-

Eleven kan udvælge udsæd og anlægge vildtagre.

 

-

Eleven kan i samarbejde med andre foretage pleje af vådområder for at øge biodiversiteten eller tilgodese udvalgte vildtarter.

 

-

Eleven kan nedlægge kunstgrave.

 

-

Eleven kender betydningen og nødvendigheden af at fodre småvildt.

 

-

Eleven kender den relevante lovgivning.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

 

Legeplads er, naturmaterialer, rundtræ og sikkerhed (fkb 2674)

Varighed

2 uger

Mål

På baggrund af sin viden om de enkelte træarters egenskaber som ubearbejdet rundtræ, kan den uddannede udvælge hensigtsmæssige materialer til legeredskaber i naturtræ.

Den uddannede kan udføre sikre samlinger af rundtræskonstruktioner.

Den uddannede kan på baggrund af sin viden om børns leg, gældende lovgivning, DS og øvrige sikkerhedsbestemmelser for legepladser designe, udføre og opstille legeredskaber af rundtræ med tilhørende faldunderlag.

 

 

Bedøm-melse

Gennemført / ikke gennemført

Merit

AMU 42278

Praktik-regler

Nybygning eller reparation/vedligeholdelse af legepladser i naturmaterialer vil indeholde tilstrækkelig praktik.

 

Oparbejdning af stormfald

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål

-

Eleven er bekendt med ulykkestilbud i stormfald.

 

-

Eleven kan oparbejde stormfald på en betryggende og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde under anvendelse af de grundlæggende teknikker for at fjerne spænd i væltede træer i praksis med og uden brug af spil.

 

-

Eleven kan udføre arbejderne på en arbejdsteknisk korrekt og ergonomisk, sikkerhedsmæssig, arbejdsmiljømæssig og miljømæssig forsvarlig måde.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Praktik-regler

Opgørelse af stormfald er det farligste arbejde indenfor området idet der her er flest uforudsigelige faktorer. Eleverne må derfor ikke sendes ind i stormfald uden de er under overvågning af en erfaren skovarbejder.

 

Der er ikke krav om at eleven skal arbejde med stormfald, hvis det p.t. ikke findes på praktikstedet. Findes det skal det indgå, men under ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger.

 

Opdræt og udsætning af fjervildt

Niveau

Rutine

Varighed

4 uger

Mål

-

Eleven kan med baggrund af sin viden om fasanernes, agerhønsenes og ændernes biologi indsamle æg, deltage i udrugningprocessen.

 

-

Eleven kan passe og fodre daggamle kyllinger/ællinger samt forestå deres videre pasning og fodring til de skal udsættes.

 

-

Eleven kan identificere de almindeligste sygdomme i forbindelse med fjerkræopdræt og håndtere indsatsen mod dem.

 

-

Eleven kan klargøre udsætningspladserne.

 

 

Eleven kan anvende de forskellige udsætningsmetoder.

 

 

Eleven kender den relevante lovgivning.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Praktik-regler

Normalt forekommende vildtpleje på et større gods vil normalt dække praktikken.

 

Skovdyrkning

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

-

Eleven har kendskab de administrative/ejermæssige målsætninger og økonomiske ønskers indflydelse på dyrkningen af skov i Danmark.

 

-

Eleven kan inddrage sin viden om den økologiske og biologiske sammenhæng mellem jordbund, klima og træarter, jordbundstyper og jordbundens mulige vækstpotentiale i Danmark i træartsvalget.

 

-

Eleven kan inddrage sin viden om de almindeligt anvendte træarters krav til jordbund og klima, forskellige dyrkningsformer og dyrkningsmæssige dispositioner.

 

-

Eleven kan for et afgrænset område med udgangspunkt i planerne for området lokalitetstilpasse egnede træarter.

 

-

Eleven kan udvælge relevante planter/frø til plantning/såning på et udvalgt areal samt vælge arbejdsmetoder, der er tilpasset planerne for området.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

 

Transport af træ i fuld længde (fkb 2674)

Varighed

2 uger

Mål

Den uddannede kan selvstændigt anvende skovbrugets udslæbningsmaskiner med tilhørende redskaber, herunder spil, tang eller kævlebue i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge og udføre skånsom udslæbning af træ i fuld længde med udslæbningsmaskine i henhold til gældende krav til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

Den uddannede kan selvstændigt efterse og foretage daglig vedligeholdelse af udslæbningsmaskinen og de tilhørende redskaber, i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, og således at de til enhver tid lever op til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

 

Bedøm-melse

Gennemført / ikke gennemført

Merit

AMU 42262

Praktik-regler

Eleven skal have adgang til at indøve transport af træ i fuld længde med udkørselsmaskine.

 

Træer og buske, sommer

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

-

Eleven kan identificere de almindeligste løvtræer og -buske efter løvspring og de almindeligste forekommende nåletræsarter i skoven og det åbne landskab.

 

-

Eleven kan anvende bestemmelsesnøgler til træer og buske.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

 

Træpleje

Niveau

Avanceret

Varighed

6 uger

Mål

-

Eleven kan artsbestemme de mest almindeligt forekommende bytræer på dansk og latin

 

-

Eleven kan redegøre for basale biologiske og fysiologiske mekanismer i træet.

 

-

Eleven kan vurdere enkeltstående træer og trægruppers vitalitet og sundhed og udpege farlige træer, herunder identificere de mest almindelige forekommende svampe og øvrige skadevoldere samt mekaniske skader.

 

-

Eleven kan udføre træregistrering med henblik på udarbejdelse af så vel kortsigtede som langsigtede plejeplaner.

 

-

Eleven kan redegøre for almindelige økologiske og miljømæssige forhold omkring bytræer.

 

-

Eleven kan foretage bedst mulig plantevalg i forhold til plantested, omgivelser og træets egen vækst og form, herunder bedømme plantematerialets kvalitet og sundhed.

 

-

Eleven kan etablere nye beplantninger på baggrund af egne analyser af jordbundsforhold og øvrige vækstbetingelser på voksestedet herunder foretage plantning, opbinding, og etablere vandings og udluftningssystemer.

 

-

Eleven kan udføre biologisk forsvarlig træklatring i forbindelse med brug af håndsav ved beskæring af op til mellemstore træer.

 

-

Eleven kan udføre indtrækning af stort træ ved hjælp af håndspil og/eller traktorspil, herunder beregne trækkraftbehov og herudfra dimensionere vælge og udstyr til en given indtrækningsopgave.

 

-

Eleven kan udføre biologisk forsvarlig beskæring af bytræer.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Praktik-regler

Her skal stilles regulære træplejeopgaver til rådighed.

 

Skovkranfører (fkb 2674)

Varighed

2 uger

Mål

Den uddannede kan selvstændigt anvende skovbrugets udkørselsmaskiner til udkørsel af træ, samt læsse og aflæsse med kranen uden at bringe maskinens stabilitet i fare i henhold til gældende krav til sikkerhed, og arbejdsmiljø.

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge og udføre skånsom udkørsel af opskåret træ med udkørselsmaskine i henhold til gældende krav til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

Den uddannede kan selvstændigt efterse og foretage daglig vedligeholdelse af udkørselsmaskinen med tilhørende kran, i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, herunder foretage mindre reparationer af hydrauliksystemet og således at den til enhver tid lever op til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

 

Bedøm-melse

Gennemført / ikke gennemført

Merit

AMU 42263

Praktik-regler

Der skal stilles udkørselsmaskine eller traktor med kran til rådighed.

 

Udvidet kultur- og bevoksningspleje

Niveau

Avanceret

Varighed

6 uger

Mål

-

Eleven kan planlægge, etablere og pleje mindre nykulturer i skov og på mark samt juletræs- og klippegrøntkulturer under hensyntagen til jordbunden, egnede træarter/-provenienser, dyrknings- og oparbejdsmetoder samt ønsket kvalitet af produkterne, herunder de særlige forhold ved pyntegrøntproduktion.

 

-

Eleven kan vælge og anvende relevante plantetyper, -størrelser, -kvaliteter eller frø til etablering af et udvalgt areal.

 

-

Eleven kan identificere almindelige ukrudtsarter og skadevoldere.

 

-

Eleven kan vælge en hensigtsmæssig pesticidfri eller kemisk metode til renholdelse/vedligeholdelse af et areal/kultur.

 

-

Eleven kan foretage form- og reparationsklipning samt sabling af aktuelle arter

 

-

Eleven kan vurdere konsekvensen af metodevalget på arbejdsmiljø og omgivelserne.

 

-

Eleven kan udføre indtrækning af stort træ ved hjælp af håndspil og/eller traktorspil, herunder beregne trækkraftbehov og herudfra dimensionere vælge og udstyr til en given indtrækningsopgave.

 

-

Eleven kan vælge og vedligeholde de almindeligt anvendte redskaber så de lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser, samt vælge og anvende arbejdsmetoder der forebygge ulykker og skåner eleven selv og omgivelserne mest muligt.

 

-

Eleven kan udføre de givne opgaver med metoder der sikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og arbejdsmæssigt forebygger skader, forurening og ulykker.

 

-

Eleven erhverver sprøjtecertifikat

Bedøm-melse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Der gennemføres prøver til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler.

 

Udvidet træklatring

Niveau

Rutine

Varighed

2,0 uger

Mål

-

Eleven kan udføre forskellige klatreteknikker, beskæringsteknikker og simpel nedfiring, i henhold til gældende krav til sikkerhed.

 

-

Eleven kan såvel selvstændigt eller som i samarbejde med andre planlægge og udføre beskæring og topkapning af stort løv- eller nåletræ med anvendelse af motorsav, i henhold til gældende krav til sikkerhed.

 

-

Eleven kan udføre situationstilpasset 1.hjælp.

Øvrige rammer

Grundlæggende træklatring og motorsavscertifikatet er en forudsætning for faget.

Bedøm-melse

Der gives afsluttende karakter efter 13-skalaen

Praktik-regler

Der skal stilles relevant træplejearbejde til rådighed

 

Udvisning og tynding (fkb 2674)

Varighed

2 uger

Mål

-

På baggrund af sin viden om tilvækstoversigter, grundfladeberegninger, hugstgrader, relativ træafstand og målet med bevoksningen kan eleven selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge og udføre udvisning og tynding i løv- og nåletræsbevoksninger.

Bedøm-melse

Gennemført / ikke gennemført

Merit

AMU 42255

 

Vildtkending

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

-

Eleven kan genkende det i Danmark almindeligt forekommende vildt på deres udseende, silhuet, flugt, fodaftryk, fald, ekskrementer og bidskader.

 

-

Eleven kan anvende relevante tilgængelige vildtnøgler, bøger o.l. til bestemmelse af det i Danmark almindeligt forekommende vildt.

Bedøm-melse

Standpunkt

Praktik-regler

Normalt forekommende vildtpleje på et større gods vil normalt dække praktikken.

 

Ad § 15

Praktikuddannelsen.

 

Praktikuddannelsen skal videreføre, udbygge og supplere de kvalifikationer, som er opnået gennem skoleundervisningen, således at eleven kan opnå færdigheder og viden samt personlig kompetence til selvstændigt at planlægge og gennemføre de arbejdsopgaver, som er forbundet med arbejdet i skoven og landskabet.

 

Det bør tilstræbes, at praktikuddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, og at eleven ved afslutningen af sidste praktikperiode når et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet skov- og naturtekniker.

 

Ved praktikperiodens begyndelse på en praktikvirksomhed, skal eleven have en grundig introduktion til virksomheden, dens forskellige arbejdsområder og til virksomhedens daglige drift. I øvrigt skal eleven indskærpes nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav og de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden, vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr og maskiner efterleves.

 

I forbindelse med de valg af valgfri specialefag som eleven og praktikvirksomheden træffer i fællesskab, bør det medtænkes, at der bliver mulighed for at arbejde i praksis med de valgte specialefag.

 

Mål for praktikperioderne:

 

Evt. praktikperiode før start på grundforløbet.

 

Arbejdsområde

Anvendelse af håndredskaber

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan under vejledning anvende håndredskaber

Eleven kan under vejledning foretage lettere udrensning og kulturvedligeholdelse

Eleven kan under vejledning løse opgaver med hegns- og vandarbejder

Eleven kan under vejledning foretage arbejdsopgaver med pyntegrønt eller plantningsarbejder afhængig af sæson.

 

Arbejdsområde

Arbejdspladsetik

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan forstå om omsætte en arbejdsordre

Eleven kan arbejde alene

Eleven kan samarbejde med andre i små hold.

 

Praktikperiode 1, før første skoleophold i hovedforløbet.

 

Arbejdsområde

Anvendelse af håndredskaber

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan under vejledning anvende håndredskaber

Eleven kan under vejledning foretage lettere udrensning og kulturvedligeholdelse

Eleven kan under vejledning løse opgaver med hegns- og vandarbejder

Eleven kan under vejledning foretage enkle arbejdsopgaver med pyntegrønt eller plantningsarbejder afhængig af sæson

Eleven kan under vejledning anvende kratrydderen

 

Arbejdsområde

Anvendelse af motorsav

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan under vejledning anvende motorsav ved lettere udrensningsopgaver. Størrelsen af træet må ikke overstige 1. gangs gennemhugning.

 

Arbejdsområde

Arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed og ergonomi

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre arbejdsopgaverne under anvendelse af forsvarlige arbejdsstillinger

Eleven har kendskab til praktikpladsens APV (ArbejdsPladsVurdering)

 

Arbejdsområde

Arbejdspladsetik

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan forstå om omsætte en arbejdsordre

Eleven kan arbejde alene

Eleven kan samarbejde med andre i små hold.

 

Praktikperiode 2

 

Arbejdsområde

Anvendelse af håndredskaber

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan anvende håndredskaber

Eleven kan anvende kratrydderen

Eleven kan under instruktion udføre arbejde med pyntegrønt og plantning i sæsonerne.

 

Arbejdsområde

Anvendelse af motorsaven

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan skove småt til mellemstort træ

Eleven kan nedtage hængere, alene eller sammen med en maskine

Eleven kan på rutine niveau arbejde med motormanuel skovning af småt til mellemstort træ, helst i samarbejde med udkørselsmaskiner.

 

Arbejdsområde

Biotoppleje

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven har forståelse for arbejdsgangen i naturgenopretningsopgaver

Eleven kan løse lettere opgaver med biotoppleje og naturgenopretning, som udmærket kan udføres uden for skovgærdet og i hold sammen med erfarne medarbejdere.

 

Arbejdsområde

Vedligeholdelse af udstyr

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan vedligeholde de anvendte håndredskaber

Eleven kan vedligeholde motorsaven

 

Arbejdsområde

Arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed og ergonomi

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre opgaverne ergonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Eleven har kendskab til praktikpladsens APV (ArbejdsPladsVurdering)

 

Arbejdsområde

Arbejdsetik

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan forstå og omsætte en arbejdsordre

Eleven kan arbejde alene

Eleven kan samarbejde i små hold (to-firemandshold)

 

Praktikperiode 3

 

Arbejdsområde

Anvendelse af motorsaven

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan på avanceret niveau skove stort træ

Eleven kan på avanceret niveau nedtage hængere, alene eller sammen med en maskine

Eleven kan udvise bevoksninger af småt til mellemstort træ

Eleven kan rutineret udføre mellemstor til stor skovning som muligt.

 

 

Arbejdsområde

Maskinanvendelse

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan på begynder niveau sammen med maskinførerne tilrettelægge skovningsarbejdet optimalt for maskinerne.

Eleven kan udkøre og opstille mindre effekter i skovningsarbejde

Eleven kan foretage arbejde hvor i der indgår samarbejde med de relevante maskiner til indtrækning, nedtrækning af hængere og udkørsel/udslæbning.

Eleven kan under vejledning anvende den skovudrustede traktor eller udkørselsmaskine

 

Arbejdsområde

Biotoppleje

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan rutineret tilrettelægge og udføre biotoppleje efter en udarbejdet plejeplan

Eleven kan udføre lettere opgaver med biotoppleje og naturgenopretning, i hold sammen med erfarne medarbejdere.

 

Arbejdsområde

Vedligeholdelse af udstyr

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan rutineret vedligeholde motorsaven

Eleven kan rutineret udføre daglig vedligeholdelse af det anvendte udstyr

 

Arbejdsområde

Arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed og ergonomi

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre skovnings opgaverne ergonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Eleven kan rutineret anvende og bidrage til praktikpladsens APV (ArbejdsPladsVurdering)

 

Arbejdsområde

Arbejdsetik

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan forstå og omsætte en avanceret arbejdsordre

Eleven kan arbejde ansvarligt og kvalitetsbevidst med de stillede opgaver.

Eleven kan arbejde rutineret alene og selvstændigt

Eleven kan rutineret samarbejde i små hold (to-firemandshold)

Eleven kan alene eller i samarbejde med andre løse problemer i skoven efterhånden som de opstår

 

Arbejdsområde

Pyntegrønt

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan under instruktion arbejde med pyntegrønt ud fra lokale forhold

 

 

Praktikperiode 4 - 5

 

Arbejdsområde

Vedligeholdelse af udstyr

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre daglig vedligeholdelse af det anvendte skovudstyr på rutineniveau

 

 

Arbejdsområde

Arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed og ergonomi

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre opgaverne ergonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Eleven kan anvende og bidrage til praktikpladsens APV (ArbejdsPladsVurdering)

 

Arbejdsområde

Arbejdsetik

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan forstå og omsætte en kompleks arbejdsordre

Eleven kan arbejde ansvarligt og kvalitetsbevidst med de stillede opgaver på avanceret niveau.

Eleven kan arbejde alene.

Eleven kan samarbejde i små hold (to-firemandshold)

Eleven kan alene eller i samarbejde med andre løse problemer efterhånden som de opstår.

 

Spidskompetence ud fra valgte specialefag

 

Arbejdsområde

Biotop- og vildtpleje

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan på avanceret niveau i det åbne land og i bynære områder etablere og pleje levende hegn, med en plantesammensætning så de skaber de nødvendige biotoper for vildtet (vildtplantninger).

Eleven kan på avanceret niveau pleje vådområder for at øge biodiversiteten eller tilgodese udvalgte vildtarter.

Eleven kan på avanceret niveau pleje og vedligeholde et givent vandhul under hensyntagen til den relevante lovgivning.

 

Arbejdsområde

Maskinskovning

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan på avanceret niveau selvstændigt foretage maskinskovning i en given bevoksning

Eleven kan foretage maskinopmåling af de skovede effekter

 

Arbejdsområde

Natur- og publikumspleje

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan selvstændigt i sit daglige arbejde tage hensyn til publikums benyttelse af biotopen således området bliver mere slidstærkt overfor friluftsaktiviteter.

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre projektere, fremstille og opstille forskellige mindre publikumsfaciliteter håndværksmæssigt korrekt, herunder bænke, borde, kasse til turfoldere, stier, bålpladser med mere under hensyntagen til naturområdets sårbarhed og rekreative udnyttelse.

Eleven kan alene eller i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en formidlingstur om eget arbejde/arbejdsområde for en skoleklasse eller lignende.

 

Arbejdsområde

Træpleje

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan udføre biologisk forsvarlig træklatring i forbindelse med brug af håndsav ved beskæring af op til mellemstore træer.

Eleven kan udføre indtrækning af stort træ ved hjælp af håndspil og/eller traktorspil, herunder beregne trækkraftbehov og herudfra dimensioner og vælge udstyr til en given indtrækningsopgave.

Eleven kan vurdere enkeltstående træer og trægruppers vitalitet og sundhed og udpege farlige træer

 

Arbejdsområde

Udvidet kultur- og bevoksningspleje

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan planlægge, etablere og pleje mindre nykulturer i skov og på mark samt juletræs- og klippegrøntkulturer

Eleven kan foretage form- og reparationsklipning samt sabling af aktuelle arter

Eleven kan udføre kulturvedligeholdelse ved brug af pesticider

Eleven kan udføre indtrækning af stort træ ved hjælp af håndspil og/eller traktorspil, herunder beregne trækkraftbehov og herudfra dimensionere og vælge udstyr til en given indtrækningsopgave.

 

Arbejdsområde

Naturskovdrift

Obligatoriske

kompetencemål

Eleven kan rutineret udarbejde planer for aktuelt træartsvalg, herunder muligheden for naturnær skovdrift ved nytilplantning og konvertering af bestående bestande.

Eleven kan rutineret udføre pleje og vedligeholdelse af en udvalgt biotop og dennes spredningskorridorer.

Kapitel 4

Bedømmelse, prøver, beviser m.v.

Ad §§ 20-21

Grundlaget for den praktiske del af skov- og naturteknikerens afsluttende eksamen fremgår af § 20. Den praktiske opgave udføres i slutningen af 4. praktikperiode. Hvis grundlaget for den aftalte opgave viser sig ikke at kunne holde, når eleven kommer tilbage på praktikstedet kan ændringer i opgaveordlyden foretages i samarbejde med skolen indtil en måned før opgavens udførelse.

For at bedømmelsen i § 21 Stk. 5 kan indeholde en vurdering af den praktiske dokumentation, gennemfører eleven på 4. skoleperiode en udvalgt del af højst en dags varighed af det projekt der er udført på praktikstedet. Eksaminationen foregår i tilknytning til dette arbejde.


Uddannelsesstyrelsen, den 17. august 2005

Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Sandra HansenBilag 1

GVU - Kompetencebeskrivelse for skov- og naturteknikeruddannelsens praktiske dele.

 

Nedenfor beskrives kernekompetencer - det vil sige typiske arbejdsopgaver og arbejdserfaringer, som opnås i uddannelsens praktikdel

 

Skillelinie mellem trin 1 og 2

 

Adgangskrav

Adgangskravene til grunduddannelse for voksne (GVU) er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en uddannelsesplan1) :

1) er fyldt 25 år,

2) har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og

3) har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

 

Den enkelte skole kan tilrettelægge tilbud til ansøgeren om kompetenceafklarende forløb. Skolen skal endvidere give de ansøgere, der måtte ønske det, mulighed for praktisk afprøvning af færdigheder m.v2).

 

Kompetencebeskrivelsen er et udtryk for de kompetencer, som en typisk erhvervsuddannelseselev vil have opnået gennem sin praktikuddannelse i uddannelsen til skov- og naturassistent og skov- og naturtekniker

 

Ansøgeren vurderes udfra:

1. En teknisk faglig synsvinkel

= Den teoretisk faglige indsigt i området

2. En almen faglig synsvinkel

= De generelle aspekter ved det samlede brancheområde

3. Læse- og regnefærdigheder

= Niveau svarende til 9. klasses afgangseksamen.

4. En praktisk faglig synsvinkel

= Det praktisk udførte arbejde indenfor faget

 

Kompetencebeskrivelse for skov- og naturteknikerens praktiske dele

 

Nedenfor beskrives kernekompetencer – det vil sige typiske arbejdsopgaver og arbejdserfaringer, som opnås i uddannelsens praktikdel .

 

Eleven i skov- og naturteknikeruddannelsen :

Niveau

Fag

Håndtering

Kan på avanceret niveau:

Kulturpleje

plante med mindst to forskellige planteredskaber på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 

 

foretage relevant mekanisk ukrudtsbekæmpelse med håndværktøj

 

 

tilrettelægge og udføre oprensning af grøfter manuelt på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde

 

 

forestå opmåling og opsætning af dansk stålgærde med låger og stenter på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde

 

Bevoksning

udføre fældningsarbejde samt udføre korrekt aflægning, afkortning og opmåling af de fældede træer

 

 

betjene motorsav og andre almindeligt forekommende hånd- og motorredskaber på en sikkerhedsmæssigt og ergonomisk forsvarlig måde samt foretage fejlfinding på en motorsav og udbedre almindeligt forekommende fejl på motorsaven f.eks. udskiftning af knækket startsnor, startfjeder, kontrol af kædebremse inklusive daglig vedligeholdelse af de anvendte redskaber og maskiner samt   filing af kæder og klinger

 

 

selvstændigt tilrettelægge skovningsarbejdet.

 

 

Tilrettelægge og udføre skovningsarbejder i samarbejde med henholdsvis skovningsmaskine og udkørselsmaskine.

 

Naturnær skovdrift

identificere udvalgte biotoper med tilhørende spredningskorridorer i den naturnære skov.

 

 

Pleje og vedligeholde en udvalgt biotop og dennes spredningskorridorer i forhold til den udarbejdede plan og under hensyntagen til den relevante lovgivning (naturbeskyttelsesloven).

 

Arbejdsetik

forstå og omsætte en arbejdsordre

 

 

arbejde ansvarligt og kvalitetsbevidst med de stillede opgaver.

 

 

Arbejde alene

 

 

samarbejde i små hold (to-firemandshold)

 

 

alene eller i samarbejde med andre løse problemer efterhånden som de opstår.

 

Kan på rutineniveau:

Bevoksningspleje

Vedligeholde og bruge kratrydder på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde

 

Biotoppleje

udføre almindelig vedligeholdelse af af vådbundsarealer og græsningsarealer med relevant værktøj

 

Maskinbaserede arbejder

tilrettelægge og bruge den skovudrustede traktor ved almindeligt skovarbejde

 

 

udføre almindeligt forekommende maskinbaserede arbejder som vejvedligeholdelse, etablering af overkørsler, løvblæsning, flishugning, udslæbning, kulturvedligeholdelsesarbejder og indtrækning med spil

 

Har praktisk viden om:

 

Kulturpleje

håndteringerne indenfor forstplanteskole, så som: frøbehandling, såbede, priklebede, renholdelse, plantekvalitet, oplagring, viderebehandling, barrods- og containerplanter

 

Maskinbaserede arbejder

om brugen af skovbrugets specialmaskiner, som skovningsmaskiner, maskiner til udkørsel af afkortet træ og heltræ

 

Generelt

at lave en APV af arbejdsstedet

 

Har:

Generelt

grundlæggende praktisk forståelse for de biologiske forhold ved det praktiske arbejde

 

 

kendskab til den relevante lovgivning

Hertil kommer, at eleven skal have en kompetence svarende til 6 ugers valgfrie specialefag. Her tages udgangspunkt i disse fags målbeskrivelser.

1) jf. § 3., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000.

2) jf. § 5. stk. 4., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000Bilag 2

Meritangivelse for skov- og naturteknikeruddannelsen

Med hensyn til grundfag henvises der til Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen) nr. 539 af 19 juni 1996.

 

 

Fagets navn

Meritangivelse

Områdefag i Grundforløbet:

1. Fagmetodik

2. Maskiner, redskaber og teknik

3. Kulturetablering og vedligeholdelse

- Grundforløbselever fra andre indgange med samme fag

- Relevante kurser fra AMU-uddannelsen under Mejeri og jordbrugets efteruddannelsesudvalg

- HTX med relevant indledende del

Områdefag i grundforløbet der er

særlige for hovedforløbet:

1. Kulturpleje

2. Bevoksningspleje

 

- Grundforløbselever fra andre indgange med samme fag

- Relevante kurser fra Skovskolens skovarbejderuddannelse

- HTX med relevant indledende del

 

Områdefag i hovedforløbet:

1. Maskinbaserede arbejder

2. Biotoppleje

3. Bevoksning

 

- Relevante kurser fra Skovskolens skovarbejderuddannelse

- Tilsvarende fag, på minimum samme niveau fra andre uddannelser

Bundne specialefag i hovedforløbet:

1. Naturnær skovdrift

- Relevante kurser fra Skovskolens skovarbejderuddannelse

 

Valgfri specialefag i hovedforløbet:

 

1. Biotop- og vildtpleje

2. Blokhus 1

3. Blokhus 2

4. Blokhus 3

5. Friluftsliv

6. Grundlæggende træklatring

7. Indtrækning af vanskelige træer

8. Kulturpleje, pesticidfri og kemisk

9. Maskinskovning

10. Mindre savværker

11. Naturlegeplads

12. Natur- og publikumspleje

13. Naturpleje for vildet

14. Oparbejdning af stormfald

15. Opdræt og udsætning af fjervildt

16. Skovdyrkning

17. Transport af træ i fuld længde

18. Træer og buske, sommer

19. Træpleje

20. Skovkranfører

21. Udvidet kultur- og bevoksningspleje

22. Udvidet træklatring

23. Udvisning og tynding

24. Vildtkending

 

- Relevante kurser fra Skovskolens skovarbejderuddannelse

- Relevante kurser fra AMU-uddannelserne under:

- Mejeri og jordbrugets efteruddannelsesudvalg

- Træets Uddannelser

- Relevante kurser i vildtforvaltning

- HTX med relevant indledende del

- Tilsvarende fag, på minimum samme niveau fra andre uddannelser