Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 GVU - Kompetencebeskrivelse for produktionsgartneruddannelsens praktiske dele
Bilag 2 Meritangivelse for produktionsgartneruddannelsen
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 701 af 1. juli 2005 om
produktionsgartneruddannelsen

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation , som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl . Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 12409 af 11. december 2001.

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

1) Specialet inden for frugt- og bæravl er nedlagt, det faglige indhold inden for dette felt indgår nu i andre af uddannelsens fag.

2) Fagsammensætningen er ændret.

3) Der er indført afsluttende prøve.

Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

Kapitel 1

Uddannelsens navn m.v.

Ad §§ 1 - 2

Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som Produktionsgartner. Kompetencen som Produktionsgartner omfatter både de aktuelle, konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og viden, samt udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videreuddannelse.

Udviklingen af de fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kvalifikationer skal bidrage til at gøre Produktionsgartner-uddannelsen til en erhvervsuddannelse og samtidig en ungdomsuddannelse.

Den uddannede Produktionsgartner skal, såvel alene som i samarbejde med kolleger og arbejdsleder, kunne planlægge og udføre sit arbejde efter givne instruktioner. Den uddannede Produktionsgartner skal kunne tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, enten alene eller ved samarbejde i mindre arbejdsgrupper, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

Fokusområder i løbet af uddannelsen.

Fokusområder er betegnelsen på de kompetencer, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i. Beskrivelsen af fokusområder skal medvirke til at give uddannelsesforløbet progression. Kompetencebeskrivelserne tager udgangspunkt i det overordnede beskrivelsesniveau, der findes for uddannelsesmålene i bekendtgørelserne. Med udgangspunkt i bekendtgørelsens målbeskrivelser kan fokusområderne også beskrives som større helheder relateret til konkrete opgaveløsninger i en virksomhed.

Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer.

Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene bør vægtes og periodiseres i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden.

Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlag for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Kompetencemæssige fokusområder i produktionsgartneruddannelsen:

 

1. uddannelsesår

1. - 2.
uddannelsesår

3. uddannelsesår

4. uddannelsesår

 

Grundforløb

Hovedforløb

Faglige og
erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer generelt

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til enkle og overskuelige opgaver.
Eleven kan i mindre omfang deltage i normalt forekommende arbejdsopgaver med plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller opgaver inden for plantehandel.
Eleven kan i mindre omfang foretage simpel betjening og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler, som anvendes i forbindelse med planteproduktion eller plantehandel.

Eleven kan vælge og anvende metoder og redskaber i forhold til overskuelige opgaver.
Eleven kan deltage i normalt forekommende arbejdsopgaver med plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller opgaver inden for plantehandel.
Eleven kan foretage simpel betjening og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler, som anvendes i forbindelse med planteproduktion eller plantehandel.

Eleven kan delvist selvstændigt analysere og udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med arbejdet.
Elevens praktiske og teoretiske færdigheder udbygges inden for de områder, der falder inden for plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller arbejdsopgaver inden for plantehandel.
Eleven kan rutinemæsigt betjene og vedligeholde tekniske hjælpemidler, som anvendes i forbindelse med planteproduktion eller plantehandel.

Eleven kan helt eller delvist selvstændigt analysere og udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med arbejdet.
Eleven kan analysere informationer og anvende indsamlede data i forhold til en given opgave/et givet problem.
Eleven kan selvstændigt betjene og vedligeholde tekniske hjælpemidler, som anvendes i forbindelse med plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller teknisk udstyr i plantehandler.

Faglige og
erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer specifikt produktionsgartner, produktion.

Eleven kan deltage i enkle og normalt forekommende arbejdsopgaver med etablering og pleje af forskellige kulturer der dyrkes på friland, i planteskoler eller plantager.

Eleven kan deltage i rutineprægede normalt forekommende arbejdsopgaver med plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager.

Eleven kan delvist selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og optagning/høst af forskellige kulturer på friland, i planteskoler eller plantager.

Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager.

Faglige og
erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer specifikt produktionsgartner, handel.

Eleven kan deltage i enkle og normalt forekommende arbejdsopgaver inden for plantehandel.

Eleven kan deltage i rutineprægede normalt forekommende arbejdsopgaver inden for plantehandel.

Eleven kan delvist selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver inden for plantehandel.

Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver inden for plantehandel.

Kompetencer i relation til miljø, iværksætteri, innovation, internationalisering o.l.

Eleven opnår en grundlæggende forståelse af biologiske sammenhænge i relation til det praktiske arbejde ved plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller arbejde inden for plantehandel.

 Eleven opnår en grundlæggende forståelse af biologiske sammenhænge i relation til det praktiske arbejde ved plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller arbejdsopgaver inden for plantehandel.
Eleven opnår forståelse for virksomhedens administrative opbygning.

Eleven opnå grundlæggende forståelse for etableringsforhold, selvstændighedsbegrebet og virksomheders forskellige organisatoriske principper.
Eleven opnår nogen forståelse for produktionsvilkår set i relation til økonomi, markedsføring og afsætning

Eleven opnå forståelse for etableringsforhold, selvstændighedsbegrebet og virksomheders forskellige organisatoriske principper.
Eleven opnår forståelse for produktionsvilkår set i relation til økonomi, markedsføring og afsætning.

Almene og generelle kvalifikationer og kompetencer

Eleven kan udføre de givne arbejdsoperationer på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Eleven opnår en grundlæggende forståelse for det praktiske arbejde med plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller praktisk arbejde inden for plantehandel.

Eleven kan udføre givne arbejdsoperationer på en ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Eleven udbygger den grundlæggende forståelse for det praktiske arbejde med plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller praktisk arbejdsopgaver inden for plantehandel.

Eleven opnår gennem praktikken forståelse for dyrknings- pasningsmæssige forhold ved det praktiske arbejde med plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller inden for plantehandel.
Eleven bliver bevidst om betydningen af forskellige dyrknings- og pasningsformer i planteproduktionen eller handelsbetingelser i plantehandelen i en bredere sammenhæng.

Eleven opnår gennem praktikken forståelse for pasnings- og dyrkningsmæssige forhold ved plantedyrkning på friland, i planteskoler eller plantager eller pasnings- og handelsmæssige forhold inden for plantehandel.

Eleven opnår at blive bevidst om betydningen af forskellige dyrknings- og pasningsformer eller handels- og afsætningsbetingelser i en bredere sammenhæng.

Personlige kompetencer

Eleven kan modtage og anvende vejledning.
Eleven kan løse problemer i forhold til almindelige faglige problemstillinger.
Eleven udvikler lyst til at lære nyt – lære at lære og tage ansvar.

Eleven kan løse problemer i forhold til almindelige faglige problemstillinger.

Eleven kan tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

Eleven kan tage vare på egen arbejdssituation og løse problemer efterhånden som de opstår, enten alene eller ved samarbejde i mindre arbejdsgrupper, samt udvise ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed.

 

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

Ad § 4

Model for uddannelsens struktur:

 

Grundforløb

Hovedforløb

Evt. praktik

Skole

20 uger

Praktik

Skole

13 uger

Praktik

Skole

12 uger

Evt. rest

praktik

Ad § 5

De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser § 53 med tilhørende vejledning og dels af grundforløbsbekendtgørelsens § 2.

- Eleven skal have gyldigt kørekort til minimum traktor ved udstedelse af grundforløbsbevis samt ved påbegyndelsen af hver skoleperiode i hovedforløbet.

Kapitel 3

Skoleundervisning m.v.

Ad §§ 9 - 15

I produktionsgartneruddannelsens hovedforløb er der ingen opdeling af fag i de enkelte skoleperioder. Dog er der udformet en vejledende fagplan. Det er op til skolen, som i den lokale undervisningsplan, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg placerer de enkelte fag i skoleperioderne.

Område- og specialefagenes slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer:

De tre niveauer

Faglige/erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer

Personlige kvalifikationer og kompetencer

Begynderniveau

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser – alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikkerutine situationer – alene og i samarbejde med andre – under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Ad § 9

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold: (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen)

Plantedyrkning

Niveau

Begynder

Varighed

2,5 uge

Mål

Eleven har erhvervet traktorkørekort.

Eleven kan redegøre for generelle formeringsforhold, såsom hygiejne, forskellige formeringsmetoder, vækstmedier og jordblandinger samt dækkematerialer m. m.

Eleven kan efter instruktion forberede en formering, samt gennemføre en frøformering og en stiklingsformering.

Eleven kan redegøre for temperaturens, luftfugtighedens og lysets betydning ved formering af planter.

Eleven kan efter instruktion klargøre, bundte og pakke produktion af planteskoleplanter eller grønsager.

Eleven kan i hovedtræk redegøre for et pasningsforløb af en given simpel planteskolekultur eller en simpel grønsagskultur på friland

Eleven kan efter instruktion udføre de arbejdsopgaver, der er i en nærmere given kultur f.eks. potning, plantning, pasning, opbinding.

Eleven kan udbringe forskellige typer af granulerede gødninger.

Eleven har kendskab til edb-baserede plantebeholdningssystemer.

Eleven kan udfylde salgsbrev og faktura til hjemmemarkedet.

Eleven har kendskab til de mest almindelige tekniske hjælpemidler, der anvendes i et produktionsgartneri f.eks. traktor, planteoptager, jordbearbejdningsredskaber, høstmaskiner og vandingsanlæg.

Eleven kan efterinstruktion anvende en bundtemaskine og andre almindelige tekniske hjælpemidlerpå en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Plantekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan navngive almindelige dyrkede løvfældende planteskoleplanter, samt placere planterne i det botaniske system inden for familie, slægt og art.

Eleven kan navngive almindelige dyrkede stedsegrønne planteskoleplanter eller almindelige dyrkede grønsager på friland, samt placere planterne i det botaniske system inden for familie, slægt og art.

Eleven kan udarbejde en simpel dyrkningsanvisning for en kortvarig almindelig planteskolekultur eller en grønsagskultur på friland ud fra egne indsamlede kulturdata.

Eleven har kendskab til fremkomst af nye sorter ved forædling og mutation.

Eleven har kendskab til nye sorters nyhedsbeskyttelse i henhold til lovgivningen.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Plantesundhedslære 1

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven har bestået delprøve 1 og 4 (produktionsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets gældende regler.

Eleven kan udføre beskyttelsessprøjtning på kulturplanter og / eller bekæmpelsessprøjtning af uønsket vegetation.

Eleven har kendskab til de almindeligste skadedyrs placering på planterne for bedre at kunne vurdere og vælge relevante behandlingsteknikker.

Eleven har kendskab til de almindeligste svampesygdommes placering på planterne for bedre at kunne vurdere og vælge relevante behandlingsteknikker.

Eleven har kendskab til biologisk bekæmpelse af visse skadevoldere.

Eleven har kendskab til integreret produktion med hensyn til sygdomme og skadedyr.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen. Der gennemføres sprøjtecertifikatprøve (delprøve 1 og 4) efter Miljøministeriets regler.

Merit

Delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

- 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

- 42250 Sprøjtecertifikat skov.

Vejledende fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på grundforløb, hovedforløb & uddannelsesår.

I modelskitserne for uddannelsens struktur er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles, planlægges og gennemføres som moduler i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser under skoleperioderne i hovedforløbet.

Vejledende fagplan:

Fag

Grundforløb

Hovedforløb

1. år

1.-2. år

3.-4. år

Grundfag i alt 14,5 uger

 

 

 

Arbejdsmiljø – 1 uge

X

 

 

Førstehjælp og brandbekæmpelse – 0,5 uge

X

 

 

Miljø – 1 uge

X

 

 

Biologi – 2 uger

X

 

 

Læring, kommunikation og samarbejde – 1 uge

X

 

 

Informationsteknologi F – 1 + 1 uge

X

X

 

Engelsk F – 2 uger

 

X

X

Iværksætteri og innovation – 1 uge

 

X

X

Naturfag F – 2 uger

 

X

 

Produktudvikling, produktion og service – 1 uge

 

X

X

Områdefag i alt 17,5 uger

 

 

 

Fagmetodik – 3 uger

X

 

 

Kulturetablering ogvedligeholdelse - 3 uger

X

 

 

Maskiner, redskaber og teknik – 2,5 uger

X

 

 

Plantedyrkning – 2,5 uger

X

 

 

Plantekendskab – 1 uge

X

 

 

Plantesundhedslære 1 – 1,5 uge

X

 

 

Anvendt økologi – 1 uge

 

X

 

Plantedyrkning for produktionsgartnere – 1,5 uge

 

X

 

Plantesundhedslære 2 – 1,5 uge

 

 

X

Bundne specialefag – handel i alt 8 uger

 

 

 

Plante- og produktkendskab – 3,5 uger

 

X

 

Regnskab – 1,5 uge

 

 

X

Salg, service, reklame og kundebetjening – 3 uger

 

 

X

Bundne specialefag – produktion i alt 8 uger

 

 

 

Dyrkningsrelateret plantekendskab – 2,5 uger

 

X

 

Plantedyrkning på friland, planteskoler eller plantager – 4,0 uger

 

 

X

 

X

Produktionsplanlægning og produktionsstyring – 1,5 uge

 

 

 

 

X

Valgfri specialefag i alt 2 uger

 

 

X

Valgfag i alt 4 uger

 

X

X

Ad § 11

Hovedforløbet omfatter følgende områdefag med niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold:

Anvendt økologi

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål

Eleven kan give forslag til ændring af dyrkningsmetoder i almindelige planteskoler, frugtplantager eller frilandsgartnerier, som vil betyde øget bæredygtighed både for produktionen og det omgivne miljø.

Eleven kan redegøre for bæredygtige dyrkningsprincipper og økologisk forsvarlige mulige løsninger på praktiske dyrkningsprocesser.

Eleven kan redegøre for det idégrundlag, der ligger til grund for økologisk jordbrug og gartneri.

Eleven kan redegøre for principielle forskelle mellem konventionelt og økologisk jordbrug og gartneri.

Eleven kan pege på praktiske løsninger, som tager hensyn til biodiversiteten både i virksomheden og i det omgivende miljø.

Eleven har kendskab til det naturlige kredsløb af de vigtigste plantenærings- og gødningsstoffer.

Eleven kan redegøre for anvendelse af denne økologiske viden i planteskoler, frugtplantager eller frilandsgartnerier.

Eleven har kendskab til dyrkningsgrundlaget og de til enhver tid gældende regler for godkendelse som statskontrolleret økologisk bedrift.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Plantedyrkning for produktionsgartnere

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i forbindelse med plantedyrkning på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan udføre en vegetativ formering, herunder indrette og etablere bede hertil.

Eleven kan udføre podning og kan redegøre for de teoretiske forhold omkring denne formeringsmetode.

Eleven kan arbejde med generativ formering, herunder indrette og etablere bede hertil.

Eleven kan indstille og anvende de almindeligst forekommende maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler.

Eleven kan rengøre og vedligeholde maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler.

Eleven kan udbringe og redegøre for de almindelige anvendte gødninger og gødningsstoffers virkning i planteskole, frugtplantage eller frilandsgartneri.

Eleven kan redegøre for næringsstofbalancen og de almindeligste mangelsymptomer på kulturplanter.

Eleven kan anvende og redegøre for de almindeligste metoder til udbringning af vand i planteskole, frugtplantage eller frilandsgartneri.

Eleven kan redegøre for de almindeligst anvendte vækstsubstrater og jordforbedringsmidler, deres behandling og deres dyrknings- og ernæringsmæssige egenskaber.

Eleven kender de mest elementære kemiske grundbegreber med henblik for indsigt i planternes næringsoptagelse.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Plantesundhedslære 2

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i forbindelse med plantesundhed på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har bestået delprøve 2 og 3 (anlægsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler.

Eleven kan anvende og udbringe biologiske midler til både forebyggelse og bekæmpelse samt kan anvende de teknikker, der bruges til udbringning efter gældende miljø- og arbejdsmiljøregler.

Eleven kan redegøre for principper og metoder til biologisk forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere i haver, parker og andre grønne anlæg.

Eleven har kendskab til principper og metoder for ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemikalier.

Eleven kan udføre ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemikalier.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen. Der gennemføres prøve i delprøve 2 og 3 til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler.

Merit

Delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

- 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

- 42250 Sprøjtecertifikat - skov

Ad § 12

Hovedforløbet for produktionsgartneruddannelsen med specialet planteskolegartner, handel omfatter 8 ugers bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, supplerende mål og indhold (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

Plante- og produktkendskab

Niveau

Avanceret

Varighed

3,5 uge

Mål

Eleven kan identificere og navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand samt kan placere dem i det botaniske system.

Eleven kan identificere og navngive almindelige stauder samt kan placere dem i det botaniske system.

Eleven kan identificere og navngive andre almindelige planter så som sommerblomster og udplantningsplanter, løg, knolde og de mest almindelige stueplanter samt kan placere dem i det botaniske system.

Eleven kan anvende og redegøre for de internationale regler for navngivning af frøkilder, kloner, sorter varieteter og underarter.

Eleven kender vigtige plantegrupper og deres anvendelsesområder.

Eleven kan redegøre for vigtige plantegruppers særlige krav til vækstforhold og pleje.

Eleven kan vælge planter på en hensigtsmæssig måde ud fra nærmere givne omstændigheder.

Eleven kan vejlede i anvendelsen og valg af varegrupper inden for redskaber, håndværktøj, krukker og andet udstyr til haver.

Eleven kan udføre og vejlede i vedligeholdelse af redskaber, håndværktøj og andet udstyr til haven.

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved anvendelse og vedligeholdelse af redskaber, håndværktøj og udstyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Regnskab

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven kan udføre og redegøre for virksomhedens daglige regnskab.

Eleven kan udføre grundlæggende regnskabsfunktioner ved hjælp af både manuelle og edb-baserede systemer.

Eleven kan anvende og arbejde med kontoplan, kasserapport, konteringsark og edb-systemer.

Eleven kan udføre afstemning af en kassebeholdning.

Eleven har indsigt i virksomheders årsregnskab og kan her ud fra fortolke de informationer, som regnskabet giver om virksomhedens resultat, aktiver, gæld og egenkapital.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Salg, service, reklame og kundebetjening

Niveau

Rutine

Varighed

3 uge

Mål

Eleven har kendskab til markedsforhold vedrørende plantehandel og samspillet mellem virksomhed og forbruger i et markedsdirigeret samfund.

Eleven kender til fysiologiske og psykologiske behov hos forbrugerne.

Eleven kender til opgørelse af købekraften i købs- og forbrugsvaner samt, hvorledes ændringer heri påvirker forbruget.

Eleven kender til faktorer, der er bestemmende for konkurrencesituationen, såsom antal konkurrenter og størrelser, handlingsparametre, kredit og forbrugernes loyalitet.

Eleven kender til markedsføring, kreditaftaler og købelovens bestemmelser om kontanthandel, kredit og forbrugerbeskyttelse.

Eleven kender til markedsføring af såvel fysiske produkter som serviceydelser.

Eleven kan udføre en god kundebetjening og kender til kundepsykologi samt andre faktorer, der påvirker en god kundebetjening.

Eleven kender til tilrettelæggelse af parameterindsatsen med udgangspunkt i den af virksomheden valgte målgruppe.

Eleven kender til de grundlæggende data, der er nødvendige til styring af salg, lager og indkøb.

Eleven kender til leveringstider og servicegrader.

Eleven kender til manuelle- og elektroniske styringssystemer.

Eleven kan arbejde med og udføre skilteskrivning ved hjælp af de dertil hørende teknikker og i forhold til den daglige drift i virksomheden.

Eleven kan redegøre for de for branchen relevante varer og varegrupper.

Eleven kan indrette en butik på en hensigtsmæssig måde og lave en salgsplan og en salgsudstilling med præsentation af valgte plantegrupper og eventuelle komplementære varegrupper.

Eleven kender til sammenhængen mellem reklame og øvrige handlingsparametre.

Eleven kender til intern butiksreklame, vareeksponering og leverandørbetalt reklame, samt disse tiltags betydning for butikken og virksomheden.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad § 13

Hovedforløbet for produktionsgartneruddannelsen med specialet planteskolegartner, produktion omfatter 8 ugers bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, supplerende mål og indhold (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen):

Dyrkningsrelateret plantekendskab

Niveau

Avanceret

Varighed

2,5 uge

Mål

Eleven kan identificere og navngive et udvalg af de mest almindelige kulturer samt placere dem i det botaniske system inden for familie, slægt og art.

Eleven kan identificere og navngive de mest almindelige kulturer samt visse af kulturerne både i sommer- og vintertilstand ved anvendelse af tilgængelige hjælpemidler såsom plantenøgler, opslagsværker og databaser, samt placere dem i det botaniske system inden for familie, slægt og art.

Eleven kender til og kan bruge internationale regler for navngivning af frøkilder og kloner, sorter, varianter og underarter.

Eleven kan angive og opstille dyrkningsprogrammer for de almindeligste kulturer.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Plantedyrkning på friland, planteskoler eller plantager

Niveau

Avanceret

Varighed

4 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i forbindelse med plantedyrkning på friland, planteskoler eller plantager på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kender til de almindelige kategorier af driftsformer, der anvendes i forbindelse med plantedyrkning.

Eleven kan redegøre for forhold, der skal tages hensyn til ved etablering af de forskellige kulturer ved plantedyrkning.

Eleven kan medvirke ved klargøring af arealer til de forskellige kulturer ved plantedyrkning, herunder etablere og montere simple vandingssystemer.

Eleven kan redegøre for de forskellige krav til jordbund, sædskifte, klima og etableringstidspunkter, der stilles til de forskellige plantekulturer og plantetyper.

Eleven kan redegøre for de enkelte kulturers formeringsmetoder, formeringsforhold og formeringsmetoder, der anvendes ved plantedyrkning.

Eleven kan redegøre for de forskellige jordbehandlingsmetoder og jordforbedringsmidler samt særlige dyrkningssubstrater til mere specielle dyrkningsformer.

Eleven kender de forskellige typer af potter og containere, der anvendes ved dyrkning af visse typer af plantekulturer.

Eleven kan klargøre planter til potning og udføre dette både manuelt og maskinelt, samt udsætte de pottede planter.

Eleven kan foretage beskyttende foranstaltninger for diverse kulturer.

Eleven kan vande, gøde, beskære, forme, opbinde og foretage almindelig pasning af plantekulturer.

Eleven kan kontrollere kulturernes almindelige sundhedstilstand og komme med forslag til forebyggelse og eventuel bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere.

Eleven kan registrere og beskrive de almindelige kulturers udviklingsforløb.

Eleven kan redegøre for forhold af betydning for udarbejdelse af markplaner, og udarbejde en simpel markplan.

Eleven kan redegøre for grundforbedringens betydning for planternes udvikling af rødder ved dyb jordbearbejdning og ved sænkning af grundvandet.

Eleven kan redegøre for formålet med kalkning, og kalkningens indflydelse på jordens struktur og reaktionstallet.

Eleven kan redegøre for jordforbedringsmidler og deres anvendelse i forbindelse med den almindelige dyrkning af planter.

Eleven kan redegøre for pløjning, harvning, tromling, fræsning og andre relevante jordbehandlingsteknikker, og udføre dette efter nærmere anvisning.

Eleven kan optage planter i marken både maskinelt og manuelt.

Eleven kan sortere planter og lagre dem.

Eleven kan klargøre planter til plantning.

Eleven kan foretage manuel plantning, maskinel plantning og omplantning.

Eleven kan passe almindelige kulturer, foretage maskinel og manuel formning, beskæring, opbinding og andre nødvendige arbejder med almindelige kulturer i forhold til planternes krav og produktionens slutprodukt.

Eleven kan vurdere de færdige kulturer og klargøre disse til salg.

Eleven har kendskab til væksthuse og deres anvendelsesområder i forbindelse med planteproduktion.

Eleven kan udarbejde en beplantningsplan for mere vedvarende kulturer, herunder udvælge areal, foretage mærkning af planteafstand i kulturen og i læbælter.

Eleven kan vælge de rette slægter og arter af læplanter og udføre plantning af læbælter.

Eleven kan foretage kemisk og mekanisk renholdelse i de forskellige kulturer, herunder være opmærksom på og kunne anvende dækafgrøder.

Eleven kan håndtere, anvende og vedligeholde almindeligt benyttet håndværktøj.

Eleven kan etablere et bed til planteformering, udføre såning, stikning og udplantning af småplanter.

Eleven kan udføre plast- og fiberdækning, gødskning og vanding.

Eleven kan opstille og gennemføre et program over pasning af de forskellige almindelige kulturer.

Eleven kan redegøre for høstkriterium og høsttekniker samt lagring af visse specielle kulturer på friland.

Eleven kan udføre høst og lagring af visse specielle kulturer på friland, der kræver dette.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Produktionsplanlægning og produktionsstyring

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved produktionsplanlægning og produktionsstyring på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til planlægning og styring af de forskellige almindelige kulturer.

Eleven har kendskab til produktionsplanlægning og kan udarbejde en plan og markplan for enkelte kulturer.

Eleven kan foretage registrering af kulturer og kulturtekniske forhold i forbindelse med almindelige kulturforløb.

Eleven kan redegøre for analysemetoder og praktiske planlægningsredskaber i forbindelse med produktionsplanlægning.

Eleven kan redegøre for time-, areal- og materialeforbrug samt økonomiske nøgletal med henblik på at optimere produktionsplanen og afsætningen.

Eleven kan udarbejde en produktionsplan og en areal- /markplan.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Ad § 14

Hovedforløbet for produktionsgartneruddannelsen omfatter 2 ugers valgfri specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, mål og indhold:

Produktion af planter under glas

Niveau

Rutine

Varighed

2 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i forbindelse med produktion af planter i væksthus på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for formål, funktion og anvendelsesmuligheder for væksthuse.

Eleven har forståelse for, hvorledes forskellige klimafaktorer påvirker hinanden.

Eleven kan redegøre for og anvende almindelig automatik, der anvendes i et væksthus.

Eleven kan redegøre for produktionen af forskellige kulturer under glas.

Eleven kan udarbejde en enkel dyrkningsvejledning for en selvvalgt kultur, der kan produceres helt eller delvist under glas.

Eleven kan anvende biologisk bekæmpelse og forebyggelse mod de almindeligste skadevoldere i væksthuse.

Eleven kender til de muligheder, der er for formering af planter i væksthus til senere og videre vækst på friland.

Eleven kan formere planter i væksthuse ved hjælp af almindelige arbejdsfunktioner.

Eleven kan passe en almindelig kultur under glas ved hjælp af normale arbejdsfunktioner.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen

Merit

Merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42344 Pottekulturer og vækstforhold.

Betjening og vedligeholdelse af gartnermaskiner og redskaber

Niveau

Rutine

Varighed

2 uge

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved betjening og vedligeholdelse af gartnermaskiner og redskaber på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for de principielle forskelle på funktionerne i 2- og 4-takt benzinmotorer samt dieselmotorer.

Eleven kan anvende de rigtige smøremidler og påfylde de rigtige brændstoffer på de forskellige maskin- og motortyper.

Eleven kan ud fra et nærmere givent instruktionsmateriale foretage den daglige og de periodiske eftersyn samt almindelig vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner, deres ekstraudstyr og redskaber.

Eleven kan finde og udbedre mindre komplicerede fejl på gartnermaskiner og redskaber, der oftest medfører driftsstop.

Eleven kan udføre redskabsmontering og tilkobling af ekstraudstyr på gartnermaskiner.

Eleven kan indstille og betjene gartnermaskiner, deres ekstraudstyr og redskaber ved mindre jordbearbejdningsopgaver.

Eleven kan indstille og betjene gartnermaskiner og deres ekstraudstyr til etablerings-, pleje- og vedligeholdelsesopgaver.

Eleven har et grundlæggende kendskab til motorkædesave og kratrydder, samt andre småmaskiner, der anvendes ved produktion af plantekulturer på friland.

Eleven kan betjene motorkædesave og kratrydder på en sikkerhedsmæssige og ergonomisk forsvarlig måde, herunder anvende personligt sikkerhedsudstyr.

Eleven kan udføre daglige vedligeholdelse af motorkædesave og kratrydder, herunder foretage filing af kæder og klinger.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget identisk med fag i anlægsgartneruddannelsen og i uddannelsen til greenkeeperassistent.

Merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

- 42388 Værkstedsteknik, gartnerområdet

- 42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner

- 42383 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave.

Afsætning

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

Eleven har kendskab til de afsætningsmuligheder, der anvendes inden for branchen.

Eleven kender de forskellige salgsformer, der anvendes inden for branchen.

Eleven kan forestå og har indsigt i personligt salg, og dettes betydning for oplevelse af tilfredse kunder.

Eleven kender til markedsføring og har indsigt i markedsforhold og de markedskræfter, der har betydning for salg af planter og andre dertil knyttede produkter.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Haveplanlægning

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved haveplanlægning på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for formålet med at udarbejde en haveplan.

Eleven kan anvende forskellige muligheder for planlægning og indretning af en have.

Eleven kan vælge og sammensætte planter til en nærmere given have ud fra forskellige ønsker og behov

Eleven kan vælge og sammensætte planter ud fra forskellige vækstbetingelser og plejebehov.

Eleven har kendskab til forskellige typer og eksempler på indretning af haver og til de materialer, der anvendes i haver.

Eleven kan udarbejde en haveskitse og en beplantningsplan for en nærmere given have.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Plantekundskab og plantepleje

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i beskæring af planter og pleje på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan identificere en række træer, buske og stauder, og kan redegøre for deres karakteristiske udseende og anvendelsesmuligheder.

Eleven kan redegøre for træerne, buskene og staudernes placering i det botaniske system, og kan redegøre for deres optimale vækstbetingelser.

Eleven kan vælge egnede træer, buske og stauder til haver, parker, byer og det åbne landskab under hensyntagen til konkrete vækstvilkår.

Eleven kan foretage kvalitetskontrol ved modtagelsen af træer, buske og stauder.

Eleven har kendskab til, hvorledes der skabes de bedst mulige etableringsforhold ved nyplantning.

Eleven kan udføre pleje af træer buske og stauder.

Eleven kan foretage beskæring af træer og buske under hensyntagen til den nyeste viden om træbiologi.

Eleven kan udarbejde en plejeplan for enkeltplanter og beplantninger.

Eleven kan træffe foranstaltninger, som forbedrer træer, buske- og stauders livsbetingelser, herunder forebygge sygdomme og skadedyr.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Merit

Faget identisk med fag i anlægsgartneruddannelsen og anlægsplejeruddannelsen samt i uddannelsen til greenkeeperassistent.

Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer inden for plantagedrift på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan redegøre for og udarbejde en beplantningsplan, herunder udvælge areal, foretage opmærkning med planteafstande i kulturerne og i læbælter.

Eleven har kendskab til planlægning og styring af en plantage og kan foretage registrering af kulturer og kulturtekniske forhold under et kulturforløb.

Eleven kan foretage plantning i korrekt plantedybde og på de rigtige plantningstidspunkter med egnede kultur- og læplanteslægter og -arter.

Eleven kan foretage kemisk og mekanisk renholdelse i frugt- og bærplantager og kan anvende dækafgrøder.

Eleven kan udtage jord-, plante- og bladprøver samt redegøre for næringsstoffernes optimale værdier i jord og blade og udbringe de rette mængder gødning.

Eleven kan beskære frugttræer og – buske i alle aldre på den rigtige årstid både med manuelle og maskinelle beskæringsværktøjer samt foretage oprydning efter beskæringsarbejdet.

Eleven kan håndtere og vedligeholde almindeligt anvendt beskæringsværktøj.

Eleven kan redegøre for og udføre vækstregulering så som nedbinding af grene, ringning og kemisk regulering.

Eleven kan redegøre for og udføre korrekt manuel og kemisk frugtudtynding.

Eleven kan redegøre for opbygning og funktion af forskellige lagertyper.

Eleven kan redegøre for høstkriterium og høstteknikker for forskellige kulturer og kan vurdere om frugten er høsttjenlig.

Eleven kan demonstrere og udføre korrekt manuel plukning af de forskellige frugttyper, herunder bedømme og vurdere frugtstørrelser og frugtmodenhed samt farvenuancer på de forskellige frugttyper, samt undgå stød- og andre trykpletter på frugt ved tømning af frugtplukkeposer i små - og storkasser.

Eleven kan betjene de redskaber, der anvendes ved manuel plukning, og kan udføre dette arbejde af de forskellige frugttyper i forhold til en god og hensigtsmæssig organisering af arbejdets udførelse.

Eleven kan udføre stabling af kasser på paller, samt læsning og transport af de forskellige frugttyper.

Eleven kan under vejledning betjene høstmaskiner, der anvendes til høst af de forskellige frugttyper.

Eleven kan genkende og adskille de vigtigste frugtsorter, samt kan nævne deres sortsnavn.

Eleven kan sortere og pakke frugt og bær i henhold til gældende sorterings- og pakningsregler.

Eleven har kendskab til holdbarhed og lagerforhold for de almindelige frugtsorter, og kender salgstidspunkterne for de almindelige sorter af frugt.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Produktionsteknik

Niveau

Avanceret

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske produktionstekniske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven kan montere, afmontere, indstille, rengøre, vedligeholde og anvende høstmaskiner.

Eleven kan anvende, rengøre og vedligeholde forskellige maskintyper til produktbehandling.

Eleven kan montere, indstille, anvende og foretage daglig samt periodisk rengøring og vedligeholdelse af motor- og traktortrukne redskaber og maskiner.

Eleven kan redegøre for forskellige lagringssystemer, og de forskellige systemers opbygning, indretning og virkemåde, herunder redegøre for indretning og anvendelsesmuligheder for højisolerede rum.

Eleven kan redegøre for styring og regulering af vækstfaktorerne i højisolerede rum med særlig vægt på luftfugtighed, temperatur, lysmængde og atmosfæresammensætning.

Eleven har kendskab til forskellige væksthustyper og deres fordele og ulemper samt styringsmuligheder i væksthuse med hensyn til temperatur, fugtighed, lys og luftens indhold af CO2.

Eleven kan redegøre for vandindvindingsanlæg og lovgrundlaget for disse.

Eleven kan montere, indstille, anvende og foretage daglig vedligeholdelse af vandingsanlæg samt give eksempler på forskellige vandingssystemer.

Eleven kan arbejde med anlæg til vanding med indhold af gødninger og etablere forskellige typer af drypvandig.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen.

Gaffeltruck, certifikat B

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål

Eleven kan udføre alle praktiske elementer i arbejde med truck i gartneri på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har beståetprøven til certifikat B efter Arbejdsministeriets regler.

Eleven kan føre og betjene forskellige typer af gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr.

Eleven kan betjene gaffeltruck og gaffelstablere i reolgange, snævre rum og i lagerhaller.

Eleven kan foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper, i containere og på lad, samt udføre blokstabling.

Eleven kan deltage i operationer med stabling, stuvning og på - eller aflæsning af forskellige vareemner.

Eleven kan aflæse forskellige typer af belastningsdiagrammer på en forsvarlig måde.

Eleven kan medvirke ved at udføre dagligt eftersyn og elementær fejlfinding samt vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere, og medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer af maskinerne ifølge EU’s maskindirektiv.

Eleven har kendskab til normale former for grundlæggende lagerfunktioner og lagerarbejde, herunder medvirke ved varemodtagelse og vareforsendelse samt statusoptælling af lageret.

Eleven har kendskab til almindelige forekommende tekniske hjælpemidler til rationelt lagerarbejde.

Eleven har kendskab til styring og indkøb af råvarer og emballage samt kan medvirke ved disponering af indkøb på en hensigtsmæssig måde.

Eleven har kendskab til god betjening af virksomhedens interne og eksterne kunder, herunder leverandører og transportører m.fl.

Bedømmelse

Der gives afsluttende standpunktskarakter efter 13-skalaen. Der afholdes certifikatprøve efter Arbejdsministeriets til enhver tid gældende regler.

Merit

Faget er fælles med produktionsgartneruddannelsen. Der gives endvidere delvis merit for faget med gennemført AMU (FKB nr. 2715)

Praktikuddannelsen

Ad § 16

Praktikuddannelsen skal indeholde følgende obligatoriske (og evt. valgfrie) kompetencemål inden for definerede arbejdsområder - (evt.) fordelt på de enkelte praktikperioder.

Produktionsgartneruddannelsen med specialet handel:

Arbejdsområde

Varemodtagelse

Obligatoriske
kompetencemål

Eleven kan navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand.
Eleven kan foretage kvalitetskontrol af planter.
Eleven kan indstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende maskiner, redskaber og håndværktøj.
Eleven kan arbejde med de grundlæggende data, der er nødvendige til styring af lager og indkøb.
Eleven kan udføre grundlæggende regnskabsfunktioner.

Valgfrie
kompetencemål

Eleven kan betjene pc-udstyr i forbindelse med varemodtagelse og mærkning af planter.

 

Arbejdsområde

Plantepasning

Obligatoriske
kompetencemål

Eleven kan navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand.
Eleven kan indstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende maskiner, redskaber og håndværktøj.
Eleven kan vurdere planters sundhedstilstand.
Eleven kan arbejde med de grundlæggende data, der er nødvendige til styring af lager .

Valgfrie
kompetencemål

Eleven kan udarbejde lister over lageret af planter og varer der relaterer sig til plantehandel.

 

Arbejdsområde

Vareeksponering og salg

Obligatoriske
kompetencemål

Eleven kan navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand.
Eleven kan indstille, betjene kasse og maskiner der bruges i handel.
Eleven kan ekspedere og vejlede kunder i forbindelse med køb af planter og planteprodukter.
Eleven kan arbejde med de grundlæggende data, der er nødvendige til styring af salg.
Eleven kan udføre grundlæggende regnskabsfunktioner.

Valgfrie
kompetencemål

Eleven kan ekspedere og vejlede kunder i anvendelsen og valg af varegrupper inden for redskaber, håndværktøj og andet udstyr til haver.

Eleven kan udarbejde en plan for eksponering af varer.

Produktionsgartneruddannelsen med specialet produktion:

Arbejdsområde

Formering

Obligatoriske
kompetencemål

Eleven kan navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand.
Eleven kan foretage jordtilberedning, formering og etablere og plante almindelige kulturer.
Eleven kan indstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende maskiner, redskaber og håndværktøj.
Eleven kan optage, sortere og genplante planter.
Eleven kan foretage potning og ompotning.

Valgfrie
kompetencemål

Eleven kan formere med avancerede teknikker eks. Specialpodninger etc.

 

Arbejdsområde

Produktion

Obligatoriske
kompetencemål

Eleven kan navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand.
Eleven kan foretage jordtilberedning, ukrudtsbehandling pasning af almindelige kulturer.
Eleven kan indstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende maskiner, redskaber og håndværktøj.
Eleven kan optage, sortere og lagre planter..

Valgfrie
kompetencemål

Eleven kan køre med specialmaskiner til pleje og pasning.

 

Arbejdsområde

Høst

Obligatoriske
kompetencemål

Eleven kan navngive almindelige træer og buske i sommer- og vintertilstand.
Eleven kan indstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende maskiner, redskaber og håndværktøj.
Eleven kan optage, sortere planter samt klargøre disse til salg.
Eleven kender til arbejdsgangen ved pakning af planter.

Valgfrie
kompetencemål

Eleven kan foretage kvalitetskontrol af salgsvarer.
Eleven kan udføre høst og lagring af visse specielle kulturer.

Praktikuddannelsen skal videreføre, udbygge og supplere de kvalifikationer, som er opnået gennem skoleundervisningen, således at eleven kan opnå færdigheder og viden samt personlig kompetence til selvstændigt at planlægge og gennemføre de arbejdsopgaver, som er forbundet med arbejdet på et golfanlæg.

Det skal tilstræbes, at uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, og at eleven ved afslutningen af sidste praktikperiode når et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet produktionsgartner. Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver skal så vidt muligt tilpasses virksomhedens arbejdsgang og den fortsatte undervisning. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til i samarbejde at løse nye problemstillinger.

Ved praktikperiodens begyndelse på en praktikvirksomhed, skal eleven have en grundig introduktion til virksomheden, dens forskellige arbejdsområder og til virksomhedens daglige drift. I øvrigt skal eleven indskærpes nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav og de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden, vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr og maskiner efterleves.

Uddannelsesstyrelsen, den 25. august 2005

Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Sandra HansenBilag 1

GVU - Kompetencebeskrivelse for produktionsgartneruddannelsens praktiske dele

Nedenfor beskrives kernekompetencer - det vil sige typiske arbejdsopgaver og arbejdserfaringer, som opnås i uddannelsens praktikdel

Adgangskrav

Adgangskravene til grunduddannelse for voksne (GVU) er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en uddannelsesplan 1) :

1) er fyldt 25 år,

2) har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og

3) har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

Den enkelte skole kan tilrettelægge tilbud til ansøgeren om kompetenceafklarende forløb. Skolen skal endvidere give de ansøgere, der måtte ønske det, mulighed for praktisk afprøvning af færdigheder m.v. 2)

Kompetencebeskrivelsen er et udtryk for de kompetencer, som en typisk erhvervsuddannelseselev vil have opnået gennem sin praktikuddannelse i uddannelsen til produktionsgartner.

Ansøgeren vurderes ud fra:

1. En teknisk faglig synsvinkel

= Den teoretisk faglige indsigt i området

2. En almen faglig synsvinkel

= De generelle aspekter ved det samlede brancheområde områdebrancheområde brancheområde

3. Læse- og regnefærdigheder

= Niveau svarende til 9. klasses afgangseksamen.

4. En praktisk faglig synsvinkel

= Det praktisk udførte arbejde inden for faget.

Eleven i produktionsgartnerruddannelsen:

Kan på avanceret niveau:

Udføre arbejdsopgaver med jordtilberedning og manuel og maskinel jordbehandling.

Udføre arbejde med gødningsudbringning, pasning, fremavl og vedligeholdelse af kulturplanter.

Foretage formering af planter både vegetativt og generativt, manuel plantning, ompotning og optagning af planter.

Foretage beskæring, opbinding og sortering af planter.

Betjene, indstille, klargøre og vedligeholde maskiner og redskaber samt foretage til- og afkobling af redskaber.

Betjene sprøjter og udføre kemisk ukrudtsbekæmpelse samt gasafbrænding af ukrudt.

Anvende almindeligt værktøj, håndværktøj og elværktøj

Udføre ekspedition og vinterbeskyttelse af planter, lagring og indslag af planter, høst af grønsager eller frugt og bær.

 

Kan tilrettelægge eget arbejde.

Kan på rutineniveau:

Kan udføre almindelige arbejdsopgaver med brug af redskaber og maskiner.

Efter instruktion kan anvende vandings- og gødningsanlæg samt tekniske hjælpemidler.

Tilføre gødning og udføre almindelig ukrudtsbekæmpelse, vanding-, formering- og plantningsarbejde.

Kan pakke og emballere færdigvarer og færdige produkter.

Kan indstille og vedligeholde håndværktøj, redskaber og maskiner.

Udføre mindre reparationsopgaver på maskiner og redskaber.

Kan foretage planlægning af produktion af en kultur, stille planter i indslag samt opbevare, sortere og ekspedere planter og planteprodukter eller

 

høste afgrøder og foretage lagring og pakning af disse afgrøder eller frugt og bær.

AT2343_1.GIF Size: (2 X 2) Kan praktisk anvende viden om:

Behandling og pleje af dyrkede arealer.

Skadevoldere og ukrudt i kulturafgrøder samt bekæmpelsesbehov.

Maskiners og redskabers funktion og opbygning.

Har:

Viden om og forståelse af det praktiske arbejde som produktionsgartner.


1) jf. § 3., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000.

2) jf. § 5. stk. 4., Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr. 1405 af 22. december 2000.Bilag 2

Meritangivelse for produktionsgartneruddannelsen

Med hensyn til grundfag henvises der til Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen) nr. 539 af 19. juni 1996.

 

Fagets navn

Meritangivelse

Områdefag i grundforløbet:

1. Fagmetodik

2. Jord, vand og næring

3. Kulturetablering og vedligeholdelse

4. Maskiner, redskaber og teknik

5. Plantekendskab

- tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser

- hel eller delvis merit for obligatoriske- og valgfag fra uddannelsen til faglært landmand

Områdefag i grundforløbet der er særlige for hovedforløbet:

1. Plantedyrkning

2. Plantekendskab

3. Plantesundhedslære 1

- tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser, herunder uddannelsen til faglært landmand

- hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

2. 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

3. 42250 Sprøjtecertifikat – skov

Områdefag i hovedforløbet:

1. Anvendt økologi

2. Plantedyrkning for produktionsgartnere

3. Plantesundhedslære 2

- tilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser, herunder uddannelsen til faglært landmand

- hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

2. 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

3. 42250 Sprøjtecertifikat - skov

Valgfri specialefag i hovedforløbet:

1. Produktion af planter under glas

2. Betjening og vedligeholdelse af gartnermaskiner og redskaber

3. Afsætning

4. Haveplanlægning

4. Plantekundskab og plantepleje

6. Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær

7. Produktionsteknik

t- ilsvarende områdefag fra andre erhvervsuddannelser, herunder uddannelsen til faglært landmand

- hel eller delvis merit for gennemført AMU-uddannelse med bevis fra:

1. 42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner

2. 42383 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave

3. 42388 Værkstedsteknik, gartnerområdet

4. 42344 Pottekulturer og vækstforhold