Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om landbrugsuddannelser

 

Herved bekendtgøres lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelser nr. 871 af 23. oktober 2002, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 1082 af 17. december 2002, § 5 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 297 af 30. april 2003, § 9 i lov nr. 299 af 30. april 2003 og § 6 i lov nr. 334 af 18. maj 2005.

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Undervisningsministeren tilrettelægger landbrugsuddannelser, der består af en grunduddannelse og overbygningsuddannelser.

Stk. 2. Grunduddannelsen har til formål at give eleverne grundlag for erhvervsudøvelse samt for videreuddannelse og videregående uddannelse. Grunduddannelsen skal tillige bidrage til de unges personlige udvikling og forståelse af omverdenen.

Stk. 3. Overbygningsuddannelserne har til formål at give eleverne grundlag for erhvervsudøvelse som selvstændig landmand eller erhvervsudøvelse på et videregående niveau samt for videreuddannelse og videregående uddannelse.

Stk. 4. Uddannelserne skal bidrage til at udvikle elevens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til elevens personlige udvikling.

§ 2. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget, jf. § 21, regler om landbrugsuddannelserne med angivelse af uddannelsernes struktur og varighed, herunder skoleundervisningens varighed, uddannelsernes mål, herunder skoleundervisningens mål, rammer for undervisningens indhold, krav til praktikuddannelse og krav til bedømmelse, herunder bedømmelsesplaner.

§ 3. Undervisningsministeren godkender efter ansøgning, hvilke institutioner, som er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der kan udbyde de enkelte uddannelser eller dele af uddannelser. Landbrugsuddannelsesudvalget afgiver indstilling til undervisningsministeren om godkendelse.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget godkende, at andre skoler, institutioner og virksomheder udbyder bestemte uddannelser eller dele heraf.

Stk. 3. En afgørelse om godkendelse kan efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for, at uddannelsen udbydes af institutionen. Endvidere kan en godkendelse tilbagekaldes, hvis institutionen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra ministeren om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold.

Kapitel 2

Uddannelsernes struktur m.v.

§ 4. Grunduddannelsen til landmand tilrettelægges således, at den giver de unge faglige og almene kvalifikationer til at varetage funktioner inden for landbrugserhvervet. Uddannelsen varer i almindelighed 42 måneder tilrettelagt som en vekseluddannelse, således at der skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i flere landbrugsbedrifter.

Stk. 2. Uddannelsens varighed, jf. stk. 1, kan forlænges med indtil 2 måneder for elever, som begynder på uddannelsen uden forudgående kendskab til landbrugserhvervet. Undervisningsministeren fastsætter efter den fremgangsmåde, der er nævnt i § 2, nærmere regler herom, jf. § 2.

§ 5. Grunduddannelsen indledes af den enkelte elev enten på skole eller i en landbrugsbedrift på grundlag af en uddannelsesaftale.

Stk. 2. En uddannelse er fælles for eleverne, uanset om den enkelte elev indleder uddannelsen på skole eller i en landbrugsbedrift.

§ 6. Overbygningsuddannelserne tilrettelægges som teoriundervisning i forlængelse af grunduddannelsen, eventuelt efter gennemført praktikuddannelse. Uddannelserne kan føre frem til driftsleder, udvidet driftsleder, agrarøkonom eller lignende.

§ 7. Skolerne kan efter godkendelse af undervisningsministeren tilrettelægge supplerende kurser, herunder deltidskurser med henblik på efter- og videreuddannelse.

§ 8. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget regler, hvorefter elever med særlige uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger fritages for dele af uddannelserne, herunder regler om elevers fritagelse for undervisning ved overgang fra en erhvervsuddannelse til en landbrugsuddannelse.

Kapitel 3

Adgang til uddannelserne

§ 9. Adgang til grunduddannelsen har alle, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven.

Stk. 2. Ansøgere optages på den skole, de ønsker, hvis der er plads, og hvis de efter skolens vurdering forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Ved optagelse af fremmedsprogede ansøgere kan skolen forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget fastsætte nærmere regler om skolernes optagelse af elever i uddannelserne.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan under hensyn til beskæftigelsesmulighederne efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skoleundervisningen inden for de enkelte uddannelser.

Kapitel 4

Indholdet af uddannelserne

§ 10. Indholdet af grunduddannelsen skal tilrettelægges under hensyntagen til de formål, der er nævnt i § 1, stk. 2, og således, at skoleundervisningen og praktikuddannelsen supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde inden for et sammenhængende forløb.

Stk. 2. Undervisningen omfatter obligatoriske fag og valgfag.

§ 11. Skoleundervisningens obligatoriske fagrække skal være egnet til sammen med praktikuddannelsen at give eleven en generel og specifik kompetence inden for landbrugserhvervet samt fremme den personlige udvikling, bidrage til efter- og videreuddannelse og give forståelse af samfundet og dets udvikling.

§ 12. Valgfag skal være egnede til at imødekomme elevernes interesser. Der skal herunder tilbydes fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser.

§ 13. Til elever, der har behov for det, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 14. Skolen tilbyder eleverne individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 15. Praktikuddannelsen skal gennemføres efter praktikregler, der fastsættes af undervisningsministeren i overensstemmelse med Landbrugsuddannelsesudvalgets bestemmelse om indholdet af reglerne, når disse lovligt kan fastsættes.

Kapitel 5

Tilskud

§ 16. Staten yder tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter ved uddannelserne fraregnet indtægter ved uddannelserne. Tilskuddet til undervisningsudgifter bestemmes ud fra antal årselever ved uddannelserne og et gennemsnitligt tilskud pr. årselev for de enkelte uddannelser fastlagt i de årlige finanslove.

Stk. 2.  Udenlandske elever på landbrugets overbygningsuddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 1 og § 16 a, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske elever efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 3.  Institutionens udbud af overbygningsuddannelser, jf. § 1, stk. 3, til andre udenlandske elever end dem, der er nævnt i stk. 2, sker som indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 4. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter denne lov ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 5. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter denne lov.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 5 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.

Stk.7. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget yde tilskud til særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser og kurser og til forsøgs- og udviklingsarbejde vedrørende uddannelser og kurser, der er omfattet af loven.

§ 16 a. Staten yder et særligt tilskud for færdiggørelse af uddannelse efter denne lov. Taksten fastsættes på de årlige finanslove. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for og beregning af det særlige tilskud.

Kapitel 6

Kost og logi under skoleophold

§ 17. Skolerne tilbyder eleverne kost og logi under skoleophold, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 7

Elevernes retlige forhold

§ 18. Det er en betingelse for at begynde på en praktikperiode i grunduddannelsen, at der mellem eleven og en eller flere landbrugsbedrifter er indgået en uddannelsesaftale, der mindst omfatter praktikperioden og det efterfølgende skoleophold.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget fastsætte regler om elevernes retlige forhold, i det omfang ansættelsesforholdet ikke er omfattet af anden lovgivning.

§ 19. Elever er under skoleophold, der er omfattet af en uddannelsesaftale, omfattet af den ordning vedrørende arbejdsskadeforsikring, som efter loven om arbejdsskadeforsikring gælder for praktiktiden.

Stk. 2. Med hensyn til elevers skader under andre skoleophold end dem, der er nævnt i stk. 1, finder loven om arbejdsskadeforsikring tilsvarende anvendelse, for så vidt skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold. Risikoen med hensyn til disse skader påhviler staten.

§ 20. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget fastsætte regler om tilskud til befordring for elever i grunduddannelsen. Skolernes afgørelser om befordringstilskud kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Kapitel 8

Rådgivning m.v.

§ 21. Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug 1)  nedsætter et Landbrugsuddannelsesudvalg. I udvalget skal der endvidere tilbydes repræsentation for eleverne, lærerne og de institutioner, der har uddannelser efter denne lov.

Stk. 2. Udvalget vælger formanden, fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte underudvalg. Udvalgets sammensætning skal fremgå af forretningsordenen, som indsendes til undervisningsministeren sammen med en fortegnelse over udvalgets medlemmer. Forretningsordenen bekendtgøres af undervisningsministeren.

Stk. 3. Sekretariatsbistand til udvalget tilvejebringes af de organisationer m.fl., som er repræsenteret i udvalget.

§ 22. Landbrugsuddannelsesudvalget afgiver indstilling til undervisningsministeren om regler om uddannelserne, jf. § 2, om godkendelse, jf. § 3, stk. 2, om fritagelse for dele af uddannelserne, jf. § 8, om regler om optagelse på skole og om regler, der begrænser adgangen til uddannelserne i henhold til denne lov, jf. § 9, stk. 4 og 5, om tilskud til iværksættelse af nye uddannelser og kurser samt forsøgs- og udviklingsarbejde, jf. § 16, stk. 7, om regler om elevernes retlige forhold, jf. § 18, stk. 2, om regler om befordringstilskud, jf. § 20, og om overgangsordninger, jf. § 24, stk. 3.

Stk. 2. Landbrugsuddannelsesudvalget træffer afgørelse med hensyn til:

1) Godkendelse af praktikvirksomheder.

2) Afkortning eller forlængelse af den normale uddannelsestid.

3) Indholdet af praktikregler.

Stk. 3. Udvalget kan overlade en eller flere af de opgaver, der er nævnt i stk. 2, til arbejdsudvalg.

Stk. 4. Landbrugsuddannelsesudvalget virker for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne og for tilvejebringelse af praktikpladser samt søger at tilvejebringe forlig i tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder.

Stk. 5. Hvis der ikke kan opnås forlig efter stk. 4, kan tvistigheden indbringes for domstolene.

Stk. 6. Udvalget rådgiver i øvrigt undervisningsministeren og kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der vedrører uddannelserne.

Stk. 7. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver undervisningsministeren på overordnet niveau om uddannelserne.

Kapitel 9

Forskellige bestemmelser

§ 23. Efter nærmere regler fastsat af undervisningsministeren kan klager over en skoles afgørelser indbringes for ministeren.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på klager over Landbrugsuddannelsesrådets 2)  afgørelser i henhold til § 22, stk. 2.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 3)

§ 24. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Stk. 2. §§ 21 og 22 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget regler om, i hvilket omfang loven finder anvendelse på uddannelser, der er påbegyndt, men ikke afsluttet inden lovens ikrafttræden. For så vidt de hidtidige regler skal finde anvendelse, fastsætter ministeren tillige regler om overførelse af den virksomhed, der påhviler de rådgivende organer efter de hidtidige regler, til Landbrugsuddannelsesudvalget.

§ 25. (Udeladt) 4)

§ 26. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1080 af 17. december 2002, hvis § 7 indsatte stk. 2-4 i § 16, hvorved stk. 2 blev nr. 5, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Der ydes ikke kompensation for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms ved køb af varer og tjenesteydelser, der forfalder til betaling før den 1. januar 2003, selv om betaling først sker efter denne dato.

Stk. 3. For institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., kan undervisningsministeren efter drøftelse med et institutionsområdes skoleorganisation(er) beslutte, at der for det pågældende institutionsområde i en periode på højst 10 år etableres en særlig udligningsordning, efter hvilken der ydes tillæg eller fradrag i momskompensationen for ikkefradragsberettiget købsmoms i forbindelse med udgifter til bygningsinvesteringer. Den særlige udligningsordning kan være forskellig for institutionsområderne. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den særlige udligningsordning og om periodens længde.

Stk. 4. For institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. kan undervisningsministeren efter drøftelse med et institutionsområdes skoleorganisation(er) beslutte, at momskompensationsordningen, for så vidt angår tilskud til bygningsudgifter, først indføres for det pågældende institutionsområde med virkning fra den 1. januar 2004.

Stk. 5. For institutioner, der først fra den 1. januar 2004 bliver omfattet af momskompensationsordningen for bygningsudgifter, jf. stk. 4, ydes der ikke kompensation for disse institutioners udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms ved køb af varer og tjenesteydelser, der forfalder til betaling før den 1. januar 2004, selv om betaling først sker efter denne dato.

Stk. 6. (Udeladt). 5)  6)

 

Lov nr. 1082 af 17. december 2002, der indsatte stk. 2 i § 4, trådte i kraft den 1. januar 2003.

 

Lov nr. 1083 af 17. december 2002, hvis § 5 ændrede § 16, stk. 2 og 3, og indsatte ny § 16 a, trådte i kraft den 1. januar 2003.

 

Lov nr. 297 af 30. april 2003, hvis § 2 ændrede §§ 2, 3og 8, § 9, stk. 4 og 5, § 15, § 16, stk. 5, § 18, stk. 2, § 20, § 21, § 22 og § 24, stk. 3, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. De godkendelser, der var i kraft ved lovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed, indtil de tilbagekaldes, jf. § 2, nr. 2. 6)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med de berørte organisationer og formænd eventuelle overgangsordninger, der senest ophører ved udgangen af de beskikkelsesperioder, som er påbegyndt ved lovens ikrafttræden.

 

Lov nr. 299 af 30. april 2003, hvis § 9 ændrede § 14, trådte i kraft den 1. august 2004.

 

Lov nr. 334 af 18. maj 2005, hvis § 6 indsatte nyt stk. 2 og nyt stk. 3 i § 16, hvorved stk. 2 – 5 blev stk. 4 – 7, ændrede § 16, stk. 4, der blev stk. 6, og ændrede § 22, stk. 1, indeholder følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. august 2006 og gælder for udenlandske studerende, deltagere og elever, der optages med henblik på at påbegynde en uddannelse i efterårssemestret 2006 eller senere.

 

--NOTER---

Undervisningsministeriet, den 6. december 2006

Bertel Haarder

/Arne Andreasen

Officielle noter

1) Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug er sammenlagt til Dansk Landbrug.

2) Skal rettelig være Landbrugsuddannelsesudvalgets.

3) For tidligere ændringer henvises til lovbekendtgørelse nr. 871 af 23. oktober 2002.

4) Angår ændringer i lov om folkehøjskoler, landbrugsskoler og efterskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 26. oktober 1988, der er ophævet ved lov nr. 510 af 30. juni 1993.

5) Stk. 6 blev ophævet ved § 1, nr. 1, i lov nr. 380 af 3. maj 2006.

6) Henvisningen til § 2, nr. 2, vedrører lovbekendtgørelsens § 3.