Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen

 

Herved bekendtgøres lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m. v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 23. oktober 2003 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 98 af 18. februar 2004 og § 7 i lov nr. 361 af 19. maj 2004. 1)

 

Kapitel 1

(Ophævet)

Kapitel 2

(Ophævet)

Kapitel 3

Regional styring og kursusstruktur

§ 15. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf) foregår på amtskommunale, statslige eller private uddannelsesinstitutioner. Undervisningen indgår enten som en del af institutionens virksomhed eller foregår på et selvstændigt kursus efter denne lov.

Stk. 2. Der kan mellem institutioner samarbejdes om undervisningsmidler, lokaler, administration, ledelse, lærerkræfter og holddannelse.

Stk. 3. Et selvstændigt kursus kan tillige tilbyde undervisning i henhold til anden lovgivning.

§ 16. Amtsrådene kan oprette og nedlægge kurser og har det overordnede ansvar for disse kursers drift, jf. dog § 31, stk. 1, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). Et amtskommunalt hf-kursus oprettet i henhold til denne lov skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige dette krav.

Stk. 2. En beslutning om nedlæggelse af et selvstændigt amtskommunalt kursus skal ledsages af en afviklingsplan, som skal godkendes af undervisningsministeren.

§ 17. Amtsrådene sikrer kursuskapacitet til det 2-årige hf og hf-enkeltfag i et sådant omfang, at alle ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne i §§ 6 og 7 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), kan optages, og at alle, der har påbegyndt en hf-uddannelse efter reglerne om 2-årigt forløb, kan fuldføre denne.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om koordinering af undervisningstilbudet i bestemte fag, der er nødvendige for optagelse til videregående uddannelse, samt pålægge amtskommuner at oprette undervisning i sådanne fag.

§ 18. Undervisningsministeren kan godkende, at private opretter kurser, der tilbyder undervisning i henhold til lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

Stk. 2. I tilfælde af nedlæggelse af et privat hf-kursus oprettet i henhold til denne lov har amtsrådet i de amtskommuner, hvor kursisternes bopælskommune ligger, ansvaret for sikring af kursisternes fortsatte skolegang.

Stk. 3. Et privat hf-kursus, der overtager samtlige kursister eller hele hold fra et nedlagt privat kursus, kan fra overtagelsestidspunktet få indregnet det lukkede kursus kursisttal henholdsvis holdets kursisttal pr. den seneste 5. september ved beregning af taxametertilskud efter § 30 b, stk. 3, og bygningstilskud efter § 30 c, stk. 1.

Stk. 4. Hvis en amtskommune overtager samtlige kursister eller hele hold fra et nedlagt privat kursus, således at kursisterne kan fuldføre undervisningen samlet, betales der ikke bidrag til staten for disse kursister fra overtagelsestidspunktet, jf. § 30 q.

Stk. 5. Private kurser skal være selvejende institutioner, hvis vedtægter godkendes af undervisningsministeren. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vedtægternes indhold, herunder om, i hvilket omfang der i vedtægterne kan henlægges beføjelser til en generalforsamling, skolekreds eller lignende. Ministeren kan fastsætte tidsfrister for indsendelse af vedtægter, der skal ændres. Private kurser skal udgøre en bygningsmæssig og geografisk enhed. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige dette krav. Undervisningsministeren kan i øvrigt fastsætte regler for godkendelsen, herunder om anmeldelsesfrister og anmeldelsesdepositum.

Stk. 6. Kurset skal i sit virke som selvejende uddannelsesinstitution være uafhængig, og kursets midler må alene komme kursets kursus- og undervisningsvirksomhed til gode. Undervisningsministeren kan undlade at godkende et kursus, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at kurset opfylder kravet om uafhængighed og forvaltning af kursets midler. Ministeren træffer sin beslutning navnlig på grundlag af en vurdering af de forhold, der er nævnt i stk. 7, 4. pkt., nr. 1-4.

Stk. 7. En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis kurset ikke overholder fastsatte regler eller meddelte påbud. Det samme gælder for kurser, der ikke følger bestemmelserne i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) eller regler fastsat i medfør heraf eller undervisningsministerens pålæg efter § 32, stk. 2, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). Undervisningsministeren kan endvidere tilbagekalde godkendelsen, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at kurset opfylder kravet i stk. 6 om uafhængighed og forvaltning af kursets midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

1) kurset indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at kurset styres af andre,

2) kursets midler anvendes til formål uden for kurset,

3) kursets ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl. eller

4) kursets elever udfører arbejde, herunder indsamlingsarbejde eller lignende, på en måde, der er usædvanlig for kursusformen.

Stk. 8. Kurser med kostafdeling, der ikke har modtaget tilskud i 1996, og kurser, der ikke har modtaget tilskud til kostafdeling i 1996, skal være ejer af kursets bygninger eller hovedparten heraf og må ikke eje bygninger sammen med andre.

Kapitel 4

Kursernes ledelse

Selvstændige amtskommunale kurser

§ 19. Amtsrådet træffer beslutning om:

1) bevilling til amtskommunens kurser og den økonomiske ramme for det enkelte kursus,

2) ansættelse og afskedigelse af kursets leder, jf. dog § 35. Ansættelsen sker, efter at Undervisningsministeriet har udtalt sig om, hvilke ansøgere der har de nødvendige kvalifikationer til at bestride stillingen,

3) ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale i øvrigt, jf. dog § 35. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra kursets leder,

4) specialundervisning,

5) størrelsen af deltagerbetalingen for enkeltfagskursister inden for minimums- og maksimumsbeløb, der er fastsat af undervisningsministeren, jf. § 29, stk. 2,

6) kursisters afholdelse af udgifter til undervisningsmidler, jf. § 29, og

7) kursets maksimale antal klasser samt det mindste antal kursister, kurset er forpligtet til at optage efter ansøgning.

Stk. 2. Kursets leder skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for hf’s eller gymnasiets fagrække.

Stk. 3. Amtsrådet kan delegere sin kompetence eller dele heraf efter denne lov til bestyrelserne bortset fra bevillings- og arbejdsgiverkompetencen.

§ 20. Ved selvstændige amtskommunale kurser oprettes en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen omfatter repræsentanter for amtsrådet, kommunalbestyrelserne i kursets opland, kursisterne og personalet og kan omfatte andre, herunder repræsentanter for de videregående uddannelser og erhvervslivet. Repræsentanterne for kursister og personale må ikke udgøre et flertal i bestyrelsen. Kursets rektor er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsens sammensætning, valgmåde og kompetence skal fremgå af kursets vedtægter, som fastsættes af amtsrådet.

Stk. 4. Bestyrelsen skal medvirke ved løsningen af sociale opgaver i tilknytning til kursus, fastsætte kursets ferieplan og medvirke ved byggesager og kan stille forslag til amtsrådet om bygningernes forbedring m.v.

Stk. 5. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra kursets leder og inden for den økonomiske ramme, der er fastlagt af amtsrådet, kursets budget.

§ 21. Kursets leder har den daglige ledelse og er ansvarlig for kursets virksomhed over for amtsrådet, jf. dog § 30, stk. 1, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

§ 22. Hvert kursus nedsætter et pædagogisk råd, der omfatter kursets leder og alle kursets lærere.

Stk. 2. Det pædagogiske råd er rådgivende for kursets leder.

Stk. 3. Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden og vælger sin formand.

§ 23. Ved hvert kursus har kursisterne ret til at danne et kursistråd. Kursistrådet udpeger repræsentanter for kursisterne til udvalg m.v., som kurset har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for kursisterne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor kursisternes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til kursistråd, om kursistrådenes virksomhed, om amtsrådets henholdsvis statens forpligtelse over for kursistrådet på offentlige hf-kurser og om bestyrelsens forpligtelse over for kursistrådene på private hf-kurser.

Selvstændige private kurser

§ 24. For selvstændige private kurser finder § 19, stk. 2, § 20, stk. 1, § 21, jf. dog stk. 7, § 22 og § 23 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til kurset.

2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til kurset, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til kurset.

3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5) Medlemmer af bestyrelsen ved en institution inden for samme kursusform.

Stk. 3. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 2, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 4. Kursistrådet udpeger en repræsentant til skolens bestyrelse. Repræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 5. For bestyrelsen, kursets leder og andre ansatte ved kurset gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 6. Bestyrelsen for et privat kursus ansætter og afskediger kursets leder. Ansættelsen skal godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 7. Kursets leder er ansvarlig for kursets virksomhed over for bestyrelsen.

Andre uddannelsesinstitutioner

§ 25. For undervisning, der finder sted på uddannelsesinstitutioner, der er oprettet i henhold til anden lovgivning, finder bestemmelserne i § 19, stk. 1, nr. 1, og nr. 3-7, tilsvarende anvendelse. På kommunale, statslige og private institutioner varetages amtsrådets funktioner af henholdsvis kommunalbestyrelsen, undervisningsministeren og bestyrelsen, jf. § 34.

Stk. 2. I øvrigt følges de ledelsesregler, der er fastlagt for de nævnte institutioner, ligesom der tillægges lederne samme beføjelser, som er tillagt kursets leder på et selvstændigt kursus, jf. § 21. For så vidt angår studieforberedende enkeltfagsundervisning på voksenuddannelsescentre, godkender amtsrådet fagudbudet efter indstilling fra centerrådet. Godkendelse sker på grundlag af dialogmøder.

§ 26. (Ophævet)

Påbud

§ 26 a. Finder undervisningsministeren, at et privat kursus virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren, udstede påbud til kurset om at ændre den pågældende virksomhed.

Kapitel 5

Finansiering

§ 27. Undervisningen finder sted på uddannelsesinstitutioner, der drives af amtsrådene, staten eller af private. Driften indebærer, at der sikres midler til efteruddannelse af personalet.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde, til efteruddannelse, til uddannelse af studievejledere og eventuelt til andre formål.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser, der regulerer amtskommunernes driftsudgifter pr. studerende.

§ 28. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betaling amtskommunerne imellem i de tilfælde, hvor en kursist optages på eller en studerende indstiller sig til eksamen på et kursus i en anden amtskommune end hjemamtskommunen.

Stk. 2. En person anses for hjemmehørende i den amtskommune, hvor folkeregisterkommunen er beliggende.

Stk. 3. Amtskommunen kan kræve betaling fra en anden amtskommune for udgifter til undervisning af personer, der er hjemmehørende i amtskommunen, men som ved beregning af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner indgår i folketallet i den anden amtskommune.

§ 29. Undervisningen efter lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) på offentlige uddannelsesinstitutioner samt på institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er vederlagsfri for kursister, der er optaget på et samlet 2-årigt forløb til højere forberedelseseksamen, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at amtsrådet for alle fag skal afkræve kursisterne ved hf-enkeltfagsundervisning betaling for at deltage i undervisning og prøver og de selvstuderende betaling for at gå til prøve. Betalingens størrelse fastsættes af det enkelte amtsråd inden for minimums- og maksimumsbeløb, der fastsættes af undervisningsministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Det enkelte amtsråd kan efter nærmere bestemmelse herom beslutte, at kursister, som allerede har gennemført 2 eller 3 fag, der kan indgå i en af de fagsammensætninger, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, og som tilmelder sig yderligere fag, friholdes for betaling for det 3. og 4. fag, henholdsvis det 4. fag, der kan indgå i en sådan fagsammensætning, og at kursister, som samtidig tilmelder sig alle fag i en af de fagsammensætninger med 2-4 fag, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, friholdes for betaling for 1 eller flere fag i fagsammensætningen.

Stk. 4. Til enkeltfagsstuderende, som får udstedt bevis for en samlet enkeltfags-højere forberedelseseksamen tilbagebetales deltagerbetalingen efter stk. 2 for de fag, der indgår i eksamen, med fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilbagebetalingen, herunder om krav til dokumentation som betingelse for tilbagebetalingen, og om tilbagebetaling for enkeltfagsstuderende, der får udstedt bevis eller attestation for særlige fagsammensætninger.

Stk. 5. Elever, der har tilmeldt sig en særlig ordning, efter § 13 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) kan afkræves betaling for egen rejse, eget ophold og egen forplejning i forbindelse med dette udlandsophold. Der kan ikke kræves betaling af eleverne for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Hjælp til afholdelse af omkostninger, der er forbundet med undervisningen i udlandet, skal komme samtlige deltagere til gode, medmindre der er tale om rabatter, legater eller lignende, der efter givers bestemmelse er ydet til bestemte af deltagerne. Undervisningsministeren kan fastsætte maksimum for det beløb, en elev kan afkræves for et udlandsophold.

Stk. 6. Kursisterne kan afkræves betaling for deltagelse i ekskursioner m.v., jf. § 12 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), der indgår som en del af undervisningen. Der kan dog ikke kræves betaling for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Rabat ydet i form af frirejser eller lignende skal komme samtlige deltagere til gode.

Stk. 7. Ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er omfattet af den almindelige mødepligt. En kursist kan ikke udelukkes fra deltagelse heri på grund af manglende erlæggelse af deltagerbetaling.

Stk. 8. Deltagelse i ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der vedrører andet end forplejning eller udgør mere end 50 kr. pr. døgn pr. deltager, er frivillig for den enkelte kursist, og kurset skal tilbyde alternativ undervisning til kursister, der ikke deltager.

Stk. 9. Det i stk. 7 og 8 nævnte beløb reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 10. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende grænse før afrunding. Når reguleringen efter afrunding giver anledning til en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet, bekendtgøres dette af undervisningsministeren.

Stk. 10. De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal stilles til rådighed for kursisterne uden betaling, jf. dog stk. 11.

Stk. 11. Undervisningsministeren kan bestemme, at kursisterne i begrænset omfang selv anskaffer undervisningsmidler. Betaling for fotokopier til undervisningsbrug kan fastsættes som en gennemsnitsbetaling for kursets kursister eller for grupper af kursister på institutionen.

Stk. 12. Undervisningsministeren kan delegere sin beføjelse efter stk. 11 til vedkommende amtsråd eller til institutionerne.

Stk. 13. Indbetaling af deltagerbetaling for det pågældende fag, jf. stk. 2, er en betingelse for at kunne deltage i undervisning og prøver, jf. dog stk. 3.

Stk. 14. Reglerne i stk. 2-13 finder ikke anvendelse, hvor der i øvrigt er fastsat bestemmelser om betaling for undervisningen.

§ 29 a. Amtsrådet og Undervisningsministeriet har udpantningsret for krav på betaling for fotokopier til undervisningsbrug, jf. § 29, stk. 11, for så vidt angår amtskommunale og statslige uddannelsesinstitutioner.

§ 30. ( Ophævet)

Driftstilskud

§ 30 a. Staten yder et generelt driftstilskud til private kurser ud fra antal årskursister ved kurserne.

Stk. 2. Antal årskursister beregnes som 7/12 af antal kursister opgjort 5. september året før finansåret sammenlagt med 5/12 af antal kursister pr. 5. september i finansåret. Antal årskursister ved kostafdelinger beregnes på samme måde, jf. § 30 d. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om beregningen af antal årselever ved enkeltfagsundervisning.

Stk. 3. Det gennemsnitlige tilskud pr. årskursist fastsættes på de årlige finanslove som en procentdel af den senest regnskabsopgjorte amtskommunale udgift pr. elev i gymnasiet, på studenterkursus og på 2-årige forløb til højere forberedelseseksamen pris- og lønreguleret frem til det pågældende finansår.

§ 30 b. Den samlede driftstilskudsbevilling udgøres af driftstilskudsbevillingen efter § 30 a og driftstilskudsbevillingen til private gymnasieskoler efter lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Af den samlede driftstilskudsbevilling fastsættes på de årlige finanslove et særligt tilskud til vikarudgifter og sygeundervisning, som fordeles mellem de private skoler og kurser af en vikarkasse, hvis vedtægter godkendes at undervisningsministeren.

Stk. 2. Driftstilskudsbevillingen med fradrag af bevillingen til vikarkassen, jf. stk. 1, opdeles i en skoletilskudspulje og en taxametertilskudspulje. På de årlige finanslove fastsættes hvor stor en del af driftstilskudsbevillingen der afsættes til skoletilskudspuljen og til taxametertilskudspuljen.

Stk. 3. Skoletilskudspuljen fordeles med samme beløb til hver af de private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser. Taxametertilskudspuljen fordeles til de enkelte skoler og kurser ud fra antallet af årselever, henholdsvis årskursister jf. § 30 a, og med hensyntagen til uddannelsens art og lærernes løntrinsfordeling ved skolen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen.

Stk. 4. Ved ændring i antallet af årskursister, der følger af, at antallet af kursister pr. 5. september i finansåret afviger fra antallet 5. september året før finansåret, reguleres tilskuddet til det enkelte kursus ud fra det gennemsnitlige tilskud pr. årskursist, der er fastsat på finansloven, jf. § 30 a, stk. 3, og afvigelsen i antallet af årskursister.

Stk. 5. I det finansår, hvor et kursus oprettes, opgøres antal årskursister forholdsmæssigt, jf. § 30 a, stk. 2, og der tildeles kurset et driftstilskud pr. årskursist, som svarer til det gennemsnitlige driftstilskud, der er fastsat på finansloven, jf. § 30 a, stk. 3.

Bygningstilskud

§ 30 c. Staten yder bygningstilskud til private kurser ud fra antal kursister pr. 5. september året før finansåret. Det gennemsnitlige bygningstilskud pr. kursist fastsættes på de årlige finanslove.

Tilskud til kostafdelinger

§ 30 d. Staten yder tilskud til kostafdelinger ved private kurser ud fra antal årskostkursister og et tilskud pr. årskostkursist. Ved opgørelsen af antal årskostkursister medregnes ikke børn af lærere og andre ansatte på kurset eller på andre kurser, skoler og uddannelsesinstitutioner, der har bygningsfællesskab med kurset. Tilskuddet pr. årskostkursist fastsættes på de årlige finanslove, jf. § 30 a, stk. 2, om beregningen af antal årskursister.

Specielle tilskud

§ 30 e. Staten yder tilskud til private kurser til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Tilskuddet fastsættes på finansloven og reguleres ud fra antallet af kursister, der ydes tilskud til, og det faktiske tilskud pr. kursist.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om administration af tilskuddet i stk. 1, herunder om ansøgning, frister, tildeling og udbetaling, udbetaling af forskud til kurserne og tilbagebetaling fra kurserne. Undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddet administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, samt at de enkelte kurser skal indsende de nødvendige oplysninger til styrelsen i forbindelse med tilskuddets tildeling.

§ 30 f. Staten yder tilskud til nedbringelse af betaling for undervisningen mv. og til nedbringelse af betaling for ophold på en privat kostafdeling inden for bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet til nedbringelse af betaling for undervisning administreres af en særlig kasse, hvis vedtægter godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Tilskuddet til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling ydes med et beløb pr. årskursist under 18 år den 5. september året før finansåret henholdsvis den 5. september i finansåret, jf. § 30 a, stk. 2. Kurset træffer selv afgørelse om hvorledes tilskuddet fordeles til nedsættelse af betalingen for ophold for de under 18-årige kursister.

§ 30 g. ( Ophævet)

Hf-kurser ved seminarier eller ved Centre for Videregående Uddannelse (CVU er)

§ 30 h. Staten afholder udgifterne ved driften af hf-kurser tilknyttet statsseminarier.

Stk. 2. Udgiften ved driften af hf-kurserne tilknyttet private seminarier eller CVU’er afholdes efter bestemmelsen i stk. 1.

Almindelige regler om tilskud, indtægter m.v.

§ 30 i. Kurset disponerer frit ved anvendelsen af tilskud under ét, idet formålene med disse forudsættes opfyldt.

Stk. 2. En institution, der består af både et privat hf-kursus og en fri grundskole, et privat gymnasium eller en fri kostskole, disponerer frit over tilskud, som den i medfør af lovene for de enkelte skoleformer kan anvende frit under ét, idet formålene med disse forudsættes opfyldt.

Stk. 3. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for kurset end sædvanlige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 3.

Stk. 5. For kurser, der ikke har modtaget tilskud i 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Den maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 6. Kurserne kan opspare tilskud til anvendelse i følgende finansår og optage lån til kursus- og undervisningsvirksomhed.

Stk. 7. Kursets bestyrelse er ansvarlig for kursets økonomiske drift over for undervisningsministeren.

§ 30 k. Tilskud til private kurser i henhold til denne lov kan kun ydes til kurser, som opfylder følgende betingelser:

1) Kurset skal have haft mindst 12 kursister pr. klasse, beregnet enten som et gennemsnit af kursisttallet den 5. september året før finansåret og det forudgående år eller som kursisttallet den 5. september året før finansåret.

2) For kursets leder og lærere skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.

3) Kursets bestyrelse opfylder habilitetskravene i § 24.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om nyoprettede kursers opfyldelse af betingelserne i stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Hvis et kursus ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1, ophører tilskuddet ved finansårets begyndelse. Undervisningsministeren kan dog fastsætte regler om udbetaling af taxametertilskud, jf. § 30 b, stk. 3, og bygningstilskud, jf. § 30 c, til et kursus i perioden fra finansårets begyndelse og til skoleårets slutning.

§ 30 l. Det private kursus skal have andre indtægter end statstilskuddene. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 30 ll. Kursets midler skal forvaltes, så de bliver til størst mulig gavn for kurset.

Stk. 2. Likvide midler, der ikke er nødvendige til kursets daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:

1) Som indestående i pengeinstitutter hjemhørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

4) I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.

Stk. 3. Kurset kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som kurset bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis kurset derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis kurset skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.

§ 30 m. Tilskud efter denne lov udbetales endeligt inden for det enkelte finansår. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af forskud i løbet af finansåret, indtil grundlaget for tilskudsberegningen er opgjort.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan for kurser, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 30 k, stk. 1, nr. 2, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 26 a, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Det samme gælder for kurser, der ikke følger bestemmelserne i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) eller regler fastsat i medfør heraf, eller undervisningsministerens pålæg efter § 32, stk. 2, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for kurser, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at et kursus virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

Stk. 3. Tilskud, der bortfalder eller tilbagebetales i medfør af stk. 2, tilfalder staten.

Stk. 4. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

§ 30 mm. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra de private kurser om uddannelserne, kursisterne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om kursernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan endvidere indkalde oplysninger fra de kasser, der er nævnt i §§ 30 b og 30 f om økonomiske forhold, herunder regnskaber, husleje- og ejendomsaftaler samt statistiske oplysninger. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at kurserne eller grupper af kurser skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem det private kursus og Undervisningsministeriet, mellem det private kursus og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem det private kursus og brugerne af det private kursus, herunder om anvendelse af digital signatur.

Tilskud til kombinerede kurser

§ 30 n. Undervisningsministeren kan fastsætte særlige regler om tilskud til institutioner, som består af både et privat kursus og en privat gymnasieskole, en privat kostafdeling, en privat efterskole eller en fri grundskole.

Sociale klausuler

§ 30 nn. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til private kurser stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Regnskab og revision

§ 30 o. De private kursers regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som det private kursus anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen indenfor en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.

Stk. 2. I forbindelse med indsendelse af årsregnskabet til Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 24, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Den i § 30 b, stk. 1, nævnte vikarkasse og den i § 30 f, stk. 1, nævnte særlige kasse fører regnskaber for tilskudsbevillingerne efter § 30 b, stk. 1, og § 30 f, stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om opstilling og revision af regnskaberne. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den udpegede revisor og om revisorskift.

Amtskommunale bidrag m.v.

§ 30 p. En kursist anses for hjemmehørende i den kommune, hvor kursisten er tilmeldt folkeregistret den 5. september året før bidragsopkrævningen (bopælskommunen), og i den amtskommune (hjemamtskommune), hvor kursistens bopælskommune ligger.

§ 30 q. Til almindelig undervisning betaler hjemamtskommunen bidrag til staten for hver kursist, der er optaget på et privat kursus eller på et af de i § 30 h nævnte kurser.

Stk. 2. Amtskommunens bidrag udgør statens gennemsnitlige driftstilskud pr. årskursist, jf. § 30 a, stk. 3, og statens gennemsnitlige bygningstilskud pr. kursist, jf § 30 c.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved opkrævningen af bidrag.

§ 30 r. Til undervisning m.v. af kursister med svære handicap, som er optaget på et privat kursus eller et kursus tilknyttet et statsseminarium, betaler kursistens hjemamtskommune bidrag til staten svarende til de faktiske ekstraudgifter til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring, jf. § 30 e, stk. 1. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og fremgangsmåden ved opkrævningen af bidraget.

§ 30 s. Amtskommunen betaler undervisningsafgiften for kursister, der henvises til private hf-kurser.

Stk. 2. Kursister, der efter eget ønske optages på Høng Gymnasiums 2-årige hf-forløb, betragtes som henvist, jf. stk. 1.

Stk. 3. Den amtskommunale betaling efter stk. 2 kan højst udgøre forskellen mellem den gennemsnitlige amtskommunale udgift pr. fuldtidselev i gymnasiet, på studenterkursus og på 2-årige forløb til højere forberedelseseksamen og det gennemsnitlige tilskud pr. årskursist, jf. § 30 a, stk. 3.

§ 30 t. Amtskommunernes bidrag til staten kan modregnes i statstilskuddet til amtskommunerne.

§ 30 u. Kurserne skal hvert år sende kursisternes hjemamtskommuner en fortegnelse over alle kursister fra amtskommunen, som pr. 5. september er tilmeldt kurset, og som skal indgå i tilskudsberegningen efter §§ 30 a - 30 f og bidragsopkrævningen efter §§ 30 p - 30 r. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om kursisternes personnumre.

Stk. 2. Hjemamtskommunen returnerer en attesteret fortegnelse efter stk. 1 til skolen over kursister, som pr. 5. september er hjemmehørende i amtskommunen, og som ikke er tilmeldt et andet kursus eller en anden gymnasieskole som fuldtidskursister.

Stk. 3. Undervisningsministeren indkalder oplysninger fra kurserne til brug for fastlæggelsen af tilskud, der attesteres af kursets revisor, og fastsætter regler om tidsfrister for indsendelse af disse oplysninger.

Kapitel 5 a

(Ophævet)

Kapitel 6

(Ophævet)

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 32. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelser fra loven, hvis det sker for at fremme forsøgsarbejde. Forsøgene må ikke forringe de studerendes muligheder for at gøre brug af deres uddannelse som grundlag for videregående studier eller rettigheder i anden henseende.

§ 33. Klager over afgørelser, der er truffet af bestyrelser eller tilsvarende organer ved amtskommunale kurser, indbringes for amtsrådet.

Stk. 2. Afgørelser, som Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte træffer om fordeling af tilskud til ekstraudgifter til svært handicappede, jf. § 30 e, stk. 1, kan inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Ankenævnet træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk. 3. Ved behandling af en klage over afgørelse i henhold til stk. 3 tiltrædes ankenævnet af et særligt sagkyndigt medlem udpeget af De Samvirkende Invalideorganisationer.

§ 33 a. På en kostafdeling oprettet i henhold til § 23, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen kan optages kostelever fra et hf-kursus tilknyttet samme institution. Sådanne hf-kostelever er omfattet af § 23, stk. 2, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

§ 33 b. ( Ophævet)

§ 34. For så vidt angår kommunale kurser, der tilbyder undervisning efter lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) i Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner, træder kommunalbestyrelsen i amtsrådets sted i de i denne lov nævnte sammenhænge.

Stk. 2. For så vidt angår statslige kurser, herunder hf-kurser tilknyttet private seminarier eller CVU er, udøver undervisningsministeren de beføjelser, der i denne lov er tillagt amtsrådene.

Stk. 3. For så vidt angår private kurser træder den private institutions bestyrelse i amtsrådets sted i de i denne lov nævnte sammenhænge.

§ 35. Kursets leder ved offentlige selvstændige kurser bortset fra kommunale kurser i Københavns Kommune ansættes som tjenestemænd i henhold til reglerne i lov om tjenestemænd.

Stk. 2. Uansøgt afskedigelse af tjenestemandsansatte ledere og lærere foretages af undervisningsministeren, bortset fra uansøgt afsked på grund af svagelighed eller ved opnåelse af 70 års alder.

Stk. 3. Afskedigelse af statstjenestemandsansatte ledere og lærere sker i henhold til reglerne i lov om tjenestemænd.

§ 35 a. En tjenestemand, der efter amtskommunernes overtagelse af statsskolerne m.v. har opretholdt ansættelsesforholdet til staten, har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af institutionens overtagelse.

Stk. 2. Amtskommunen afholder uden refusion fra staten lønudgifterne, herunder eventuelt ventepenge, rådighedsløn og efterindtægt af løn, til alle tjenestemænd, herunder tjenestemænd, der har opretholdt deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelsen af arbejdet ved det amtskommunale skolevæsen.

§ 35 b. Staten afholder pensionsudgifterne vedrørende ledere og tjenestemandsansatte lærere ved amtskommunernes samt Bornholms og Frederiksberg Kommuners gymnasieskoler m.v. Staten yder tilskud til pensionsudgifterne vedrørende ledere og tjenestemandsansatte lærere ved Københavns Kommunes gymnasieskoler m.v.

Stk. 2. For så vidt angår andet tjenestemandsansat personale end ledere og lærere afholder staten pensionsudgifterne til ansatte, der har opretholdt deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd. Amtskommunen refunderer staten udgifterne i forhold til den del af den ansattes pensionsalder, der er optjent efter den 1. januar 1986.

Stk. 3. For så vidt angår andet tjenestemandsansat personale end ledere og lærere, der i forbindelse med statsskolernes overgang er overgået til tjenestemandsansættelse i amtskommunen, afholder amtskommunen pensionsudgifterne. Staten refunderer amtskommunen udgifterne til pension i forhold til den del af den ansattes pensionsalder, der er optjent som statstjenestemand indtil den 31. december 1985.

§ 36. Tilskud til befordring ydes i henhold til § 28 i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

§ 36 a. ( Ophævet)

Kapitel 7 a

(Ophævet)

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 37. Lovens § 26 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. De øvrige bestemmelser træder i kraft den 1. januar 1991, men har for så vidt angår undervisningen først virkning fra den 1. august 1991.

Stk. 2. Lov om højere forberedelseseksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 22. september 1987, ophæves. Bestemmelserne i loven samt §§ 1 og 3 - 5, § 7, stk. 2 og 3, § 8, stk. 1, 3 og 4, og §§ 9, 11, 11 a og 13 i lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 320 af 4. juli 1983, finder fortsat anvendelse på den undervisning, der er påbegyndt inden den 1. august 1991.

Stk. 3. I lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31. august 1989, som senest ændret ved lov nr. 58 af 7. februar 1990, ophæves § 46 b, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Frikommuneforsøg, der er godkendt efter den i stk. 3 nævnte paragraf, bevarer deres gyldighed.

§ 38. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 145 af 25. marts 2002, hvis § 66 ændrede § 34, stk. 1, og § 35 b, stk. 1, 1. pkt., indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. Regionplanen for Bornholm og kommuneplanerne for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner opretholdes, indtil de erstattes af en region- og kommuneplan for Bornholm efter lov om planlægning som ændret ved denne lov.

§ 79

Stk. 1. § 8 træder i kraft den 1. juni 2002 og har virkning fra og med tilskudsåret 2003.

Stk. 2. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 2003 med 10 mio. kr. (beregnet i 2002-pris- og lønniveau).

Stk. 3. For tilskudsåret 2003 opgøres tilskud og tilsvar for Bornholms Kommune i henhold til §§ 3, 10, 13, 17, 18 og 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner ud fra Bornholms Kommunes beskatningsgrundlag for 2003 uanset bestemmelserne i § 25 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 4. For tilskudsåret 2003 defineres Bornholms Kommunes udskrivningsprocent i beregningsåret, jf. §§ 24 og 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, som den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent for de fem kommuner på Bornholm for 2002 afrundet til 1 decimal i henhold til reglerne i § 6 i lov om kommunal indkomstskat, tillagt den amtskommunale udskrivningsprocent for 2002. I beregningen af det kommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 60 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent. I beregningen af det amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 40 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent.

Stk. 5. I 2002 yder indenrigs- og sundhedsministeren et tilskud på 2,5 mio. kr. til sammenlægningsudvalget for Bornholms Kommune. Tilskuddet finansieres af tilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner i henhold til § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

 

Lov nr. 274 af 8. maj 2002, hvis § 4 ophævede lovens kapitel 7 a, indeholder følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. september 2002.

 

Lov nr. 275 af 8. maj 2002, hvis § 5 ændrede lovens § 30 i, stk. 5, indeholder følgende bestemmelse om ikrafttrædelse:

§ 6

Stk. 1. ( Udeladt)

Stk. 2. Lovens §§ 4 og 5 træder i kraft den 1. april 2002.

 

Lov nr. 414 af 6. juni 2002, hvis § 8 ophævede lovens § 7, stk. 2-4, og ophævede henvisningen til § 7, stk. 2, i § 18, stk. 7, 1. pkt., indeholder følgende bestemmelser om ikrafttrædelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 54 ændrede lovens § 29, stk. 1, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttrædelse:

§ 39

Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 40.

Stk. 2. ( Udeladt)

Stk. 3. ( Udeladt)

Stk. 4. ( Udeladt)

Stk. 5. ( Udeladt)

Stk. 6. ( Udeladt)

Stk. 7. ( Udeladt)

Stk. 8. ( Udeladt)

Stk. 9. ( Udeladt)

§ 41

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1078 af 17. december 2002, hvis § 2 ændrede lovens § 19, stk. 1, nr. 5, og § 29 og § 29 a indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. Regulering af det beløb, der er nævnt i § 6, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, sker første gang med virkning fra den 1. august 2004.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 287 af 23. april 2003, hvis § 4 ændrede lovens § 18, stk. 5, og § 30 i, stk. 1 og 2, samt ophævede § 30 c, stk. 2 og 3 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2003, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. ( Udeladt)

Stk. 5. ( Udeladt)

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan, for så vidt angår §§ 3 og 4, ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 299 af 30. april 2003, hvis § 6 ophævede lovens § 2, stk. 1, 2. pkt., og ændrede affattelsen af § 8 og § 11, stk. 1, indeholder følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 13

Loven træder i kraft den 1. august 2004.

 

Lov nr. 301 af 30. april 2003, hvis § 2 ændrede § 29, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. august 2003.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 418 af 10. juni 2003, hvis § 14 ændrede lovens § 30 nn, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. ( Udeladt)

Stk. 3. ( Udeladt)

Stk. 4. ( Udeladt)

Stk. 5. ( Udeladt)

 

Ved § 2 i lov nr. 98 af 18. februar 2004 blev kapitel 1 og 2, § 17, stk. 2, § 21, stk. 2-4, § 25, stk. 1, 3. pkt., § 26 med tilhørende overskrift, § 29, stk. 6, kapitel 6, § 32, stk. 2, § 33, stk. 1, og § 33 b, ophævet, lovens titel, § 15, stk. 1, 1. pkt., § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 1, § 18, stk. 6, 3. pkt., § 19, stk. 1, nr. 2 og 3, § 19, stk. 2, § 20, stk. 4 og 5, § 21, stk. 1, § 22, stk. 1 og 2, § 24, stk. 1, § 24, stk. 5-7, § 25, stk. 2, § 26 a, § 29, stk. 1 og 2, § 29, stk. 4, 1. pkt., § 29, stk. 5, 1. pkt., § 29, stk. 7, 1. pkt., § 29, stk. 10, 1. pkt., § 29, stk. 11, § 29, stk. 13, § 29, stk. 15, § 29 a, § 30 b, stk. 1, § 30 k, stk. 1, nr. 2, § 30 m, stk. 2, 1. pkt., § 33 a, § 34, stk. 1, § 35, stk. 1-3, § 35 b, og § 36, fik ændret affattelse, og § 18, stk. 7, 2. pkt., og § 30 m, stk. 2, 2. pkt. blev indsat. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2005, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. Kapitel 2 i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. § 2, nr. 2, ophæves med virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 4. (Udeladt)

 

Ved § 7 i lov nr. 361 af 19. maj 2004 fik § 30 mm, stk. 3, § 30 o, stk. 1, 4.-7. pkt., ændret affattelse, og § 30 o, stk. 3, 5. pkt., blev indsat. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. (Udeladt)

--NOTER---

Undervisningsministeriet, den 27. oktober 2005

Bertel Haarder

/Jeannette Guldbæk Spies

Officielle noter

1) De ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, er ikke indeholdt i lovbekendtgørelsen.