Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen

(Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

 

I medfør af § 42, stk. 11, og § 43, stk. 1 og 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, fastsættes følgende:

Afsnit I

Skolebestyrelsesvalg

Kapitel 1

Generelt om valgene m.v.

§ 1. Kommunalbestyrelser og regionsråd sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved selvstændige kommunale folkeskoler og ved regionale undervisningstilbud.

Stk. 2. Ansatte ved skolen eller undervisningstilbuddet og eventuelt andre ansatte ved kommunen eller regionen kan efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets nærmere bestemmelse bistå ved forberedelse og afholdelse af valgene.

Stk. 3. Valgenes omkostninger påhviler kommunen eller regionen.

§ 2. Ordinære valg gennemføres efter, at der har været holdt kommunale og regionale valg, og de skal være afsluttet senest 31. marts det følgende år. Eventuel afstemning efter kapitel 7 afsluttes den anden torsdag i marts.

Stk. 2. Ved skoler, der oprettes i valgperioden, afholdes valg snarest muligt efter, at skoleplaceringen for de børn, der skal indskrives ved skolen, er endeligt fastlagt. Ved undervisningstilbud, der oprettes i valgperioden, afholdes valget efter regionsrådets nærmere beslutning. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7.

§ 3. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan for skoler eller undervisningstilbud omfattet af lovens § 42, stk. 11, godkende, at der afholdes forskudte valg 2 år efter de ordinære valg. Forskudte valg skal være afsluttet senest den 31. marts det år, valget afholdes. Eventuel afstemning efter kapitel 7 afsluttes den anden torsdag i marts.

Stk. 2. Forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter 2 eller 3 pladser i bestyrelsen og ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg i henhold til § 2.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bestemmer antallet af pladser, der skal besættes ved forskudte valg.

§ 4. Ved skoler eller undervisningstilbud, der på afstemningstidspunktet er besluttet nedlagt den 1. august i valgåret, holdes der ikke valg. Den siddende skolebestyrelse fungerer videre, indtil skolen eller undervisningstilbuddet nedlægges.

§ 5. Forældrerepræsentanternes, herunder stedfortrædernes, valgperiode er 4 år regnet fra 1. april i det år, valget afholdes, jf. dog stk. 2, 3 og 4 samt § 4, § 34, stk. 2, § 35, stk. 1, § 36 og § 39, stk. 4.

Stk. 2. Ved skoler eller undervisningstilbud, der oprettes i valgperioden, er forældrerepræsentanternes valgperiode dog kun resten af valgperioden.

Stk. 3. Når der første gang holdes forskudte valg i medfør af § 3, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, som skal besættes, til 2 år. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet om, hvilke forældrerepræsentanter der fratræder. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre spørgsmålet på.

Stk. 4. Hvis der ikke længere skal være forskudte valg i medfør af § 3, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, til 2 år.

Kapitel 2

Valgret og valgbarhed

§ 6. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 7 tillægges valgret og valgbarhed.

Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.

Stk. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 4, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.

Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.

Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

§ 7. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.

2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at forældremyndighedsindehaverens ægtefælle bor sammen med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er endvidere en forudsætning, at forældrene ikke har fælles forældremyndighed, og at forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning.

3) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.

4) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

Stk. 2. § 6, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

§ 8. Pligt til at lade sig opstille som forældrerepræsentant, til at modtage valg og til at varetage hvervet i valgperioden har personer, som har børn indskrevet i den pågældende kommunale skole eller det regionale undervisningstilbud, og som har bopæl i kommunen eller regionen.

Stk. 2. Personer, der er fyldt 60 år, har dog ikke pligt til at lade sig opstille. Det samme gælder personer, der har været medlem af et skolenævn eller en skolebestyrelse i 2 hele, sammenhængende valgperioder.

§ 9. Personer, der er ansat ved den pågældende skole eller regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Kapitel 3

Valgbestyrelsen

§ 10. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet udpeger en valgbestyrelse for hver skole eller regionalt undervisningstilbud.

Stk. 2. Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet med sidstnævnte som formand. Ved nye skoler eller undervisningstilbud, jf. § 2, stk. 2, udpeger kommunalbestyrelsen i stedet for formanden for den afgående skolebestyrelse en repræsentant blandt forældrene til de børn, der er indskrevet ved skolen eller undervisningstilbuddet.

Stk. 3. Valgbestyrelsen sørger for, at der senest 3 måneder før afslutningen af perioden for en eventuel afstemning, jf. § 24, stk. 1, gives hjemmene skriftlig meddelelse på den sædvanligt benyttede måde om de i § 11 nævnte forhold.

§ 11. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bekendtgør på den sædvanligt benyttede måde før afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser:

1) Hvornår indehavere af forældremyndigheden ved henvendelse til skolen eller undervisningstilbuddet har mulighed for at sikre sig, at de er opført på valglisten, jf. § 13, stk. 1.

2) Hvornår interesserede, jf. § 7, kan rette henvendelse til skolen eller undervisningstilbuddet om optagelse på valglisten, jf. § 13, stk. 1.

3) Tidspunktet for afholdelse af valgmødet til skolebestyrelsen, jf. § 14.

4) Hvor en kandidatopstilling skal indleveres og fristen for indlevering heraf, hvis kandidaten ønsker at beskrive holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen før valgmødet udsender til hjemmene, jf. § 15.

5) Perioden for en eventuel afstemning, jf. kapitel 7.

Kapitel 4

Valglisten

§ 12. Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over personer, der er valgberettigede, jf. § 6, eller har fået tillagt valgret og valgbarhed efter § 7. Valglisten skal være udarbejdet senest 3 uger før valgmødet, jf. § 14.

Stk. 2. Valglisten skal indeholde oplysning om vælgerens navn og andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere vælgeren, samt en afkrydsningsrubrik.

§ 13. Der skal inden valgmødet gives indehavere af forældremyndigheden mulighed for ved henvendelse til skolen eller undervisningstilbuddet at sikre sig, at de er opført på valglisten. Tilsvarende skal personer, der ønsker valgret og valgbarhed efter § 7 have mulighed for at blive optaget på valglisten inden valgmødet.

Stk. 2. Valgbestyrelsen træffer afgørelse snarest muligt, om vedkommende har ret til at blive optaget på valglisten.

Stk. 3. Valgbestyrelsen kan fastsætte en frist for henvendelse til skolen angående optagelse på valglisten efter stk. 1. Fremsættes der ønske om optagelse på valglisten efter udløbet af fristen, tager valgbestyrelsen stilling til, om det vil være praktisk muligt at imødekomme ønsket.

Stk. 4. Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for at blive optaget på valglisten er opfyldt.

Kapitel 5

Valgmødet og kandidatopstilling

§ 14. Valgbestyrelsen indkalder de valgberettigede ved skolen eller undervisningstilbuddet til et møde, hvor valgbestyrelsen giver vælgerne en orientering om de regler, der gælder for valget. Valgmødet holdes senest 5 uger før fristen for afleveringen af stemmer ved en eventuel afstemning, jf. § 25, stk. 1.

Stk. 2. Efter orienteringen gives der de fremmødte vælgere mulighed for at drøfte kandidatopstillingerne og indlevere yderligere kandidatopstillinger, jf. § 16, stk. 1.

Stk. 3. På valgmødet har alle kandidater adgang til at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde.

§ 15. Senest 1 uge før valgmødet udsender valgbestyrelsen på den sædvanligt benyttede måde til hjemmene skriftlig meddelelse om valgmødet og eventuelt et materiale, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 2. Senest 1 uge før valgmødet sørger valgbestyrelsen for, at den skriftlige meddelelse om valgmødet offentliggøres på skolens eller undervisningstilbuddets hjemmeside på internettet eller en fælles hjemmeside for kommunens skoler eller regionens undervisningstilbud.

§ 16. Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller senest den 10. dag efter valgmødet. Anmeldelse af en kandidatopstilling før valgmødet er ikke betinget af, at der er stillere, jf. § 17, stk. 1, og § 18, stk. 2.

Stk. 2. Kandidater, der opstilles inden en af valgbestyrelsen fastsat frist før valgmødet, skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til hjemmene før valgmødet, jf. § 15. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf.

Stk. 3. Valgbestyrelsen kan med kandidatens samtykke offentliggøre det i stk. 2 nævnte materiale på internettet sammen med den skriftlige meddelelse om valgmødet, jf. § 15, stk. 2.

§ 17. En kandidatopstilling skal senest den 10. dag efter valgmødet underskrives af mindst 4 stillere ved valg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter og mindst 3 stillere ved valg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter.

Stk. 2. Et skolebestyrelsesmedlem eller en kandidat kan ikke være stiller for sig selv eller en anden kandidat.

§ 18. Ved skoler med en specialklasserække skal der opstilles mindst 2 repræsentanter for forældrene til de pågældende børn.

Stk. 2. Opstilles der ikke forældrerepræsentanter, der selv har børn i specialklasserækken, kan der opstilles andre forældre til børn indskrevet i skolen til at repræsentere forældregruppen. Sådanne repræsentanter skal mindst have 4 stillere, der har børn i specialklasserækken.

Stk. 3. Kravet efter stk. 1 vedrører skoler, der har en eller flere sammenhængende specialklasserækker for alle de klassetrin, som i øvrigt undervises i den pågældende skole. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra den pågældende skolebestyrelse træffe beslutning om særlig repræsentation af denne forældregruppe, selv om specialklasserækken omfatter færre klassetrin end skolen i øvrigt.

§ 19. Valgbestyrelsen sikrer, at vedkommende underrettes om opstillingen snarest muligt efter den har modtaget opstillingen, jf. § 16, stk. 1, hvis kandidaten ikke selv har underskrevet denne.

Stk. 2. Ønsker en kandidat ikke opstilling, skal vedkommende tilkendegive dette senest den 10. dag efter underretningen, jf. stk. 1. Valgbestyrelsen underretter stillerne herom. Tilbagetrækningen kan ikke ske, hvis mindstetallet af stillere, jf. § 17, stk. 1, og § 18, stk. 2, fastholder kandidatens opstilling, jf. dog stk. 3 og § 8, stk. 2.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet skal efter anmodning meddele fritagelse, hvis den opstillede kandidat på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for opstillingen.

§ 20. Hvis valgbestyrelsen ikke umiddelbart kan godkende en kandidatopstilling som gyldig, fastsætter valgbestyrelsen en rimelig frist for afhjælpning af eventuelle mangler ved opstillingen.

Kapitel 6

Fredsvalg

§ 21. Senest 2 uger efter valgmødet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis:

1) Alle kandidater, der har det krævede antal stillere, jf. § 17, stk. 1, og § 18, stk. 2, er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette.

2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.

3) Ingen af kandidaterne har tilkendegivet et ønske om fritagelse for opstilling, jf. § 19, stk. 2, eller kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har taget stilling til eventuelle ønsker om fritagelse for opstilling, jf. § 19, stk. 3.

§ 22. Valgbestyrelsen kan udsætte den i § 21 nævnte frist, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af eventuelle mangler ved en opstilling, jf. § 20.

§ 23. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.

Stk. 2. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. § 18, skal det 7. mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.

Stk. 3. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, jf. § 3, stk. 2, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. § 18, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.

Stk. 4. Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet meddeles til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde.

Kapitel 7

Afstemning

§ 24. Er betingelserne for fredsvalg, jf. §§ 21-22, ikke opfyldt, holdes der afstemning. Hjemmene orienteres om afstemningen, jf. § 25, stk. 2, mindst 10 dage før fristen for aflevering af stemmer, jf. § 25, stk. 1.

Stk. 2. Afstemningen sker ved, at hjemmene mindst 10 dage før fristen for aflevering får adgang til stemmemateriale, der kan sendes til eller afleveres på skolen eller undervisningstilbuddet, jf. § 25, stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte, at stemmeafgivning kan ske ved elektronisk afstemning via internettet, jf. § 29, i stedet for ved brug af det i stk. 2 nævnte stemmemateriale.

§ 25. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet bekendtgør på den sædvanligt benyttede måde fristen for aflevering på skolen eller undervisningstilbuddet af stemmer, jf. § 2, § 3, stk. 1, § 35, stk. 1, § 36, § 39, stk. 3, og § 40, stk. 3. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet fastsætter det tidspunkt på dagen, hvor stemmesedler skal være modtaget.

Stk. 2. Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig orientering om valget. Kandidaterne skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til hjemmene. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf.

Stk. 3. Valgbestyrelsen kan på skolens eller undervisningstilbudets hjemmeside offentliggøre det i stk. 2 nævnte materiale med kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde med deres samtykke.

§ 26. Det nødvendige stemmemateriale i form af stemmeseddel med tilhørende konvolut, yderkuvert og stemmevejledning tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning. Stemmesedlen udarbejdes på grundlag af de indgivne og godkendte kandidatopstillinger.

Stk. 2. Ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter stemmes på 3 forskellige kandidater. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter stemmes på 4 forskellige kandidater. Stemmesedlen skal kommes i den tilhørende konvolut, der skal være umærket. Konvolutten med stemmesedlen kommes i yderkuverten, der påføres vælgerens navn.

Stk. 3. Yderkuverten sendes eller afleveres til skolen eller undervisningstilbuddet inden fristen nævnt i § 25, stk. 1. Yderkuverter, der modtages af skolen eller undervisningstilbuddet efter fristen nævnt i § 25, stk. 1, påføres modtagelsestidspunktet, men åbnes ikke og lades ude af betragtning ved optællingen.

§ 27. Valgbestyrelsen eller den, der er bemyndiget hertil, åbner de modtagne yderkuverter og undersøger i hvert enkelt tilfælde, om afsenderen er opført på valglisten. I bekræftende fald afkrydses vælgerens navn på valglisten.

Stk. 2. Hvis konvolutten med stemmesedlen er umærket, opbevares konvolutten uåbnet, til optællingen begynder, jf. § 30.

Stk. 3. Hvis konvolutten med stemmesedlen er mærket, afgør valgbestyrelsen, inden optællingen begynder, om den er mærket på en måde, så vælgeren kan identificeres. Hvis vælgeren kan identificeres, åbnes konvolutten ikke, og den lades ude af betragtning ved optællingen. Kan vælgeren ikke identificeres, opbevares konvolutten uåbnet, til optællingen begynder, jf. § 30.

§ 28. Alt stemmemateriale, skolen eller undervisningstilbudet modtager, opbevares, indtil fristen for klager over valget er udløbet. Herefter kan det makuleres efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets nærmere beslutning.

§ 29. Stemmeafgivning kan yderligere ske ved elektronisk afstemning via internettet under forudsætning af:

1) Reglerne i §§ 25-28 finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af, at afstemningen sker elektronisk.

2) Det er kommunalbestyrelsens eller regionsrådets ansvar, at afstemningen tilrettelægges i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

Kapitel 8

Opgørelse af valget

§ 30. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i § 25, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere.

§ 31. Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning.

Stk. 2. Ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i rækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal.

Stk. 3. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i stemmerækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. § 18, skal det 7. mandat dog altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i rækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.

Stk. 4. Ved skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, jf. § 3, stk. 2, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. § 18, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.

§ 32. Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat meddeles til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde.

Kapitel 9

De nye skolebestyrelsers tiltræden

§ 33. Når valgene er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af formand.

Stk. 2. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen eller skolenævnet. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Hvis ingen af forældrerepræsentanterne har været medlem af skolebestyrelsen eller skolenævnet tidligere, ledes mødet af den ældste af forældrerepræsentanterne.

§ 34. De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. april efter afslutningen af skolebestyrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. marts ved udløbet af valgperioden, jf. § 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye skolebestyrelser snarest muligt. Kommunalbestyrelsen fastsætter det nærmere tidspunkt. De hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før de nye forældrerepræsentanters tiltræden.

Kapitel 10

Ændringer i valgperiodens løb

§ 35. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole, jf. lovens § 42, stk. 9. Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmerne fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode, jf. lovens § 42, stk. 10.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for regionale undervisningstilbud, jf. lovens § 47 a, stk. 3.

§ 36. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fælles ledelse for flere folkeskoler og oprettelse af en fælles skolebestyrelse afholdes nyvalg, jf. bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler. Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen godkender, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et kommunalt dagtilbud skal have fælles leder og fælles bestyrelse, afholdes nyvalg, jf. bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter m.v. (Samdrevne institutioner). Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7.

§ 37. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet.

Stk. 2. En forældrerepræsentant kan forlange at blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole, jf. lovens § 43, stk. 2.

§ 38. En forældrerepræsentant mister sin valgbarhed, når barnet optages i en af de skoler, der er nævnt i lovens § 33, stk. 2, jf. lovens § 43, stk. 2. I de nævnte tilfælde skal forældrerepræsentanten udtræde af skolebestyrelsen.

§ 39. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder stedfortræderen, jf. § 23, stk. 1-3, eller § 31, stk. 2-4, og stk. 2.

Stk. 2. Ved skoler med forskudte valg, jf. § 3, hvor der ikke er flere stedfortrædere fra det valg, hvor den pågældende plads i skolebestyrelsen var på valg, indtræder den første stedfortræder fra det efterfølgende valg for resten af valgperioden, jf. § 5.

Stk. 3. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg efter reglerne i denne bekendtgørelse med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelse for resten af valgperioden, jf. § 5, stk. 1, og eventuel valg af yderligere stedfortrædere. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7.

Stk. 4. Et skolebestyrelsesmedlem, der er valgt efter stk. 3 eller indtrådt i skolebestyrelsen efter stk. 1, sidder i resten af den valgperiode, som det medlem, vedkommende er indtrådt i stedet for, var valgt til, jf. § 5.

Kapitel 11

Øvrige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg

§ 40. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Stk. 2. Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder om afslag på optagelse på valglisten, må inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring snarest muligt træffer afgørelse.

Stk. 3. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7. Omvalg holdes i øvrigt efter samme regler som nævnt i kapitel 7 og 8.

§ 41. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige bekendtgørelsens bestemmelser om skolebestyrelsesvalg.

Afsnit II

Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer

Kapitel 12

Fast vederlag eller diæter til forældre- og elevrepræsentanter og deres stedfortrædere

§ 42. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast vederlag for deltagelse i skolebestyrelsens møder. Vederlaget udgør til forældrerepræsentanterne 3.000 kr. årligt og til elevrepræsentanterne 1.000 kr. årligt. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvori medlemmet fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage hvervet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanter diæter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder. Diæter udgør pr. dag 320 kr. til forældrerepræsentanter og 100 kr. til elevrepræsentanter. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes henholdsvis 640 kr. og 200 kr.

Stk. 3. Til stedfortrædere ydes fast vederlag eller diæter efter samme regler som til medlemmer. Fast vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende deltager i møderne. For deltagelse i enkelte møder ydes alene diæter.

Stk. 4. Der kan ikke samtidigt ydes fast vederlag og diæter. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan dog vælge at yde elevrepræsentanterne diæter, selvom der ydes fast vederlag til forældrerepræsentanterne.

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde fast vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder, ydes tillige diæter i henhold til stk. 2 og 3, i forbindelse med forældre- og elevrepræsentanters deltagelse i andre møder og kurser, som af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet anses for at have betydning for hvervets varetagelse, samt skolebestyrelsesformandens deltagelse i valgbestyrelsen til skolebestyrelsesvalg.

Kapitel 13

Godtgørelse for dokumenterede merudgifter

§ 43. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i forbindelse med møder i skolebestyrelsen. En beslutning herom omfatter følgende ydelser:

1) erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. bestemmelserne herom i § 16 a i lov om kommunernes styrelse,

2) befordringsgodtgørelse,

3) godtgørelse for fravær fra hjemstedet,

4) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter, der er forbundet med fysisk handicap,

5) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning og

6) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med pasning af syge nære pårørende.

§ 44. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde erstatning for dokumenterede udgifter efter § 43 til forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere, skal der til elevrepræsentanter og deres stedfortrædere ydes udgiftsgodtgørelse efter § 43, nr. 2, 3 og 4, i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse for deltagelse i skolebestyrelsens møder, gælder denne beslutning tillige forældre- og elevrepræsentanters deltagelse i andre møder og kurser, som af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet anses for at have betydning for hvervets varetagelse.

§ 45. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte, at der kun ydes diæter og erstatning for dokumenterede merudgifter inden for en nærmere angivet grænse, dvs. et bestemt antal møder eller en beløbsgrænse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens eller regionsrådets kompetence til at træffe beslutning om ydelse af vederlag m.v. kan ikke delegeres til et af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet nedsat udvalg eller til forvaltningen.

Afsnit III

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

Kapitel 14

Overgangsbestemmelser m.v.

§ 46. For de amtskommunale folkeskoler finder reglerne i denne bekendtgørelse om regionsrådenes undervisningstilbud tilsvarende anvendelse indtil 31. december 2006.

§ 47. For de landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune, der er omfattet af kapitel 7 a i loven, finder reglerne i denne bekendtgørelse om regionsrådenes undervisningstilbud tilsvarende anvendelse efter 31. december 2006.

Kapitel 15

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2005 og har virkning for skolebestyrelsesvalg, der holdes med henblik på valg af medlemmer med funktion fra 1. april 2006 eller senere.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 784 af 10. oktober 1997 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

2) Bekendtgørelse nr. 621 af 14. juli 1997 om vederlæggelse af skolebestyrelsesmedlemmer.

Undervisningsministeriet, den 26. september 2005

P.M.V.
Kim Mørch Jacobsen
Direktør

/Henrik Thode