Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 BEVIS FOR
UNDERVISNINGSKOMPETENCE
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undervisningskompetence i
uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og til
højere teknisk eksamen (htx)

(Kompetencebekendtgørelsen)

 

I medfør af § 32, stk. 3, i lov nr. 96 af 18. februar 2004 om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) fastsættes:

Kapitel 1

Undervisningskompetence

§ 1. I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) skal lærere, der underviser i et eller flere fag inden for uddannelsernes fagrække, have undervisningskompetence (faglig og pædagogisk kompetence) i de(t) pågældende fag.

Stk. 2. Skolen, jf. dog §§ 2 og 3, tildeler undervisningskompetence til lærere i de enkelte fag, når betingelser for lærerens faglige og pædagogiske kompetence, jf. kapitel 2 og 3, er opfyldt og udsteder bevis herfor, jf. bilag 1.

§ 2. Undervisningsministeriet kan tildele undervisningskompetence i et eller flere fag til personer, der er omfattet af EU-retten, herunder EØS-aftalen, som har undervisningskompetence på tilsvarende niveau i det pågældende land, umiddelbart eller, hvis det vurderes, at ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer afviger væsentligt fra kravene i kapitel 2 og 3, afgøre, at vedkommende udligner de væsentlige forskelle ved at vælge mellem:

1) at aflægge prøve i de faglige discipliner og/eller stofområder, der anvises af ministeriet, eller

2) at undervise i en prøveperiode i uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx). Den pågældende må selv indgå de nødvendige aftaler om prøveperiode ved en institution.

Stk. 2. En person, der påbegynder en prøveperiode i henhold til stk. 1, nr. 2, skal underrette Undervisningsministeriet herom. Ministeriet udpeger en sagkyndig, der skal aflægge mindst 2 besøg hos den pågældende. Skolens leder vurderer ved periodens afslutning på baggrund af en indstilling fra den sagkyndige den pågældendes undervisning med henblik på indstilling til ministeriet om tildeling af undervisningskompetence.

§ 3. Undervisningsministeriet kan tildele undervisningskompetence i et eller flere fag til andre personer med en udenlandsk eksamen, end nævnt i § 2, når vedkommende

1) har undervisningskompetence på et tilsvarende niveau i det pågældende land,

2) opfylder kravene i kapitel 2 og

3) har gennemført en pædagogisk uddannelse, der mindst svarer til pædagogikum ved erhvervsskolerne.

§ 4. Undervisningsministeriet udsteder bevis for undervisningskompetence til personer, der er omfattet af §§ 2 og 3.

Kapitel 2

Faglig kompetence

§ 5. Den enkelte lærers faglige kompetence er betinget af en ved et universitet bestået kandidateksamen eller et fagligt niveau svarende hertil, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Inden for de tekniske, teknologiske, herunder informationsteknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsøkonomisk orienterede områder kan den faglige kompetence opnås af personer uden en kandidateksamen gennem en kombination af en videregående uddannelse af mindst 3 ½ års varighed på en ingeniørhøjskole, handelshøjskole eller et universitet og efterfølgende kvalificerende beskæftigelse og/eller videre-/efteruddannelse.

Stk. 3. Den kvalificerende beskæftigelse hhv. videre-/efteruddannelsen skal have et omfang og et niveau, der gør den pågældendes faglige kvalifikationer sammenlignelige med kandidater fra et universitet eller en tilsvarende højere uddannelsesinstitution.

Stk. 4. I det enkelte fag er faglig kompetence betinget af et fagligt niveau, der mindst svarer til et uddannelsesforløb, der er gennemført ved et universitet eller tilsvarende institution. Omfanget skal være mindst 90 ECTS-point.

Stk. 5. Den enkelte lærer skal

1) beherske fagets kerneområder og grundlæggende teorier, terminologi og arbejdsmetoder,

2) have overblik over og indsigt i fagets discipliner,

3) være fortrolig med fagets hjælpemidler, herunder have erfaring med tidssvarende anvendelse af informationsteknologi i faglig sammenhæng,

4) kunne vurdere faglige fremstillinger, herunder læremidler,

5) kunne formulere, bearbejde og perspektivere fagets problemstillinger med henblik på formidling skriftligt og mundtligt,

6) kunne tilegne sig nye emneområder efter behov og i takt med fagets udvikling samt

7) have tilstrækkelige kundskaber og færdigheder i dansk sprog.

Stk. 6. Lærere, der underviser i de erhvervsrelaterede fag, skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Lærere i øvrige fag forudsættes at have indblik i erhvervslivets metoder og vilkår.

Kapitel 3

Pædagogisk kompetence

§ 6. Den enkelte lærers pædagogiske kompetence er betinget af, at læreren gennemfører en pædagogisk uddannelse, der mindst svarer til pædagogikum ved erhvervsskolerne. Uddannelsen skal være gennemført senest to år efter ansættelsen.

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

§ 7. Ud over lærere, der er i færd med at gennemføre en pædagogisk uddannelse, kan skolen for en begrænset periode og højst i et undervisningsår lade undervisningen varetage af personer uden undervisningskompetence, hvis det hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at få undervisningen varetaget af en lærer med undervisningskompetence.

Stk. 2. Forlængelse af den i stk. 1 nævnte periode kan ske under forudsætning af, at det fortsat ikke er muligt at få undervisningen varetaget af en lærer med undervisningskompetence. Hvis læreren ikke opfylder de faglige kvalifikationskrav fuldt ud, er det endvidere en forudsætning, at vedkommende i den forudgående periode har gennemført faglig supplering i faget eller kan dokumentere studiemæssige fremskridt i form af beståede prøver eller lignende.

§ 8. Skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Undervisningsministeren kan dispensere fra bekendtgørelsen i særlige tilfælde.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for lærere, der før den 1. november 2005 var ansat på en institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller på andre institutioner, der gennemfører grundforløb i henhold til lov om erhvervsuddannelser, og som har erfaringer fra gymnasial undervisning.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 722 af 7. juli 2005 om undervisningskompetence til uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx) (Kompetencebekendtgørelsen) ophæves.

Undervisningsministeriet, den 24. oktober 2005

Jarl Damgaard
Uddannelsesdirektør

/Kirsten KrogstrupBilag 1

BEVIS FOR
UNDERVISNINGSKOMPETENCE

Jf. bekendtgørelse nr. 1011 af 24. oktober 2005 om undervisningskompetence i uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx) (Kompetencebekendtgørelsen)

Navn:

CPR-nummer:

A. har faglig kompetence i henhold til lovens § 30 i følgende fag:

a.

b.

c.

B. har pædagogisk kompetence i henhold til lovens § 31

og tildeles herved undervisningskompetence i de nævnte fag i henhold til lovens § 32, stk. 1,

, den

Ansættelsessted

Skolens leder: