Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser inden for sundhed, pædagogik og forvaltning

(Humanom og AU)

I medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 4, § 15, stk. 5 og 6, § 16, § 19, nr. 1, litra a og b, § 20, § 22, § 30, stk. 2, og § 32, nr. 1, i lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, som ændret ved § 2 i lov nr. 401 af 28. maj 2003 og § 3 i lov nr. 447 af 10. juni 2003, § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, og § 10, stk. 2, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur m.v.

§ 1. En videregående voksenuddannelse (VVU) inden for sundhed, pædagogik og forvaltning skal kvalificere voksne til på et fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger samt varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau.

Stk. 2. Uddannelsen skal bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse og, i det omfang det er relevant, skærpe interessen for iværksætter- og selvstændighedskultur samt for etablering af egen virksomhed.

Stk. 3. Området omfatter sundhed, pædagogik og forvaltning samt discipliner og emner, der uddannelsesmæssigt relaterer sig hertil.

§ 2. En VVU inden for sundhed, pædagogik og forvaltning er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der udbydes som åben uddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 3. En VVU udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 4, stk. 2, giver et afgangsniveau svarende til en kort videregående uddannelse (erhvervsakademiuddannelse).

Stk. 4. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. En VVU omfatter 6 moduler, hver svarende til 10 ECTS-point.

Stk. 5. Institutionen skal tilrettelægge undervisningen, så uddannelsen kan afsluttes inden for 3 år.

Stk. 6. Institutionen skal ved tilrettelæggelse af uddannelsen tage udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.

Stk. 7. Undervisningsministeriet godkender, hvilke institutioner der kan udbyde uddannelserne og modulerne.

§ 3. Den, der har gennemført 4 fagmoduler efter denne bekendtgørelse, har ret til at anvende betegnelsen humanom. Betegnelsen på engelsk er: Academy Foundation (AF) Degree in social sciences.

Stk. 2. Den, der har gennemført en VVU efter denne bekendtgørelse, har ret til at anvende betegnelsen AU (akademiuddannet). Betegnelsen på engelsk er: Academy Profession (AP) Degree in social sciences.

Stk. 3. Den, der har gennemført et profilforløb, jf. § 6, har ret til at anvende den betegnelse, der knytter sig hertil. De danske og engelske betegnelser for godkendte profilforløb fremgår af den fælles studieordning.

Stk. 4. Betegnelserne, som er angivet i stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse for humanomer, der har gennemført et påbygningsforløb, jf. § 5, stk. 3.

Kapitel 2

Adgang m.v.

§ 4. Følgende uddannelser giver adgang til en VVU:

1) Relevant erhvervsuddannelse.

2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).

3) Gymnasial uddannelse.

4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Stk. 2. Ansøgere til en VVU skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Stk. 3. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Stk. 4. Ansøgere, der opfylder stk. 1 eller stk. 3, samt ansøgere med erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan optages i et fagmodul.

Stk. 5. Ansøgere, der har gennemført 4 fagmoduler efter denne bekendtgørelse, eller har opnået merit, jf. § 14, kan optages i et påbygningsforløb, jf. § 5, stk. 3, hvis de opfylder adgangskravene til en VVU, jf. stk. 1-3. Relevant erhvervserfaring, der er opnået før eller sideløbende med de meritgivende uddannelseselementer medregnes ved optagelse i påbygningsforløbet.

Kapitel 3

Indhold m.v.

§ 5. En VVU inden for sundhed, pædagogik og forvaltning omfatter:

1) 4 fagmoduler, hver svarende til 10 ECTS-point, inden for bekendtgørelsens faglige område, jf. dog stk. 2. Mål for og indhold af de enkelte fagmoduler skal fremgå af den fælles studieordning. Fagmodulerne og disses mål og indhold skal godkendes af Undervisningsministeriet.

2) Specialeforløb svarende til 10 ECTS-point, der skal give den studerende mulighed for perspektivering og fordybelse inden for et eller flere af de fagmoduler, den studerende har gennemført. Institutionen udbyder et eller flere specialeforløb inden for uddannelsens overordnede formål og inden for formålet for de profilforløb, som institutionen udbyder.

3) Afgangsprojekt svarende til 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen, og hvor den studerende skal dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål eller inden for formålet for det profilforløb, som den studerende har gennemført. Den studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder specialeforløbet.

Stk. 2. Institutionen kan godkende, at en VVU inden for sundhed, pædagogik og forvaltning eller humanomuddannelse kan omfatte 1 valgfrit fagmodul uden for bekendtgørelsens faglige område, når det overordnede formål er opfyldt.

Stk. 3. Specialeforløb og afgangsprojekt kan gennemføres som påbygningsforløb til en humanomuddannelse.

§ 6. Et profilforløb er en VVU, hvor

1) mindst 1 af fagmodulerne er obligatorisk for uddannelsen, og

2) specialeforløbet relaterer sig til 1 eller flere af de obligatoriske fagmoduler.

Stk. 2. Formål for, sammensætning af og eventuelle forudsætninger i de enkelte profilforløb skal fremgå af den fælles studieordning. Profilforløbene, disses mål og indhold, samt den betegnelse der knytter sig til den enkelte profil, skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Kapitel 4

Lærerkvalifikationer

§ 7. Lærere, der underviser i uddannelsen, skal have kandidatniveau eller tilsvarende niveau opnået gennem anden videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring, der kan dokumentere det faglige og teoretiske niveau. Lærerne skal normalt have relevant erhvervserfaring.

Stk. 2. Lærerne skal kunne dokumentere et pædagogisk kvalifikationsniveau.

Kapitel 5

Eksamen og bedømmelse

§ 8. For prøver og eksamen gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2 og 3, og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterskalabekendtgørelsen).

Stk. 2. Hvert af de 6 moduler i en VVU afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter karakterskalaen i karakterskalabekendtgørelsen. Mindst 2 fagmoduler samt afgangsprojektet skal dokumenteres ved eksterne prøver.

Stk. 3. Hvert af de 4 fagmoduler i en humanomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter karakterskalaen i karakterskalabekendtgørelsen. Mindst 2 af de 4 fagmoduler skal dokumenteres ved eksterne prøver.

Kapitel 6

Studieordning

§ 9. De institutioner, der udbyder videregående voksenuddannelser (VVU) inden for sundhed, pædagogik og forvaltning, udarbejder i fællesskab en studieordning for uddannelsen, herunder for de enkelte moduler, profilforløb og påbygningsforløb. Studieordningen skal indeholde de regler, som institutionerne inden for bekendtgørelsens rammer fastsætter om:

1) Adgangsgivende uddannelser, jf. § 4, stk. 1 og 4.

2) De enkelte moduler, jf. § 5, stk. 1:

a) Mål.

b) Indhold.

c) Omfang, angivet i ECTS-point.

Undervisnings- og arbejdsformer.

3) Udarbejdelse af specialeforløb, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, og § 6, stk. 1, nr. 2.

4) Udarbejdelse af afgangsprojekt, jf. § 5, stk. 1, nr. 3.

5) Profilforløb, jf. § 6:

a) Angivelse af hvilke fagmoduler, der er obligatoriske for profilen.

b) Sammensætning af og eventuelle forudsætninger i profilforløbet.

c) Betegnelser på dansk og engelsk for profilforløbene, jf. § 3, stk. 3.

6) Indledende kurser, jf. § 11, stk. 4:

a) Mål.

b) Indhold.

c) Omfang, angivet som andel af et studieår.

d) Undervisnings- og arbejdsformer.

7) Merit, jf. § 14.

8) Eventuelle overgangsregler, jf. § 18, stk. 3.

Stk. 2. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse skal studieordningen indeholde regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i den fælles studieordning, der alene er fastsat af institutionerne.

§ 10. Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagere og indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 3. Gældende studieordninger skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside senest ved et studieårs begyndelse. Institutionen orienterer studerende om studieordningen.

Kapitel 7

Andre regler

§ 11. Institutionen kan tilbyde indledende kurser til uddannelsessøgende, der ønsker optagelse eller er optaget i et fagmodul, jf. § 4, stk. 4.

Stk. 2. Et indledende kursus skal relatere sig til et eller flere fagmoduler og sigte mod at forbedre grundlaget for at gennemføre disse.

Stk. 3. Et indledende kursus har et omfang, der svarer til højst 1/12 af et årsværk. Indledende kurser kan ikke indgå som del af et modul.

Stk. 4. Mål og indhold for de indledende kurser skal fremgå af den fælles studieordning.

§ 12. Institutionen informerer og vejleder de uddannelsessøgende om uddannelser, herunder om adgang til uddannelser, moduler og påbygningsforløb, om eksamen samt om mulighed for indledende kurser i forbindelse med fagmoduler.

§ 13. Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne finder tilsvarende anvendelse for samtlige uddannelser og moduler, der gennemføres i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 14. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af institutionerne i den fælles studieordning træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 15. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 4, stk. 3.

§ 16. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

§ 18. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 330 af 2. juni 1998 om uddannelse af friluftsvejledere.

2) Bekendtgørelse nr. 1030 af 13. december 2002 om akademiuddannelsen til statonom (VVU).

3) Bekendtgørelse nr. 40 af 22. januar 2003 om akademiuddannelsen i ungdomspædagogik (VVU).

Stk. 2. Studerende i en af de i stk. 1 nævnte uddannelser, der har påbegyndt uddannelsen efter de hidtidige regler, kan afslutte uddannelsen efter disse regler. Uddannelsen skal dog være afsluttet senest den 1. august 2009.

Stk. 3. Institutionerne fastsætter i fællesskab i studieordningen eventuelle overgangsregler for studerende, der har påbegyndt en VVU eller uddannelse af friluftsvejledere efter de hidtidige regler.

Undervisningsministeriet, den 14. december 2005

P.M.V.
Ivan Sørensen
Uddannelsesdirektør

/Jens Nielsen