Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 2. december 2004, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 334 af 18. maj 2005 og af § 1 i lov nr. 591. af 24. juni 2005. Den bekendtgjorte lovtekst gælder, jf. § 8 i lov nr. 334 først fuldt ud fra 1. august 2006 og jf. § 8 i lov nr. 591 først fuldt ud fra 1. januar 2007.

Kapitel 1

Lovens område, godkendelse m.v.

§ 1. Loven omfatter Centre for Videregående Uddannelse (CVU’er) og andre selvejende institutioner, der af undervisningsministeren godkendes til at give videregående uddannelse eller efter- og videreuddannelse.

Stk. 2. For Centre for Videregående Uddannelse (CVU’er) gælder loven med de undtagelser, der følger af kapitel 7 a.

Stk. 3. For seminarierne gælder loven, i det omfang det følger af lovgivningen om uddannelserne på seminarierne.

Stk. 4. For Den frie Lærerskole gælder loven, i det omfang det følger af § 29, stk. 1.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan efter forhandling med institutionen beslutte, at andre selvejende uddannelsesinstitutioner, der er godkendt efter anden lovgivning, bortset fra institutioner omfattet af universitetsloven, kan blive godkendt efter nærværende lov.

§ 2. Undervisningsministeren kan efter forhandling med institutionen beslutte, at en statslig uddannelsesinstitution, bortset fra institutioner omfattet af universitetsloven, overgår til at blive en selvejende institution, der godkendes efter nærværende lov.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan på nærmere bestemte vilkår overdrage statens faste ejendomme til institutioner, der i medfør af stk. 1 overgår til at blive en selvejende institution. § 34 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis en statslig uddannelsesinstitution i medfør af § 5 a sammenlægges med andre uddannelsesinstitutioner.

§ 3. Undervisningsministeren kan godkende nye institutioner efter denne lov, såfremt institutionen indgår som et hensigtsmæssigt led i en landsomfattende planlægning til opfyldelse af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner.

Stk. 2. Godkendelsen efter stk. 1 og §§ 1 og 2 kan tilbagekaldes, såfremt undervisningsministeren skønner, at der ikke længere er behov for institutionen. Godkendelsen kan endvidere tilbagekaldes, såfremt institutionen på grund af sin økonomiske situation skønnes uegnet til at fortsætte sin virksomhed.

§ 3 a. For selvejende sygepleje- og radiografskoler, der er godkendt efter § 3, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Stk. 2. For CVU’er, der udbyder sygeplejerske- og radiografuddannelserne, og for CVU’er, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for CVU’ernes samlede virksomhed. 1)

§ 4. Undervisningsministeren kan modsætte sig nedlæggelse af en institution, såfremt der efter ministerens skøn stadig er behov for institutionen. Undervisningsministeriet fastsætter vilkårene for institutionens videreførelse.

§ 5. I tilfælde af institutionens ophør anvendes tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For godkendte uddannelsesinstitutioner, der den 31. december 1990 var selvejende institutioner, anvendes institutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket efter 1. januar 1991 i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom dog til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1 og 2.

§ 5 a. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at selvejende uddannelsesinstitutioner sammenlægges til en selvejende uddannelsesinstitution, der godkendes efter loven. Statslige uddannelsesinstitutioner kan indgå i en sammenlægning under iagttagelse af § 2, stk. 1. Ved sammenlægningen opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver og gæld til den fortsættende institution.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at en selvejende uddannelsesinstitution ved spaltning overdrager sine aktiver og gæld som helhed eller en del heraf til en eller flere selvejende institutioner, der godkendes efter loven. Statslige uddannelsesinstitutioner kan spaltes under iagttagelse af § 2, stk. 1.

Stk. 3. Hvis vedtægten for et CVU, der er ubetinget godkendt efter § 27 d, herunder efter § 27 g, stk. 1, 3. pkt., eller stk. 7, indeholder bestemmelse herom, jf. § 27 e, stk. 4, og der er fremsat krav om det efter § 27 e, stk. 4, nr. 5, 2. pkt., kan undervisningsministeren i overensstemmelse med vedtægten pålægge CVU’et ved spaltning efter stk. 2 at overdrage en del af sine aktiver og gæld til en selvejende institution, der godkendes efter loven.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå tilladelse efter stk. 1-3, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I vedtægten for den fortsættende eller modtagende institution skal der optages bestemmelser, som sikrer, at de deltagende institutioners formål tilgodeses. På samme måde skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til en deltagende institutions formue, når rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 5. Sammenlægning og spaltning efter stk. 1-3 gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15 med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning og spaltning efter stk. 1-3.

§ 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om uddannelserne og om adgang til uddannelserne

Stk. 2. Kræves autorisation, som ikke meddeles af undervisningsministeren, fastsættes reglerne efter forhandling med vedkommende minister.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om:

1) Kvalitetskontrol, herunder censorinstitutionen.

2) Ansættelse af ledere og lærere.

3) Klager til institutionen fra de studerende, herunder om klagefrist, i forbindelse med eksaminer og prøver.

Stk. 4. Undervisningsministeren godkender institutionens udbud af uddannelser, for hvilke der er fastsat regler, jf. stk. 1 og 3. Hvis uddannelsernes kvalitet og faglige niveau ikke svarer til kravene i uddannelsesreglerne, eller hvis institutionen ikke følger regler fastsat i henhold til § 10 og påbud givet i henhold til § 11 i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, kan ministeren begrænse institutionens udbud af og optagelse til uddannelser.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan godkende, at et CVU ved aftale henlægger sygeplejerskeuddannelsen til Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole. 2)

Stk. 6. CVU’er og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser, der er godkendt til udbud af ungdomsuddannelse, er omfattet af bestemmelserne om samarbejde og koordination i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen. 3)

Kapitel 2

Vedtægter

§ 7. Institutionens forhold reguleres i en vedtægt, der godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Vedtægten skal bl.a. indeholde bestemmelser om institutionens uddannelsesformål og fagområde, om bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode, om medarbejder- og studenterindflydelse samt om institutionens kapitalforhold.

Kapitel 3

Ledelsen

§ 8. Institutionen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmer samt formanden kommer fra aftagerkredse og andre kredse uden for institutionen, der har en væsentlig interesse i institutionens virksomhed. De studerendes råd, jf. § 26 a, udpeger to repræsentanter til institutionens bestyrelse. Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Personer der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.

2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til institutionen.

3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5) Medlemmer af bestyrelsen ved en institution inden for samme institutionsform.

Stk. 4. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 3, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5. For bestyrelsen, studiebestyrelser, faglige råd i henhold til §§ 27 e og 27 f, lederen og andre ansatte ved institutionen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan godkende fravigelse fra bestemmelsen i stk. 2 for selvejende institutioner, der var godkendt før lovens ikrafttræden.

§ 9. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter institutionens vedtægt.

Stk. 3. Bestyrelsen varetager institutionens interesser som uddannelsesinstitution og fastlægger retningslinjerne for institutionens virksomhed og for dens udvikling på længere sigt. Bestyrelsen godkender studieordninger efter indstilling fra lederen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger det årlige budget efter indstilling fra lederen.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og øvrige personale. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til at ansætte og afskedige institutionens øvrige personale.

Stk. 6. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for lederens virksomhed.

§ 10. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens virksomhed, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v., jf. § 23.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra undervisningsministeren om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan undervisningsministeren beslutte,

1) at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af undervisningsministeren, eller

2) at bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal vælges efter reglerne i institutionens vedtægt.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer institutionens videreførelse i fare, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed indsætte et midlertidigt styre, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i institutionens vedtægt.

§ 11. Institutionens leder forestår tilrettelæggelsen af institutionens undervisning og har desuden den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen.

Kapitel 4

Søgsmålskompetence

§ 12. Beslutning om at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, ledere, revisorer eller andre i anledning af tab påført institutionen kan træffes af bestyrelsen eller af undervisningsministeren.

Kapitel 5

Tilskud og lån

§ 12 a. En institution skal i sit virke som selvejende institution være uafhængig, og institutionens midler må alene komme institutionens uddannelsesformål til gode.

§ 13. Institutionen disponerer frit inden for sit formål ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under et. Det er dog en betingelse, at den undervisning, hvortil tilskud er ydet, gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og for det antal studerende, der er ydet tilskud for. Institutionerne kan opspare tilskud til anvendelse til institutionens formål i følgende finansår.

Drifts- og anlægstilskud

§ 14. Undervisningsministeren yder til institutionen et grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Undervisningsministeren yder tilskud til institutionens godkendte undervisningsvirksomhed og til administration, ledelse og bygningsdrift m.v. Tilskuddene fastlægges ud fra antal årsstuderende og takster pr. årsstuderende fastsat på de årlige finanslove for grupper af uddannelser.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan yde tilskud til andre opgaver, der varetages af institutionen, herunder til forsøgs- og udviklingsvirksomhed.

Stk. 4. Undervisningsministeren yder tilskud til institutionens erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer. Tilskuddet fastlægges ud fra antal årsstuderende og en takst pr. årsstuderende fastsat på de årlige finanslove for grupper af uddannelser. Taksterne kan variere efter institutionernes stedlige beliggenhed og fremmedkapitalandel.

Stk. 5. Udenlandske studerende på videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 2 og 4, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere. 4)

Stk. 6. Institutionens udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 5, sker som indtægtsdækket virksomhed. 5)

Stk. 7. Undervisningsministeren træffer afgørelse om eventuel aftrapning eller kapitalisering af bortfaldne grundtilskud, hvis flere institutioner slutter sig sammen til en institution.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan pålægge en institution mod betaling at stille eventuel ledig lokalekapacitet til rådighed for andre statsfinansierede uddannelsesinstitutioner, der har et akut og udækket behov for undervisningslokaler, der ikke hensigtsmæssigt kan dækkes på anden måde. Undervisningsministeren kan endvidere pålægge en institution mod betaling at stille idrætsfaciliteter til rådighed for andre statsfinansierede uddannelsesinstitutioner, i det omfang dette kan indpasses i institutionens virksomhed.

Stk. 9. Undervisningsministeren kan efter drøftelse med finansministeren pålægge en institution for en periode at udskyde igangsættelse af planlagte byggerier af en vis størrelse under hensyn til landsdækkende eller regional konjunkturregulering af bygge- og anlægsvirksomheden.

§ 14 a. Tilskud efter § 14 ydes ikke til dækning af institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 14.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.

Garanti for lån til byggeri m.v.

§ 15. (Ophævet).

Særlige tilskud og lån

§ 16. Undervisningsministeren kan yde lån til forskellige institutionsformål, herunder til køb af apparatur.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan yde lån eller tilskud til institutioner, der efter undervisningsministerens skøn er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Lånet eller tilskuddet er betinget af, at institutionen følger undervisningsministerens krav til omlægning af institutionens aktivitet med henblik på genopretning af institutionens økonomi.

Øvrige vilkår m.v.

§ 17. Undervisningsministeren kan for de tilskud, der er nævnt i § 14, stk. 2 og 4, fastsætte regler om opgørelsen af antal årsstuderende og kan fastlægge minimums- og maksimumsrammer for den tilskudsudløsende tilgang til uddannelserne.

§ 17 a. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for institutionerne end sædvanlige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 1.

§ 18. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkår og betingelser for tilskud og lån efter §§ 14-16. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren nærmere regler om institutionernes budget- og bevillingssystem og om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til institutionerne.

§ 19. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der inden for den samlede tilskudsramme efter § 14, stk. 4, ydes overgangstilskud til institutioner, hvis tilskud til kapitaludgifter pr. årsstuderende efter § 14, stk. 4, er mindre end udgiften efter den tidligere gældende ordning opgjort pr. årsstuderende. Undervisningsministeren kan bestemme, at overgangstilskud helt eller delvis finansieres ved nedsættelse af tilskud efter § 14, stk. 4, til øvrige institutioner.

§ 20. Institutionen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 10 og §§ 19-25 i lov om tjenestemænd finder anvendelse på det personale ved institutionerne, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår. § 21, stk. 4, i tjenestemandsloven gælder for medlemmer af institutionernes bestyrelser.

Stk. 3. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål træffes af bestyrelsen.

§ 20 a. Institutionen kan yde bestyrelsen særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren. Tilsvarende gælder for en studiebestyrelse i henhold til §§ 27 e og 27 f.

§ 21. Undervisningsministeren kan for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 20, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 29 a, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for institutioner, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en institutions virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

§ 22. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra institutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om institutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at institutionerne eller grupper af institutioner skal anvende fælles administrative systemer. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 22 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutionen og Undervisningsministeriet, mellem institutionen og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem institutionen og brugerne af institutionen, herunder om anvendelse af digital signatur.

Sociale klausuler

§ 22 b.  Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 6

Kapitalforvaltning, regnskab og revision

§ 23. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Stk. 2. Institutionen er forpligtet til at vedligeholde sine bygninger på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter forhandling med boligministeren fastsætte nærmere regler om institutionernes byggevirksomhed, såfremt institutionen i medfør af § 14, stk. 4, modtager tilskud til kapitaludgifter pr. årsstuderende.

Stk. 4. Institutionen skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder:

1) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant,

2) i fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn,

3) som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS),

4) i værdipapirer fra et EU-/EØS- medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Stk. 5. Institutionen kan uanset bestemmelsen i stk. 4, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som institutionen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis institutionen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis institutionen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.

§ 24. Institutionens regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsregnskab til Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 8, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. § 2, stk. 1.

Stk. 3. Institutionen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor, som reviderer institutionens regnskaber efter aftale mellem rigsrevisor og undervisningsministeren i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. § 9. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den udpegede revisor og om revisorskift. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med rigsrevisor nærmere regler om institutionernes revision.

Stk. 4. Regnskaberne opstilles efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Institutionens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren.

§ 24 a. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.

§ 25. Hvis det af revisionsberetningen fremgår, at der foreligger lovovertrædelser eller andre uacceptable forhold i forbindelse med forvaltningen af institutionens midler, skal undervisningsministeren, hvis revisionen giver anledning hertil, snarest iværksætte foranstaltninger til genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning. Det samme gælder, hvis undervisningsministeren på anden måde bliver gjort bekendt med de nævnte forhold.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 26. Tjenestemænd, der er ansat ved statsinstitutioner, der i medfør af § 2 overgår til selveje, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved institutionen.

Stk. 2. Tjenestemanden har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af institutionens overgang til selveje og har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne overgang.

Stk. 3. Den selvejende institution afholder lønudgifterne og indbetaler til statskassen pensionsbidrag for sådanne tjenestemænd, herunder eventuelle udgifter til ventepenge, rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn af statskassen, såfremt den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften.

Stk. 4. Tjenestemandslovgivningen finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen overføres til en selvejende institution efter denne lov. Beslutning om afskedigelse af en overført tjenestemand samt om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af institutionen. 6)

Stk. 5. Klage over en selvejende institutions beslutning, jf. stk. 4, kan af vedkommende tjenestemand indbringes for undervisningsministeren, for så vidt angår klage over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter den selvejende institutions meddelelse af beslutningen. 7)

Stk. 6. I tilfælde af institutionens ophør afholdes eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn til de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften. 8)

Stk. 7. Staten afholder udgiften til pension til de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd og deres efterladte, jf. dog stk. 8 og 9. 9)

Stk. 8. Til de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd, som afskediges på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, afholder den enkelte institution pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 og 1/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de pågældende tjenestemænd, indtil de bliver 63 og 1/2 år, hvis de efter den 1. januar 2007 fratræder som led i en frivillig fratrædelsesordning. 10)

Stk. 9. For de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd indbetaler institutionen pensionsbidrag til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler. 11)

§ 26 a. Ved hver institution har de studerende ret til at danne et råd. Rådet udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de studerendes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til de studerendes råd, om rådenes virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for de studerendes råd.

§ 26 b. Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. kan efter aftale med et eller flere andre Centre for Videregående Uddannelse eller selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., statsligt selvejende institutioner og institutioner for erhvervsrettet uddannelse varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 12)

§ 27. Institutionen skal ved udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed følge god markedsføringsskik og må ikke påføre andre ubillig priskonkurrence.

Kapitel 7 a

Centre for Videregående Uddannelse (CVU’er)

§ 27 a. Centre for Videregående Uddannelse (CVU’er) er en institutionsform, der skal styrke de professionsrettede videregående uddannelser, særlig de mellemlange videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil. Centrene skal samtidig fungere som udviklings- og videncentre inden for de fagområder, hvor de udbyder uddannelse.

Stk. 2. Et CVU udbyder professionsrettede videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau og videreuddannelse til og med diplomniveau efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse. Et CVU udbyder endvidere efteruddannelse i tilknytning hertil.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan godkende, at et CVU udbyder almen ungdomsuddannelse, herunder studieforberedende undervisning, samt i særlige tilfælde erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan pålægge et CVU at udbyde bestemte professionsrettede videregående uddannelser på nærmere bestemte uddannelsessteder.

§ 27 b. Et CVU udfører udviklingsopgaver for og fungerer som videncenter i samarbejde med interessenter fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som institutionens uddannelser retter sig mod.

Stk. 2. Et CVU varetager de i § 27 a, stk. 1 og 2, og § 27 b, stk. 1, nævnte opgaver med forskningstilknytning.

Stk. 3. Et CVU vurderer behovet for udvikling af nye professionsrettede mellemlange og korte videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse inden for de fagområder, hvor institutionen udbyder uddannelser. I det omfang der er behov herfor, kan CVU’et udvikle sådan uddannelse.

Stk. 4. Undervisningsministeren yder tilskud til et CVU’s deltagelse i samarbejde om udviklingsopgaver, jf. stk. 1, og om forskningstilknytning, jf. stk. 2, inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove.

§ 27 c. For CVU’er, der i henhold til § 24, stk. 3, i lov om Danmarks Pædagogiske Universitet får overdraget aktiver og gæld, der knytter sig til efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere i folkeskolen og for pædagoger, fastsætter undervisningsministeren i forbindelse med overdragelsen følgende nærmere vilkår:

1) CVU’ets særlige udbudsforpligtelser, for så vidt angår efter- og videreuddannelse for lærere i folkeskolen og for pædagoger.

2) Særlige krav til sammensætningen af bestyrelsen, jf. § 8.

3) Inddragelse af institutioner, der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne lærere til folkeskolen eller pædagoger, i varetagelsen af de i nr. 1 nævnte forpligtelser.

4) CVU’ets samarbejde med andre CVU’er med tilsvarende udbudsforpligtelser for at sikre, at forpligtelserne varetages og koordineres på landsplan med et ensartet højt niveau.

5) CVU’ets samarbejde med institutioner, der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne lærere til folkeskolen eller pædagoger, om udviklingsopgaver og forskningstilknytning, jf. § 27 b, stk. 1 og 2.

6) At der i stedet for rådgivende udvalg efter § 27 h, stk. 3 og 4, nedsættes rådgivende udvalg, der fælles for CVU’et og andre institutioner med efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere i folkeskolen og for pædagoger, som CVU’et samarbejder med, har til opgave at sikre, at aftagernes ønsker til efter- og videreuddannelsestilbud og udviklingsopgaver opsamles, koordineres og kommer til institutionernes kundskab. Bestemmelserne om udvalgenes sammensætning i § 27 h, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse, idet der dog også udpeges medlemmer til udvalgene af studiebestyrelser, bestyrelser og lærere fra de institutioner, som CVU’et samarbejder med, jf. § 27 h, stk. 3, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis et CVU, som har fået overdraget de i stk. 1 nævnte aktiver og gæld, sammenlægges med et andet CVU efter § 5 a.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte forhold.

Godkendelse af CVU’er

§ 27 d. Undervisningsministeren kan godkende en selvejende uddannelsesinstitution, som er godkendt efter denne lov, og som udbyder mindst én mellemlang videregående uddannelse som CVU efter dette kapitel.

Stk. 2. Godkendelse som CVU gives på baggrund af en samlet vurdering af institutionens udbud af uddannelser, herunder den faglige bredde, studentergrundlag, lærerbemanding, herunder profil og fleksibilitet, uddannelses- og institutionskvalitet, varetagelse af udviklingsopgaver, samarbejdsrelationer til forskningsinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet, herunder professioner, samt af institutionens udviklingsmuligheder. Ved godkendelsen kan inddrages hensyn til institutionens geografiske placering og muligheder for at tilgodese behovet for videregående uddannelse uden for universitetsbyerne.

Stk. 3. Godkendelsen efter stk. 1 kan tilbagekaldes, hvis undervisningsministeren skønner, at institutionen efter en samlet vurdering ikke lever op til de i stk. 2 nævnte forudsætninger for godkendelsen.

Stk. 4. En institution eller en del af en uddannelsesinstitution, der indgår i et CVU ved en sammenlægning eller spaltning, og som inden sammenlægningen eller spaltningen udbød professionsrettet kort eller mellemlang videregående uddannelse, betegnes som partner i CVU’et. Den hovedlokalitet, hvor partneren udbød uddannelsen, betegnes som partnerens uddannelsessted.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetskrav til CVU’er.

Stk. 6. Grundtilskud til CVU’er, der er dannet ved sammenlægning af flere uddannelsesinstitutioner, fastsættes på de årlige finanslove, jf. § 14, stk. 1.

Stk. 7. Undervisningsministeren godkender efter ansøgning, at ubetinget godkendte CVU’er som kvalitetsbetegnelse kan anvende betegnelsen »University College«.

Ledelse af CVU’er

§ 27 e. Den overordnede ledelse af et CVU varetages af en bestyrelse. §§ 8-10 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Tilrettelæggelsen af undervisningen i et CVU og dets daglige ledelse varetages af en rektor i henhold til § 11.

Stk. 3. CVU’ets forhold reguleres i overensstemmelse med § 7 i en vedtægt, der godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 4. Det kan bestemmes i vedtægten,

1) at der for en eller flere partnere oprettes en studiebestyrelse, der overlades nærmere bestemte beføjelser vedrørende den eller de professionsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser samt eventuelt uddannelse efter § 27 a, stk. 3, der udbydes på det eller de pågældende uddannelsessteder,

2) at den daglige ledelse af en eller flere partneres uddannelsessted varetages af en studierektor, der ansættes og afskediges af CVU’ets bestyrelse, jf. § 9, stk. 5, efter indstilling fra en studiebestyrelse, og at der overlades nærmere bestemte beføjelser til studierektoren, eventuelt ved bemyndigelse fra CVU’ets rektor. Studierektor deltager i en studiebestyrelses møder uden stemmeret,

3) at medlemmerne af studiebestyrelserne i et CVU i forening udgør et CVU-repræsentantskab, der fører tilsyn med CVU’ets bestyrelse og dets daglige ledelse og høres i væsentlige spørgsmål vedrørende CVU’ets virksomhed. Det kan endvidere bestemmes, at repræsentantskabet vælger bestyrelsen eller et nærmere bestemt antal medlemmer af bestyrelsen. Det kan i stedet bestemmes, at hver studiebestyrelse udpeger et medlem til bestyrelsen,

4) at CVU’ets bestyrelse og en studiebestyrelse i fællesskab kan ændre eller ophæve vedtægtens bestemmelser om studiebestyrelsen, herunder de beføjelser, der er overladt den i vedtægten. Der kan i vedtægten fastsættes bestemmelser om særlige flertalskrav i de to organer i forbindelse med sådan beslutning,

5) at det er en forudsætning for en institutions overdragelse af aktiver og gæld til CVU’et, jf. § 5 a og § 27 d, stk. 4, at den studiebestyrelse, der oprettes for den pågældende partner, inden 5 år efter ubetinget godkendelse af CVU’et efter § 27 d, herunder efter § 27 g, stk. 1, 3. pkt., eller stk. 7, kan kræve, at partnerens uddannelsessted ved spaltning overdrages til en selvejende institution, der godkendes efter loven. Fremsætter studiebestyrelsen krav om sådan spaltning, og afviser CVU-bestyrelsen at imødekomme kravet, kan studiebestyrelsen indbringe spørgsmålet for undervisningsministeren, der træffer afgørelse efter § 5 a, stk. 3. En bestemmelse i vedtægten efter 1. pkt. skal angive betingelserne for studiebestyrelsens ret til at kræve spaltning samt indeholde bestemmelser om fordelingen af aktiver og gæld mellem CVU’et og partneren, og

6) at der i stedet for en studiebestyrelse oprettes et fagligt råd for hver grunduddannelse eller for flere grunduddannelser i fællesskab, der overlades nærmere bestemte beføjelser ved den eller de professionsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser samt eventuelt uddannelse efter § 27 a, stk. 3, der udbydes af CVU’et.

Stk. 5. Oprettelsen af en studiebestyrelse efter stk. 4, nr. 1, eller et fagligt råd efter stk. 4, nr. 6, ændrer ikke CVU-bestyrelsens ansvar for CVU’ets virksomhed. CVU-bestyrelsen kan omgøre en beslutning truffet af studiebestyrelsen eller det faglige råd, der er i strid med loven eller vedtægtens bestemmelser, og i grovere eller gentagne tilfælde afsætte studiebestyrelsen eller det faglige råd. Studiebestyrelsen og det faglige råd sammensættes, så flertallet af medlemmer samt formanden kommer fra kredse uden for institutionen. Medarbejdere og studerende er repræsenteret med hver 2 medlemmer.

Stk. 6. CVU’ets bestyrelse kan ikke uden undervisningsministerens godkendelse og uden at have hørt en eventuel studiebestyrelse lukke en partners uddannelsessted, herunder ophøre med at udbyde den eller de korte og mellemlange videregående uddannelser, der på sammenlægnings- eller spaltningstidspunktet blev udbudt på uddannelsesstedet. En eventuel studiebestyrelse, der alene er tilknyttet dette uddannelsessted, ophører ved lukningen.

Stk. 7. Et CVU kan ikke uden undervisningsministerens godkendelse oprette nye uddannelsessteder.

§ 27 f. Uanset § 27 e, stk. 4, kan det i vedtægten for et CVU i stedet bestemmes, at den daglige ledelse af en partners uddannelsessted varetages af to studierektorer, hvis partneren er indgået i CVU’et ved sammenlægning, og hvis partneren forud for sammenlægningen med undervisningsministerens godkendelse udbød to uddannelser med hver sin daglige leder. 13)

Stk. 2. Hvis en institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, er indgået i et CVU ved sammenlægning med en eller flere institutioner med mellemlang videregående uddannelse, kan undervisningsministeren bestemme, at der oprettes en studiebestyrelse, der kun omfatter CVU’ets udbud af erhvervsrettet ungdomsuddannelse, jf. § 27 a, stk. 3, mens CVU’ets udbud af professionsrettet kort videregående uddannelse enten omfattes af en studiebestyrelse, der også omfatter professionsrettet mellemlang videregående uddannelse, eller ledes direkte af CVU-bestyrelsen.

Stk. 3. Ophæves. ) 14)

Betinget godkendelse af CVU’er m.v.

§ 27 g. To eller flere selvejende uddannelsesinstitutioner, der udbyder professionsrettet mellemlang eller kort videregående uddannelse, kan med undervisningsministerens godkendelse stifte en ny selvejende institution efter § 3, der samtidig godkendes som CVU efter § 27 d. Godkendelsen sker på betingelse af, at de stiftende institutioner senest efter en 5-årig overgangsperiode sammenlægges med CVU’et efter bestemmelsen i § 5 a. Efter udløbet af den 5-årige overgangsperiode skal CVU’et efter sammenlægning med de stiftende institutioner godkendes endeligt efter § 27 d, jf. dog stk. 13 og 14.

Stk. 2. Vedtægten for CVU’et skal indeholde bestemmelse om, at undervisningsministeren kan bestemme, at CVU’et skal opløses, herunder sammenlægges efter § 5 a med et andet CVU, hvis betingelsen ikke opfyldes, eller hvis godkendelsen tilbagekaldes efter stk. 8 eller § 27 d, stk. 3.

Stk. 3. Efter stiftelsen ydes alle tilskud efter kapitel 5 samt § 27 b, stk. 4, til CVU’et. Tilskuddene skal anvendes til brug for de enkelte institutioner og til fælles formål. Undervisningsministeren yder dog ikke grundtilskud efter § 14, stk. 1, til CVU’et.

Stk. 4. Undervisningsministeren godkender en aftale mellem de stiftende institutioner for overgangsperioden, hvori der navnlig skal være taget stilling til

1) ledelsen af CVU’et,

2) ansvars- og opgavefordelingen mellem CVU’et og de stiftende institutioner,

3) de økonomiske forhold mellem de stiftende institutioner indbyrdes og i forhold til CVU’et, herunder spørgsmålet om eventuelle kapitalindskud, og

4) retsstillingen, hvis en eller flere af de stiftende institutioner ikke sammenlægges med CVU’et eller i øvrigt opsiger aftalen.

Stk. 5. Aftalen skal sikre, at de stiftende institutioner kan videreføre deres drift, og at deres indbyrdes kapitalforhold ikke forrykkes. Ministeren kan udforme en standardaftale, som kan fraviges efter ministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 6. De stiftende institutioner skal varetage institutionens egne interesser som uddannelsesinstitution og CVU’ets interesser.

Stk. 7. Godkendelsen efter stk. 1 kan inden udløbet af den 5-årige overgangsperiode ændres til en ubetinget godkendelse efter § 27 d, hvis en eller flere af de stiftende institutioner sammenlægges med CVU’et efter bestemmelsen i § 5 a.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan tilbagekalde godkendelsen efter stk. 1 inden overgangsperiodens udløb, hvis ministeren vurderer, at de stiftende institutioner ikke i tilstrækkeligt omfang varetager CVU’ets fælles formål.

Stk. 9. Med undervisningsministerens godkendelse kan en uddannelsesinstitution, der udbyder professionsrettet mellemlang videregående uddannelse, opnå samme forhold til et CVU som stiftende institutioner efter stk. 1-6.

Stk. 10. For CVU’er omfattet af stk. 1-9 udarbejdes ud over regnskaber for de enkelte institutioner, jf. kapitel 6, et konsolideret regnskab.

Stk. 11. Bestemmelserne i § 8, stk. 3, nr. 2-4, og stk. 4, finder ikke anvendelse i forbindelse med udlejningsforhold mellem de stiftende institutioner indbyrdes og mellem disse og CVU’et. Bestemmelsen i § 8, stk. 3, nr. 5, finder ikke anvendelse mellem de stiftende institutioner indbyrdes og mellem disse og CVU’et.

Stk. 12. Bestemmelserne i § 24 a, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med udlejningsforhold mellem de stiftende institutioner indbyrdes og mellem disse og CVU’et.

Stk. 13. De stiftende institutioner samt eventuelle institutioner, der efterfølgende har tilsluttet sig den i stk. 4 og 5 nævnte aftale, jf. stk. 9, kan, når der er mindre end 1 år tilbage af overgangsperioden, beslutte at ansøge undervisningsministeren om, at perioden forlænges i op til 3 år. Ministeren godkender forlængelsen af overgangsperioden, i det omfang CVU’et fortsat lever op til de i § 27 d, stk. 2, nævnte forudsætninger for godkendelsen.

Stk. 14. Forlængelse af overgangsperioden efter stk. 13 kan gentages én gang.

Øvrige bestemmelser

§ 27 h. Bestyrelsen for et CVU skal nedsætte et udviklingsråd, der har til opgave at rådgive bestyrelsen om det i § 27 b nævnte samarbejde om udviklingsopgaver og om forskningstilknytning. Rådet sammensættes af personer med kvalifikationer og erfaring inden for forskning og udvikling, herunder lærere fra CVU’et, videnskabelige medarbejdere fra forskningsinstitutioner, som CVU’et har samarbejdsaftaler med, samt af personer fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som institutionens uddannelsesudbud og udviklingsopgaver retter sig mod.

Stk. 2. Bestyrelsen nedsætter ét eller eventuelt flere rådgivende udvalg, der har til opgave at sikre, at aftagernes ønsker til CVU’ets efter- og videreuddannelsestilbud og udviklingsopgaver i relation til områdets offentlige og private virksomheder opsamles, koordineres og kommer til CVU’ets kundskab. Udvalgene sammensættes efter nærmere bestemmelse i CVU’ets vedtægt bredt med repræsentanter for det regionale arbejdsmarked, herunder de professioner, som institutionens uddannelsesudbud retter sig mod.

§ 27 i. I et CVU med flere partnere, jf. § 27 d, stk. 4, oprettes råd for de studerende på de enkelte partneres uddannelsessteder efter tilsvarende regler som i § 26 a.

§ 27 j. Undervisningsministeren kan pålægge et CVU at lade en uddannelsesinstitution sammenlægge med CVU’et efter § 5 a, hvis institutionens ledelse har ansøgt CVU’et om sådan sammenlægning, og hvis CVU’ets økonomiske forhold ikke forringes væsentligt derved. Under tilsvarende betingelser kan ministeren pålægge et CVU, der er stiftet efter § 27 g, samt de stiftende institutioner at lade en uddannelsesinstitution, der udbyder professionsrettet mellemlang eller kort videregående uddannelse, opnå samme forhold til CVU’et som de stiftende institutioner.

§ 27 k. Bestemmelserne i § 26, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse for statstjenestemænd, som gør tjeneste ved en selvejende institution, der ved sammenlægning eller spaltning indgår i et CVU efter § 27 d.

Stk. 2. Ophæves. 15)

Stk. 3. Ophæves. 16)

Stk. 4. Ophæves. 17)

Kapitel 8

Klage

§ 28. Efter nærmere regler fastsat af undervisningsministeren kan klager over institutionens afgørelser indbringes for ministeren.

Stk. 2. Retlige spørgsmål ved afgørelser om en studerendes retsstilling kan altid indbringes for undervisningsministeren.

Kapitel 9

Institutioner med særlige uddannelser

§ 28 a. Undervisningsministeren kan yde tilskud til en selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelse af en særlig karakter, jf. stk. 2. Godkendelsen til tilskud, der kan gøres midlertidig, kan til enhver tid trækkes tilbage af undervisningsministeren med virkning fra førstkommende finansår.

Stk. 2. Undervisningsministeren godkender uddannelsen og rammerne for uddannelsen med hensyn til fagligt niveau, varighed, optagelse, kvalitetsudvikling, lærerkvalifikationer, kvalitetskontrol m.v. Undervisningsministeren bestemmer, om kravene til en godkendt uddannelse skal fastlægges i en af undervisningsministeren godkendt uddannelsesplan eller i regler fastsat i overensstemmelse med § 6, stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministerens beslutning om godkendelse efter stk. 1 og 2 sker på grundlag af en evaluering af institutionen og uddannelsen. Institutionen afholder udgiften til evalueringen, der gennemføres af en af undervisningsministeren godkendt evalueringsinstitution.

Stk. 4. En institution, der er godkendt til tilskud efter stk. 1, kan opkræve deltagerbetaling for deltagelse i undervisningen m.v. Undervisningsministeren kan fastsætte en øvre grænse for deltagerbetalingen for den enkelte institution.

Stk. 5. Bortset fra § 6, stk. 1, finder lovens øvrige bestemmelser anvendelse for disse selvejende institutioner.

§ 28 b. Ministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for de enkelte institutioner godkende samarbejde mellem eller sammenlægning af institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelsers. 18)

§ 29. Bestemmelserne i dette kapitel og i kapitel 2-6 gælder for Den Frie Lærerskole bortset fra § 10, stk. 3, § 20, § 22, stk. 2, og § 24, stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan dog godkende, at der i skolens vedtægt fastsættes bestemmelser, der fraviger § 9.

Stk. 3. Skolen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for forstanderen og lærerne, herunder om pensionsforhold.

Stk. 4. Skolen opkræver betaling af de studerende for deltagelse i undervisningen.

Kapitel 9 a

Tilsyn m.v.

§ 29 a. Undervisningsministeren fører tilsyn med institutioner, der modtager statstilskud efter denne lov, og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette brug. Finder undervisningsministeren, at en institutions virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til institutionen om at ændre den pågældende virksomhed.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 30. Loven træder i kraft den 1. januar 1997, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, der fra den 1. januar 1997 overgår til at blive en selvejende institution, træder lovens § 6 dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren og institutionerne tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 14, stk. 4 og 5, § 15 og § 19 for de enkelte institutionsområder. Indtil dette tidspunkt ydes til institutionens erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer tilskud i overensstemmelse med de hidtil gældende retningslinjer for institutionen. Tilsvarende gælder statslån til institutionens byggeri. Lånene er rente- og afdragsfri, jf. § 32.

§ 31. Følgende love ophæves

1) lov om Den Grafiske Højskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 29. juli 1992, og

2) lov om statsstøtte til Den Frie Lærerskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 29. juli 1992.

Stk. 2. I § 29, stk. 1, i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m. (Frie erhvervsskoler, forenkling, decentralisering og regelsanering) udgår »hospitalslaboranter, herunder deres videreuddannelse,«.

Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i de love, der er nævnt i stk. 1 og 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

§ 32. Staten eftergiver kravene på renter af statslån, der er tilskrevet i medfør af § 4, stk. 3, i lov om Den Grafiske Højskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 29. juli 1992, og § 2, stk. 3, i lov om statsstøtte til visse private seminarier (seminariestøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 677 af 29. juli 1992. Rentetilskrivningen ophører ved lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Staten eftergiver kravene på renter af statslån, der er tilskrevet i medfør af § 4, stk. 3, i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, og § 6, stk. 3, i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, når en institution, der har været omfattet af en af de nævnte love, er overgået til godkendelse efter denne lov. Rentetilskrivningen ophører ved overgangen.

§ 33. Såfremt en institution pr. 1. januar 1997 har et akkumuleret udsving henholdsvis opsparing, udbetaler Undervisningsministeriet beløbet a conto til institutionen den 1. juli 1997. Såfremt en institution har et underskud, modregnes dette i tilskudsudbetalingen for 1997 til institutionen.

Stk. 2. Den endelige regulering af et akkumuleret udsving henholdsvis opsparing samt underskud foretages, når statsregnskabet for 1996 er godkendt.

Stk. 3. For institutioner, der i medfør af § 1, stk. 4, og § 2 på et senere tidspunkt overgår til at blive selvejende institution efter denne lov, gennemføres en tilsvarende udbetaling og regulering som nævnt i stk. 1 og 2 i det kalenderår, hvor overgangen finder sted.

§ 34. Udstyr og lignende, der til brug for institutionerne er stillet til rådighed af staten, overgår til institutionernes ejendom.

§ 34 a. Bestemmelserne i loven, bortset fra § 5, stk. 2, og § 26, og regler fastsat med hjemmel i loven gælder for Danmarks Forvaltningshøjskole.

Stk. 2. I tilfælde af institutionens ophør optager undervisningsministeren forhandlinger med kommunerne om anvendelsen af Forvaltningshøjskolens nettoformue opgjort pr. 31. december 2002.

Stk. 3. De tjenestemænd, der gør tjeneste ved Forvaltningshøjskolen, opretholder ansættelsesforholdet til staten under udførelse af tjeneste ved institutionen.

Stk. 4. Staten udbetaler lønninger til de tjenestemænd, der er nævnt i stk. 3, og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen.

Stk. 5. Forvaltningshøjskolen refunderer de lønninger, der udbetales i henhold til stk 4. Udgifterne til pension fordeles mellem staten og institutionen efter forholdet mellem den del af pensionsalderen, som er optjent indtil den 1. januar 1982, og i tiden efter denne dato.

§ 35. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 903 af 16. december 1998 ophævede § 15. Loven indeholder følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 10

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder følgende bestemmelser samt regler udstedt i medfør heraf fortsat anvendelse for garantier, der er stillet inden den 1. januar 1999:

1) § 15, stk. 3-5, i lov om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

2) (Udelades)

3) (Udelades)

 

Lov nr. 290 af 12. maj 1999, hvis § 15 ændrede affattelsen af § 6, stk. 4, 2 pkt., har følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 14

Loven træder i kraft den 1. juni 1999.

Stk. 2. (Udelades)

 

Lov nr. 263 af 12. april 2000, hvis § 14 tilføjede et nyt pkt. i § 8, stk. 2, og indsatte § 26 a, har følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 22

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 3.

Stk. 2-3. (Udelades)

Stk. 4. Repræsentanter, der tiltræder en bestyrelse ved lovens ikrafttræden i henhold til § 8, stk. 2, i lov om daghøjskoler m.v. som affattet ved § 3, nr. 3, i denne lov, § 11, stk. 2, i lov om gymnasiet m.v. som affattet ved § 4, nr. 2, i denne lov, § 24, stk. 3, i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne som affattet ved § 6, nr. 3, i denne lov, § 8, stk. 2, i lov om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. som ændret ved § 14, nr. 1, i denne lov, § 9, stk. 1, i lov om uddannelse til pædagoger som ændret ved § 16, nr. 2, i denne lov, § 9, stk. 1, i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom som ændret ved § 17, nr. 2, i denne lov, § 9, stk. 2, i lov om uddannelse til håndarbejdslærer som ændret ved § 18, nr. 2, i denne lov og § 6, stk. 2, i lov om produktions- skoler som ændret ved § 21, nr. 2, i denne lov, vælges kun for den resterende del af den ordinære bestyrelsesperiode.

Stk. 5. Såfremt der blandt medlemmerne af bestyrelsen for en selvejende institution er elever eller studerende på samme institution, kan bestyrelsen på sit første møde efter lovens ikrafttræden beslutte, at lovens regler om valg af repræsentanter for elever eller studerende først skal finde anvendelse på institutionen fra udløbet af de nævnte nuværende medlemmers indeværende funktionsperiode, dog senest fra det tidspunkt, hvor de endeligt ophører med at være elever eller studerende på institutionen.

 

Lov nr. 478 af 31. maj 2000, hvis § 1 tilføjer stk. 3-5 til § 8, et 4. pkt. til § 24, stk. 1, indsætter bestemmelserne § 12 a, 17 a, 20 a, 24 a, 28 a og ved et nyt kapitel 9 a § 29 a samt ændrer affattelsen af § 3, stk. 2, § 21 og overskriften til kapitel 9, har følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000. § 24, stk. 4, i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. som affattet ved § 4, nr. 2, træder dog først i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. § 1, nr. 2, § 2, nr. 3, § 5, nr. 3, og § 6, nr. 4, skal senest være opfyldt ved førstkommende nyudpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. § 24 a, stk. 1 og 2, i lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., § 22 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 3. september 1999, § 16, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2000, og § 15, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, § 2, nr. 10, § 5, nr. 10, og § 6, nr. 10, skal være opfyldt senest den 1. juli 2001, eller når revisor lovligt kan opsiges ifølge kontrakten.

Stk. 4. (Udelades)

Stk. 5. (Udelades)

Stk. 6. § 24 a, stk. 1 og 2, i lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., § 22 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 3. september 1999, § 18 n, stk. 1, 4. og 5. pkt., i lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 4. november 1999, § 30 o, stk. 1, 4. og 5. pkt., i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studie forberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 821 af 4. november 1999, § 16, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2000, § 15, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler og § 24, stk. 1, 4. og 5. pkt., i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 691 af 7. august 1999, som affattet ved dennes lovs § 1, nr. 8, § 2, nr. 10, § 3, nr. 6, § 4, nr. 7, § 5, nr. 10, § 6, nr. 10, og § 7, nr. 5, tages op til revision i folketingsåret 2003-04.

Stk. 7. (Udelades)

 

Lov nr. 482 af 31. maj 2000, hvis § 1 ændrer lovens titel, § 1, stk. 1, § 2, § 8, stk. 5, og § 20 a og indsætter § 1, stk. 2, § 5 a, § 9, stk. 6, og ved et nyt kapitel 7 a §§ 27 a-27 k og § 32, stk. 2, har følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. (Udelades)

Stk. 4. (Udelades)

 

Lov nr. 246 af 6. april 2001, hvis § 3 ændrer affattelsen af § 22, stk. 1, og § 23, stk. 4, nr. 3 og 4, indsætter bestemmelsen § 22 a og i § 23 tilføjer stk. 5, har følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2001.

 

Lov nr. 286 af 25. april 2001, hvis § 6 indsætter bestemmelsen § 22 a med overskriften »Sociale klausuler«, har følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2001 og har virkning for afgørelse om tildeling af tilskud, der træffes den 15. maj 2001 eller senere.

 

Lov nr. 343 af 16. maj 2001, hvis § 47 ændrer affattelsen af § 27 f, stk. 1, nr. 2, har følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 41

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2002.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. (Udelades)

Stk. 4. (Udelades)

Stk. 5. (Udelades)

 

Lov nr. 345 af 16. maj 2001, hvis § 1 tilføjer stk. 2-4 til § 27 k, har følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

 

Lov nr. 417 af 6. juni 2002, hvis § 1 ændrer affattelsen af § 27 g, stk. 1, § 27 h og § 27 i og indsætter ny § 22 a og § 22 b og nye stykker 13 og 14 i § 27 g og §§ 34 a og 34 b, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. CVU’erne skal ændre deres vedtægter i overensstemmelse med bestemmelserne i § 27 h i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, inden funktionsperioden for medlemmer af de rådgivende udvalg efter § 27 h i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., der er i funktion ved lovens ikrafttræden, udløber i henhold til vedtægterne.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 2 i lov nr. 133 af 25. marts 1981 om Danmarks Forvaltningshøjskole udpeger undervisningsministeren med virkning fra 1. juli 2002 en ny bestyrelse for institutionen. Bestyrelsen sammensættes efter § 8 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Bestyrelsen fastsætter i overensstemmelse med § 7 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. en vedtægt for institutionen, der træder i kraft den 1. januar 2003. Tidspunktet for udløb af bestyrelsens funktionsperiode skal fremgå af vedtægten.

Stk. 4. Regler, der er fastsat med hjemmel i en af de i § 2 eller § 3 nævnte love, bortset fra bekendtgørelse nr. 456 af 10. juni 1996 om styrelsen af Skovskolen, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af selvejeloven eller anden lov.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan yde tilskud til Danmarks Forvaltningshøjskole og Skovskolen til de direkte undervisningsudgifter. Dette gælder dog ikke, hvis der efter anden lovgivning ydes tilskud til disse udgifter. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

 

Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 47 ændrer affattelsen af § 27 f, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 39

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog § 40.

Stk. 2-9. (Udelades)

 

Lov nr. 1080 af 17. december 2002, hvis § 2 ophæver § 14, stk. 5, og indsætter § 14 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Der ydes ikke kompensation for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms ved køb af varer og tjenesteydelser, der forfalder til betaling før den 1. januar 2003, selv om betaling først sker efter denne dato.

Stk. 3. For institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., kan undervisningsministeren efter drøftelse med et institutionsområdes skoleorganisation(er) beslutte, at der for det pågældende institutionsområde i en periode på højst 10 år etableres en særlig udligningsordning, efter hvilken der ydes tillæg eller fradrag i momskompensationen for ikkefradragsberettiget købsmoms i forbindelse med udgifter til bygningsinvesteringer. Den særlige udligningsordning kan være forskellig for institutionsområderne. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den særlige udligningsordning og om periodens længde.

Stk. 4. For institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. kan undervisningsministeren efter drøftelse med et institutionsområdes skoleorganisation(er) beslutte, at momskompensationsordningen, for så vidt angår tilskud til bygningsudgifter, først indføres for det pågældende institutionsområde med virkning fra den 1. januar 2004.

Stk. 5. For institutioner, der først fra den 1. januar 2004 bliver omfattet af momskompensationsordningen for bygningsudgifter, jf. stk. 4, ydes der ikke kompensation for disse institutioners udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms ved køb af varer og tjenesteydelser, der forfalder til betaling før den 1. januar 2004, selv om betaling først sker efter denne dato.

Stk. 6. (Udelades)

 

Lov nr. 401 af 28. maj 2003, hvis § 6 ophæver § 34 b, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter dog efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, jf. § 40 i lov om universiteter (universitetsloven), tidspunktet for ikrafttræden af § 6.

Stk. 3. Når § 6 er trådt i kraft, gælder reglerne i bekendtgørelse nr. 605 af 29. juni 1994 om uddannelse til skovarbejdere for det pågældende universitets udbud af uddannelse til skovarbejdere, indtil de ophæves af undervisningsministeren eller afløses af andre regler, der udstedes i medfør af love på Undervisningsministeriets område.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan, når § 6 er trådt i kraft, yde tilskud til det pågældende universitets direkte undervisningsudgifter til dets udbud af uddannelse til skovarbejdere. Dette gælder dog ikke, hvis der efter anden lovgivning ydes tilskud til disse udgifter.

 

Lov nr. 418 af 10. juni 2003, hvis § 4 ændrer affattelsen af § 22 b, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-5. (Udelades)

 

Lov nr. 361 af 19. maj 2004, hvis § 1 ændrer affattelsen af § 22 a, § 24, stk. 3, § 24 a og § 28, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. (Udelades)

 

Lov nr. 479 af 9. juni 2004, hvis § 1 ændrer affattelsen af § 5 a, stk. 3, § 8, stk. 5, § 27 e, stk. 6, nr. 3 og 4, og § 27 f, stk. 1, indsætter nyt stk. 7 i § 27 d, nyt stk. 5 i § 27 e, og ny nr. 1 og 6 i § 27 e, stk. 6, der bliver stk. 4, og ophæver § 9, stk. 6, og § 27 e, stk. 4 og 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2004.

Stk. 2. De, der er valgt til ledere i overensstemmelse med § 9, stk. 6, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., der ophæves ved § 1, nr. 3, kan fortsætte som ledere, indtil valgperioden udløber.

 

Lov nr. 334 af 18. maj 2005, hvis § 1 ændrer affattelsen § 14, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. august 2006 og gælder for udenlandske studerende, deltagere og elever, der optages med henblik på at påbegynde en uddannelse i efterårssemestret 2006 eller senere.

 

Lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvis § 1 indsætter § 3 a, § 6, stk. 5-6, § 26, stk. 4-9, § 26 b, § 28 b, ændre affattelsen af § 27 f, stk. 1 samt ophæver § 27 f, stk. 3 og § 27 k, stk. 2-4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 7 og 9 træder i kraft den 1. januar 2006. § 2, stk. 2, og § 3 i lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v., som er ændret ved § 60 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 ophæves den 1. januar 2006

Stk. 3. Sygepleje og radiografskoler, der drives af amtskommunerne og af Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS), overgår den 1. januar 2007 til godkendelse efter § 3 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse beslutte, at Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole den 1. januar 2007 overgår til godkendelse efter § 3 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser. Udkast til vedtægt indsendes af den midlertidige bestyrelse til Undervisningsministeriet inden den 1. november 2006. Undervisningsministeren kan fastsætte institutionens vedtægt, hvis institutionen ikke har en godkendt vedtægt inden den 1. januar 2007. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse og bestyrelsen for CVU beslutte, at en sygepleje- og radiografskole fra den 1. januar 2007 inddrages i CVU’et eller beslutte, at den sammenlægges med en anden sygepleje- og radiografskole. Driftsansvaret for HS’ sygeplejerskeuddannelse på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole kan overgå fra den 1. januar 2007 til et CVU efter Undervisningsministerens bestemmelse, jf. § 1, nr. 2.

Stk. 4. De i § 6 nævnte centre for undervisningsmidler, der drives af amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune, inddrages med virkning fra den 1. januar 2007 i CVU’er og omfattes af lov om Centre for Videregående Uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. dog § 1 i lov om centre for undervisningsmidler m.v. Undervisningsministeren træffer efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse og bestyrelsen for et CVU beslutning om, at centret for undervisningsmidler fra den 1. januar 2007 inddrages i CVU’et.

Stk. 5. Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner gælder for de i stk. 3 og 4 nævnte inddragelser og sammenlægninger.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til de i stk. 3 nævnte institutioner og kan herunder i en overgangsperiode fravige bestemmelserne i kapitel 5 i lov om Centre for Videregående Uddannelser og andre selvejende institutioner og videregående uddannelser m.v. og § 10 i lov om mellemlange videregående uddannelser.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan bestemme, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af et eller flere amtsråd i forening bevarer deres bestyrelseshverv på institutioner godkendt efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., indtil regionsrådene har udpeget nye bestyrelsesmedlemmer. Undervisningsministeren kan med virkning fra den 1. januar 2007 fastsætte nærmere regler om ændring af vedtægter, for så vidt angår konsekvenserne af tekniske karakter afledt af kommunalreformen, herunder om tidspunktet for, hvornår regionsrådene skal have udpeget bestyrelsesmedlemmerne til de pågældende institutioner.

§ 9

Ved overgang til selveje af de i § 1 nævnte institutioner eller inddragelse i et CVU og ved inddragelse af centre for undervisningsmidler i CVU’er, jf. § 6, overtager undervisningsministeren de faste ejendomme og dertil knyttede rettigheder og forpligtelser og stiller ejendommene til disposition for institutionerne på vilkår, som fastsættes af undervisningsministeren. Ministeren kan på nærmere bestemte vilkår overdrage statens faste ejendomme til de af denne paragraf omfattede selvejende institutioner.

Undervisningsministeriet, den 17. marts 2006

Bertel Haarder

/Margrethe Øhlenschlæger

Officielle noter

1) Denne paragraf træder i kraft 1. januar 2007.

2) Dette stk. træder i kraft den 1. januar 2007.

3) Dette stk. træder i kraft den 1. januar 2007.

4) Dette stk. træder i kraft den 1. august 2006.

5) Dette stk. træder i kraft den 1. august 2006.

6) Dette stk. træder i kraft den 1. januar 2007.

7) Dette stk. træder i kraft den 1. januar 2007.

8) Dette stk. træder i kraft den 1. januar 2007.

9) Dette stk. træder i kraft den 1. januar 2007.

10) Dette stk. træder i kraft den 1. januar 2007.

11) Dette stk. træder i kraft den 1. januar 2007.

12) Denne paragraf træder i kraft den 1. januar 2007.

13) Dette stk. træder i kraft den 1. januar 2007.

14) Dette stk. ophæves den 1. januar 2007.

15) Dette stk. ophæves den 1. januar 2007.

16) Dette stk. ophæves den 1. januar 2007.

17) Dette stk. ophæves den 1. januar 2007.

18) Denne paragraf træder i kraft den. 1. januar 2007.