Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om procedure for koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

(procedurebekendtgørelsen)

 

I henhold til § 14, stk. 2, i lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til henholdsvis ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser skal koordineres for at sikre, at ansøgeren optages på den højest mulige prioriterede uddannelse og uddannelsesinstitution, og at den samlede optagelseskapacitet udnyttes bedst muligt.

Stk. 2. Tilmelding til ungdomsuddannelserne og ansøgning om optagelse ved de videregående uddannelser sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen www.optagelse.dk eller manuelt ved brug af skemaer på papir. Skemaerne kan udskrives fra optagelsesportalen.

Kapitel 2

Tilmelding til ungdomsuddannelserne

§ 2. Proceduren for koordinering af tilmelding til ungdomsuddannelserne, jf. §§ 3 – 5, omfatter institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser på Undervisningsministeriets område.

§ 3. Unge, der ønsker optagelse på en ungdomsuddannelse i umiddelbar forlængelse af grundskolen eller 10. klasse, skal sende eller aflevere tilmeldingsskemaet, jf. § 1, stk. 2, til deres skole, således at skolen har det i hænde senest den 15. marts i det år, hvor ungdomsuddannelsen ønskes påbegyndt.

Stk. 2. Skemaet kan udfyldes med op til 5 uddannelsesønsker, der anføres i prioriteret orden. Ved et uddannelsesønske forstås en uddannelse kombineret med en uddannelsesinstitution, som angivet i skemaet.

Stk. 3. Tilmelding til en uddannelse, jf. stk. 1, er samtidig en ansøgning om optagelse, hvis tilmeldingen indeholder de oplysninger, som er nødvendige for ansøgningens behandling.

§ 4. Skolen kontrollerer, at skemaet er fyldestgørende udfyldt og tilføjer de oplysninger, som skolen skal give, herunder den unges prøve- og standpunktskarakterer.

Stk. 2. Skolen giver ved ansøgning til de gymnasiale uddannelser oplysning om en eventuel indstilling til adgangsprøve.

Stk. 3. Skolen sender tilmeldingsskemaet med kopi af den unges uddannelsesplan til den højest prioriterede uddannelsesinstitution senest 4 hverdage efter den 15. marts.

§ 5. Uddannelsesinstitutionen behandler de modtagne ansøgninger efter de optagelsesregler, der gælder for den søgte uddannelse.

Stk. 2. Hvis en ansøger ikke kan optages på den søgte uddannelse, videresender institutionen straks tilmeldingsskemaet til den første uddannelsesinstitution, der indgår i et uddannelsesønske, som omfatter en anden uddannelse end allerede behandlede ønsker.

Stk. 3. Hvis en ansøger opfylder betingelserne for optagelse på den søgte uddannelse, men af kapacitetsmæssige grunde ikke kan optages på den institution, der modtager ansøgningen, behandles ansøgningen efter de fordelingsregler, der gælder for den pågældende uddannelse, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis ansøgeren ikke kan få plads på den højest prioriterede institution eller på en af de institutioner, der indgår i eventuelle umiddelbart efterfølgende ønsker om samme uddannelse, videresender det gymnasiale fordelingsudvalg, eller for øvrige ungdomsuddannelsers vedkommende den institution, der har tilmeldingsskemaet i hænde, straks ansøgningen. Ansøgningen videresendes til den første institution, der indgår i et uddannelsesønske, som omfatter en anden uddannelse end allerede behandlede ønsker.

Stk. 5. Modtager en uddannelsesinstitution et tilmeldingsskema, der ikke er fyldestgørende udfyldt, jf. § 4, stk. 1 og 2, indhenter institutionen de nødvendige oplysninger, før der træffes afgørelse om optagelse eller videresendelse efter stk. 1-4.

Stk. 6. Hvis der ikke senest den 1. maj er truffet afgørelse om en ansøgers optagelse, sender den uddannelsesinstitution, der har skemaet i hænde, kopi heraf til de efterfølgende uddannelsesinstitutioner med henblik på en samlet koordinering af tilmeldingen i overensstemmelse med ansøgerens prioritering.

Stk. 7. Senest den 1. juli skal ansøgeren have skriftligt svar.

§ 6. Ansøgere, der ikke er omfattet af § 3, tilmelder sig direkte til den ønskede uddannelsesinstitution, jf. § 1, stk. 2, efter de regler, der gælder for den pågældende ungdomsuddannelse, herunder eventuelle regler om ansøgningsfrist.

Kapitel 3

Koordinering af optagelse på videregående uddannelser

§ 7. Der foretages en koordinering af optagelsesproceduren til videregående uddannelser omfattet af bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser og bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne.

Stk. 2. Koordineringen varetages af et koordineringssekretariat, der er bemyndiget hertil af Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Andre videregående uddannelser end de i stk. 1 nævnte kan omfattes af koordineringen efter aftale med Undervisningsministeriet.

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

§ 8. Institutioner, der er omfattet af procedure for koordinering, jf. §§ 2 og 7, skal på begæring meddele Undervisningsministeriet oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om ansøgere til og optagne ved uddannelserne.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan bestemme, at oplysninger efter stk. 1 skal leveres i elektronisk form, herunder bestemme i hvilket format oplysningerne skal leveres.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1317 af 14. december 2004 om procedure for koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

 

Undervisningsministeriet, den 29. november 2005

P.M.V.
Ivan Sørensen
Uddannelsesdirektør

/Jette Skovbjerg