Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
undervisning m.v. inden for almen voksenuddannelse

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 709 af 18. juli 2000 om undervisning m.v. inden for almen voksenuddannelse foretages følgende ændringer:

1. Efter § 9 i kapitel 2 indsættes som afsnitsoverskrift: » Hjælpemidler mv.«, og

» § 9 a. Bilag 18 til denne bekendtgørelse indeholder regler om, hvilke hjælpemidler der må anvendes ved de enkelte prøver samt ved forberedelse til prøver. Herudover angives, hvilke hjælpemidler det er prøvedeltagerens eget ansvar at medbringe, og hvilke der stilles til rådighed af voksenuddannelsescentret«

2. Efter bilag 17 indsættes bilag 18 , som affattet som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. november 2005.

Undervisningsministeriet, den 10. november 2005

P.M.V.
Jarl Damgaard
Uddannelsesdirektør

/Kirsten KrogstrupBilag 1

»Bilag 18

HJÆLPEMIDLER

Oversigt over tilladte hjælpemidler ved prøver inden for almen voksenuddannelse

Fag

Trin 1

Trin 2/

ikke niveaudelt

 

Skriftlig

prøve

Mundtlig

forberedelse

Mundtlig

prøve

Skriftlig

prøve

Mundtlig

forberedelse

Mundtlig

prøve

Dansk

Ordbøger +

grammatisk oversigt der har været brugt i undervisningen*)

 

Prøveoplægget + disposition til brug ved fremlæggelsen

Ordbøger der har været brugt i undervisningen*)

Prøveoplægget + notater og tekster fra undervisningsforløbene samt opslagsværker der har været brugt i undervisn.**)

Prøveoplægget + disposition(er)

Dansk som andet-sprog

Ordbøger + en grammatisk oversigt der har været brugt i undervisningen *)

 

Prøveoplægget + disposition til brug ved fremlæggelsen

 

 

 

Matematik

Det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen, jf. dog bilag 2, pkt. 2.2. *)

Prøveoplægget + det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen.

Prøveoplægget + det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen + notater taget i forberedelsestiden.

Det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen, jf. dog bilag 2, pkt. 2.2.*)

 

Alt materiale vedr. arbejdet med det selvvalgte problemområde, det korte skriftlige oplæg samt disposition og bilagsmateriale til brug ved den mundtlige redegørelse.

Engelsk/tysk/fransk

 

 

Prøveoplægget

Ordbøger:

dansk-frem.sprog, frem.sprog-dansk

frem.sprog-frem. sprog

verbebog

kort grammatisk oversigt*)

Prøveoplægget + ordbøger:

dansk-frem.sprog

frem.sprog-dansk

frem.sprog.-frem.-sprog

kort grammatisk oversigt )

Prøveoplægget + notater taget i forberedelsestiden

Filosofi/historie/mediefag/psykologi/samfundsfag

 

 

 

 

 

Prøveoplægget + hertil hørende materiale

Naturfag

 

 

Prøveoplægget + det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

 

 

Prøveoplægget + det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

Edb-fag

 

 

Prøveoplægget + det edb-udstyr der er brugt i undervisningen og andet materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

Det edb-udstyr der er brugt i undervisningen og andet materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

*)

 

Prøveoplægget + det edb-udstyr der er brugt i undervisningen og andet materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

Latin

 

 

 

 

Prøveoplægget + latin-dansk ordbog (herunder grammatisk oversigt) og det materiale der er brugt i undervisningen**)

Prøveoplægget + notater taget i forberedelsestiden

Noter:

*) Kursisten medbringer selv de til prøven tilladte hjælpemidler

) VUC tilvejebringer opslagsværker, der har været anvendt i undervisningen

*) VUC stiller edb-udstyr til rådighed. Om prøvedeltagerens ret til at bruge egen computer henvises til bekendtgørelsens § 36, stk. 1, 2. pkt.

Ved alle prøver kan der anvendes følgende ordbøger:

dansk – fremmedsprog

fremmedsprog – dansk og

fremmedsprog – fremmedsprog.«