Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til veterinærsygeplejerske

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som veterinærsygeplejerske.

Stk. 2. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 som veterinærsygehjælper. Uddannelsen kan genoptages efter trin 1 (trin 2).

Stk. 3. Trin vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale.

Uddannelsens mål

§ 2. Den uddannede skal i forhold til de enkelte trins varighed kunne løse arbejdsopgaver af faglig karakter i en dyrlægepraksis, udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til sin arbejdssituation samt være bevidst om kvalitet og ordenssans i sit arbejde. Desuden skal den uddannede kunne samarbejde med andre, kommunikere hensigtsmæssigt med klienter, kolleger og ledelse af virksomheden samt udvise indlevelsesevne i arbejdssituationen.

Stk. 2. Den uddannede veterinærsygehjælper (trin 1) skal på et grundlæggende niveau:

1) kunne håndtere materialer, arbejdsmetoder, instrumenter og udstyr korrekt i forhold til en given opgave,

2) kunne udføre dyrepleje under hensyntagen dyrenes normalfysiologiske behov, samt de hygiejniske principper, der danner grundlag for infektionsprofylaksen i en dyrlægevirksomhed,

3) kunne arbejde under hensyntagen til dyrevelfærd, miljø, arbejdssikkerhed, økonomi og kvalitet, og

4) selvstændigt kunne udføre servicerelaterede opgaver overfor klienter i en dyrlægepraksis.

Stk. 3. Den uddannede veterinærsygeplejerske skal:

1) kunne håndtere materialer, arbejdsmetoder, instrumenter og udstyr korrekt i forhold til en given opgave,

2) kunne udføre dyrepleje under hensyntagen til dyrenes normalfysiologiske behov og de hygiejniske principper, der danner grundlag for infektionsprofylaksen i en dyrlægevirksomhed,

3) kunne udføre arbejde under hensyntagen til dyrevelfærd, miljø, arbejdssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet,

4) selvstændigt kunne udføre servicerelaterede opgaver overfor klienter i en dyrlægepraksis,

5) selvstændigt kunne udføre virksomhedsrelaterede opgaver i en dyrlægepraksis, herunder dyresygepleje, laboratorietekniske- og administrative opgaver, og

6) kunne assistere dyrlægen i det arbejde, der er forbeholdt dyrlæger, jf. dyrlægeloven m.v.

§ 3. Uddannelsen er henført til grundforløbet Fra jord til bord. Uddannelsen er en enkeltstående uddannelse og indgår ikke i en uddannelsesfamilie.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Det Faglige Udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen.

Kapitel 2

Uddannelsesforløbet

Varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen til veterinærsygeplejerske varer 3 år og 10 uger, jf. dog § 7. Uddannelsen er trindelt jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2. Uddannelsen indledes i praktikvirksomheden eller med grundforløb på skole. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på minimum 10 uger og et hovedforløb, der består af praktikuddannelse og 40 ugers skoleundervisning.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af fire skoleperioder på hver 10 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag samt valgfag. Undervisningen i valgfri specialefag kan ligge udenfor de normale skoleperioder.

Stk. 4. Trin 1 som veterinærsygehjælper varer 1 år og 45 uger incl. grundforløb, og 20 ugers skoleundervisning i hovedforløbet.

Stk. 5. For elever der har afsluttet trin 1 varer uddannelsen til veterinærsygeplejerske 1 år og 17 uger uger, heraf 20 ugers ugers skoleundervisning.

Stk. 6. Efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) har eleven mulighed for valgfri undervisning (påbygning).

Stk. 7. Varigheden og strukturen kan fraviges efter regler i §§ 7-9.

§ 5. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bevis for gennemførelse af grundforløbet i indgangen Fra jord til bord med uddannelsesrettede områdefag efter § 10, jf. dog §§ 6-8.

Adgangsbegrænsning

§ 6. Der er fastsat adgangsbegrænsning for elever uden uddannelsesaftale i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 9, stk. 1. Reglerne i hovedbekendtgørelsen finder anvendelse.

Særlige forløb og godskrivning

§ 7. For personer med relevante forudsætninger på baggrund af tidligere beskæftigelse eller uddannelse kan skolen, efter samråd med det faglige udvalg, tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse med en samlet varighed på højst 2 år og for trin 1 højst 1 år. Varigheden af skoleundervisningen inklusiv eventuelt suppleringskursus må ikke overstige antallet af skoleuger efter § 4. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag og valgfag.

§ 8. Skolen kan efter samråd med det faglige udvalg oprette et supplerende kursus efter hovedbekendtgørelsen. Kurset kan være omfattet af uddannelsesaftale. Kurset kan omfatte et forløb på indtil 2 uger, der har til formål, at der kan ske en vurdering af elevens kompetencer med henblik på afgørelse om eventuel godskrivning.

§ 9. Eleven kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 10. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet:

1) Dyreadfærd og dyreværn.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven kender:

a) adfærd hos mindre husdyr og

b) relevant lovgivning på dyreværnsområdet.

2) Klinikintroduktion og sikkerhed.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven kan fungere i en dyrlægepraksis med hensyn til patienter og udstyr.

3) Klinisk laboratorieteknik.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven kender almindelige arbejdsrutiner i laboratoriet i en dyrlægepraksis, herunder simpel prøveudtagning, analyser og rengøring.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1, nævnte fag varer i alt 5 uger.

Stk. 3. Undervisningen på grundforløbet omfatter følgende grundfag:

1) Informationsteknologi 1 uge.

2) Naturfag 0,5 uge.

3) Læring, kommunikation og samarbejde 1 uge.

4) Førstehjælp og brand 0,5 uge.

5) Miljø 1 uge.

6) Ergonomi 1 uge.

Stk. 4. De i stk. 3, nr. 1 og 2 nævnte grundfag fortsættes på hovedforløbet.

Stk. 5. De i stk. 3 nævnte grundfag varer i alt 5 uger.

§ 11. Undervisningen i hovedforløbet for trin 1 omfatter følgende grundfag, jf grundfagsbekendtgørelsen:

1) Informationsteknologi, F, 1 uge.

2) Naturfag, F, 1,5 uge.

3) Arbejdsmiljø, 1 uge.

4) Biologi, F.

5) Psykologi, 1 uge.

6) Salg og service, E.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte fag påbegyndes i grundforløbet.

Stk. 3. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8,5 uger.

Stk. 4. Undervisningen i hovedforløbet for trin 2 omfatter grundfaget Erhvervsøkonomi, F, 2 uger.

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet for trin 1, veterinærsygehjælper, omfatter følgende områdefag og specialefag med nedennævnte niveau, slutmål og vejledende uddannelsestid:

1) Anatomi, fysiologi og ernæring.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven har indsigt i anatomien og fysiologien samt fodringens betydning for det sunde dyr med hovedvægt lagt på mindre husdyr.

2) Laboratoriearbejde 1.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven selvstændigt kan udføre de mikrobiologiske og laboratoriemæssige undersøgelser, som anvendes rutinemæssigt i en dyrlægevirksomhed med henblik mod at forebygge sygdomme.

3) Dyreadfærd.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven kender dyrs adfærdsmønstre, med hovedvægten lagt på familiedyr (hunde og katte).

4) Lovgivning og organisation.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven kender:

a) relevante bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der er af betydning for en dyrlægevirksomhed og dyreejere, herunder relevante forsikringsregler, og

b) organisationer, der har indflydelse på det daglige arbejde i en veterinær virksomhed.

5) Veterinær Hygiejne.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven har indsigt i hygiejniske principper og kan anvende disse. Desuden skal eleven kunne forestå infektionsprofylaksen i en dyrlægevirksomhed,.

6) Klinikarbejde 1.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven kan:

a) udføre rutinemæssige undersøgelse med henblik på vurdering af dyrets almentilstand, og

b) forestå røgt og pleje af raske dyr.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1, nævnte fag varer i alt 9,5 uger.

Stk. 3 Undervisningen på hovedforløbet trin 1 omfatter 2 ugers valgfag.

§ 13. Undervisningen for den afsluttende del af uddannelsen til veterinærsygeplejerske omfatter følgende bundne specialefag med nedennævnte niveau og vejledende uddannelsestid:

1) Administration.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven selvstændigt kan forestå den daglige administration i en dyrlægepraksis.

2) Klinikarbejde 2.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven kan:

a) udføre rutinemæssige undersøgelser,

b) forestå kvalitetskontrol og faglig vedligeholdelse af udstyret,

c) udføre arbejdsopgaver, der vedrører den veterinære sygepleje og herunder have rutine i forbindelse med assistance under operationer, og

d) forestå røgt og pleje af syge dyr og give vejledning herom i en dyrlægevirksomhed.

3) Laboratoriearbejde 2.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven kender den teoretiske baggrund for og har rutine i at gennemføre de mikrobiologiske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, der er et hjælpemiddel ved diagnosticering og behandling af sygdomme hos dyr med hovedvægt på mindre husdyr.

4) Sygdom og behandling.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven:

a) kender grundliggende fysiologiske processers betydning ved forskellige sygdomstilstande og behandlingen heraf,

b) kender foderets betydning ved behandling af sygdomme, og

c) efter anvisning kan håndtere lægemidler på en sikker og forsvarlig måde.

Stk. 2. De i stk. 1, nævnte fag varer i alt 12,8 uger.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden 1 uges valgfri specialefag, der repræsenterer en række muligheder for elevens yderligere specialisering inden for områderne:

1) Kundevejledning.

2) Produktionsdyr og hobbydyr.

3) Sygeplejerelaterede procedurer.

4) Velfærdsrådgivning.

Stk. 2. Eleven og virksomheden vælger valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Skolen fastsætter en frist for valg og omvalg af valgfri specialefag, jf. hovedbekendtgørelsen.

§ 15. Undervisningen i den afsluttende del af uddannelsen omfatter desuden valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 4,2 uger.

Praktikuddannelsen

§ 16 Målet for praktikuddannelsen er, at eleven opnår kendskab til alle funktioner i en dyreklink inden for uddannelsens område og til fagets arbejdsmiljø. Målet er endvidere, at eleven opnår en rutine og hurtighed, der svarer til branchens krav. Desuden er målet, at eleven selvstændigt kan tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang, således at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål i forhold til de valgte specialefag.

Stk. 2. Veterinærsygehjælperen skal i praktiktiden ud over opgaverne i stk. 1 primært beskæftige sig med:

1) Håndtering og behandling af raske dyr.

2) Vejledning omkring raske dyr og deres adfærd.

3) Varetagelse af den daglige vedligeholdelse af klinikkens lokaler for at sikre infektionsprofylaksen.

4) Rengøring og sterilisering af kirurgiske instrumenter.

5) Udføre arbejdet med hensyntagen til miljø, arbejdspladssikkerhed og kvalitet.

Stk. 3. Veterinærsygeplejersken skal i praktikuddannelsen ud over opgaverne i stk. 2 varetage følgende arbejdsområder og funktioner:

1) Udføre sygepleje i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger.

2) Udføre laboratorieundersøgelser og assistere dyrlægen som praktisk medhjælp efter dyrlægens anvisninger i det arbejde, der er forbeholdt dyrlægen i medfør af dyrlægeloven m.v.

 

Uddannelsesbog m. v.

§ 17. De skolevejledninger, som skolen skal udstede efter de enkelte skoleophold, og de praktikerklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog, jf. hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser mv.

§ 18. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag.

Skolens bedømmelse

§ 19. Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for det pågældende fag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Ved afslutningen af områdefag og specialefag gives en standpunktskarakter.

Prøver

§ 20. For elever, der gennemfører uddannelsen til veterinærsygehjælper, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen. Eleven udarbejder et individuelt praktisk orienteret projekt, godkendt af skolen. Projektet er udgangspunkt for denne eksamen.

Stk. 2. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer i uddannelsen. Projektet tager især udgangspunkt i specialefag og områdefag. De øvrige obligatoriske fag inddrages i passende omfang.

Stk. 3. Skolen beslutter, hvornår projektet afholdes. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet. Projektet varer højst ½ uge med normal arbejdstid.

Stk. 4. Eksamen omfatter en mundtlig eksamination. Eksaminationen varer højst 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor. Censor udpeges af skolen og skal have relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Stk. 6. I øvrigt finder reglerne i eksamensbekendtgørelsen anvendelse.

Stk. 7. Skolen skal orientere det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

§ 21. For elever, der gennemfører uddannelsen til veterinærsygeplejerske, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen. Eleven udarbejder et individuelt praktisk orienteret projekt, godkendt af skolen. Projektet er udgangspunkt for denne eksamen.

Stk. 2. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer i uddannelsen. Projektet tager især udgangspunkt i specialefag og områdefag med hovedvægt på fagene Klinikarbejde, Laboratoriearbejde og Sygdom og behandling. De øvrige obligatoriske fag inddrages i passende omfang.

Stk. 3. Skolen beslutter, hvornår projektet afholdes. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet. Projektet varer højst 1 uge med normal arbejdstid.

Stk. 4. Eksamen omfatter en mundtlig eksamination. Eksaminationen varer højst 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor. Censor udpeges af skolen og skal have relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Stk. 6. I øvrigt finder reglerne i eksamensbekendtgørelsen anvendelse.

Stk. 7. Skolen skal orientere det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 22. Skolebevis udstedes i henhold hovedbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført, og betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at udstede skolebevis:

1) Eleven har opnået mindst karakten 6 i de afgivne afsluttende karakterer.

2) Den afsluttende eksamen er bestået, jf. § 20 henholdsvis § 21.

§ 23. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis

§ 24. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1 (veterinærsygehjælper), udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt.

Stk. 3. Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende eksamen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. februar 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 129 af 27. februar 2001 om uddannelsen til veterinærsygeplejerske, idet igangværende uddannelsesforhold dog gennemføres efter de hidtidige regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de tidligere regler.

Undervisningsministeriet, den 24. januar 2006

P.M.V.
Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Finn Møller Larsen