Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Indholds- og bilagsfortegnelse
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne

 

I medfør af § 3, stk. 2, § 5, stk. 4, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, § 10, stk. 1 og 3, § 14, stk. 4, § 18, stk. 7 og 8, § 19, stk. 4, § 23, stk. 3, § 24 og § 26, stk. 2, i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005, som ændret ved lov nr. 592 af 24. juni 2005 og lov nr. 1153 af 7. december 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og terminologi

§ 1. Ordblindeundervisning for voksne er målrettet personer med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget (ordblinde), der har behov for særligt tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder. Der skal være tale om undervisning, som ikke ydes i henhold til anden lovgivning.

Stk. 2. Undervisningens indhold skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet, herunder at give deltageren mulighed for at forstå, anvende og producere skrevne tekster og at anvende relevante hjælpemidler.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved

1) voksenuddannelsescentrets tilbud: Ordblindeundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, jf. § 17,

2) uddannelsesinstitutionen: Den uddannelsesinstitution m.v., jf. §§ 17 og 19, der udbyder ordblindeundervisning for voksne, og

3) lederen: Lederen af uddannelsesinstitutionen, for folkeoplysende foreninger dog den person, der forestår ledelsen af ordblindeundervisning, jf. § 18, stk. 3.

Kapitel 2

Undervisning samt uddannelses- og erhvervsvejledning

§ 3. Undervisningen omfatter:

1) undervisning, der kompenserer for deltagerens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder og

2) specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Gennem undervisning efter stk. 1, nr. 1, udvikler deltageren sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Stk. 3. Gennem bistand efter stk. 1, nr. 2, stilles relevante pædagogiske hjælpemidler til rådighed for deltageren i undervisningen.

Stk. 4. Gennem bistand efter stk. 1, nr. 2, ydes rådgivning af deltageren og efter aftale med deltageren af personer med tilknytning til deltageren, for eksempel om tiltag, der kan kompensere for deltagerens skriftsproglige vanskeligheder i hverdagen.

Stk. 5. Undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tilrettelægges individuelt, på baggrund af en samlet vurdering af deltagerens behov og forudsætninger, og fører frem mod det færdighedsniveau, som vurderes at være relevant for deltageren.

§ 4. Uddannelsesstedet kan tilbyde deltagere i undervisning efter § 3 fagundervisning i fag, som forudsætter skriftsproglige færdigheder. Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til deltagerens ordblindhed.

§ 5. Undervisningen tilrettelægges i forløb med op til 80 undervisningstimer. Det forudsættes, at deltageren har udbytte af undervisningen. En undervisningstime har en varighed af 45 minutter.

§ 6. It kan inddrages som redskab i undervisningen.

§ 7. Undervisningen tilrettelægges som eneundervisning eller undervisning på hold med 2-6 deltagere, idet holdstørrelsen tilpasses deltagerens behov.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og deltager, således at den

1) tager udgangspunkt i deltagerens erfaringer og interessefelter,

2) synliggør deltagerens faglig udvikling,

3) fremmer deltagerens lyst til at arbejde med sine skriftsproglige færdigheder uden for undervisningstiden.

§ 8. Underviser og deltager evaluerer løbende undervisningens form, indhold og tilrettelæggelse samt deltagerens læreproces med udgangspunkt i den individuelle undervisningsplan.

§ 9. Uddannelsesinstitutionen tilbyder individuel eller kollektiv uddannelses- og erhvervsvejledning for deltagere i ordblindeundervisning.

Stk. 2. Til at varetage vejledningen udpeger lederen efter internt opslag en eller flere lærere ved uddannelsesinstitutionen for normalt 3 år ad gangen og fastsætter for hver vejleder et antal timer for 1 år eller anden fastsat periode ad gangen.

Stk. 3. Vejledningsfunktionen integreres i en eksisterende uddannelses- og erhvervsvejledning ved uddannelsesinstitutionen.

Stk. 4. I bilag 1 til denne bekendtgørelse er der fastsat regler om

1) uddannelses- og erhvervsvejledningens formål og

2) vejledernes opgaver.

Kapitel 3

Optagelse til og deltagelse i undervisningen m.v.

§ 10. Alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget, og som har forudsætninger for at følge ordblindeundervisningen med udbytte, har adgang til undervisningen, jf. dog stk. 5-7.

Stk. 2. Ordblindeundervisning udbydes åbent, og kan ikke forbeholdes en bestemt deltagerkreds, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ordblindeundervisning, der af uddannelsesinstitutionen gennemføres lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer, på uddannelsesinstitutioner m.v., kan forbeholdes de ansatte på den eller de pågældende virksomheder, medlemmer af den eller de pågældende foreninger eller faglige organisationer, uddannelsessøgende på den eller de pågældende institutioner m.v.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen tilbyder deltageren en indledende samtale og vurderer, om ordblindeundervisning kan være et relevant tilbud. Afviste deltagere vejledes om relevante undervisningstilbud, der kan tilgodese deltagerens undervisningsbehov.

Stk. 5. Vurderer uddannelsesinstitutionen, at ordblindeundervisning kan være det rette tilbud, foretages en afdækning af deltagerens skriftsproglige færdigheder. Ved afdækningen skal anvendes testmateriale, som stilles til rådighed af Undervisningsministeriet. Afdækningen foretages af en person med forudsætninger herfor.

Stk. 6. Viser testen, at deltageren opfylder betingelserne for at modtage ordblindeundervisning, indstilles det til lederen af voksenuddannelsescentret, at deltageren tilbydes undervisning og der afgives forslag til undervisningens mål, omfang og tilrettelæggelse. Driftsoverenskomstparter afgiver indstilling herom til lederen af det voksenuddannelsescenter, som de har indgået overenskomst med.

Stk. 7. Lederen træffer alle afgørelser om den enkelte deltager. Lederen af voksenuddannelsescentret træffer dog alle afgørelser, om hvorvidt deltageren har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget, om ordblindeundervisningen er et relevant tilbud for deltageren, om iværksættelse af undervisningen og om tilbuddets omfang.

§ 11. Med udgangspunkt i afdækning af deltagerens forudsætninger, færdigheder samt læse-, stave- og skrivebehov opstilles en individuel plan for undervisningens mål og indhold. Den individuelle plan drøftes med deltageren inden undervisningen igangsættes

§ 12. Uddannelsesinstitutionen registrerer deltagelsen i undervisningen. Deltageren skal have mulighed for gennem udskrift heraf at kontrollere registreringen af sin egen deltagelse.

Kapitel 4

Udbud m.v.

§ 13. Voksenuddannelsescentret giver et tilstrækkeligt tilbud, således at det sikres, at alle, der opfylder betingelserne i § 10, stk. 1, kan modtage ordblindeundervisning inden for en rimelig geografisk afstand og på flere typer uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbud om ordblindeundervisning skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, medmindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan undervisningsministeren fravige denne grænse.

Stk. 3. Voksenuddannelsescentret koordinerer centrets udbud af ordblindeundervisning inden for det geografiske område, som centret har ansvar for etablering af kapaciteten til under hensyntagen til regionsrådets koordinerende funktion, jf. § 16. Er et voksenuddannelsescenters geografiske ansvarsområde beliggende i to regioner, samarbejder voksenuddannelsescentret med begge disse regioner om regionernes koordinering efter denne bekendtgørelse.

§ 14. Det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder en plan for centerets udbud af ordblindeundervisning, samt om driftsoverenskomstparternes udbud inden for det geografiske område, som centeret har ansvar for etablering af kapaciteten til. Planen udarbejdes på baggrund af resultatet af en løbende evaluering. I planen angives

1) prognoser for behovet,

2) mål for indsatsen og

3) omfanget af udbuddet ved det pågældende voksenuddannelsescenter og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder).

Stk. 2. Planen revideres løbende på grundlag af de konstaterede behov og offentliggøres på voksenuddannelsescenterets samt driftsoverenskomstparters hjemmesider. Regionsrådet høres årligt om planen samt forud for indgåelse eller opsigelse af driftsoverenskomst.

§ 15. Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om centerets udbud af ordblindeundervisning, samt om driftsoverenskomstparternes udbud, bortset fra undervisning, der er forbeholdt en bestemt deltagerkreds, jf. § 10, stk. 3, med angivelse af undervisningssted.

Stk. 2. Voksenuddannelsescentrets tilbud, bortset fra undervisning der er forbeholdt en bestemt deltagerkreds, indberettes til informationssystemet for voksenuddannelse, jf. bekendtgørelse om informationssystemet for voksenuddannelser (VIDAR).

§ 16. Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af undervisning efter denne bekendtgørelse indsatsen i regionen, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle.

Stk. 2. Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af ordblindeundervisning for voksne, som det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder. På baggrund heraf indgår i koordineringen resultater af evalueringer af de enkelte voksenuddannelsescentres indsatser i regionen, hensyntagen til regionens samlede behov, målet for indsatsen i regionen samt omfanget af udbuddet ved voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder) i regionen.

Stk. 3. Regionsrådet, regionens voksenuddannelsescentre samt andre udbydere af undervisning efter denne bekendtgørelses regler inden for regionen mødes mindst en gang hvert halve år.

Kapitel 5

Uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomster m.v.

Ordblindeundervisning inden for voksenuddannelsescentrets tilbud

§ 17. Ordblindeundervisning udbydes på voksenuddannelsescentrene. Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescentret kan ordblindeundervisning udbydes af

1) uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,

2) uddannelsesinstitutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

3) folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

4) folkeoplysende foreninger og daghøjskoler, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven),

5) private institutioner m.v., som før den 1. januar 2001 har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne, dog kun om undervisning inden for det eller de pågældende områder,

6) produktionsskoler, jf. lov om produktionsskoler,

7) Skovskolen, jf. universitetsloven,

8) sprogcentre, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,

9) uddannelsesinstitutioner, der udbyder grundlæggende søfart suddannelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. lov om maritime uddannelser,

10) skoler, der udbyder social- og sundhedsuddannelser, jf. lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser,

11) uddannelsesinstitutioner, der er godkendt sammenlagt i medfør af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og

12) regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne, jf. lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 2. Forinden voksenuddannelsescentret indgår driftsoverenskomst, indhentes en udtalelse fra uddannelsesudvalget, og regionsrådet høres.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan godkende, at et voksenuddannelsescenter indgår driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner end de i stk. 1 nævnte.

§ 18. Driftsoverenskomster skal indeholde de nærmere vilkår for varetagelse af undervisningsforpligtelsen, herunder

1) rammerne for udbud, lokaleforhold og undervisningens geografiske placering,

2) eventuel gennemførelse af undervisning lokalt,

3) indberetning om undervisning og deltagelse i undervisning, herunder om indberetning i elektronisk form og i et bestemt format, herunder oplysninger efter § 31,

4) økonomiske vilkår,

5) leder- og lærerkvalifikationer,

6) plan for udvikling af medarbejdere,

7) eventuel forsøgs- og udviklingsvirksomhed,

8) ændring og opsigelse af driftsoverenskomsten og

9) vilkår for driftsoverenskomstparternes varetagelse af vejledningspligten.

Stk. 2. Af driftsoverenskomster, der indgås med private uddannelsesinstitutioner, skal det fremgå, at videregivelse af oplysninger er omfattet af persondataloven.

Stk. 3. I driftsoverenskomster, der indgås med folkeoplysende foreninger, tages stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen.

Ordblindeundervisning uden for voksenuddannelsescentrets tilbud

§ 19. Ordblindeundervisning kan udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Ordblindeundervisning, der gennemføres lokalt

§ 20. Uddannelsesinstitutionen kan gennemføre ordblindeundervisning lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer samt på uddannelsesinstitutioner m.v.

Stk. 2. Gennemførelse af undervisning lokalt sker efter aftale mellem lederen og den eller de pågældende virksomheder m.v., herunder hvorvidt deltagelse i undervisningen skal være forbeholdt ansatte på den eller de pågældende virksomheder, medlemmer af den eller de pågældende foreninger eller faglige organisationer eller uddannelsessøgende på den eller de pågældende uddannelsesinstitutioner m.v.

Skolesamarbejde

§ 21. Uddannelsesinstitutioner inden for voksenuddannelsescentrets tilbud, hvor ordblindeundervisning indgår i undervisningstilbudet, samarbejder inden for rammerne af det lokale skolesamarbejde, der gælder for voksenuddannelsescentre, erhvervsskoler og arbejdsmarkedsuddannelsescentre, og hvor uddannelsesinstitutionerne som led i samarbejdet danner et lokalt fælles samarbejdsforum, som mødes mindst en gang hvert kvartal.

Stk. 2. Samarbejdet omfatter udnyttelse af ledige ressourcer, lærere, udstyr, lokaler m.v. samt information og vejledning af virksomheder og borgere om ordblindeundervisning. Samarbejdet kan omfatte udbud af undervisning samt gensidig orientering om planlagte eller forventede aktiviteter.

Kapitel 6

Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler m.v.

§ 22. Lederen skal have de nødvendige pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige forudsætninger for at forestå ledelsen af ordblindeundervisning for voksne.

§ 23. For at kunne varetage ordblindeundervisning skal underviseren have bestået fagmodul 6 (dysleksi og individuel afdækning) og 7 (undervisning og rådgivning af dyslektikere) i den pædagogiske diplomuddannelse, undervisning i læsning og matematik for voksne, eller have tilsvarende kvalifikationer.

§ 24. Uddannelses- og erhvervsvejledere skal have de nødvendige forudsætninger for at vejlede.

§ 25. Uddannelsesinstitutionen afholder undervisningsudgifterne til fornøden efter- og videreuddannelse af ledere og lærere.

§ 26. Ordblindeundervisning, herunder undervisning der gennemføres lokalt på virksomheder m.v., skal foregå i tidssvarende og egnede lokaler med fornødent udstyr.

Stk. 2. Udstyret skal muliggøre, at it kan inddrages i undervisningen som redskab, og at it kan integreres i undervisningen som ledsagekundskaber.

Stk. 3. For undervisning, der gennemføres lokalt på virksomheder m.v., afholdes udgifterne til lokaler og udstyr af den pågældende virksomhed m.v.

Kapitel 7

Tilsyn og klage

§ 27. Undervisningsministeriet fører pædagogisk, retligt og økonomisk tilsyn med ordblindeundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter. Undervisningsministeriet kan indhente alle oplysninger om undervisningen, drift og øvrig virksomhed vedrørende ordblindeundervisning til brug for udøvelsen af tilsynet.

Stk. 2. Undervisningsministeriet fører pædagogisk og retligt tilsyn med ordblindeundervisning, der udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

§ 28. Deltageren kan indbringe afgørelser, som træffes af lederen i henhold til denne bekendtgørelse, for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagefristen er 3 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra fristen, når usædvanlige forhold begrunder det.

Stk. 3. Klagen indgives til lederen. Lederen udarbejder en udtalelse om klagen og giver klageren lejlighed til inden for en frist af 2 uger at fremkomme med eventuelle kommentarer til udtalelsen. Lederen videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Stk. 4. Afgørelser, som træffes af lederen, skal indeholde vejledning om klageadgang og klagefrist.

Stk. 5. Voksenuddannelsescentres afgørelser vedrørende driftsoverenskomster kan ikke indbringes for anden myndighed.

Kapitel 8

Forskellige regler

§ 29. Undervisningsministeriet kan yde tilskud til

1) konsulentvirksomhed inden for ordblindeundervisning, herunder til understøttelse af netværksdannelse,

2) efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og andre ansatte ved ordblindeundervisning og

3) forsøgs- og udviklingsarbejde inden for ordblindeundervisning, herunder til landsdækkende erfaringsopsamling og -formidling.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan bemyndige voksenuddannelsescentret til at fordele og administrere ministeriets tilskud i henhold til stk. 1.

Stk. 3. For tilskud omfattet af stk. 2 sker udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision efter ministeriets bestemmelse.

§ 30. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde. Samtidig med godkendelsen fastsætter Undervisningsministeriet forsøgs- eller udviklingsvirksomhedens varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 31. Undervisningsministeriet kan fra voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter kræve alle oplysninger om ordblindeundervisning til brug ved varetagelsen af ministeriets opgaver.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan kræve oplysningerne meddelt i elektronisk form og i et bestemt format samt med angivelse af CPR-nummer for deltagere. Undervisningsministeriet kan kræve oplysningerne fra driftsoverenskomstparterne indsendt gennem voksenuddannelsescentret.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Undervisningsministeriet, den 15. december 2005

P.M.V.
Kim Mørch Jacobsen
Uddannelsesdirektør

/Helle MortensenBilag

Indholds- og bilagsfortegnelse

Kapitel 1

Formål og terminologi

§§ 1 og 2

Kapitel 2

Ordblindeundervisning samt uddannelses- og erhvervsvejledning

§§ 3-9

Kapitel 3

Optagelse til og deltagelse i undervisningen m.v.

§§ 10-12

Kapitel 4

Udbud m.v.

§§ 13-16

Kapitel 5

Uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomster m.v.

§§ 17-21

Kapitel 6

Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler m.v.

§§ 22-26

Kapitel 7

Tilsyn og klage

§§ 27-30

Kapitel 8

Forskellige regler

§§ 29-31

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 32

 

 

 

Bilag 1

Uddannelses- og erhvervsvejledning

 Bilag 1

UDDANNELSES- OG

ERHVERVSVEJLEDNING

1. Uddannelses- og erhvervsvejledningens formål

Formålet med uddannelses- og erhvervsvejledningen er at sikre, at deltageren får vejledning og information om ordblindeundervisning og om relevante uddannelses- og erhvervsmuligheder samt støtteordninger.

2. Vejledernes opgaver

Vejledernes opgaver er især:

· vejledning om indhold og tilrettelæggelse af ordblindeundervisning

· vejledning om uddannelses- og erhvervsvalg efter ordblindeundervisning,

· vejledning til andet relevant undervisningstilbud (FVU, danskuddannelse til voksne udlændinge, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne m.v.), hvor ordblindeundervisning vurderes ikke at være det rette tilbud,

· vejledning om undervisningsmæssige, økonomiske, sociale og personlige spørgsmål, herunder for økonomisk støtte under og efter ordblindeundervisning,

· vejledning om støtteordninger for handicappede i uddannelse eller job,

· udadvendt virksomhed, herunder kontakt til arbejdsmarkedet og vejledningsopgaver i forbindelse med uddannelsesplanlægning,

· samarbejde med vejledere og lærere ved uddannelsesinstitutionen samt vejledere med relation til deltageren,

· deltagelse i lokalt og regionalt vejledersamarbejde og

· medvirken ved udformning af uddannelsesinstitutionens informationsmateriale.