Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
I forbindelse med spørgsmålet om godkendelse af en virksomhed som praktikplads for en elev i henhold til lov om erhvervsuddannelser, havde et fagligt udvalg fastsat en lang række kriterier for hvornår udvalget ville godkende en virksomhed. Det var bl.a. fastsat, at den afdeling på et sygehus, for at kunne godkendes til at have en erhvervsuddannelseselev skulle have en overlæge, der var ansvarlig for erhvervsuddannelseselevens praktikuddannelse. Ankenævnet udtalt, at selv om dette ikke var tilfældet, fandt nævnet, at der var personale, der dække uddannelse, og godkendt derefter sygehuset som uddannelsessted.
Den fulde tekst

Afgørelse af 7. december 2005 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

 

 

» Ankenævnet har på et møde behandlet Sygehus Viborgs klage over en afgørelse truffet af Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, om at sygehuset ikke kan godkendelse til at uddanne elever i den praktiske del af erhvervsuddannelsen som hospitalsteknisk assistent med specialet neurofysiologiassistent.

 

Afgørelsen er truffet under henvisning til retningslinier for den praktisk del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i neurofysiologi.

 

Afgørelsens om at Sygehus Viborg ikke kan godkendes som uddannelsessted for en erhvervsuddannelseselev er truffet i brev af 26. september 2005. Afgørelsen er alene truffet under henvisning til, at det er et krav for at blive godkendt, at den neurofysiologiske afdeling er ledet af en speciallæge i klinisk neurofysiologi.

 

Reglerne om uddannelse er fastsat i bekendtgørelse nr. 704 af 1. juli 2005 om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent. Reglerne er fastsat med hjemmel i lov om erhvervsuddannelser.

 

Ankenævnet indhentede herefter en udtalelse fra det faglige udvalg, idet der udtrykkeligt blev spurgt om afgørelsen om at underkende Sygehus Viborg som uddannelsessted for en erhvervsuddannelseselev var truffet ud fra retningslinierne.

 

Udvalget har svaret i brev af 10. november 2005. Udvalget har bekræftet, at afgørelsen følger de af udvalget fastsatte retningslinier, og udvalget har tillige fremsendt retningslinierne, der ikke se at være forskellige fra de retningslinier der fulgte med klagen fra sygehuset. (Begge dateret januar 2005).

 

Udvalget oplyser, at udvalget har drøftet sagen den 15. september 2005, og at man der har besluttet af følge retningslinierne, hvorfor Sygehus Viborg ikke kan godkendes. Der argumenteres med, at det af retningslinierne fremgår, at der skal være en speciallæge med speciale i klinisk neurofysiolog elle speciallæge i neurologi suppleret med fagområdeuddannelse i klinisk neurofysiologi.

 

Det ses ikke, at der er andre forhold, der er indgået i afgørelsen, og der er således ikke, jf. erhvervsuddannelseslovens § 46, stk. 1, foretaget en konkret vurdering af Sygehus Viborgs uddannelsesmuligheder for en erhvervsuddannelseselev.

 

Ankenævnet har lagt til grund, at der på sygehuset er personale, der kan forestå den faglige oplæring af en erhvervsuddannelseselev i overensstemmende med reglerne om praktik i bekendtgørelse nr. 704 af 1. juli 2005 om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent.

 

Ankenævnet har truffet følgende

 

A F G Ø R E L S E

 

Ankenævnet godkender Sygehus Viborg som praktikplads for en erhvervsuddannelseselev i uddannelsen hospitalsteknisk assistent, speciale neurofysiologiassistent.

 

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

 

- § 47 i lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 om erhvervsuddannelser.

- § 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

 

- praktikreglerne i bekendtgørelse nr. 704 af 1. juli 2005 om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent.

 

- § 1 i bekendtgørelse nr. 558 af 18. juli 1991 om ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder.«