Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Adgangskrav ved optagelsen til videregående uddannelser 2006 og 2007
Bilag 2 Adgangskrav ved optagelsen til videregående uddannelser fra og med 2008
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v.
ved visse videregående uddannelser

 

I medfør af

1) § 2, stk. 4 og 6, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret ved § 34 i lov nr. 217 af 23. april 1986 og § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

2) § 2, stk. 4 og 6 i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret ved § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 og § 4 i lov nr. 69 af 4. februar 2004,

3) § 1 og § 2 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

4) § 2, stk. 4, i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990 om sygeplejersker, som ændret ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

5) § 1, stk. 8 -10, i lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 13 i lov nr. 482 af 31. maj 2000, og § 8 i lov nr. 69 af 4. februar 2004,

6) § 34, stk. 2 og 4, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995,

7) § 2, stk. 2, i lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere,

8) § 1, stk. 2, og § 11 i lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser),

9) § 5, stk. 1 og § 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser,

10) § 4 og § 24 i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 1. november 2000,

11) §§ 4 og 18 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. november 2000,

12) § 3 og § 14 a i lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. november 2000,

13) § 6, stk. 1, og § 10, stk. 2, i lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 30. marts 2001,

14) § 2, stk. 2, i lov nr. 252 af 8. maj 2002 om radiografer,

15) § 2, stk. 2, i lov nr. 253 af 8. maj 2002 om bioanalytikere,

16) § 1, stk. 2, og § 38 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 28. november 2003, og

17) § 6 og § 28 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.1256 af 27. december 2004,

fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de videregående uddannelser, der er nævnt i bilag 1 og bilag 2.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en videregående uddannelse, jf. § 1, forudsætter opfyldelse af de adgangskrav, der til og med optagelsen i 2007 er fastsat i bilag 1 og fra optagelsen i 2008 i bilag 2.

Stk. 2. Adgangskravene fastsættes af Undervisningsministeriet. Ændringer af disse adgangskrav offentliggøres på ministeriets optagelsesportal www.optagelse.dk. Skærpelser varsles mindst 2 år, før de træder i kraft .

§ 3. Ved en gymnasial uddannelse forstås i denne bekendtgørelse følgende:

1) Studentereksamen (stx).

2) Højere forberedelseseksamen (hf).

3) Højere handelseksamen (hhx).

4) Højere teknisk eksamen (htx).

5) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland og eksamen fra Duborgskolen.

6) Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

7) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB).

8) Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som den ansøgte institution har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 8, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

§ 4. Når adgangskravet i bilag 1 og bilag 2 er fastsat til en ”relevant erhvervsuddannelse”, afgør institutionen i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt.

§ 5. Når et fag kræves på et bestemt niveau, skal ansøgeren for de gymnasiale uddannelser, der er anført i § 3, stk. 1, nr. 1-4, have opnået mindst karakteren 6 i faget på dette eller et højere niveau. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding. For de uddannelser, der er anført i § 3, stk. 1, nr. 5-8, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

§ 6. Institutionen kan kræve, at den adgangsgivende uddannelse skal være gennemført med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at der i de fag, der kræves på et bestemt niveau, er opnået en bestemt minimumskarakter, der er højere end 6,0. Institutionens beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændring heraf skal meddeles Undervisningsministeriet, der offentliggør kravet på ministeriets optagelsesportal på www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser heraf skal varsles mindst 2 år, før de træder i kraft.

Stk. 2. Institutionen kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag senest 1. juli i ansøgningsåret har bestået Studieprøven i dansk som andetsprog eller dokumenterer tilsvarende kundskaber i dansk.

§ 7. Institutionen kan kræve, at ansøgerne senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, hvis uddannelsen eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk. Institutionen kan fastsætte, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 2. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af institutionens hjemmeside, og forinden skal Undervisningsministeriet være orienteret herom. Fastsættelse af krav til engelskkundskaber og skærpelser heraf skal varsles mindst 2 år, før de træder i kraft.

§ 8. En ansøger kan optages på en videregående uddannelse, selv om adgangskravene ikke er opfyldt. Optagelse skal gøres betinget af, at ansøgeren efter institutionens nærmere bestemmelser opfylder adgangskravene inden studiestart eller inden studiestart supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 2. En institution kan i tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning på en uddannelse bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke kan finde sted. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside på internettet mindst 1 år, før den træder i kraft, og forinden skal Undervisningsministeriet være orienteret herom.

§ 9. Har en ansøger bestået flere adgangsgivende uddannelser, kan kun den først beståede uddannelse benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium.

Stk. 2. Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 10. En ansøger kan optages til en uddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Optagelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren består en kvalifikationsprøve eller gennem anden form for individuel bedømmelse dokumenterer de nødvendige kvalifikationer.

Kapitel 3

Optagelse

§ 11. Institutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger.

§ 12. Institutionen fastsætter, jf. stk. 2, hvor mange ansøgere der kan optages på den enkelte videregående uddannelse, medmindre Undervisningsministeriet har fastsat et årligt maksimum for optagelseskapaciteten, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.

Stk. 3. For uddannelserne til sygeplejerske og radiograf fastsætter amtsrådene i henhold til reglerne for disse uddannelser, hvor mange ansøgere der kan optages.

§ 13. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser, eller hvis der efter institutionens vurdering foreligger usædvanlige forhold. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Kapitel 4

Optagelseskvoter

§ 14. Er der flere ansøgere end uddannelsespladser, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 kan opdeles i kvote 1a og 1b. Overskydende pladser i kvote 2 overføres til kvote 1.

Stk. 2. Undervisningsministeriet fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 1a og kvote 1b, efter indstilling fra institutionen.

Stk. 3. Ministeriet kan godkende, at en institution fastsætter den nærmere fordeling af pladserne mellem kvote 1a og 1b.

Stk. 4. Ministeriet kan godkende, at en institution anvender andre optagelsessystemer end kvotesystemet.

Stk. 5. Institutionen offentliggør på institutionens hjemmeside på internettet den fastsatte fordeling af uddannelsespladserne efter stk. 2 og 3, og et evt. optagelsessystem efter stk. 4.

§ 15. Uddannelsespladserne i kvote 1a tildeles efter faldende optagelseskvotient, jf. stk. 2, ansøgere med gymnasial uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-8.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den gymnasiale uddannelse justeret i henhold til reglerne i § 16, eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen.

Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, udvælger institutionen efter en konkret vurdering, hvem der optages.

§ 16. En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 1- 4, der under uddannelsen har taget et ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende adgangsgivende uddannelse som erstatning for et fag på lavere niveau, får justeret sit eksamensgennemsnit, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 15.

Stk. 2. Er den adgangsgivende uddannelse en højere forberedelseseksamen, der er afsluttet i 2006 eller tidligere, kan fag på B-niveau kun medføre justering efter stk.1, hvis faget er begyndersprog (B).

Stk. 3. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit med 1,03 for gennemførelse af et ekstra niveau og med 1,06 for gennemførelse af to ekstra niveauer. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal.

Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 3, jf. stk. 1. Det påhviler ansøgeren over for institutionen at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt.

§ 17. Uddannelsespladserne i kvote 1b tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere, der alene på grund af adgangsbegrænsning ikke kan optages i kvote 1a.

Stk. 2. Optagelseskvotienten efter stk. 1 beregnes som gennemsnittet af 4 skriftlige eksamenskarakterer i den gymnasiale uddannelse beregnet med én decimal, jf. nr. 1-4, lagt sammen med eksamensgennemsnittet beregnet efter § 15, stk. 2:

1) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 1, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet.

2) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 2, indgår dansk, engelsk, matematik samt den større skriftlige opgave.

3) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 3, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet.

4) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 4, indgår dansk, matematik, engelsk samt teknologi.

Stk. 3. For ansøgere med flere fag på A-niveau, udover dansk og eventuelt engelsk, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, indgår karakteren fra det A-niveau fag, hvori der er opnået den højeste karakter. For ansøgere, der har fag på et højere niveau end det krævede i den pågældende gymnasiale uddannelse, indgår karakteren fra faget på det højere niveau, jf. stk. 2, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 4. En ansøger med gymnasial uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, korrigeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 2. Kravet om dansk kan erstattes af ansøgerens modersmål på A-niveau eller tilsvarende niveau. Det påhviler ansøgeren overfor institutionen at dokumentere, at betingelsen for korrigering er opfyldt.

Stk. 5. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, udvælger institutionen efter en konkret vurdering, hvilke af de pågældende ansøgere der optages.

§ 18. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles følgende ansøgere:

1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men som ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1a og 1b.

2) Ansøgere, der ikke har en gymnasial uddannelse, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse.

3) Ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 10.

4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1.

Stk. 2. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne.

Stk. 3. Hvis institutionen ud over den adgangsgivende eksamen lader aktiviteter indgå i vurderingen af ansøgerens kvalifikationer, må der højst indgå aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder.

Stk. 4. Anvendes erhvervsarbejde som kriterium, skal arbejde, der optjenes som led i kontrakt med forsvaret, kunne medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. På tilsvarende vis medregnes værnepligtstjeneste.

Stk. 5. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside på internettet, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år.

§ 19. Institutionen fastsætter ud over optagelseskapaciteten et antal ventelistepladser, som kan søges samtidig med ansøgning om ordinær optagelse. Ansøgerne til ventelistepladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

Stk. 2. Retten til uddannelsesplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om uddannelsesplads inden for en frist fastsat af institutionen. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, indsendes der på ny ansøgning året efter.

Kapitel 5

Ansøgningsprocedure, -frister m.v.

§ 20. Ansøgning om optagelse sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen www. optagelse.dk eller manuelt ved brug af skemaer på papir.

Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil 8 af de optagelsesområder, der fremgår af ansøgningsskemaet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren sender ansøgningsskema sammen med dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelsesinstitutioner samt prioriteringsskema til den højest prioriterede institution. Dokumentation for adgangsgrundlag kan eftersendes, såfremt ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf. § 21.

§ 21. Ansøgningsfristen om optagelse på en videregående uddannelse er følgende:

1) 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, samt for ansøgere med udenlandske adgangsgivende uddannelser, jf. § 3, stk. 1, nr. 7 og 8.

2) 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1, jf. dog § 31, stk. 2.

3) Ved uddannelsesinstitutioner, der ikke optager efter kvotesystemet, er ansøgningsfristen den 15. marts eller 5. juli.

Stk. 2. Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en uddannelsesplads. Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af institutionen. I modsat fald bortfalder tilbuddet.

Stk. 3. Koordineringssekretariatet, jf. bekendtgørelse om procedure for koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, giver senest den 28. juli på vegne af institutionerne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte uddannelser, og medsender samtidig hermed en oversigt over uddannelser, hvor der er ledige pladser.

Stk. 4. Institutionen kan i ganske særlige tilfælde se bort fra en mindre overskridelse af ansøgningsfristen i stk. 1.

Kapitel 6

Indskrivning m.v.

§ 22. Den studerende indskrives administrativt på det relevante trin af uddannelsen under en af følgende kategorier:

1) Grunduddannelse/professionsbachelor.

2) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

3) Gæstestuderende i øvrigt.

4) Åben uddannelse.

Stk. 2. Institutionen kan kun i ganske særlige tilfælde tillade en studerende at være indskrevet ved flere heltidsuddannelser på samme tid.

Stk. 3. Indskrivning kan foregå på ethvert tidspunkt, jf. dog kapitel 7, og ved flere studiestartstidspunkter efter institutionens regler om fordeling af de studerende.

Stk. 4. Indskrivning på en uddannelses senere trin er betinget af, at institutionen har ledig plads.

Stk. 5. Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 6. Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 23. Indskrivning bringes til ophør, når den studerende

1) har gennemført uddannelsen,

2) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg

eller

3) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse eller efter regler fastsat i medfør af § 24, stk. 1.

Stk. 2. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, kan institutionen tillade den pågældende at søge optagelse på ny, jf. dog § 13, hvis institutionen på grundlag af en konkret faglig vurdering finder, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

§ 24. Institutionen kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år, jf. dog stk. 2. Det skal af reglerne fremgå, hvilke krav der stilles for at være studieaktiv.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan ikke omfatte uddannelser, hvor der i bekendtgørelsen eller i studieordningen for den pågældende uddannelse er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen.

Stk. 3. Det skal af institutionens regler fremgå, at institutionen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 7

Orlov m.v.

§ 25. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af institutionen.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov.

§ 26. En institution kan kun i ganske særlige tilfælde meddele orlov til en studerende, der endnu ikke har bestået prøverne efter 1. studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste.

Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Kapitel 8

Studieskift og overflytning til anden institution

§ 27. Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst foretages, når den studerende har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår eller, hvis sådanne ikke findes, efter 1. studieår.

Kapitel 9

Andre bestemmelser

§ 28. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 29. Undervisningsministeriet kan bestemme, at institutionernes meddelelser til Undervisningsministeriet i henhold til bekendtgørelsen skal ske i elektronisk form, herunder bestemme, i hvilket format og til hvilke adressater meddelelserne skal gives.

§ 30. Uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan inden for en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Undervisningsministeriet, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, som videresender klagen til ministeriet ledsaget af institutionens udtalelse. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist af mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Eventuelle kommentarer medsendes til ministeriet.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2006, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Ansøgningsfristen den 5. juli i § 21, stk. 1, nr. 2, har først virkning fra optagelse i 2007.

Stk. 3. § 14, § 15, § 16, stk. 2, og bestemmelsen i § 16, stk. 3, om justering af eksamensgennemsnittet for gennemførelse af to ekstra niveauer og § 17, § 18 samt bilag 2 har virkning fra optagelsen i 2008.

Stk. 4. Bilag 1 har kun virkning til og med optagelsen i 2007.

§ 32. Bekendtgørelse 361 af 24. maj 2005 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser ophæves.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 55, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 154 af 6. marts 2000 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser finder fortsat anvendelse til og med optagelsen i 2006.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 47, § 48 og § 49 i bekendtgørelse nr. 154 af 6. marts 2000 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser finder fortsat anvendelse indtil afslutningen af optagelsen i 2007.

Undervisningsministeriet, den 6. marts 2006

P.M.V.
Ivan Sørensen
Direktør

/Thyge TrentemøllerBilag 1

Adgangskrav ved optagelsen til videregående uddannelser 2006 og 2007

Mellemlange videregående uddannelser

Bandagist/ortopædi ingeniør

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Engelsk på C niveau og Kemi på C niveau

Bygningskonstruktør

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

· En erhvervsuddannelse som murer

· En erhvervsuddannelse som brolægger

En erhvervsuddannelse som struktør

En erhvervsuddannelse som maskinsnedker

En erhvervsuddannelse inden for de VVS-tekniske uddannelser

· En erhvervsuddannelse som maskinsnedker

· En erhvervsuddannelse indenfor træfagenes industrielle snedkeruddannelse

· En erhvervsuddannelse indenfor træfagenes byggeuddannelse

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Diplomingeniør

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester uddannelsen eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Arktisk teknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmesteruddannelsen eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Bioprocesteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Business Development Engineer

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Matematik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Matematik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, By og byg

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Byg ning

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Datateknik og it

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Eksport

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på A niveau

2. Afhængig af det valgte sprog

Fransk på B niveau eller Tysk på B niveau eller Spansk på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på A niveau

2. Afhængig af det valgte sprog

Fransk på B niveau eller Tysk på B niveau eller Spansk på B niveau

Diplomingeniør, Eksportteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

Diplomingeniør, Elektro

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Global Management and Manufacturing

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Fysik på B niveau og Matematik på B niveau

Anden adgang:

Adgangskursus for ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Fysik på B niveau og Matematik på B niveau

Diplomingeniør, Industri og Produktion

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Kemi på C niveau og Fysik på B niveau

Anden adgang:

Adgangskursus for ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Kemi på C niveau og Fysik på B niveau

Diplomingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Integreret design

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau

Diplomingeniør, Interaktivt design

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

på A niveau og Fysik på B niveau

Diplomingeniør, Internetteknologi og økonomi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Fysik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, It

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Kemi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Diplomingeniør, Kemi- og bioteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Diplomingeniør, Kemi og økonomi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Diplomingeniør, Mekatronik

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Maskin

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Nanoteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Produktion

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Stærkstrøm

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Teknologi og Økonomi (Internet Teknologi)

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Teknologi og Økonomi (Kemi)

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Fri-, høj- og efterskolelærer

Anden adgang:

Specifikke adgangskrav:

Hver ansøger er til individuel samtale hos tre forskellige lærere inden den endelige beslutning om optagelse tages. For at komme til samtale skal ansøgere være 20 år, have mindst et års erhvervsarbejde/højskoleophold/rejse el.lign., samt en forudgående skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, der godtgør et niveau i fagene dansk, engelsk, matematik, historie/samfundsfag svarende til f.eks. hf- eller studentereksamen.

Professionsbachelor, Afspændingspædagog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Professionsbachelor, Bioanalytiker

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelse som social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau og Dansk på C niveau og Kemi på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Adgang via anden uddannelse

Enkeltfag på en gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau og Biologi på C niveau og Kemi på C niveau

Professionsbachelor, Ergoterapeut

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Professionsbachelor, Folkeskolelærer

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Professionsbachelor, Fotojournalist

Anden adgang:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve ved Danmarks Journalisthøjskole

Professionsbachelor, Fysioterapeut

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Adgang via ikke-gymnasial ungdomsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Fysik-kemi C eller Naturfag på C niveau

Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på A niveau eller Tysk på B niveau afhængig af det valgte sprog

Professionsbachelor i eksport og teknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

2. Fransk på C niveau eller Spansk på C niveau eller Tysk på C niveau afhængig af det valgte sprog

Adgang via erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

2. Fransk på C niveau eller Spansk på C niveau eller Tysk på C niveau afhængig af det valgte sprog

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau og Kemi på C niveau

2. Biologi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Samfundsfag på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau og Kemi på C niveau

2. Biologi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Samfundsfag på C niveau

Professionsbachelor i karakteranimation

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i kommunikation og grafisk design

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve.

Adgang via erhvervsuddannelse:

En relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i Leisure Management

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav

Bestået optagelsesprøve

Anden adgang:

En relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i natur- og kulturformidling

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Anden adgang:

Ansøgeners kompetencer kan efter en realkompetencevurdering, hvori fx. indgår en relevant erhvervsuddannelse, sidestilles med en gymnasial uddannelse

Professionsbachelor i procesøkonomi og værdiledelse

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

Professionsbachelor i tekstile fag og formidling

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning

Professionsbachelor i TV- og medietilrettelæggelse

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau

Professionsbachelor i økonomi og It

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau

Professionsbachelor, Jordemoder

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Kemi på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Kemi på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En erhvervsuddannelse af mindst 2 1/2 års varighed

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk på A niveau og Engelsk på B niveau og Kemi på C niveau

2. Psykologi på C niveau eller Samfundsfag på C niveau

Professionsbachelor, Journalist

Anden adgang:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve ved Danmarks Journalisthøjskole

Professionsbachelor, Pædagog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed.

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via anden uddannelse:

Dansk A og et andet fag på B-niveau samt mindst 2 års erhvervserfaring

Adgang via anden uddannelse:

Den pædagogiske grunduddannelse

Ingen specifikke adgangskrav

Professionsbachelor, Radiograf

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Matematik på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau og Fysik på B niveau og Dansk på C niveau og Engelsk på D niveau

Adgang via anden uddannelse:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Fysik på B niveau og Matematik på B niveau og Engelsk på C niveau

Professionsbachelor, Socialrådgiver

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via anden uddannelse:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Engelsk på B niveau og Samfundsfag på B niveau og Psykologi på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Pædagogisk grunduddannelse

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Professionsbachelor, Sygeplejerske

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Anden uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk på A niveau og Engelsk på B niveau

2. Matematik på B niveau eller Fysik på B niveau eller Kemi på B niveau eller Biologi på B niveau

3. Samfundsfag på C niveau eller Psykologi på C niveau

samt 9 måneders erhvervserfaring

Professionsbachelor, Tegnsprogs- og MHS-tolk

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Skov- og landskabsingeniør

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau og Biologi på C niveau og Engelsk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

En erhvervsuddannelse til skov- og landskabstekniker

En erhvervsuddannelse som anlægsgartner

En erhvervsuddannelse som produktionsgartner

En erhvervsuddannelse som væksthusgartner

En erhvervsuddannelse indenfor landbrug

Uddannelse til faglært landmand

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Matematik på B niveau og Biologi på C niveau og Engelsk på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Matematik på B niveau og Biologi på C niveau og Engelsk på C niveau

Korte videregående uddannelser

Administrationsøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Erhvervsøkonomi på B niveau eller Matematik på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En erhvervsuddannelse i kontor og administration

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Erhvervsøkonomi på B niveau eller Matematik på B niveau

Byggetekniker

Ansøgere optages på den mellemlange videregående uddannelse til bygningskonstruktør

Datamatiker

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Informatikassistentuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen for ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau

Designteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen for ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Driftsteknolog – offshore

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som smed

Erhvervsuddannelse som mekaniker

Erhvervsuddannelse som maskinarbejder

Erhvervsuddannelse som svejser

Erhvervsuddannelse som skibsmontør

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen for ingeniøruddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

E-designer

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Farmakonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Finansøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Erhvervsøkonomi på B niveau eller Matematik på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse i kontor

Erhvervsuddannelse i finans

eller anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Erhvervsøkonomi på B niveau eller Matematik på B niveau

Fiskeriteknolog (indledende trin)

Anden adgang:

På det indledende trin kan alle optages, som har mindst 2 års studierelevant erhvervserfaring, gerne i fiskerisektoren, og desuden har enten: folkeskolens 10. klasseprøve i matematik og naturlære samt mindst folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk. Andre eksamener på tilsvarende eller højere niveau kan også give adgang

Fiskeriteknolog (fagligt trin)

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau samt mindst 1 års relevant erhvervserfaring (fortrinsvis inden for fiskeindustrien)

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelse som levnedsmiddeltekniker

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Kemi på B niveau og Samfundsfag på B niveau samt mindst 1 års relevant erhvervserfaring (fortrinsvis inden for fiskeindustrien).

Anden adgang:

Bestået eksamen efter det indledende trin

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Kemi på B niveau og Matematik på B niveau

Handelsøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse i detajlhandel

Erhvervsuddannelse i handel

Erhvervsuddannelse i kontor

Erhvervsuddannelse i finans

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Erhvervsøkonomi på D niveau eller Matematik på D niveau

Installatør, Stærkstrøm

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som elektriker

Erhvervsuddannelse indenfor elektronik og svagstrøm

Erhvervsuddannelse indenfor automatik og proces

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Installatør, VVS

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som smed

Erhvervsuddannelse indenfor VVS – teknik

Ingen specifikke adgangskrav:

Matematik på D niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

It- og elektronikteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Fysik på C niveau eller Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som elektriker

Erhvervsuddannelse inden for automatik og proces

Erhvervsuddannelsen inden for elektronik og svagstrøm

Erhvervsuddannelsen som datatekniker

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Jordbrugsteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Fysik på C niveau eller Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Uddannelse som faglært landmand

Erhvervsuddannelse som dyreassistent

Erhvervsuddannelse som anlægsgartner

Erhvervsuddannelse som produktionsgartner

Erhvervsuddannelse som væksthusgartner

Erhvervsuddannelse som skovbruger

Erhvervsuddannelse indenfor jordbrug

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Fysik på C niveau eller Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Klinisk tandtekniker

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse til laboratorietekniker i aftagelig protetik

Anden relevant erhvervsuddannelse

Ingen specifikke adgangskrav

Kort- og landmålingstekniker

Ansøgere optages på den mellemlange videregående uddannelse til bygningskonstruktør

Laborant

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Fysik på C niveau eller Naturfag på C niveau eller Kemi på C niveau

Adgang via ikke-gymnasial ungdomsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som mejerist

Erhvervsuddannelse som procesoperatør

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Fysik på C niveau eller Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen på ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Fysik på C niveau eller Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Markedsføringsøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Erhvervsøkonomi på B niveau eller Matematik på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Erhvervsuddannelse i detailhandel,

Erhvervsuddannelse i handel

Erhvervsuddannelse i kontor

Erhvervsuddannelse i finans

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Erhvervsøkonomi på B niveau eller Matematik på B niveau

Multimediedesigner

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Erhvervsøkonomi på C niveau eller Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

En erhvervsuddannelse som fotograf

En erhvervsuddannelse som film- vidio- og TV-medarbejder

En erhvervsuddannelse som mediegrafiker

En erhvervsuddannelse som teknisk assistent

En erhvervsuddannelse indenfor digital media

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Erhvervsøkonomi på C niveau eller Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Procesteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Fysik på C niveau eller Kemi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Naturfag på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som mejerist

Erhvervsuddannelse som procesoperatør

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Fysik på C niveau eller Kemi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Naturfag på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Produktionsteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som værktøjsmager

Erhvervsuddannelse som industritekniker

Erhvervsuddannelse som bygningssnedker

Erhvervsuddannelse som møbelsnedker

Erhvervsuddannelse som orgelbygger

Erhvervsuddannelse som maskinsnedker

Erhvervsuddannelse som trædrejer

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Serviceøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Erhvervsøkonomi på C niveau eller Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

En erhvervsuddannelse inden for detailhandel

En erhvervsuddannelse inden for handel

En erhvervsuddannelse som gastronom

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Erhvervsøkonomi på C niveau eller Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser

En erhvervsuddannelse som tjener eller

En erhvervsuddannelse som receptionist

Specifikke adgangskrav:

Erhvervsøkonomi på C niveau eller Matematik på C niveau

Tandplejer

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav:

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk på C niveau

2. Fysik på C niveau eller Kemi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Naturfag på C niveau

Teknisk manager offshore

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som smed

Erhvervsuddannelse som mekaniker

Erhvervsuddannelse som maskinarbejder

Erhvervsuddannelse som svejser

Erhvervsuddannelse som skibsmontør

Ingen specifikke adgangskrav:

Adgang via erhvervsuddannelse:

Relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen for ingeniøruddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

Transportlogistiker

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav afhængig af det valgte sprog:

1. Engelsk på B niveau og Matematik på C niveau

2. Fransk på C niveau eller Græsk på C niveau eller Italiensk på C niveau eller Japansk på C niveau eller Kinesisk på C niveau eller Russisk på C niveau eller Spansk på C niveau eller Tyrkisk på C niveau eller Tysk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav afhængig af det valgte sprog:

1. Engelsk på B niveau og Matematik på C niveau

2. Fransk på C niveau eller Græsk på C niveau eller Italiensk på C niveau eller Japansk på C niveau eller Kinesisk på C niveau eller Russisk på C niveau eller Spansk på C niveau eller Tyrkisk på C niveau eller Tysk på C niveauBilag 2

Adgangskrav ved optagelsen til videregående uddannelser fra og med 2008

Mellemlange videregående uddannelser

Bandagist/ortopædiingeniør

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau Engelsk på C niveau og Kemi på C niveau

Bygningskonstruktør

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

En erhvervsuddannelse som murer

En erhvervsuddannelse som brolægger

En erhvervsuddannelse som struktør

En erhvervsuddannelse som snedker

En erhvervsuddannelse inden for de VVS-tekniske uddannelser

En erhvervsuddannelse som maskinsnedker

En erhvervsuddannelse indenfor træfagenes byggeuddannelse

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Diplomingeniør

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Kemi på C niveau og Matematik på A niveau

Diplomingeniør, Arktisk teknologi

Adgang via anden uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Bioprocesteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Business Development Engineer

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Matematik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Matematik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, By og byg

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Bygning

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Datateknik og it

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Eksportteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

Diplomingeniør, Eksport

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på A niveau

2. Fransk begyndersprog på A niveau eller Fransk fortsættersprog på B niveau eller Tysk begyndersprog på A niveau eller Tysk fortsættersprog på B niveau eller Spansk på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på A niveau

2. Fransk begyndersprog på A niveau eller Fransk fortsættersprog på B niveau eller Tysk begyndersprog på A niveau eller Tysk fortsættersprog på B niveau eller Spansk på B niveau

Diplomingeniør, Internetteknologi og økonomi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Kemi og økonomi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Diplomingeniør, Elektro

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Global Management and Manufacturing

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Fysik på B niveau og Matematik på B niveau

Anden adgang:

Adgangskursus for ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Fysik på B niveau og Matematik på B niveau

Diplomingeniør, Industri og produktion

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangskursus for ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Integreret design

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Interaktivt design

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau

Diplomingeniør, It

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Kemi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester eller skibsføreruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Diplomingeniør, Kemi- og bioteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Diplomingeniør, Mekatronik

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Maskin

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Nanoteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester udd. eller skibsførerudd.

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Produktion

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Stærkstrøm

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsføreruddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Internet Teknologi og økonomi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på C niveau

Diplomingeniør, Teknologi og Økonomi (Kemi)

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik på A niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau

Fri-, høj- og efterskolelærer

Anden adgang:

Hver ansøger er til individuel samtale hos tre forskellige lærere inden den endelige beslutning om optagelse tages. For at komme til samtale skal ansøgere være 20 år, have mindst et års erhvervsarbejde/højskoleophold/rejse el.lign., samt en forudgående skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, der godtgør et niveau i fagene dansk, engelsk, matematik, historie/samfundsfag svarende til f.eks. hf- eller studentereksamen.

Ingen specifikke adgangskrav

Professionsbachelor, Afspændingspædagog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Professionsbachelor, Bioanalytiker

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau og Kemi på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelse som social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau og Dansk på C niveau og Kemi på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Adgang via anden uddannelse:

Enkeltfag på en gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau Biologi på C niveau og Kemi på C niveau

Professionsbachelor, Ergoterapeut

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Professionsbachelor, Folkeskolelærer

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Professionsbachelor, Fotojournalist

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor, Fysioterapeut

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav:

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav

1. Engelsk C

2. Fysik – Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Professionsbachelor, Jordemoder

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Kemi på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Kemi på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En erhvervsuddannelse af mindst 2 1/2 års varighed

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk på A niveau og Engelsk på B niveau og Kemi på C niveau

2. Psykologi på C niveau eller Samfundsfag på C niveau

Professionsbachelor, Journalist

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på A niveau eller Tysk begyndersprog på A niveau eller Tysk fortsættersprog på B niveau afhængig af det valgte sprog

Professionsbachelor i eksport og teknologi

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

2. Fransk begyndersprog på B niveau eller Tysk begyndersprog på B niveau eller Fransk fortsættersprog på C niveau eller Spansk på C niveau eller Tysk fortsættersprog på C niveau afhængig af det valgte sprog

Adgang via erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

2. Fransk begyndersprog på C niveau eller Tysk begyndersprog på C niveau eller Spansk på C niveau afhængig af det valgte sprog

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau og Kemi på C niveau

2. Biologi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Samfundsfag på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau og Kemi på C niveau

2. Biologi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Samfundsfag på C niveau

Professionsbachelor i karakteranimation

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i kommunikation og grafisk design

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav

Bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

En grafisk erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i Leisure Management

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav

Bestået optagelsesprøve

Anden via erhvervsuddannelse:

En grafisk erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i natur- og kulturformidling

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Anden adgang:

Ansøgeners kompetencer kan efter en realkompetencevurdering, hvori fx. indgår en relevant erhvervsuddannelse, sidestilles med en gymnasial uddannelse

Professionsbachelor i procesøkonomi og værdiledelse

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Matematik på B niveau

Professionsbachelor i tekstile fag og formidling

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning

Proffessionsbachelor i TV- og medietilrettelæggelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau

Professionsbachelor i økonomi og It

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau

Professionsbachelor, Pædagog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed.

Adgang via anden uddannelse:

Den pædagogiske grunduddannelse (PGU)

Adgang via anden uddannelse:

Dansk A og et andet fag på B-niveau samt mindst 2 års erhvervserfaring

Professionsbachelor, Radiograf

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Matematik på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Matematik på B niveau og Dansk på C niveau og Engelsk på D niveau

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Fysik på B niveau og Matematik på B niveau og Engelsk på C niveau

Professionsbachelor, Socialrådgiver

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Engelsk på B niveau og Samfundsfag på B niveau og Psykologi på C niveau

Professionsbachelor, Sygeplejerske

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Anden uddannelse:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk på A niveau og Engelsk på B niveau

2. Biologi på B niveau eller Fysik på B niveau eller Kemi på B niveau eller Matematik på B niveau

3. Samfundsfag på C niveau eller Psykologi på C niveau
samt 9 måneders erhvervserfaring

Professionsbachelor, Tegnsprogs- og MHS-tolk

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Skov- og landskabsingeniør

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Kemi på B niveau og Matematik på B niveau og Biologi på C niveau og Engelsk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

En erhvervsuddannelse til skov- og landskabstekniker

En erhvervsuddannelse som anlægsgartner

En erhvervsuddannelse som produktionsgartner

En erhvervsuddannelse som væksthusgartner

En erhvervsuddannelse indenfor landbrug

Uddannelse til faglært landmand

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Kemi på B niveau og Matematik på B niveau og Biologi på C niveau og Engelsk på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Dansk på A niveau og Kemi på B niveau og Matematik på B niveau og Biologi på C niveau og Engelsk på C niveau

Korte videregående uddannelser

Administrationsøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på B niveau eller Virksomhedsøkonomi på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Erhvervsuddannelse i kontor og administration

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på B niveau eller Virksomhedsøkonomi på B niveau

Byggetekniker:

Ansøgere optages på den mellemlange videregående uddannelse til bygningskonstruktør

Datamatiker

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen for ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik på B niveau

Designteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen for ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Driftsteknolog – offshore

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som smed

Erhvervsuddannelse som mekaniker

Erhvervsuddannelse som maskinarbejder

Erhvervsuddannelse som svejser

Erhvervsuddannelse som skibsmontør

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen for ingeniøruddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

E-designer

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Farmakonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Finansøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på B niveau eller Virksomhedsøkonomi på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse i kontor

Erhvervsuddannelse i finans

eller anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på B niveau eller Virksomhedsøkonomi på B niveau

Fiskeriteknolog (indledende trin)

Anden adgang:

På det indledende trin kan alle optages, som har mindst 2 års studierelevant erhvervserfaring, gerne i fiskerisektoren, og desuden har enten: folkeskolens 10. klasseprøve i matematik og naturlære samt mindst folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk. Andre eksamener på tilsvarende eller højere niveau kan også give adgang

Fiskeriteknolog (fagligt trin)

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på B niveau og Fysik på B niveau og Kemi på B niveau samt mindst 1 års relevant erhvervserfaring (fortrinsvis inden for fiskeindustrien)

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelse som levnedsmiddeltekniker

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Kemi på B niveau og Samfundsfag på B niveau samt mindst 1 års relevant erhvervserfaring (fortrinsvis inden for fiskeindustrien).

Anden adgang:

Bestået eksamen efter det indledende trin

Specifikke adgangskrav:

Fysik på B niveau og Kemi på B niveau og Matematik på B niveau

Handelsøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse i detailhandel

Erhvervsuddannelse i handel

Erhvervsuddannelse i kontor

Erhvervsuddannelse i finans

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Erhvervsøkonomi på D niveau eller Matematik på D niveau

Installatør, Stærkstrøm

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som elektriker

Erhvervsuddannelse indenfor elektronik og svagstrøm

Erhvervsuddannelse indenfor automatik og proces

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Installatør, VVS

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som smed

Erhvervsuddannelse indenfor VVS – teknik

Ingen specifikke adgangskrav:

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

It- og elektronikteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som elektriker

Erhvervsuddannelse inden for automatik og proces

Erhvervsuddannelsen inden for elektronik og svagstrøm

Erhvervsuddannelsen som datateknik

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Jordbrugsteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Adgang via ikke-gymnasial ungdomsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Uddannelse som faglært landmand

Erhvervsuddannelse som dyreassistent

Erhvervsuddannelse som anlægsgartner

Erhvervsuddannelse som produktionsgartner

Erhvervsuddannelse som væksthusgartner

Erhvervsuddannelse som skov- og landskabstekniker

Erhvervsuddannelse inden for landbrug

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Fysik på C niveau eller Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Klinisk tandtekniker

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelsen til laboratorietekniker i aftagelig protetik

Anden relevant erhvervsuddannelse

Ingen specifikke adgangskrav

Kort- og landmålingstekniker

Ansøgere optages på den mellemlange videregående uddannelse til bygningskonstruktør

Professionsbachelor, Laborant

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som mejerist

Erhvervsuddannelse som procesoperatør

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen på ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Matematik på C niveau

2. Kemi på C niveau eller Naturfag på C niveau

Markedsføringsøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på B niveau eller Virksomhedsøkonomi på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse i detailhandel

Erhvervsuddannelse i handel

Erhvervsuddannelse i kontor

Erhvervsuddannelse i finans

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på B niveau eller Virksomhedsøkonomi på B niveau

Multimediedesigner

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på B niveau eller Virksomhedsøkonomi på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

En erhvervsuddannelse som fotograf

En erhvervsuddannelse som film- vidio- og TV-medarbejder

En erhvervsuddannelse som mediegrafiker

En erhvervsuddannelse som teknisk designer

En erhvervsuddannelse inden for digital media

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på C niveau eller Erhvervsøkonomi på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau

Procesteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Kemi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Naturfag på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som mejerist

Erhvervsuddannelse som procesoperatør

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Kemi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Naturfag på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Produktionsteknolog

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som værktøjsmager

Erhvervsuddannelse som industritekniker

Erhvervsuddannelse som bygningssnedker

Erhvervsuddannelse som møbelsnedker

Erhvervsuddannelse som orgelbygger

Erhvervsuddannelse som maskinsnedker

Erhvervsuddannelse som trædrejer

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Serviceøkonom

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau eller Virksomhedsøkonomi på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

En erhvervsuddannelse indenfor detailhandel

En erhvervsuddannelse indenfor handel

En erhvervsuddannelse som gastronom

Erhvervsuddannelse inden for kontoruddannelse med specialer

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på C niveau eller Erhvervsøkonomi på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Engelsk på C niveau

2. Matematik på B niveau eller Erhvervsøkonomi på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En erhvervsuddannelse som tjener eller

En erhvervsuddannelse som receptionist

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau eller Erhvervsøkonomi på C niveau

Tandplejer

Adgang via gymnasial uddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav:

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk på C niveau og Engelsk på D niveau

2. Fysik på C niveau eller Kemi på C niveau eller Matematik på C niveau eller Naturfag på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav:

Dansk på C niveau og Naturfag på C niveau og Engelsk på D niveau

Teknisk manager offshore

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En af følgende uddannelser:

Erhvervsuddannelse som smed

Erhvervsuddannelse som mekaniker

Erhvervsuddannelse som maskinarbejder

Erhvervsuddannelse som svejser

Erhvervsuddannelse som skibsmontør

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Engelsk på C niveau og Matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen for ingeniøruddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

Transportlogistiker

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav afhængig af det valgte sprog:

1. Engelsk på B niveau og Matematik på C niveau

2. Fransk begyndersprog på B niveau eller Fransk fortsættersprog på C niveau eller Græsk på C niveau eller Italiensk på C niveau eller Japansk på C niveau eller Kinesisk på C niveau eller Russisk på C niveau eller Spansk på C niveau eller Tyrkisk på C niveau eller Tysk begyndersprog på B niveau eller Tysk fortsættersprog på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav afhængig af det valgte sprog:

1. Engelsk på B niveau og Matematik på C niveau

2. Tysk på C niveau eller Spansk på C niveau eller Italiensk på C niveau eller Fransk på C niveau eller Kinesisk på C niveau eller Tyrkisk på C niveau eller Græsk på C niveau eller Russisk på C niveau eller Japansk på C niveau