Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.
  Kapitel 2Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet
  Kapitel 3Den årlige rammeaftale
  Kapitel 4Koordinering af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.
  Kapitel 5Tilpasning af undervisningstilbud og rammeaftalen
  Kapitel 6Tidsfrister
  Kapitel 7Københavns Kommune
  Kapitel 8Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet

 

I medfør af § 47, stk. 6, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, og § 6 h, stk. 6, og § 7 d, stk. 2, i lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, samt § 6, stk. 8, i lov nr. 592 af 24. juni 2005, som ændret ved lov nr. 1153 af 7. december 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter:

1) Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse om kommunens forventede brug af pladser ved de undervisningstilbud, der drives af regionsrådet i henhold til § 20, stk. 3, i lov om folkeskolen og § 1, stk. 2 og 3, i lov om specialundervisning for voksne.

2) Den årlige rammeaftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i henhold til § 47, stk. 3, 2. pkt., i lov om folkeskolen og § 6 h, stk. 3, 2. pkt., i lov om specialundervisning for voksne.

§ 2. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, som skal sikre en åben dialog om udviklingen af de regionale undervisningstilbud og skabe gennemsigtighed og åbenhed for borgerne.

Kapitel 2

Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet

§ 3. Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse efter § 1, nr. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Det forventede brug af pladser ved de regionale undervisningstilbud i regionen fordelt på

a) pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen,

b) pladser til elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse samt

c) pladser til personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder pladser ved særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb.

2) En beskrivelse af, hvilke typer undervisningstilbud det drejer sig om, herunder de indholdsmæssige krav.

3) Det forventede brug af pladser ved de regionale undervisningstilbud i andre regioner fordelt på målgrupper og typer af undervisningstilbud, jf. nr. 1 og 2.

4) Det forventede brug af rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud, og som ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene.

5) Oplysninger om, hvad kommunalbestyrelsen selv løser eller planlægger at løse på områder, hvor regionen tilbyder et undervisningstilbud i henhold til rammeaftalen.

6) Andre oplysninger, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse er vigtige for regionens forsyningspligt.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsens angivelse af det forventede brug af pladser ved de regionale undervisningstilbud afviger væsentligt fra det foregående kalenderår, gives der en begrundelse herfor i redegørelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse omfatter det kommende kalenderår og de efterfølgende tre kalenderår.

Stk. 4. Efter aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen kan den årlige redegørelse omfatte flere oplysninger end de oplysninger, der er nævnt i stk. 1-2.

§ 4. Kommunalbestyrelsens redegørelse sendes til regionsrådet inden den 1. maj året før rammeaftalens ikrafttræden.

Stk. 2. I forbindelse med kommunalbestyrelsens udarbejdelse af redegørelsen forudsættes inddragelse af handicapråd og relevante brugerorganisationer.

Stk. 3. Samtidig med fremsendelsen til regionsrådet offentliggør kommunalbestyrelsen redegørelsen på kommunens hjemmeside.

Kapitel 3

Den årlige rammeaftale

§ 5. På baggrund af kommunalbestyrelsernes årlige redegørelser udarbejder regionsrådet et samlet forslag til rammeaftale til dækning af kommunernes behov for regionalt drevne undervisningstilbud m.v. i regionen.

Stk. 2. Rammeaftalen fastlægger følgende:

1) Regionsrådets forpligtelse i forhold til kommunalbestyrelserne i regionen til at stille det aftalte antal pladser til rådighed ved de regionale undervisningstilbud i det kommende kalenderår.

2) Takster for kommunalbestyrelsernes køb af pladser ved de regionale undervisningstilbud og takster for kommunalbestyrelsernes køb af rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud, og som ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene.

3) Regionsrådets forpligtelse til at sørge for den løbende faglige udvikling af indholdet af de regionalt drevne tilbud. Det gælder både i forhold til udviklingen i behovene hos allerede optagne elever og i forhold til nye typer af behov, der fordrer udvikling af nye undervisningstilbud.

4) Omfanget af kommunalbestyrelsens forpligtelse til at stille undervisningstilbud, der er overtaget i henhold til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen eller i henhold til § 7 d i lov om specialundervisning for voksne, til rådighed for andre kommuner i regionen og vilkårene herfor.

§ 6. Rammeaftalen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Oplysninger om det samlede antal pladser, som regionsrådet stiller til rådighed for kommunerne i regionen, fordelt på målgrupper og typer af undervisningstilbud, herunder pladser ved særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb.

2) Oplysninger om det samlede antal pladser, som regionsrådet stiller til rådighed for kommuner i andre regioner ved regionens undervisningstilbud, fordelt på målgrupper og typer af undervisningstilbud, jf. § 9.

3) Oplysninger om det samlede antal pladser, som en kommunalbestyrelse, der har overtaget et regionalt undervisningstilbud i henhold til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen eller i henhold til § 7 d i lov om specialundervisning for voksne, stiller til rådighed for andre kommuner i regionen, fordelt på målgrupper og typer af undervisningstilbud.

4) En beskrivelse af det faglige indhold og kvaliteten af de pågældende undervisningstilbud.

5) Principper for håndtering af akut opståede behov for pladser ved de pågældende undervisningstilbud.

6) Takster for kommunalbestyrelsernes køb af pladser ved de regionale undervisningstilbud og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for kommunalbestyrelsernes køb af rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud, og som ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene.

7) Budgettet for det kommende kalenderår og budgetoverslagene for de tre følgende kalenderår.

8) Erfarings- og udviklingslinjer, herunder vurdering af de foregående års rammeaftale og udmøntningen heraf, langsigtede udviklingstendenser samt en vurdering af samarbejdet mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen.

Stk. 2. Efter aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen kan rammeaftalen omfatte flere oplysninger end de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

§ 7. Rammeaftalen skal indeholde oplysninger om takster for kommunernes køb af pladser m.v., jf. § 6, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2. Den enkelte takst for kommunernes køb af pladser m.v. skal være fordelt på følgende omkostninger:

1) De samlede direkte og indirekte omkostninger, der vedrører det enkelte tilbud eller til leverancen af den enkelte ydelse i alt, heraf til:

a) Løn, der kan henføres til det pågældende tilbud/den pågældende ydelse.

b) Udvikling (uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud m.v.).

c) Administration (ledelse, administration, kontorudgifter, edb m.v.).

d) Andel af central ledelse og administration.

e) Regionsrådets tilsyn.

f) Ejen doms- og kapitalomkostninger (vedligeholdelse/afskrivning m.v.).

2) Regulering i forhold til tidligere år (dækning af underskud/overskud i forbindelse med det enkelte tilbud).

Stk. 3. For hvert tilbud skal den uudnyttede kapacitet, i form af hvilken belægningsprocent taksten er beregnet på grundlag af, oplyses.

§ 8. Hvis kommunalbestyrelsen har afgivet en redegørelse for kommunens forventede brug af pladser i andre kommuners specialundervisningstilbud i regionen, indgår redegørelsen som et bilag til rammeaftalen.

Kapitel 4

Koordinering af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

§ 9. I forbindelse med rammeaftalen sørger regionsrådet for, at der sker en indbyrdes koordinering regionerne imellem om de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Koordineringen indebærer, at regionsrådene koordinerer kapaciteten og sammensætningen af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningtilbud og størrelsen af taksterne.

Stk. 2. Regionsrådet sørger for, at kommunalbestyrelsernes forventede brug af pladser ved andre regioners lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, indgår i koordineringen efter stk. 1.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for de regionale undervisningstilbud med specialundervisning og specialpædagogisk bistand til personer med tale-, høre- og synsvanskeligheder (kommunikationscentre), jf. § 1, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne.

Kapitel 5

Tilpasning af undervisningstilbud og rammeaftalen

§ 10. Regionsrådet har ansvaret for at tilpasse kapaciteten på og sammensætningen af regionens undervisningstilbud.

Stk. 2. Hvis der er konkrete regionale undervisningstilbud, der ikke længere efterspørges med det hidtidige indhold, skal regionsrådet i forbindelse med den årlige rammeaftale drøfte en tilpasning eller ophør af tilbuddet med kommunalbestyrelserne i regionen.

§ 11. Rammeaftalen tilpasses løbende, hvis der er behov herfor. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen fastlægger i forbindelse med den årlige rammeaftale en procedure herfor. Der skal i den forbindelse tages særlig højde for undervisningstilbud, der følger skoleåret.

Kapitel 6

Tidsfrister

§ 12. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen aftaler en frist for, hvornår det første udkast til rammeaftalen skal foreligge.

Stk. 2. Rammeaftalen skal være indgået senest den 15. oktober og har virkning fra den 1. januar det følgende år.

§ 13. Rammeaftalen offentliggøres senest den 1. november på regionens og kommunernes hjemmesider.

Kapitel 7

Københavns Kommune

§ 14. På grundlag af et oplæg fra Borgerrepræsentationen sørger Region Hovedstaden for, at de af Borgerrepræsentationen drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud Børneklinikken, Skolen på Kastelsvej og Instituttet for Blinde og Svagsynede medtages i rammeaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden.

Stk. 2. Borgerrepræsentationen har ansvaret for at tilpasse kapaciteten på og sammensætningen af de i stk. 1 nævnte undervisningstilbud.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 2006.

§ 16. Kommunalbestyrelsen eller sammenlægningsudvalget udarbejder inden den 1. juni 2006 en redegørelse for kommunens forventede brug af pladser i 2007 og i de næste tre år ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der pr. 1. januar 2007 drives af regionsrådet i henhold til lov om folkeskolen eller lov om specialundervisning for voksne. Det samme gælder for de undervisningsinstitutioner med specialundervisning for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der pr. 1. januar 2007 drives af regionsrådet i henhold til lov om specialundervisning for voksne. På baggrund af kommunalbestyrelsernes eller sammenlægningsudvalgenes redegørelser sørger forberedelsesudvalget for, at der senest den 15. oktober 2006 indgås en rammeaftale for 2007 med kommunalbestyrelserne eller sammenlægningsudvalgene, som danner grundlag for tilpasningen af regionens undervisningstilbud.

Stk. 2. §§ 1-14 gælder tilsvarende for rammeaftalen m.v. efter stk. 1.

Undervisningsministeriet, den 24. april 2006

P.M.V.
Kim Mørch Jacobsen
Uddannelsesdirektør

/Svend Erik Gertz