Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 2 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 3 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 4 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 5 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 6 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 7 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 8 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 9 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 9.1 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 9.2 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 9.3 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 10 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 11 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 12 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 13 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 14 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2004
Bilag 15 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 16 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 17 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 18 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 19 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 20 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 21 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 22 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 23 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 24 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 25 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006.
Bilag 26 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 27 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Bilag 28 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i
erhvervsuddannelserne

 

I medfør af § 4, stk. 1, jf. § 25, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Grundfag

§ 1. Grundfag i erhvervsuddannelserne er beskrevet i bilag 1 - 26 (fagbilagene) til denne bekendtgørelse. De centralt udarbejdede valgfag er beskrevet i bilag 27 – 28 (fagbilag).

Stk. 2. Grundfag i uddannelsernes grundforløb og hovedforløb fremgår af bekendtgørelse om grundforløb (grundforløbsbekendtgørelsen) og af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser.

Undervisningens tilrettelæggelse og niveauer

§ 2. Skolen gennemfører undervisningen i det enkelte grundfag og centralt udarbejdede valgfag sådan, at målene for hvert grundfag og centralt udarbejdede valgfag kan indgå i prøve eller anden bedømmelse af elevens standpunkt.

Stk. 2. Skolen gennemfører undervisningen i de grundfag, som er obligatoriske i uddannelserne i sammenhæng med områdefag og specialefag, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen).

§ 3. Grundfag og centralt udarbejdede valgfag har følgende niveauer:

1) F er et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve.

2) E svarer til 10. klasse-prøve.

3) D er et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt niveau C.

4) C svarer til det gymnasiale niveau C.

Stk. 2. Niveauerne i de enkelte grundfag og centralt udarbejdede valgfag fremgår af fagbilaget for det pågældende grundfag og centralt udarbejdede valgfag.

Stk. 3. Elever kan vælge grundfag på højere niveau end det obligatoriske. Hvis dette medfører forlængelse af den obligatoriske skoleundervisning, betragtes det som valgfri undervisning eller studierettet påbygning. Valget skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan.

Stk. 4. Hvis skolen udbyder centralt udarbejdede valgfag, kan eleven vælge centralt udarbejdede valgfag som valgfri undervisning eller studierettet påbygning.

§ 4. Skolen gennemfører undervisningen i grundfag på en sådan måde, at undervisningen i faget for den enkelte elev er baseret på elevens forudsætninger og på en konkret løbende vurdering af elevens kompetencer.

Stk. 2. Skolen kan efter en konkret vurdering af elevens kompetencer i samråd med eleven fastsætte, at undervisningen for den enkelte elev gennemføres på kortere eller længere tid end den, der er angivet i fagbilaget. Beslutningen herom skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Skolen kan endvidere godskrive kompetencer efter § 5.

Stk. 3. Eleven følger undervisningen på det niveau, som skolen i samråd med eleven har fastsat som afsluttende niveau, og som fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. Prøve aflægges ved undervisningens afslutning. Efter en konkret vurdering af elevens kompetencer kan skolen løbende, i samråd med eleven, fastsætte, at undervisningen for den enkelte elev afsluttes på et andet niveau end det oprindeligt fastsatte. Ændringer skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan.

Stk. 4. Skolen tilbyder grundfag som valgfag eller som valgfri undervisning eller studierettet påbygning. Eleven kan ikke vælge grundfag som valgfag eller som valgfri supplerende undervisning, hvis eleven følger faget på samme eller højere niveau i den obligatoriske undervisning.

Godskrivning (merit)

§ 5. En elev har ret til efter ansøgning at få godskrevet kompetencer (herunder merit) for grundfag med det niveau, der er obligatorisk i uddannelsen i henhold til hovedbekendtgørelsen, jf. dog stk. 2. Godskrivning skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan.

Stk. 2. Ved godskrivning anføres dette på beviset for grundforløb eller skolebeviset med angivelse af grundlaget for godskrivningen. Det skal fremgå, om godskrivningen er foretaget på grundlag af formelle eller reelle kvalifikationer samt efter hvilket grundlag. Ved godskrivning på grundlag af formelle kvalifikationer skal det fremgå, hvilket eksamensbevis eller lignende dokumentation, der danner baggrund for godskrivningen. Såfremt godskrivning sker på grundlag af undervisning i fag på samme niveau, hvor faget er bestået efter reglerne om disse uddannelser, overføres den oprindeligt givne karakter med angivelse af niveau.

Bedømmelse

§ 6. Skolen giver standpunktskarakterer i alle grundfag og centralt udarbejdede valgfag, medmindre andet fremgår af fagbilaget. Regler om fastsættelse af standpunktskarakterer fremgår af de enkelte fagbilag. Når prøve er aflagt, træder prøvekarakteren i stedet for den tilsvarende standpunktskarakter.

Stk. 2. Ved undervisningens afslutning meddeles standpunktskaraktererne til eleven, inden elevens deltagelse i prøver i faget. Såfremt et grundfag ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, gives en karakter (delkarakter) med angivelse af, at undervisningen ikke er afsluttet.

§ 7. Grundfag og centralt udarbejdede valgfag afsluttes med prøver (eksaminer) i det omfang, det fremgår af det pågældende fagbilag, jf. dog § 8. Grundfaget afsluttes med en central stillet caseeksamen, hvis det fremgår af reglerne for uddannelsens grundforløb.

Stk. 2. Ved bedømmelse af mundtlige og skriftlige prøver fastsættes karakteren af en censor og eksaminator i forening, med mindre andet fremgår af fagbilaget, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved bedømmelse af centralt stillede skriftlige prøver på niveau C fastsættes karakteren af to censorer i forening.

Stk. 4. Når der efter reglerne om faget gives mere end én karakter for et fag, skal hver karakter være mindst 6, for at faget er bestået.

§ 8. En elev skal kun deltage i højst nedennævnte antal prøver i grundfag (inkl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed af den obligatoriske undervisning:

1)

0-20 uger

1

2)

21-40 uger

2

3)

41-60 uger

3

4)

61 uger og derover

4

§ 9. Undervisningsministeriet fastsætter en prioriteret rækkefølge af prøver for hver eksamenstermin og giver meddelelse til skolerne herom. Skolen afholder prøver i de grundfag, som eleven har gennemført, i overensstemmelse med rækkefølgen og i overensstemmelse med antallet af prøver efter § 8. Hvis der udtages et fag, som eleven har fået godskrevet, betragtes prøven som aflagt.

Stk. 2. Eleverne kan først få meddelt hvilke prøver i grundfag, de skal deltage i, 7 dage før prøven skal finde sted. Skolen kan fastsætte en længere periode i skolens eksamensplan.

§ 10. Opgaverne (spørgsmålene) ved mundtlige prøver stilles af skolen i henhold til fagbilaget. Medmindre andet er fastsat i fagbilaget, skal opgaverne tilsammen omfatte faget som helhed. Hver opgave skal omfatte væsentlige emner inden for faget.

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af fagbilaget, fastsætter skolen forberedelsestid og tilladte hjælpemidler. Såfremt andet ikke er fastsat, må eleven medbringe alle skriftlige hjælpemidler til forberedelsen, herunder elektroniske hjælpemidler.

Stk. 3. Eksamensspørgsmål og –opgaver og alle materialer, der er relevante for eksamensafholdelse og bedømmelse, jf. fagbilag, samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes af skolen til censor i så god tid inden prøven, at disse kan drøftes med eksaminator inden prøven. Censor kan, så vidt muligt senest dagen før prøvedagen, henstille, at eksamensspørgsmål udgår, ændres eller tilføjes.

Stk. 4. Samme ekstemporaltekst eller samme lokalt udarbejdede opgaver må højst indgå i 3 spørgsmål. Medmindre andet fremgår at fagbilaget.

§ 11. Det fremgår af fagbilaget, om skriftlige prøver stilles af skolen eller af undervisningsministeriet.

Klager

§ 12. Elever kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, for så vidt angår retlige mangler.

Stk. 2. Klage skal indgives til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende med angivelse af klagevejledning. Såfremt klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Ministeriet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 3. Klager vedrørende prøver følger bekendtgørelsen om eksamensordning på erhvervsskolerne mv.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 689 af 28. juni 2004, om grundfag i erhvervsuddannelserne ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter overgangsbestemmelser for elever, der er begyndt på undervisningen i grundfaget efter den tidligere bekendtgørelse. Efter 1. august 2006 er det ikke tilladt for eleverne efter overgangsbestemmelserne at gå til eksamen i grupper.

Undervisningsministeriet, den 4. maj 2006

P.M.V.
Roland S. Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Trine HasselströmBilag 1

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

ARBEJDSMILJØ

Formål

Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Faget skal desuden give eleverne forudsætninger for at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

3,0 uger

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3) og 4).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3), 4), 5) og 6).

Ved vejledende uddannelsestid på 3,0 uger omfatter undervisningen alle fagets mål.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV)

2) anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser

3) anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader

4) anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger

5) identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet samt udarbejde forslag til problemløsning, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, herunder branche-arbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v.

6) arbejde med sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø, kan arbejde med disses betydning for sundhed og livskvalitet og kan forholde sig til den aktuelle debat herom

7) anvende viden om produktionsformernes og de teknologiske ændringers betydning for miljøet relateret til branchen

8) identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, det ydre miljø og virkninger heraf samt kan forholde sig til, hvordan miljøproblemer kan løses eller forebygges

9) arbejde med ansattes opgaver i arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger inden for arbejdsmiljø og omfatter følgende perspektiver samt sammenhæng mellem dem:

1) Oprindelse – hvilken betydning produktionsfaktorerne har for arbejdsmiljøet

2) Virkning – hvilke påvirkninger produktionsprocessen har på arbejdsmiljøet

3) Handling – hvilke forbedringer af arbejdsmiljøet, der kan foretages på forskellige niveauer, herunder ændringer af holdninger og adfærd samt produktionsfaktorer og –proces.

Det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder anvendelse af arbejdsplads- og undervisningsmiljøvurderinger, er omdrejningspunkt for undervisningen.

I det korte forløb (1 uge) undervises der grundlæggende i identifikation og forebyggelse af problemstillinger i forhold til arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder arbejdsstillinger og -bevægelser, i forhold til maskinsikkerhed, i forhold til det kemisk-biologiske arbejdsmiljø, herunder brug af arbejdshygiejniske brugsanvisninger, samt i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø.

I det mellemste forløb (2 uger) lægges yderligere vægt på det systematiske arbejdsmiljøarbejde gennem arbejde med identifikation af problemstillinger, med identifikation af årsagssammenhænge, med problemløsning og handlingsplaner.

I det lange forløb (3 uger) udvikles elevens kompetencer i arbejdet med det systematiske arbejdsmiljøarbejde i en mere overordnet sammenhæng. Der undervises i opbygningen af miljø- og arbejdsmiljøstyringssystemer og håndbøger. Der arbejdes med de ansattes opgaver ved miljø- og arbejdsmiljøcertificering og med udarbejdelse af procedurer og instruktioner Derudover lægges vægt på temaer såsom arbejdsmiljø historisk belyst, psykisk arbejdsmiljø, medarbejderindflydelse, selvstyrende grupper m.m.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.Bilag 2

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

BIOLOGI

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår biologisk kompetence, således at de på baggrund af faglig indsigt er i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til biologiske emner, som de møder inden for uddannelsesområdet. Endvidere er formålet at styrke elevernes forudsætning for på en kompetent måde at kunne deltage i og vurdere biologiske spørgsmål i samfundsdebatten.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Uden for niveau: 1,0 uge

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Niveau C: 2,0 uger

Uden for niveau

Under mål nr. 4 skal undervisningen omfatte 1-2 områder.

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde

2) redegøre for biologisk tankegang og metode

3) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

4) redegøre for et eller flere af følgende områder:

a) centrale økologiske sammenhænge

b) principper for nedarvning

c) planters anatomi og fysiologi

d) dyrs anatomi og fysiologi

e) insekters anatomi og fysiologi

f) mikroorganismers anatomi og fysiologi

g) bioteknologi.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Der tages udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge, der relaterer sig til det valgte uddannelsesområde. Praktisk arbejde, forsøg og undersøgelser indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Centrale økologiske sammenhænge

- Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil

- Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

- Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

- Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder

- Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen

- Analyser af enkle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser

- Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

- Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer

- Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser

- Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer

- De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser

- Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer

- Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

- Bioteknologiske principper med henblik på produktion

- Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug

- Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

Dokumentation

Uden for niveau udarbejdes der ikke eksamensopgaver.

Eleverne skal skaffe viden om biologiske emner systematisk, og viderebringe dette, eksempelvis som portfolie.

Eksamen

Der er ikke prøve i faget uden for niveau.

Niveau F

Under mål nr. 7 skal undervisningen omfatte 3-4 af de følgende antal områder:

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde

2) redegøre for biologisk tankegang og metode

3) udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg

4) dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg

5) forholde sig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen og samfundet

6) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

7) redegøre for et eller flere af følgende områder:

a) centrale økologiske sammenhænge

b) principper for nedarvning

c) planters anatomi og fysiologi

d) dyrs anatomi og fysiologi

e) insekters anatomi og fysiologi

f) mikroorganismers anatomi og fysiologi

g) bioteknologi.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Der tages udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge, der relaterer sig til det valgte uddannelsesområde. Praktisk arbejde, forsøg og undersøgelser indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Centrale økologiske sammenhænge

- Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil

- Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

- Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

- Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder

- Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen

- Analyser af enkle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser

- Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

- Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer

- Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser

- Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer

- De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser

- Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer

- Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

- Bioteknologiske principper med henblik på produktion

- Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug

- Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

Dokumentation

Eleven udarbejder en temaopgave. Hvor flere elever udarbejder en fælles temaopgave skal det fremgå klart, hvilke dele af opgaven, der er udarbejdet af den enkelte elev. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven, kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eksamination inkl. votering varer ca. 20 minutter. Eleven skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at fremlægge temaopgaverne, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres eleven i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet.

Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation

Niveau E

Under mål nr. 7 skal undervisningen omfatte 4-5 af de følgende områder:

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde

2) redegøre for biologisk tankegang og metode

3) udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg

4) dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg

5) forholde sig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen og samfundet

6) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

7) redegøre for et eller flere af følgende områder:

a) centrale økologiske sammenhænge

b) principper for nedarvning

c) planters anatomi og fysiologi

d) dyrs anatomi og fysiologi

e) insekters anatomi og fysiologi

f) mikroorganismers anatomi og fysiologi

g) bioteknologi.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Der tages udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge, der relaterer sig til det valgte uddannelsesområde. Praktisk arbejde, forsøg og undersøgelser indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Centrale økologiske sammenhænge

- Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil

- Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

- Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

- Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder

- Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen

- Analyser af enkle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser

- Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

- Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer

- Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser

- Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer

- De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser

- Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer

- Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

- Bioteknologiske principper med henblik på produktion

- Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug

- Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

Dokumentation

Eleven udarbejder 2 temaopgaver. Hvor flere elever udarbejder en fælles temaopgave skal det fremgå klart, hvilke dele af opgaven, der er udarbejdet af den enkelte elev. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål. På niveau E skal mindst den ene opgave indeholde praktiske biologiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Opgaverne danner grundlag for eksamen.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven, kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eleven vælger selv, hvilken opgave, der skal tages udgangspunkt i. Eksamination inkl. votering varer ca. 20 minutter. Eleven skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at fremlægge temaopgaverne, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres eleven i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet.

Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation

Niveau D

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde

2) redegøre for biologisk tankegang og metode

3) udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg

4) dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg

5) forholde sig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen og samfundet

6) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

7) redegøre for et eller flere af følgende områder:

a) centrale økologiske sammenhænge

b) principper for nedarvning

c) planters anatomi og fysiologi

d) dyrs anatomi og fysiologi

e) insekters anatomi og fysiologi

f) mikroorganismers anatomi og fysiologi

g) bioteknologi.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Der tages udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge, der relaterer sig til det valgte uddannelsesområde. Praktisk arbejde, forsøg og undersøgelser indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Centrale økologiske sammenhænge

- Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil

- Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb

- Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

- Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder

- Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen

- Analyser af enkle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser

- Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

- Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer

- Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser

- Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer

- De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser

- Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer

- Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

- Bioteknologiske principper med henblik på produktion

- Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug

- Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

Dokumentation

Eleven udarbejder 3 temaopgaver. Hvor flere elever udarbejder en fælles temaopgave skal det fremgå klart, hvilke dele af opgaven, der er udarbejdet af den enkelte elev. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål. Mindst den ene opgave skal indeholde praktiske biologiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Opgaverne danner grundlag for eksamen.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve

For at en elev kan indstilles til prøven, kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eleven vælger selv, hvilken opgave, der skal tages udgangspunkt i. Eksamination inkl. votering varer ca. 20 minutter. Eleven skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at fremlægge temaopgaverne, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres eleven i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet.

Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) selvstændigt kan redegøre for biologisk tankegang og metode

2) selvstændigt kan udføre og dokumentere simple biologiske eksperimenter, undersøgelser eller forsøg

3) selvstændigt kan dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske eksperimenter, undersøgelser eller forsøg

4) kan forholde sig nuanceret til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og opnå elementære, faglige forudsætninger for at vurdere og deltage i debatten om aktuelle biologiske problemstillinger og deres betydning for naturen, samfundet, økonomien og individet

5) selvstændigt kan redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

6) kan redegøre for mindst 5 af følgende områder: (område a, b, g og h er obligatoriske)

7) redegøre for et eller flere af følgende områder:

a) centrale økologiske sammenhænge

b) principper for nedarvning

c) planters anatomi og fysiologi

d) dyrs anatomi og fysiologi

e) insekters anatomi og fysiologi

f) mikroorganismers anatomi og fysiologi

g) bioteknologi

h) individ.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i individ, miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge. Aktuelle biologiske emner skal indgå i undervisningen. Praktisk arbejde, forsøg, undersøgelser og eksperimenter indgår i undervisningen. Områderne a, b, g, og h er obligatorisk, de 4 andre områder er valgfrit stof.

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Økologiske sammenhænge

- Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil

- Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N-kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb

- Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

- Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder

- Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen

- Analyser af aktuelle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser

- Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

- Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr (mennesket) og mikroorganismer

- Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser

- Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer

- De almindelige organers funktioner og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser

- Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

- Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer

- Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

- Bioteknologiske principper med henblik på produktion

- Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug

- Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

h. Individ

- Kendskab til et eller flere organsystemers funktioner og regulering. Menneskets sexologi samt forhold, der har indflydelse på den, så eleven kan gøre rede for og tage stilling til en given påvirknings betydning for mennesket og dets sundhed.

Dokumentation

Biologiske arbejdsmetoder

Eleven udfører og beskriver enkle biologiske eksperimenter, så eleven udviser forståelse af:

- betydningen af eksperimenter som grundlag for biologiske teorier og

- biologiske processers betydning for teknik, produktion, individ og miljø.

I undervisningen indgår der projektarbejde og rapportskrivning.

I et 4 ugers forløb udarbejdes der 3 projektrapporter og udføres mindst et biologisk eksperiment med tilhørende rapport. I et 2 ugers forløb, der bygger på niveau D, udarbejdes en projektrapport og mindst et biologisk eksperiment med tilhørende rapport.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at dokumentationer og projektrapporter er godkendt af læreren.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning. Spørgsmålene har udgangspunkt i dokumentationer og projektrapporter fra undervisningen og udarbejdes af eksaminator. Spørgsmålene omhandler emner, temaer eller lignende og kan inddrage figurer, tabeller og andre materialer. Prøven omfatter en selvstændig fremlæggelse. Eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Under prøven og i forberedelsen må anvendes notater, materialer, dokumentation og projektrapporter fra undervisningen. Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet.

Der gives forberedelsestid på 20 minutter. Eksaminationen inkl. votering varer ca. 20 minutter.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at dokumentationer og projektrapporter er godkendt af læreren.Bilag 3

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

DANSK

Formål

Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte. Formålet er endvidere at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2.0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

2) anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold

4) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke

5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst

6) analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv

7) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige, uddannelse og profession

8) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

9) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning

11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Læsning og tekstarbejde

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper. Herudover omfatter tekstarbejdet brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Billeder indgår blandt teksterne.

Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesproget hensigtsmæssigt og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Dokumentationen opsamles i elevens portfolio, der indgår i den mundtlige eksamen.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og korrekt i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

2) anvende det skrevne og talte sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold

4) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke

5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst

6) analysere, tage stilling til og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv

7) styre en skriveproces med defineret mål

8) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

9) anvende relevante tale-lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning.

11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Læsning og tekstarbejde

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper. Herudover omfatter tekstarbejdet brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Billeder indgår blandt teksterne.

Der arbejdes med tekst- og kommunikationsformer i relation til virksomhedens interne og eksterne kommunikation.

Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesproget på en hensigtsmæssig måde og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenter løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Dokumentationen opsamles i elevens portfolio, der indgår i den mundtlige eksamen.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau F og E

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau F og E

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb se nedenstående afsnit herom.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Eksaminationen omfatter følgende:

a. Et tekstmateriale med tilhørende spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning

Opgaverne med spørgsmål baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter en eller flere tekster inden for det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret.

Eleven skal analysere og tage stilling til tekstmaterialet.

b. Elevens portfolio med skriftligt arbejde

Eleven skal med udgangspunkt i et eller flere eksempler på eget skriftligt arbejde redegøre for og indgå i dialog om det skriftlige produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold.

Prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om normer, vilkår og valg i skriftligt arbejde med udgangspunkt i resultatet af egen skriveproces.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal den del af eksamen, der vedrører skriftligt arbejde inddrage dokumentation fra dette projekt.

Elevens portfolio skal ikke fremsendes til censor.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile indgang – gældende for niveau F og E

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en centralt stillet caseopgave, jf. bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (bilag 7) og vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år primo februar og casehistorien primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7-8 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal i den elevstyrede opgave præsentere sin portfolio.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Afleveringen af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for, at eleven kan deltage i den efterføldende eksamination i caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Elevens fremlagte dokumentation omfatter blandt andet elevens eventuelle individuelle skriftlige og praktiske fremstillinger fra casearbejdsdagen.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Indtil 1. januar 2007 udarbejdes 5 af caseopgaverne fra Undervisningsministeriet. Efter den dato udarbejdes alle opgaver lokalt af den eksamensholdende skole.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

2) forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

3) redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

4) identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

5) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet

6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form

7) foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer

8) styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter

9) formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt

10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning

13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Tekstarbejde

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt læsning og analyse af erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Billeder indgår blandt teksterne.

Brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster indgår i tekstarbejdet.

Arbejde med sprogets rolle og betydning i en konkret social, arbejdsmæssig eller anden sammenhæng indgår i undervisningen.

Der arbejdes med læsning og læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Resumé, referat, beskrivelse, analyse, fortolkning, fri fremstilling samt eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

2) forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

3) reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst

4) anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

5) læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet

6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk form

7) foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer

8) styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter

9) formulere metodisk sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt

10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning

13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Tekstarbejde

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt læsning og metodisk analyse af erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære tekster.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Billeder indgår blandt teksterne.

Brug af danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster indgår i tekstarbejdet.

De analyserede tekster perspektiveres i en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, psykologisk, kulturhistorisk eller anden relevant sammenhæng. Teksterne gøres til genstand for en begrundet vurdering.

Der anlægges en mediesynsvinkel af sproglig, historisk eller æstetisk art på udvalgte tekster. Der arbejdes med læsning og læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde og i at lytte ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og opgaver med erhvervsfaglig relevans. Resumé, referat, beskrivelse, analyse, fortolkning, fri fremstilling samt eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau D og C

Der gives to afsluttende standpunktskarakterer: en mundtlig og en skriftlig. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. I det merkantile grundforløb gives én afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau D og C

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit herom.

Der afholdes en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 4 timer.

Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem.

Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. Karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens skriftlige præstation. Der lægges vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed.

b. Mundtlig prøve

Pensum omfatter, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål til ekstemporaltekst med tilknytning til pensum.

Eleven får en opgave ved lodtrækning.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal eksaminationen inddrage elevens dokumentation fra dette projekt.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at perspektivere teksten ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveau D og C

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en centralt stillet caseopgave. jf. Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (bilag 7) og Vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomhed udpeges og casehistorie udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i februar og casehistorien i april måned.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7-8 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal selv formulere en opgave/et problem. På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer 30 minutter pr. elev. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Såvel mundtlighed som skriftlighed indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Indtil 1. januar 2007 udarbejdes caseopgaverne af Undervisningsministeriet, herefter udarbejdes opgaverne lokalt af den eksamensafholdende skoleBilag 4

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

DESIGN

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes viden og bevidsthed om designfunktioner og designprocesser, at give dem forudsætninger for at kunne anskue og vurdere design under forskellige synsvinkler og for at kunne forholde sig til spørgsmål vedrørende design i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau E: 2,0 uger

Niveau C: 1,5 uger

På E niveau omfatter undervisningen mål nr. 1) 2) 3) 4) 5) 6) og 7).

På C niveau omfatter undervisningen alle fagets mål.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) løse mindre skitse- og formgivningsopgaver med krav til fantasi, æstetisk sans og refleksion over problemløsningen

2) foretage metodisk analyse og vurdere design med henblik på form og funktion

3) analysere og vurdere designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive behov og brugersynspunkter

4) analysere og perspektivere design i forhold til symbolik, form, funktion og æstetik

5) beskrive karakteristiske træk i stilarter med relevans for industriel design

6) redegøre for grundlæggende faktorer, der har indflydelse på problemløsning og formgivning

7) redegøre for elementer og faser i designprocessen fra idé til færdigt produkt

8) sætte ændringer i stilarter i relation til teknologisk udvikling og samfundsforhold

9) redegøre for, vurdere og perspektivere for miljøkonsekvenser i det færdige designprodukt

10) perspektivere design i forhold til kulturelle, historiske og teknologiske betingelser.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen kombinerer fagets praktiske og teoretiske aspekter. I valget af emner udgør form og funktion et grundlæggende tema.

Undervisningen på niveau E omfatter primært industriel og grafisk design. Arbejdet med håndværksbaserede produkter og arkitektur indgår i mindre omfang. Designeksempler med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger skal indgå i undervisningen.

På niveau C lægges hovedvægten på industrielt produktdesign, mens arbejdet med by- og landskabsplanlægning indgår i mindre omfang. Emner og stilarter bearbejdes og perspektiveres ud fra en kulturel, historisk, teknologisk, miljø og samfundsmæssig synsvinkel.

a. Design analyse

Analyse formulering og refleksion af grundlæggende designspørgsmål, ideudvikling og praktisk og eksperimenterende opgaveløsning.

b. Designteori

Designbegrebet behandles ud fra forskellige definitioner og eksempler. Forskellige designopfattelser, teorier om design og analysemetoder inddrages.

c. Designprocesse

Konkrete eksempler på designprodukters vej fra ide til færdigt produkt.

d. Stilhistorie

Konkrete eksempler på stilarters og produkters udvikling fra industrialiseringen ca.1870 og frem til i dag.

e. Designhistorie, teknologi, miljø og samfund

Den industrielle produktkulturs historie fra ca. 1850 og til nutiden belyses med sigte på væsentlige perioder og træk. Samspillet mellem design, teknologi og samfundsmæssige faktorer som produktionsbetingelser, økonomi, markedsvilkår og miljøforhold.

Dokumentation

Gældende for alle fagets niveauer

Praktisk arbejde med skitse- og formgivning skal indgå, og mindst en opgave skal repræsentere en individuel løsning. Et udvalgt arbejde i form af skitse eller mock-up indgår i eksamen.

Afsluttende bedømmelse

Gældende for alle fagets niveauer

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på grundlag af en vurdering af elevens præstation.

Eksamen - gældende for alle fagets niveauer

Der afholdes mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

a. En opgave, som eleven får ved lodtrækning

Opgaven udarbejdes af eksaminator og baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter et eller flere designprodukter. På E niveau skal eleven beskrive, analysere og vurdere opgaven ud fra en teoretisk designanalyse og stilhistorie. På C niveau skal eleven yderligere vurdere og perspektivere opgaven ud fra designhistorie, teknologi, miljø og en samfundsmæssig synsvinkel.

b. Elevarbejde

Eksaminationen tager udgangspunkt i det udvalgte arbejde i form af skitse eller mock-up.

Eleven skal redegøre for de overvejelser, der ligger til grund for problemløsning og formgivning.

På E niveau bedømmes eleven i forhold til designprocessen, herunder baggrund for valg og fravalg. Sine ideer og overvejelser vedr. løsningsmuligheder, samt sin vurdering af produktet., På C niveau skal eleven yderligere vurdere og perspektivere i forhold til designhistorie, teknologi, miljø og samfund. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Såfremt faget har været inddraget i et afsluttende projekt på grundforløbet, skal den del af eksamen, der vedrører elevarbejde, tage udgangspunkt i projektet, jf. bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne.Bilag 5

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

ERGONOMI

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes forudsætninger for at kunne fungere hensigtsmæssigt under arbejde. Eleverne skal med henblik på at sikre optimal ergonomisk adfærd, kunne anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde

2) anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøver et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen

3) forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde

4) begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse.

Rammer for valg af indhold

Der arbejdes med emner, som retter elevens opmærksomhed mod at forebygge eller mindske nedslidninger som følge af belastninger og ensidigt gentaget arbejde.

Eleven skal bevidstgøres om de arbejdsfysiologiske og arbejdstekniske faktorer, der kan virke befordrende for helbredet og arbejdsevnen. Herunder skal emner som arbejde, motion og egenindsats medvirke til, at eleven kan bevare og forbedre helbredet hele livet.

Afsluttende bedømmelse

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.Bilag 6

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

ERHVERVSØKONOMI

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i erhvervsøkonomien og dens faktiske anvendelse således at de kan varetage arbejdsopgaver inden for økonomi og regnskab. Faget bidrager til elevernes erhvervsfaglige uddannelse med de erhvervsøkonomiske kompetencer, der indgår deri.

Nivauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,0 eller 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende de erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og anvende disse fagligt i uddannelsen

2) kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig form

3) redegøre for virksomhedens etablering

4) foretage daglige registreringer af vareomkostningstransaktioner i en handelsvirksomhed og servicevirksomhed

5) udarbejde et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed

6) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer

7) foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afslutninger.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser erhvervsøkonomiens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine erhvervsøkonomiske kompetencer.

1) Virksomhedens etablering.

2) Daglige registreringer.

3) Udarbejde et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed.

4) Anvende relevant informationsteknologi til løsning af opgaver.

5) Indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afslutninger.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau F

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Elevens bedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende de erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og anvende disse i sammenhæng med andre fag i uddannelsen

2) kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig og skriftlig form

3) redegøre for virksomhedens idégrundlag og mål

4) foretage grundlæggende registrering af kredithandel og afskrivninger

5) foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger

6) opstille et regnskab for handelsvirksomheder og servicevirksomheder

7) opstille et resultatbudget og likviditetsbudget på basis af ind- og udbetalingsmodellen

8) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og andre hjælpemidler.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser erhvervsøkonomiens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine erhvervsøkonomiske kompetencer.

1) Virksomhedens idegrundlag og mål.

2) Registrering af kredithandel og afskrivninger.

3) Indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger.

4) Opstille et regnskab for handelsvirksomheder og servicevirksomheder.

5) Opstille resultatbudget og likviditetsbudget.

6) Anvende relevant informationsteknologi til løsning af opgaver.

Dokumentation

Der udarbejdes løbende dokumentation for arbejdet med faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau E

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau E

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen. Eksamen i niveau E omfatter målene fra niveau F og E.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk orienterede skriftlige opgave og ca. 20 minutter inkl. votering til den efterfølgende eksamination.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveau E

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en centralt stillet caseopgave. jf. bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (bilag 7) og vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomhed udpeges og casehistorie udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i primo februar og casehistorien i primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7-8 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal i den elevstyrede opgave selv formulere en opgave eller et problem. På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 20 minutter pr. elev. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Såvel mundtlighed som skriftlighed indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Indtil 1. januar 2007 udarbejdes 5 af caseopgaverne af Undervisningsministeriet, herefter udarbejdes opgaverne lokalt af den eksamensafholdende skole.

Niveau D

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) redegøre for virksomhedens arbejdsdelingsprincipper

2) foretage grundlæggende registrering af løn

3) foretage beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver

4) opstille et regnskab for handelsvirksomheder, servicevirksomheder med noter

5) registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem

6) foretage analyse af miljøforhold ved brug af indekstal og miljøindikatorer.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser erhvervsøkonomiens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine erhvervsøkonomiske kompetencer.

1) Virksomhedens arbejdsdelingsprincipper.

2) Grundlæggende registrering af løn.

3) Foretage beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver.

4) Opstille et regnskab for handelsvirksomheder, servicevirksomheder med noter.

5) Anvende et relevant økonomistyringssystem.

6) Foretage analyse af miljøforhold.

Dokumentation

Der udarbejdes løbende dokumentation af arbejdet med faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau D

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau D

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen. Eksamen i niveau D omfatter målene fra niveau F, E og D.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk orienterede skriftlige opgave og ca. 20 minutter inkl. votering til den efterfølgende eksamination.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveau D

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en centralt stillet caseopgave. jf. bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (bilag 7) og vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomhed udpeges og casehistorie udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i primo februar og casehistorien i primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7-8 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal i den elevstyrede opgave selv formulere en opgave eller et problem. På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 20 minutter pr. elev. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Såvel mundtlighed som skriftlighed indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Indtil 1. januar 2007 udarbejdes 5 af caseopgaverne af Undervisningsministeriet, herefter udarbejdes opgaverne lokalt af den eksamensafholdende skole.

Niveau C

Undervisningen skal udbygge målene fra niveau D.

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) foretage grundlæggende registrering af vare- og omkostningstransaktioner i en produktionsvirksomhed

2) opstille et regnskab for en produktionsvirksomhed

3) redegøre for omkostningernes variabilitet

4) opstille priskalkulationer ud fra et bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta

5) redegøre for virksomhedens indtjeningsevne

6) foretage en prisoptimering under forudsætning af ledig kapacitet og omkostningsmæssig uafhængighed

7) registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem

8) redegøre for udvikling i og anvendelsen af virksomhedens personaleressourcer og disses effektivitet ved brug af indekstal og nøgletal.

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser erhvervsøkonomiens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine erhvervsøkonomiske kompetencer.

1) Grundlæggende registrering af i produktionsvirksomheder.

2) Opstille regnskab for en produktionsvirksomhed.

3) Omkostningers variabilitet.

4) Priskalkulationer i dansk og udenlandsk valuta.

5) Virksomhedens indtjeningsevne.

6) Prisoptimering i en virksomhed.

7) Anvende et relevant økonomistyringssystem.

8) Udvikling og anvendelse af personaleressourcer.

Dokumentation

Der udarbejdes løbende dokumentation for arbejdet med faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau C

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen. Eksamen i niveau C omfatter målene fra niveau F, E, D og C.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk orienterede skriftlige opgave og ca. 20 minutter inkl. votering til den efterfølgende eksamination.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveau C

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en centralt stillet caseopgave. jf. bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (bilag 7) og vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomhed udpeges og casehistorie udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i primo februar og casehistorien i primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7-8 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal i den elevstyrede opgave selv formulere en opgave eller et problem. På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 20 minutter pr. elev. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Såvel mundtlighed som skriftlighed indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Indtil 1. januar 2007 udarbejdes 5 af caseopgaverne af Undervisningsministeriet, herefter udarbejdes opgaverne lokalt af den eksamensafholdende skole.Bilag 7

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

FREMMEDSPROG

Formål

Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau F: 4,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F med en varighed på 2,0 uger er for elever med forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøve.

Niveau F med en varighed på 4,0 uger er for elever med ingen eller næsten ingen forudsætninger i faget.

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv

2) anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv

3) anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5) dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv

6) læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget

7) formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag

8) tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget

9) genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur

10) begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold

- Samfund og kultur

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

2) anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5) dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget

6) læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget

7) skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget

8) redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget

9) genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur

10) anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold

- Samfund og kultur

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

2) anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5) dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget

6) læse og dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster på fremmedsproget

7) skrive i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget

8) redegøre for og i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog tale om samt analysere, kommentere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget

9) genkende, redegøre for samt analysere og kommentere forskelle og ligheder egen og andres kultur

10) anvende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold

- Samfund og kultur

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

2) anvende et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog i erhvervsmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhæng.

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5) dokumentere forståelse af sammenhængende samt sprogligt og genremæssigt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget

6) læse og dokumentere forståelse af sammenhængende samt sprogligt og genremæssigt varierede tekster på fremmedsproget

7) skrive i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog, samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget

8) redegøre for og i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog, samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed, tale om samt analysere, kommentere, vurdere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget

9) genkende, redegøre for, samt analysere og kommentere og i erhvervsmæssige sammenhænge anvende viden om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur

10) anvende viden om sprogets opbygning og grammatik til modtagerrelevant formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogligt og genremæssigt varierede tekster. Tekstvalget omfatter således både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold

- Samfund og kultur

- Almene og personlige forhold

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet tager udgangspunkt i et eller flere af de i undervisningen behandlede emner eller tekster. Der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse, udvidelse eller perspektivering af det i undervisningen behandlede stof.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens arbejde med en vifte af forskellige genrer samt sprogets anvendelse i praksis. Undervisningen omfatter endvidere omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Afsluttende bedømmelse – gældende for alle niveauer

Der gives én afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for alle niveauer

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Såvel elevens skriftlighed som mundtlighed indgår i bedømmelsen i det omfang, det fremgår af kravene i den enkelte eksamensopgave.

Prøven tager sit udgangspunkt dels i en eller flere lokalt udarbejdede eksamensopgaver og følger de heri nærmere anførte regler og retningslinier for opgaveløsning, dels i elevens dokumentation i forbindelse med elevens individuelle emne. Elevens dokumentation i forbindelse med det individuelle emne skal ikke fremsendes til censor.

Skolen kan fastsætte en forberedelsestid. Prøven varer ca. 30 minutter.

Skolen kan fastsætte en eksamensform, der indebærer, at tildelingen af eksamensspørgsmål kan ske på anden måde end gennem lodtrækning. Endvidere kan skolen fastsætte en eksamensform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave kan indgå i flere end 3 eksamensspørgsmål.

Skolen fastsætter de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for alle niveauer

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en centralt stillet caseopgave. jf. bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (bilag 7) og vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomhed udpeges og casehistorie udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i primo februar og casehistorien i primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7-8 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal i den elevstyrede opgave præsentere sit individuelle projekt. På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen.. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Elevens fremlagte dokumentation omfatter bl.a. elevens eventuelle individuelle skriftlige og praktiske fremstillinger fra casearbejdsdagen, som indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Indtil 1. januar 2007 udarbejdes caseopgaverne af Undervisningsministeriet, herefter udarbejdes opgaverne lokalt af den eksamensafholdende skoleBilag 8

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

FYSIK

Formål

Formålet med faget er at give eleverne indsigt i fysiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med fysikfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige, teknologiske og tekniske område samt bidrage til elevens almendannelse.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fysiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med fysikfagligt indhold

2) foretage beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr

5) søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede informationskilder

6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige fysikfaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det fysikfaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for sit arbejde med fysik.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde

- afsluttende dokumentation af 2 fysikfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvælge og anvende fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder

2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde

3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse

4) forholde sig til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr

6) søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder

7) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation

8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om

- Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde

- Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde

- afsluttende dokumentation af 2 fysikfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvælge og anvende mere komplekse fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger og fænomener

2) med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde

3) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde

4) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf

5) kan forholde sig kritisk til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

6) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med anvendt udstyr

7) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder

8) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

9) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om

- Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde

- Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

- Væsentlige fysikfaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det fysikfaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleverne undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleverne en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med fysik. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde

- afsluttende dokumentation af 2 fysikfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F, E og D

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveauerne F, E og D

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fysikfaglige elementer fra projektet.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener

2) perspektivere fysikkens bidrag til forståelse af såvel naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling

3) beskrive og udføre kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser

4) anvende udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil

5) præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge

6) forholde sig kritisk til fysikfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger som de kommer til udtryk i medierne, herunder identificere de naturvidenskabelige elementer i fremstilling og argumentation

7) udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

8) dokumentere det fysikfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter

9) formidle og perspektivere den opnåede fysiske viden.

Rammer for valg af indhold

Fagets mål opfyldes gennem arbejde med kernestof og med supplerende stof. Kernestoffet giver det faglige indhold, som er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for, at eleven kan nå målene.

Kernestoffet og det supplerende stof udgør hver ca. 50% af den vejledende uddannelsestid.

Kernestoffet

Energi

1) beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning

2) eksempler på energiformer og en kvantitativ behandling af omsætningen mellem mindst to energiformer

3) elektrisk energi, herunder strøm, spænding, modstand og effekt.

Bølger

1) grundlæggende egenskaber, herunder bølgelængde, frekvens, udbredelse, brydning og refleksion.

Mekanik

1) grundlæggende principper omkring kraft, bevægelse og mekanisk arbejde.

Supplerende stof

Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og inddrager almenfaglige og erhvervsfaglige områder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde.

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Dokumentation for det fysikfaglige arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med faget. Gennem dokumentationen skal eleven lære at dokumentere, redegøre for, diskutere og analysere eksperimentelle data, samt opøve sin evne til at formidle fysikfaglig information korrekt og præcist.

Det skriftlige arbejde omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde samt rapporter udarbejdet på baggrund heraf

- afsluttende dokumentation i form af dokumentation af 2 fysikfaglige emner, som skal danne grundlag for eksamination. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve både bredt og dybt i stoffet.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i emnerne og faglig og metodisk korrekthed. Den afsluttende dokumentation, der udarbejdes individuelt, skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til prøve.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveau C

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den ene af de afsluttende dokumentationer. Der trækkes lod mellem dokumentationerne. Prøven inddrager eksperimentelt arbejde.

Der gives forberedelsestid i det omfang det måtte være nødvendig i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fysikfaglige elementer fra projektet.

Der afsættes ca. 25 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.Bilag 9

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

GRUNDKURSUS I FØRSTEHJÆLP OG ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE

Formål

Grundkursus i førstehjælp

Formålet med faget er, at eleverne

- er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over

- opnår bevis for grundkursus i førstehjælp.

Elementær brandbekæmpelse

Formålet med faget er, at eleverne

- ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse

- opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse.

Vejledende uddannelsestid

0,5 uge

Undervisningens mål

a. Førstehjælp (DFR’s retningslinier)

Undervisningens mål er, at eleven kan anvende

- førstehjælpens 4 hovedpunkter

- trinvis førstehjælp til en bevidstløs

- førstehjælpen til en sprøjtende blødning

- førstehjælpen til chok

har forståelse af

- håndgreb til nødflytning

- årsager til standset eller nedsat vejrtrækning

- årsager til chok

- psykisk førstehjælp

har kendskab til

- luftvejenes anatomi

- blodkredsløbets opbygning

- placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen

- ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller chok

er orienteret om

- pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed

- pludselig sygdom som årsag til chok

b. Elementær brandbekæmpelse (BSF’s retningslinier)

Undervisningens mål er, at eleven kan

- brandteori

- grundlæggende slukningsteori

- slukke en mindre brand

- alarmeringsprocedure

har forståelse for

- aktiv brandsikringsprincipper

- passiv brandsikringsprincipper

har kendskab til særlig brand- og eksplosionsrisici herunder

- brandfarlige væsker

- elbrande

- køkkenfag (brand i fedt og aftrækskanaler)

Rammer for valg af indhold

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinier i førstehjælp. Der undervises i overensstemmelse med Brand og sikringsteknisk Forums (BSF) retningslinier i elementær brandbekæmpelse.

Afsluttende bedømmelse

a. Førstehjælp

Efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinier

b. Elementær brandbekæmpelse

Efter Brand og sikringsteknisk Forums retningslinier.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives der en karakter bestået (BE) eller ikke bestået (IB).

Ved karakteren bestået skal der, på elevens forlangende, udstedes beviser på vegne af de organisationer, på hvis grundlag undervisningen er gennemført.

Særlige bemærkninger

Instruktørerne skal have gyldige instruktørbeviser til undervisning i henholdsvis førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.Bilag 9.1

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

GRUNDKURSUS I FØRSTEHJÆLP OG PSYKISK FØRSTEHJÆLP

Formål

Grundkursus i førstehjælp

Formålet med faget er, at eleverne

1) er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over.

2) opnår bevis for grundkursus i førstehjælp.

Psykisk førstehjælp

Formålet med faget er, at eleven bliver bevidst om normale og naturlige måder at reagere på i psykisk belastende situationer.

Vejledende uddannelsestid

0,5 uge

Undervisningens mål i Grundkursus Førstehjælp (DFR´s retningslinier)

a. Førstehjælp

Undervisningens mål er, at eleven kan anvende

- førstehjælpens 4 hovedpunkter

- trinvis førstehjælp til en bevidstløs

- førstehjælpen til en sprøjtende blødning

- førstehjælpen til chok

har forståelse af

- håndgreb til nødflytning

- årsager til standset eller nedsat vejrtrækning

- årsager til chok

- psykisk førstehjælp

har kendskab til

- luftvejenes anatomi

- blodkredsløbets opbygning

- placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen

- ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller chok

er orienteret om

- pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed

- pludselig sygdom som årsag til chok

Undervisningens mål i Psykisk Førstehjælp

b. Psykisk Førstehjælp

Eleven bliver bevidst om normale og naturlige måder at reagere på i psykisk belastende situationer

Rammer for valg af indhold

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinier i Grundkursus i Førstehjælp.

Der undervises i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens retningslinier i Psykisk Førstehjælp.

Afsluttende bedømmelse

a. Førstehjælp

Efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinier.

b. Psykisk førstehjælp

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en karakter bestået (BE) eller ikke bestået (IB).

Ved karakteren bestået udstedes bevis på vegne af de organisationer, på hvis grundlag undervisningen er gennemført.

Særlige bemærkninger

Instruktørerne skal have gyldige instruktørbeviser.Bilag 9.2

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

UDVIDET FØRSTEHJÆLP

Formål

Formålet med faget er, at eleverne

1) kan holde liv i / genoplive personer i de vigtige minutter efter, at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge tager over samt kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker og pludselig opstået sygdom samt kunne foretage behandling af mindre skader, der ikke kræver lægehjælp

2) opnår bevis for kursus i udvidet førstehjælp.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål (DFR’s retningslinier)

Undervisningens mål er, at eleven kan

- anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter

- yde trinvis førstehjælp til en bevidstløs

- forebygge chok

- yde førstehjælp til en sprøjtende blødning.

har forståelsen af

- førstehjælpen ved ulykker, der kan medføre bevidstløshed og/eller chok

- førstehjælpen ved pludselig sygdom, der kan medføre bevidstløshed og/eller chok

- førstehjælpen ved større ulykker med flere tilskadekomne

- behandling af småskader

- forebyggelse af ulykker i hjemmet /på arbejdspladsen

har kendskab til

- psykisk førstehjælp

- førstehjælpen ved skader, der kræver særlig omsorg

- førstehjælpen ved katastrofer

- åndedrætssystemet

- topografisk anatomi

- blodkredsløbet

- nervesystemet.

Rammer for valg af indhold

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds (DFR) bestemmelser i Udvidet Førstehjælp.

Afsluttende bedømmelse

Efter Dansk Førstehjælpsråds bestemmelser.

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives der en karakter bestået (BE) eller ikke bestået (IB). Ved karakteren bestået udstedes bevis godkendt af DFR.

Særlige bemærkninger

Instruktøren skal have gyldigt instruktørbevis og være uddannet i DFR-regi.Bilag 9.3

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

UDVIDET FØRSTEHJÆLP - SUPPLEMENTSKURSUS TIL GF-KURSUS

Formål

Formålet med faget er, som et supplement til det grundlæggende førstehjælpskursus, at eleverne

1) kan holde liv i / genoplive personer i de vigtige minutter efter, at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge tager over samt kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker og pludselig opstået sygdom og kan foretage behandling af mindre skader, der ikke kræver lægehjælp.

2) opnår bevis for kursus i udvidet førstehjælp.

Vejledende uddannelsestid

0,5 uge

Undervisningens mål (DFR’s retningslinier)

Undervisningens mål er, at eleverne har forståelsen af

- førstehjælpen ved ulykker, der kan medføre bevidstløshed og/eller chok

- førstehjælpen ved pludselig sygdom, der kan medføre bevidstløshed og/eller chok

- førstehjælpen ved større ulykker med flere tilskadekomne

- behandling af småskader

- forebyggelse af ulykker i hjemmet /på arbejdspladsen

har kendskab til

- psykisk førstehjælp

- førstehjælpen ved skader, der kræver særlig omsorg

- førstehjælpen ved katastrofer

- åndedrætssystemet

- topografisk anatomi

- blodkredsløbet

- nervesystemet.

Rammer for valg af indhold

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds (DFR) bestemmelser i udvidet førstehjælp.

Afsluttende bedømmelse

Udvidet Førstehjælp – supplementskursus til Grundkursus Førstehjælp efter Dansk Førtehjælpsråds bestemmelser.

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives der en karakter bestået (BE) eller ikke bestået (IB). Ved karakteren bestået udstedes bevis godkendt af DFR

Særlige bemærkninger

Instruktøren skal have gyldigt instruktørbevis og være uddannet i DFR-regi.

Eleverne skal have gennemgået Grundkursus i førstehjælp inden for de sidste 3 år.Bilag 10

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

HYGIEJNE

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes bevidsthed om hygiejne, således at de på baggrund af faglig indsigt er i stand til at sikre en høj hygiejnisk standard i det aktuelle arbejdsområde. Faget skal sikre at eleverne er i stand til aktivt at handle i forhold af hygiejnisk relevans.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) redegøre for de fysiske og psykiske behov, som kroppen har, og den personlige hygiejnes betydning for behovene

2) redegøre for de fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen og redegøre for egne og det omgivende samfunds handlemuligheder i forhold til dette

3) redegøre for og rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i det praktiske arbejde

4) redegøre for principperne for egenkontrol og fødevarekontrol samt udføre egenkontrol i en aktuel produktion

5) redegøre for relevant lovgivning om hygiejne.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Eleven skal rutinemæssigt i det praktiske arbejde kunne udvise en god hygiejne – personligt som produktionsmæssigt.

Eleven skal inden for uddannelser, hvor dette er et myndighedskrav, bestå den teoretiske prøve, der er gældende ved Fødevarestyrelsens certifikatprøve i almen fødevarehygiejne.Bilag 11

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

IDRÆT

Formål

Formålet med faget er, at eleverne bliver motiveret for at være i god fysisk form samt opnår teoretisk og praktisk helhedsforståelse for dette, til gavn for eleven til hverdag og i jobbet.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Undervisningens mål

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) dokumentere kendskab til samspillet mellem individet og jobbet, herunder følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet

2) udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre

3) dokumentere kendskab til, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader, herunder vælge hensigtsmæssige arbejdsteknikker

4) arbejde bevidst og målrettet på at styrke sin egen fysiske form.

Niveau D

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) gøre rede for forudsætningerne for og vurdere betydningen af at være i god fysisk form

2) gøre rede for samspillet mellem individet og jobbet, herunder vurdere følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet

3) selvstændigt udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre

4) gøre rede for hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader samt vise hensigtsmæssige arbejdsteknikker

5) gøre rede for hvordan idrætslige udfoldelser skal ske med respekt for mennesker, natur og miljø

6) handle selvstændigt og med sikkerhed på baggrund af viden om vigtigheden af at være i god fysisk form.

Rammer for valg af indhold – gældende for alle niveauer

Undervisningen omfatter både teori og praksis. Der indgår styrkelse af tekniske og taktiske færdigheder inden for opvarmning, grundtræning, holdidrætter og individuelle idrætter samt grundprincipper for gode arbejdsteknikker.

Dokumentation – gældende for alle niveauer

Eleven udarbejder begrundet dokumentation i form af en personlig handleplan for fortsat fysisk aktivitet. De opnåede kompetencer inddrages bredt heri. Dokumentationen indgår som en del af bedømmelsesgrundlaget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for alle niveauer

Der gives en samlet afsluttende standpunktskarakter, hvor både praktiske færdigheder og handleplan indgår.Bilag 12

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

INFORMATIONSTEKNOLOGI

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes forudsætninger for at arbejde med informationsteknologiske opgaver og problemstillinger, som er typiske for deres uddannelse og job. Faget skal overordnet bidrage til, at eleverne kan betjene en computer og til at udvikle elevernes forståelse og evne til refleksion i relation til it-relaterede problemstillinger. Hermed styrkes deres personlige og faglige forudsætninger for at agere i et informationsteknologisk og videnbaseret arbejdsmarked og samfund.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Uden for niveau: 1,0 uge

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2.0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Kompetencemål for informationsteknologi

Det faglige indhold i fagets niveauer bygger på følgende tre overordnede faglige kompetencer:

Betjeningskompetence:

Evnen til at udføre funktioner på computeren og i de forskellige softwaregenrer.

Forståelseskompetence:

Evnen til selvstændigt at vælge det rigtige værktøj afhængigt af opgaven samt til at forstå de arbejdsmetoder og processer, som it indgår i.

Refleksionskompetence:

Evnen til at vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer.

Niveau F og uden for niveau

Hvis faget gennemføres uden for niveau, skal undervisningen kun omfatte mål 1, 2, 3 og 6.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer

2) forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål

3) kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau

4) kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerplads

5) kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske

6) kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af praktisk og teoretisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde, således at elevens betjenings-, forståelses- og refleksionskompetence styrkes.

Den praktiske opgaveløsning ved computer skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation, uden for niveau

Eleven udarbejder dokumentation for 1 emne (forskellige former for fagrettet materiale). Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Den afleverede dokumentation indgår i bedømmelsen af eleven.

Dokumentation, niveau F

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning af kvalifikationer. Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat og indgår i bedømmelsen af eleven.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan anvende relevante it-værktøjer og -udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver

2) kan designe produkter til papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til dette

3) kan overføre viden opnået i et program til et andet

4) effektivt kan foretage elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer

5) kan forholde sig til relevant datalovgivning

6) kan redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser samt kan redegøre for den informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet

7) mundtligt og skriftligt kan dokumentere og formidle løsninger på brancherelaterede it-problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af praktisk og teoretisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der endvidere sikres bredde i emnerne, således at elevens kommunikative kompetence styrkes gennem betjening, forståelse og refleksion.

I undervisningen bør der fokuseres lige meget på betjenings-, forståelses-og refleksions- kompetencen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygningen af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den ene indgår i den mundtlige eksamen. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der kan eksamineres bredt i faget.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven:

1) kan demonstrere rationel betjening af it-værktøjer og -udstyr

2) kan overføre viden opnået i et program til et andet og selvstændigt kan sætte sig ind i anvendelsen af nye programmer

3) kan anvende computeren til at arbejde med simuleringer

4) kan redegøre for grundlæggende principper i den generelle opbygning og anvendelse af virksomhedens netværk

5) selvstændigt kan anvende og vurdere relevante tjenester på et informationsnetværk

6) selvstændigt kan anvende og designe et websted

7) kan redegøre for, hvilken betydning it har for virksomhedens arbejdsproces og produkt samt kan fremdrage og vurdere konsekvenser for individ, virksomhed og samfund

8) selvstændigt kan planlægge, dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger skriftligt og mundtligt.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af teoretisk og praktisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt.

Ved udvælgelsen af emner skal der endvidere sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde indenfor kommunikation og informationsbehandling, således at elevens betjenings-, forståelses- og refleksionskompetencer styrkes.

Udvælgelse og rationel betjening af it-værktøjer til selvstændig løsning af informationsteknologiske problemstillinger skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygningen af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den ene indgår i den mundtlige eksamen. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der kan eksamineres bredt i faget.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan demonstrere effektiv betjening af it-værktøjer og -udstyr

2) kan forholde sig til virksomhedens behov for dataopsamling, lagring, bearbejdning og formidling af data

3) selvstændigt kan udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger samt integration med andre programmer

4) kan medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser set i relation til afgrænsede problemstillinger

5) kan medvirke aktivt ved analyse og vurdering af virksomhedens behov for informationsteknologi

6) kan fremsætte løsningsforslag til opdatering af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi

7) selvstændigt kan dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold skal vælges inden for rammerne af den teknologi, der er fremherskende og relevant for det aktuelle uddannelsesområde, således at eleven bliver i stand til at medvirke ved valg af hardware- og softwaresystemer til løsning af brancherelevante opgaver.

Ved udvælgelsen af de teoretiske emner skal der sikres både bredde og dybde i det organisatoriske, administrative og tekniske stof set i et brancherelevant perspektiv.

Indholdet skal desuden vælges, således at eleven er bekendt med et relevant modelapparat inden for områderne organisations-/systemudvikling og proces-/projektstyring. Herunder skal eleven have kendskab til relevante modeller for it-strategi og -politik.

Gennem det praktiske arbejde skal eleven lære om databehandlingsprocessen, hvor der vælges branchenære metoder og teknologier til opsamling, lagring og distribution af data. Der bør specielt fokuseres på databehandling og integration af de opsamlede data.

Kommunikations- og formidlingskompetencen udvides på dette niveau til at omfatte større branchenære problemstillinger.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den ene indgår i den mundtlige eksamen. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der kan eksamineres bredt i faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for alle niveauer

Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Eksamen - gældende for alle niveauer

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Eksamen er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den seneste udarbejdede særskilte dokumentation. Eleven fremlægger sit emne og inddrager relevant it- og erhvervsfagligt udstyr i eksamen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i dele af elevens dokumentation fra dette projekt. Grundforløbsprojektet kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang - gældende for niveau E, D og C:

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en centralt stillet caseopgave. jf. Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (bilag 7) og Vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomhed udpeges og casehistorie udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i februar og casehistorien i april måned.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7-8 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Den senest udarbejdede godkendte dokumentation indgår som udgangspunkt for caseopgavens elevstyrede opgave. På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Elevens fremlagte dokumentation omfatter blandt andet elevens eventuelle individuelle skriftlige og praktiske fremstillinger fra casearbejdsdagen, som indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Indtil 1. januar 2007 udarbejdes caseopgaverne af Undervisningsministeriet, herefter udarbejdes opgaverne lokalt af den eksamensafholdende skole.Bilag 13

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION

Formål

Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,0 uge

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Niveau C: 1,0 uge

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet

2) kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør

3) kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer

4) opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold.

Rammer for valg af indhold

1) Virksomhedens etablering

2) Virksomhedens organisatoriske struktur

3) Erhvervsstruktur

4) Etablering af egen virksomhed

5) Innovationsredskaber- og processer

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) opnår kendskab til virksomhedens drift og organisation, herunder samarbejdsformer, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder

2) opnår viden om de opgaver og problemer, der knytter sig til industriel drift af en virksomhed, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder

3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at hver funktion fungerer hensigtsmæssigt.

Rammer for valg af indhold

- Organisationsstruktur

- Virksomhedens funktioner

- Erhvervsstruktur

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet

2) kan gøre rede for etableringsmuligheder, for virksomhedens organisatoriske opbygning, herunder samarbejdsformer, og for vilkår ved virksomhedens ophør

3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at funktionerne fungerer hensigtsmæssigt

4) kan udføre elementære administrative arbejdsrutiner i forbindelse med indkøb, lager, produktion, salg og regnskab og personaleforhold

5) opnår viden om de enkelte funktioner i en virksomhed og forståelse af samspillet imellem dem, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder

6) kan indgå i innovations- og udviklingsprocesser i en virksomhed.

Undervisningens indhold

- Virksomhedens etablering

- Virksomhedens organisatoriske struktur

- Virksomhedens funktioner

- Virksomhedens salgsfunktion

- Virksomhedens produktionsfunktion

- Virksomhedens regnskabsfunktion

- Budgetter

- Erhvervsstruktur

- Etablering af egen virksomhed

- Innovationsredskaber- og processer

Dokumentation

Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en plan for at start af egen virksomhed.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Eksamen – gældende for niveau D

Der afholdes mundtlig prøve.

Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen, eksempelvis artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende.

Den udarbejdede forretningsplan kan inddrages ved eksaminationen. Der gives 20 minutters forberedelsestid.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminationen er ca. 20 minutter pr. elev inkl. votering.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentation.

Såfremt faget indgår i et afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i projektet.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) får kendskab til relevante forhold på arbejdsmarkedet og relevante og organisationsforhold i virksomheden

2) får kendskab til arbejdspsykologiske mekanismer i virksomheden og servicebegrebet i forhold til kunder og samarbejdspartnere

3) får kendskab til tekniske og administrative arbejdsgange og lønsystemer

4) opnår indsigt i virksomhedens forhold, herunder omkostningslære og kan læse og beskrive indholdet i et perioderegnskab og et periodebudget

5) når indsigt i og i begrænset omfang kan anvende metodestyring, produktionsstyring og logistiske opgaver.

Rammer for valg af indhold

- Arbejdsmarkedsforhold

- Organisation

- Teknisk administration

- Arbejdspsykologi

- Virksomhedsøkonomi

- Styring af virksomheden

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Eksamen – gældende for niveau C

Der afholdes skriftlig prøve. Prøven varer 4 timer.

Skolen udarbejder et antal opgaver, som tilsammen skal prøve eleven bredt i fagets mål.Bilag 14

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2004

KEMI

Formål

Fagets formål er at give eleverne indsigt i kemiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med kemifaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for teknik og naturvidenskab samt bidrage til elevens almendannelse.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med kemifagligt indhold

2) foretage beregninger i sammenhæng med det kemifaglige arbejde

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr

5) søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede informationskilder

6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige kemifaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det kemifaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for arbejdet med kemi.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde

- afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvælge og anvende kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder

2) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse

3) forholde sig til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af kemikalier og udstyr

5) søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder

6) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning og dokumentation

7) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

- Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

- Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i arbejdet med kemi.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde

- afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvælge og anvende mere komplekse kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger og fænomener

2) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse og uddrage væsentlige konklusioner heraf

3) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde

4) kan forholde sig kritisk til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

5) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr

6) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder

7) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

8) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over

- Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

- Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

- Væsentlige kemifaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det kemifaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med kemi. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde

- afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F, E og D

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveauerne F, E og D

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde kemifaglige elementer fra projektet. Hvor eleven gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) benytte det kemiske fagsprog, herunder kemisk formelsprog

2) beskrive stoffers opbygning og kemiske reaktioner

3) udføre beregninger i forbindelse med det kemifaglige arbejde

4) planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr

5) arbejde med kemikalier på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter

6) identificere og forholde sig til kemiske problemstillinger fra erhvervslivets produktion

7) indhente og kritisk anvende kemisk information fra forskellige kilder

8) kan udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

9) dokumentere det kemifaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter og præsentere undersøgelsesresultater såvel skriftligt som mundtligt

10) formidle og perspektivere den opnåede kemiske viden.

Rammer for valg af indhold

Fagets mål opfyldes gennem arbejde med kernestof og med supplerende stof. Kernestoffet giver det faglige indhold, som er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for, at eleven kan nå målene.

Kernestoffet og det supplerende stof udgør hver ca. 50% af den vejledende uddannelsestid.

Kernestof:

Stoffers opbygning, herunder grundstoffernes periodesystem samt udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning og tilstandsformer.

Kemiske reaktioner , herunder simple redoxreaktioner, syre-base-reaktioner og pH-begrebet.

Mængdeberegninger i forbindelse med molar masse, stofmængde, volumen og stofmængdekoncentration.

Eksperimentelt arbejde , herunder separation, titrering, vejeanalyser, kemikalier og sikkerhed.

Supplerende stof

Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og inddrager almenfaglige og erhvervsfaglige områder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde.

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Dokumentation af det kemifaglige arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med faget. Gennem dokumentationen skal eleven lære at dokumentere, redegøre for, diskutere og analysere eksperimentelle data samt opøve sin evne til at formidle kemifaglig information korrekt og præcist.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation i form af journaler eller lignende over det kemifaglige arbejde samt rapporter udarbejdet på baggrund heraf

- afsluttende dokumentation i form af dokumentation af 2 kemifaglige emner, som skal danne grundlag for eksamination. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve både bredt og dybt i stoffet.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i emnerne og faglig og metodisk korrekthed. Den afsluttende dokumentation, der udarbejdes individuelt, skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til prøve.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveau C

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den ene af de afsluttende dokumentationer. Der trækkes lod mellem dokumentationerne. Prøven inddrager eksperimentelt arbejde.

Der gives forberedelsestid i det omfang, det måtte være nødvendigt i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde. Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet.

Der afsættes ca. 25 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.Bilag 15

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

LÆRING, KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår en øget kompetence til at lære, samarbejde og kommunikere og derved får større udbytte af uddannelsens skole- og praktikundervisning.

Faget skal give eleverne øget mulighed for mere selvstændigt og effektivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere deres arbejde individuelt og i forskellige samarbejdssituationer.

Endvidere skal faget styrke elevernes motivation for livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

3,0 uger

Undervisningens mål

1 uges vejledende uddannelsestid

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring

2) kan anvende selvevalueringsværktøjer

3) kan udvise medansvar for egen læreproces

4) kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer

5) kan forholde sig til sine arbejdsprocesser.

2 ugers vejledende uddannelsestid

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan dokumentere indsigt i læreprocesser og egne motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer

2) kan anvende evaluering og selvevaluering som redskab i sin lære- og udviklingsproces

3) kan udvise medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres læreprocesser

4) kender til og kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer

5) kan reflektere over og diskutere arbejdsprocesser.

3 ugers vejledende uddannelsestid

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan dokumentere indsigt i læreprocesser og bevidst anvende denne indsigt til at styrke egne og andres læreprocesser

2) kan anvende evaluering og selvevaluering som redskab i individuelle og kollektive lære- og udviklingsprocesser

3) kan udvise medansvar ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af egne og andres læreprocesser

4) kan beherske forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer, og kan vurdere disse

5) kritisk kan reflektere over og vurdere individuelle og kollektive arbejdsprocesser fra skole og praktik.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis, således at teorien er med til at udvikle praksis. I uddannelsens skole- og praktikforløb indgår den enkelte elev i mange forskellige processer, hvor det at lære, samarbejde og kommunikere er nødvendigt. Faget skal bringes i sammenhæng med disse processer.

Fagets indhold består af tre temaer, som alle indgår i undervisningen uanset fagets varighed. Temaernes konkrete indhold udvælges i forhold til fagets vejledende uddannelsestid.

Tema 1. Læreprocessen

I temaet arbejdes der med læreprocesser, hvor der fokuseres på f.eks.

- individuelle og kollektive læreprocesser og arbejdsformer

- det enkelte menneskes egen særlige måde at lære på

- evaluering af individuelle og kollektive læreprocesser

- den enkeltes ansvar for sin egen læreproces.

Tema 2: Samarbejde

I temaet arbejdes der med samarbejdsrelationer, hvor der fokuseres på f.eks.

- elevernes sociale kompetencer, herunder fælles ansvarlighed og fælles mål for en gruppe

- gruppekompetencer i forhold til roller, personlighedstype og gruppesammensætning

- konflikttyper og konflikthåndtering i forhold til vanskelige samarbejdsrelationer.

Tema 3: Kommunikation

I temaet arbejdes der med kommunikationssammenhænge, hvor der fokuseres på

- anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsformer til forskellige situationer

- kommunikationsanalyse, hvor der arbejdes med afsender-/modtagerforhold, envejs- og tovejskommunikation

- forskellige former for sprogbrug, herunder kropssprog

- dialog og argumentation i samarbejdet.

Afsluttende bedømmelse

Der evalueres løbende, og der lægges ved evalueringen vægt på elevens udviklingsproces. Faget kan bedømmes og gives selvstændig standpunktskarakter i forbindelse med en arbejdsproces, fx et projektarbejde i uddannelsen, jf. den enkelte uddannelsesbekendtgørelse.Bilag 16

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

MATEMATIK

Formål

Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng, at anvende matematikken i praksis og at kunne kommunikere herom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af en erhvervsuddannelse, bidrager det til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til at foretage beregninger indenfor det relevante erhvervsområde.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven opnår følgende kompetencer:

1) Symbol- og formalismekompetence
Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk

2) Tankegangs- og repræsentationskompetence
Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse

3) Modellerings- og problembehandlingskompetence
Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper

4) Kommunikationskompetence
Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder

5) Hjælpemiddelkompetence
Eleven kan anvende relevante hjælpemidler

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer.

Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et erhvervsfagligt emne samt mindst et af emnerne geometri, funktioner og statistik.

b. Tal- og symbolbehandling

- Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk

- Procentregning

- Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler

- Regning med elementære brøker inddrages i de faglige sammenhænge, de optræder i, og i det omfang, de skønnes nødvendige for de øvrige områder.

c. Erhvervsfagligt emne

Det valgte emne skal omhandle erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.

d. Geometri

- Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant)

- Pythagoras’ læresætning

- Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

e. Funktioner og grafer

- Koordinatsystemet

- Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed

- Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner og grafisk beskrivelse

- Løsning af ligninger af første grad.

f. Statistik

- Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser

- Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer

- Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt.

Dokumentation

Eleven udarbejder to temaopgaver med udgangspunkt i to af de praktiske problemstillinger, der er arbejdet med i undervisningen. Temaopgaven skal indeholde løsning af den praktiske problemstilling samt dokumentation derfor. De to temaopgaver skal tilsammen dække de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det erhvervsfaglige emne. Temaopgaven godkendes af læreren, når det vurderes, at den har kvalitet til at danne baggrund for den mundtlige eksamination.

Hvis skolen vælger at gennemføre skriftlig eksamen, erstattes den ene temaopgave af opgaver, der forbereder eleven på den skriftlige eksamen. I sådanne tilfælde, hvor eleven kun udarbejder én temaopgave, skal denne omhandle et erhvervsmæssigt anvendelsesområde.

Afsluttende bedømmelse - gældende for niveau F

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveau F

Eksamen består af en mundtlig eller en skriftlig prøve. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, afholdes mundtlig prøve. Hvor eksamen gennemføres i forløb, der ikke afsluttes med et projekt, beslutter skolen, om der afholdes mundtlig eller skriftlig prøve.

a. Mundtlig prøve

Ved mundtlig prøve fremsendes elevens temaopgaver samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, til censor forud for prøvens afholdelse.

Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Eksamen og votering varer ca. 25 minutter.

Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af temaopgaven, den praktiske problemstilling, temaopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. I eksaminer, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og eventuelt relevante uddrag af projektet.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

b. Skriftlig prøve

Ved skriftlig prøve fremsendes opgavesættet samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, til censor forud for prøvens afholdelse.

Prøven varer to timer. Skolen udarbejder opgavesættet, der skal prøve bredt i de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det erhvervsfaglige emne.

Sættet indeholder opgaver, der viser matematikkens anvendelse inden for det relevante erhvervsfaglige område. Mindst halvdelen af sættet skal bestå af sådanne anvendelsesorienterede opgaver.

Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven opnår følgende kompetencer.

1) Symbol- og formalismekompetence
Eleven kan arbejde med tal samt omforme og anvende enkle formel- og symboludtryk.

2) Tankegangs- og repræsentationskompetence
Eleven kan forstå og anvende grundlæggende matematiske begreber, tankegang og metoder samt forklare betydningen af forskellige repræsentationer af matematiske problemstillinger, herunder repræsentationer i erhvervsfaglige sammenhæng

3) Modellerings- og problembehandlingskompetence
Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af såvel enkle som sammenhængende erhvervsmæssige og almene opgavetyper

4) Kommunikationskompetence
Eleven kan forklare anvendte problemløsningsmetoder og gøre rede for den dertil anvendte matematik

5) Hjælpemiddelkompetence
Eleven kan anvende relevante hjælpemidler.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med erhvervsfagligt emne og mindst to af emnerne funktioner, geometri og statistik. Emnerne skal supplere indholdet på niveau F.

b. Erhvervsfagligt emne

Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.

c. Funktioner

- Funktionsbegrebet, herunder funktionsbegrebet som middel til at beskrive sammenhænge og forandringer

- Lineære funktioner og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger, herunder løsning af to ligninger med to ubekendte.

d. Geometri

- Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant)

- Enkle rumlige figurer (cylinder og prisme)

- Pythagoras’ læresætning

- Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

e. Statistik

- Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser

- Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer

- Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt

- Hyppigheds- og frekvensfunktioner.

Dokumentation

Eleven udarbejder to temaopgaver. Mindst en af de to temaopgaver skal omhandle praktiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Temaopgaven indeholder opstilling og løsning af de praktiske problemstillinger samt beskrivelse af den anvendte matematik. De to temaopgaver skal tilsammen dække to af de tre indholdsmæssige områder funktioner, geometri og statistik. Temaopgaven godkendes af læreren, når det vurderes, at den har kvalitet til at danne baggrund for den mundtlige eksamination.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau E

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveau E

Eksamen er mundtlig. Elevens temaopgaver samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor forud for prøvens afholdelse.

Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Eksamen og votering varer ca. 25 minutter.

Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af temaopgaven, den praktiske problemstilling, temaopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. I eksaminer, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gøre eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og eventuelle relevante uddrag af projektet.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven opnår følgende kompetencer:

1) Symbol- og formalismekompetence
Eleven kan selvstændigt arbejde med tal- symbol- og formeludtryk

2) Tankegangs- og repræsentationskompetence
Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger

3) Modellerings- og problembehandlingskompetence
Eleven kan arbejde med matematisk modellering, herunder opstilling og afgrænsning af anvendelsesorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsmæssig eller almen art samt fortolkning af det fremkomne resultat

4) Problembehandlingskompetence
Eleven kan indkredse, undersøge og løse et matematisk problemkompleks

5) Kommunikationskompetence
Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og dens anvendelse ved vekslende anvendelse af hverdagssproget og det matematiske symbolsprog

6) Hjælpemiddelkompetence
Eleven kan anvende relevante hjælpemidler herunder IT.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et projektforløb samt mindst et af emnerne geometri og funktioner og grafer:

b. Tal og symbolbehandling.

- Almindelige regneoperationer med tal og symboludtryk

- Brøkregning

- Procent, potens og rod

- Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.

c. Geometri

- Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant)

- Rumlige figurer

- Pythagoras’ læresætning

- Sinus, cosinus og tangens i retvinklede trekanter

- Sinus- og cosinusrelationerne.

d. Funktioner og grafer

- Koordinatsystemet

- Funktionsbegrebet

- Ligefrem og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger og uligheder, herunder løsning af to ligninger med to ubekendte

- Procentuel vækst.

Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med almene eller erhvervsfaglige problemstillinger.

Dokumentation

I forbindelse med et projektforløb udarbejder eleven en projektrapport, der omhandler en problemstilling med et alment eller erhvervsfagligt indhold. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet. Projektet tager udgangspunkt i et oplæg udarbejdet af læreren. Projektrapporten skal primært indeholde problemformulering, analyse og konklusion. Projektrapporten godkendes af læreren, når det vurderes, at den har omfang og kvalitet til at danne baggrund for en del af den mundtlige eksamination.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven opnår følgende kompetencer:

1) Symbol- og formalismekompetence
Eleven kan selvstændigt arbejde med tal og ukendte symbol- og formeludtryk.

2) Tankegangs- og repræsentationskompetence
Eleven kan forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof.

3) Modellerings- og problembehandlingskompetence
Eleven kan arbejde selvstændigt med matematisk modellering, herunder opstilling, afgrænsning, analyse samt løsning af anvendelsesorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsfaglig, almen eller samfundsfaglig art samt foretage vurdering af resultatets validitet.

4) Problembehandlingskompetence
Eleven kan selvstændigt formulere, analysere og løse et matematisk problemkompleks

5) Ræsonnementskompetence
Eleven kan gennemføre og forholde sig til egne og andres ræsonnement i forbindelse med udfoldelse af de øvrige kompetencer.

6) Kommunikationskompetence
Eleven kan foretage skriftlig dokumentation samt udtrykke sig mundtlig om forhold af matematiske karakter ved vekslende anvendelse af et præcist matematiske symbolsprog og hverdagssproget.

7) Hjælpemiddelkompetence
Eleven kan anvende relevante hjælpemidler herunder IT.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med emnet tal og talbehandling samt mindst tre af områderne funktioner, geometri, trigonometri, rentes- og annuitetsregning og statistik og sandsynlighedsregning.

b. Tal og talbehandling

- Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki

- Regning med potenser og rødder

- Brug af lommeregner og informationsteknologiske hjælpemidler.

c. Funktioner

- Koordinatsystemet, herunder enkeltlogaritmisk koordinatsystem

- Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle vækstfunktioner og logaritmefunktionen med grundtallet 10 samt tilhørende grafiske afbildninger

- Løsning af ligninger og simple uligheder.

d. Geometri

– Plangeometriske figurer (cirkel, firkant og trekant) samt punkt, linier og vinkler

– Rumlige figurer, herunder rumfang og overfladeareal.

e. Trigonometri

- Enhedscirkelen og radianbegrebet

- Sinus, cosinus og deres respektive grafer

- Trigonometriske grundligninger

- Trigonometriske formler for retvinklede trekanter samt sinus- og cosinusrelationerne.

f. Rentes- og annuitetsregning

- Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod, antal terminer og gennemsnitlig procent

- Annuitetsregning, herunder opsparings- og gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, rentefod og antal ydelser

- Amortisationsplan.

g. Statistik og sandsynlighedsregning

- Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer

- Sandsynlighedsfelt og stokastisk eksperiment

- Diskret stokastisk variabel, sandsynlighedsfunktion, middelværdi, varians og standardafvigelse

- Binomialfordeling

- Normalfordeling, herunder normalfordelingspapir. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sumfunktioner

- Middeltal og fraktiler.

Dokumentation

Eleven arbejder ud fra et skriftligt oplæg med en problemformulering, der har et matematisk indhold af almen, erhvervsfaglig eller samfundsfaglig karakter. Eleven udarbejder en projektrapport om det valgte emne på grundlag af egne studier og undervisningen. Rapporteringen skal styrke elevens evne til at formulere et matematisk problem, analysere problemet, opstille løsningsmodeller, løse problemet samt dokumentere og vurdere løsningen. Rapporten er en del af grundlaget for den mundtlige prøve. Projektrapporten godkendes af læreren, når det vurderes, at den har omfang og kvalitet til at danne baggrund for en del af den mundtlige eksamination. Ved godkendelsen af rapporten skal der lægges vægt på det matematiske indhold og niveau, og at rapporten generelt bidrager til at opfylde fagets mål. Desuden indgår elevens evne til at formulere sig med vekslende brug af det matematikfaglige sprog og hverdagssproget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne D og C

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveauerne D og C

Eksamen er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Eksamensspørgsmål, elevens projektrapport samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor forud for prøvens afholdelse. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet.

Under eksaminationen på eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag samt notater udarbejdet under forberedelsen samt eventuelle relevante uddrag fra projektet.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

- Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten.

- Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen.

- I eksaminer, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger fortaget i projektet.

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.Bilag 17

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

MATERIALEFORSTÅELSE

Formål

Formålet med faget er, at valg, anvendelse, bearbejdning og bortskaffelse af materialer sker kvalificeret ud fra såvel tekniske, økonomiske som miljø- og arbejdsmiljømæssige overvejelser. Faget skal bidrage til, at eleverne tilegner sig viden om relevante materialers oprindelse, opbygning, struktur, egenskaber og anvendelsesmuligheder. Desuden skal eleverne opnå forudsætninger for at indgå i de processer, der knytter sig til materialernes anvendelse.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2) og 3).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3), 4) og 5).

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer

2) anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge

3) søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier

4) foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer

5) redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter teoretisk gennemgang af grundlæggende elementer og principper samt praktiske opgaver, hvor eleverne anvender det indlærte i forbindelse med undervisningens service- og produktionsopgaver. Undervisningen omfatter områderne

1) råmaterialer og grundstoffer

2) materialers fysiske og kemiske egenskaber.

Den teoretiske del af materialeteknologien behandles på et niveau, der sigter mod, at eleverne kan vælge, bearbejde og anvende relevante materialer inden for branchen. Der tages udgangspunkt i erhvervsfaglige emner eller problemstillinger, hvori der indgår forskellige materialer eller stoffer.

I de praktiske opgaver tages udgangspunkt i råmaterialer, der er kendte eller relevante inden for branchen. De grundlæggende elementer og principper i materialeteknologien, herunder materialernes fysiske og kemiske egenskaber, belyses med eksempler fra kendte service- og produktionsopgaver.

Undervisningen gennemføres, så eleverne ud fra givne regler og specifikationer for en vare-, produkt- og serviceydelse kan vurdere og prioritere et materiales egnethed ud fra følgende kriterier: kvalitet, størst muligt hensyn til miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, bearbejdningsmuligheder og økonomiske faktorer.

Afsluttende bedømmelse

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.Bilag 18

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

MILJØ

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes indsigt i miljømæssige problemstillinger. Faget skal give eleverne forudsætning for at forstå de miljømæssige begreber, der bliver brugt i erhvervet og i samfundet. Formålet er endvidere, at eleverne kan deltage i miljødebatten både i erhvervet og i det omgivende samfund samt have forståelse for erhvervets og husholdningens påvirkning af det indre og det ydre miljø.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

3,0 uger

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3) og 4).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3), 4), 5), 6) og 7).

Ved vejledende uddannelsestid på 3,0 uger omfatter undervisningen alle mål.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan forstå den betydning, de miljømæssige tankegange, begreber og metoder har for erhverv og dagligdag

2) har indsigt i samspillet mellem samfund og miljø

3) kan redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen

4) kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra IT-baserede

5) kender de komplicerede sammenhænge mellem råvarer, energiforbrug og miljø, der har betydning for ressourceudnyttelsen

6) kan bidrage til bestræbelserne på at mindske produktionens og husholdningernes skadelige påvirkning af det ydre miljø

7) kan forstå og vurdere, hvordan produktionen kan ændre naturgrundlaget set i et historisk og økonomisk perspektiv og danner baggrund for den globale arbejdsdeling, der eksisterer i dag

8) kan bruge gældende miljølovgivning i forhold til konkrete eksempler

9) kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m.

Rammer for valg af indhold

Generelt

I undervisningen tages der så vidt muligt udgangspunkt i erhvervsfaglige eller miljømæssige problemstillinger i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed for at analysere og vurdere produktionen i forhold til naturens stof- og energikredsløb, herunder ressourceudnyttelse i form af råvarevalg og energiforbrug og evt. forurening.

En uge

I det korte forløb undervises i det daglige miljøarbejde, herunder sortering af affald, energibesparelse og ressourceoptimering, dog med vægt på skolens eller praktikstedets miljøarbejde. Der arbejdes med en forståelse af aktuelle miljøproblematikker.

To uger

I det mellemste forløb arbejdes der yderligere med systematiske metoder i forbindelse med miljøstyringsarbejdet og opbygning af miljøstyringssystemer. Problematikken omkring miljømærkninger inddrages.

Tre uger

I det lange forløb arbejdes der yderligere med indføring af brancherelateret miljøstyring. Derudover inddrages valgfrie temaer, fx naturforståelse, miljørigtig markedsføringsprofil, interessentanalyser af samfundsmæssige miljøforhold, humanøkologi, naturæstetik, kløften mellem natur og kultur, miljø jobs og grønne jobs.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.Bilag 19

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

NATURFAG

Formål

Faget skal give eleverne indsigt i det fysiske og kemiske grundlag for teknik og teknologi samt give forudsætninger for at arbejde med naturfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse for naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for teknik og naturvidenskab samt bidrage til elevens almendannelse.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier

5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder

6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi og matematik. De matematiske elementer indgår som en integreret del af fysik- og kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige fysik- og kemifaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i både det fysikfaglige og det kemifaglige stof, og der arbejdes med såvel fysikfaglige som kemifaglige områder.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysik- eller kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for arbejdet med naturfag.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det naturfaglige arbejde

- afsluttende dokumentation af 2 naturfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget, og både fysik- og kemifaglige elementer skal være repræsenteret. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvælge og anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare centrale naturfaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder

2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde

3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse

4) forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier

6) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder

7) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation

8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi og matematik. De matematiske elementer indgår som en integreret del af fysik- og kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

- Væsentlige fysik- og kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

- Væsentlige fysik- og kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i både det fysikfaglige og det kemifaglige stof, og der arbejdes med såvel fysikfaglige som kemifaglige områder.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysik- eller kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i arbejdet med naturfag.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det naturfaglige arbejde

- afsluttende dokumentation af 2 naturfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget, og både fysik- og kemifaglige elementer skal være repræsenteret. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvælge og anvende mere komplekse fysiske, kemiske og matematiske begreber og modeller til at forklare naturfaglige problemstillinger og fænomener

2) med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde

3) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf

4) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde

5) kan forholde sig kritisk til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

6) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier

7) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder

8) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

9) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi og matematik. De matematiske elementer indgår så vidt muligt som en integreret del af fysik- og kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

- Væsentlige fysik- og kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

- Væsentlige fysik- og kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

- Væsentlige, fysik- og kemifaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i både det fysikfaglige og det kemifaglige stof, og der arbejdes med såvel fysikfaglige som kemifaglige områder.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysik- eller kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med naturfag. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det naturfaglige arbejde

- afsluttende dokumentation af 2 naturfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget, og både fysik- og kemifaglige elementer skal være repræsenteret. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F, E og D

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveauerne F, E og D

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde naturfaglige elementer fra projektet.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fysiske, kemiske og matematiske modeller og på udvalgte områder selv opstille og vurdere sådanne modeller

2) anvende matematik som et redskab til at danne modeller, der kan beskrive naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger

3) forstå samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig og undersøgende adfærd i forbindelse hermed

4) planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr

5) omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter

6) kan forholde sig kritisk til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation

7) kan udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

8) dokumentere det naturfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter

9) formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden.

Rammer for valg af indhold

Fagets mål opfyldes gennem arbejde med kernestof og med supplerende stof. Kernestoffet giver det faglige indhold, som er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for, at eleven kan nå målene.

Kernestoffet og det supplerende stof udgør hver ca. 50% af den vejledende uddannelsestid. Der tilstræbes en ligelig fordeling af det fysik- og kemifaglige stof. Matematik indgår primært som redskab i det fysik- og kemifaglige arbejde.

Kernestoffet

Stoffers opbygning, herunder udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning og tilstandsformer.

Kemiske reaktioner , herunder simple redoxreaktioner, syre-base-reaktioner og pH-begrebet.

Energi, herunder beskrivelse af energi og energiomsætning samt eksempler på energiformer.

Bølger, herunder grundlæggende egenskaber som bølgelængde og frekvens.

Sandsynlighed og statistik, herunder statistisk behandling af observationssæt, statistiske deskriptorer og grafiske metoder.

Funktioner og vækstmodeller, herunder funktionssammenhænge mellem to variable, lineær og eksponentiel vækst.

Supplerende stof

Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og inddrager almenfaglige og erhvervsfaglige områder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde.

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Dokumentation for det naturfaglige arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med faget. Gennem dokumentationen skal eleven lære at dokumentere, redegøre for, diskutere og analysere eksperimentelle data, samt opøve sin evne til at formidle naturfaglig information korrekt og præcist.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det naturfaglige arbejde samt rapporter udarbejdet på baggrund heraf

- afsluttende dokumentation i form af dokumentation af 2 naturfaglige emner som skal danne grundlag for eksamination. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve både bredt og dybt i stoffet. Den afsluttende dokumentation skal indeholde både en kemifaglig og en fysikfaglig del med tilhørende beregninger.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i emnerne og faglig og metodisk korrekthed. Den afsluttende dokumentation, der udarbejdes individuelt, skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til prøve.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveau C

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den ene af de afsluttende dokumentationer. Der trækkes lod mellem dokumentationerne. Prøven inddrager eksperimentelt arbejde. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde naturfaglige elementer fra projektet.

Der gives forberedelsestid i det omfang, det måtte være nødvendig i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde. Der afsættes ca. 25 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.Bilag 20

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

PRODUKTUDVIKLING, PRODUKTION OG SERVICE

Formål

Formålet med faget er, at eleverne forstår og kan anvende elementer fra modulerne:

1) Produktudvikling og produktion.

2) Kvalitet og service.

3) Logistik.

Fælles for undervisningen i de tre moduler, er at den skal kombinere fagets praktiske og teoretiske aspekter, i elevens valgte erhvervsfaglige uddannelse. Arbejdet med kobling af praktisk afprøvning og udvikling med relevant teori, skal give eleven en forståelse af nødvendigheden af faglig og metodisk korrekthed.

Vejledende uddannelsestid

Et modul: 1,0 uge

To moduler: 2,0 uger

Tre moduler: 3,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål i modul 1: produktudvikling og produktion er, at eleven kan

1) anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser inden for den relevante branche

2) redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling

3) anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkter

4) planlægge og udføre fremstillingen af et eller flere produkter selvstændigt.

Undervisningens mål i modul 2: kvalitet og service er, at eleven kan

1) planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultatet under hensyn til gældende standarder og normer

2) anvende viden om personlig kundekontakt i forskellige typer af virksomheder under hensyn til det ydre og indre miljø

3) søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold.

Undervisningens mål i modul 3: logistik er, at eleven kan

1) forstå og forklare økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er ved fremstilling af en vare, fra råvare til et færdigt produkt

2) arbejde med praktiske eksempler, der giver mulighed for at redegøre for planlægningsmæssige, økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper

3) redegøre for den industrielle teknologiske udvikling, ved arbejdsopgaver inden for uddannelsens område.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen i faget omfatter teoretisk gennemgang af grundlæggende elementer og principper samt praktiske opgaver, hvor eleverne anvender det indlærte i forbindelse med elevens valgte uddannelse/branche service- og produktionsopgaver.

Indholdet af de tre moduler skal dække følgende områder:

1) Produktudvikling fra strategi til produkt

2) Kvalitet: selvevaluering af plan, proces og arbejdsresultat

3) Service: personlig kundekontakt.

4) Logistik – Målstyring og leverance

Der lægges vægt på emner med relevans for elevens uddannelse og branche

Dokumentation - gælder for alle niveauer

Eleven udarbejder løbende dokumentation af sit arbejde med faget.

Der udarbejdes for hvert modul dokumentation for det behandlede emne.

Mindst et arbejde, for hvert modul, skal repræsentere en individuel opgaveløsning, hvor eleven dokumenterer sin studiekompetence og anvendelseskompetence ved faglig og metodisk korrekthed i forhold til faget mål.

Afsluttende bedømmelse - gælder for alle niveauer

Ved undervisningens afslutning bedømmes faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til modulets mål, og karakteren gives på grundlag af elevens præstation. Der gives særskilt standpunktskarakter for hvert modul.Bilag 21

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

PSYKOLOGI

Formål

Formålet med faget er, at eleverne får kendskab til udvalgte områder af psykologien, så de bedre kan forstå og forholde sig til psykologiske problemstillinger på individuelt og socialt plan med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

Ved vejledende uddannelsestid på 1 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2) og 3).

Ved vejledende uddannelsestid på 2 uger omfatter undervisningen alle mål.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) redegøre for basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i

2) beskrive og perspektivere elementære psykologiske problemstillinger med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession

3) afdække kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans

4) analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler

5) beskrive og redegøre for kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter følgende temaer:

a. Individets udvikling

Individets udvikling fra barndom til ungdom med vægt på problemstillinger, der belyser individets identitets- og karakterdannelse. Herunder kognitive og emotionelle processer samt sociale og kulturelle faktorer.

Psykologiske relationer i familien, arbejdslivet og fritiden.

Menneskets sociale adfærd og udvikling set fra en socialpsykologisk vinkel.

Undervisningen omfatter problemstillinger, der inddrager elevernes erfaringer, og som berører deres dagligdag i relation til f.eks. familie, uddannelse, arbejde og fritid.

b. Sprog, krop og kommunikation

Der arbejdes med emner og praktiske øvelser, der belyser kommunikationens, samarbejdets og det sociale samspils rolle og betydning. Herunder inddrages relevante arbejdspsykologiske problematikker såsom mobning på arbejdspladsen eller stress.

Undervisningen skal inddrage psykologiske problemstillinger eller synsvinkler, der vedrører elevernes erfaringsverden, herunder emner med relevans for den uddannelse, de har valgt. Psykologiske emner og synsvinkler vedrørende kunde- eller klientpleje inddrages og behandles som selvstændigt tema.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.Bilag 22

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

SALG OG SERVICE

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i markedsføringsmæssige sammenhænge således, at eleverne kan varetage arbejdsopgaver inden for salg, handel og markedsføring. Faget bidrager til elevernes erhvervsfaglige uddannelse med de markedsføringsmæssige kompetencer, der indgår deri.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,0 uge

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Niveau C: 1,0 uge

Niveau F

Undervisningens mål:

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng med andre fag i uddannelsen

2) kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form

3) kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler

4) kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer

5) kan redegøre for forbrugerforhold

6) kan redegøre for personligt salg og kundebetjening

7) opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i købeloven, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Mundtlig kommunikation omkring virksomhedens markedsføringsmæssige sammenhænge.

Anvende relevant informationsteknologi til løsning af opgaver.

Markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer.

Forbrugerforhold.

Personligt salg og kundebetjening.

Kendskab til bestemmelser i købeloven.

Niveau E

Faget skal udbygge målene for niveau F.

Undervisningens mål:

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig og skriftlig form

2) redegøre for virksomhedens nær- og fjernmiljø

3) redegøre for udviklingen i salgs- og servicesektoren

4) redegøre for virksomhedens idégrundlag, idé, mål og har kendskab til virksomhedens politikker

5) redegøre for segmentering af markedet og valg af målgrupper

6) redegøre for konkurrenceforhold.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Virksomhedens nær- og fjernmiljø.

Udviklingen i salgs- og servicesektoren.

Virksomhedens ide, mål og politikker.

Segmentering og valg og målgrupper.

Konkurrenceforhold.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F og E

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau D

Faget skal udbygge målene fra niveau E.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan redegøre for en markedsanalyse, hvor både primære og sekundære data anvendes

2) kan redegøre for markedsføring af både fysiske produkter og serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge virksomhedens parameterindsats mod denne målgruppe

3) opnår grundlæggende kendskab til elektronisk handel

4) kan redegøre for bestemmelser i markedsføringsloven, dørsalgsloven, aftaleloven og købelovens afsnit om e-handel

5) opnår grundlæggende kendskab til svind og tab.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Markedsanalyse med primære og sekundære data.

Markedsføring af fysiske produkter og serviceydelser.

Kendskab til elektronisk handel.

Bestemmelser i markedsføringsloven, dørsalgsloven, aftaleloven og købelovens afsnit om e-handel.

Kendskab til svind og tab.

Projekt

Undervisningen omfatter udarbejdelse af et beskrivende projekt eller lignende, der indeholder centrale problemstillinger fra faget. Projektet dokumenteres i en rapport, hvis omfang skal være maksimalt 15 A4 sider, alt inkl. Eleven kan vælge andre dokumenteringsformer, fx synopsis, rollespil el.lign. Uanset valg af dokumenteringsform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. Dette dokument skal danne grundlag for eksamen. I projektet eller lignende skal eleven arbejde selvstændigt med markedsføringsmæssige problemstillinger.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau D

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau D

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven. Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen indeholde fagets elementer fra projektet.

Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Eksaminationstiden er ca. 25 min. pr. elev inkl. votering.

Niveau C

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår grundlæggende kendskab til producentmarkedet

2) opnår indsigt i begrebet branding

3) kan anvende markedsanalyse i praktiske og teoretiske sammenhænge

4) kan anvende viden om målgrupper og segmentering

5) kan anvende markedsføring i brancherelevante sammenhænge.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Grundlæggende kendskab til producentmarkedet.

Indsigt i begrebet branding.

Anvende markedsanalyse.

Anvende segmentering og målgrupper.

Markedsføring i brancherelevante sammenhænge.

Projekt

Undervisningen omfatter udarbejdelse af et analyserende projekt eller lignende, hvor de gennemgåede modeller anvendes på en konkret problemstilling. Rapportens omfang skal være maksimalt 20 A4 sider, alt inkl. Eleven kan vælge andre dokumenteringsformer, fx synopsis, rollespil el.lign. Uanset valg af projektform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. I projektet eller lignende skal eleven arbejde selvstændigt med markedsføringsmæssige problemstillinger.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau C

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev under medvirken af en censor med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven. Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet.

Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Eksaminationstiden er ca. 25 min. pr. elev inkl. votering.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveauerne D og C

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en centralt stillet caseopgave. jf. bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (bilag 7) og vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomhed udpeges og casehistorie udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i primo februar og casehistorien i primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7-8 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal i den elevstyrede opgave selv formulere en opgave eller et problem.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 25 minutter pr. elev inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Eleven fremlagte dokumentation omfatter blandt andet elevens eventuelle individuelle skriftlige og praktiske fremstillinger fra casearbejdsdagen, som indgår i bedømmelsen og vægte i forhold til kravene i den enkelte caseopgave.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Indtil 1. januar 2007 udarbejdes caseopgaverne af Undervisningsministeriet, herefter udarbejdes opgaverne lokalt af den eksamensafholdende skole.Bilag 23

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

SAMFUNDSFAG

Formål

Formålet med faget er at, eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,5 uger

Niveau E: 1,5 uger

Niveau D: 1,5 uger

Niveau C: 1,5 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling

2) får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter

3) får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning

4) får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system

5) får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt og nationalt

6) kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Rammer for valg af indhold

I samfundsfagsundervisningen på dette niveau er det overordnede mål at perspektivere over sociale, kulturelle, økonomiske og politiske beslutninger, der påvirker den aktuelle samfundsudvikling, herunder den teknologiske udvikling og de miljømæssige aspekter.

Politik:

Demokratibegrebet udfoldes og undervisningen skal indeholde emner om tredelingen af magten og grundloven, statsmagtens struktur og rolle, beslutningsprocesserne i det politiske system. Undervisningen skal tage sigte på, at eleverne får kendskab til rollefordelingen mellem stat, amt og kommune, samt mediernes politiske funktion. Derudover skal undervisningen indeholde emner som sociale lag, økonomiske resurser og værdiorientering.

Politik fylder ca.3/6 af den samlede undervisningstid på F-niveauet.

Økonomi:

Eleverne skal beskæftige sig med det simple økonomiskkredsløb. Derudover bør undervisningen indeholde emner, der belyser forholdet mellem statens indtægter og udgifter.

Økonomi fylder ca.1/6 af den samlede undervisningstid på F-niveauet.

Arbejdsmarkedsforhold:

Undervisningen skal indeholde emner om de forskellige organisationer på arbejdsmarkedet, herunder hovedorganisationer, strukturen i fagforbund og arbejdsgiverforeninger. Undervisningen skal tage sigte på, at eleverne opnår viden om overenskomstsystemet og de grundlæggende interessekonflikter imellem arbejdsmarkedets parter, samt til det fagretlige system og herunder forligsmandsinstitutionen. Arbejdsmarkedsforhold fylder ca.2/6 af den samlede undervisningstid på F-niveauet.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal kunne inddrage elementer fra mindst et af hovedområderne i faget.

Niveau E

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven

1) får kendskab til hovedlinier i national og international økonomi og politik herunder internationale relationer og konfliktløsning

2) får kendskab til den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU- samarbejdet

3) får kendskab til grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv

4) får kendskab til internationaliseringens betydning for danske virksomheder, herunder samarbejde inden for teknologi og teknik

5) får kendskab til den internationale arbejdsdeling og betydningen heraf for det danske arbejdsmarked

6) kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal indeholde elementer, der kan relateres til både nationale og internationale problemstillinger. Derudover skal undervisningen belyse organisationer og bevægelsers muligheder for og interesse i at påvirke den politiske beslutningsproces.

Politik:

Undervisningen behandler grundlæggende politiske interesser og interessemodsætninger i dansk og internationalt perspektiv. Eleverne arbejder med internationaliseringens betydning for dansk politik og økonomi. Interesseorganisationer og græsrodsbevægelser tages op som emne i forbindelse med emnet om politiske interesser og interessemodsætninger.

Politik fylder ca.3/6 af den samlede undervisningstid på E-niveauet.

Økonomi:

Undervisningen behandler grundlæggende udbud og efterspørgsel, naturressourcer, produktionsfaktorer, teknologi og det udvidede økonomiske kredsløb. Eleverne får et grundlæggende indblik i internationale samhandelsforhold og markeder. Danmarks BNP og betalingsbalance er emner på dette niveau.

Økonomi fylder ca.2/6 af den samlede undervisningstid på E-niveauet.

Arbejdsmarkedsforhold:

Undervisningen behandler det danske arbejdsmarkeds konkurrence på det internationale marked. Arbejdskraftens fri bevægelighed og outsourcing er emner på niveauet. Arbejdsmarkedsforhold fylder ca.1/6 af den samlede undervisningstid af E-niveauet.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal kunne inddrage elementer fra mindst 2 af hovedområderne i faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F og E

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan gøre rede for centrale samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling,

2) kan gøre rede for centrale politiske forhold i det danske folkestyre, herunder partierne, vælgerne og interesseorganisationerne

3) kan gøre rede arbejdsmarkedets opbygning, herunder kan gøre rede for virksomhedernes og medarbejdernes organisatoriske forhold

4) kan afdække og belyse samfundsforhold, og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder formulere og angive løsninger på samfundsmæssige problemer

5) kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Rammer for valg af indhold

Samfundsfagsundervisningen på dette niveau har det overordnede mål at give eleverne en systematisk, overvejende teoretisk tilgang til stofområdet. Eleven skal udvikle kompetencer til at indsamle, bearbejde og vurdere informationer, som kan anvendes til belysning af samfundsforhold. Eleverne skal udvikle en selvstændighed der fremmer evnen til at formulere løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.

Politik:

Undervisningen skal indeholde emner der belyser de enkelte politiskspatiers standpunkter samt ideologiske udgangspunkter. Derudover skal undervisningen indeholde elementer der påviser interninteresseorganisationernes indflydelse på den førte politik.

Politik fylder ca.2/6 af den samlede undervisningstid på D-niveauet.

Økonomi:

Undervisningen skal indeholde emner, der belyser målekonflikter, prismekanismer, konkurrenceevne samt balanceproblematikker. Derudover skal undervisningen indeholde elementer, der giver eleven en viden om generelle samfundsøkonomiske teorier.

Økonomi fylder ca.3/6 af den samlede undervisningstid på D-niveauet.

Arbejdsmarkedsforhold:

Undervisningen skal indeholde emner, der belyser ansættelsesforhold og forskellige aflønningsformer. Arbejdsmarkedsforhold fylder ca.1/6 af den samlede undervisningstid på D-niveauet.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal kunne inddrage elementer fra alle 3 hovedområderne i faget. Elever der går til case eksamen, skal ikke udarbejde en dokumentation.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau D

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau D

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb se nedenstående afsnit.

Der afholdes en mundtlig prøve.

Prøven omfatter en gennemgang af den elevens dokumentation og et eksamensspørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation.

Eleven har 30 minutters forberedelsestid. Notater fra forberedelsestiden må anvendes under prøven, samt den af eleven udarbejdet dokumentation.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter inkl. votering og omfatter følgende:

1) Et eksamensspørgsmål. Eksaminator udarbejder et antal spørgsmål med udgangspunkt i materiale, som har været anvendt i undervisningen. Spørgsmålene kan vedlægges en for eleven ukendt tekst, tabel eller lignende.

2) Samtale om elevens dokumentation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan afdække problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål, samt centrale samfundsøkonomiske problemstillinger.

2) kan afdække sammenhængen mellem samfundsøkonomi og politisk styring

3) kan afdække Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund

4) kan afdække centrale politiske forhold

5) kan afdække politiske beslutningsprocesser og politisk adfærd, herunder for grundlæggende politiske strukturer, politiske ideologier og partier

6) kan afdække forudsætningerne for egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger

7) kan afdække sammenhænge mellem teknologiudvikling og samfundsmæssige strukturer og beslutningsprocesser

8) kan fremskaffe, bearbejde og formidle samfundsfagligt materiale i forbindelse med den teknologiske udvikling

9) kan formulere samfundsmæssige problemstillinger i tilknytning til den teknologiske udvikling.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal indeholde elementer, der bibringer eleven forståelse for sammenhængen mellem den generelle teori og de faktiske samfundsforhold.

Politik:

Undervisningen skal indeholde emner, der belyser de centrale politiske ideologier og centrale politisk/økonomiske teoretikere præsenteres. Politiske beslutningsprocesser er et emne. National og international kulturel identitet som forudsætning for beskrivelse af egne og andres mening er et emne. Politik fylder ca.3/6 af den samlede undervisningstid på C-niveauet.

Økonomi:

Undervisningen skal indeholde emner, der belyser den politiske styring af økonomien, samt Danmarks placering i den internationale økonomi. Undervisningen indeholder emner, der belyser problemstillinger i forhold til internationale økonomiske fordelings- og balanceproblematikker.

Økonomi fylder ca.3/6 af den samlede undervisningstid på C-niveauet.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget.

Der arbejdes med de samfundsmæssige forudsætninger for og betydningen af den teknologiske udvikling eller handel. Eleven afgrænser sit emne og formulerer en problemstilling i samarbejde med læreren.

Arbejdet må tage udgangspunkt i:

1) et produkt eller en fremstillingsteknik,

2) en virksomhed eller en branche,

3) en dimension af teknologiudviklingen,

4) et overordnet aspekt af handels- eller teknologiudviklingen

Elever der går til case eksamen, skal ikke udarbejde en dokumentation.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau C

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb se nedenstående afsnit.

Der afholdes en mundtlig prøve.

Prøven omfatter en gennemgang af den elevens dokumentation, samt en opgave med materiale, som eleven får ved lodtrækning. Hvor eleven gennemfører i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde fagets elementer fra projektet. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation.

Eleven har 30 minutters forberedelsestid. Notater fra forberedelsestiden må anvendes under prøven, samt den af eleven udarbejdet dokumentation.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter inkl. votering og omfatter følgende:

1) En opgave. Eksaminator udarbejder et antal opgaver med materiale, som ikke har været anvendt i undervisningen, men som ligger inden for undervisningens områder.

2) Samtale om elevens dokumentation.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveauerne D og C

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en centralt stillet caseopgave, jf. bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (bilag 7) og vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomhed udpeges og casehistorie udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i primo februar og casehistorien i primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7-8 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal i den elevstyrede opgave selv formulere en opgave eller et problem.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Elevens fremlagte dokumentation omfatter blandt andet elevens eventuelle individuelle skriftlige og praktiske fremstillinger fra casearbejdsdagen, som indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens Bedømmelsesplan

Indtil 1. januar 2007 udarbejdes caseopgaverne af Undervisningsministeriet, herefter udarbejdes opgaverne lokalt af den eksamensafholdende skole.Bilag 24

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

STIL, FORM OG FARVE

Formål

Fagets formål er at styrke elevernes forudsætninger for at arbejde med stil, form og farve i erhvervsfaglig sammenhæng.

Faget skal bidrage til at udvikle elevernes forståelse og sans for de sider af håndværket, der vedrører æstetik og formgivning således eleverne med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, ved hjælp af basale redskaber og metoder kan beskrive, analysere og udføre mindre skitse eller formgivnings opgave. Faget skal endvidere bidrage til at give eleverne en grundlæggende forståelse af arkitektur og design.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

1,5 uger

2,0 uger

2,5 uger

3,0 uger

Ved vejledende uddannelsestid på 1 uge omfatter undervisningen mål nr. 1, 2, 3, 4 og 8.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,5 og 2 uger omfatter undervisningen mål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8.

Ved vejledende uddannelsestid på 2,5 og 3 uger omfatter undervisningen alle fagets mål.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivningsprocesser inden for håndværk og industri

2) identificere basale faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design

3) redegøre for forholdet mellem form og funktion med udgangspunkt i konkrete designeksempler

4) anvende basale redskaber og metoder til beskrivelse, analyse og vurdering af håndværk, arkitektur og design

5) redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i brancherelevante eksempler

6) identificere og beskrive karakteristiske træk i stilarter med betydning for håndværk, arkitektur og industriel design

7) sætte ændringer i stil, materialer og teknik i relation til den teknologiske udvikling og kultur- og samfundsforhold

8) udføre mindre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans

9) foretage en kritisk og begrundet vurdering af visuelle udtryk med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession

10) forholde sig til begreber for kvalitet med forståelse og sans for æstetiske udtryk og problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisningen skal indeholde områderne Håndværk, Arkitektur og Industrielt design, men der kan lægges særlig vægt på et af områderne. Muligheden for fordybelsen i områderne vil varierer i forbindelse med den tidsmæssige ramme der knytter sig til faget.

a. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde med følgende områder

- Håndværk - håndværksbaserede produkter og håndværksmæssig forarbejdning

- Arkitektur - formgivning af bygninger og bymiljøer

- Industriel design - formgivning af brugsgenstande i hverdagsmiljøet.

b. Til belysning af fagets områder indgår desuden følgende emner:

- Funktion og form

- Stilforståelse

- Farver og materialer

- Æstetik og perception

- Produktsprog og symbolik

- Tegning og konstruktion

- Ergonomi

- Teknologi

- Miljøforhold

- Opmåling og afbildning

- Modelfremstilling og produktvisualisering

Der lægges særlig vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse og branche.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation af sit arbejde med faget.

Praktisk arbejde i form af skitsetegning, fotografisk afbildning eller formgivning skal indgå.

Mindst et arbejde skal repræsentere en individuel opgaveløsning, hvor eleven dokumenterer sin studiekompetence og anvendelseskompetence ved faglig og metodisk korrekthed i forhold til faget mål.

Afsluttende bedømmelse

Ved undervisningens afslutning bedømmes faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på grundlag af elevens præstation.Bilag 25

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006.

SUNDHED

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsfaglig sammenhæng, til gavn for dem selv i hverdagen og som bidrag til en positiv samfundsmæssig udvikling.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden

2) redegøre for sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling

3) forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal omfatte praktisk og teoretisk arbejde ud fra grundlæggende elementer og principper inden for valgte emner. Der lægges vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse og branche.

Til belysning af fagets områder indgår følgende perspektiver:

- Det personlige perspektiv – sundhed set fra eleven egen synsvinkel

- Det erhvervsrettede perspektiv – sundhed set i relation til elevens uddannelsesområde

- Det samfundsmæssige perspektiv – sundhed i relation til den generelle samfundsmæssige udvikling.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.Bilag 26

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

ØKONOMI

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt i økonomiske og økonomipolitiske begreber, således at de kan forholde sig til samspillet mellem samfundets økonomiske politik og den enkelte borgers og virksomhedernes økonomi.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3) og 4).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger omfatter undervisningen alle mål.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) redegøre for grundlæggende økonomiske tankegange og begreber i forbindelse med virksomheden og samfundet

2) anvende ukomplicerede økonomiske værktøjer f.eks. økonomistyringsmodeller til løsning af konkrete opgaver

3) redegøre for enkle sammenhænge mellem samfundets økonomiske politik, den enkeltes økonomi og virksomhedsøkonomi

4) forholde sig til økonomiske hensyn i forhold til f.eks. beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m.

5) redegøre for grundlæggende elementer i forskellige økonomisk-teoretiske hovedretninger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges med udgangspunkt i problemstillinger af erhvervsfaglig, samfundsfaglig eller miljømæssig karakter i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed.Bilag 27

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

ERHVERVSRETTET ANDENSPROGSDANSK

Formål

Formålet med faget er at styrke elevens kommunikative, sproglige og kulturelle kompetencer, så eleven kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå dansk i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund.

Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse og varetage arbejdsopgaver, hvori dansk indgår og for at kunne fungere som aktør i erhvervslivet og som borger i samfundet. Faget styrker dermed elevens mobilitet i forhold til det danske arbejdsmarked.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 4,0 uger

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2.0 uger

Niveau F med en varighed på 4,0 uger er for elever med ringe forudsætninger i forhold til niveauet.

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende sproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

2) anvende et enkelt sprog i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

3) anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5) forstå talt sprog i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

6) læse og forstå enkle tekster i relation til elevens uddannelse

7) skrive enkle informationer fra uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

8) tale i et enkelt sprog om uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

9) anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

10) anvende viden om egen og andres kultur i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende sproget hensigtsmæssigt samt med en rimelig grad af korrekthed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

2) anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5) forstå enkle og mere sammenhængende samtaler

6) læse og forstå enkle og mere sammenhængende tekster i relation til elevens uddannelse

7) skrive med en rimelig grad af korrekthed samt i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

8) tale i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

9) anvende sproglig opmærksomhed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

10) anvende viden om egen og andres kultur i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

11) 11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende sproget hensigtsmæssigt samt med en vis grad af korrekthed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

2) anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5) forstå sammenhængende og sprogligt varierede samtaler

6) læse og forstå sammenhængende og sprogligt varierede tekster i relation til elevens uddannelse

7) skrive med en vis grad af korrekthed samt i et rimeligt varieret, og sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

8) i et rimeligt korrekt, varieret og sammenhængende sprog, redegøre for, kommentere og diskutere tekster og emner, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

9) anvende sproglig opmærksomhed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

10) anvende viden om egen og andres kultur i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Sprogbrug

Undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk tager udgangspunkt i brugen af dansk til faglige og fagsproglige formål i såvel formelle som uformelle sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund.

Indhold

I undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejdes med følgende indholdsområder:

- fagene og den faglige uddannelse

- virksomheder og brancher

- kultur og samfund

Undervisningen tager udgangspunkt i tekster og emner, der understøtter elevens opfyldelse af målene for den faglige uddannelse, som eleven er i gang med.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit danskfaglige arbejde.

Casearbejde

En eller flere virksomheder, brancher eller lignende danner udgangspunkt for elevens arbejde med caseopgaver.

Afsluttende bedømmelse

Skolen kan vælge at afslutte faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål. Skolen kan også vælge at afslutte faget med en eksamen. Det skal fremgå af de nærmere bestemmelser i skolens bedømmelsesplan, hvordan faget afsluttes.

Eksamen

Hvis skolen vælger at afslutte faget med eksamen, anbefales følgende eksamensform:

Prøven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole. Prøven tager sit udgangspunkt i en kendt casevirksomhed eller lignende samt 6-8 ukendte caseopgaver, der alle omhandler denne virksomhed og har relation til elevens konkrete uddannelse.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret de ukendte caseopgaver. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Alle relevante hjælpemidler er til rådighed for eleven under forberedelsen. Eleven må i tidsrummet fra casearbejdsdag til eksamensafholdelse arbejde videre med præsentationen af caseopgaverne. Eleven må ikke modtage vejledning fra skolens faglærere, hverken under eller efter casearbejdsdagen. Eleven må på casearbejdsdagen arbejde sammen med andre elever, men skal udarbejde egen dokumentation, som indgår i den samlede bedømmelse af eleven ved eksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter pr. elev inkl. votering. Eksamen er individuel. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Elevens fremlagte dokumentation omfatter blandt andet elevens eventuelle individuelle skriftlige og praktiske fremstillinger fra casearbejdsdagen , som indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave.Bilag 28

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag maj 2006

PRAKTIKPLADSSØGNING

Formål

Formålet med faget er, at eleven opnår øget kompetence og flere muligheder for selvstændigt og effektivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere sin egen indsats i forhold til praktikpladssøgningen. Faget skal styrke elevens motivation for at skaffe sig en praktikplads. Samtidig opnås jobsøgningskompetencer.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Fagets mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvise ansvar for egen praktikpladssøgning

2) kan udarbejde en målrettet plan for praktikpladssøgning

3) kan anvende forskellige metoder og redskaber til praktikpladssøgning, herunder kunne anvende netværk i processen

4) kan dokumentere og formidle sine faglige-, personlige-, sproglige- og sociale kompetencer gennem udarbejdelse af et skriftligt CV og gennem mundtlig formidling ved ansættelsessamtalen

5) kan udarbejde og formulere en skriftlig jobansøgning

6) kan forholde sig konstruktivt til afslag på en praktikpladsansøgning og kan vende dette til en positiv fremadrettet proces.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis, således at teorien er med til at udvikle elevens praksis. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens ønske om at gennemføre den påbegyndte erhvervsuddannelse og behovet for at skaffe sig en praktikplads. Faget kan bringes i sammenhæng med relevante grundfag på den uddannelse eleven har valgt, således at processen med af skaffe sig en praktikplads bliver en integreret del af grundforløbet.

Faget består af seks elementer. Elementernes konkrete indhold vægtes i forhold til uddannelsesretning og i forhold til den enkelte elevs behov.

Uddannelseselementer

I læreprocessen arbejdes der med nedenstående elementer, hvor der fokuseres på indholdet ud fra den branche, hvor eleven aktuelt vil kunne søge praktikplads og ud fra de metoder og traditioner, der er i lokalområdet for praktikpladssøgning.

1) Hvad du kan = Faglige kompetencer

2) Hvad du er = Personlige egenskaber

3) Hvad du vil = Praktikplads- og jobmål. Forventninger og krav

4) Hvad du skal gøre = Forskellige måder at søge praktikplads på:

a) Skriftlige henvendelser

b) Personlige henvendelser

c) Uopfordrede ansøgninger

d) Opfodrede ansøgninger

e) Brug af netværk og databaser

5) Hvordan du søger = At skrive en ansøgning

a) At følge op på en ansøgning

b) Forberedelse til ansættelsessamtalen

c) Ansættelsessamtalen

6) Hvordan du håndterer afslag = Mental forberedelse på at kunne modtage afslag.

Afsluttende bedømmelse

Der gives bedømmelsen: Gennemført eller ikke gennemført.