Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr 1) 1)

 

I medfør af § 4 a, stk. 2, § 12, stk. 1, § 28, stk. 5, stk. 6, og stk. 8, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, som ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. For alle transportvirksomheder gælder, at den ansvarlige for virksomheden, kun må betro håndteringen af dyr til personale, som er blevet undervist i bestemmelserne i bilag I og II til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (transportforordningen), jf. transportforordningens artikel 6, stk. 4.

Stk. 2. Det i stk. 1, nævnte krav suppleres for så vidt angår personer, der fører eller fungerer som ledsagere på vejkøretøjer, som transporterer heste eller kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ, af et krav om, at de pågældende personer skal være i besiddelse af et kompetencebevis. Kompetencebeviset skal kunne forevises for den kompetente myndighed under transporten, jf. transportforordningens artikel 6, stk. 5.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte krav om uddannelse gælder ikke for personer, der transporterer dyr over en strækning på højst 65 km, regnet fra afgangssted til bestemmelsessted, jf. transportforordningens artikel 6, stk. 7.

§ 2. For alle samlesteder, der er godkendt i medfør af EF-veterinærforskrifterne, gælder, at den ansvarlige for samlestedet kun må betro håndteringen af dyrene til personale, der er blevet undervist i de relevante tekniske forskrifter i bilag I til transportforordningen, jf. transportforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

§ 3. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om uddannelse i transport af dyr og supplerer de i §§ 1 og 2 nævnte generelle krav om uddannelse.

Stk. 2. Ved transportvirksomheder forstås enhver fysisk eller juridisk person, som transporterer dyr for egen eller for tredjemands regning.

Stk. 3. Ved ledsager forstås en person, som er direkte ansvarlig for dyrenes velfærd, og som ledsager disse under en transport.

Stk. 4. Ved heste, kvæg, får, geder, svin forstås tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin.

Stk. 5. Ved samlesteder forstås et sted såsom en bedrift, en indsamlingscentral eller et marked, hvor heste, kvæg, får, geder eller svin fra forskellige bedrifter samles i grupper med henblik på forsendelse.

Stk. 6. Ved EF-veterinærforskrifterne forstås de i kapitel I i bilag A til direktiv 90/425/EØF nævnte retsakter samt senere gennemførelsesbestemmelser.

Kapitel 2

Uddannelse

§ 4. Den, der er ansvarlig for en transportvirksomhed omfattet af transportforordningen, skal sikre, at personer, som håndterer dyr i forbindelse med transport, gennemfører del 1 (grunduddannelsen) af den uddannelse i transport af dyr, der er etableret efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en transportvirksomhed omfattet af transportforordningen, skal endvidere sikre, at personer, som fører eller fungerer som ledsagere på vejkøretøjer, som transporterer heste eller kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ, ud over den i stk. 1 nævnte grunduddannelse tillige gennemføre del 2 (kompetencebevisuddannelsen) af den uddannelse i transport af dyr, der er etableret efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelse.

Stk. 3. Den, der er ansvarlig for et samlested, der er godkendt i medfør af EF-veterinærforskrifterne, skal sikre, at personalet gennemfører del 1 (grunduddannelsen) af den uddannelse i transport af dyr, der er etableret efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelse.

§ 5. Den, der er ansvarlig for en transportvirksomhed omfattet af transportforordningen eller et samlested, der er godkendt efter EF-veterinærforskrifterne, skal sikre, at personalet senest 3 måneder efter ansættelsesstart har gennemført den i § 4 nævnte uddannelse i transport af dyr.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra fristen i stk. 1.

§ 6. Fødevarestyrelsen kan godkende en uddannelse i transport af dyr, etableret af virksomheder, organisationer og andre, som kan træde i stedet for den i § 4 nævnte uddannelse. Uddannelsen skal være på mindst samme niveau som den i § 4 nævnte uddannelse.

Stk. 2. Ansøgningen med relevante oplysninger om den pågældende uddannelse indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan påklages til Justitsministeriet.

Kapitel 3

Suspension eller inddragelse af kompetencebevis

§ 7. En fører eller en ledsager, der gør sig skyldig i en overtrædelse af transportforordningen eller nationale regler om beskyttelse af dyr under transport, og som er i besiddelse af et kompetencebevis udstedt i henhold til denne bekendtgørelse, kan af Fødevarestyrelsen få suspenderet eller inddraget sit kompetencebevis, navnlig hvis overtrædelsen viser, at førerens eller ledsagerens viden om og forståelse for transport af dyr i overensstemmelse med transportforordningen er utilstrækkelig. Inddragelse kan ske for et tidsrum af et til tre år.

Stk. 2. Er kompetencebeviset blevet inddraget, kan kompetencebeviset kun generhverves, hvis føreren eller ledsageren efter inddragelsesperiodens udløb på ny gennemfører den i § 4, stk. 2, nævnte kompetencebevisuddannelse og består den afsluttende eksamen.

Stk. 3. Er kompetencebeviset blevet suspenderet, skal føreren eller ledsageren inden for en frist, der fastsættes af Fødevarestyrelsen, på ny bestå den afsluttende eksamen på kompetencebevisuddannelsen, jf. § 4, stk. 2. Kompetencebeviset inddrages, hvis vedkommende ikke består eksamenen eller vedkommende undlader at medvirke til den.

Stk. 4. Den, der har fået suspenderet eller inddraget sit kompetencebevis, skal inden syv dage indsende dette til Fødevarestyrelsen. Fristen regnes fra datoen for afgørelsen om suspension eller inddragelse.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen er forpligtet til omgående at underrette alle de i transportforordningens artikel 24, stk. 2, nævnte kontaktpunkter om enhver afgørelse, der træffes i medfør af stk. 1.

Kapitel 4

Straf

§ 8. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der

1) overtræder §§ 1-2, § 4, § 5, stk. 1, eller § 7, stk. 4,

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2007, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en transportvirksomhed omfattet af transportforordningen, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er autoriseret i henhold til kapitel 1 a i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr med senere ændringer, skal senest den 1. januar 2008 opfylde § 4, stk. 1, forudsat at personalet er blevet ansat i tran sportvirksomheden før den 5. januar 2007.

Stk. 3. Den, der er ansvarlig for en transportvirksomhed omfattet af transportforordningen, skal senest den 5. januar 2008 opfylde § 4, stk. 2, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 4. Den, der er ansvarlig for et samlested, der er godkendt i medfør af EF-veterinærforskrifterne, skal senest den 1. januar 2008 opfylde § 4, stk. 3, forudsat at personalet er blevet ansat på samlestedet før den 5. januar 2007 og inden dette tidspunkt har gennemført et kursus i transport af dyr arrangeret af organisationen SamMark.

Justitsministeriet, den 21. december 2006

Lene Espersen

/Torben Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer og indeholder visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EU-Tidende 2005 L 3, s. 1 ff). Ifølge artikel 249 i EF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser fra forordningen er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.