Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

 

I medfør af § 4, stk. 1, § 21, stk. 5, og § 30 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

§ 1. Til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, tilbydes der specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Stk. 2. Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen.

§ 2. Den specialpædagogiske bistand omfatter:

1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre eller andre, der udøver daglig omsorg for barnet.

2) Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med den specialpædagogiske bistand til barnet.

3) Undervisning og træning af barnet, der er tilrettelagt efter dets særlige forudsætninger og behov.

Stk. 2. Bistanden efter stk. 1 tilrettelægges i samråd med forældrene og i fornødent samarbejde med social- og sundhedsforvaltningen med henblik på samordning med anden pædagogisk, sundhedsmæssig eller social indsats til barnet eller forældrene.

§ 3. Den specialpædagogiske bistand gennemføres på en sådan måde, at den har størst mulig sammenhæng med barnets daglige tilværelse.

Kapitel 2

Fremgangsmåden ved iværksættelse og ophør af specialpædagogisk bistand

§ 4. Barnets forældre retter henvendelse til kommunen med anmodning om specialpædagogisk bistand til barnet. Også andre med kendskab til barnet kan rette henvendelse til kommunen om specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Efter samråd med forældrene sørger kommunalbestyrelsen for, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet med fornøden bistand fra andre sagkyndige, herunder sagkyndige fra andre kommuner. I de mest specialiserede og komplicerede tilfælde kan der indhentes bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), jf. kapitel 5. I den pædagogisk-psykologiske vurdering indgår samtale med barnets forældre, som kan være til stede under undersøgelsen, og personale ved den dag- eller døgninstitution, hvor barnet er optaget, eller andre, der kan bidrage til belysning af barnets behov.

Stk. 3. Den pædagogisk-psykologiske vurdering fremsendes skriftligt til kommunalbestyrelsen. Har barnet behov for specialpædagogisk bistand, skal vurderingen indeholde et forslag til den nærmere ordning af den specialpædagogiske bistand. I modsat fald kan vurderingen ledsages af en vejledning til forældre eller andre om, hvilke foranstaltninger der må anses for hensigtsmæssige til forbedring af barnets situation.

Stk. 4. Den pædagogisk-psykologiske vurdering efter stk. 3 afgives efter samråd med forældrene. Kan der ikke opnås enighed med forældrene, skal den pædagogisk-psykologiske vurdering redegøre herfor. I forbindelse med afgivelsen af vurderingen til kommunalbestyrelsen, skal forældrene have en kopi.

§ 5. Beslutning om tilbud om specialpædagogisk bistand træffes af kommunalbestyrelsen. Der skal lægges betydelig vægt på forældrenes ønske med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at barnets udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en regional foranstaltning, tilbydes barnet henvisning til et regionalt tilbud, jf. folkeskolelovens § 21, stk. 1. Henvisningen skal være ledsaget af en indstilling om, hvilke foranstaltninger kommunalbestyrelsen efter samråd med forældrene og eventuelle særlige sagkyndige finder fornødne.

Stk. 3. På grundlag af den foretagne indstilling træffer regionsrådet afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen efter forhandling med kommunalbestyrelsen. Regionsrådet skal ved sin afgørelse lægge betydelig vægt på forældrenes ønsker.

Stk. 4. Forældrene skal skriftligt orienteres om alle indstillinger og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand.

§ 6. Kommunalbestyrelsen følger udviklingen hos børn, der er henvist til specialpædagogisk bistand, og tager mindst hvert halve år stilling til, om den specialpædagogiske bistand til det pågældende barn bør fortsætte, ændres eller ophøre.

Stk. 2. Beslutning om fortsættelse, ændring eller ophør af specialpædagogiske bistand træffes af kommunalbestyrelsen på grundlag af en udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med forældrene.

§ 7. Lederen af et regionalt undervisningstilbud følger udviklingen hos børn, der modtager specialpædagogisk bistand på det regionale undervisningstilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 og 4. Kommunalbestyrelsen, der har henvist det pågældende barn til det regionale undervisningstilbud, tager efter forhandling med regionsrådet mindst hvert halve år stilling til, om den specialpædagogiske bistand skal fortsætte eller ophøre. Beslutning om ændring af det nærmere indhold af foranstaltningen træffes af regionsrådet efter forhandling med kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Beslutningerne efter stk. 1 træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med forældrene.

§ 8. Inden barnet skal begynde i børnehaveklassen eller i 1. klasse tager pædagogisk-psykologisk rådgivning initiativet til en drøftelse med barnets forældre, de lærerkræfter, som har forestået den specialpædagogiske bistand til barnet, barnets kommende børnehaveklasseleder eller klasselærer og eventuelt andre med kendskab til barnets særlige behov.

Stk. 2. I tilslutning til drøftelserne efter stk. 1 stiller pædagogisk-psykologisk rådgivning forslag om eventuel specialpædagogisk bistand til barnet i børnehaveklassen eller i 1. klasse. Forslaget stilles i så god tid, at der kan træffes beslutning, inden barnet begynder i børnehaveklassen eller i 1. klasse.

Kapitel 3

Andre regler

§ 9. Flytter et barn, der modtager specialpædagogisk bistand til en anden kommune, sørger kommunalbestyrelsen for, at kommunalbestyrelsen i denne kommune snarest og senest 4 uger fra flytningen underrettes. Underretningen sker ved, at skoleforvaltningen i den fraflyttede kommune sender en rapport over den gennemførte bistand til skoleforvaltningen i den tilflyttede kommune, som søger kontakt med barnets forældre med henblik på fortsat bistand.

§ 10. Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, varetages af lærere eller pædagoger, der gennem særlig uddannelse eller på anden måde har tilegnet sig de nødvendige forudsætninger.

Kapitel 4

Københavns Kommune

§ 11. De i § 5, stk. 2-4, og § 7 fastsatte bestemmelser om de regionale undervisningstilbud gælder tilsvarende for de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej.

Kapitel 5

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)

§ 12. I forbindelse med den pædagogisk-psykologiske vurdering af det enkelte barn i henhold til § 4, stk. 2, § 6, stk. 2, og § 7, stk. 2, tages der stilling til,

1) om der er behov for at indhente specialrådgivning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, der yder vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager, og/eller

2) om der er behov for at indhente bistand til udredningen fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, der yder bistand til udredningen i de få mest sjældent forekommende specielle og komplicerede enkeltsager, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes til stede i den enkelte kommune eller i regionens undervisningstilbud.

Stk. 2. Beslutningen om at inddrage den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation efter stk. 1 træffes efter samråd med forældrene.

Stk. 3. Hvis forældrene anmoder pædagogisk-psykologisk rådgivning om at indhente vejledende specialrådgivning og/eller bistand til udredningen fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, og pædagogisk-psykologisk rådgivning afslår dette, skal det fremgå af udtalelsen til kommunalbestyrelsen i henhold til § 4, stk. 3, og være ledsaget af en begrundelse for afslaget. Det samme gælder udtalelserne til henholdsvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i henhold til § 6, stk. 2, og § 7, stk. 2, om fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpædagogiske bistand.

§ 13. Forinden en institution m.v., hvor barnet modtager specialpædagogisk bistand, indhenter vejledende specialrådgivning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation om tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand til det enkelte barn, inddrages pædagogisk-psykologisk rådgivning i barnets bopælskommune.

Kapitel 6

Klage

§ 14. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2 samt folkeskolelovens § 51, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning i henhold til folkeskolelovens § 21, stk. 1, herunder specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, samt kommunalbestyrelsens afgørelse om at tilbagekalde en henvisning kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. folkeskolelovens § 51, stk. 3, 1. pkt.

Stk. 3. Regionsrådets afgørelser, som træffes af regionsrådet vedrørende regionens undervisningstilbud, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, jf. folkeskolelovens § 51, stk. 7. Regionsrådets afgørelser i henhold til folkeskolelovens § 21, stk. 3, om det nærmere indhold af foranstaltningen kan dog inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. folkeskolelovens § 51, stk. 8.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 433 af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn.

Undervisningsministeriet, den 24. april 2006

P.M.V.
Kim Mørch Jacobsen
Uddannelsesdirektør

/Svend Erik Gertz