Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og en række andre love samt lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

(Ophævelse af revisionsbestemmelse og omlægning af betaling for aktiverede)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1080 af 17. december 2002 om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og en række andre love. (Momskompensation) foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 6, ophæves.

§ 2

I lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2003, som ændret ved § 17 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og § 10 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregner og opkræver betalingen hos staten i jobcenteret og kommunerne på grundlag af antal årselever og studenterårsværk under uddannelse efter denne lov efter de takster, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner. For andre institutioner, der finansieres af Undervisningsministeriet, beregner ministeriet en takst pr. årselev, der kan fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen. Staten i jobcenteret og kommunerne betaler til institutioner, der er godkendte efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., efter takster eksklusive tilskud til udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms). For institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, betales efter takster eksklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.«

§ 3

Stk. 1. § 1 træder i kraft den 1. august 2006.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Amalienborg, den 3. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder