Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0432
 
31991L0068
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde og definitioner
  Kapitel 2Supplerende regler for transporter af dyr omfattet af transportforordningen
  Kapitel 3Supplerende regler for transporter af pattedyr og fugle, der fuldt ud afvikles her i landet
  Kapitel 4Tilbagekaldelse af autorisationer og godkendelsescertifikater
  Kapitel 5Afhjælpningsforanstaltninger
  Kapitel 6Gebyrer
  Kapitel 7Straf, ikrafttrædelse mv.
Bilag 1  
Bilag 2 AREALKRAV (LASTETÆTHED)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport 1) 1)

 

I medfør af § 4 a, stk. 2, § 12, stk. 1, § 24 a, § 28, stk. 5, stk. 6 og stk. 8, samt § 31 a i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, som ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport og supplerer Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97 (transportforordningen). Transportforordningen er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Dyr: levende hvirveldyr, jf. transportforordningens artikel 2, litra a,

2) Transportmiddel: vej- eller skinnekøretøj, skib eller luftfartøj, der anvendes til transport af dyr, jf. transportforordningens artikel 2, litra n,

3) Godkendt synsvirksomhed: virksomheder, der har tilladelse fra Færdselsstyrelsen til at foretage syn af køretøjer (synsvirksomheder),

4) Container: en tremmekasse eller anden form for kasse, en beholder eller en anden stiv konstruktion, der anvendes til transport af dyr, jf. transportforordningens artikel 2, litra g,

5) Heste, kvæg, får, geder og svin: tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin.

Kapitel 2

Supplerende regler for transporter af dyr omfattet af transportforordningen

Kontrol og godkendelse af visse transportmidler

§ 3. T ransportmidler, der anvendes til vejtransport af dyr over otte timer, skal forinden kontrolleres og godkendes af en godkendt synsvirksomhed, jf. artikel 7, stk. 1 og artikel 18, stk. 1, i transportforordningen, medmindre det pågældende transportmiddel allerede er genstand for en ansøgning til eller er godkendt af en myndighed i et andet EU-medlemsland. Godkendelse må kun meddeles, når transportmidlet opfylder kravene i kapitel II og VI i bilag I til transportforordningen og § 9 i denne bekendtgørelse. Godkendelse kan meddeles for bestemt angivne typer af transportmidler.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på containere, der anvendes til vejtransport over otte timer af heste, kvæg, får, geder og svin, jf. artikel 7, stk. 3, i transportforordningen.

§ 4. Den godkendte synsvirksomhed udsteder for de i § 3 omtalte transportmidler og containere et godkendelsescertifikat efter modellen i kapitel IV i bilag III til transportforordningen. Hvert certifikat forsynes med et unikt nummer og udfærdiges på dansk og på engelsk. Certifikaterne er gyldige i højst fem år regnet fra udstedelsesdatoen, og bliver ugyldige, så snart transportmidlet modificeres eller der monteres nyt udstyr, som påvirker dyrenes adfærd.

Stk. 2. De almindelige bestemmelser om syn af motorkøretøjer med henblik på registrering, herunder om gebyr, finder anvendelse på en godkendt synsvirksomheds syn i medfør af transportforordningen og denne bekendtgørelse.

§ 5. Godkendelsescertifikatet skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politi og veterinærmyndigheder.

Krav om transportegnethed

§ 6. Ved transport under otte timer mellem Danmark og et andet EU-land samt til og fra et tredjeland af heste, kvæg, får, geder og svin, hvor der gælder et krav om, at dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, skal embedsdyrlægen i forbindelse med udstedelse af dette certifikat tillige attestere, at dyrene på undersøgelsestidspunktet var egnede til at blive transporteret på den planlagte strækning efter bestemmelserne i transportforordningen.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte attestation må kun ske, hvis dyrene inden for de sidste 48 timer er synet af embedsdyrlægen. For kvæg, får, geder og svin gælder dog, at de skal være synet af embedsdyrlægen inden for de sidste 24 timer.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder for registrerede heste alene anvendelse i det omfang, dyrene forud for transporten underkastes en dyresundhedsmæssig undersøgelse af en embedsdyrlæge. For registrerede heste kan erklæringen på sundhedscertifikatet, jf. stk. 1, dog påføres på sidste arbejdsdag inden afsendelsen.

§ 7. Søer, som flyttes fra besætninger efter at have indgået i en produktion af smågrise (udsættersøer), anses ikke for egnet til transporter på mere end otte timer.

§ 8. Høner, som sendes til slagtning efter at have indgået i en produktion af konsumæg (udsætterhøner), anses ikke for egnet til transport.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indfangningen, håndteringen og transporten sker i overensstemmelse med retningslinjer, som er udarbejdet af Det Danske Fjerkræraad og er godkendt af Justitsministeriet.

Krav om indvendig højde, inspektionshøjde m.v.

§ 9. Ved transport af svin på 40 kg og derover skal den indvendige højde mellem hver etage - målt fra det højeste punkt på gulvet til det laveste punkt i loftet (f.eks. undersiden af eventuelle tværbjælker eller stivere) - mindst opfylde følgende krav under kørsel:

Gennemsnitsvægt i kg

Indvendig højde ved anvendelse af et mekanisk ventilationssystem

Indvendig højde ved anvendelse af et andet ventilationssystem

40

74 cm

89 cm

50

77 cm

92 cm

70

84 cm

99 cm

90

90 cm

105 cm

100

92 cm

107 cm

110

95 cm

110 cm

130

99 cm

114 cm

150

103 cm

118 cm

170

106 cm

121 cm

190

109 cm

124 cm

210

111 cm

126 cm

230

112 cm

127 cm

Stk. 2. Hvis de transporterede dyr har en vægt mellem de angivne intervaller, beregnes den indvendige højde som en minimumsværdi ved lineær interpolation. Hvis de transporterede dyr har en vægt, der er højere end 230 kg, beregnes den indvendige højde som en minimumsværdi ved lineær ekstrapolation.

Stk. 3. Det mekaniske ventilationssystem skal sikre tilstrækkelig og jævnt fordelt ventilation med en nominel ventilationskapacitet på mindst 61 m³/t pr. 100 kg svin. Når den samlede forsendelsestid for svin på 40 kg og derover overstiger otte timer, skal reglerne om (mekanisk) ventilation i kapitel VI, pkt. 3, i transportforordningen tillige være opfyldt.

Stk. 4. Der skal til enhver tid i det rum, hvor svinene opholder sig og på alle niveauer i dette, være så meget plads, at der er mulighed for god ventilation oven over svinene, når de står oprejst i normal stilling, og deres naturlige bevægelser må under ingen omstændigheder hindres.

Stk. 5. Når den samlede forsendelsestid for svin på 40 kg og derover overstiger otte timer, skal der anvendes transportmidler, der - eksempelvis i kraft af hævbart tag kombineret med mobile etager eller tilsvarende konstruktion - til enhver tid sikrer, at der kan etableres en indvendig inspektionshøjde på mindst 140 cm for hver etage - målt fra det højeste punkt på gulvet til det laveste punkt i loftet (f.eks. undersiden af eventuelle tværbjælker eller stivere). Ved etablering af den indvendige inspektionshøjde på 140 cm, skal der ved transport af dyr i flere etager, fortsat mindst være den i stk. 1 nævnte indvendige højde på de øvrige etager.

§ 10. Ved landevejs, jernbane- og lufttransport skal lastetætheden for heste, kvæg, får, geder, svin og fjerkræ mindst opfylde arealkravene angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved transport til søs skal lastetætheden for heste, kvæg, får, geder, svin og fjerkræ mindst opfylde arealkravene angivet i kapitel VII i bilag I til transportforordningen.

§ 11. Dyr, der er omfattet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), skal transporteres efter bestemmelserne i CITES’ seneste retningslinier for transport og forberedelse til afsendelse af levende vilde dyr og planter. Ved transport med fly skal de transporteres i overensstemmelse med mindst de seneste IATA-regler for transport af levende dyr. Dyrene skal transporteres til bestemmelsesstedet så hurtigt som muligt.

Stk. 2. Dyrene skal under transporten passes i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte regelsæt og skal således bl.a. vandes og fodres på tilfredsstillende måde med passende mellemrum under transporten.

Stk. 3. Der skal afsættes en passende periode, hvori dyrene holdes tilbage og tilvendes til forholdene, herunder om nødvendigt til deres containere, inden afsendelse.

§ 12. Havpattedyr skal være under konstant tilsyn af en kvalificeret ledsager. Containere med disse dyr må ikke stables.

Kapitel 3

Supplerende regler for transporter af pattedyr og fugle, der fuldt ud afvikles her i landet

§ 13. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for transporter af pattedyr og fugle, der fuldt ud afvikles her i landet og supplerer transportforordningen og de i kapitel 2 og 4-6 nævnte bestemmelser.

Kontrol og godkendelse af visse transportmidler

§ 14. Transportmidler, der anvendes til vejtransporter under otte timer af heste, kvæg, kalve, svin på 40 kg og derover, geder, får og lam, skal forinden kontrolleres og godkendes af en godkendt synsvirksomhed. Godkendelse kræves dog ikke, såfremt der er tale om landbrugeres transport af egne dyr i egne transportmidler til og fra egen bedrift. Godkendelse må kun meddeles, når transportmidlet opfylder kravene i kapitel II i bilag I til transportforordningen og § 9, stk. 1-3, i denne bekendtgørelse. Godkendelse kan meddeles for bestemt angivne typer af transportmidler.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse.

Krav til selve planlægningen af transporten

§ 15. Forinden transportens påbegyndelse påhviler det afsenderen eller dennes repræsentant at drage omsorg for, at modtageren eller dennes repræsentant er underrettet om tidspunktet for dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet. Det påhviler modtageren eller dennes repræsentant at tage vare på dyrene ved ankomsten til bestemmelsesstedet.

§ 16. Dyr må kun pålæsses transportmidler eller containere, som er grundigt rengjort og om fornødent desinficeret. Døde dyr, strøelse og ekskrementer skal fjernes så hurtigt som muligt.

Transportegnethed

§ 17. Transport af lettere tilskadekomne eller syge dyr, som ikke påføres unødig lidelse på grund af transporten, må kun finde sted, hvis transportmidlets bund under transporten forsynes med et ekstra tykt lag egnet strøelse. Der skal i tilfælde af tvivl om, hvorvidt dyrene påføres unødig lidelse på grund af transporten, indhentes en udtalelse fra en dyrlæge.

§ 18. Kvæg anses ikke for egnet til transport i 14 dage efter kælvning.

Transportpraksis

§ 19. Det er ikke tilladt at transportere dyr i sække.

§ 20. Fjerkræ skal i forbindelse med vej- og jernbanetransport transporteres i kasser, bure eller kurve med tæt bund og af en sådan størrelse, at dyrene kan bevæge sig mellem hinanden og stå oprejst uden at berøre låget med ryggen. Ved transport af længere varighed end 12 timer skal dyrene dog kunne stå oprejst uden at berøre låget med hovedet. Mindst to af kassens sider, eventuelt en af disse og låget, skal være forsynet med trådnet, tremmer eller ventilationsåbninger, således at en rigelig luftcirkulation er sikret under transporten, uden at dyrets hoved eller ben kan passere åbningerne. Kasserne (kurvene) må ikke stables således, at den fornødne luftcirkulation hindres.

Stk. 2. Ved transport af slagtefjerkræ direkte fra producent til slagteri gælder kravene i stk. 1. 1. pkt., til transportkassens størrelse ved transport af kortere varighed end 12 timer ikke, når den anvendte kasse (kurv, bur) har en indvendig højde på mindst 35 cm. og alle dyr under transporten kan ligge ned samtidig uden at ligge ind over hinanden.

Stk. 3. S tk. 2 finder ikke anvendelse ved transport af kalkuner, der er mere end 20 uger gamle.

§ 21. Transport af andre fugle i forbindelse med vej- og jernbanetransport skal foregå under iagttagelse af reglerne i § 20 med de ændringer, der følger af de pågældende fugles art og natur.

§ 22. Transport af fjerkræ skal foregå i overensstemmelse med § 20 under tilbørlig hensyntagen til transportmidlets art. Transporteres dyrene i kasser, skal disse være solidt fikseret til flyets gulv eller sider.

§ 23. For transport af heste, voksent kvæg og ungkvæg gælder yderligere følgende:

1) Heste, bortset fra hopper, der transporteres sammen med deres føl, skal transporteres i individuelle båse,

2) Ved transport af hopper og køer med diende afkom skal der for hvert moderdyr med afkom etableres et så rummeligt aflukke, at både moderdyr og afkom bekvemt kan ligge ned samtidig,

3) Dyrene skal anbringes således, at de ikke under transporten er udsat for beskadigelse af haleroden eller sædebensknuderne. Ved anbringelse på tværs i vognen må dyrene ikke rage uden for vognkanten.

4) Malkende køer skal malkes umiddelbart inden indladningen og på ny senest hver 12. time efter denne.

§ 24. Hejseladscontainere må ikke hejses op eller ned i en skrå vinkel, mens der befinder sig dyr i dem.

Stk. 2. Dæk eller etageadskillelser i køretøjer må ikke helt eller delvist sænkes ned i en skrå vinkel, mens dyrene står på dem.

§ 25. Gulvet i et transportmiddel skal være forsynet med passende strøelse eller tilsvarende materiale, der giver dyrene den fornødne komfort under hensyn til arten og antallet af dyr, der transporteres, transporttiden og vejrforholdene. Dette materiale skal sikre en passende absorption af urin og ekskrementer.

§ 26. Transportmidler, der ikke er forsynet med fast tag, skal være overdækket med presenning el. lign, der yder dyrene effektiv beskyttelse mod vejret. I tiden fra 1. april til den 1. november kan overdækning dog undlades ved transport af andet end svin inden for en afstand af 50 km.

Dispensation

§ 27. Justitsministeriet kan meddele dispensation fra §§ 14-26, hvis det er ubetænkeligt af hensyn til dyrenes velfærd. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

Stk. 2. Justitsministeriet kan tilbagekalde en dispensation ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om beskyttelse af dyr under transport.

Kapitel 4

Tilbagekaldelse af autorisationer og godkendelsescertifikater

§ 28. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde et godkendelsescertifikat udstedt af en godkendt synsvirksomhed i henhold til § 4 og § 14 i denne bekendtgørelse, hvis transportmidlet ikke opfylder kravene i transportforordningen eller i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Har Færdselsstyrelsen begrundet mistanke om, at et godkendt transportmiddel ikke opfylder kravene i transportforordningen eller i denne bekendtgørelse, kan styrelsen beslutte midlertidigt at suspendere godkendelsescertifikat for det pågældende transportmiddel. Er godkendelsescertifikatet blevet midlertidigt suspenderet, indkalder Færdselsstyrelsen inden for en frist, der fastsættes af styrelsen, transportmidlet til et nyt syn. Godkendelsescertifikatet tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med dette syn, konstateres, at transportmidlet ikke opfylder kravene i transportforordningen og i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis et godkendelsescertifikat er blevet midlertidigt suspenderet eller tilbagekaldt, skal godkendelsescertifikatet inden syv dage tilbageleveres til Færdselsstyrelsen. Fristen regnes fra datoen for afgørelsen om midlertidig suspension eller tilbagekaldelse.

Stk. 4. Færdselsstyrelsen er forpligtet til omgående gennem Fødevarestyrelsen at underrette alle de i transportforordningens artikel 24, stk. 2, nævnte kontaktpunkter om enhver afgørelse, der træffes i medfør af stk. 1 og 2.

§ 29. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde et godkendelsescertifikat for skibe til transport af levende dyr udstedt af styrelsen i henhold artikel 7, stk. 2 og 3, samt artikel 19 i transportforordningen, hvis transportmidlet ikke opfylder kravene i kapitel IV, del 1, i bilag I til transportforordningen.

Stk. 2. Har Søfartsstyrelsen begrundet mistanke om, at et godkendt transportmiddel ikke opfylder kravene i transportforordningen, kan styrelsen beslutte midlertidigt at suspendere godkendelsescertifikat for det pågældende transportmiddel. Er godkendelsescertifikatet blevet midlertidigt suspenderet, indkalder Søfartsstyrelsen inden for en frist, der fastsættes af styrelsen, transportmidlet til et nyt syn. Godkendelsescertifikatet tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med dette syn, konstateres, at transportmidlet ikke opfylder kravene i transportforordningen.

Stk. 3. Hvis et godkendelsescertifikat er blevet midlertidigt suspenderet eller tilbagekaldt, skal godkendelsescertifikatet inden syv dage tilbageleveres til Søfartsstyrelsen. Fristen regnes fra datoen for afgørelsen om midlertidig suspension eller tilbagekaldelse.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen er forpligtet til omgående gennem Fødevarestyrelsen at underrette alle de i transportforordningens artikel 24, stk. 2, nævnte kontaktpunkter om enhver afgørelse, der træffes i medfør af stk. 1 og 2.

§ 30. En autorisation meddelt af Fødevarestyrelsen i henhold til artikel 10 eller artikel 11 i transportforordningen kan tilbagekaldes af styrelsen, hvis transportvirksomheden har overtrådt transportforordningen eller denne bekendtgørelse. Tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af et til fem år eller indtil videre.

Stk. 2. Har Fødevarestyrelsen begrundet mistanke om, at en autorisation kan tilbagekaldes i medfør af stk. 1, kan styrelsen beslutte midlertidigt at suspendere denne, indtil endelig afgørelse om tilbagekaldelse foreligger.

Stk. 3. Hvis en meddelt autorisation midlertidig suspenderes eller tilbagekaldes, skal autorisationen inden syv dage tilbageleveres til Fødevarestyrelsen. Fristen regnes fra datoen for afgørelsen om suspension eller tilbagekaldelse.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen er forpligtet til omgående at underrette alle de i transportforordningens artikel 24, stk. 2, nævnte kontaktpunkter om enhver afgørelse, der træffes i medfør af stk. 1 og 2.

Kapitel 5

Afhjælpningsforanstaltninger

§ 31. Hvis det under transporten konstateres, at bestemmelserne i transportforordningen eller i denne bekendtgørelse ikke overholdes eller ikke er blevet overholdt, kan Fødevarestyrelsen eller politiet udstede påbud i overensstemmelse med artikel 23 i transportforordningen til den ansvarlige for transporten om at træffe enhver afhjælpningsforanstaltning, som findes nødvendig for at sikre dyrenes velfærd.

Stk. 2. Hvis den ansvarlige for transporten ikke efterkommer det i medfør af stk. 1 meddelte påbud, kan Fødevarestyrelsen eller politiet lade de nødvendige foranstaltninger gennemføre for den ansvarliges regning.

Kapitel 6

Gebyrer

§ 32. For Fødevarestyrelsens udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 10 i transportforordningen betales et gebyr på 2.171 kr.

Stk. 2. For Fødevarestyrelsens udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 11 i transportforordningen betales et gebyr på 3.005 kr.

Stk. 3. Det i stk. 1 og 2 nævnte gebyr skal indbetales i forbindelse med, at transportvirksomheden indsender en ansøgning om autorisation.

Stk. 4. Ansøgning om autorisation fremsendes til den fødevareregion, hvor transportvirksomheden er hjemmehørende.

§ 33. Fo r embedsdyrlægens kontrol og godkendelse af en logbog i henhold til artikel 14 i transportforordningen betales et gebyr på 320 kr.

Stk. 2. For embedsdyrlægens kontrol og godkendelse af en logbog for forsendelser, hvor samme transportvirksomhed foretager forsendelser fra samme afgangssted ad samme rute til samme endelige bestemmelsessted, eller for forsendelser over samlesteder med indtransport fra samme kendte besætning til samme samlested, derfra ad samme rute til samme bestemmelsessted foretaget af samme transportvirksomhed, betales et gebyr på 160 kr. For begge typer af forsendelser gælder, at de skal foretages regelmæssigt.

Stk. 3. For embedsdyrlægens efterfølgende kontrol af en logbog i henhold til pkt. 8 i bilag II til transportforordningen betales et gebyr på 80 kr. Gebyret kan opkræves samtidig med gebyret for godkendelse af en logbog efter stk. 1, og 2. Transportvirksomhederne har dog krav på tilbagebetaling af gebyret for den efterfølgende kontrol, hvis transporten ikke gennemføres.

§ 34. Omkostninger i forbindelse med embedsdyrlægekontrol i henhold til artikel 20-21 og artikel 26, stk. 4, i transportforordningen påhviler transportvirksomheden og beregnes i henhold til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. For embedsdyrlægens kontrol i henhold til artikel 21 i transportforordningen betales dog ikke grundgebyr.

Kapitel 7

Straf, ikrafttrædelse mv.

§ 35. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der:

1) overtræder artikel 3-9 i transportforordningen, og de bilag til forordningen, der henvises til i disse bestemmelser,

2) undlader at efterkomme et midlertidigt forbud nedlagt i medfør af artikel 26, stk. 6, i transportforordningen,

3) overtræder § 3, §§ 5-12, §§ 14-26, § 28, stk. 3, § 29, stk. 3, og § 30, stk. 3, i denne bekendtgørelse, samt

4) undlader at efterkomme påbud efter § 31, stk. 1, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2007, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 om transport af dyr og bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr under transport.

Stk. 3. Motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne m.v., der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt til transport her i landet af heste, kvæg, kalve, svin på 40 kg og derover, geder, får og lam, i henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 om transport af dyr og § 22 i bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr under transport, kan fortsat anvendes til transport af sådanne dyr på de hidtil gældende vilkår indtil 31. december 2007.

Stk. 4. For motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne m.v., der er registreret første gang senest den 15. august 2005, kan transportvirksomhederne vælge ind til den 15. august 2010 ved transporter af mere end otte timers varighed at transportere svin på 40 kg over derover efter følgende regler:

Ved transport af svin på 40 kg over derover skal den indvendige højde mellem hver etage – målt fra det højeste punkt på gulvet til det laveste punkt i loftet (f.eks. undersiden af eventuelle tværbjælker eller stivere) – mindst opfylde følgende krav under kørsel:

 

Gennemsnitsvægt i kg

Indvendig højde ved anvendelse af et mekanisk ventilationssystem

Indvendig højde ved anvendelse af andet ventilationssystem

Svin over 40 kg til og med 110 kg

100 cm

107 cm

Svin over 110 kg til og med 150 kg

110 cm

118 cm

Svin over 150 kg til og med 230 kg

112 cm

127 cm

Svin over 230 kg

> 112 cm

> 127 cm

Stk. 5. Transportvirksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er blevet autoriseret i perioden 1. juli 2002 til og med 30. september 2006 i henhold til kapitel 1 a i bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr under transport, og som i tiden fremover ønsker at blive autoriseret til at udføre transporter over otte timer, skal senest den 1. marts 2007 opfylde kravene i artikel 11, stk. 1, i transportforordningen.

Stk. 6. Transportvirksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er blevet autoriseret i perioden 1. juli 2002 til og med 30. september 2006 i henhold til kapitel 1 a i bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr under transport, og som i tiden fremover alene ønsker at blive autoriseret til at udføre transporter under otte timer, skal senest den 30 juni 2007 opfylde kravene i artikel 10, stk. 1, i transportforordningen.

Justitsministeriet, den 21. december 2006

Lene Espersen

/Torben JensenBilag 1

 

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97 2)

 


2) EU-Tidende 2005, L 3 af 5. januar 2005, side 1 ff.Bilag 2

AREALKRAV (LASTETÆTHED)

A. HESTE

Transport med jernbane

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Areal pr. dyr*

Voksne heste

1,75 m2 (0,7 x 2,5 m )**

Plage (6-24 måneder)

1,20 m2 (0,6x 2,0 m )

Ponyer (under 144 cm )

1,00 m2 (0,6 x 1,8 m )

Føl (0-6 måneder)

1,40 m2 (1,0 x 1,4 m )

* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Godsvognes faktiske standardbredde er 2,6 – 2,7 m.

Tallene kan variere med højst 10 pct. for voksne heste og ponyer og med højst 20 pct. for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Areal pr. dyr*

Voksne heste

1,92 m2 (0,74 x 2,60 m )**

Plage (6-24 måneder) ved

forsendelser under 48 timer

1,20 m2 (0,6x 2,0 m )

Plage (6-24 måneder) ved

forsendelser over 48 timer

2,40 m2 (1,20 x 2,00 m )

Ponyer (under 144 cm )

1,10 m2 (0,60 x 1,83 m )

Føl (0-6 måneder)

1,68 m2 (0,75 x 2,20 m )

* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Godsvognes faktiske standardbredde er 2,6 – 2,7 m.

Under lange forsendelser skal føl og plage kunne lægge sig ned.

Transport med lastbil inkl. påhængskøretøj

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Areal pr. dyr*

Voksne heste

1,75 m2 (0,7 x 2,5 m )

Plage (6-24 måneder)

1,20 m2 (0,6 x 2,0 m )

Ponyer (under 144 cm )

1,00 m2 (0,6 x 1,8 m )

Føl (0-6 måneder)

1,40 m2 (1,0 x 1,4 m )

* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Tallene kan variere med højst 10 pct. for voksne heste og ponyer og med højst 20 pct. for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Areal pr. dyr*

Voksne heste

1,92 m2 (0,74 x 2,60 m )

Plage (6-24 måneder) ved

forsendelser under 48 timer

1,20 m2 (0,6 x 2,0 m )

Plage (6-24 måneder) ved

forsendelser over 48 timer

2,40 m2 (1,20 x 2,00 m )

Ponyer (under 144 cm )

1,10 m2 (0,60 x 1,83 m )

Føl (0-6 måneder)

1,68 m2 (0,75 x 2,20 m )

* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Under lange forsendelser skal føl og plage kunne lægge sig ned.

Transport med fly

Lastetæthed for heste i forhold til gulvareal:

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

0-100

0,42

100-200

0,66

200-300

0,87

300-400

1,04

400-500

1,19

500-600

1,34

600-700

1,51

700-800

1,73

B. KVÆG

Transport med jernbane

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve til opdræt

55

0,30-0,40

Middelstore kalve

110

0,40-0,70

Tunge kalve

200

0,70-0,95

Middelstort kvæg

325

0,95-1,30

Tungt kvæg

550

1,30-1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,60

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve til opdræt

55

0,40

Middelstore kalve

110

0,70

Tunge kalve

200

0,95

Middelstort kvæg

325

1,30

Tungt kvæg

550

1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,70

Transport med lastbil inkl. påhængskøretøj

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve til opdræt

50

0,30-0,40

Middelstore kalve

110

0,40-0,70

Tunge kalve

200

0,70-0,95

Middelstort kvæg

325

0,95-1,30

Tungt kvæg

550

1,30-1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,60

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve til opdræt

50

0,40

Middelstore kalve

110

0,70

Tunge kalve

200

0,95

Middelstort kvæg

325

1,30

Tungt kvæg

550

1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,70

Transport med fly

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve

50

0,23

 

70

0,28

Kvæg

300

0,84

 

500

1,27

C. FÅR OG GEDER

Transport med jernbane

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Klippede får

< 55

0,20-0,30

 

> 55

> 0,30

Uklippede får

< 55

0,30-0,40

 

> 55

> 0,40

Drægtige moderfår*

< 55

0,40-0,50

 

> 55

> 0,50

Geder

<35

0,20-0,30

 

35-55

0,30-0,40

 

> 55

0,40-0,75

Drægtige geder*

<55

0,40-0,50

 

>55

> 0,50

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed.

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. transportforordningens pkt. 2, litra c, i kapitel I i bilag I.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Klippede får

< 55

0,30

 

> 55

> 0,40

Uklippede får

< 55

0,40

 

> 55

> 0,50

Drægtige moderfår *

< 55

0,50

 

> 55

> 0,60

Geder

<35

0,30

 

35-55

0,40

 

> 55

0,75

Drægtige geder*

<55

0,50

 

>55

> 0,60

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. transportforordningens pkt. 2, litra c, i kapitel I i bilag I.

Transport med lastbil inkl. påhængskøretøj

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Klippede får og lam på mindst 26 kg

< 55

0,20-0,30

> 55

> 0,30

Uklippede får

< 55

0,30-0,40

 

> 55

> 0,40

Drægtige moderfår*

< 55

0,40-0,50

 

> 55

> 0,50

Geder

<35

0,20-0,30

 

35-55

0,30-0,40

 

> 55

0,40-0,75

Drægtige geder *

<55

0,40-0,50

 

>55

> 0,50

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed. For eksempel kan arealet for små lam være på under 0,2 m² pr. dyr.

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. trans p ortforordningens pkt. 2, litra c, i kapitel I i bilag I.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Klippede får og lam på mindst 26 kg

< 55

0,30

> 55

> 0,40

Uklippede får

< 55

0,40

 

> 55

> 0,50

Drægtige moderfår*

< 55

0,50

 

> 55

> 0,60

Geder

< 35

0,30

 

35-55

0,40

 

> 55

0,75

Drægtige geder*

< 55

0,50

 

> 55

> 0,60

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. transportforordningens pkt. 2, litra c, i kapitel I i bilag I. Arealet for små lam kan være på under 0,2 m² pr. dyr.

Transport med fly

Lastetæthed for får og geder i forhold til gulvarealet:

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

25

0,20

50

0,30

75

0,40

D. SVIN

Transport med jernbane eller lastbil inkl. påhængskøretøj

1. Transporter af under otte timers varighed:

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

25

0,17

50

0,26

75

0,33

100

0,42

200

0,70

250 eller mere

0,80

Det kan være nødvendigt at øge ovennævnte minimumsgulvareal under hensyn til dyrenes race, størrelse samt fysiske tilstand. Det kan også være nødvendigt at øge arealet med indtil 20 pct. på grund af vejrforholdene og forsendelsens varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed:

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

25

0,20

50

0,31

75

0,39

100

0,50

200

0,84

250 eller mere

0,96

Transport med fly

Lastetætheden bør være forholdsvis stor for at undgå, at dyrene kommer til skade ved start, turbulens eller landing, men hvert dyr skal dog kunne ligge ned. Der bør ved valg af lastetæthed tages hensyn til klimaet, forsendelsens samlede varighed og ankomsttidspunktet.

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

15

0,13

25

0,15

50

0,35

100

0,51

E. FJERKRÆ

Lastetæthed ved transport af fjerkræ i container:

Kategori

Areal

Daggamle kyllinger

21-25 cm2 pr. kylling

Fjerkræ på under 1,6 kg

180-200 cm2 /kg

Fjerkræ på 1,6- 3 kg

160 cm2 /kg

Fjerkræ på 3- 5 kg

115 cm2 /kg

Fjerkræ på over 5 kg

105 cm2 /kg

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot fjerkræets vægt og størrelse, men også af dets fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer og indeholder visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97, (EU-Tidende 2005, L 3, side 1 ff). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af visse bestemmelser fra forordningen i bekendtgørelsen er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EF-Tidende 1964, nr. P 121 side 1977), som bl.a. ændret ved Rådets direktiv nr. 97/12/EF af 17. marts 1997 (EF-Tidende 1997, nr. L 109, side 1) og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2002 af 8. juli 2002 (EF-Tidende 2002, nr. L 179, side 13) samt Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (EF-Tidende 1991, nr. L 46, side 19), som bl.a. ændret ved Rådets direktiv 2003/50/EF af 11. juni 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 169 side 51) og senest ved Kommissionens beslutning 2003/708/EF af 7. oktober 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 258, side 11).