Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver og
eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende
ungdoms- og voksenuddannelser

(Folkeskolens afsluttende prøver, censorer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøver og fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afgangsprøve)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser som ændret ved bekendtgørelse nr. 678 af 30. juni 2005, foretages følgende ændringer.

1. I Indledningen affattes nr. 3 således:

»3) § 14, stk. 4 og 5, og § 14 a, stk. 4, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, som ændret ved § i lov nr. 313 af 19. april 2006«

2. I § 6, stk. 3, indsættes som nyt nummer 6:

»6) Fritagelse for prøveaflæggelse, jf. § 17 a.«

Nummer 6 og 7 bliver herefter nummer 7 og 8.

3. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Institutionens leder kan beslutte, at elever, for hvem prøveaflæggelse på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. Beslutningen forudsætter, at der er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår, jf. § 17. Beslutningen træffes på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering sammen med eleven efter samråd med elevens forældre, og der tages samtidig stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen evalueres på anden vis.

Stk. 2. Institutionens leder skal registrere og opbevare oplysninger om fritagelse for prøver i henhold til stk. 1.

Stk. 3. De nærmere regler om fritagelse for prøveaflæggelse efter stk. 1 er fastsat i bilag 4.«

4. I § 24, stk. 1, indsættes efter »stk. 2«: »og 3«

5. I § 24 affattes stk. 2 og 3 således:

»Stk. 2. Ved folkeskolens 10. klasse-prøver og ved prøver inden for almen voksenuddannelse beskikker ministeriet censorer til prøver med skriftlig besvarelse. Ministeriet kan beskikke censorer til andre prøver.

Stk. 3. Ved folkeskolens afgangsprøver beskikker ministeriet en af de to censorer til prøver med skriftlig besvarelse, jf. § 31, stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger den anden censor, jf. § 25, stk. 3. Ministeriet kan beskikke censorer til andre prøver.«

6. I § 25, stk. 1, tilføjes efter »stk. 2«: »og 3«

7. I § 25, stk. 2, 1. punktum, tilføjes efter »institution«: »,jf. dog stk. 3«

8. I § 25 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved folkeskolens afgangsprøver udpeger kommunalbestyrelsen til et censorkorps et antal censorer til prøver med skriftlig besvarelse. Censorerne pålægges censoropgaver efter kommunalbestyrelsens beslutning.«

9. I § 31, stk. 2, indsættes efter »uddannelser«: »og ved folkeskolens afgangsprøver«

10. I § 34, stk. 1, ændres »bilag 4« til: »bilag 5«

11. I § 35 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Folkeskolens afgangsbevis skal indeholde oplysninger om eventuel prøvefritagelse i henhold til § 17 a, jf. bilag 4.«

12. § 40, 2. punktum, affattes således:

»Den eventuelle bedømmelse angives som Bestået, Godkendt eller en karakter efter bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.«

13. I bilag 1 affattes pkt. 1 således:

»1. Folkeskolens afsluttende prøver

Folkeskolens afgangsprøver

1.1 Ved afslutningen af 9. klassetrin aflægger eleverne folkeskolens afgangsprøver, der gennemføres efter de nærmere regler herom i følgende fag: Dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi samt tilbudsfaget tysk eller fransk.

1.2 Hver elev skal aflægge 2 prøver i faget dansk og 1 prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi (bundne prøver). Herudover skal hver elev aflægge 2 prøver, som bestemmes af Undervisningsministeriet ved udtrækning blandt fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, geografi, biologi og tysk eller fransk som tilbudsfag.

1.3 Eleven kan endvidere indstille sig til folkeskolens afgangsprøver i valgfagene tysk, fransk, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab.

1.4 Ved afslutningen af 8. klassetrin eller senere kan en elev, jf. dog pkt. 1.7, i hvert af fagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab aflægge folkeskolens afgangsprøve i maj-juni prøvetermin, jf. dog pkt. 1.8. Det er en betingelse, at eleven efter 7. klassetrin har fulgt undervisningen i et omfang, så undervisningens indhold opfylder kravene til prøven.

Folkeskolens 10. klasse-prøver

1.5 Ved afslutningen af 10. klasse kan eleverne indstille sig til 10. klasse-prøver i hvert af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi, jf. folkeskolelovens § 8, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens afgangsprøver. Eleven kan dog kun indstille sig til aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver i fag, der indgår i udtrækket, jf. pkt. 1.2, såfremt det pågældende fag er udtrukket som prøvefag på elevens skole i den pågældende prøvetermin. For skoler, der kun omfatter 10. klassetrin, beslutter kommunalbestyrelsen, hvilken folkeskoles udtræk af fag, eleven kan indstille sig til prøve i. En elev kan endvidere kun indstille sig til prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår. Hvis prøven i et fag består af både en mundtlig del og en skriftlig del, kan de enkelte dele af prøven afsluttes hver for sig.

1.6 Eleverne kan i faget latin indstille sig til prøve ved undervisningens afslutning.

Fælles regler for folkeskolens afsluttende prøver

1.7 Afgørelse om aflæggelse af prøve i valgfagene tysk, fransk, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab træffes af eleven efter samråd med forældrene, jf. folkeskolelovens § 54, og skolen. Elevens meddelelse om, hvorvidt der ønskes aflagt prøve i valgfagene, skal ske senest 7 kalenderdage før første skriftlige prøvedag.

1.8 Elever, der deltager i undervisningen i et fag, hvor skolens undervisning i faget afsluttes i december-januar, aflægger prøve i denne prøvetermin. Ved folkeskolens afgangsprøver gælder prøveaflæggelse i december-januar alene de i pkt. 1.2 nævnte bundne prøver, samt sygeprøver. En elev kan kun gennemføre prøve i et fag én gang i et skoleår.

1.9 Indstilling til prøve som privatist efter folkeskolelovens § 14, stk. 5, skal ske inden den 1. februar forud for maj-juni prøvetermin og inden den 1. september forud for december-januar prøvetermin.«

14. I bilag 3 affattes punkt 1 således: »Skolen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af prøven for elever, der har særligt behov.«

I punkt 4 erstattes »1. februar« af: »1. december«.

Punkt 5 affattes således: »Institutionens leder skal registrere og opbevare oplysninger om særlige tilrettelæggelser af prøver. Registreringen sker på elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse, og i hvilke fag der er sket en særlig tilrettelæggelse af prøveformen. Efter Undervisningsministeriets anmodning herom skal oplysningerne indsendes til ministeriet.«

15. Efter bilag 3 indsættes bilag 4 , som affattet som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Bilag 4 bliver herefter bilag 5.

16. I bilag 4, som bliver bilag 5, affattes pkt. 1 således:

»1. Afgangsbevis fra folkeskolen

1.1. Skolen udfærdiger afgangsbevis for de elever, der udskrives af skolen efter 7. klassetrin eller senere. Det fremgår af de af ministeriet godkendte blanketter, jf. § 34, stk. 1, hvilke oplysninger der skal fremgå af beviset, herunder følgende:

Folkeskolens afgangsprøver

a) Elevens seneste standpunktskarakterer, jf. dog pkt. b, i de obligatoriske fag dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, matematik, geografi, biologi og fysik/kemi samt tysk eller fransk som tilbudsfag eller valgfag. Endvidere elevens seneste standpunktskarakterer i valgfagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab med angivelse af, på hvilke klassetrin karaktererne er givet. For elever, der udskrives af skolen i et skoleår, påføres lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt ved udskrivningstidspunktet.

b) Hvis karaktergivning i et eller flere fag i henhold til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er erstattet af en skriftlig udtalelse om elevens standpunkt, skal denne medtages på elevens afgangsbevis.

c) Den seneste udtalelse i faget idræt.

d) Eventuelle skriftlige udtalelser og/eller karakterer for den obligatoriske projektopgave.

e) Eventuelle skriftlige udtalelser og/eller karakterer for den fri, selvvalgte opgave i 9. klasse.

f) Eventuelle skriftlige vurderinger i andre fag end prøvefagene.

For elever, der er fritaget for at aflægge en eller flere prøver eller delprøver i henhold til § 17 a, skal der tages stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen i de fag, hvor eleven er fritaget for prøve, skal evalueres på anden vis.

På afgangsbeviset anføres, i hvilke fag eleven er fritaget for prøveaflæggelse. For hver prøve, der er givet fritagelse for, udarbejder skolen en kort redegørelse for, på hvilket andet grundlag elevens udbytte af undervisningen er evalueret. I redegørelsen indgår en beskrivelse af elevens standpunkt i det fag eller dele af et fag (delprøve), der er givet fritagelse for, en beskrivelse af evalueringsformen samt resultaterne af denne evaluering. Redegørelsen medtages på elevens afgangsbevis.

Folkeskolens 10. klasse-prøver

a) Elevens seneste standpunktskarakterer, jf. dog pkt. b, i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi. For elever, der har aflagt folkeskolens afgangsprøve i 10. klasse, anføres prøvekarakteren i en særskilt rubrik.

b) Hvis karaktergivning i et eller flere fag i henhold til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er erstattet af en skriftlig udtalelse om elevens standpunkt, skal denne medtages på elevens afgangsbevis.

c) Eventuelle skriftlige vurderinger i andre fag end prøvefagene.

d) Eventuelle skriftlige udtalelser og/eller karakter for den obligatoriske selvvalgte opgave.

1.2 Sidste standpunktskarakter i 10. klasse skal afspejle det valgte prøveniveau.

Fælles regler for folkeskolens afsluttende prøver

1.3 Skolen udfærdiger enkeltfagsbevis til de personer, der har aflagt prøve i henhold til folkeskolelovens § 14, stk. 5, jf. pkt. 1.9 i bilag 1.« Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2006, jf. dog stk. 2.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2006, jf. dog stk. 2.

Stk. 2.  § 24, stk. 3, § 25, stk. 3, og § 31, stk. 2, har virkning for folkeskolens afgangsprøver, der afholdes efter den 1. august 2006, bortset fra afviklingen af sygeprøver i prøveterminen december-januar 2006/07.

Undervisningsministeriet, den 30. juni 2006

Jarl Damgaard
Udannelsesdirektør

/Kirsten KrogstrupBilag 1

»Bilag 4

Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, jf. § 17 a

1. Fritagels på grund af betydelig funktionsnedsættelse

1.1 Institutionens leder kan beslutte, at en elev i særlige tilfælde kan fritages for at aflægge prøve i et eller flere fag, hvis det vurderes, at prøveaflæggelse, herunder prøveaflæggelse på særlige vilkår jf. § 17, ikke er hensigtsmæssig.

1.2 Det er en forudsætning for fritagelse, at der er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøven på særlige vilkår, jf. bilag 3, og at der samtidigt tages stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen evalueres.

1.3 Antager klasselæreren, i samråd med elevens øvrige lærere og pædagogisk-psykologisk rådgivning, at en elevs prøveaflæggelse ikke vil være hensigtsmæssig, orienteres eleven og dennes forældre om muligheden for fritagelse for prøveaflæggelse i en eller flere prøver eller delprøver. I forbindelse med orienteringen stilles der forslag om, hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet evalueres.

1.4 Ønsker eleven efter samråd med forældrene at blive fritaget for prøveaflæggelse på disse vilkår, afgiver klasselæreren en indstilling herom til skolens leder.

1.5 Fritagelse kan kun besluttes, hvis eleven efter samråd med forældrene er enig heri, og når der foreligger en aktuel pædagogisk-psykologisk udtalelse om, at eleven på grund af sine særlige vanskeligheder ikke på hensigtsmæssig måde kan aflægge prøven, herunder aflægge prøven på særlige vilkår. Udtalelsen afgives på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvori andre sagkyndige kan inddrages.

1.6 En udtalelse jf. pkt. 1.5 er dog ikke nødvendig, hvis der allerede foreligger en aktuel pædagogisk-psykologisk vurdering vedrørende elevens vanskeligheder, hvori spørgsmålet om prøvefritagelse er vurderet.

1.7 Overvejelse om prøvefritagelse og aflæggelse af prøve på særlige vilkår, jf. pkt. 1.1, skal fremgå af elevens uddannelsesplan. Beslutning om prøvefritagelse træffes på 9. klassetrin og skal være truffet inden den 1. december. Samtidigt med beslutningen om prøvefritagelse træffer skolen efter samråd med eleven og dennes forældre beslutning om, på hvilket andet grundlag elevens udbytte af undervisningen skal evalueres. Den evaluering, der skal træde i stedet for afgangsprøven, finder sted i løbet af den pågældende prøvetermin. På afgangsbeviset indgår alene oplysninger om prøvefritagelse i de fag eller dele af et fag, som enten er obligatoriske for alle elever, eller som er udtrukket for den pågældende klasse eller det pågældende hold.

Hvis en elev er fritaget for prøve i et fag, som ikke bliver udtrukket til prøve, skal evalueringen således ikke gennemføres.

1.8 Institutionens leder træffer efter indstilling fra klasselæreren og i samråd med eleven og dennes forældre, pædagogisk-psykologisk rådgivning og lærerne i de berørte fag beslutning om, hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet evalueres.

2. Fritagelse på grund af utilstrækkelige danskkundskaber

2.1 Institutionens leder kan beslutte, at en elev, som ankommer til Danmark sent i skoleforløbet, fritages for at aflægge prøve i et eller flere fag, hvis det vurderes, at prøveaflæggelse, herunder prøveaflæggelse på særlige vilkår, jf. § 17, ikke er hensigtsmæssig på grund af elevens utilstrækkelige danskkundskaber.

2.2 Det er en forudsætning for fritagelse, at der er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøven på særlige vilkår, jf. bilag 3, og at der samtidigt tages stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet evalueres.

Procedure i forbindelse med fritagelse er som beskrevet ovenfor under pkt. 1.

3. Registrering og opbevaring af oplysninger om prøvefritagelse

Institutionens leder skal registrere og opbevare oplysninger om prøvefritagelse. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til fritagelse, fra hvilke fag der er sket fritagelse, og hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet evalueres. Efter Undervisningsministeriets anmodning herom skal oplysningerne indsendes til ministeriet.

Når registreringen omfatter fortrolige og personfølsomme oplysninger, er registreringen omfattet af anmeldelsespligten efter persondataloven og bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger ved beskyttelse af personoplysninger, som behandles af den offentlige forvaltning.«

Redaktionel note
  • I følge rettelseslisten til Lovtidende A, 2006: Under underskriveren rettes: "Udannelsesdirektør" til "Uddannelsesdirektør"