Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

 

Herved bekendtgøres lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juli 2004, med de ændringer der følger af § 40 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, § 6 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, lov nr. 119 af 27. februar 2006 og § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006.

Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. januar 2007, jf. § 6 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 119 af 27. februar 2006 og § 17 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, der gengives i bekendtgørelsens slutning. 1)

Kapitel 1

Formål

§ 1. De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser skal give de færdiguddannede kompetence til beskæftigelse inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet samt inden for det pædagogiske område. Uddannelserne skal endvidere give eleverne mulighed for at erhverve almene uddannelseskvalifikationer som grundlag for videreuddannelse samt bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Stk. 2. Uddannelsessystemet består af uddannelsen til social- og sundhedshjælper med overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent samt af den pædagogiske grunduddannelse, der indgår i et trinvist opbygget uddannelsessystem, og tilrettelægges i overensstemmelse med de social-, sundheds- og personalepolitiske mål, henholdsvis de pædagogiske mål inden for uddannelsernes beskæftigelsesområder og områdernes kvalifikationsbehov.

Kapitel 2

De enkelte uddannelsers struktur, varighed m.v.

§ 2. De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser indledes med et grundforløb, jf. dog § 11, nr. 2, 3 og 4, der består af 20 ugers skoleundervisning. Grundforløbet kan forlænges med indtil 20 uger for den enkelte elev.

Stk. 2. Grundforløbet tilrettelægges for unge, der kommer direkte fra 9. klasse i grundskolen, og for andre unge, der efter institutionens vurdering har behov for at forberede sig fagligt, socialt og personligt til det videre uddannelsesforløb.

Stk. 3. Grundforløbet skal give eleven mulighed for at orientere sig om andre uddannelsesmuligheder med henblik på at skabe den størst mulige afklaring af den enkeltes forudsætninger, behov og ønsker.

Stk. 4. Institutionen kan tilrettelægge et særligt grundforløb for voksne med behov for undervisning i dansk sprog, kultur- og samfundsforståelse. Tilrettelæggelsen og gennemførelsen skal ske i samarbejde med elevens bopælskommune.

§ 3. Uddannelserne efter grundforløbet tilrettelægges som vekseluddannelser, således at der skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent kan endvidere tilrettelægges som et sammenhængende forløb, der består af uddannelsen til social- og sundhedshjælper og uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

§ 4. Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer efter grundforløbet 1 år og 2 måneder med 24 ugers skoleundervisning. Institutionen kan for den enkelte elev afkorte eller forlænge skoleundervisningen med indtil 6 uger med tilsvarende regulering af uddannelsens samlede varighed. Skoleundervisningens gennemsnitlige varighed skal udgøre mindst 24 uger for institutionens elever som helhed.

Stk. 2. Uddannelsen har til formål at kvalificere eleverne til selvstændigt at udføre brede, elementære bistands-, pleje- og omsorgsopgaver.

Stk. 3. Uddannelsen har endvidere til formål at kvalificere eleverne til at fortsætte på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

§ 5. Social- og sundhedsassistentuddannelsen, der bygger på social- og sundhedshjælperuddannelsen, varer 1 år og 8 måneder med mindst 32 ugers skoleundervisning.

Stk. 2. Uddannelsen har til formål at kvalificere eleverne til selvstændigt at varetage og tilrettelægge sammensatte aktivitets- og omsorgsopgaver, herunder koordinerende og undervisende funktioner, samt til selvstændigt at varetage og tilrettelægge grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Stk. 3. Når uddannelsen er tilrettelagt som et sammenhængende forløb, jf. § 3, stk. 2, varer uddannelsen 2 år og 10 måneder med mindst 56 ugers skoleundervisning.

§ 6. Den pædagogiske grunduddannelse varer efter grundforløbet 1 år og 7½ måned med mindst 50 ugers skoleundervisning.

Stk. 2. Uddannelsen har til formål at kvalificere eleverne til det pædagogiske og omsorgsrettede arbejde med børn, unge og voksne gennem samarbejde med forældre og kolleger.

§ 7. Til elever, der har behov for det, tilbyder institutionen specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 8. Undervisningsministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser, jf. § 16, nærmere regler om grundforløbet og uddannelserne, herunder om prøver, bedømmelse, uddannelsesbeviser og uddannelsesordninger. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om adgangskrav til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, herunder om krav til ansøgerens danskkundskaber og om de i § 11, nr. 3 og 4, omhandlede krav.

Stk. 2. Reglerne fastsættes efter forhandling med socialministeren. For social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen fastsættes reglerne tillige efter forhandling med sundhedsministeren.

§ 9. Undervisningsministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Udvalget for de grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser, jf. § 16, regler om, at personer med særlige uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger fritages for dele af uddannelserne.

§ 10. Den nærmere tilrettelæggelse af uddannelserne fastsættes i uddannelsesordninger, som udarbejdes af den enkelte institution. 2)  Uddannelsesordningerne for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse skal rumme mulighed for, at en elev med tilslutning fra sin arbejdsgiver kan vælge imellem at begynde uddannelsen med et praktikforløb eller med skoleundervisning.

Stk. 2. Praktikuddannelsen fastlægges i uddannelsesordningen, således at der opnås tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Praktikstedet og institutionen samarbejder med henblik på at opfylde målet for praktikuddannelsen. Praktikstedet har ansvaret for praktikuddannelsen, herunder for vejledning af eleverne.

Stk. 3. 3)  Institutionens bestyrelse godkender institutionens grundforløbs- og uddannelsesordninger og de praktiksteder, hvortil institutionen henviser elever. Godkendelse sker efter indstilling fra det lokale uddannelsesudvalg, jf. § 20, stk. 2, hvis et sådan udvalg er nedsat.

Stk. 4. 4)  Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af praktikpladser.

 

Kapitel 3

Adgang, optagelse og vejledning

§ 11. Adgang til social- og sundhedshjælperuddannelsen eller den pædagogiske grunduddannelse er betinget af

1) gennemført grundforløb,

2) mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven,

3) anden relevant erfaring, der svarer til de kvalifikationer, der er nævnt i nr. 2, herunder grundforløb i erhvervsuddannelserne, eller

4) kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til de i nr. 1, 2 eller 3 nævnte.

§ 12. Adgang til social- og sundhedsassistentuddannelsen er betinget af

1) gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse,

2) tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed eller

3) kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til de i nr. 1 eller 2 nævnte.

§ 13. 5)  Institutioner, der udbyder grundforløbet og uddannelserne, optager elever efter ansøgning.

Stk. 2. Ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, der opfylder kravene i § 11, og som har indgået en ansættelsesaftale med et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat arbejdsgiver, jf. § 14, har krav på at blive optaget, jf. dog § 13 b.

Stk. 3. Institutionernes optagelse af ansøgere uden ansættelsesaftale er betinget af, at ansøgerne ud over adgangsbetingelserne samt krav fastsat i medfør af § 8, stk. 1, opfylder de fastsatte supplerende personlige kvalifikationskriterier, jf. stk. 4.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter generelle supplerende personlige kvalifikationskriterier for optagelse til grundforløbet og til social- og sundhedshjælperuddannelsen for ansøgere uden ansættelsesaftale.

§ 13 a. 6)  Hver institution eller virksomhed, der er godkendt efter § 23 a, fordeler de optagne elever mellem de offentlige og private arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser til rådighed, jf. § 22 b, og formidler, at ansættelsesforholdet mellem den enkelte elev og arbejdsgiveren kommer i stand. De offentlige arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser til rådighed, har, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende, pligt til at ansætte de af institutionen henviste elever.

§ 13 b. 7)  Offentlige og private arbejdsgivere kan ansætte elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse ud over de elever, der er optaget af uddannelsesinstitutionen, jf. § 13 a, i et antal svarende til højst halvdelen af det antal praktikpladser, som regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for institutionerne i regionen, jf. § 22 b, stk. 1.

§ 14. Uddannelserne gennemføres på grundlag af en ansættelsesaftale mellem eleven og et regionsråd eller en kommunalbestyrelse. Ansættelsesaftalen skal være indgået, inden eleven begynder på uddannelsen, og omfatte både skoleundervisning og praktikuddannelse. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper kan endvidere gennemføres på grundlag af en ansættelsesaftale mellem eleven og en privat leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. Er eleven under 18 år, kræves der samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

§ 15. Institutionen tilbyder eleverne individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 4

Rådgivning m.v.

§ 16. Regionsrådene og kommunalbestyrelserne i forening kan sammen med Landsorganisationen i Danmark nedsætte et udvalg for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser med henblik på at varetage de opgaver, der er nævnt i § 17. Udvalget skal bestå af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere inden for de beskæftigelsesområder, som udannelserne efter denne lov tager sigte på. Eleverne og lærerne skal tilbydes repræsentation i udvalget.

Stk. 2. Udvalget vælger formanden, fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte underudvalg. Udvalgets sammensætning skal fremgå af forretningsordenen, som indsendes til undervisningsministeren sammen med en fortegnelse over udvalgets medlemmer. Forretningsordenen bekendtgøres af undervisningsministeren.

Stk. 3. Sekretariatsbistand til udvalget tilvejebringes af de organisationer m.fl., som er repræsenteret i udvalget.

§ 17. Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser rådgiver ministeren om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der vedrører uddannelserne.

Stk. 2. Udvalget følger den samlede årlige optagelse ved uddannelserne og udtaler sig til undervisningsministeren om:

1) Regler om grundforløbet, jf. § 2.

2) Regler om uddannelser, jf. §§ 4, 5 og 6.

3) Regler om vejledning, jf. § 15.

4) Regler om fritagelse for dele af uddannelserne, jf. § 9.

5) Forpligtelserne efter §§ 22 b, stk. 2, og 23.

6) Forsøg, jf. § 40.

Stk. 3. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver undervisningsministeren på et overordnet niveau om uddannelserne efter denne lov.

§ 18. (Ophævet)

§ 19. (Ophævet)

§ 20. 8)  Hver institution med godkendelse efter § 23 a, stk. 1, kan nedsætte et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der tilsammen dækker de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som institutionen udbyder.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgene

1) afgiver indstilling til bestyrelsen om godkendelse af de grundforløbs- og uddannelsesordninger, der hører til det enkelte udvalgs uddannelsesområde,

2) afgiver indstilling til bestyrelsen om godkendelse af praktiksteder, hvortil institutionen henviser elever,

3) rådgiver institutionen om de uddannelser, der er omfattet af udvalgets uddannelsesområde, samt

4) virker for samarbejdet mellem institutionen og det lokale arbejdsmarked.

Stk. 3. Uddannelsesudvalgene sammensættes med repræsentation for lokale arbejdsgivere og arbejdstagere. Eventuelle øvrige medlemmer udpeges af institutionen. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret og tilsammen udgøre et flertal i uddannelsesudvalget. Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som udbuddet af uddannelserne dækker.

Stk. 4. En repræsentant for institutionens ledelse, en repræsentant for institutionens lærere og en repræsentant for institutionens elever tilforordnes udvalget.

Stk. 5. Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand.

Stk. 6. Institutionen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

§ 21. (Ophævet)

§ 22. (Ophævet)

§ 22 a. (Ophævet)

Kapitel 5

Uddannelseskapacitet

§ 22 b. 9)  Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal stille praktikpladser til rådighed for de institutioner, som er godkendt til at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i regionen. Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter og fordeler et årligt antal uddannelsespladser til grundforløbet og uddannelserne i overensstemmelse med behovet for færdiguddannede, jf. stk. 1.

§ 23. 10)  Finder undervisningsministeren, at forpligtelsen efter § 22 b, stk. 1, ikke er opfyldt, kan ministeren efter udtalelse fra Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser, eller, hvis udvalget ikke er nedsat, fra regionsrådene og kommunalbestyrelserne i forening samt fra Landsorganisationen i Danmark, pålægge regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen hver at stille et årligt mindste antal praktiksteder til social- og sundhedshjælperuddannelsen og til social- og sundhedsassistentuddannelsen til rådighed for institutionerne.

§ 23 a. 11)  Undervisningsministeren godkender de institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der kan udbyde de enkelte grundforløb og uddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan endvidere godkende, at andre institutioner og virksomheder kan udbyde de enkelte grundforløb og uddannelser.

 

§ 24. (Ophævet). 12)  

§ 25. Et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. kan indgå aftale med et andet regionsråd, en kommunalbestyrelse eller privat leverandør om gennemførelse af praktik. 13)

§ 26. (Ophævet). 14)

§ 27. (Ophævet). 15)

Kapitel 6

(Ophævet) 16)

Kapitel 7

Eleverne

§ 32. Institutionen udarbejder sammen med eleven en personlig uddannelsesplan for eleven. I den personlige uddannelsesplan beskrives elevens mål for uddannelsesforløbet og det samlede uddannelsesforløb.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesplaner.

§ 33. 17)  Ved hver institution, der er godkendt i henhold til § 23 a, stk. 1, har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om institutionernes forpligtelse over for elevrådene.

§ 34. Undervisningen ved uddannelser efter denne lov er vederlagsfri, jf. dog stk. 2. 18)

Stk. 2. En institution eller virksomhed, der udbyder grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i medfør af § 23 a, stk. 2, kan uanset bestemmelserne i stk. 1 kræve betaling for deltagelse i undervisningen m.v. Dette gælder dog kun, hvis institutionen ikke modtager samme tilskud fra staten som institutioner godkendt efter § 23 a, stk. 1.

Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at der kan opkræves betaling fra elever for deltagelse i ekskursioner m.v., der indgår som en del af undervisningen. Der kan dog ikke kræves betaling for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Rabat ydet i form af frirejser eller lignende skal komme samtlige deltagere til gode.

Stk. 4. Ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. (1998-niveau) pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er omfattet af den almindelige mødepligt. En elev kan ikke udelukkes fra deltagelse heri på grund af manglende erlæggelse af deltagerbetaling.

Stk. 5. Deltagelse i ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der vedrører andet end forplejning eller udgør mere end 50 kr. (1998-niveau) pr. døgn pr. deltager, er frivillig for den enkelte elev, og institutionen skal tilbyde alternativ undervisning til elever, der ikke deltager.

Stk. 6. Det i stk. 4 og 5 nævnte beløb reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 10. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende grænse før afrunding. Når reguleringen giver anledning til en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet, bekendtgøres dette af undervisningsministeren.

Stk. 7. De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal af institutionen stilles til rådighed for eleverne uden betaling, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Institutionen kan bestemme, at eleverne selv anskaffer lærebøger til brug ved undervisningen i obligatoriske fag og i begrænset omfang øvrige undervisningsmidler. Institutionen kan endvidere bestemme, at eleverne betaler for fotokopier til undervisningsbrug. Betalingen for fotokopier kan fastsættes som en gennemsnitsbetaling for institutionens elever eller for grupper af elever på skolen.

§ 35. (Ophævet). 19)

§ 36. (Ophævet). 20)

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 37. 21)  Undervisningsministeren kan til brug for den overordnede styring af uddannelserne og udarbejdelse af statistik indhente alle oplysninger fra regionsråd, kommunalbestyrelser og institutioner m.v. godkendt i henhold til § 23 a, herunder oplysninger om uddannelserne, praktikpladser og elever. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format leveringen skal ske.

§ 38. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed inden for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser på bistands-, pleje- og omsorgsområdet, der er nødvendige til gennemførelse og udmøntning af EU-retlige forpligtelser eller forpligtelser, der følger af aftaler mellem Danmark og andre lande.

§ 39. 22)  De afgørelser, som institutionen eller praktikstedet træffer efter reglerne for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, kan indbringes for statsforvaltningen i den region, hvor institutionen er beliggende, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagen indgives til den institution eller det praktiksted, som har truffet afgørelsen, senest 14 dage efter, at afgørelsen er modtaget. Såfremt institutionen eller praktikstedet fastholder sin tidligere meddelte afgørelse, videresendes klagen senest 14 dage efter modtagelsen til statsforvaltningen vedlagt institutionens eller praktikstedets begrundelse og genvurdering.

Stk. 3. Statsforvaltningen træffer normalt sin afgørelse senest 14 dage efter, at klagen er modtaget, eller efter, at de til sagen nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse i sagen foreligger. Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Statsforvaltningens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 40. Undervisningsministeren kan efter indhentet udtalelse fra Udvalget for de grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser eller fra regionsrådene i forening, Kommunernes Landsforening og Landsorganisationen i Danmark, hvis udvalget ikke er nedsat, fravige lovens bestemmelser som led i uddannelsesforsøg.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 41. Loven træder i kraft den 1. januar 2002.

Stk. 2. Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 12. september 2000, ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den lov, der er nævnt i stk. 2, og regler, der er udstedt med hjemmel heri, finder dog anvendelse for elever, der inden den 1. januar 2002 er begyndt på social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller på den pædagogiske grunduddannelse. Undervisningsministeren kan fastsætte overgangsordninger, hvorefter disse elever kan afslutte deres uddannelse efter denne lov.

Stk. 4. Regler fastsat med hjemmel i den lov, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov. 23)

§ 42. (Ophævet)

§ 43. (Ophævet)

§ 44. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 45. (Udeladt)

§ 46. (Udeladt)

§ 47. (Udeladt)

 

Lov nr. 542 af 24. juni 2005, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2. 24)

 

Lov nr. 590 af 24. juni 2005, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14

Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 3. 25)

 

Lov nr. 119. af 27. februar 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 5 og 6, har virkning fra den 1. januar 2007.

 

Lov nr. 578 af 9. juni 2006, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 17

Loven træder i kraft den 1. juli 2006 og finder anvendelse for rabat, der gives fra den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 18 og 19 træder i kraft den 1. januar 2007.

Undervisningsministeriet, den 1. december 2006

Bertel Haarder

/Christina Schøn

Officielle noter

1) Til de ændringer af loven, der først træder i kraft den 1. januar 2007, og som ikke alene er udtryk for sproglige konsekvensrettelser i kraft af, at social- og sundhedsskolerne overgår til at være statsligt selvejende institutioner på baggrund af kommunalreformen, er der i slutnoterne gengivet den ordlyd, som de enkelte bestemmelser har indtil den 1. januar 2007.

2) Den angivne ordlyd af § 10, stk. 1, 1. pkt., træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14, i lov nr. 590 af 24. juni 2005. Bestemmelsen har indtil da følgende ordlyd: »Den nærmere tilrettelæggelse af uddannelserne fastsættes i uddannelses-ordninger, som udarbejdes af de enkelte skoleledere og godkendes af fællesbestyrelsen, jf. §§ 19 og 22.«

3) Bestemmelsen i § 10, stk. 3, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005.

4) Bestemmelsen i § 10, stk. 4, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005.

5) Den angivne ordlyd af § 13, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 2, i lov nr. 119 af 27. februar 2006. Bestemmelsen har indtil da følgende ordlyd: »Optagelse til grundforløbet og uddannelserne efter grundforløbet sker efter ansøgning til en skole, der udbyder det enkelte grundforløb eller den enkelte uddannelse. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren ud over adgangsbetingelserne samt eventuelle sprogkrav fastsat i medfør af § 8, stk. 1, opfylder de fastsatte supplerende personlige kvalifikationskriterier, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter generelle supplerende per-sonlige kvalifikationskriterier for optagelse til grundforløbet og til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Stk. 3. De ansættende myndigheder, jf. § 14, fastsætter inden for det enkelte amt, henholdsvis uddannelsesregionen, der består af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Hovedstadens Sygehusfællesskab, yderligere supplerende person-lige kvalifikationskriterier for optagelse til uddannelserne i amtet henholdsvis uddannelsesregionen. Inden for Born-holms Kommune fastsætter de ansættende myndigheder, jf. § 14, supplerende personlige kvalifikationskriterier for optagelse til uddannelserne i kommunen. Der indhentes forinden en udtalelse fra fællesbestyrelsen, jf. § 19, nr. 11.«

6) Bestemmelsen i § 13 a, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov i lov nr. 590 af 24. januar 2005.

7) Bestemmelsen i § 13 b, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 2 i lov i lov nr. 119 af 27. februar 2006.

8) Den angivne ordlyd af § 20, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005. Bestemmelsen har indtil da følgende ordlyd: »Fællesbestyrelsen nedsætter to uddannelsesråd. Uddannelsesrådene sammensættes sådan, at der er ligelig repræsentation fra de ansættende kommunale myndigheder og fra de lokale arbejdstagere. Repræsentanter for skoleledere, lærere og elever tilforordnes rådene. En eller flere repræsentanter for de private leverandører tilforord-nes det råd, der rådgiver om uddannelserne i henhold til §§ 4 og 5, jf. stk. 3.«

9) Bestemmelsen i § 22 b, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005.

10) Den angivne ordlyd af § 23, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005. Bestemmelsen har indtil da følgende ordlyd: »Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal dimensionere uddannelsespladserne i grund-forløbet og praktikpladserne i uddannelserne i overensstemmelse med dels egne behov, dels det samlede behov for færdiguddannede i amtet. Stk. 2. Hvis undervisningsministeren finder, at forpligtelsen efter stk. 1 ikke er opfyldt, kan ministeren efter udtalelse fra Udvalget for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser eller Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening og Landsorganisationen i Danmark, hvis udvalget ikke er nedsat, pålægge amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtet at dimensionere et årligt mindste antal praktikpladser til social- og sundhedshjælperuddannelsen og til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Stk. 3. Har undervisningsministeren fastsat et mindste antal praktikpladser i henhold til stk. 2, fordeler fællesbestyrelsen pladserne mellem de kommunale myndigheder efter aftale med disse. Undervisningsministeren kan fastsætte en frist for fordelingen. Stk. 4. Såfremt fællesbestyrelsen ikke kan fordele praktikpladserne inden fristens udløb, foretager undervisningsministeren fordelingen mellem de kommunale myndigheder. Stk. 5. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening fastsætte bestemmelser for fordelingen af praktikpladserne.«

11) Bestemmelsen i § 23 a, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005.

12) Ved § 6, nr. 19, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, ophæves § 24 med virkning fra den 1. januar 2007.

13) Ved § 6, nr. 20, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, ophæves § 25, stk. 1, og stk. 2 bliver stk. 1 med virkning fra den 1. januar 2007.

14) Ved § 6, nr. 19, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, ophæves § 26 med virkning fra den 1. januar 2007.

15) Ved § 6, nr. 19, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, ophæves § 27 med virkning fra den 1. januar 2007.

16) Ved § 6, nr. 19, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, ophæves kap. 6 med virkning fra den 1. januar 2007.

17) Den angivne ordlyd af § 33, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005. Bestemmelsen har indtil da følgende ordlyd: »Ved hver skole har eleverne ret til at danne elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministe-ren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om amtsrådets forpligtelse over for elevrådene.«

18) Den angivne ordlyd af § 34, stk. 1, ny indsættelse af tekst som stk. 2, samt at stk. 2-8 herefter bliver stk. 3-9, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005. Bestemmelsen i stk. 1, har indtil da følgende ordlyd: »Undervisningen ved offentlige skoler ved uddannelser efter denne lov er vederlagsfri.«

19) Ved § 18, nr. 6, i lov nr. 578 af 9. juni 2006, ophæves § 35 med virkning fra den 1. januar 2007.

20) Ved § 6, nr. 29, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, ophæves § 36 med virkning fra den 1. januar 2007.

21) Den angivne ordlyd af § 37, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 14 i lov nr. 590 af 24. juni 2005. Bestemmelsen har indtil da følgende ordlyd: »Undervisningsministeren kan til brug for den overordnede styring af uddannelserne og udarbejdelse af statistik inden for social- og sundhedsuddannelsesområdet indhente alle oplysninger, herunder oplysninger om eleverne, fra amtsrådene, kommunalbestyrelserne, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, fællesbestyrelserne og skolerne. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske.«

22) Den angivne ordlyd af § 39, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. § 6 i lov nr. 542 af 24. juni 2005. Bestemmelsen har indtil da følgende ordlyd: »De afgørelser, som skolen eller praktikstedet træffer efter denne lov, kan af eleven indbringes for klageudvalget, jf. § 21 og § 22, stk. 3, og § 22 a, stk. 3. Stk. 2. Klagen indgives til den skole eller det praktiksted, som har truffet afgørelsen, senest 14 dage efter, at afgørelsen er modtaget. Såfremt skolen eller praktikstedet fastholder sin tidligere meddelte afgørelse, videresendes klagen senest 14 dage efter modtagelsen til klageudvalget vedlagt skolens eller praktikstedets begrundelse og genvurdering. Stk. 3. Klageudvalget træffer normalt sin afgørelse senest 14 dage efter, at klagen er modtaget, eller efter, at de til sagen nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelsen i sagen foreligger. Stk. 4. Klageudvalget træffer sine afgørelser efter almindeligt stemmeflertal. Stk. 5. Klageudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

23) Ved § 6, nr. 32, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, ophæves § 41, stk. 4 og stk. 5 bliver stk. 4 med virkning fra den 1. januar 2007.

24) Henvisningen har ikke betydning for denne lovbekendtgørelse.

25) Henvisningen har ikke betydning for denne lovbekendtgørelse.