Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse

(avu-loven)

 

Hermed bekendtgøres lov om almen voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 402 af 28. maj 2004, med de ændringer, der følger af § 10 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, og § 3 i lov nr. 576 af 9. juni 2006.

Kapitel 1

Almen voksenuddannelse

§ 1. Almen voksenuddannelse er en kompetencegivende undervisning, der har til formål at sikre voksne mulighed for at forbedre eller supplere deres almene kundskaber og færdigheder.

Stk. 2. Uddannelsen skal styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og for at forstå og påvirke egen livssituation.

Stk. 3. Uddannelsen skal give voksne mulighed for at opnå almene forudsætninger for fortsat uddannelse og almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejdslivet.

§ 2. Undervisningsministeren skal sikre, at alle, der er fyldt 18 år, inden for en rimelig geografisk afstand kan modtage undervisning i henhold til denne lov.

§ 3. Almen voksenuddannelse udbydes på voksenuddannelsescentre og andre uddannelsesinstitutioner, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende, at andre uddannelsesinstitutioner, herunder uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, udbyder almen voksenuddannelse. Undervisningsministeriet kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision for disse uddannelsesinstitutioner.

§ 4. Ved hvert voksenuddannelsescenter og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal der mindst en gang om året udbydes undervisning i kernefagene dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk, samfundsfag og naturfag. Herudover skal der tilbydes undervisning i fag inden for fagrækken billedkunst, dansk som andetsprog, edb-fag, filosofi, historie, latin, mediefag, psykologi samt samarbejde og kommunikation, således at alle tilbudsfagene hvert år udbydes inden for en passende geografisk afstand fra de voksne uddannelsessøgendes bopæl i regionen, og således at der samlet gives et alsidigt fagudbud på grundlag af det konstaterede undervisningsbehov. Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan føje yderligere fag til den fagrække, der er nævnt i stk. 1, herunder godkende særlige fagtilbud baseret på lokale fagbeskrivelser, samt ændre fagenes betegnelser.

Stk. 3. Ud over undervisning i de fag, der indgår i fagrækken, skal der ved hvert voksenuddannelsescenter tilbydes værkstedsundervisning og uddannelses- og erhvervsvejledning. Der kan tilbydes støtteundervisning.

Stk. 4. Et voksenuddannelsescenter kan tilbyde en særligt tilrettelagt introducerende undervisning.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om undervisningen, niveaudeling og uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 6. Undervisningsministeren fører tilsyn med undervisningen.

§ 5. Undervisning i de fag, der er nævnt i § 4, stk. 1, fører frem til en prøve. Uddannelsen giver samme ret til fortsat uddannelse som folkeskolens afsluttende prøver. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvilke prøver der svarer til folkeskolens afgangsprøver, og hvilke prøver der svarer til folkeskolens udvidede afgangsprøver. 1)

Stk. 2. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om prøver og anden bedømmelse, om udstedelse af prøve- og kursusbeviser samt om tilsynet med prøver.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om honorering af medlemmerne af en opgavekommission for de fag, der fører frem til skriftlige prøver.

§ 5 a. Undervisningsministeren kan hos alle udbydere af almen voksenuddannelse efter denne lov kræve alle oplysninger om undervisning og afholdelse af prøver. Ministeren kan fastsætte regler herom, herunder om i hvilken form oplysningerne skal gives.

§ 6. ( Ophævet)

§ 7. (Ophævet)

§ 8. (Ophævet)

§ 9. Klage over prøver og bedømmelse af prøver kan indbringes for undervisningsministeren. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om klagefrist.

Stk. 2. Klage over et voksenuddannelsescenters afgørelse i pædagogiske anliggender kan indbringes for undervisningsministeren,

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage efter stk. 2, herunder om klagefrist.

Stk. 4. Efter undervisningsministerens bestemmelse kan klager over afgørelser truffet af uddannelsesinstitutioner omfattet af § 3, stk. 2, indbringes for undervisningsministeren.

§ 10. Der kan ydes statstilskud til efter- og videreuddannelse af forstandere, lærere og andre ansatte ved almen voksenuddannelse efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan tilrettelægge efteruddannelseskurser og konferencer efter stk. 1.

§ 11. Undervisningsministeren kan som en midlertidig ordning fravige bestemmelserne i kapitel 1, i det omfang det anses for påkrævet for at fremme forsøgs- og udviklingsvirksomhed.

Stk. 2. Der kan ydes statstilskud til forsøgs- og udviklingsvirksomhed inden for lovens område samt til uddannelsestilbud for særlige målgrupper.

Kapitel 2

(Ophævet)

Kapitel 2 a.

(Ophævet)

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§ 18. (Ophævet).

§ 19. Loven træder i kraft den 1. august 1989.

Stk. 2. Lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 320 af 4. juli 1983, ophæves. Loven finder dog fortsat anvendelse på den undervisning, der er påbegyndt inden den 1. august 1989, ligesom §§ 1 og 3-5, § 7, stk. 2 og 3, § 8, stk. 1, 3 og 4, og §§ 9, 11, 11 a og 13 fortsat finder anvendelse på den undervisning, der fører frem til højere forberedelseseksamen.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Ved kongelig anordning kan loven bringes til anvendelse for Færøerne og Grønland med de ændringer, der følger af de særlige færøske og grønlandske forhold. 2)

 

Lov nr. 590 af 24. juni 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 3)

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udeladt.

Stk. 3. Udeladt

Stk. 4. De amtskommunale og kommunale institutioner, der ved lovens ikrafttræden udbyder uddannelsen til studentereksamen (stx), uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf), grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og almen voksenuddannelse, overgår den 1. januar 2007 til godkendelse efter henholdsvis § 6, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, § 15, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, § 2, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 12, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse beslutte, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole overgår den 1. januar 2007 til godkendelse efter § 2, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser. Udkast til vedtægt indsendes af den midlertidige bestyrelse til Undervisningsministeriet inden den 1. november 2006. Undervisningsministeren kan fastsætte institutionens vedtægt, hvis institutionen ikke har en godkendt vedtægt inden den 1. januar 2007. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse og bestyrelsen for en institution for en erhvervsrettet uddannelse beslutte, at en amtskommunal institution, jf. 1. pkt., fra den 1. januar 2007 inddrages i en institution for erhvervsrettet uddannelse. Undervisningsministeren kan ligeledes efter indstilling fra de midlertidige bestyrelser beslutte, at en amtskommunal institution sammenlægges med en anden amtskommunal institution, jf. 1. pkt.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og kan herunder for de i § 6, jf. § 7, nævnte institutioner i en overgangsperiode fravige bestemmelserne om tilskud i kapitel 3 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Undervisningsministeren kan bestemme, at der i 2007 fortsat vil være mulighed for at give tilskud som taxameterbevilling til almen voksenuddannelse og prøveforberedende enkeltfagsuddannelse.

Stk. 6. Udeladt.

Stk. 7. Udeladt.

§ 14. loven gælder ikke for Færøerne og Grønland

 

Lov nr. 576 af 9. juni 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Udeladt

Stk. 3. Udeladt

Stk. 4. Udeladt

 

Undervisningsministeriet, den 11. juli 2006

Bertel Haarder

/Kirsten Krogstrup

Officielle noter

1) Ved lov nr. 406 af 2. juni 1999 om ændring af lov om folkeskoleloven m.fl. love (10. klasse) blev betegnelsen folkeskolens udvidede afgangsprøve i folkeskoleloven ændret til 10. klasse-prøve.

2) Med virkning fra den 1. januar 2002 blev almen voksenundervisning overdraget til Færøerne som et særanliggende.

3) Ved lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser m.v., der er en opfølgning på lov nr. 590 af 24. juni 2005 (udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC), er den endelige styring af de statsligt selvejende institutioner blevet samlet i én lov, herunder den institutionelle ramme for voksenuddannelsescentre.