Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i personbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 187 af 15. marts 1994 om tinglysning i personbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1055 af 4. november 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »ved retten i Århus«.

2. I § 6, stk. 2, nr. 3 , indsættes efter »maskinskrift«: », stempel eller blokbogstaver«.

3. I § 33, stk. 2, ændres »kl. 11-14« til: »kl. 9-12«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Justitsministeriet, den 13. december 2006

Lene Espersen

/Lennart Houmann