Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1338 af 15. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. § 5 affattes således:

» § 5. Dokumenter skal være oprettet i format A4.

Stk. 2. Et dokument bestående af flere sider skal være sammenhæftet, og de beskrevne sider skal være fortløbende nummereret.

Stk. 3. Dokumentet skal være udskrevet eller udfyldt maskinelt og med samme skriftstørrelse i hele teksten. Overskriften, rubrikkerne til de enkelte tekstafsnit, oplysninger om afgift, matrikelnummer og oplysninger om navne, adresser og telefonnumre samt pantebrevsformularerne kan dog angives med anden skriftstørrelse.

Stk. 4. Anmelders navn, adresse og telefonnummer skal med henblik på dokumentets tilbagesendelse i rudekuvert angives øverst i højre hjørne på side 1, således at navn og adresse er placeret mindst 11 cm og højst 19 cm fra dokumentets venstre side og mindst 4 cm og højst 8 cm fra dokumentets øverste kant. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres »ingen telefon«.

Stk. 5. Afgift skal angives øverst på side 1.

Stk. 6. Ved underskrifter skal underskrivers fulde navn tillige være anført med maskinskrift, stempel eller blokbogstaver.«

3. I § 6 indsættes som stk. 2 :

» Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal tillige anføres øverst i venstre hjørne på dokumentets side 1, således at ejerlav og matrikelnr. samt eventuelt ejerlejlighedsnr. står først.«.

4. § 9, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

5. § 10, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2 , ophæves.

6. § 11 affattes således:

» § 11. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning på et tidligere tinglyst dokument gælder bestemmelserne i § 5, stk. 1 og 2, stk. 3, 1. pkt., stk. 5 og 6. Endvidere skal anmelders navn, adresse og telefonnummer være angivet ved påtegningens begyndelse efter de i § 5, stk. 4, anførte retningslinjer.«

7. § 12, stk. 2, nr. 1-3 og 6, ophæves.

Nr. 4, 5, 7 og 8 bliver herefter nr. 1-4.

8. I § 15, stk. 1, ændres »§ 12, stk. 2, nr. 5« til: »§ 12, stk. 2, nr. 2«.

9. § 41, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Oplysninger fra akten gives, hvor denne foreligger i digital form, fra terminaler til enhver ved personlig henvendelse til tinglysningskontorerne. I øvrigt gives sådanne oplysninger ved eftersyn af akten.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. De hidtil gældende regler kan dog anvendes på dokumenter, der anmeldes til tinglysning inden den 31. marts 2007.

Justitsministeriet, den 13. december 2006

Lene Espersen

/Lennart Houmann