Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indholdsfortegnelse over uddannelsesbilag
Bilag 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Bilag 3 Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Bilag 4 Den pædagogiske grunduddannelse
Bilag 5 Grundforløbet
Bilag 6 Grundfag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grundlæggende social- og
sundhedsuddannelser

 

I medfør af §§ 7, 8, 9, 13, stk. 4, og § 41, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1214 af 1. december 2006 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og efter forhandling med socialministeren og sundhedsministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes formål m.v.

§ 1. Formålet med de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er at udvikle elevernes erhvervsfaglige kompetence. De erhvervsfaglige kompetencer består af faglige kompetencer, jf. §§ 9, 17, 20 og 24 og personlige kompetencer, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Uddannelserne skal bidrage til, at eleverne udvikler værdier og etik i forhold til at arbejde med andre mennesker, herunder forståelse og respekt for det enkelte menneske. Uddannelserne skal endvidere bidrage til elevernes forståelse for et godt arbejdsmiljø samt udvikle elevernes miljøbevidsthed og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Stk. 3. Uddannelserne skal endelig give eleverne grundlæggende færdigheder i centrale almene fag og dermed give grundlag for, at eleverne kan vedligeholde og udvikle deres kompetencer og styrke deres muligheder og interesse for videre uddannelse.

§ 2. Eleven har opnået erhvervsfaglig kompetence inden for arbejdsområdet, når elevens kombination af viden, færdighed, holdninger og handlinger sætter eleven i stand til at leve op til de krav, arbejdet stiller til den færdiguddannede.

Kapitel 2

Uddannelsernes struktur og tilrettelæggelse

§ 3. I tilrettelæggelsen af uddannelserne og undervisningen skal de faglige og personlige kompetencer udgøre en helhed og tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence.

Stk. 2. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen.

Stk. 3. Der skal i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af såvel skoleundervisningen som praktikuddannelsen ske en sammentænkning af de faglige og de personlige kompetencer, jf. stk. 1, og der skal tages udstrakt hensyn til elevernes individuelle forudsætninger for at tilegne sig uddannelsernes indhold og elevernes individuelle måder at tilegne sig faglige og personlige kompetencer på.

§ 4. Institutionen udarbejder i uddannelses- og grundforløbsordninger, jf. kapitel 12, regler for tilrettelæggelsen af skoleundervisningen og praktikuddannelsen og sammenhængen herimellem, jf. § 6 og § 7.

§ 5. Institutionen udarbejder sammen med eleven ved begyndelsen af uddannelsesforløbet en personlig uddannelsesplan, som indgår i tilrettelæggelsen af den enkelte elevs uddannelses- eller grundforløb.

Sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen

§ 6. Uddannelsernes vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal tilrettelægges og gennemføres således, at uddannelsen for den enkelte elev udgør en helhed, der stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende erhvervsfunktion. Vekselvirkningen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal endvidere styrke elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger.

Stk. 2. For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i forbindelse med hvert skole- og praktikforløb sammen med henholdsvis institution og praktiksted elevens personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode.

§ 7. Institutionen og praktikstedet har hver for sig ansvaret for gennemførelsen af skoleundervisningen henholdsvis praktikuddannelsen.

Stk. 2. Institutionen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe gode læringsbetingelser og på at opfylde målene for praktikuddannelsen. Institutionen sørger for, at samarbejdet etableres og vedligeholdes.

Skoleundervisningen

§ 8. Skoleundervisningen består af områdefag, grundfag og valgfag. Områdefagene er særlige for den enkelte uddannelse. Grundfagene er almene og understøttende i forhold til den enkelte uddannelses faglige mål. Valgfag bidrager til elevens faglige og personlige kompetenceudvikling.

Stk. 2. En del af skoleundervisningen organiseres i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udviklingen af personlige kompetencer. Den tematiske undervisning tilrettelægges således, at elevens fritagelse fra undervisningen i medfør af § 54 kan imødekommes.

Stk. 3. I tilrettelæggelsen af undervisningens fag og temaer integreres informationsteknologien, dels som redskab for den enkelte elevs læring, dels som kundskabsområde.

Praktikuddannelsen

§ 9. Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.

Stk. 2. Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen og i samarbejde med institutionen ud fra pædagogiske overvejelser og lokale muligheder inden for de godkendte praktiksteder.

Stk. 3. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsers områder.

Stk. 4. I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil integreres informationsteknologien som kommunikations- og dokumentationsredskab.

Kapitel 3

Personlige kompetencer i uddannelserne

§ 10. Uddannelserne skal udvikle personlige kompetencer.

Stk. 2. Personlig kompetence omfatter social kompetence samt lærings- og udviklingskompetence.

Stk. 3. Personlig kompetence har til formål at bidrage til udviklingen af elevens erhvervsfaglige kompetence samt udvikle faglig funderet selvtillid og selvværd.

§ 11. Formålet med udvikling af social kompetence er, at eleven gennem uddannelsen

1) udvikler initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, som sætter eleven i stand til på en etisk og respektfuld måde at møde andre mennesker og blive i stand til at se sig selv og egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer,

2) udvikler evne til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde,

3) opnår bevidsthed om egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer, samt udvikler og anvender disse positivt i relationen til andre mennesker og i udførelsen af arbejdet,

4) udvikler forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis, og

5) erkender værdien af samarbejde og udvikler evnen til selv at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning.

Stk. 2. Social kompetence opnås i uddannelsen ved, at eleven

1) opnår forståelse af betydningen af at udvikle, og aktivt efterleve, fælles mål og værdier på arbejdspladsen,

2) erfarer værdien af at indgå aktivt i et samarbejde med andre og kritisk reflektere over og vurdere egen og andres indsats i en arbejdsproces og give udtryk for egne opfattelser og synspunkter,

3) selvstændigt og i samarbejde med andre udvikler evne til at kunne tage initiativ, være igangsættende og ansvarligt følge op på fælles opgaver,

4) udvikler evne til at kunne anvende sin viden om, hvad personlig integritet og værdighed betyder i samarbejdet med andre mennesker,

5) udvikler evnen til, i enhver arbejdsproces, at kunne tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af processen, og

6) opnår forståelse af egen kulturel baggrund for at kunne etablere et respektfuldt samarbejde med andre under hensyntagen til sociale og kulturelle forskelle.

§ 12. Formålet med udvikling af lærings- og udviklingskompetence er, at eleven gennem uddannelsen

1) udvikler indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer,

2) skærper sin nysgerrighed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser,

3) udvikler færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer,

4) udvikler sin kreativitet og sin åbenhed over for forandringer samt et beredskab til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, og

5) udvikler sin evne til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces.

Stk. 2. Lærings- og udviklingskompetence opnås i uddannelsen ved, at eleven

1) tilegner sig indsigt i egen måde at lære på for at kunne tage medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres læreprocesser,

2) opnår indsigt i egne og andres reaktionsmønstre, styrker og udviklingspotentialer og bliver i stand til konstruktivt at anvende den i egen læreproces og i forhold til arbejdsopgaver,

3) udvikler motivation for at lære og erkender nødvendigheden af en livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer,

4) bliver i stand til at reflektere over egne og andres handlinger og ud fra et etisk og fagligt begrundet standpunkt at medvirke til at forbedre praksis,

5) udvikler evnen til at håndtere fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forandringer i omgivelserne, og

6) udvikler sin evne til at kunne vurdere og vælge redskaber til evaluering af egen og andres læreproces.

Kapitel 4

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

§ 13. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper har til formål, at eleven erhverver forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at yde personlig og praktisk hjælp til daglig livsførelse, hjælp til aktivering med henblik på at fastholde normal livsudfoldelse og selvstændigt at udføre omsorgsopgaver og elementære sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens område for pleje, omsorg og praktisk hjælp.

§ 14. Institutionen optager almindeligvis de ansøgere, der opfylder følgende generelle personlige kvalifikationskriterier:

1) har gennemført grundforløbet, jf. kapitel 7, tilfredsstillende, eller

2) har været i mindst 6 måneders beskæftigelse, praktik- eller aktiveringsforløb mv. inden for et eller flere relevante beskæftigelsesområder.

Stk. 2. Ansøgere, der har indgået en ansættelseskontrakt med et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller privat arbejdsgiver, og som opfylder de almindelige adgangskrav efter § 11 i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, skal optages på uddannelsen, uanset om de i stk. 1 nævnte kriterier er opfyldt, jf. dog samme lovs § 13 b om kvoteordning for antallet af disse kontrakter.

§ 15. I institutionens vurdering af ansøgernes egnethed for uddannelsen indgår både de kvalifikationer og kompetencer, som er erhvervet gennem formelle uddannelses- og undervisningsforløb og de realkompetencer, der er erhvervet på anden vis.

§ 16. Vurderer institutionen, at en ansøger, der i øvrigt opfylder kravene for at blive optaget til uddannelsen, ikke besidder de nødvendige grundlæggede danskkundskaber for at gennemføre skoleundervisningen og praktikperioderne, kan institutionen kræve en Prøve i Dansk 3 bestået, jf. bekendtgørelse nr. 736 af 28. juni 2006 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. eller Prøve i Dansk 2, bestået, jf. samme bekendtgørelse, suppleret med mindst 6 måneders erhvervserfaring inden for det relevante beskæftigelsesområde.

Stk. 2. Ansøgere, der har indgået en ansættelseskontrakt med et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller privat arbejdsgiver, og som opfylder de almindelige adgangskrav efter § 11 i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, skal optages på uddannelsen, uanset om det i stk. 1 nævnte sprogkrav er opfyldt, jf. dog samme lovs § 13 b om kvoteordning for antallet af disse kontrakter.

§ 17. Skoleundervisningen tilrettelægges fleksibelt, jf. social- og sundhedsuddannelseslovens § 4, stk. 1, med udgangspunkt i elevens kvalifikationer, realkompetencer og læringsforudsætninger.

Stk. 2. Skoleundervisningen omfatter følgende fag med de anførte normale niveauer og varigheder, jf. bilag 2 og 6 til bekendtgørelsen:

1)

Områdefag:

 

 

Sundhedsfag

3 uger

 

Social- og samfundsfag

3 uger

 

Pædagogik m. psykologi

3 uger

 

Aktivitets- og praktisk fag

5 uger

2)

Grundfag:

 

 

Dansk, D niveau

4 uger

 

Naturfag, E niveau

3 uger

 

Engelsk, E niveau

2 uger

3)

Valgfag:

1 uge

Stk. 3. Eleven kan vælge grundfag på andre niveauer, jf. bilag 6 til bekendtgørelsen. Eleven kan dog ikke vælge et grundfagsniveau, som eleven allerede har dokumenteret gennemført. Vælger eleven ikke grundfag på andre niveauer, gennemfører eleven undervisningen i grundfagene på de i stk. 2 nævnte normale niveauer. I stedet for engelsk kan eleven vælge supplerende undervisning i grundfagene dansk og naturfag.

Stk. 4. Institutionen vejleder eleverne i valg af grundfagsniveauer og valg af supplerende undervisning. I vejledningen indgår betydningen af at tage grundfag på uddannelsens normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse.

§ 18. Praktikuddannelsen består af forløb, der skal give eleven forskellige og varierede erfaringer med brugere inden for hele det kommunale område for pleje, omsorg og praktisk hjælp.

Stk. 2. Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen, jf. kapitel 12, ud fra de lokale muligheder således, at eleven opnår færdigheder inden for pleje, omsorg, aktivering, elementær sygepleje og praktisk hjælp.

Kapitel 5

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

§ 19. Overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har til formål, at eleven erhverver forudsætninger for at kunne vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge og udføre sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, herunder stimulering af fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere, vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens område for pleje og omsorg og udføre koordinerende og undervisende opgaver.

§ 20. Skoleundervisningen omfatter følgende fag med den anførte varighed, jf. bilag 3 og 6 til bekendtgørelsen:

1)

Områdefag:

 

 

Sundheds- og sygeplejefag

6 uger

 

Medicinske fag

4 uger

 

Social- og samfundsfag,

4 uger

 

Pædagogik med psykologi

4 uger

 

Kultur- og aktivitetsfag

3 uger

2)

Grundfag:

 

 

Dansk, C niveau

3 uger

 

Naturfag, C niveau

4 uger

 

Engelsk, D niveau

2 uger

3)

Valgfag:

2 uger

Stk. 2. Eleven har mulighed for efter vejledning at vælge dansk samt naturfag på D niveau i stedet for C niveau og engelsk på E niveau i stedet for D niveau. Eleven kan dog ikke vælge et grundfagsniveau, som eleven allerede har dokumenteret gennemført. Vælger eleven ikke grundfag på andre niveauer, gennemfører eleven undervisningen i grundfagene på de i stk. 1 nævnte normale niveauer. I vejledningen indgår betydningen af, at vælge fag på uddannelsens normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse.

§ 21. Praktikuddannelsen består af længerevarende forløb, hvor eleven dels får forskellige og varierede erfaringer med patienter og personer med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov inden for de regionale og kommunale områder, dels får kendskab til de samlede regionale, kommunale og private servicetilbud.

Stk. 2. Den ansættende regionale eller kommunale myndighed planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen ud fra de lokale muligheder sådan, at eleven opnår færdigheder inden for omsorg, aktivering og grundlæggende sundheds- og sygepleje.

Stk. 3. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at 1/3 af den samlede praktiktid normalt foregår inden for det somatiske sygehusvæsen, og 1/3 normalt foregår i en kommune. Afhængig af organiseringen af det psykiatriske område foregår den tredjedel af praktiktiden, der normalt vedrører det psykiatriske område, i en region eller i en kommune.

Kapitel 6

Den pædagogiske grunduddannelse

§ 22. Den pædagogiske grunduddannelse har til formål, at eleven tilegner sig forudsætninger for alene og i samarbejde med forældre, pårørende og kolleger at udføre pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i institutioner, skoler og private hjem m.v. i forhold til børn, unge og voksne med almindelige eller særlige behov herfor. Uddannelsen har endvidere til formål, at eleven erhverver forudsætninger for selvstændigt at igangsætte aktiviteter, der udfordrer det enkelte menneske og giver det mulighed for at tilegne sig kreative, sociale og praktiske færdigheder, samt udvikler dets selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

§ 23. Vurderer institutionen, at en ansøger, der i øvrigt opfylder kravene for at blive optaget til uddannelsen, ikke besidder de nødvendige grundlæggede danskkundskaber for at gennemføre såvel praktikperioderne som skoleundervisningen, kan institutionen kræve en Prøve i Dansk 3, jf. bekendtgørelse nr. 736 af 28. juni 2006 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. bestået eller Prøve i Dansk 2, jf. samme bekendtgørelse, suppleret med mindst 6 måneders erhvervserfaring inden for det relevante beskæftigelsesområde.

Stk. 2. Ansøgere, der har indgået en ansættelseskontrakt med et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller privat arbejdsgiver, og som opfylder de almindelige adgangskrav efter § 11 i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, skal optages på uddannelsen, uanset om det i stk. 1 nævnte sprogkrav er opfyldt, jf. dog samme lovs § 13 b om kvoteordning for antallet af disse kontrakter.

§ 24. Skoleundervisningen omfatter følgende fag med den anførte varighed, jf. bilag 4 og 6 til bekendtgørelsen:

1)

Områdefag:

 

 

Pædagogik med psykologi

10 uger

 

Kultur og aktivitetsfag

10 uger

 

Sundhedsfag

5 uger

 

IT og kommunikation

4 uger

2)

Grundfag:

 

 

Dansk C niveau

8 uger

 

Samfundsfag C niveau

7 uger

 

Engelsk E niveau

2 uger

3)

Valgfag:

2 uger

4)

Introduktionsforløb:

2 uger

Stk. 2. Eleven kan vælge engelsk på andre niveauer, jf. bilag 6 til bekendtgørelsen. Eleven kan dog ikke vælge et grundfagsniveau, som eleven allerede har dokumenteret gennemført. Vælger eleven ikke grundfag på andre niveauer, gennemfører eleven undervisningen i grundfagene på de i stk. 1 nævnte normale niveauer. I stedet for engelsk kan eleven vælge supplerende undervisning i grundfagene dansk og samfundsfag.

Stk. 3. Institutionen vejleder eleverne i valg af niveau og valg af supplerende undervisning. I vejledningen indgår betydningen af at tage engelsk på uddannelsens normale niveau med henblik på muligheden for fortsat uddannelse.

§ 25. Praktikuddannelsen består normalt af 2 forløb, hvor eleven får forskellige og varierede erfaringer inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Stk. 2. Praktikuddannelsen foregår i dag- eller døgninstitution, dagpleje, inden for skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud således, at eleven opnår færdigheder inden for forskellige områder af det pædagogiske arbejde.

Stk. 3. Den ansættende regionale eller kommunale myndighed planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen ud fra de lokale muligheder.

Stk. 4. Praktikuddannelsen skal normalt indeholde praktik i en dag- eller døgninstitution.

Kapitel 7

Grundforløb

§ 26. Det ordinære grundforløb og det særligt tilrettelagte grundforløb, jf. § 2, stk. 1 og stk. 4 i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser har til formål, at eleven erhverver faglige og personlige kompetencer, som kræves for optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen eller den pædagogiske grunduddannelse.

§ 27. Institutionen optager de ansøgere, der ud fra følgende personlige kvalifikationskriterier samlet må anses for bedst egnede:

1) udtrykker interesse og engagement for uddannelsen og arbejdet inden for uddannelsesområdet,

2) tilkendegiver interesse og lyst til at indgå positivt i samarbejde med andre mennesker,

3) giver udtryk for social forståelse, og

4) udtrykker interesse i fortsat personlig udvikling.

§ 28. Det ordinære grundforløb er et skolebaseret læringsforløb, der består af en introduktionsperiode, områdefag og grundfag.

Stk. 2. Det særligt tilrettelagte grundforløb er et skole- og praktikbaseret læringsforløb, der sammensættes af institutionen i samråd med eleven og elevens bopælskommune, jf. § 2, stk. 4 i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Grundforløbet består af et introduktionsforløb, fagrækken fra det ordinære grundforløb, undervisning i dansk sprog, kultur- og samfundsforståelse, der fører frem til Prøve i Dansk 2, jf. bekendtgørelse nr. 736 af 28. juni 2006 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., samt et eller flere praktikforløb inden for det relevante beskæftigelsesområde.

Stk. 3. Institutionen planlægger grundforløbene således, at der er sammenhæng til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse.

§ 29. Det ordinære grundforløb har en varighed på 20 uger. For elever med behov herfor kan grundforløbet forlænges af institutionen med indtil 20 uger.

Stk. 2. Varigheden af det særligt tilrettelagte grundforløb fastlægges af institutionen i samråd med eleven og elevens bopælskommune.

Stk. 3. Et forlænget grundforløb, jf. stk. 1, skal give den enkelte elev mulighed for at:

1) tilegne sig de faglige og personlige kompetencer, som er nødvendige for at kunne fortsætte i en af de efterfølgende uddannelser,

2) tage et eller flere grundfag på et højere niveau end det obligatoriske for derved at udbygge sin studiekompetence, eller

3) skabe forudsætninger for uddannelsesvalg gennem et eller flere praktikforløb.

Stk. 4. Et forlænget grundforløb skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan, jf. kapitel 8.

§ 30. Undervisningen i det ordinære grundforløb omfatter følgende fag med den anførte varighed, jf. bilag 5 og 6 til bekendtgørelsen:

1)

Områdefag:

 

 

Sundhedsfag

3 uger

 

Social- og samfundsfag

3 uger

 

Pædagogik med psykologi

3 uger

 

Aktivitetsfag

3 uger

2)

Grundfag:

 

 

Dansk, F niveau

2 uger

 

Naturfag, F niveau

2 uger

 

Engelsk, F niveau

2 uger

3)

Introduktionsforløb:

2 uger

Stk. 2. Eleven kan vælge grundfag på andre niveauer, jf. bilag 6 til bekendtgørelsen. Eleven kan dog ikke vælge et grundfagsniveau, som eleven allerede har dokumenteret gennemført. Vælger eleven ikke grundfag på andre niveauer, gennemfører eleven undervisningen i grundfagene på de i stk. 1 nævnte normale niveauer. I stedet for engelsk kan eleven vælge supplerende undervisning i grundfagene dansk og naturfag.

Stk. 3. Institutionen vejleder eleverne i valg af grundfagsniveauer. I vejledningen indgår betydningen af at tage grundfag på grundforløbets normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse.

Kapitel 8

Elevens personlige uddannelsesbog og uddannelsesplan

§ 31. Institutionen forsyner eleven med en uddannelsesbog ved påbegyndelsen af skoleundervisningen. Uddannelsesbogen skal indeholde elevens personlige uddannelsesplan, jf. § 32.

Stk. 2. Eleven indsætter grundforløbsbevis og standpunktsbedømmelser fra praktikuddannelsen samt eventuelle oplysninger og dokumentation for praktik i udlandet i uddannelsesbogen.

Stk. 3. Uddannelsesbogen kan endvidere på institutionens, elevens eller praktikstedets foranledning suppleres med andre oplysninger vedrørende elevens uddannelse.

Stk. 4. Uddannelsesbogen tilhører eleven. Eleven vedligeholder uddannelsesbogen med udstedte beviser og eventuelle revisioner af uddannelsesplanen med hjælp fra institutionen.

§ 32. Institutionen udarbejder sammen med eleven ved begyndelsen af uddannelsesforløbet elevens personlige uddannelsesplan. Har eleven en aktuel uddannelsesplan i henhold til folkeskoleloven eller anden uddannelse , tages der udgangspunkt heri.

Stk. 2. Uddannelsesplanen skal sammen med elevens uddannelsesbog fastholde elevens faglige og personlige læringsmål og understøtte elevens læreproces.

Stk. 3. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre, herunder

1) elevens tilkendegivelse af sit personlige formål med uddannelsesforløbet,

2) den undervisning, eleven skal gennemføre, herunder om eleven har valgt at gennemføre grundfag på et andet niveau end det for uddannelsen angivne,

3) oplysninger om elevens praktikuddannelse, elevens og praktikstedernes aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløbet og praktikvejledningen samt for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse oplysninger om aftale om elevens påbegyndelse af uddannelsen med et praktikforløb eller med skoleundervisning,

4) hvorvidt uddannelsen til social- og sundhedsassistent er tilrettelagt som et sammenhængende forløb, bestående af uddannelsen til social- og sundhedshjælper og uddannelsen til social- og sundhedsassistent, og

5) hvilke dele af uddannelsen eleven har fået fritagelse for på baggrund af tidligere opnåede kvalifikationer og kompetencer, herunder realkompetencer.

Stk. 4. Eleven, institutionen og praktikstederne er ansvarlige for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til eventuel revision.

§ 33. Uddannelsesbogen og uddannelsesplanen skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder.

§ 34. Uddannelsesbogen, herunder de beviser og anden dokumentation, som indgår i uddannelsesbogen, må ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Oplysninger om eleven skal vedrøre udviklingsmål.

Kapitel 9

Standpunktsbedømmelse og prøver

§ 35. De kompetencer, der er erhvervet i uddannelserne, dokumenteres ved

1) standpunktsbedømmelser eller prøver i områdefag og grundfag,

2) standpunktsbedømmelser i praktikuddannelsen, samt

3) en afsluttende prøve.

§ 36. Uddannelserne afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som den enkelte uddannelse har som formål.

Stk. 2. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved den afsluttende prøve.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

§ 37. Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene eller ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse.

Stk. 2. Elever og lærere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve.

Stk. 3. Prøven i et udtrukket områdefag er mundtlig.

Stk. 4. Prøven i et udtrukket grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag, jf. bilag 6 til bekendtgørelsen.

Stk. 5. Grundfaget engelsk afsluttes med en standpunktsbedømmelse.

§ 38. Praktikstedet giver ved afslutningen af de enkelte praktikforløb en vejledende standpunktsbedømmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved slutningen af den sidste praktikperiode giver praktikstedet en standpunktsbedømmelse, der skal være ”Godkendt”, jf. § 44, stk. 2, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

§ 39. Undervisningsministeriet udtrækker ét områdefag og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse.

Stk. 2. Elever og lærere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve.

Stk. 3. Prøven i det udtrukne områdefag er mundtlig.

Stk. 4. Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag, jf. bilag 6 til bekendtgørelsen.

Stk. 5. Grundfaget engelsk afsluttes med en standpunktsbedømmelse.

§ 40. Ved afslutningen af det samlede praktikforløb i henholdsvis primær sundhedstjeneste, somatisk sygehus og psykiatri giver praktikstedet en standpunktsbedømmelse. Standpunktsbedømmelsen skal være ”Godkendt”, jf. § 44, stk. 2, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Stk. 2. Målene for praktikuddannelsen, jf. bilag 3, skal være opnået ved praktikuddannelsens afslutning. I standpunktsbedømmelsen skal der tages hensyn til, hvor i uddannelsesforløbet den pågældende praktikdel er placeret, jf. § 50, stk. 2, nr. 7.

Den pædagogiske grunduddannelse

§ 41. Undervisningsministeriet udtrækker ét områdefag og ét af grundfagene dansk eller samfundsfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse.

Stk. 2. Elever og lærere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve.

Stk. 3. Prøven i det udtrukne områdefag er mundtlig.

Stk. 4. Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag, jf. bilag 6.

Stk. 5. Grundfaget engelsk afsluttes med en standpunktsbedømmelse.

§ 42. Praktikstedet giver ved afslutningen af de enkelte praktikforløb en vejledende standpunktsbedømmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved slutningen af den sidste praktikperiode giver praktikstedet en standpunktsbedømmelse, der skal være ”Godkendt”, jf. § 44, stk. 2, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Grundforløbene

§ 43. Grundforløbene afsluttes med en vejledende mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved prøven.

Stk. 2. Undervisningsministeriet udtrækker ét grundfag, som eleven har modtaget undervisning i til prøve. De øvrige grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. For elever der har modtaget undervisning, der skal føre frem til Prøve i Dansk 2, jf. § 28, stk. 2, afholdes der prøve i henhold til reglerne herfor i bekendtgørelse nr. 736 af 28. juni 2006 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Formålet med den vejledende mundtlige prøve, grundfagsprøve, standpunktsbedømmelser og evt. Prøve i Dansk 2 er at vurdere, om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger til fortsat social- og sundhedsuddannelse.

Stk. 4. Elever og lærere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve.

Kapitel 10

Bedømmelse

§ 44. Ved bedømmelse af prøver og ved standpunktsbedømmelse af områdefag og grundfag samt ved uddannelsernes afsluttende prøver og den vejledende afsluttende prøve i grundforløbene anvendes 13-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 2. Ved standpunktsbedømmelse af praktik anvendes bedømmelsen ”Godkendt/Ikke godkendt”.

§ 45. For at elever i social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse kan aflægge den afsluttende prøve, skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst karakteren 6, ingen af karaktererne må være 00. Derudover skal elever i social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen have bestået naturfaget.

Stk. 2. Standpunktsbedømmelse i praktikuddannelsen skal være bedømt ”Godkendt”, jf. §§ 40, stk. 1 og § 42, stk. 2.

§ 46. Prøver og standpunktsbedømmelser er bestået, når eleven mindst har opnået karakteren 6.

Stk. 2. Elever, der ikke har opnået karakteren 6 i forbindelse med en prøve eller standpunktsbedømmelse i et områdefag eller grundfag eller standpunktsbedømmelsen ”Godkendt” i et praktikforløb, tilbydes et nærmere af institutionen og den ansættende arbejdsgiver fastlagt skole- eller praktikforløb og vurderes derefter på ny. Elever, der ved en vejledende standpunktsbedømmelse i et praktikforløb ikke har opfyldt målene, kan af institutionen efter samråd med praktikstedet tilbydes et yderligere praktikforløb.

§ 47. Opgaver ved prøver stilles af den enkelte institution.

Stk. 2. Institutionen indsender oplysning om tidspunkter for prøver, disses art og antallet af eksaminander til Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Mundtlige prøver er offentligt tilgængelige, medmindre andet følger af de praktiske forhold.

Stk. 4. I øvrigt gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Kapitel 11

Beviser

§ 48. Institutionen udsteder uddannelsesbevis for gennemført uddannelse med angivelse af

1) uddannelsens fag og niveau,

2) resultaterne af de aflagte prøver og standpunktsbedømmelser, og

3) hvilke typer praktiksteder der er indgået i uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset skal indeholde en engelsk oversættelse af oplysningerne i stk. 1.

§ 49. Institutionen udsteder bevis for gennemført grundforløb med angivelse af

1) grundforløbets fag og niveau,

2) resultatet af de aflagte prøver og standpunktsbedømmelser,

3) grundforløbets varighed og

4) hvilke typer praktiksteder, og længden heraf der i givet fald er indgået i uddannelsen.

Stk. 2. Grundforløbsbeviset skal indeholde en engelsk oversættelse af oplysningerne i stk. 1.

Kapitel 12

Indholdet i grundforløbs- og uddannelsesordningerne

§ 50. De nærmere regler for uddannelserne fastlægges i uddannelses- eller grundforløbsordninger (uddannelsesordninger). Ordningerne for den enkelte uddannelse og det enkelte grundforløb udarbejdes af den enkelte institution og godkendes af institutionens bestyrelse efter indstilling fra det lokale uddannelsesudvalg, hvis et sådan udvalg er nedsat.

Stk. 2. Uddannelsesordningerne skal indeholde:

1) principper for tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelserne, herunder sammentænkning af de personlige og faglige kompetencer,

2) principper for, hvordan der i uddannelsens tilrettelæggelse tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og individuelle måder at lære på,

3) uddannelsens organisering, herunder fordeling af skole- og praktikperioder samt principper for fagfordeling i skoleperioderne med angivelse af temaperioder,

4) mål for områdefag og grundfag med evt. uddybelse,

5) principper for udbud af valgfag,

6) retningslinier for anvendelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog,

7) mål for de enkelte praktikperioder for social- og sundhedsassistentuddannelsen og vejledende mål for de enkelte praktikperioder for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse. I social- og sundhedsassistentuddannelsen tages der hensyn til, hvor i uddannelsen det enkelte praktikområde er placeret, således at der for den enkelte elev sikres en progression i målene igennem praktikuddannelsens forskellige praktikperioder,

8) praktikuddannelsens tilrettelæggelse, herunder institutionens opgave med at etablere og vedligeholde samarbejdet mellem institutionen og praktikstederne,

9) oversigt over bedømmelser i uddannelsen og retningslinier for de enkelte prøver, standpunktsbedømmelser, herunder regler for prøve i forbindelse med sygdom og omprøve,

10) mulighed for vejledning samt specialundervisning og anden specialpædagogisk hjælp,

11) regler for fravær og orlov,

12) retningslinier for elevens valg af grundfagsniveauer, fritagelse for dele af uddannelsen og vejledning i forbindelse hermed, og

13) procedure for afgivelse og behandling af klager.

§ 51. Uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen skal tillige indeholde principper for gennemførelse af uddannelsen som et sammenhængende forløb.

§ 52. Uddannelsesordningerne for social- og sundhedshjælperuddannelsen samt den pædagogiske grunduddannelse skal tillige indeholde:

1) retningslinier for uddannelsens organisering, når eleven med tilslutning fra sin arbejdsgiver har valgt at begynde uddannelsen med henholdsvis et praktikforløb eller med skoleundervisning.

2) beskrivelse af retningslinier, når eleven og arbejdsgiveren har indgået fælles aftale om at begynde uddannelsen med et praktikforløb eller med skoleundervisning og vejledning i forbindelse hermed.

§ 53. Institutionen skal gøre eleverne bekendt med uddannelsesordningen.

Stk. 2. Institutionen skal samtidig gøre eleverne bekendt med institutionens ordensregler, der skal indeholde regler om god orden og andre regler, som institutionen finder hensigtsmæssige samt regler om de forholdsregler institutionen vil iagttage ved overtrædelse af ordensreglerne.

Kapitel 13

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 54. Elever har ret til at få fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer. Fritagelse meddeles af institutionen inden indgåelse af eventuel ansættelsesaftale.

Stk. 2. Fritagelse for dele af skoleundervisningen gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning, eller på baggrund af realkompetencer, der står mål med grundfag og områdefag på de relevante niveauer. Fritagelse for dele af praktikuddannelsen gives på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område eller beslægtede beskæftigelsesområder.

Stk. 3. Fritagelse for prøver kan ikke gives for en hel uddannelse eller for centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen ikke kan anses for gennemført.

Stk. 4. Fritagelse kan ikke gives for grundfag, der er valgt på et lavere niveau end uddannelsens eller grundforløbets normale niveauer, jf. §§ 17, 20, 24 og 30.

Stk. 5. Institutionen tilbyder undervisning i fritagne grundfag på et højere niveau. Engelsk tilbydes dog højst på D niveau og dansk og naturfag højst på C niveau.

Kapitel 14

  Social- og sundhedsassistent

§ 55. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent udbydes som voksenforløb for personer over 25 år, som:

1) har relevant uddannelse eller uddannelseserfaring fra en uafsluttet uddannelse af mindst samme varighed som social- og sundhedshjælperuddannelsen,

2) de seneste 3 år har haft beskæftigelse eller praktikuddannelse svarende til mindst 1½ års ansættelse med en ugentlig arbejdstid på 24 timer under forudsætning af, at eleven har opnået erfaring fra bistands-, pleje- og omsorgsområdet, og

3) har førstehjælpskursus, der står mål med Dansk Førstehjælpsråds grundkursus i førstehjælp.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet består af 30 ugers skoleundervisning samt praktikuddannelse, hvis længde og indhold tilrettelægges individuelt, således at det sikres, at den færdiguddannede har erfaring svarende til den ordinære uddannelse. Praktikuddannelsen kan suppleres med op til 8 ugers individuelt tilrettelagt praktikuddannelse, der sikrer erfaring svarende til uddannelsen som social- og sundhedshjælper.

Stk. 3. Der aflægges prøver og gives standpunktsbedømmelser i henhold til reglerne for den ordinære uddannelse.

Den pædagogiske grunduddannelse

§ 56. Den pædagogiske grunduddannelse udbydes som voksenforløb for personer over 25 år, som har:

1) relevant uddannelse eller uddannelseserfaring fra en uafsluttet uddannelse, og som

2) de seneste 3 år har haft beskæftigelse eller praktikuddannelse svarende til mindst 1½ års ansættelse med en ugentlig arbejdstid på 24 timer.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet består af 46 ugers skoleundervisning samt praktikuddannelse. Praktikuddannelsen tilrettelægges individuelt, således at det sikres, at den færdiguddannede har erfaring i at arbejde kollektivt.

Stk. 3. Der aflægges prøver og gives standpunktsbedømmelser i henhold til reglerne for den ordinære uddannelse.

Kapitel 15

Uddannelsesforsøg m.v.

§ 57. Undervisningsministeriet kan fravige bekendtgørelsen, når det sker som led i uddannelsesforsøg.

Kapitel 16

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 620 af 22. juni 2005 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser ophæves.

Stk. 3. Kapitel 5 a (Opskolingsuddannelser) i bekendtgørelse nr. 799 af 21. november 1990 om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. og kapitel 3 (merituddannelse) i bekendtgørelse nr. 851 af 24. september 1996 om den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper mv. finder fortsat anvendelse for elever, der begynder på en opskolingsuddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller den særligt tilrettelagte merituddannelse under den pædagogiske grunduddannelse (åben uddannelse).

Undervisningsministeriet, den 8. december 2006

P.M.V.
Roland S. Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Christina SchønBilag 1

Indholdsfortegnelse over uddannelsesbilag

Social og sundhjælperuddannelsen, bilag 2:

 

Sundhedsfag

 

Social- og samfundsfag

 

Pædagogik med psykologi

 

Aktivitetsfag- og praktisk fag

 

Praktikuddannelsen

 

 

 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, bilag 3:

 

Sundheds- og sygeplejefag

 

Medicinske fag

 

Social- og samfundsfag

 

Pædagogik med psykologi

 

Kultur- og aktivitetsfag

 

Praktikuddannelsen

 

 

 

Den pædagogiske grunduddannelse, bilag 4:

 

Pædagogik med psykologi

 

Kultur- og aktivitetsfag

 

Sundhedsfag

 

IT og kommunikation

 

Praktikuddannelsen

 

 

 

Grundforløbet, bilag 5:

 

Sundhedsfag

 

Social- og samfundsfag

 

Pædagogik med psykologi

 

Aktivitetsfag

 

Introduktionsforløbet

 

 

 

Grundfag, bilag 6 :

 

6.1

Dansk i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen

 

6.2

Dansk i den pædagogiske grunduddannelse

 

6.3

Engelsk i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, og den pædagogiske grunduddannelse,

 

6.4

Naturfag i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, og social- og sundhedsassistentuddannelsen

 

6.5

Samfundsfag i den pædagogiske grunduddannelse

 Bilag 2

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Områdefag

Sundhedsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden og færdigheder samt udvikler holdninger til selvstændigt at kunne udføre elementære sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp.

Målet er, at eleven

opnår kendskab til om sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende,

opnår viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet,

opnår kendskab til kroppens opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver,

opnår kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager for deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren,

opnår bevidsthed om betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper, og

opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder på niveau svarende til Dansk Førstehjælpsråds »Grundkursus i førstehjælp«.

Social- og samfundsfag

Formålet med faget er at eleven tilegner sig viden og færdigheder og udvikler holdninger for at kunne forholde sig til samfundsmæssige forhold der påvirker borgeren og social- og sundhedshjælperens arbejdsområde og for i sit arbejde som fagperson og myndighedsperson at kunne handle med respekt for den enkelte borgers baggrund, muligheder og ønsker.

Målet er, at eleven

opnår viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale struktur med vægt på social- og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og samfundet,

opnår færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt får kendskab til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde,

opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund,

opnår viden om det sociale netværks betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at kunne samarbejde med familien,

opnår viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne, samt opnår kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning,

tilegner sig viden om såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte ud fra muligheder, ønsker og behov,

opnår færdighed i at benytte redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikler evnen til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder,

opnår indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedshjælper, herunder opnår viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren.

Pædagogik med psykologi

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden og færdigheder og udvikler holdninger for at kunne arbejde støttende og vejledende i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger og for at kunne dokumentere og formidle sin faglighed.

Målet er, at eleven

1) opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer,

2) opnår viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger, samt være i stand til at udvikle egne holdninger,

3) opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet,

4) opnår viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde,

5) opnår viden om forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage, videregive og dokumentere sine faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper, og

6) opnår viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kollegaer. 

Aktivitets- og praktisk fag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om og holdninger til personlig hjælp, aktiviteter og det praktiske arbejdes betydning for opretholdelse og udvikling af identitet og livsudfoldelse

Målet er, at eleven

opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse,

opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse, med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse,

opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed, samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov,

opnår indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne, samt være bevidst om hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger,

opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver,

opnår indsigt i, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske udviklende aktiviteter,

opnår viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp, og

opnår viden om ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende, samt kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad.

Praktikuddannelsen

Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for social- og sundhedssektoren.

Målet med praktikuddannelsen er, at eleven

opnår færdighed i at samarbejde med borgeren om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes,

opnår færdighed i at observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret,

opnår færdighed i at vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver, personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder,

opnår færdighed i at formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud, samt i at vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov,

opnår færdighed i at arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag samt forholde sig til disses betydning for eget uddannelsesforløb og social – og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde,

opnår færdighed i at arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og videnssøgning, og udvikler færdighed i at forholde sig kritisk til informationerne,

opnår færdighed i at kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere, samt indgå i tværfagligt samarbejde,

opnår færdighed i alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og

opnår færdighed i at vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området.Bilag 3

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Områdefag

Sundheds- og sygeplejefag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og holdninger i forhold til at kunne vurdere behov for, selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens områder for pleje-, omsorg og praktisk hjælp.

Målet er, at eleven

1) opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver,

2) opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter,

3) opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik,

4) opnår viden om betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet,

5) opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps,

6) opnår viden om betydningen af ernæringsrigtig kost, herunder diætkost for at kunne rådgive og vejlede den enkelte borger, og

7) opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje.

Medicinske fag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om de almindeligst forekommende somatiske og psykiatriske sygdomme samt lægemiddellære for at kunne observere virkningen af den igangsatte behandling og pleje med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje og aktivering.

Målet er, at eleven

1) opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer,

2) opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer,

3) opnår viden om de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandlingen heraf,

4) opnår indsigt i sansernes betydning i forbindelse med at observere for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation, samt kunne vurdere og redegøre for observationerne,

5) opnår viden om de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner, og

6) opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration.

Social- og samfundsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig en øget indsigt i samfundets politiske, økonomiske og sociale struktur og beslutningsprocesser, herunder målsætninger for social- og sundhedssektoren for at fremme evnen til at vurdere samfundsforhold og angive løsninger på samfundsmæssige problemer i social- og sundhedssektoren. Eleven skal ligeledes tilegne sig viden om forskellige levevilkår og livsformer på såvel individ- gruppe- og samfundsplan, og kunne anvende denne viden i social- og sundhedsassistentens samarbejde med brugeren, familien og grupper af brugere.

Målet er, at eleven

1) opnår indsigt i samfundets politiske, økonomiske og sociale struktur, herunder forhold i social- og sundhedssektoren for at kunne vurdere og redegøre for beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed,

2) opnår indsigt om social- og sundhedspolitik herunder samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren for at kunne arbejde med disse i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde,

3) opnår indsigt om forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer, herunder kulturelle og religiøse baggrunde for at opnå forståelse for disse forholds betydning for den enkelte,

4) opnår indsigt i relevante love og regler inden for bistands- pleje- og omsorgsområdet for at kunne vurdere, hvordan disse kan anvendes i samarbejdet med borgeren,

5) opnår forudsætninger for at søge viden om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud herunder de demokratiske rettigheder som den enkelte har for at kunne rådgive og vejlede den enkelte, pårørende og brugergrupper ud fra muligheder, ønsker og behov,

6) opnår færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder beskrive løsninger på samfundsmæssige problemer,

7) opnår viden om relevant arbejdsmiljølovgivning for at kunne anvende denne viden i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne,

8) opnår viden om dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af omsorgs- og sygeplejeopgaver samt såvel lokalt som nationalt, og

9) opnår indsigt i og udvikler bevidsthed om sit ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse arbejdet som social- og sundhedsassistent.

Pædagogik med psykologi

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om pædagogik, psykologi og arbejdstilrettelæggelse, for at kunne evaluere, reflektere over og videreudvikle samarbejdet med borgeren, grupper af borgere, kollegaer samt øvrige samarbejdspartnere, samt kunne dokumentere og formidle sin faglighed.

Målet er, at eleven

o pnår viden om menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes forudsætninger og udviklingsmuligheder,

opnår viden om psykiske lidelsers påvirkning af den enkelte og de pårørende for at kunne støtte og vejlede såvel borgeren som pårørende,

opnår viden om fysiske, psykiske og sociale handicap, herunder betydningen af kriser for at kunne arbejde støttende og vejledende,

opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikere professionelt,

opnår færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling for at kunne dokumentere og videregive sine faglige overvejelser i forhold til borgeren, pårørende og samarbejdspartnere,

opnår indsigt i pædagogiske principper for tilrettelæggelse af læringsmuligheder for at kunne vurdere og anvende disse ved koordinering, undervisning, vejledning og rådgivning af borgere, pårørende, medarbejdere og elever, og

opnår viden om og kan vurdere principper for ledelse og samarbejde, herunder arbejdstilrettelæggelse og evaluering af eget og andres arbejde, samt viden om det psykiske arbejdsmiljøs betydning for trivsel og samarbejde for at kunne fremme fælles opgaveløsning.

Kultur- og aktivitetsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig indsigt og øvelse i at analysere aktiviteters betydning for menneskets trivsel og sundhed for at kunne planlægge, igangsætte og evaluere aktiviteter, både for enkeltpersoner og grupper af mennesker med sigte på vedligeholdelse, optræning og udvikling af menneskers livskvalitet og alsidige udvikling.

Målet er, at eleven

opnår indsigt i et stimulerende miljøs betydning for at kunne arbejde sundhedsfremmende med at bevare og styrke det enkelte menneskes ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse,

opnår viden om generelle og lokale aktivitetstilbud for at kunne iværksætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter i samarbejde med det enkelte menneske eller en gruppe af mennesker,

opnår viden om, hvad nedsat funktionsevne betyder for det enkelte menneskets daglige tilværelse for at kunne iværksætte rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter,

opnår forståelse for menneskers forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at vælge og iværksætte aktiviteter, der tager udgangspunkt i respekten for det enkelte menneskes behov og holdninger,

opnår indsigt i og kan forholde sig bevidst til principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler for at anvende disse i arbejdsudøvelsen,

opnår indsigt i hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske udviklende aktiviteter, og

opnår indsigt i betydningen af at arbejde med at skabe rammer for oplevelser og aktiviteter, som udfordrer den enkeltes fantasi, kreativitet og æstetiske sans.

Praktikuddannelsen

Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for social- og sundhedssektoren.

Målet er, at eleven

1) opnår færdighed i selvstændigt at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i et samarbejde og med respekt for borgerens livsudfoldelse og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd,

2) opnår færdighed i selvstændigt at observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og kunne vurdere og redegøre for observationer i forbindelse dermed,

3) opnår færdighed i at identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret,

4) opnår færdighed i at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner,

5) opnår færdighed i at identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren og under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik,

6) opnår færdighed i selvstændigt og i samarbejde med andre samarbejdspartnere at varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration,

7) opnår færdighed i at formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt i at vejlede borgerne i at anvende tilbudene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret,

8) opnår færdighed i at arbejde ud fra overordnede målsætninger og lokale værdigrundlag, samt i at formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde, og med den baggrund kunne vejlede borgeren/borgere,

9) opnår færdighed i at anvende elektroniske kommunikationssystemer i forhold til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation,

10) opnår færdighed i at planlægge, vurdere og evaluere den givne vejledning og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere,

11) opnår færdighed i at vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed,

12) opnår færdighed i at indsamle, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud, samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren,

13) opnår færdighed i selvstændigt at vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen,

14) opnår færdighed i at arbejde alene og i at kunne tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet, og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, og

15) opnår færdighed i selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre forskellige omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver, herunder at udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde.Bilag 4

Den pædagogiske grunduddannelse

Områdefag

Pædagogik med psykologi

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig indsigt i børn, unge og voksnes behov og udviklingsmuligheder, og at eleven kan tilrettelægge og gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og i samarbejde med andre under hensyntagen til den til konkrete målgruppe.

Målene er at eleven

opnår indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder,

opnår viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser i forhold til at kunne indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejdet med forældre, kolleger og andre faggrupper,

opnår viden om barnets potentialer, særlige kultur og udtryksformer for at kunne gøre sig pædagogiske overvejelser og på baggrund heraf tilrettelægge aktiviteter,

opnår viden om og forståelse af den professionelles særlige ansvar for omsorg samt for udvikling af den pædagogiske praksis for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet og udvikle sin rolle som fagperson,

5) opnår kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnet, den unge eller voksnes udvikling og trivsel, og

6) o pnår viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for at kunne arbejde respektfuldt med børn, unge og voksne med særlige behov.

Kultur- og aktivitetsfag

Formålet med faget er, at eleven på grundlag af kulturelle og pædagogiske overvejelser opnår indsigt, som gør, at eleven selvstændigt og sammen med andre kan planlægge og afvikle arrangementer, hvori der indgår fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne.

Målet er, at eleven

opnår færdighed i at arbejde bevidst med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling, herunder også under hensyntagen til pædagogiske læreplaner,

opnår færdighed i at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber,

opnår viden om og færdigheder i brug af elektroniske medier for at kunne anvende disse i det pædagogiske arbejde

opnår en grundlæggende viden om og forståelse for økologi og dens betydning for vores hverdag og den natur, vi færdes og handler i, og bliver i stand til at formidle det til børn, unge og voksne,

opnår forudsætninger for og færdigheder i at tilrettelægge forløb, hvor naturoplevelser og studier af naturen indgår,

opnår forudsætninger for og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb, og

opnår viden om og interesse for betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivet til igangsættelse af fysiske aktiviteter.

Sundhedsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og holdninger til selvstændigt at kunne medtænke sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse såvel i forhold til børn, unge og voksnes hverdagsliv som i forhold til udførelse af eget arbejde.

Målet er, at eleven

1) opnår teoretiske og praktiske færdigheder på niveau med Røde Kors’s regler om første hjælp for at være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselig sygdomme,

2) opnår kendskab til samfundets sundhedspolitiske indsats og forskellige sundhedsbegreber og udvikler en personlig stillingtagen hertil,

3) opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling og kan anvende denne viden i det pædagogiske arbejde,

4) opnår kendskab til og handleberedskab i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme hos børn,

5) opnår viden om og forståelse for arbejdsmiljøets indflydelse på psykisk og fysisk sundhed, herunder udvikling af egen kropsbevidsthed og færdighed i at anvende rette bevægemønstre, og

6) opnår viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner.

IT og kommunikation

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig grundlæggende kundskaber og færdigheder i formidling, herunder formidling af pædagogiske overvejelser. Ligeledes er det formålet, at eleven tilegner sig viden og kunnen i anvendelse af elektroniske medier af relevans for det pædagogiske arbejde og kan forholde sig kritisk og etisk forsvarligt i forhold til mediernes muligheder og begrænsninger i det pædagogiske arbejde.

Målet er, at eleven

1) opnår viden om og færdighed i anvendelse af kommunikationsformer og kan vurdere og redegøre for hensigter, budskaber og virkning af kommunikationen,

2) opnår færdighed i på brugerniveau at anvende de mest almindeligt forekommende IT-værktøjer med henblik på kommunikation og formidling og vidensøgning,

3) opnår kendskab til og færdighed i at anvende medier som en naturlig del af den kulturelle formidling og som almindeligt forekommende i børn, unge og voksnes hverdag, og

4) udvikler et kritisk syn på brugen af forskellige elektroniske medier og deres betydning for menneskers psykiske, fysiske og sociale udvikling.

Praktikuddannelsen

Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område.

Målet er, at eleven

1) opnår færdighed i at planlægge, fagligt begrunde og gennemføre samt formidle pædagogisk arbejde,

2) opnår færdighed i at planlægge, sætte rammer for og afvikle aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige udvikling,

3) opnår færdighed i at arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber,

4) opnår færdighed i at deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling såvel som tilbudets pædagogiske udvikling generelt,

5) opnår færdighed i at indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle,

6) opnår færdighed i at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde,

7) opnår færdighed i at vurdere og anvende elektroniske medier i det pædagogiske arbejde, og

8) opnår færdighed i at forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet.Bilag 5

Grundforløbet

Områdefag

Sundhedsfag

Formålet med faget er, at eleven opnår kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedstilstand for at være bevidst om egne valg i forhold til sundhed og kunne pege på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og bistands-, pleje- og omsorgsområdet.

Målet er, at eleven

1) opnår viden om faktorer i dagligdagen, der har indflydelse på menneskers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand for at øge opmærksomheden på egen sundhed,

2) opnår kendskab til menneskers forskellige ønsker og krav til et sundt liv for at kunne udvikle opmærksomhed over for egne ønsker og krav,

3) opnår kendskab til menneskers forskellige levevilkår og livsværdier for at blive bevidst om baggrundene for menneskers individuelle valg i forhold til sundhed, herunder egne valg i forhold til sundhed, og

4) opnår kendskab til miljøets betydning for opretholdelse af sundhed for at kunne pege på egne muligheder for at handle miljøbevidst.

Social- og samfundsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig indblik i samfunds- og familieforhold med betydning for arbejdet indenfor det pædagogiske område og bistands-, pleje- og omsorgsområdet for at kunne forholde sig til sammenhænge mellem individ og samfund og udvikle egen stillingtagen og aktive deltagelse i samfundet.

Målet er, at eleven

1) opnår kendskab til samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer for at udvikle interesse og evne til selv at indgå i demokratiske processer,

2) opnår kendskab til social- og sundhedsvæsenets opbygning og opgaver i forhold til børnefamilier, ældre og syge mennesker for at kunne udvikle opmærksomhed overfor sammenhængene mellem samfundet og det enkelte menneske,

3) opnår kendskab til levevilkårene for børn og børnefamilier, unge og ældre for at opnå forståelse for menneskers forskellige livshistorier og kulturelle baggrunde og med baggrund heri udvikle evnen til at møde det enkelte menneske med respekt og ligeværdighed, og

4) opnår kendskab til forskellige handicap og handicappedes levevilkår, og den betydning det har for muligheden for at opretholde en almindelig levevis.

Pædagogik med psykologi

Formålet med faget er, at eleven opnår kendskab til pædagogiske og psykologiske begreber for at kunne kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed og for at blive bevidst om egne livsværdier og holdninger.

Målet er, at eleven

1) opnår kendskab til menneskets psykiske og sociale udvikling og de mest almindelige reaktioner på psykiske og sociale forandringer og herunder udvikler opmærksom på egen identitetsdannelse,

2) opnår kendskab til børns og unges udvikling og herunder til legens betydning for kreativitet og fantasi,

3) opnår viden om, hvordan mennesker udvikler normer og etik og i den forbindelse blive bevidst om egne normer, holdninger og værdier, og deres konsekvenser for samværet med andre,

4) opnår viden om forskellige kommunikations- og samarbejdsformer for at udvikle egne kommunikative og samarbejdsmæssige færdigheder, og

5) opnår færdighed i beherskelse af redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikler evne til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder.

Aktivitetsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen for at kunne medvirke til igangsættelse af aktiviteter for andre og for at styrke opmærksomheden på betydningen af selv at have et aktivt liv.

Målet er, at eleven

1) opnår kendskab til sociale, kreative og kulturelle aktiviteters betydning for menneskers livsudfoldelse og livskvalitet og bliver opmærksom på menneskers behov for forskellige ønsker til aktiviteter for at kunne medvirke ved den konkrete tilrettelæggelse af aktiviteter,

2) opnår kendskab til oplevelser og aktiviteter som udfordrer børns, unges og voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling,

3) opnår kendskab til praktiske aktiviteter i forbindelse med daglig husførelse og får forståelse for praktiske aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel,

4) opnår viden om, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til egen kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske aktiviteter, og

5) opnår kendskab til arbejdsmiljøets betydning, herunder arbejds- og forflytningsteknikker for at kunne bruge egen krop hensigtsmæssigt og for at kunne reagere på uhensigtsmæssige forhold i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Introduktionsforløbet

Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold og metoder. I introduktionsforløbet gives en grundlæggende indføring i anvendelse af informationsteknologi til brug for elevernes videre uddannelse. Forløbet skal ligeledes introducere til de generelle rammer for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, herunder begrebet etik og dets betydning, samt samarbejdsformer og deres betydning. Endelig skal introduktionsforløbet skærpe eleverne lyst og interesse for at lære.Bilag 6

Grundfag

6.1 Dansk i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen

Undervisningens formål

Formålet med faget er, at eleven udvikler og styrker sin sproglige bevidsthed samt kommunikative og kulturelle kompetencer, således at eleven udvikler sin evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt samt til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse, udbytte og kritisk sans. Formålet er dermed at styrke elevens forudsætninger for at anvende det danske sprog hensigtsmæssigt i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge.

Niveau G

Varighed: 2 uger

Undervisningens mål

Målet er, at eleven kan

1) læse enkle tekster med sikkerhed, forståelse og indlevelse,

anvende elementær læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper i uddannelse, erhverv og hverdagsliv,

3) anvende elementære tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

4) udtrykke sig forståeligt og hensigtsmæssigt i skrift og tale,

5) bruge det skrevne sprog med en rimelig grad af korrekthed og med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante uddannelsesmæssige og erhvervsfaglige situationer,

6) indgå i dialog om eget produkt, herunder om målgruppe og valg af virkemidler, sproglig form og indhold,

7) anvende elementære færdigheder i skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession, og

8) afgrænse og tage stilling til enkle problemstillinger i en læst, set og hørt tekst.

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Tekster med relevans for elevens uddannelse og kommende arbejdsområde skal have vægt i undervisningen. Tekstarbejde omfatter brug af grundlæggende danskfaglige redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af forskellige teksttyper. Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at formulere sig hensigtsmæssigt ved samtale og mundtlig fremlæggelse. Der arbejdes med tale- og lyttestrategier. Skriftlig fremstilling styrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå. Der arbejdes med sprogrigtighed.

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang, herunder processkrivning og faglig skrivning.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde i uddannelsesforløbet. Som dokumentation indgår teksttyper af relevans for faget, uddannelsen og elevens kommende arbejdsområde. Elevens arbejde opsamles i elevens arbejdsportfolio, hvorfra der i samråd mellem lærer og elev vælges mindst to tekster, som indgår i eksamen. De udvalgte tekster til brug ved eksamen fremsendes til censor.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven inkl. votering varer ca. 20 minutter og omfatter følgende:

Eleven skal med udgangspunkt i mindst to eksempler på eget arbejde indgå i dialog om egne skriftlige produkter, herunder teksternes funktion, målgruppe, valg af virkemidler, sprog, udtryksform samt sproglige form og indhold. Eleven skal desuden indgå i dialog om teksternes sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, valg af virkemidler og egen skriveproces.

Prøven former sig som en samtale om de udvalgte tekster mellem eksaminator og elev.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens samlede præstation.

Niveau F

Varighed: 2 uger

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) læse med sikkerhed og med forståelse, indlevelse og eftertanke,

2) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i uddannelse, erhverv og hverdagsliv,

3) anvende elementære tale- lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

4) udvikle den mundtlige og skriftlige formuleringsevne, herunder færdigheder i retskrivning og tegnsætning,

5) bruge det skrevne sprog med en rimelig grad af korrekthed og med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer,

6) indgå i dialog om eget produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg og virkemidler, sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold,

7) anvende færdigheder i skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession, og

8) analysere og tage stilling til forskellige teksttyper og sætte den ind i en relevant sammenhæng.

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Tekster med relevans for elevens uddannelse og kommende arbejdsområde skal have vægt undervisningen. Tekstarbejdet omfatter brug af grundlæggende danskfaglige redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af forskellige teksttyper. Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at formulere sig hensigtsmæssigt ved samtale og mundtlig fremlæggelse. Der arbejdes med tale- og lyttestrategier. Skriftlig fremstilling styrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå. Der arbejdes med sprogrigtighed.

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang, herunder processkrivning og faglig skrivning. Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde i uddannelsesforløbet. Som dokumentation indgår teksttyper af relevans for faget, uddannelsen og elevens kommende arbejdsområde. Elevens arbejde opsamles i elevens arbejdsportfolio, hvorfra der i samråd mellem lærer og elev vælges mindst to tekster, som indgår i eksamen. De udvalgte tekster til brug ved eksamen fremsendes til censor.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven inkl. votering varer ca. 20 minutter og omfatter følgende:

Eleven skal med udgangspunkt i mindst to eksempler på eget arbejde indgå i dialog om egne skriftlige produkter, herunder teksternes funktion, målgruppe, valg af virkemidler, sprog, udtryksform samt sproglig form og indhold. Eleven skal desuden indgå i dialog om teksternes sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, valg af virkemidler og egen skriveproces.

Prøven former sig som en samtale om de udvalgte tekster mellem eksaminator og elev.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens samlede præstation.

Niveau E

Varighed: 3 uger

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan:

1) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke,

2) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i forbindelse med uddannelse, erhverv og hverdagsliv,

3) anvende relevante tale- lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

4) udtrykke sig klart og præcist i skrift og tale og på en måde, der er tilpasset situationen i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

5) anvende korrekt sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer,

6) præsentere og indgå i dialog om eget produkt, herunder skriveformål, målgruppe, valg af virkemidler, sprog, udtryksform og indhold,

7) styre en skriveproces med defineret mål, og

8) analysere og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv.

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Tekster med relevans for elevens uddannelse og kommende arbejdsområde skal have vægt i undervisningen. Tekstarbejde omfatter brug af grundlæggende danskfaglige redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af forskellige teksttyper. Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at formulere sig hensigtsmæssigt ved samtale og mundtlig fremlæggelse. Der arbejdes med tale- og lyttestrategier. Skriftlig fremstilling styrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå. Der arbejdes med sprogrigtighed.

 

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang, herunder processkrivning og faglig skrivning. Der arbejdes med skrivestrategier.

Mindst ét skriftligt produkt skal indeholde skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde i uddannelsesforløbet. Som dokumentation indgår teksttyper af relevans for faget, uddannelsen og elevens kommende arbejdsområde. Elevens arbejde opsamles i elevens arbejdsportfolio, hvorfra der i samråd mellem lærer og elev vælges mindst to tekster, som indgår i eksamen. De udvalgte tekster til brug ved eksamen fremsendes til censor.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven får tildelt ved lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i undervisningen, skal være repræsenteret.

2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst to eksempler på eget arbejde indgå i dialog om egne skriftlige produkter, herunder teksternes funktion, målgruppe, valg af virkemidler, sprog, udtryksform samt sproglig form og indhold. Eleven skal desuden indgå i dialog om teksternes sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, valg af virkemidler og egen skriveproces.

 

Ekstemporaltekster samt kopi af de til eksamen udvalgte elevproducerede tekster sendes til censor.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens samlede præstation.

Niveau D

Varighed: 4 uger

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan:

1) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet,

2) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i forbindelse med uddannelse, erhverv og hverdagsliv,

3) anvende relevante tale- lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

4) udtrykke sig med variation, klarhed og præcision i skrift og tale i både erhvervsfaglige og almene sammenhænge,

5) anvende korrekt sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer,

6) redegøre for og indgå i dialog om eget produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af virkemidler, sprog, udtryksform samt sproglig form og indhold,

7) styre en skriveproces med defineret mål, og

8) foretage metodisk analyse, vurdering og perspektivering af forskellige teksttyper.

Undervisningen omfatter læsning og tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Tekster med relevans for elevens uddannelse og kommende arbejdsområde skal have vægt i undervisningen. Tekstarbejde omfatter brug af grundlæggende danskfaglige redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af forskellige teksttyper. Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde. Der arbejdes med tale- og lyttestrategier. Skriftlig fremstilling styrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå. Der arbejdes med sprogrigtighed.

 

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang, herunder processkrivning og faglig skrivning. Der arbejdes med skrivestrategier.

Mindst ét skriftligt produkt skal indeholde skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde i uddannelsesforløbet. Som dokumentation indgår teksttyper af relevans for faget, uddannelsen og elevens kommende arbejdsområde. Elevens arbejde opsamles i elevens arbejdsportfolio, hvorfra der i samråd mellem lærer og elev vælges mindst to tekster, som indgår i eksamen. De udvalgte tekster til brug ved eksamen fremsendes til censor.

 

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven får tildelt ved lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i undervisningen, skal være repræsenteret.

2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst to eksempler på eget arbejde kunne indgå i dialog om og redegøre for teksternes funktion, målgruppe, valg af virkemidler, sprog, udtryksform samt sproglig form og indhold samt redegøre for teksternes sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, valg af virkemidler og egen skriveproces.

 

Ekstemporaltekster samt kopi af de til eksamen udvalgte elevproducerede tekster sendes til censor.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens samlede præsentation.

Niveau C

Varighed: 3 uger

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan:

1) foretage metodisk analyse herunder vurdering og perspektivering af forskellige teksttyper,

2) reflektere over sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, æstetik og kontekst,

3) udtrykke sig i et varieret, klart og nuanceret sprog,

4) anvende korrekt sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer,

5) styre en skriveproces med defineret mål,

6) redegøre for og indgå i dialog om eget produkt, herunder om skriveformål, målgruppe, valg af virkemidler, sprog, udtryksform samt sproglig form og indhold,

7) læse tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke,

8) anvende relevante læsestrategier i forhold til teksttyper og læseformål i forbindelse med uddannelse, erhverv og hverdagsliv, og

9) anvende relevante tale- lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge.

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt læsning og metodisk analyse af erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære tekster.

Billeder indgår blandt teksterne.

Brug af danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster indgår i tekstarbejdet.

De analyserede tekster perspektiveres i en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, psykologisk, kulturhistorisk eller anden relevant sammenhæng. Teksterne gøres til genstand for en begrundet vurdering.

Der anlægges en mediesynsvinkel af sproglig, historisk eller æstetisk art på udvalgte tekster. Der arbejdes med læsning og læsestrategier.

Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed dels i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde, dels i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse. Der arbejdes med tale- og lyttestrategier. Skriftlig fremstilling styrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå. Der arbejdes med sprogrigtighed.

 

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang, herunder processkrivning og faglig skrivning.

Mindst ét skriftligt produkt skal indeholde skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde i uddannelsesforløbet. Som dokumentation indgår teksttyper af relevans for faget, uddannelsen og elevens kommende arbejdsområde. Elevens arbejde opsamles i elevens arbejdsportfolio, hvorfra der i samråd mellem lærer og elev vælges mindst to tekster, som indgår i eksamen. De udvalgte tekster til brug ved eksamen fremsendes til censor.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven får tildelt ved lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i undervisningen, skal være repræsenteret.

2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst to eksempler på eget arbejde kunne indgå i dialog om og redegøre for teksternes funktion, målgruppe, valg af virkemidler, sprog, udtryksform samt sproglig form og indhold samt redegøre for teksternes sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, valg af virkemidler og egen skriveproces.

Ekstemporaltekster samt kopi af de til eksamen udvalgte elevproducerede tekster sendes til censor.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens samlede præstation.

6.2 Dansk i den pædagogiske grunduddannelse

Undervisningens formål

Formålet med faget er, at eleven udvikler sin sproglige og kulturelle bevidsthed og kritiske sans, sine sprogfærdigheder og sin selv- og omverdensforståelse.

Niveau C

Varighed: 8 uger

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan:

1) opnår færdigheder i metodisk tekstanalyse og er i stand til at perspektivere og give en begrundet vurdering af forskellige tekstformer inden for det udvidede tekstbegreb,

2) udvikler sine kreative evner i arbejdet med sproglige udtryksformer,

3) udvider sit kendskab til sprogets forskellige funktioner i personlige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge,

4) øger sin sproglige bevidsthed og sin evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge, og

5) udvider sin historiske bevidsthed og sit almene erfaringsgrundlag, herunder forståelsen af sin egen kulturelle kontekst.

Der læses 3 eller flere emner, hvoraf et emne skal være en litterær periode, genre eller et forfatterskab, et emne elektroniske medier og et emne børnekultur.

Den samlede tekstlæsning omfatter mindst et hovedværk.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter opgaver af forskellig art og omfang. Som fremstillingsformer indgår resume, referat, beskrivelse, analyse, fri fremstilling og rapport.

I tilknytning til arbejdet med et af de obligatoriske emner i undervisningen udarbejder eleven en opgave, der indgår i den afsluttende prøve. Eleven vælger selv i hvilket af emnerne, der skrives opgave.

Emneopgaven er en skriftlig opgavebesvarelse på 6-8 maskinskrevne sider pr. elev.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven omfatter elevens skriftlige emneopgave og en ekstemporaltekst, som eleven vælger ved lodtrækning.

Prøven består af følgende:

1) eksamination med udgangspunkt i elevens skriftlige emneopgave, og

2) eksamination i ekstemporaltekst.

Under eksaminationen over den skriftlige opgave skal eleven kommentere sin opgave samt fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne.

Under eksaminationen i ekstemporalteksten skal eleven fremdrage væsentlige sider af tekstens indhold og form samt perspektivere teksten ud fra grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under prøven.

De ekstemporale tekster skal have tilknytning til pensum. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens skriftlige opgave og den samlede mundtlige præstation.

6.3 Engelsk i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig færdigheder i faget med henblik på at kunne anvende sproget i kommunikative situationer i både almene og erhvervsrelaterede forhold.

Niveau G

Varighed: 2 uger

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven:

1) kan kommunikere hensigtsmæssigt på engelsk,

2) har en basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande,

3) kan perspektivere til forhold i engelsktalende lande og til egne kultur- og samfundsforhold med hovedvægt på dagligliv og levevilkår, og

4) kan udtrykke oplevelser og synspunkter i enkel skriftlig form.

Prøve

Der afholdes en mundtlig prøve.

I samråd med læreren vælger eleven i god tid før prøven et samtaleemne ud fra de tekster, der er behandlet i undervisningen.

Prøveoplægget består af et billede eller en collage med en indholdsmæssig sammenhæng til det valgte samtaleemne.

Dette oplæg, som skal være umiddelbart forståeligt, tilvejebringes af læreren. Prøven består af en samtale på engelsk, som tager sit udgangspunkt i prøveoplægget, og der perspektiveres til relevante dele af undervisningens indhold.

Niveau F

Varighed: 2 uger

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven:

1) styrker sine færdigheder i at læse, forstå og forholde sig til engelske tekster af almen art,

2) opnår færdigheder i at læse og forstå enkle engelske tekster af samfundsmæssig, erhvervsmæssig og erhvervsfaglig art,

3) styrker sine færdigheder i at udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget,

4) opnår færdigheder i at formulere sig skriftligt om personlige og erhvervsrelaterede forhold i et enkelt sprog,

5) opnår viden om sprogets anvendelse i praksis, herunder omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet,

6) opnår kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det fremmedsprogede område, og

7) opnår kendskab til forskelle og uligheder mellem fremmede og egne kulturområder.

Undervisningen omfatter et valgfrit emne inden for social- og sundhedssektoren. En præsentation af indholdet indgår i prøven.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven består af følgende:

1) eksamination med udgangspunkt i ekstemporaltekst (ca.10 linier) inden for det i undervisningen gennemgåede pensum, og

2) eksamination på baggrund af præsentationen af det valgfrie emne.

Eksaminationen former sig som en samtale på engelsk mellem eksaminator og elev om tekst og ukendt materiale, samt en kort elevpræsentation af det valgfri emne. Denne skal demonstrere elevens evne til at præsentere en enkel erhvervsrelateret problemstilling. Censor skal ikke have tilsendt elevens opgave.

Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål. Teksten ledsages af billede eller andet ukendt materiale. Både tekster af almen, samfundsmæssig og erhvervsrelateret art skal være repræsenteret. Eleven får en opgave ved lodtrækning. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens valgfrie emne, må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Prøven inkl. votering varer ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de opstillede mål.

Niveau E

Varighed: 2 uger

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau F.

Undervisningen omfatter et valgfrit emne inden for social- og sundhedssektoren. Der udarbejdes et skriftligt materiale på ca. 2 sider om det valgfrie emne. En præsentation af indholdet indgår i prøven.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven består af følgende:

1) eksamination med udgangspunkt i ekstemporaltekst (ca. 20 linier) inden for det i undervisningen gennemgåede pensum, og

2) eksamination på baggrund af præsentationen af det valgfrie emne.

Eksaminationen former sig som en samtale på engelsk mellem eksaminator og elev om tekst og ukendt materiale, samt en kort elevpræsentation af det valgfri emne. Denne skal demonstrere elevens evne til at præsentere en enkel erhvervsrelateret problemstilling. Censor skal ikke have tilsendt elevens opgave.

Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål. Teksten ledsages af billede eller andet ukendt materiale. Både tekster af almen, samfundsmæssig og erhvervsrelateret art skal være repræsenteret. Eleven får en opgave ved lodtrækning. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens valgfrie emne, må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Prøven inkl. votering varer ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de opstillede mål.

Niveau D

Varighed: 2 uger

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau E, samt at eleven

1) styrker sine færdigheder i forstå, kommentere og forholde sig til tekster på fremmedsproget, og

2) styrker sine færdigheder i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et sammenhængende sprog.

Undervisningen omfatter et valgfrit emne inden for social- og sundhedssektoren. I forbindelse med emnet udarbejdes et skriftligt materiale på ca. 4 sider. Indholdet indgår i prøven.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven består af følgende:

1) eksamination med udgangspunkt i ekstemporaltekst (ca. 30 linier) inden for det i undervisningen gennemgåede pensum, og

2) eksamination på baggrund af præsentationen af det valgfrie emne.

Eksaminationen former sig som en samtale på engelsk mellem eksaminator og elev om tekst og ukendt materiale, samt en kort elevpræsentation af det valgfri emne. Under eksaminationen i det valgfri emne skal eleven kommentere sin opgave samt fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne. Samtalen skal demonstrere elevens evne til at præsentere en erhvervsrelateret problemstilling. Censor skal ikke have tilsendt elevens opgave.

Eksaminator udarbejder opgaver. Teksten ledsages af billede eller andet ukendt materiale. Både tekster af almen, samfundsmæssig og erhvervsrelateret art skal være repræsenteret. Eleven får en opgave ved lodtrækning. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens valgfrie emne, må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Prøven inkl. votering varer ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de opstillede mål.

 

6.4 Naturfag i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen

Undervisningens formål

Formålet med undervisningen er, at eleven kan behandle relevante almene og sundhedsfaglige emneområder ved hjælp af naturfaglige begreber samt naturfagets eksperimentelle metode. Formålet er endvidere at skabe grundlag for videre uddannelse.

Niveau F

Varighed: 2 uger

Undervisningens mål

Målet er, at eleven

1) kan anvende de almindeligste regneoperationer til at foretage faglige beregninger, f.eks. kostberegning,

2) har kendskab til opbygning af enkle kemiske forbindelser i relation til sundhedsmæssige sammenhænge, eksempelvis salte, oxygen og kuldioxid,

3) har kendskab til syrer, baser og pH-måling bl.a. i forbindelse med rengøringsmidler,

4) har kendskab til energibegrebet og energi i forhold til ernæring og menneskets omsætning af energi,

5) har kendskab til de ikke-energigivende næringsstoffer, f.eks. vitaminer, mineraler,

6) har kendskab til mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng,

7) har kendskab til ergonomisk korrekt udførelse af arbejdet, herunder vægtstangsprincippet,

8) kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

9) kan arbejde eksperimentelt med faget, og

10) kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit naturfaglige arbejde. Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen.

Prøve

Prøven gennemføres på grundlag af et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse.

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i en elevudarbejdet disposition. Eleven fremlægger sit arbejde og inddrager relevant udstyr i prøven. Der afsættes 25 minutter pr. elev til prøven, inklusiv votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, herunder bedømmes elevens evne til at anvende naturfaglig viden til at belyse emner indenfor det sundhedsfaglige område. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

De til prøven stillede emner eller cases samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor i god tid før prøvens afholdelse.

Niveau E

Varighed: 3 uger

Undervisningens mål

Målet er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) kan foretage faglige beregninger som eksempelvis måling af luftens fugtighed, væskebalance, fortyndinger, dosering af rengøringsmidler m.m.,

2) har kendskab til opbygning af enkle kemiske forbindelser i relation til sundhedsmæssige og fysiologiske sammenhænge, eksempelvis salte, mineraler, oxygen og kuldioxid,

3) har viden om de almindelige vitaminer og disses vand- og fedtopløselighed,

4) har viden om de energigivende næringsstoffer, kostens sammensætning og indhold af energi, og kunne foretage beregninger i forbindelse hermed,

5) har kendskab til enzymers virkning i forbindelse med f.eks. fordøjelsen, rengøringsmidler mv.

6) har kendskab til syrer, baser og pH-måling f.eks. i forbindelse med fordøjelsen, hudens pH-værdi, rengøring m.v.,

7) har viden om mikroorganismers forekomst, vækst, udbredelse og smitteveje og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng, f.eks. i forbindelse med fødevarer,

8) har viden om sammenhængen mellem masse, kraft og moment samt betydningen heraf for ergonomisk korrekt udførelse af fysisk arbejde,

9) kan arbejde sikkerheds- og miljømæssig korrekt med udstyr, kemikalier og rengøringsmidler,

10) kan arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang, og

11) kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit naturfaglige arbejde. Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen.

Prøve

Prøven gennemføres på grundlag af et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse.

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i en elevudarbejdet disposition. Eleven fremlægger sit arbejde og inddrager relevant udstyr i prøven. Der afsættes 25 minutter pr. elev til prøven, inklusiv votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, herunder bedømmes elevens evne til at anvende naturfaglig viden til at belyse emner indenfor det sundhedsfaglige område. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

De til prøven stillede emner eller cases samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor i god tid før prøvens afholdelse.

Niveau D

Varighed: 3 uger

Undervisningens mål

Målet er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) kan foretage faglige beregninger som f. eks. kostberegning, udmåling af medicin og beregning af medicinens halveringstid i kroppen,

2) har viden om væsker og tryk, herunder blodets sammensætning og de enkelte elementers funktion samt det hydrostatiske tryk, (blodtryk, væskebalance m.m.),

3) har viden om den kemiske sammensætning af kulhydrater, proteiner, fedtstoffer og alkohol og disses funktion i kroppen, f.eks. energimæssigt,

4) har viden om temperatur, herunder varmeafgivelse, varmetab samt måling af temperatur,

5) har kendskab til bølger, herunder lys og lyd med udgangspunkt i øje og ørets opbygning og funktion og evt. ændringer heri,

6) har viden om de fysiske forhold, der har betydning for ergonomisk korrekt udførelse af forflytninger, herunder sammenhængen mellem dynamisk og statisk muskelarbejde,

7) har viden om nervesystemet,

8) har viden om vira, bakterier og svampe og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng, herunder beskyttelse gennem desinficering og sterilisering,

9) kan arbejde sikkerheds- og miljømæssig korrekt med udstyr og kemikalier og kan begrunde valg heraf,

10) kan metodisk korrekt arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang, og

11) selvstændig og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit naturfaglige arbejde. Der lægges vægt på korrekt anvendelse af fagets begreber og arbejdsmetoder.

Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen.

Prøve

Prøven gennemføres på grundlag af et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse.

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i en detaljeret, elevudarbejdet disposition. Eleven fremlægger sit arbejde og inddrager relevant udstyr i prøven. Der afsættes 25 minutter pr. elev til prøven, inklusiv votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, herunder bedømmes elevens evne til at anvende naturfaglig viden til at belyse emner indenfor det sundhedsfaglige område. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

De til prøven stillede emner eller cases samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor i god tid før prøvens afholdelse.

Niveau C

Varighed: 4 uger

Undervisningens mål

Målet er at udbygge målene fra niveau D, og at eleven

1) har grundlæggende forståelse af eksponentiel udvikling og logaritmisk skala til belysning af emner som mikroorganismers udbredelse, måling af lydstyrke i dB, stoffers halveringstid, pH-begrebet m.m.,

2) kan foretage beregning af pH, opløsningers koncentration, herunder molaritet, masseprocent og volumenprocent,

3) har indsigt i blodets kolloidosmotiske tryk, intra- og extracellulære væsker samt osmose og diffusion,

4) har indsigt i de energigivende næringsstoffer og deres kemiske sammensætning, herunder mættede og umættede fedtsyrer, mono- di- og polysaccarider samt protein som næringsstof og i form af plasmaprotein,

5) har indsigt i kroppens syrebasebalance,

6) har viden om bølger, herunder lys og lyd med udgangspunkt i øje og ørets opbygning og funktion og ændringer heri, herunder støj og lysets brydning,

7) har indsigt i nervesystemets funktion,

8) har viden om epidemier og deres udbredelse samt disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng, herunder beskyttelse og forebyggelse,

9) kan arbejde sikkerhedsmæssigt og miljømæssig korrekt med udstyr og kemikalier og kan begrunde valg heraf,

10) kan metodisk korrekt arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang, og

11) selvstændig og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Dokumentation

Dokumentation for elevens naturfaglige arbejde indgår som en væsentlig del af faget. Der lægges vægt på, at eleven i dokumentationen redegør for, diskuterer og analyserer eksperimentelle data, samt formidler naturfaglig information korrekt og præcist.

Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen.

Prøve

Prøven gennemføres på grundlag af et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse.

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i en elevudarbejdet, detaljeret og begrundet disposition. Eleven fremlægger sit arbejde og inddrager relevant udstyr i prøven. Der afsættes 25 minutter pr. elev til prøven, inklusiv votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, herunder bedømmes elevens evne til at anvende naturfaglig viden til at belyse emner indenfor det sundhedsfaglige område. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

De til prøven stillede emner eller cases samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor i god tid før prøvens afholdelse.

6.5 Samfundsfag i den pædagogiske grunduddannelse

Undervisningens formål

Formålet med faget er, at eleven øger sin samfundsmæssige indsigt og forståelse og styrker sin interesse og sine forudsætninger for at deltage aktivt i debat og beslutningsprocesser om forhold af betydning for både den enkelte og samfundet.

Niveau C

Varighed: 7 uger

Undervisningens mål

Målet er, at eleven

1) opnår kendskab til politiske, økonomiske og sociale faktorer, der er væsentlige for den nationale og internationale samfundsudvikling,

2) opnår viden om politiske beslutningsprocesser, strukturer og ideologier og deres samfundsmæssige rolle og betydning,

3) opnår viden om arbejdsmarkedets grundlæggende opbygning og virkemåde,

4) opnår viden om det sociale systems grundlæggende formål, opbygning, virkemåde og forudsætninger,

5) opnår færdigheder i at afgrænse og formulere enkle samfundsfaglige problemstillinger, herunder fremskaffe, bearbejde og formidle samfundsfagligt materiale,

6) udvikler evne til at afdække forudsætningerne for egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger,

7) opnår bevidsthed om den betydning, som forskel i levevilkår, kulturel baggrund, livsanskuelse og religion rummer for den enkelte og samfundet, og

8) opnår forståelse af samspillet mellem samfundets udvikling, herunder ændringer i familiestruktur, kønsroller og livsstil, og de pædagogiske institutioners opgaver og ansvar i relation til børn og familier.

Dokumentation

Som led i undervisning udarbejder eleven et projekt.

Eleven demonstrerer sin viden i forhold til undervisningens formål og mål. Eleven afgrænser sit emne og formulerer en problemstilling i samarbejde med læreren. Udtrækkes faget til prøve sendes den formulerede problemstilling til censor. Arbejdet med dokumentationen tager sit udgangspunkt i målene for faget. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper på op til 3 elever.

Omfanget af projektet der danner grundlag for dokumentation svarer til 1uges elevarbejde.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i elevens projekt. Eleven fremlægger projektet for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af projektet må maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog omkring projekter, samt afprøve elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål. Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation.