Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 3 Resultatopgørelse
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

 

I medfør af § 24 og § 37, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 3. juli 2006, § 24 i lov nr. 574 af 9. juni 2006 om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og § 39, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 21. november 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Regnskab

§ 1. Bestyrelsen er ansvarlig for en forsvarlig organisering af skolens virksomhed i forbindelse med regnskab og revision. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler, og påse, at skolens bogføring og formueforvaltning varetages og kontrolleres på betryggende måde.

Stk. 2. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven, jf. dog § 2, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet er retvisende.

Stk. 4. Er en skole privatejet, træder skoleejeren i bestyrelsens sted for så vidt angår bestyrelsens opgaver og ansvar efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder skolen en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, der fremgår af stk. 2. Alle beløb i årsrapporten opgives i danske kroner.

Stk. 2. Følgende bestemmelser i årsregnskabsloven finder ikke anvendelse: §§ 1 – 7, § 8, stk. 2, 2 og 4 pkt., § 9, stk. 2, § 10 a, § 16 - 18, § 19, stk. 2, §§ 20 – 21, § 22, stk. 2 – 3, § 23, § 26, stk. 3, 3. pkt., § 29, § 32, §§ 34 – 35, § 37, stk. 2 - 3, § 38, § 43 a, § 48, § 49, stk. 1, 2. pkt., § 49, stk. 1, nr. 1, § 49, stk. 2, nr. 2, § 49, stk. 3, § 53, stk. 1, 3. pkt., § 53, stk. 2, nr. 1, litra c, § 53, stk. 2, nr. 4 – 5, § 56, stk. 1 – 3, § 56 stk. 4, 2. pkt., § 62, § 64, stk. 3, §§ 66 – 67, § 70 – 76, samt afsnit IV, med undtagelse af § 86, stk. 1 – 3, § 88, § 98 c, 1. pkt., § 99, nr. 1 – 6, § 100, § 101, stk. 1, nr. 1 – 2. Endvidere finder afsnit V - XI og bilag 2 ikke anvendelse.

Stk. 3. Årsrapporten skal have følgende minimumsindhold:

1) Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring, jf. § 3, stk.2.

2) Den uafhængige revisors påtegning.

3) Generelle oplysninger om institutionen.

4) Ledelsesberetning, inkl. hoved- og nøgletal.

5) Anvendt regnskabspraksis.

6) Resultatopgørelse.

7) Balance.

8) Pengestrømsopgørelse.

9) Noter til årsrapporten.

10) Særlige specifikationer.

Stk. 4. Ud over det i stk. 3 nævnte indhold skal regnskabet forsynes med sammenligningstal og følge opstillingen i bilag 1 og kravene i bilag 2 – 7.

Stk. 5. Skoler, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse med fri kostskole, aflægger regnskab efter denne bekendtgørelse med de fravigelser, der fremgår af bilag 8.

§ 3. Årsrapporten skal underskrives i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2 i årsregnskabsloven og påtegnes af revisor.

Stk. 2. I forbindelse med underskrifterne skal medlemmerne af bestyrelsen afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetskravene i § 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. eller § 4, stk. 3 og 4, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Denne erklæring er ikke omfattet af revisors revision.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport samt originalt underskrevet revisionsprotokollat sendes til Undervisningsministeriet inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 4. Bestyrelsen tager stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner i revisionsprotokollatet. Bestyrelsens stillingtagen og kommentarer til revisionsprotokollatet sendes til ministeriet sammen med årsrapporten, hvis der i protokollatet er anført væsentlige/kritiske bemærkninger.

Stk. 5. I tilknytning til regnskabsaflæggelsen er bestyrelsen ansvarlig for, at skolen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret foretager elektronisk indberetning til Undervisningsministeriet af regnskabsoplysninger samt af revisors besvarelse af revisorchecklisten efter retningslinier fastsat af ministeriet.

Kapitel 2

Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v.

Anlægskartotek og afskrivninger

§ 4. Skolen udarbejder et anlægskartotek over de aktiver, der har en værdi over 15.000 kr. ekskl. moms. Aktiver med en anskaffelsespris under denne beløbsgrænse omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Stk. 2. I det omfang skolen råder over inventar, udstyr m.v., der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, skal dette opføres særskilt i anlægskartoteket.

§ 5. Ved afskrivning på anlægsaktiver anvendes lineær afskrivning over aktivets forventede brugstid efter fradrag af eventuel scrapværdi. Skolen skal redegøre for de anvendte afskrivningsprincipper under anvendt regnskabspraksis.

Stk. 2. Skolen kan vælge at foretage aktivering af anskaffelser, der har en værdi under den i § 4, stk. 1, fastsatte grænse, hvis disse er bestemt til at fungere samlet, og den samlede anskaffelsessum overstiger den i § 4, stk. 1, fastsatte grænse.

§ 6. Afskrivningsperioden for indretning af lejede lokaler kan højst udgøre den resterende lejeperiode. Hvis der ikke er fastsat en lejeperiode, kan afskrivningsperioden højst udgøre 5 år.

§ 7. Bygninger eksklusive installationer afskrives over højst 60 år. Der kan anvendes en scrapværdi på højst 50 %. Afskrivningsperiode og scrapværdi fastsættes på grundlag af en vurdering af bygningens vedligeholdelsesstand, konstruktion og anvendelsesformål.

Stk. 2. For øvrige materielle anlægsaktiver anvendes følgende afskrivningsperioder:

1) Bygningsinstallationer afskrives efter deres art over en periode på 10 - 30 år.

2) Inventar og andet udstyr afskrives over en periode på 5 -15 år.

3) IT-udstyr afskrives over en periode på 3 - 5 år.

4) Biler, busser, traktorer m.v. afskrives over en periode på 3 - 8 år.

Stk. 3. For inventar- og udstyrsgenstande af særlig beskaffenhed og fredede bygninger kan der fastsættes en længere afskrivningsperiode. Begrundelse herfor angives under anvendt regnskabspraksis.

§ 8. Bestyrelsen kan disponere årets resultat til bestemte formål. Disponering af resultatet indgår som henlæggelse i specificeringen af egenkapitalen.

Kapitel 3

Andre bestemmelser

§ 9. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig samt Friplads- og Vikarkassen for private, selvejende gymnasier, studenter- og hf-kurser udarbejder en redegørelse for fordelingen af tilskuddene blandt skoler og elever/kursister samt en årsrapport for indtægter og omkostninger. Årsrapporten indsendes sammen med revisionsprotokollen til ministeriet senest den 1. juli i det følgende år. Årsrapport og revisionsprotokol vedrørende befordringsudgifter skal dog først indsendes til ministeriet inden den 1. oktober i det følgende år.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og har virkning fra og med regnskabsåret 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 904 af 15. oktober 2001 om regnskab for frie grundskoler m.v. ophæves, men finder dog anvendelse for regnskabsåret 2006.

Undervisningsministeriet, den 4. december 2006

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/Ole Sten VolderBilag 1

Standardårsrapport for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Årsrapporten skal opstilles efter følgende model:

1. Ledelsens underskrift og tro og love erklæring

Ledelsespåtegning og underskrifter af ledelsen (bestyrelse og skoleleder) samt bestyrelsens tro og love erklæring om sin habilitet. Tro og love erklæring fra bestyrelsesmedlemmerne formuleres således, idet teksten tilpasses så henvisningerne svarer til den pågældende skoleform, som bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer, fx: »Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.« (Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen).

2. Den uafhængige revisors påtegning

3. Generelle oplysninger om skolen

Disse oplysninger vil bl.a. være:

- Skolens navn, domicil, CVR nr., telefon- og fax-nr., skolens hjemmeside og e-mail adresse.

- Skolens formål.

- Skolens bestyrelse med angivelse af formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer med navne og adresser.

. - Skolens forstander/leder og evt. andre medlemmer af skolens daglige ledelse.

- Skolens revisor.

 

4. Ledelsesberetning

Med hensyn til indholdet af ledelsesberetningen henvises til bestemmelserne i årsregnskabslovens § 99, nr. 1–6, § 100, § 101 stk. 1, nr. 1 og 2, og minimumskravene til hoved- og nøgletal, som fremgår af bilag 2.

Ledelsesberetningen skal bl.a. indeholde:

- En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter.

- Hoved- og nøgletal. Minimumskravet til indhold af hoved- og nøgletal fremgår af bilag 2.

- En beskrivelse af eventuel usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld m.v.

- En beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb.

- Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der supplerer tallene i årsrapporten, herunder kommenterer skolens resultat, økonomi, likviditet og udvikling i antal årselever.

- Bestyrelsen skal redegøre for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

- Bestyrelsen skal redegøre for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

- Bestyrelsens vurdering af og forventning til såvel elevtilgang og aktiviteter som økonomiske forhold i det (de) kommende år.

 

5. Anvendt regnskabspraksis

Afsnittet skal bl.a. omfatte:

- Hvilket regelgrundlag årsrapporten er aflagt efter, fx »Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.«

- Eventuelle ændringer i regnskabspraksis og indvirkningen heraf på årsrapporten.

- Oplysning om anvendte fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger.

- Periodisering omfatter både forudbetalte udgifter og forud modtagne indtægter.

- Eventuelle ekstraordinære poster, jf. årsregnskabslovens definition.

- Anlægsaktiver: Værdiansættelse, afskrivningsprincip og - perioder, op- og nedskrivninger, grænseværdien for småaktiver, der udgiftsføres i regnskabsåret m.v.

- Tilgodehavender, herunder hvordan eventuelle forventede tab er beregnet.

- Værdipapirer: Værdiansættelsesprincip.

- Gæld.

 

6. Resultatopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 3.

 

7. Balance. Indhold og opstilling fremgår af bilag 4.

 

8. Pengestrømsopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 5.

 

9. Noter. Indhold og opstilling fremgår af bilag 6.

 

10. Særlige specifikationer. Indhold og opstilling fremgår af bilag 7.Bilag 2

Hoved- og nøgletal

Alle hoved- og nøgletal skal være fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

 

Resultatopgørelse

(i hele kr.)

Indtægter i alt.

Heraf statstilskud.

Omkostninger vedrørende drift i alt.

Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster.

Finansielle poster i alt.

Driftsresultat før ekstraordinære poster.

Ekstraordinære poster i alt.

Årets resultat.

Balance

(i hele kr.)

Anlægsaktiver i alt.

Omsætningsaktiver i alt.

Balancesum.

Egenkapital ultimo.
Hensatte forpligtelser i alt.

Langfristet gæld i alt.

Kortfristet gæld i alt.

 

Pengestrømsopgørelse

(i hele kr.)

Driftens likviditetsvirkning i alt.

Investeringers likviditetsvirkning i alt.

Finansieringens likviditetsvirkning i alt.

Pengestrøm, netto (Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering).

 

Regnskabsmæssige nøgletal

Overskudsgrad (= Driftsresultat før ekstraordinære poster/Indtægter i alt x 100).

Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/Kortfristet gæld i alt x 100).

Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100).

Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/Materielle anlægsaktiver i alt x 100).

 

Antal årselever i regnskabsåret.

Antal årselever i skolefritidsordning.

Antal årselever i kostafdeling.

Antal elever i grundskolen pr. 5. september.

Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september.

Private skoler for gymnasial uddannelse anfører antal elever på de relevante uddannelser.

 

Antal lærerårsværk.

Antal årsværk for øvrigt personale.

Antal årsværk i alt.

Heraf % andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler).

 

Årselever pr. lærerårsværk.

 

Lærerlønomkostninger pr. årselev.

Øvrige lønomkostninger pr. årselev.

Lønomkostninger i alt pr. årselev.

 

Undervisningsomkostninger pr. årselev.

Ejendomsomkostninger pr. årselev.

Administrationsomkostninger pr. årselev.

 

Årsværk (= Sum af heltidsansatte og deltidsansatte omregnet til heltid).

Lærerårsværk på frie grundskoler m.v.(= Skoleledere (herunder viceskoleinspektører og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder).

Lærerårsværk på private skoler for gymnasial uddannelse(= Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere) og lærere).

Lønomkostningerne opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes.Bilag 3

Resultatopgørelse

 

 

Resultatopgørelse for året 200x

 

 

 

Note

 

 

200x

 

200x-1

 

 

 

(i hele kr.)

 

(i t. kr.)

 

INDTÆGTER

 

 

 

1

 

Statstilskud

 

 

 

2

 

Skolepenge (elevbetaling m.v.)

 

 

 

3

 

Andre indtægter

 

 

 

 

Indtægter i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMKOSTNINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning

 

 

 

4

 

Lønomkostninger

 

 

 

5

 

Andre omkostninger vedr. undervisning

 

 

 

6

 

Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning

 

 

 

 

Undervisning i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomsdrift

 

 

 

7

 

Lønomkostninger

 

 

 

8

 

Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift

 

 

 

 

Ejendomsdrift i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostafdeling

 

 

 

9

 

Lønomkostninger

 

 

 

10

 

Andre omkostninger vedr. kostafdeling

 

 

 

 

Kostafdeling i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration m.v.

 

 

 

11

 

Lønomkostninger

 

 

 

12

 

Andre omkostninger vedr. administration m.v.

 

 

 

 

Administration m.v. i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger vedr. drift i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle poster

 

 

 

13

 

Renteindtægter m.v.

 

 

 

14

 

Renteomkostninger m.v.:

 

 

 

 

Finansielle poster i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat før ekstraordinære poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinære poster

 

 

 

15

 

Ekstraordinære indtægter

 

 

 

16

 

Ekstraordinære omkostninger

 

 

 

 

Ekstraordinære poster i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilag 4

Balance

 

 

Balance pr. 31. december 200x

 

 

 

 

 

 

200x

 

200x-1

Note

 

AKTIVER

(i hele kr.)

 

(i t. kr.)

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsaktiver

 

 

 

17

 

Materielle anlægsaktiver

 

 

 

 

 

(Specificeres og indgår i anlægsnoten og kan omfatte indretning af lejede lokaler, grunde, bygninger, inventar og udstyr, køretøjer m.v.)

 

 

 

18

 

Finansielle anlægsaktiver

 

 

 

 

 

(Specificeres i noten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsaktiver i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsætningsaktiver

 

 

 

19

 

Tilgodehavender (debitorer)

 

 

 

20

 

Periodeafgrænsningsposter

 

 

 

21

 

Værdipapirer

 

 

 

22

 

Likvide beholdninger

 

 

 

 

Omsætningsaktiver i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Note

 

PASSIVER

200x

 

200x-1

 

 

 

(i hele kr.)

 

(i t. kr.)

 

Egenkapital

 

 

 

17

 

Opskrivning

 

 

 

23

 

Henlæggelser

 

 

 

23

 

Egenkapital i øvrigt

 

 

 

 

Egenkapital i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Hensatte forpligtelser

 

 

 

 

Hensatte forpligtelser i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæld

 

 

 

25

 

Langfristet gæld

 

 

 

 

 

Statslån

 

 

 

 

 

Kommunale lån

 

 

 

 

 

Kreditforeningslån

 

 

 

 

 

Anden langfristet gæld

 

 

 

 

 

Langfristet gæld i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristet gæld

 

 

 

 

 

Kortfristet del af den langfristede gæld

 

 

 

26

 

Anden kortfristet gæld

 

 

 

27

 

Periodeafgrænsningsposter

 

 

 

 

 

Kortfristet gæld i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæld i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiver i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Andre forpligtelser

 

 

 Bilag 5

Pengestrømsopgørelse

 

Regnskabsåret

 

Sammenligningstal fra året før

 

(hele kr.)

 

(t. kr.)

 

 

 

 

 

Driftens likviditetsvirkning

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

 

 

Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:

 

 

 

 

Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning

 

 

 

 

Gevinst ved salg af anlægsaktiver

 

 

 

 

Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld m.v. De enkelte poster angives.

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftens likviditetsvirkning i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringers likviditetsvirkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betaling for anlægsaktiver.

 

 

 

 

Modtaget fra salg af anlægsaktiver.

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringers likviditetsvirkning i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringens likviditetsvirkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagebetaling af gæld.

 

 

 

 

Optagelse af lån.

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringens likviditetsvirkning i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering

 

 

 

 

Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret

 

 

 

 

Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering

 

 

 

 

Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret

 

 

 

 Bilag 6

Noter

Note nr. 1 - Statstilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundtilskud, grundskolen

Fællesudgiftstilskud, grundskolen

Undervisningstilskud, grundskolen

Generelt driftstilskud, gymnasiet/kurset

Bygningstilskud, grundskolen

Bygningstilskud, gymnasiet/kurset

Tilskud til tyske mindretalsskoler

Tilskud til kostafdelinger, grundskolen

Tilskud til kostafdelinger, gymnasiet/kurset

Tilskud til skolefritidsordninger

Tilskud til sprogstimulering

Tilskud til specialundervisning

Tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever

Tilskud til svært handicappede

Tilskud til sygeundervisning (fra Fordelingssekretariatet)

Tilskud til kursusvirksomhed (fra Fordelingssekretariatet)

Tilskud til særlige formål

Øvrige statstilskud

Note nr. 2 - Skolepenge

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Skolepenge m.m., grundskolen, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer, fripladstilskud m.v.

Tilskud til nedbringelse af skolepenge, grundskolen (fra Fordelingssekretariatet)

Skolepenge, gymnasiet/kursus, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer, fripladstilskud m.v.

Tilskud til nedbringelse af skolepenge, gymnasiet/kursus

Skolefritidsordning, netto

Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling (fra Fordelingssekretariatet)

Opholdsbetaling fra forældre, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på kostafdeling

Opholdsbetaling fra offentlige myndigheder

Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

Note nr. 3 - Andre indtægter

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Lejeindtægter fra lokaler m.v.

Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

Ansattes betaling for lys, varme m.v.

Ansattes betaling for kost

Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende

Gaver og private tilskud

Øvrige indtægter og andre tilskud

Note nr. 4 - Lønomkostninger vedrørende undervisning

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. Følgende stillingstyper er omfattet af noten: Leder, lærer og børnehaveklasseleder ved grundskolen, ledere og lærere ved gymnasium/kursus og personale ved skolefritidsordning samt andet pædagogisk personale (støttepædagoger m.v.) og personale, der er ansat til hjælp for psykisk eller fysisk handicappede elever. I det omfang ansatte varetager andre funktioner end undervisning, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner.

Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

Lønrefusioner

Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet)

Tilskud fra vikarkassen for private gymnasier

Tilskud til fratrædelsesordning (fra Fordelingssekretariatet)

Tilskud efter lov om barselsudligning

Note nr. 5 - Andre omkostninger vedrørende undervisning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Undervisningsmaterialer

Bøger, tidsskrifter m.v.

Fotokopiering

Lejrskoler og ekskursioner

Inventar og udstyr, vedligeholdelse

Inventar og udstyr, anskaffelse

Inventar og udstyr, leje og leasing

Egendækningsbidrag vedrørende befordring

Befordringsudgifter vedrørende undervisning (inkl. drift af busser)

Befordring mellem skole og hjem

Tilskud til befordringsudgifter (kan modregnes i befordring mellem skole og hjem)

Afskrivning vedrørende undervisning

Øvrige omkostninger vedrørende undervisning

Note nr. 6 – Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Materialer

Mad og drikkevarer

Inventar og udstyr, vedligeholdelse

Inventar og udstyr, anskaffelse

Inventar og udstyr, leje og leasing

Afskrivning vedrørende skolefritidsordning

Øvrige omkostninger vedrørende skolefritidsordning

Note nr. 7 - Lønomkostninger vedrørende ejendomsdrift

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx pedel, eget rengøringspersonale og andet personale vedrørende bygninger og grunde. I det omfang ansatte varetager andre funktioner end ejendomsdrift, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner.

Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

Lønrefusioner

Tilskud efter lov om barselsudligning

Note nr. 8 - Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Lejeomkostninger

Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer

Varme, el og vand

Rengøring

Vedligeholdelse

Afskrivning vedrørende ejendomsdrift

Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift

Note nr. 9 - Lønomkostninger vedrørende kostafdeling

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx kostinspektører, sovesalslærer, køkkenassistenter, rengøringspersonale samt andet personale ved kostafdelingen. I det omfang ansatte varetager andre funktioner end dem vedrørende kostafdelingen, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner.

Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

Lønrefusioner

Tilskud efter lov om barselsudligning

Note nr. 10 - Andre omkostninger vedrørende kostafdeling

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Madvarer

Inventar

Leje eller leasing af inventar

Fritidsaktiviteter/weekends

Afskrivning vedrørende kostafdeling

Øvrige omkostninger vedrørende kostafdeling

Note nr. 11 - Lønomkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx leder og kontorpersonale. I det omfang ansatte varetager andre funktioner end administration, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner.

Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusion m.v.)

Lønrefusion

Tilskud efter lov om barselsudligning

Note nr. 12 - Andre omkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Revision

Regnskabsmæssig assistance

Andre konsulentydelser

Tab på debitorer (inkl. skolepenge)

Vikarkassebidrag

Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.)

Kontorartikler, porto, telefon m.v.

Kontorinventar, vedligeholdelse

Kontorinventar, anskaffelse

Leje eller leasing af inventar

Afskrivning vedrørende administration m.v.

Personaleudgifter

Repræsentation

Øvrige omkostninger vedrørende administration m.v.

Note nr. 13 - Renteindtægter m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Renteindtægter fra pengekonti

Renter m.v. af værdipapirer

Realiserede og urealiserede kursgevinster

Note nr. 14 - Renteomkostninger m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Prioritetsrenter

Renteudgifter vedrørende driftslån/kassekredit m.v.

Morarenter m.v.

Realiserede og urealiserede kurstab

Note nr. 15 - Ekstraordinære indtægter

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 16 - Ekstraordinære omkostninger

Noten specificeres i givet fald.


Note nr. 17 - Anlægsoversigt

Noten er obligatorisk og skal følge opstillingen af forspalten, medens de øvrige kolonner tilpasses den enkelte skoles forhold.

 

Grunde og bygninger

Inventar og udstyr

Bus, traktorer og andre køretøjer

 

 

Undervisning

Administration m.fl.

 

Samlet anskaffelsessum pr. 1/1 - xxxx

 

 

 

 

 

 

 

Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser

 

 

 

 

 

 

 

Afgang i årets løb til anskaffelsespriser

 

 

 

 

 

 

 

Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 – xxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opskrivninger pr. 1/1 - xxxx

 

 

 

 

 

 

 

Årets opskrivninger

 

 

 

 

 

 

 

Opskrivninger pr. 31/12 - xxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 - xxxx

 

 

 

 

 

 

 

Årets af- og nedskrivninger

 

 

 

 

 

 

 

Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12 - xxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogført værdi pr. 31/12 - xxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 - xxxx

 

 

 

 

 

 

 

Værdien af afsluttede ikke vurderede ny- og tilbygninger

 

 

 

 

 

 

 

Note nr. 18 – Finansielle anlægsaktiver

Noten specificeres og kan alene omfatte deposita, bankaktier og andele i forsyningsvirksomheder, jf. lovens bestemmelse om anbringelse af likvide midler (værdipapirer i form af obligationer opføres under omsætningsaktiver).

Note nr. 19 - Tilgodehavender

Noten skal specificeres i de enkelte hovedgrupper af tilgodehavender, fx skolepenge, statstilskud, vikartilskud og andre tilgodehavender, samt det beløb, der eventuelt er fratrukket til imødegåelse af tab.

Note nr. 20 - Periodeafgrænsningsposter (udgifter)

Noten skal specificeres i bl.a. forudbetalte lønninger, forudbetalt leje og andre forudbetalinger.

Note nr. 21 - Værdipapirer

Noten kan specificeres i beholdningsgrupper.

Note nr. 22 - Likvide beholdninger

Specificeres i kassebeholdning og bankbeholdninger.

Note nr. 23 - Egenkapital

De enkelte poster under egenkapitalen specificeres, således at årets bevægelser fremgår.

Note nr. 24 – Hensatte forpligtelser

De enkelte poster specificeres, således at årets bevægelser fremgår, og posterne opdeles i kortfristede og langfristede forpligtelser.

Note nr. 25 - Langfristet gæld

Det enkelte lån specificeres og restløbetid angives. Hvis skolen har statslån, skal det fremgå, om der er tale om rente- og afdragsfri lån eller ikke. Den del af de langfristede lån, der forfalder efter 5 år, oplyses i noten.

Note nr. 26 - Anden kortfristet gæld

Noten specificeres således, at det som minimum fremgår, hvor meget den skyldige a-skat udgør, desuden angives øvrige skyldige poster i forbindelse med lønafregning, skyldig løn og pensionsbidrag, feriepengeforpligtelser, gæld til pengeinstitutter/kassekredit, (herunder kassekreditmaksimum) og anden gæld.

Note nr. 27 - Periodeafgrænsningsposter (indtægter)

Noten skal specificeres i bl.a. forud modtagne statstilskud, forud modtagne skolepenge og andre forud modtagne beløb m.fl.

Note nr. 28 - Andre forpligtelser

Noten skal omfatte en specificering af skolens eventuelle leasing- og lejeforpligtelser, sikkerhedsstillelse m.v. Det skal endvidere fremgå her, hvis skolen råder over inventar m.v., bygninger, lejemål eller lignende, der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, herunder hvilke betingelser der er knyttet hertil (fx vedligeholdelsespligt og lignende).

 Bilag 7

Særlige specifikationer

Beregning af egendækning, jf. § 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler m.v. og § 7 i tilskudsbekendtgørelsen for private gymnasieskoler m.v.

 

Beløb

Skolepenge, netto (note 2), ekskl. SFO

 

Tilskud til nedbringelse af skolepenge (note 2)

 

Andre indtægter i alt (note 3)

 

 

- lejeindtægter fra ansattes leje af bolig

 

 

- ansattes betaling for kost, lys, varme m.v.

 

 

Andre indtægter i alt, netto

®

 

Renteindtægter m.v. i alt (note 13)

 

Egendækning i alt

 

Årselever i alt

 

Egendækning pr. årselev

 

 

En skole, der kombinerer fri grundskole med gymnasial uddannelse, beregner det minimumskrav til egendækning pr. årselev, som skolen skal opfylde, således:

 

((Grundskoleårselever * minimum egenfinansiering) + (Gymnasieskoleårselever * minimum egenfinansiering)) / (Det samlede antal årselever på den kombinerede skole)

 

Skolen benytter skemaet ved at anføre den samlede elevbetaling, ekskl. SFO, og det samlede årselevtal for at dokumentere, at skolen opfylder egendækningskravet, der beregnes konkret for skolen ved at benytte ovenstående formel.

 

For en skole, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse med fri kostskole, skal egendækningskravet pr. årselev i grundskoleafdelingen opfyldes ud fra minimumskravet for grundskoleelever, således at kun elevbetalingen for grundskoleeleverne indgår, ligesom andre indtægter, der alene vedrører den fri kostskole, ikke indgår i beregningen. Desuden skal skolen også opfylde kravet om mindsteelevbetaling på frie kostskoler, jf. § 11 i lov om frie kostskoler.


 

Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger, jf. lovens § 36 a og 36 b

Dagtilbud, jf. lovens § 36 a

 

200x

Indtægter :

 

Kommunale tilskud

 

Forældrebetaling

 

Private tilskud

 

Indtægter i alt

 

Direkte omkostninger :

 

Løn og lønafhængige omkostninger

 

Materialer og forplejning

 

Inventar og udstyr

 

Lokaleleje og evt. prioritetsomkostninger

 

Andre direkte omkostninger

 

Direkte omkostninger i alt

 

Årets resultat

 

Ordningen må ikke give underskud set over en periode på 4 år.

 

Heltidsskolefritidsordning, jf. lovens § 36 b

 

200x

Indtægter :

 

Kommunale tilskud

 

Forældrebetaling

 

Private tilskud

 

Indtægter i alt

 

Direkte omkostninger :

 

Løn og lønafhængige omkostninger

 

Materialer og forplejning

 

Inventar og udstyr

 

Andre direkte omkostninger

 

Direkte omkostninger i alt

 

Årets resultat

 

Hvis der er et betydeligt sammenfald med ressourceudnyttelsen i den almindelige skolefritidsordning, kan skolen ved opgørelse af udgifterne til heltidsskolefritidsordningen benytte forholdsmæssige andele af de udgifter, som henføres til skolefritidsordningen, jf. note 5 og 7.Bilag 8

Fravigelser for kombinerede skoler fra bilag 2-7

Hoved- og nøgletal

Alle hoved- og nøgletal skal være fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

 

Regnskabsmæssige nøgletal

Grundskole/gymnasium/fri kostskole:

 

Antal årselever i regnskabsåret (grundskole)

Antal årselever i regnskabsåret (gymnasiet/kurset)

Antal årselever i regnskabsåret (efterskole/folkehøjskole)

Antal årselever i skolefritidsordning

 

Antal elever i grundskolen pr. 5. september

Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september

Antal elever i gymnasiet/kurset pr. 5. september

Antal elever i skoleåret, der slutter i regnskabsåret (efterskole/folkehøjskole)

 

Samlet elevbetaling pr. årselev (grundskole)

Samlet elevbetaling pr. årselev (gymnasiet/kurset)

Samlet elevbetaling pr. årselev (efterskole/folkehøjskole)

 

Læreromkostninger pr. årselev

 

Lærerårsværk på frie grundskoler m.v.(= Skoleledere (herunder viceskoleinspektører og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder).

Lærerårsværk på private skoler for gymnasial uddannelse(= Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere) og lærere).

Lærerårsværk på efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler (= Ledere (herunder forstandere, viceforstandere og afdelingsledere) og lærere).

Lærerårsværk på folkehøjskoler (= Forstandere og lærere).

Lønomkostninger opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes.

Noter

Note nr. 1 - Statstilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundskole:

Grundtilskud, grundskolen

Fællesudgiftstilskud, grundskolen

Undervisningstilskud, grundskolen

Bygningstilskud, grundskolen

Tilskud til tyske mindretalsskoler

Tilskud til kostafdelinger, grundskolen

Tilskud til skolefritidsordninger

Tilskud til sygeundervisning (fra Fordelingssekretariatet)

Tilskud til kursusvirksomhed (fra Fordelingssekretariatet)

Gymnasium/kursus:

Generelt driftstilskud, gymnasiet/kurset

Bygningstilskud, gymnasiet/kurset

Tilskud til kostafdelinger, gymnasiet/kurset

Grundskole/gymnasium/kursus:

Tilskud til sprogstimulering

Tilskud til specialundervisning

Tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever

Tilskud til svært handicappede

Tilskud til særlige formål

Øvrige statstilskud

Fri kostskole:

Grundtilskud

Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet, jf. tilskudsbekendtgørelsen

Taxametertilskud (takst 1)

Tillægstakster

Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper

Bygningstilskud

Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til undervisning m.v. af svært handicappede elever

Tilskud til efteruddannelses og forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.

Tilskud til elever fra en række lande

Tilskud til prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning

Øvrige tilskud

Note nr. 2 - Skolepenge

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundskole/gymnasium/kursus:

Skolepenge m.m., grundskolen, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer, fripladstilskud m.v.

Tilskud til nedbringelse af skolepenge, grundskolen (Fra Fordelingssekretariatet)

Skolepenge, gymnasiet/kursus, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer, fripladstilskud m.v.

Tilskud til nedbringelse af skolepenge, gymnasiet/kursus

Skolefritidsordning, netto

Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling (fra Fordelingssekretariatet)

Opholdsbetaling fra forældre, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på kostafdeling

Opholdsbetaling fra offentlige myndigheder

Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

Fri kostskole:

Kommunale tilskud

Statslig elevstøtte til elever på efterskoler

Elevbetaling

Individuel støtte til elever

Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

Note nr. 3 - Andre indtægter

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundskole/gymnasium/kursus:

Lejeindtægter fra lokaler m.v.

Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

Ansattes betaling for lys, varme m.v.

Ansattes betaling for kost

Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende

Gaver og private tilskud

Øvrige indtægter og andre tilskud

Fri kostskole:

Betaling for deltagere omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Indtægter fra kurser uden for loven

Lejeindtægter fra lokaler m.v.

Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

Ansattes betaling for kost

Ansattes betaling for lys, varme m.v.

Kontingent skolekredsmedlemmer

Øvrige indtægter fra anden virksomhed

Gaver og private tilskud

Øvrige indtægter og andre tilskud

Særlige specifikationer

Fri kostskole

Sengepladser:

 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Antal sengepladser, jf. § 3, 4 og 5 i tilskudsbekendtgørelsen

 

 

 

 

 

Gennemsnitlige løbende omkostninger pr. sengeplads, jf. § 3 i tilskudsbekendtgørelsen

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter uden for loven:

 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Indtægter

 

 

 

 

 

Lønomkostninger

 

 

 

 

 

Øvrige omkostninger

 

 

 

 

 

Resultat