Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til tilsynstekniker inden for kontrol med animalske produkter

I medfør af § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur

§ 1. Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til under embedsdyrlægens tilsyn og ansvar at bistå med særlige kontrolopgaver i slagterier, vildthåndteringsvirksomheder og opskæringsvirksomheder, der markedsfører fersk kød, jf. forordning nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum. Den uddannede skal endvidere kvalificeres til at udføre tilsyn med slagtefjerkræbesætninger under embedsdyrlægens ansvar.

§ 2. Uddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse af institutioner, der er godkendt hertil af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Uddannelsen har et omfang svarende til 36 ugers fuldtidsuddannelse, hvoraf de 16 uger er praktik.

Kapitel 2

Adgang og lærerkvalifikationer

§ 3. Institutionen kan give adgang til uddannelsen for ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse eller 3 års relevant beskæftigelse.

Stk. 2. Det er en forudsætning for indskrivning til uddannelsen, at der foreligger en praktikaftale mellem deltageren og en fødevareregion.

§ 4. Skolen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer for at varetage undervisningen, herunder relevant og aktuel erhvervserfaring.

Kapitel 3

Indhold og tilrettelæggelse

§ 5. Uddannelsens teoretiske del omfatter følgende hovedelementer:

1) Introduktion til studieteknik i et omfang svarende til 2 uddannelsesdage på fuld tid.

2) Anatomi og fysiologi i et omfang svarende til 15 uddannelsesdage på fuld tid.

3) Mikrobiologi og parasitologi i et omfang svarende til 12,5 uddannelsesdage på fuld tid.

4) Fødevaresikkerhed på produktionsvirksomheder i et omfang svarende til 18,5 uddannelsesdage på fuld tid.

5) Dyrevelfærd og –beskyttelse i et omfang svarende til 4,5 uddannelsesdage på fuld tid.

6) Kødproduktion og –forædling i et omfang svarende til 11,5 uddannelsesdage på fuld tid.

7) Sygdomslære i et omfang svarende til 25,5 uddannelsesdage på fuld tid.

8) Kødkontrol i et omfang svarende til 16 uddannelsesdage på fuld tid.

9) Fødevaresikkerhed og husdyrsundhed i primærproduktionen i et omfang svarende til 8 uddannelsesdage på fuld tid.

10) Arbejdsmiljø i et omfang svarende til 2,5 uddannelsesdage på fuld tid.

Stk. 2. Omfang af den teoretiske uddannelse, som angivet i stk. 1, nr. 4-10, er inklusive fjernundervisning, som gennemføres i praktikugerne og har et omfang svarende til 1 uddannelsesdag på fuld tid pr. praktikuge, jf. § 6.

§ 6. Uddannelsens praktiske del omfatter praktik ved:

1) kontrolafdeling på svineslagteri,

2) kontrolafdeling på kreaturslagteri,

3) kontrolafdeling på fjerkræslagteri, og

4) kontrolafdeling med tilsyn af slagtefjerkræbesætninger.

Stk. 2. Institutionen fastsætter efter aftale med Fødevarestyrelsen nærmere retningslinier for praktikken i studieordningen.

Kapitel 4

Eksamen

§ 7. Uddannelsen indeholder følgende prøver:

1) Anatomi og fysiologi.

2) Mikrobiologi og parasitologi.

3) Fødevaresikkerhed på produktionsvirksomheder.

4) Dyrevelfærd og –beskyttelse

5) Kødproduktion og –forædling.

6) Sygdomslære og kødkontrol.

7) Fødevaresikkerhed og husdyrsundhed i primærproduktionen.

8) Arbejdsmiljø.

Stk. 2. Nærmere regler om prøverne fastsættes i studieordningen.

Stk. 3. For afholdelse af prøver gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterskalabekendtgørelsen).

Kapitel 5

Andre regler

§ 8. De institutioner, der udbyder uddannelsen, udarbejder i fællesskab en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal inden for bekendtgørelsens rammer indeholde følgende:

1) Forudsætninger for adgang, jf. § 3.

2) Uddannelsens teoretiske hovedelementer, jf. § 5, stk. 1:

a) Mål.

b) Indhold.

c) Omfang.

d) Undervisnings- og arbejdsformer.

e) Tilrettelæggelse.

3) Retningslinier for praktikken, jf. § 6.

4) Regler for prøver og eksamen, jf. § 7.

Stk. 3. Udover regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse skal studieordningen indeholde regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 4. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

§ 9. Undervisningsministeren kan fravige reglerne i bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold eller som led i tidsbegrænsede forsøg.

Stk. 2. Hvor ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 6

Klage- og ikrafttrædelsesregler

§ 10. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og har virkning for ansøgere, der optages i 2007 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 6 af 8. januar 2001 om uddannelsen til tilsynstekniker inden for kødkontrol ophæves.

Undervisningsministeriet, den 13. december 2006

P.M.V.
Ivan Sørensen
Uddannelsesdirektør

/Jette Skovbjerg