Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Generelle regler for støtte
  Kapitel 2Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber
  Kapitel 3Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber
  Kapitel 4Samfunds- og foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemskaber
  Kapitel 5Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer der ikke lever op til medlems- eller lokalforeningsdefinitionen
  Kapitel 6Nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer
  Kapitel 7Anlægstilskud
  Kapitel 8Initiativstøtte
  Kapitel 9Ansøgningsprocedure
  Kapitel 10Klageinstans
  Kapitel 11Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ydelse af tilskud til samfundsengagerende
og foreningsengagerende ungdomsorganisationer
samt retningslinjer for initiativstøtte

 

I medfør af § 6 C, stk. 2, 1. pkt., 1. led, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 464 af 18. maj 2006 (tips- og lottoloven), og efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, og § 6 C, stk. 2, 1. pkt., 2. led, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 464 af 18. maj 2006, og efter bemyndigelse af Tipsungdomsnævnet, fastsættes efterfølgende:

Kapitel 1

Generelle regler for støtte

§ 1. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) yder efter denne bekendtgørelse tilskud til ungdomsformål.

Stk. 2. Der ydes driftstilskud til følgende landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark:

1) Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber, jf. kapitel 2.

2) Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber, jf. kapitel 3. Ved foreningsengagerende organisationer forstås organisationer, der er kendetegnet ved, at en bestemt aktivitet er omdrejningspunkt for organisationen.

3) Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemskaber, jf. kapitel 4.

4) Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer, der ikke lever op til medlems- eller lokalforeningsdefinitionen, jf. kapitel 5.

5) Nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer, jf. kapitel 6.

Stk. 3. Der ydes anlægstilskud til landsdækkende samfunds- eller foreningsengagerende børne- og ungdomsorganisationer, jf. kapitel 7.

Stk. 4. Der ydes initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge, jf. kapitel 8.

Stk. 5. DUF forestår sagsbehandlingen og foretager den endelige tilskudsbevilling.

Stk. 6. Der ydes ikke efter disse regler drifts- eller anlægstilskud til organisationer, hvis primære aktiviteter eller formål er: idrætslige, faglige, sygdomsbekæmpelse, varetagelse af patientinteresser, service eller fester og andet socialt samvær hvor aktiviteterne er uden videre formål.

Stk. 7. Hvis to eller flere organisationer må anses for sammenfaldende, ydes der kun tilskud til én af disse. I vurderingen heraf indgår elementer som organisationens formål, målsætning, struktur, målgruppe og medlemsskare.

Stk. 8. Der ydes ikke støtte på baggrund af medlemmer, deltagere, lokalt arbejde eller lokalforeninger i udlandet. Undtaget herfra er medlemmer, der som en del af foreningens aktiviteter opholder sig i udlandet i kortere eller længere tid, medlemmer, der er på studieophold i udlandet, og medlemmer som i op til ét år opholder sig i udlandet.

§ 2. Efter ansøgningsfristens udløb, jf. § 41, indstiller DUFs styrelse til Tipsungdomsnævnet, hvor store midler der skal afsættes til de forskellige ansøgningstyper.

§ 3. Takster for tilskud vedrørende medlemmer, lokalforeninger, skønsmæssige tilskud mv. fastsættes årligt af DUF efter udbetalingen af udlodningen fra Danske Spil og inden ansøgningen pr. 1. juni. Takstbilaget godkendes af Tipsungdomsnævnet og offentliggøres i Lovtidende.

§ 4. Drifts støtte bevilliges til organisationernes almindelige virksomhed og udbetales til organisationernes fri disposition til brug for landsorganisationernes centrale arbejde.

§ 5. Landsorganisationer, der modtager driftsstøtte efter disse regler, skal fremlægge et årsregnskab revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller et kommunalt revisionsorgan, som i øvrigt skal attestere de oplysninger, der danner grundlag for behandlingen af ansøgningen, jf. revisionsbekendtgørelsen.

§ 6. DUF udpeger hvert år en statsautoriseret eller registreret revisor til at kontrollere de oplysninger, der ligger til grund for organisationernes ansøgninger om driftstilskud fra et antal tilfældigt udvalgte organisationer.

Stk. 2. Herudover kan Tipsungdomsnævnet eller DUF udpege en revisor til at kontrollere de oplysninger, der ligger til grund for beregning af tilskud.

Stk. 3. Organisationens udgifter til egen revisors honorar afholdes i begge tilfælde af DUF. Udgifterne kan kun vedrøre organisationens revisors deltagelse i møder i forbindelse med kontrollen samt fremskaffelsen af dokumenter til brug for denne.

§ 7. Såvel organisationens egen revisor som en af DUF eller Tipsungdomsnævnet udpeget revisor kan ved henvendelse til organisationens medlemmer kontrollere rigtigheden af de af organisationen opgivne oplysninger.

§ 8. Det er en forudsætning for ydelse af støtte, at der er foretaget en fuldt betryggende medlemsregistrering. DUF kan til enhver tid stille krav til organisationen om, hvorledes medlemsregistreringen skal foregå.

Stk. 2. Såfremt DUF finder, at medlemsregistreringen ikke foregår fuldt betryggende, kan tilskud ikke tildeles organisationen.

Stk. 3. Tilskud udbetales på den betingelse, at de oplysninger, som er givet i ansøgningerne, er korrekte. DUF kan for organisationer, der ikke følger bestemmelserne i denne bekendtgørelse, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. DUF kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for organisationer, som begæres erklæret konkurs, eller standser deres betalinger, eller såfremt der i øvrigt er fare for, at en organisations virksomhed må indstilles. DUF kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

Stk. 4. Finder DUF, at der er afgivet urigtige oplysninger eller foretaget handlinger med henblik på omgåelse af reglerne, kan DUF udelukke organisationen fra tilskudsordningen i et eller flere år.

Stk. 5. Skønner DUF, at forholdene kan henføres til mangler eller svagheder ved de administrative forretningsgange i den pågældende organisation, kan DUF stille krav til ændringer heri som vilkår for fortsat at yde tilskud.

§ 9. DUF kan udelukke en organisation fra tilskudsordningen, såfremt organisationen eller dens medlemmer deltager i eller på opfordring ikke tager afstand fra ulovlige aktiviteter eller aktiviteter, som må anses at være i strid med den almindelige retsopfattelse ved at være retsstridig eller på anden måde baseret på udemokratiske metoder.

§ 10. DUF kan i særlige tilfælde med Tipsungdomsnævnets samtykke dispensere fra tilskudskriterier for organisationer, der ikke opfylder disse. Der kan dog aldrig dispenseres fra afgrænsningen i § 1. Det er en forudsætning for at opnå en dispensation, at der foreligger særlige, objektive forhold for organisationen. Der foreligger som udgangspunkt særlige, objektive forhold for handicaporganisationer.

Kapitel 2

Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber

§ 11. For at være tilskudsberettiget efter dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier:

1) Have mindst en lokalforening, jf. § 13, i mindst 4 af de 5 regioner.

2) Have mindst 300 medlemmer under 30 år, jf. § 12.

3) Organisationen skal have eksisteret et helt år før ansøgningen, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.

4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og flere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder skal være under 30 år.

5) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer m.v.

6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning, forstået ved:

a) Afgrænset medlemskreds.

b) Demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde.

c) Almennyttigt formål.

d) Der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.

7) Organisationen skal være samfundsengagerende.

8) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne.

§ 12. Som medlemmer defineres personer, der opfylder nedennævnte 2 kriterier:

1) Ved kontingentbetaling på mindst 75 kr. har erklæret deres medlemskab over for organisationen eller en af dens lokalforeninger inden for det senest afsluttede regnskabsår.

2) Har haft fulde medlemsrettigheder på tidspunktet for organisationens opgørelse af medlemstal i det senest afsluttede regnskabsår.

§ 13. Som lokalforeninger defineres foreninger, der

1) består af mindst 10 medlemmer under 30 år,

2) er godkendt af den landsorganisation, hvorunder lokalforeningen hører,

3) har en selvstændig økonomi og har eksisteret som lokalforening i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder) og

4) har regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter.

Stk. 2. Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.

§ 14. Alle tilskudsberettigede organisationer tildeles et tilskud i henhold til de enhver tid gældende takster. Der ydes alene tilskud for medlemmer, som ikke var fyldt 30 år det senest afsluttede regnskabsår, og som ikke er bosiddende i udlandet, jf. § 1, stk. 5.

§ 15. Der ydes et tilskud på 75 pct. af nettoudgifterne til landsorganisationernes internationale aktiviteter, jf. stk. 2-5. Tilskuddet til den internationale virksomhed kan højst udgøre 25 pct. af det samlede lokalforenings- og medlemstilskud. Det er en forudsætning, at det er landsorganisationen, som afgør om udgiften skal afholdes, og at udgiften afholdes af landsorganisationen.

Stk. 2. Landsorganisationer kan medtage det fulde ordinære medlemskontingent, som landsorganisationen betaler til internationale sammenslutninger eller organisationer. Posterne må ikke indeholde andre ydelser end det fastsatte kontingent.

Stk. 3. Landsorganisationer kan medtage udgifter til aktiviteter, som foregår i udlandet. Grønland og Færøerne sidestilles her med udlandet.

Aktiviteter der blandt andet kan medtages, er landsorganisationens deltagelse i

1) internationale arrangementer.

2) kurser.

3) konferencer.

4) seminarer.

5) studierejser og lignende.

6) internationale organisationers kongresser og styrelsesmøder.

Stk. 4. Udgifterne kan f.eks. omfatte rejseomkostninger, deltagerafgifter, dagpenge og diæter (maksimalt de beløb, som af Finansministeriet er fastsat for tjenesterejser i udlandet).

Stk. 5. Landsorganisationer kan medtage udgifter til landsorganisationens internationale aktiviteter i Danmark. Der kan blandt andet medtages udgifter til egne eller andre landsorganisationers

1) internationale konferencer.

2) internationale kurser.

3) internationale lejre.

4) møder med internationale samarbejdspartnere og lignende.

Stk. 6. Landsorganisationer kan her ikke medtage udgifter til kongresser, styrelsesmøder og andre vedtægtsbestemte aktiviteter i internationale organisationer.

Stk. 7. Fra de tilskudsberettigede internationale udgifter fratrækkes alle indtægter, f.eks. deltagernes egenbetaling, eventuelle tilskud til aktiviteten, eventuel modtaget rejserefusion og lignende. Udgifter til egentlig udveksling eller forberedelsesudgifter, der ikke i sig selv er internationale aktiviteter, kan ikke medtages i tilskudsgrundlaget.

§ 16. DUF kan nedsætte en organisations tilskud med maksimalt 20 pct. i forhold til det tilskud, organisationen er berettiget til efter ovenstående regler og takstbilaget. Som baggrund for beslutning om nedsættelse af tilskuddet indgår en vurdering af omfanget af aktiviteter på landsplan, egenfinansiering samt budget- og formueforhold.

Kapitel 3

Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber

§ 17. For at være tilskudsberettiget efter dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier:

1) Have mindst en lokalforening, jf. § 19, i mindst 4 af de 5 regioner,

2) Have mindst 300 medlemmer under 30 år, jf. § 18,

3) Organisationen skal have eksisteret et helt år før ansøgningen, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.

4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og flere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder skal være under 30 år.

5) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer m.v.

6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning, forstået ved:

a) Afgrænset medlemskreds.

b) Demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde.

c) Almennyttigt formål.

d) Der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.

7) Organisationen skal være foreningsengagerende.

8) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne.

§ 18. Som medlemmer defineres personer, der opfylder nedennævnte 2 kriterier:

1) Ved kontingentbetaling på mindst 75 kr. har erklæret deres medlemskab over for organisationen eller en af dens lokalforeninger inden for det senest afsluttede regnskabsår.

2) Har haft fulde medlemsrettigheder på tidspunktet for organisationens opgørelse af medlemstal i det senest afsluttede regnskabsår.

§ 19. Som lokalforeninger defineres foreninger, der

1) består af mindst 10 medlemmer under 30 år,

2) er godkendt af den landsorganisation, hvorunder lokalforeningen hører,

3) har en selvstændig økonomi og har eksisteret som lokalforening i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder) og

4) har regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter.

Stk. 2. Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.

§ 20. Alle tilskudsberettigede organisationer tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de enhver tid gældende takster. Som baggrund for tilskuddets størrelse indgår bl.a. en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan, internationale aktiviteter, egenfinansiering samt budget og formueforhold.

Stk. 2. Såfremt organisationen i det efterfølgende år opfylder tilskudskriterierne, kan tilskuddet maksimalt nedsættes med 30 pct. i forhold til det foregående år.

Kapitel 4

Samfunds- og foreningsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemskaber

§ 21. For at være tilskudsberettiget efter dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier:

1) Have lokalt arbejde, jf. stk. 2, i mindst 4 af de 5 regioner.

2) Have mindst 4 medlemmer, jf. § 22.

3) Have mindst 300 deltagere under 30 år.

4) Organisationen skal have eksisteret et helt år før ansøgningen, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.

5) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og flere end halvdelen af medlemmerne/deltagerne skal være under 30 år.

6) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer m.v.

7) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning, forstået ved:

a) Afgrænset medlemskreds.

b) Demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde.

c) Almennyttigt formål.

d) Der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.

8) Organisationen skal være samfunds- eller foreningsengagerende.

9) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne.

Stk. 2. Det en forudsætning for, at det lokale arbejde kan medregnes i tilskudsgrundlaget, at der er regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Intet lokalt arbejde kan indgå i ansøgningsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.

§ 22. Som medlemmer defineres elevråd, studieråd eller lignende demokratisk valgt organ, der repræsenterer én skole, ét gymnasium, én gruppe af studerende eller lignende, som opfylder alle nedennævnte 2 kriterier:

1) Ved kontingentbetaling på minimum 400 kr. har erklæret deres medlemskab over for organisationen indenfor det seneste afsluttede regnskabsår.

2) Har haft fulde medlemsrettigheder på tidspunktet for organisationens opgørelse af medlemstal i det senest afsluttede regnskabsår.

§ 23. Alle tilskudsberettigede organisationer tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de enhver tid gældende takster. Som baggrund for tilskuddets størrelse indgår bl.a. en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan, internationale aktiviteter, egenfinansiering, om organisationen er samfunds- eller foreningsengagerende samt budget og formueforhold.

Stk. 2. Såfremt organisationen i det efterfølgende år opfylder tilskudskriterierne, kan tilskuddet maksimalt nedsættes med 30 pct. i forhold til det foregående år.

§ 24. Der ydes et tilskud på 75 pct. af nettoudgifterne til samfundsengagerende landsorganisationernes internationale aktiviteter, jf. stk. 2-5. Tilskuddet til den internationale virksomhed kan højst udgøre 25 pct. af det samlede tilskud. Det er en forudsætning, at det er landsorganisationen, som afgør om udgiften skal afholdes, og at udgiften afholdes af landsorganisationen.

Stk. 2. Landsorganisationer kan medtage det fulde ordinære medlemskontingent, som landsorganisationen betaler til internationale sammenslutninger eller organisationer. Posterne må ikke indeholde andre ydelser end det fastsatte kontingent.

Stk. 3. Landsorganisationer kan medtage udgifter til aktiviteter, som foregår i udlandet, Grønland og Færøerne sidestilles her med udlandet.

Stk. 4. Aktiviteter der blandt andet kan medtages, er landsorganisationens deltagelse i

1) internationale arrangementer.

2) kurser.

3) konferencer.

4 seminarer.

5) studierejser og lignende.

6) internationale organisationers kongresser og styrelsesmøder.

Stk. 5. Udgifterne kan f.eks. omfatte rejseomkostninger, deltagerafgifter, dagpenge og diæter (maksimalt de beløb, som af Finansministeriet er fastsat for tjenesterejser i udlandet).

Stk. 6. Landsorganisationer kan medtage udgifter til landsorganisationens internationale aktiviteter i Danmark. Der kan blandt andet medtages udgifter til egne eller andre landsorganisationers

1) internationale konferencer.

2) internationale kurser.

3) internationale lejre.

4) møder med internationale samarbejdspartnere og lignende.

Stk. 7. Landsorganisationer kan her ikke medtage udgifter til kongresser, styrelsesmøder og andre vedtægtsbestemte aktiviteter i internationale organisationer.

Stk. 8. Fra de tilskudsberettigede internationale udgifter fratrækkes alle indtægter, f.eks. deltagernes egenbetaling, eventuelle tilskud til aktiviteten, eventuel modtaget rejserefusion og lignende. Udgifter til egentlig udveksling eller forberedelsesudgifter, der ikke i sig selv er internationale aktiviteter, kan ikke medtages i tilskudsgrundlaget.

Kapitel 5

Samfunds- eller foreningsengagerende organisationer der ikke lever op til medlems- eller lokalforeningsdefinitionen

§ 25. Driftstilskud ydes efter ansøgning til de landsorganisationer, der ikke opfylder kriterierne i §§ 18, 19 eller 22, men som opfylder øvrige betingelser i henhold til nærværende regler.

§ 26. For at være tilskudsberettiget i henhold til dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier:

1) Have lokalt arbejde i mindst 4 af de 5 regioner.

2) Have mindst 300 medlemmer/deltagere under 30 år.

3) Organisationen skal have eksisteret et helt år før ansøgningen, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.

4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og flere end halvdelen af medlemmerne/deltagerne skal være under 30 år.

5) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer m.v.

6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning, forstået som:

a) Afgrænset medlems/deltagerkreds.

b) Demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes/deltagernes indflydelse på organisationens arbejde.

c) Almennyttigt formål.

d) Der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.

7) Organisationen skal være samfundsengagerende og/eller foreningsengagerende.

8) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne/deltagerne.

Stk. 2. Det en forudsætning for, at det lokale arbejde kan medregnes i tilskudsgrundlaget, at der er regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Intet lokalt arbejde kan indgå i ansøgningsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.

§ 27. Alle tilskudsberettigede organisationer tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de enhver tid gældende takster. Som baggrund for tilskuddets størrelse indgår bl.a. en vurdering af organisationens størrelse, udbredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan, internationale aktiviteter, egenfinansiering samt budget og formueforhold.

Stk. 2. Såfremt organisationen i det efterfølgende år opfylder tilskudskriterierne, kan tilskuddet maksimalt nedsættes med 30 pct. i forhold til det foregående år.

Kapitel 6

Nystartede samfunds- eller foreningsengagerende organisationer

§ 28. Tilskud i henhold til dette kapitel gives til nystartede organisationer, der ikke har eksisteret i 24 måneder, men dog har vist deres levedygtighed, og som DUF forventer inden for en kort årrække kan leve op til kravene i kapitlerne 2, 3, 4 eller 5. Organisationerne kan tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de enhver tid gældende takster.

Stk. 2. En organisation kan kun modtage dette tilskud to gange.

Kapitel 7

Anlægstilskud

§ 29. Anlægstilskud ydes til landsorganisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste 5 år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen. Lokalerne og anlægget skal anvendes til landsorganisationens aktiviteter. Tilskud ydes alene til projekter, hvis formål er ændret anvendelse eller væsentlig aktivitetsudvidelse. Anlægstilskud kan ydes til:

1) Køb og udvidelse af en fast ejendom samt gennemgribende renovering i forbindelse hermed.

2) Køb og udvidelse af andelslejlighed samt gennemgribende renovering i forbindelse hermed.

3) Indretning af en lejet lejlighed eller ejendom, såfremt der oprettes en lejekontrakt med mindst 10 års uopsigelighed fra udlejers side.

4) Ombygning.

Stk. 2. Anlægstilskud ydes ikke til vedligeholdelsesarbejde.

Stk. 3. Anlægstilskud ydes ikke til projekter med samlede støtteberettigede udgifter under 200.000 kr.

Stk. 4. Tilskud ydes ikke til boligformål, bestyrerboliger, inspektørboliger eller lignende. I behandlingen af etableringsansøgninger, hvori der indgår boliglejemål, vil den anslåede værdi af disse lejemål blive fratrukket tilskudsgrundlaget. Der gives kun tilskud til mur- og nagelfast inventar og hårde hvidevarer m.v.

§ 30. Modtagelse af anlægstilskud forudsætter mindst 50 pct. egenudnyttelse, dvs. at mindst 50 pct. af udnyttelsen ved de etablerede faciliteter er organisationens egne aktiviteter på landsplan eller beslægtede aktiviteter på landsplan tilrettelagt af andre børne- og ungdomsorganisationer, som modtager driftstilskud efter disse regler (herunder også DUF). For ejendomme, som overvejende benyttes til landslejre, beregnes egenudnyttelsen i et rullende 5-års-perspektiv.

§ 31. DUF foretager en nærmere vurdering af projekterne såvel teknisk som økonomisk og kan i den forbindelse nedsætte det ansøgte tilskudsgrundlag eller helt afvise at yde tilskud på det foreliggende grundlag. I sagsbehandlingen indgår en bedømmelse af projektet ud fra følgende kriterier:

1) Ejendommens anvendelse og udnyttelse.

2) Projektets tekniske specifikationer.

3) Anskaffelsessummen og dennes rimelighed i forhold til projektet/værdien af den købte ejendom og i forhold til foreningens størrelse og aktiviteter på landsplan.

4) Driftsbudgettet.

5) Sandsynligheden for at eventuel manglende myndighedstilladelse kan opnås.

Stk. 2. Tilskuddet kan højst udgøre 50 pct. af de med projektet forbundne støtteberettigede udgifter. Værdi af eget arbejde kan ikke indgå i tilskudsgrundlaget. Ved ejendomskøb skal købesummen omregnes til den kontante købesum.

§ 32. Såfremt det færdige projekt bliver dyrere end den godkendte anskaffelsessum, sker der ingen forhøjelse af tilskuddet. Hvis de samlede tilskudsberettigede udgifter bliver lavere end den godkendte anskaffelsessum, sker der en forholdsmæssig reduktion af tilskuddet.

§ 33. Tilskud til dele af projekter som f.eks. etapebyggeri medfører ikke, at der af den grund bevillingsmæssigt er givet tilsagn om fremtidigt tilskud til de øvrige dele af projektet.

Stk. 2. Tilskud til delprojekter forudsætter, at delprojektet i sig selv udgør en funktionel enhed, eller at organisationen kan dokumentere, at den øvrige del af projektet vil blive gennemført uafhængigt af anlægstilskud.

§ 34. Tilskuddet bevilges til landsorganisationen på baggrund af projektet. Landsorganisationen og dens revisor har pligt til at underrette DUF med henblik på beløbets tilbagebetaling, såfremt den lejede eller erhvervede ejendom helt eller delvis sælges eller overgår til andet formål.

Stk. 2. Tilbagebetalingsforpligtelsen reduceres hvert år med 10 pct. af den oprindelige bevilling, således at tilbagebetalingsforpligtelsen ophører helt efter ti år. Nedskrivning af tilbagebetalingsforpligtelsen tager udgangspunkt i bevillingsåret.

§ 35. Ejendomskøb eller byggeprojekter må ikke iværksættes, før ansøgningen er indsendt. Igangsættelse af byggeri, køb af ejendom eller andre dispositioner vedrørende det af ansøgningen omfattede projekt, som sker inden bevillingen er bekræftet skriftligt, sker for ansøgerens egen regning og risiko.

Stk. 2. Igangsættelse af byggeriet/køb af ejendommen skal være sket inden 2 år, og sagen skal være endeligt afsluttet inden 3 år begge dele regnet fra bevillingsskrivelsens datering. I modsat fald bortfalder tilskuddet.

§ 36. Om udbetaling vedrørende tilskud til etablering af lokaler m.v. gælder følgende:

1) Ved køb af ejendom gælder, at tilskuddet udbetales, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og de heri aftalte handelsvilkår er i overensstemmelse med forudsætningerne for tilskuddet.

2) Ved nybyggeri gælder, at tilskuddet udbetales, når ibrugtagningstilladelse (såfremt denne er påkrævet) og revideret og godkendt byggeregnskab foreligger. Dog kan der på landsorganisationens begæring ske ratevis udbetaling således:

a) 50 pct. af tilskuddet udbetales ved byggeriets igangsætning. Udbetaling forudsætter erklæring fra tilsynsførende arkitekt/ingeniør/hovedentreprenør om, at igangsætning er sket samt kopi af underskrevet entreprisekontrakt.

b) 40 pct. af tilskuddet udbetales, når bygningen er klar til brug. Udbetalingen forudsætter erklæring fra tilsynsførende arkitekt/ingeniør/hovedentreprenør om byggeriets færdiggørelse samt afholdt afleveringsforretning.

c) 10 pct. af tilskuddet udbetales, når ibrugtagningstilladelse og revideret og godkendt byggeregnskab foreligger.

3) Ved ombygning gælder samme regler som for nybyggeri, dog kan ratevis udbetaling af tilskud finde sted, når der foreligger erklæring om, at henholdsvis 50, 90 og 100 pct. af arbejdet er udført.

Kapitel 8

Initiativstøtte

§ 37. Der kan ydes støtte til initiativer og udviklingsarbejde til fremme af aktiviteter og projekter for og med børn og unge i og uden for foreningslivet. Der ydes ikke støtte til organisationer eller formål omfattet af den negative afgrænsning, jf. § 1, stk. 3. Det er dog muligt at tildele støtte til de nævnte organisationer, såfremt disse vurderes til at være subkulturelle.

Stk. 2. Der ydes støtte til:

1) Enkeltstående initiativer og aktiviteter af kortere eller længere varighed.

2) Der kan i øvrigt ydes støtte på særlige vilkår til landsorganisationer eller en af dens lokalforeninger inden for nærmere bestemte temaområder, som DUF godkender.

Stk. 3. I vurderingen af projekter og initiativer lægges der vægt på, at støtten gives til:

1) Aktiviteter organiseret af børn og unge med børn og unge som målgruppe.

2) Aktiviteter der er drevet af frivillig arbejdskraft.

3) Aktiviteter som er udviklende og eksperimenterende for ansøger.

4) Aktiviteter som når ud til en bred gruppe af børn og unge.

Stk. 4. Der ydes ikke støtte til offentligt iværksatte initiativer, herunder projekter under anden lovgivning (f.eks. aktiviteter i forbindelse med skoleundervisning eller skolefritidsordninger), til dækning af udgifter i forbindelse med udenlandsrejser, ophold, større køb af teknisk udstyr eller egentlige bygge- og anlægsopgaver. Endvidere ydes der ikke støtte til egentlige valgkampsaktiviteter (f.eks. partipolitiske valgkampagner). Der ydes ej heller støtte til almindeligt tilbagevendende aktiviteter eller projekter, der er iværksat inden ansøgningen .

Stk. 5. Støtte ydes både til lokale og landsdækkende aktiviteter i Danmark. Aktiviteterne skal have en form eller et omfang, som rækker ud over, hvad der almindeligvis vil være omfattet af ansøgerens almindelige aktiviteter.

§ 38. Alle initiativtagere, der ønsker at iværksætte initiativer eller udviklingsarbejde, og som falder inden for Initiativstøtteordningens formål, kan søge om støtte.

Stk. 2. DUF kan på eget initiativ tildele særligt udviklende initiativer støtte.

§ 39. Støtten ydes i form af tilskud eller underskudsgaranti inden for et fastsat, maksimalt garantibeløb.

Stk. 2. Tilskud gives som enkeltbevillinger og udbetales, medmindre andre kriterier er fastlagt i bevillingsskrivelsen, med 75 pct. ved starten af aktiviteten og 25 pct., når endeligt regnskab og rapport for aktivitetens resultater er indsendt til og godkendt af DUF.

Stk. 3. Såfremt det endelige regnskab udviser et overskud, er DUF berettiget til at reducere tilskuddet med et beløb svarende til overskuddet, herunder at kræve tilbagebetaling af allerede udbetalte beløb. Væsentlige budgetændringer skal endvidere altid forelægges for DUF, da dette kan have betydning for tilskuddets størrelse.

Kapitel 9

Ansøgningsprocedure

§ 40. Ansøgning om drifts- og anlægstilskud fremsendes anbefalet eller afleveres personligt til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Der foreligger særlige ansøgningsskemaer, som skal anvendes.

Stk. 2. For Initiativstøtte gælder særlige regler, jf. kapitel 8.

§ 41. Ansøgninger om driftstilskud skal være DUF i hænde senest den 1. juni eller førstkommende hverdag, såfremt 1. juni falder på en lørdag, søndag eller helligdag.

Stk. 2. Ansøgning om anlægstilskud skal være DUF i hænde hvert senest den 1. juni og den 1. december eller førstkommende hverdag, såfremt disse datoer falder på en lørdag, søndag eller helligdag.

Stk. 3. Initiativstøtte kan søges året rundt på et særligt ansøgningsskema.

§ 42. Organisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste 5 år umiddelbart forud for tilskudsansøgningen, kan vælge at søge tilskud for en toårig periode på baggrund af det senest afsluttede regnskabsår, jf. dog § 47, stk. 4.

Stk .2. Ansøgning om tilskud til internationale aktiviteter, jf. §§ 15 og 24, skal dog ske hvert år.

Stk. 3. Angivelse af om der søges tilskud for en et- eller toårig periode er bindende og skal ske i forbindelse med ansøgningen.

Stk. 4. Udbetaling af toårige bevillinger sker ved udbetaling af det bevilligede beløb i hhv. bevillingsåret og det på ansøgningsåret efterfølgende år.

Stk. 5. Bevillingen for det andet år af den toårige periode er betinget af fornøden bevilling til DUF, jf. § 2.

§ 43. Alle oplysninger, der gives på ansøgningsskemaer til DUF, afgives på tro og love. Der kan efter ansøgningsfristen ikke forhøjes i tilskudsgrundlaget. Alle oplysninger skal angå hele det sidst afsluttede regnskabsår.

§ 44. Ansøgninger om driftstilskud skal altid ledsages af følgende oplysninger og specifikationer:

1) Ansøgningsskema.

2) Regnskab, underskrevet af organisationens ledelse og revisor.

3) Fortløbende nummereret revisionsprotokol, underskrevet af revisor.

4) Revisorerklæring, jf. revisionsbekendtgørelsen.

5) De på ansøgningstidspunktet gældende vedtægter med angivelse af eventuelle vedtægtsændringer i forhold til sidste års ansøgning.

6) Tro- og love erklæring, jf. revisionsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Ansøgning om driftstilskud til samfundsengagerende organisationer skal tillige ledsages af oversigt over støtteberettigede internationale udgifter med angivelse af art, sted, deltagerantal og beløb samt oplysning om, hvor i årsregnskabet udgiftsposten findes.

Stk. 3. Ansøgning om driftstilskud, jf. kapitel 3-6, skal tillige ledsages af budget.

§ 45. Ansøgning om anlægstilskud skal indeholde følgende oplysninger:

1) Oversigt over anskaffelsessummen og dennes forventede finansiering.

2) Driftsbudget.

3) Kvalificeret opgørelse over den forventede egenudnyttelse.

4) Tegninger.

Kapitel 10

Klageinstans

§ 46. Klager over DUFs sagsbehandling og afgørelser kan indbringes for Tipsungdomsnævnet senest 4 uger regnet fra dagen efter dateringen af den pågældende afgørelse.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 47. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. marts 2007 og har virkning for det regnskabsår, der ligger til grund for ansøgningen pr. 1. juni 2008 og følgende år, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 219 af 30. marts 2005 om ydelse af tilskud til idébestemte og samfundsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte.

Stk. 3. Såfremt en organisation har modtaget generelt driftstilskud eller rådighedstilskud efter bkg. nr. 219 af 30. marts 2005 i ansøgningsåret 2007, kan organisationens tilskud ved ansøgning i 2008 og 2009 mindst udgøre henholdsvis 80 % og 64 % af det tilskud organisationen ville være berettiget til, såfremt tilskuddet var blevet tildelt i henhold til bkg. nr. 219 af 30. marts 2005.

Stk. 4. Organisationer med ulige sagsnumre kan søge en toårig bevilling første gang pr. 1. juni 2009.

§ 48. DUFs tipsadministration og Tipsungdomsnævnets virksomhed er ifølge tips- og lottoloven omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen samt forvaltningsloven.

Dansk Ungdoms Fællesråd, den 30. november 2006

Rasmus Hylleberg
Generalsekretær

/Lasse Ryberg