Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til beslagsmed

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som beslagsmed.

§ 2. Den uddannede beslagsmed skal kunne udføre alle arbejdsprocesser, som uddannelsen rettes imod, under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Den uddannede beslagsmed skal kunne planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet ud fra et teknisk og hensigtsmæssigt, samt økonomisk forløb, under hensyntagen til gældende standarder, love og bestemmelser.

Stk. 2. Den uddannede beslagsmed skal kunne:

1) Arbejde med fremstilling af alle typer sko til heste, herunder special- og sygebeslag.

2) Ud fra sin viden om hestens anatomi, foretage den fornødne beskæring af hove og pålægning af beslag.

3) Vurdere om der er behov for tilkaldelse af dyrlæge ved observering af akutte lidelser ved hesten.

4) Planlægge og tilrettelægge sit arbejde under hensynstagen til de nødvendige kvalitetskrav.

Stk. 3. Den uddannede beslagsmed skal have teknisk faglige, almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne varetage almindeligt forekommende opgaver inden for faget.

Stk. 4. Den uddannede kan udvise:

1) Kendskab til samarbejds- og kommunikationsteknikker og kunne indgå i samarbejdsprocesser.

2) Kendskab til projektorganisation og kunne indgå i projektgrupper, herunder etablering og opretholdelse af faglig kommunikation på alle niveauer i virksomheden.

3) Forståelse af intern og ekstern kundebetjening.

4) Kendskab til instruktions- og præsentationsteknik.

5) Fagligt overblik, initiativ samt kendskab til vidensøgning.

6) Kendskab til produktionsstyring og til at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver.

§ 3. Uddannelsen er henført til den erhvervsfaglige fællesindgang for Håndværk og Teknik.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Metalindustriens uddannelser.

Kapitel 2

Uddannelsesforløbet

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsens længde er 4 år. Eleven kan indlede uddannelsen på skole eller i en praktikvirksomhed.

Stk. 2. Uddannelsen omfatter et grundforløb og et hovedforløb. Hovedforløbet består af praktikuddannelse og skoleundervisning. Undervisningen i hovedforløbet er 19 uger.

Stk. 3. Skoleundervisningen i hovedforløbet er opbygget af 6 skoleperioder på henholdsvis 5, 5, 3, 3 og 3 uger. Den sidste skoleperiode placeres inden for de sidste 6 måneder af uddannelsestiden.

Stk. 4. Skoleundervisningen i hovedforløbet omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag samt valgfag. De valgfri specialefag kan eventuelt gennemføres som særlige skoleperioder inden den sidste skoleperi ode.

Stk. 5. Uddannelsen kan suppleres med valgfri undervisning (påbygning), jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen).

Stk. 6. Uddannelsens varighed og struktur fraviges ved forløb efter §§ 6 og 7.

§ 5. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bevis for gennemførelse af grundforløbet efter reglerne i hovedbekendtgørelsen, jf. dog §§ 6 - 8.

Stk. 2. Faget i § 9, stk. 1, nr. 2, skal være gennemført efter reglerne for faget.

Særlige forløb og godskrivning

§ 6. For personer med relevant erhvervserfaring kan skolen efter samråd med det faglige udvalg tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb, bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse. Varigheden af skoleundervisningen inklusive eventuelt suppleringskursus, jf. § 7, må ikke overstige varigheden efter § 4.

Stk. 2. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, bundne og valgfrie specialefag.

§ 7. Det i § 6 nævnte forløb kan begynde med et supplerende kursus på indtil 20 uger, der har til formål, at eleven på grundlag af forudgående uddannelse og erhvervserfaring opnår kvalifikationer mindst svarende til grundforløbet, jf. hovedbekendtgørelsen. Skolen kan under suppleringskurset foretage vurdering af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer med henblik på afgørelse om merit i uddannelsesforløbet i et forløb på indtil 2 uger, jf. hovedbekendtgørelsen. Suppleringskurset kan gennemføres uden uddannelsesaftale.

§ 8. Elever kan fritages (godskrives) for dele af uddannelsen efter hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

 

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 9. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særligt for hovedforløbet, og som varer i alt 8 uger:

1) Maskine og værktøjskendskab
Niveau: Begynder
Eleven har kendskab til manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, sammenføjningsmetoder, afkortning, tildannelse, opmærkning, opmåling, montage- og demontagemetoder, sikkerhedsbestemmelser ved arbejde på værktøjsmaskiner, håndtering og vedligeholdelse af håndværktøj og måleværktøj. Eleven har kendskab til de generelle teorier, der knytter sig til faget, og forståelse for den betydning som overholdelse af de enkelte kvalitets- og tidskrav har for helheden, og indsigt i sammenhængen mellem produktion og økonomi.

2) Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
Niveau: Begynder
Formålet er, at eleven opnår kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og plasmaskæring samt slibning, herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

3) Termisk sammenføjning
Niveau: Begynder
Eleven har opnået en generel teoretisk viden om kvalitetskrav ved svejsning, og kan sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre forskellige svejsemetoder i et fremstillingsforløb. Eleven har kendskab til forskellige svejseformer og svejsemetoder, betjening og vedligeholdelse af svejseudstyret, sikkerhed ved arbejde med svejsning, den generelle teori ved svejsning og svejsemetoders anvendelighed og udbredelse.

4) Fremstilling af emner
Niveau: Begynder
Eleven har kendskab til udvælgelse af materialer til fremstilling af et typisk emne i branchen. Eleven kan udvælge egnet materiale og anvende det i et mindre og ukompliceret fremstillingsforløb og fremstille et emne fra start til slut under hensyntagen til gældende normer og standarder. Eleven har kendskab til nogle af de tekniske normer og standarder, der gælder for branchen, samt kendskab til elementære planlægningsteknikker. Eleven kan udføre detailplanlægning af mindre fremstillingsforløb. Eleven har forståelse for produktion og økonomi og forståelse for den betydning, som overholdelse af de enkelte kvalitetskrav og tidskrav har for helheden.

5) Smedning (esse)
Niveau: Begynder
Eleven opnår kendskab til smedeteknikerne, stukning, strækning, bukning, retning, kløvning og lokning, samt brug af hjælpeværktøjer efter gældende normer og standarder. Eleven opnår begyndende færdighed og kendskab til ildstedets opbygning og beskaffenhed. Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed ved arbejde ved essen.

6) Afkortning og tildannelse
Niveau: Begynder
Eleven opnår færdigheder i brug af skabeloner og andet hjælpeværktøj samt måle- og opmærkerudstyr der bruges inden for beslagesmedefaget.

7) Fagteori
Niveau: Begynder
Eleven får kendskab til teorien ved stålfremstilling, legeringsstoffer, varmebehandling, mekaniske egenskaber samt jern-kulstofdiagrammet.

§ 10. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag, som varer i alt 3,5 uger, jf. bekendtgørelse om grundfag.

1) Dansk, niveau F.

2) Samfundsfag, niveau F.

§ 11. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag, der varer i alt 6,5 uger:

1) Maskinel og manuel bearbejdning
Niveau: Rutine
Eleven kan anvende metoder, udstyr og værktøj ergonomisk korrekt i forbindelse med maskinelle og manuelle bearbejdnings- og fremstillingsopgaver.

2) Smedning og bearbejdning I
Niveau: Rutine

a) Eleven kan betjene og vedligeholde værktøj og udstyr.

b) Eleven kan overholde reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø.

c) Eleven kan fremstille, slibe og bearbejde faconjernsko, hagesko, parellesko med og uden ridsning. Eleven kan foretage strækning, stukning, bukning, retning, lokning og kløvning samt kunne essesvejse.

d) Eleven kan bedømme svejsekvalitet.

e) Eleven kan fremstille skabeloner og hjælpeværktøjer, der bruges af faget.

3) Beskæring og skoning I
Niveau: Rutine

a) Eleven har færdighed i betjening og vedligeholdelse af værktøj og udstyr og overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø.

b) Eleven kan fjerne sko fra hove samt udføre normal beskæring af hove.

c) Eleven kan foretage en korrekt tilpasning af sko, såvel varmt som koldt efter givne specifikationer.

d) Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed ved udførelse af beslagsmedearbejde og overholder givne normer, regler og standarder.

4) Fagteori I
Niveau: Rutine

a) Eleven har hestekundskab og viden om racer og anatomi samt kendskab til beslagets historie.

b) Eleven har kendskab til tåens anatomi og fysiologi samt hovens mekaniske funktioner, tåakser og benstillinger.

c) Eleven har kendskab til hestens forskellige gangarter, undersøgelse af hesten inden beskæring og beslag, hovens pleje, samt beslagsmedens ansvar.

d) Eleven kan deltage i halthedsundersøgelse.

e) Eleven har grundlæggende kendskab til førstehjælp til heste.

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden følgende bundne specialefag, som varer i alt 7 uger:

1) Smedning og bearbejdning II
Niveau: avanceret
Eleven kan fremstille alle typer hestesko efter givne specifikationer, f.eks. sko for senestyltefod og forskellige typer ringsko og kilesko.

2) Beskæring og skoning II
Niveau: avanceret
Eleven kan beskære hove samt tilrette og pålægge hestesko af alle typer, både koldt og varmt. Endvidere er eleven orienteret om den nyeste teknologi inden for beskæring og skoning og hvilke arbejdsmetoder, der anvendes.

3) Fagteori II
Niveau: avanceret.

a) Eleven har viden om hovens anatomi og fysiologi, hovens mekaniske funktioner, hovens pleje og sygdomme og behandling samt hestens gangarter.

b) Eleven har kendskab til halthedsundersøgelse i forbindelse med sygdomme og kan vurdere, om der er behov for tilkaldelse af dyrlæge.

c) Eleven har kendskab til beslagsmedens faglige ansvar for heste.

d) Eleven har kendskab til tåakser og benstillinger, herunder senestyltefod.

e) Eleven har viden om balleforskydning, indsnævring af hornvæggen, korrigering af forskydninger i hornvæggen, forbenet dragtbrusk, knusning af sål, hovbyld, indtrådt søm, forfangenhed, hulvæg, hornkløft, hornspalte, hornsøjle, afbalancering, herunder smedning og strygning.

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet omfatter valgfri specialefag. De valgfri specialefag varer i alt 1 uge.

Stk. 2. Eleven og virksomheden vælger valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Stk. 3. Ved slutningen af 2. skoleperiode i hovedforløbet orienterer skolen eleven og virksomheden om valgmulighederne. Valget af valgfri specialefag meddeles skriftligt til skolen af eleven og virksomheden inden påbegyndelsen af 3. skoleperiode i hovedforløbet, eller en af skolen fastsat frist.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter valgfag, der varer i alt 1 uge. Undervisningen følger reglerne for valgfag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Praktikuddannelsen

§ 15. Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejdsområder og funktioner:

1) Medvirken ved fremstilling af alle typer sko til heste.

2) Medvirken ved beskæring af hove og pålægning af beslag udfra viden om hestens anatomi, herunder special- og sygebeslag.

Stk. 2. Målene med praktikuddannelsen er:

1) Eleven skal på avanceret niveau kunne fremstille samt tilpasse beslag, herunder special- og sygebeslag. Desuden skal eleven kunne vurdere, om der er behov for at tilkalde dyrlægehjælp i forbindelse med fejl ved hestens bevægelser.

2) Eleven skal på rutine niveau kunne medvirke til nyudvikling.

3) Eleven skal endvidere kunne udføre alle arbejdsopgaver, jf. stk. 1, under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

Stk. 3. Praktikperioderne skal tilrettelægges således, at eleven opnår rutine og videreudvikler sine færdigheder i overensstemmelse med skoleundervisningen.

Uddannelsesbog m.v.

§ 16. De skolevejledninger, som skolen skal udstede efter de enkelte skoleophold og de praktikerklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog. Indholdet af skolevejledningerne og praktikerklæringerne følger reglerne i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Valget af valgfri specialefag registreres i elevens personlige uddannelsesplan og underskrives af elev og virksomhed.

Kapitel 4

Bedømmelse m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes.

Stk. 2. Når arbejdsmarkedsuddannelser anvendes som valgfri specialefag, kan der anvendes andre betegnelser, hvis det fremgår af de nærmere retningslinjer for faget.

§ 18. Bedømmelse af grundfag følger reglerne om grundfag.

Stk. 2. Ved afslutningen af et områdefag eller specialefag gives en standpunktskarakter.

Afsluttende eksamen

§ 19. I den sidste skoleperiode afholder skolen som led i undervisningen en afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve. Bekendtgørelse om eksamen finder anvendelse. Prøven omfatter en skriftlig, mundtlig og praktisk prøve (delprøve), jf. §§ 20-21.

Stk. 2. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 3. Som hjælpemidler må anvendes udleverede undervisningsmaterialer, personlige notater samt elektronisk tilgængeligt eller medbragt faglitteratur, værkstedshåndbøger og lignende.

Stk. 4. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes af en lærer (eksaminator) udpeget af skolen og to skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg.

§ 20. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for uddannelsens mål i grundfag, områdefag og specialefag. Opgaverne skal løses inden for 2 klokketimer.

Stk. 2. Den mundtlige prøve omfatter et antal spørgsmål vedrørende hestens lemmers anatomi, fysiologi, hovsygdomme og deres behandling. Eksaminationen varer 30 minutter.

Stk. 3. Den skriftlige og den mundtlige prøve skal være bestået inden eleven kan forsætte den afsluttende prøve.

§ 21. Den praktiske prøve består af obligatoriske opgaver og en supplerende opgave, der vælges ved lodtrækning. Den praktiske prøve har en varighed af 8 klokketimer.

Stk. 2. Ved bedømmelsen lægges vægt på:

1) Elevens teknisk-faglige kompetencer.

Elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed.

Stk. 3. Skuemestrene (censorerne) er til stede under opgaveudførelsen.

§ 22. Eksaminator og de 2 skuemestre (censorer) giver samlet en karakter efter votering for henholdsvis:

1) Den mundtlige prøve.

2) Den skriftlige prøve.

3) Den praktiske prøve.

Stk. 2. Eleven har bestået den afsluttende prøve, når eleven har opnået beståelseskarakter i hver af de 3 prøver (delprøver).

§ 23. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamen.

Stk. 2. Hvis eleven ikke har bestået aflægges kun omprøve i den eller de delprøver, som eleven ikke har bestået.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 24. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført, jf. stk. 2.

Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan udstedes skolebevis:

1) Eleven skal have opnået mindst beståelseskarakter i gennemsnit af alle afsluttende karakterer i grundfag, der er gennemført i hovedforløbet.

2) Eleven skal have opnået mindst beståelseskarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag, der er gennemført i hovedforløbet, eller gennemført faget efter retningslinjerne om det pågældende fag, jf. § 17, stk. 2.

3) Den afsluttende eksamen (svendeprøven) skal være bestået.

Stk. 3. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, udsteder skolen en skolevejledning.

§ 25. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet efter reglerne i hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis

§ 26. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt og afsluttende praktikerklæring(er) for praktikuddannelsen er udstedt.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1240 af 10. december 2004, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder dog anvendelse for elever med uddannelsesaftale, der er begyndt på 2. skoleperiode i hovedforløbet på ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 4. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter tidligere regler.

 

Undervisningsministeriet, den 6. marts 2007

P.M.V.
Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Arne Andreasen