Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om proceduren for kommunal overtagelse
af regionale kommunikationscentre

 

I medfør af § 6 h, stk. 6, og § 7 d, stk. 2, i lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, som ændret ved § 62 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter regionale undervisningsinstitutioner med specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder (kommunikationscentre), der overtages efter den 1. januar 2007 af beliggenhedskommunen i henhold til § 7 d i lov om specialundervisning for voksne.

§ 2. Kontaktudvalget drøfter mindst én gang i hver valgperiode, om der i regionen er kommunikationscentre, som mest hensigtsmæssigt bør drives af beliggenhedskommunen. I drøftelsen skal det inddrages, hvorvidt beliggenhedskommunen vil kunne drive kommunikationscentret på økonomisk og fagligt forsvarlig vis. Det er frivilligt for kommunalbestyrelsen, om den vil overtage et kommunikationscenter.

Stk. 2. Hvis et kommunikationscenter bør overgå til kommunal drift, udarbejder regionsrådet et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, jf. dog stk. 3. Aftaleudkastet skal indeholde fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte.

Stk. 3. For kommunalbestyrelsen, som overtager et kommunikationscenter efter stk. 2, fastsættes følgende vilkår:

1) Kommunalbestyrelsen overtager kommunikationscentrets samlede tilbud. Hvis centret giver tilbud efter anden lovgivning end lov om specialundervisning for voksne, skal kommunen også overtage disse tilbud, herunder personale, bygninger, indbo mv., der knytter sig til det samlede tilbud.

2) Kommunalbestyrelsen stiller i det hidtidige omfang kommunikationscentrets samlede tilbud til rådighed for de kommuner, der hidtil har benyttet centret.

3) Kommunalbestyrelsen forestår den løbende udvikling af kommunikationscentrets samlede tilbud, herunder den faglige udvikling af indholdet af undervisningstilbuddet.

4) Kommunalbestyrelsen afholder alle udgifter i forbindelse med overtagelse af kommunikationscentret.

Stk. 4. Kommunalbestyrelser, der kan benytte kommunikationscentrets tilbud efter stk. 3, nr. 2, kan helt eller delvist give afkald på denne ret.

Stk. 5. Omfanget af kommunalbestyrelsens forpligtelse til at stille undervisningstilbud, der er overtaget i henhold til § 7 d i lov om specialundervisning for voksne, til rådighed for andre kommuner i regionen og vilkårene herfor, jf. stk. 3, nr. 2, skal indgå i den årlige rammeaftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Undervisningsministeriet, den 13. december 2006

P.M.V.
Kim Mørch Jacobsen
Uddannelsesdirektør

/Svend Erik Gertz