Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

 

I medfør af § 22 b og § 24, stk. 2 og 4, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, som ændret ved lov nr. 576 af 9. juni 2006, § 24 og § 26, stk. 2 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, som ændret ved lov nr. 576 af 9. juni 2006, § 38 og § 42, stk. 4, i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., § 23, stk. 1, og § 28 i lov nr. 574 af 9. juni 2006 om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), § 12 a og § 15, stk. 5, i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006, § 12 a og § 39, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 21. november 2006, og § 22 a og § 24, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 3. juli 2006, fastsættes:

§ 1. Det er en betingelse for at modtage statstilskud, at institutionen udarbejder en handlingsplan, der beskriver,

1) hvorledes institutionen vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 2, stk.1, og

2) hvilke foranstaltninger institutionen vil iværksætte, for at 3,5 % af årsværkene, svarende til en fuldtidsansat på 37 timer om ugen, er ansat på særlige vilkår, jf. § 2, stk. 1.

§ 2. I forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse afgiver institutionen en redegørelse for, hvor mange ansatte institutionen har på følgende vilkår:

1) Job på særlige vilkår, jf. cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel).

2) Fleksjob, jf. lov om aktiv socialpolitik.

3) Skånejob med løntilskud, jf. lov om aktiv socialpolitik.

4) Revalidering, jf. lov om aktiv socialpolitik.

5) Delvist uarbejdsdygtige, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

6) Jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

7) Individuel jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

8) Jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

9) Individuel jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. I forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse skal institutionen angive ansættelsesperioden for det antal personer, der er omfattet af stk. 1.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for:

1) Tilskud til institutioner med færre end 5 fuldtidsansatte på ordinære vilkår.

2) Tilskudsbevillinger på under 1 million kr. årligt.

3) Midlertidige tilskud, hvor der er disponeret over de bevilgede midler.

4) Helt eller delvist EU-finansierede tilskudsbevillinger.

5) Tilskud til personerstatning efter særlig lovgivning.

§ 4. For institutioner med intern revisor påser revisor, at institutionen overholder reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 544 af 26. juni 2002 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner.

Undervisningsministeriet, den 4. december 2006

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/Jens Kroman