Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Folkeoplysende forening
  Kapitel 2Afgrænsning af folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
  Kapitel 3Den folke oplysende voksenundervisning og tilskud hertil, jf. folkeoplysningslovens kapitel 4
  Kapitel 4D et frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og tilskud hertil, jf. folkeoplysningslovens kapitel 5
  Kapitel 5Anvisning af lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg, jf. folkeoplysningslovens kapitel 6
  Kapitel 6Tilskud til private lokaler m.v., jf. folkeoplysningslovens kapitel 6
  Kapitel 7Kommunalbestyrelsens udøvelse af folkeoplysningsudvalgets kompetencer
  Kapitel 8Aflæggelse af regnskab
  Kapitel 9Mellemkommunale betalinger
  Kapitel 10Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

 

I medfør af § 5, stk. 9, § 8, stk. 4, § 13, § 20, § 22, stk. 6, § 23, stk. 3, § 25, stk. 7, § 29, stk. 5, og § 43, stk. 4, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr. 1593 af 20. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Folkeoplysende forening

§ 1. En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om:

1) Foreningens formål.

2) Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

3) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.

4) Foreningens hjemsted.

5) Betingelser for medlemskab.

6) Tegningsret for foreningen.

7) Procedure for vedtægtsændringer.

8) Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Kapitel 2

Afgrænsning af folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Fællesregler

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at yde tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning.

Stk. 2. Den virksomhed, der tilbydes, skal bygge på fællesskab, jf. folkeoplysningslovens § 1.

Stk. 3. Hvor der kan være mulige konkurrenceforvridende følgevirkninger for private kommercielle virksomheder, skal folkeoplysningsudvalget være særligt opmærksom på folkeoplysningslovens krav til formål og foreningsdannelse, når den støtteberettigende virksomhed vurderes, herunder når kommunalbestyrelsen fraviger reglen i § 3, stk. 2.

Kapitel 3

Den folke oplysende voksenundervisning og tilskud hertil, jf. folkeoplysningslovens kapitel 4

§ 3. Foreningen træffer inden for folkeoplysningslovens § 1 og § 7 beslutning om valg af emner. Der kan således ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, hvis formålet er agitation, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

Stk. 2. Der kan, jf. dog stk. 3, ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i de begreber, der er nævnt i stk. 2, og kommunalbestyrelsen kan fravige de i stk. 2 nævnte begrænsninger.

§ 4. Den folkeoplysende voksenundervisning skal annonceres offentligt og være åben for alle, jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 4.

§ 5. Er der knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område, og det skal fremgå af annonceringen, hvor stor deltagerbetalingen er.

Stk. 2. Debatskabende aktiviteter skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet. Debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.

Stk. 3. Debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement, hvoraf skal fremgå foreningens udgifter og indtægter ved arrangementet.

Stk. 4. Alle udgifter skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med et debatskabende arrangement efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan forud for tilskudsåret, jf. folkeoplysningslovens § 33, stk. 4, fastsætte en procentgrænse for, hvor meget en udgiftstype må udgøre af foreningens samlede 10 pct. ramme, og kan beslutte, at visse udgiftstyper ikke skal dokumenteres.

Stk. 5. Puljen til debatskabende aktiviteter kan ikke anvendes til:

1) Befordring af deltagere.

2) Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.

3) Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi.

4) Entreudgifter for deltagere.

§ 6. Deltagere i fleksible tilrettelæggelsesformer skal være tilmeldt et hold, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Undervisning tilrettelagt fleksibelt skal have til formål at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder. Fleksible tilrettelæggelsesformer skal tillige adskille sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer.

Stk. 3. Er fleksible tilrettelæggelsesformer tilrettelagt som fleksibel læring (fjernundervisning), skal mindst 30 pct. af undervisningstimerne for det enkelte hold gennemføres i fællesskab, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 4. Fleksible tilrettelæggelsesformer er ikke bundet til de i medfør af folkeoplysningslovens § 52 fastsatte regler om aflønning af lærere og ledere. Lederhonoraret kan højst udgøre 20 pct. af foreningens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Stk. 5. Alle udgifter skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med fleksible tilrettelæggelsesformer efter stk. 1.

Kapitel 4

D et frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og tilskud hertil, jf. folkeoplysningslovens kapitel 5

§ 7. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til idræt samt idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan sætte tilskuddet i forhold til den samlede kontingentbetaling, herunder bidrag som foreningens medlemmer skaber ved deres arbejdsindsats, og anden deltagerbetaling.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreningernes egen disposition, ydes dette efter objektive kriterier og udbetales ratevis forud, eventuelt som a conto beløb.

Stk. 4. Ydes tilskud til specifikke formål, skal tilskuddet anvendes til disse formål. Tilskuddet kan udbetales efter regning, når aktiviteten har været afholdt.

Kapitel 5

Anvisning af lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg, jf. folkeoplysningslovens kapitel 6

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, samle anvisningen af lokaler m.v. geografisk og i kortere samlede åbningsintervaller, dog således at der tages hensyn til, at deltagerne får rimelige transportafstande. Ved særlige forhold forstås navnlig ferieperioder, weekender og tidlige eller sene tidspunkter af døgnet, hvor de lokaler m.v., der er til rådighed, ikke udnyttes fuldt ud.

Stk. 2. Ved anvisning af lokaler skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til, om de ligger i rimelig nærhed i forhold til deltagerne. Anviste lokaler m.v. skal være anvendelige og hensigtsmæssige til den konkrete undervisning eller aktivitet, der skal finde sted.

Stk. 3. Skal et lokale m.v. i den periode, hvori det af folkeoplysningsudvalget er anvist til folkeoplysende virksomhed, undtagelsesvis benyttes til dets primære brug, skal kommunalbestyrelsen i så god tid som muligt varsle det til foreningen, der har fået stillet lokalet til rådighed.

Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget kan efter skriftligt varsel inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat af ejerne af lokalerne, jf. folkeoplysningslovens § 21, stk. 1, for brug af lokalerne, overtrædes.

§ 9. Hvis kommunalbestyrelsen, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, opkræver et gebyr for brug af anviste lokaler, kan kommunalbestyrelsen graduere gebyret for brug af anviste lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end voksne.

Kapitel 6

Tilskud til private lokaler m.v., jf. folkeoplysningslovens kapitel 6

Den folkeoplysende voksenundervisning, jf. folkeoplysningslovens kapitel 4

§ 10. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 23, stk. 1, ydes til følgende driftsudgifter:

1) Egne, almindelige lokaler:

a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale.

b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

2) Lejede, almindelige lokaler:

a) Det aftalte lejebeløb.

b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

§ 11. Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret 2007, jf. § 10, stk. 1, 105,00 kr. pr. time for almindelige lokaler, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 75 pct. af det nævnte beløb pr. time.

Stk. 2. Efter 2007 reguleres beløbet efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner.

Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter § 10, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter folkeoplysningsudvalget, hvordan lokaletilskuddet fordeles.

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud efter folkeoplysningslovens § 23, stk. 1, til almindelige lokaler, hvis der til brug for foreningen kan anvises et egnet lokale. Lokalet skal dog anvises i det tidsinterval, henholdsvis kl. 8.00 - 17.00 eller 17.00 - 8.00, som foreningen har søgt om lokaletilskud til.

Stk. 2. Foreningen kan ikke inden for de nævnte tidsrum i stk. 1 kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag, men det anviste lokales størrelse og standard skal svare til undervisningens indhold.

Stk. 3. Hvis foreningen søger om tilskud hen over tidsintervallerne i stk. 1, kan kommunalbestyrelsen undlade at yde lokaletilskud, hvis den kan anvise et egnet lokale i det tidsrum, der er søgt om tilskud til.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. folkeoplysningslovens kapitel 5

§ 13. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:

1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.

b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Det aftalte lejebeløb.

b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:

1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer.

2) Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.

3) Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling.

Stk. 4. Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter reglerne i stk. 1-3, idet tilskud til udgifterne til rytterstue dog maksimalt ydes for 1 1/4 time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der skal ikke ydes tilskud til udgifter til stald.

Stk. 5. Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m2.

§ 14. Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret 2007, jf. § 13, stk. 1, 210,05 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 105,00 kr. pr. time for andre lokaler inkl. ridehaller, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 65 pct. af de nævnte beløb pr. time.

Stk. 2. Efter 2007 reguleres beløbene efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner.

Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter § 13, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter folkeoplysningsudvalget, hvordan lokaletilskuddet fordeles.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale.

Stk. 2. Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger:

1) Fra nye foreninger.

2) Om nye lokaler.

3) Om udvidelse af timetal.

4) Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.

Stk. 3. Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads til rekvisitter og udstyr, og der skal være mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet. Endvidere skal lokalets størrelse og standard svare til aktivitetens indhold.

Kapitel 7

Kommunalbestyrelsens udøvelse af folkeoplysningsudvalgets kompetencer

§ 16. Er der ikke nedsat et folkeoplysningsudvalg i henhold til folkeoplysningslovens § 34, udøver kommunalbestyrelsen udvalgets kompetencer efter § 2, stk. 3, § 8, stk. 3 og 4, § 11, stk. 3, § 14, stk. 3 og § 15, stk. 1.

Kapitel 8

Aflæggelse af regnskab

Aflæggelse af regnskab for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og tilskud til private lokaler m.v.

§ 17. Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, herunder tilskud efter folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, til debatskabende aktiviteter, jf. dog stk. 3, og tilskud efter folkeoplysningslovens § 8, stk. 3, til fleksible tilrettelæggelsesformer samt tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud til private lokaler m.v. sker efter de regler, som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i sine tilskudsregler fastsætte, at foreningerne skal aflægge selvstændige regnskaber for undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, for debatskabende aktiviteter og for fleksible tilrettelæggelsesformer.

Stk. 3. Hvis en forening ikke eller kun delvist har brugt de midler, der afsættes, jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, skal der ske tilbagebetaling af de ikke forbrugte midler til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at mindre uforbrugte midler til debatskabende aktiviteter, jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, overføres til næste års pulje.

Stk. 4. Ved dokumentation for deltagerbetaling oplyses størrelsen af den samlede egenbetaling.

Revision

§ 18. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v., jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision.

Stk. 4. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Kapitel 9

Mellemkommunale betalinger

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan, jf. folkeoplysningslovens § 43, stk. 2, kræve godtgørelse fra deltagernes hjemstedskommune for udgifter i forbindelse med undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer efter folkeoplysningslovens kapitel 4.

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået aftale om godtgørelsens størrelse med deltagernes hjemstedskommune, herunder at der ikke skal betales godtgørelse, anvendes følgende takster pr. undervisningstime for undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer, der påbegyndes i perioden 1. januar til 31. december 2007:

1) Undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer 7,20 kr.

2) Deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne 50,15 kr.

Stk. 3. Det er deltagerens hjemstedskommune ved undervisningens start, der er afgørende for, hvilken kommune der skal betale.

Stk. 4. For undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer, der påbegyndes efter den 31. december 2007, reguleres beløbene efter stk. 2 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner.

§ 20. Mellemkommunale regninger kan først udsendes efter undervisningens afholdelse.

Stk. 2. Mellemkommunale betalinger for virksomhed i et kalenderår skal være afregnet med deltagernes hjemstedskommuner senest den 31. december i det efterfølgende år.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og har virkning for ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning fra finansåret 2007.

§ 22. Bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 2002 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) ophæves, men har dog fortsat virkning for tilskud m.v., der vedrører finansåret 2006 og tidligere.

Undervisningsministeriet, den 19. december 2006

P.M.V.
Kim Mørch Jacobsen
Uddannelsesdirektør

/Jørgen Petersen