Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

(Evalueringer på folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »undervisning og uddannelse« til: »undervisning, uddannelse og læring«.

2. I § 1, stk. 2, indsættes efter »uddannelsesinstitutioner«: »m.v.«

3. I § 2, stk. 1, indsættes efter »systematiske evalueringer af«: »læring og«, og efter »jf. dog stk. 2« indsættes: »og 3«.

4. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Evalueringer, der alene omfatter folkeskoleområdet, gennemføres efter beslutning fra formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen fastsætter inden for den bevilling, der fastsættes på finansloven til styrelsens virksomhed, en bevilling til instituttets evalueringer efter 1. pkt.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

5. § 4 affattes således:

»§ 4. Evalueringsinstituttets samlede forslag til det kommende års evalueringsområder sendes til undervisningsministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og ministeren for familie- og forbrugeranliggender til godkendelse for hver sit område. Dette gælder dog ikke evalueringer efter § 2, stk. 2.

Stk. 2. Instituttet sender inden den 1. oktober instituttets budget, herunder rammer for den indtægtsdækkede virksomhed, til undervisningsministerens godkendelse.«

6. § 5, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af og blandt formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen.«

7. I § 5, stk. 2, nr. 2, ændres »Gymnasierådet« til: »Rådet for de Gymnasiale Uddannelser«.

8. I § 5, stk. 2, indsættes som nr. 6 :

»6) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.«

9. I § 6, stk. 2, indsættes efter »efter indstilling fra lederen«: »og efter forudgående dialog med de berørte ministerier, jf. § 4, stk. 1,«.

10. I § 6, stk. 4, ændres »undervisningsministeren« til: »de berørte ministre, jf. § 4, stk. 1«.

11. I § 6, stk. 5, ændres »27« til: »28«.

12. I § 6, stk. 5, nr. 4 , ændres »4 medlemmer« til: »5 medlemmer«.

13. I § 6, stk. 5, nr. 4, indsættes efter »således at der er«: »1 repræsentant for dagtilbudsområdet,«.

14. I § 6, stk. 8, ændres »Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra lederen« til: »Bestyrelsen kan efter indstilling fra lederen nedsætte«.

15. I § 8, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»Evalueringsrapporter vedrørende folkeskolen, jf. § 2, stk. 2, afleveres samtidig til formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen.«

16. I § 8, stk. 1, 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »§ 2, stk. 3 og 4,« til: »§ 2, stk. 4 og 5,«.

17. I bilag 1 affattes nr. 46 således:

»46) Lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006 med senere ændringer.«

18. I bilag 1 indsættes som nr. 48 :

»48) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006 med senere ændringer.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder