Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet
(folkeoplysningsloven)

(Fleksible tilrettelæggelsesformer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen, jf. kapitel 4 om folkeoplysende voksenundervisning,«.

2. I § 4, stk. 2, nr. 5, § 35 a og § 37, stk. 5, ændres »§ 8, stk. 4« til: »§ 8, stk. 5«.

3. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, jf. dog § 8, stk. 2.«

4. I § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »til«: »debatskabende«.

5. I § 8, stk. 2, indsættes som 5. pkt. :

»Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at mindre, uforbrugte tilskud af puljen overføres til næste års pulje.«

6. § 8, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Den enkelte forening kan af beløbsrammen fratrukket 10 pct., jf. stk. 1 og 2, afsætte op til 40 pct. til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Aktiviteterne skal opfylde betingelserne i §§ 1 og 7.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om anvendelse af de puljer, der er nævnt i stk. 2 og 3. Kommunalbestyrelsen kan under hensyntagen til de af undervisningsministeren fastsatte regler fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelse af puljerne. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal fastsættelsen af de nærmere retningslinjer ske efter indstilling fra udvalget.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. § 11, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskuddet skal fremgå af modellen. Kommunalbestyrelsens samlede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning efter dette kapitel må ved afregningen ikke overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere og inden for fleksible tilrettelæggelsesformer udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning, til undervisningsmaterialer af ikkeblivende værdi, til lokaler og til annoncering, der kan henføres direkte til de hold, der gennemføres inden for fleksible tilrettelæggelsesformer. Kommunalbestyrelsens supplerende og særlige tilskud ydet efter stk. 2 og 3 samt § 8, stk. 2, og foreningernes udgifter til aflønning af ledere og lærere m.v. til undervisning efter stk. 2 og 3 samt § 8, stk. 2, er ikke omfattet af begrænsningen i 3. pkt.«

8. I § 12 indsættes efter »aflønning m.v.«: »fastsat i medfør af § 52«.

9. I § 43, stk. 2-5, ændres »undervisning og studiekredse« til: »undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer«.

10. I § 43, stk. 2, 2. pkt., ændres »undervisningen og studiekredsen« til: »undervisningen, studiekredsen og aktiviteten tilrettelagt som fleksibel tilrettelæggelsesform«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder