Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pædagogisk råd på institutioner, der udbyder almengymnasial uddannelse eller almen voksenuddannelse (bekendtgørelsen om pædagogisk råd)

 

I medfør af § 26, stk. 4, i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. fastsættes:

§ 1. Institutionen nedsætter et pædagogisk råd, der omfatter institutionens leder, eventuelle afdelingsledere samt alle de lærere, der underviser på institutionen.

§ 2. Det pædagogiske råd er rådgivende for institutionens leder i pædagogiske spørgsmål.

Stk. 2. Institutionens leder beslutter, hvilke spørgsmål lederen vil forelægge for det pædagogiske råd.

§ 3. Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.

Stk. 2. Forretningsordenen indeholder bestemmelser om, i hvilket omfang den del af institutionens ledelse, der ikke er omfattet af § 1, institutionens teknisk-administrative personale og institutionens elever/kursister kan deltage i det pædagogiske råds møder og øvrige arbejde.

§ 4. Institutionens leder beslutter, hvilke ressourcer der afsættes til det pædagogiske råds møder og øvrige arbejde.

§ 5. Det pædagogiske råd afholder mindst ét møde hvert skoleår i forbindelse med institutionens planlægning af skoleåret.

§ 6. Hvis en statslig selvejende institution med almengymnasial uddannelse eller almen voksenuddannelse sammenlægges med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den sammenlagte institution godkendes efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gælder denne bekendtgørelse kun for den eller de dele af den sammenlagte institution, der varetager almengymnasial uddannelse eller almen voksenuddannelse.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2007.

Undervisningsministeriet, den 23. januar 2007

Jarl Damgaard
Uddannelsesdirektør

/Helle Kristensen