Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger

 

I medfør af § 23 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, og efter bemyndigelse fra finansministeren fastsættes:

§ 1. Som tjenestemandslignende ansat anses enhver, der er ansat efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Personale omfattet af denne bekendtgørelse betegnes i det følgende som ansatte.

Stk. 3. Hvor der i denne bekendtgørelse henlægges en kompetence til institutionen, tilkommer kompetencen institutionens bestyrelse.

Kapitel 1

Ansættelse

§ 2. Ansættelse sker i følgende former:

1) Varig ansættelse.

2) Ansættelse på prøve med senere varig ansættelse for øje.

3) Ansættelse på åremål.

Stk. 2. Ansættelse efter stk. 1 kan ske på deltid - dog mindst på halv tid.

Stk. 3. Ved ansættelse på åremål gælder reglerne i Finansministeriets cirkulære om åremålsansættelse, for tiden cirkulære af 7. november 2001, Personalestyrelsens nr. 032-01.

§ 3. Ansættelse foretages af institutionen.

Stk. 2. Ansættelse forudsætter, at stillingen er klassificeret.

Stk. 3. Ansættelse er betinget af, at vedkommende opfylder eventuelle krav til kvalifikationer, herunder pædagogisk uddannelse, der er fastsat af Undervisningsministeriet.

§ 4. Ansættelse sker efter offentligt opslag udfærdiget af vedkommende institution, medmindre den pågældende ansættes efter forudgående ansættelse på prøve.

Stk. 2. Opslaget skal angive ansættelsesområdet, stillingens betegnelse, den for tiden for stillingen gældende lønramme med eventuelt særligt tillæg/lønmæssige placering, pensionsvilkår, beskæftigelsesgraden (minimumsbeskæftigelse), hvis det ikke drejer sig om en heltidsstilling, eventuelle kvalifikationskrav, eventuel tjenestebolig samt ansøgningsfristen. Opslag af stillinger skal annonceres i overensstemmelse med de for opslag af tjenestemandsstillinger gældende regler.

Stk. 3. Når ansøgningsfristen er udløbet, udleveres der på begæring af ansøgere og organisationer, hvis medlemmer er naturlige ansøgere til stillingen, en liste med oplysninger om navnene på alle ansøgere og eventuelt andre personlige data, der er nødvendige for at identificere de enkelte ansøgere.

Stk. 4. Er der senest inden ansøgningsfristens udløb modtaget skriftlig anmodning fra en ansøger om, at de oplysninger, der skal udleveres i henhold til stk. 3, ikke gengives offentligt, skal oplysning herom påføres ansøgerlisten ved udleveringen.

Stk. 5. Hvis der er fremsat anmodning som nævnt i stk. 4, må offentlig gengivelse af ansøgerlisten eller dele deraf ikke finde sted, og overtrædelse heraf straffes med bøde.

Stk. 6. Hvor ikke ganske særlige forhold er til stede, må ansøgningsfristen ikke være mindre end 14 dage.

Stk. 7. Hvis institutionen skønner, at ingen af de ansøgere, der rettidigt har søgt en opslået stilling, er tilstrækkeligt egnet til stillingen, eller at man ved fornyet opslag kan fremskaffe ansøgninger fra mere kvalificerede ansøgere, skal stillingen opslås på ny.

Stk. 8. Undervisningsministeriet kan efter indhentet udtalelse fra Finansministeriet fastsætte undtagelser fra reglen i stk. 1.

§ 5. Første varige ansættelse sker efter forudgående ansættelse på prøve, medmindre ansættelse på prøve kan undlades efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Prøvetjenestens længde er normalt 2 år. Ansættelse på prøve kan tidligst ske ved det fyldte 18. år. Varig ansættelse kan tidligst ske ved det fyldte 20. år.

Stk. 2. I øvrigt finder de for statens tjenestemænd gældende regler om ansættelse på prøve tilsvarende anvendelse, jf. dog § 21 og § 22, stk. 1.

Stk. 3. Institutionen afgør, om nedsættelse eller bortfald af prøvetiden kan ske.

§ 6. En ansat, der søger en anden stilling, kan kræve, at den hidtidig nærmest overordnede chef eller institutionens leder afgiver en skriftlig bedømmelse af den ansatte til vedkommende ansættelsesmyndighed. Den ansatte skal have udleveret en afskrift af bedømmelsen.

§ 7. Institutionen skal udfærdige et ansættelsesbrev for den pågældende med angivelse af stillingsbetegnelse, ansættelsesform, (ansættelse på prøve, varig ansættelse, ansættelse på åremål), lønramme og tillæg/lønmæssig placering for tiden , pensionsvilkår, eventuelt nedsat beskæftigelsesgrad, eventuelt krav til pædagogisk uddannelse, tiltrædelsestidspunkt, ansættelsesområde, samt øvrige oplysninger, der skal gives den ansatte i henhold til lovgivning om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Stk. 2. Ansættelsesbrevet suppleres med kopi af ansættelsesvilkår efter denne bekendtgørelse. Genpart af ansættelsesbrevet sendes til vedkommende pensionsordning.

Stk. 3. Ingen kan samtidig være varigt ansat efter denne bekendtgørelse i mere end en stilling.

Kapitel 2

Pligter

§ 8. Den ansatte skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for den pågældendes stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

Stk. 2. Den ansatte skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som vedkommende i medfør af sin stilling bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver lovligt foreskrevet. Tavshedspligten ophører ikke med vedkommendes udtræden af tjenesten.

Stk. 3. Inden for sit ansættelsesområde har den ansatte pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for den ansatte. I samme omfang kan det pålægges den ansatte at overtage en anden stilling.

Stk. 4. En lærer skal undervise inden for de undervisningsområder, som læreren efter sin uddannelse og tidligere beskæftigelse er formelt eller reelt kvalificeret til.

§ 9. Inden for sit ansættelsesområde har en ansat pligt til at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end den ansattes egen stilling.

§ 10. En ansat kan kun have beskæftigelse uden for tjenesten, for så vidt og i det omfang det er foreneligt med den samvittighedsfulde udførelse af den pågældendes pligter og med den for stillingen nødvendige agtelse og tillid.

§ 11. Eventuelle udgifter til tjenestens udførelse under en ansats fravær som følge af et borgerligt eller kommunalt ombud afholdes efter de for statens tjenestemænd fastsatte regler.

§ 12. En ansat kan for varetagelsen af de pligter, der følger af stillingen, samt for sådanne hverv, der må betragtes som led i stillingen, kun oppebære sådan løn og andre ydelser, som er fastsat i henhold til §§ 28 og 29.

Kapitel 3

Suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål

§ 13. En ansat kan suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, når den pågældende har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager den ansatte den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver, eller som i øvrigt gør det betænkeligt, at den ansatte vedblivende udfører sit hidtidige arbejde.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes af institutionen.

Stk. 3. Under suspension oppebærer den ansatte løn efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

§ 14. En ansat, der tjenstligt indberettes for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, skal have udleveret en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og have adgang til at afgive en skriftlig udtalelse om fremstillingen. Samtidig skal det over for den ansatte oplyses, at der ikke er pligt til at udtale sig om fremstillingen.

Stk. 2. Institutionen kan beslutte at indlede disciplinærundersøgelse mod en ansat for tjenesteforseelse. Hvis dette besluttes, anmoder institutionen præsidenten for en af de kollegiale retter om at udpege en dommer som forhørsleder.

Stk. 3. Såfremt det i særlige tilfælde findes påkrævet, kan institutionen efter forhørslederens indstilling og efter indhentet udtalelse fra vedkommende centralorganisation beskikke en person til at repræsentere institutionen.

§ 15. Den ansatte er berettiget til at give møde med en bisidder og skal ved indkaldelsen til det første forhør gøres bekendt hermed.

Stk. 2. Som bisidder kan anvendes en repræsentant for den ansattes organisation, en ansat i vedkommende institution eller en advokat.

Stk. 3. Forhørslederen træffer bestemmelse om vidneførsel og om tilvejebringelse af andre bevisligheder.

Stk. 4. Enhver ansat og ethvert medlem af vedkommende institutions bestyrelse har pligt til at give møde under forhørene og afgive forklaring. Den, som afgiver urigtig forklaring som vidne, straffes med bøde eller hæfte. Hvis et vidne undlader at give møde eller vægrer sig ved at afgive forklaring, kan forhørslederen lade den pågældende afhøre ved retten på det sted, hvor forhørene afholdes eller den pågældende bor.

Stk. 5. Den ansatte har adgang til at afgive skriftlige indlæg, også efter forhørenes afslutning.

Stk. 6. Forhørslederen afgiver efter sagens afslutning en beretning. Hvis institutionen eller Undervisningsministeriet anmoder derom, skal forhørslederen tillige afgive en indstilling om sagens afgørelse.

Stk. 7. Forhør og retsmøder, der afholdes under sagen, er ikke offentlige. Vedkommende institution kan dog bestemme, at offentligheden skal have adgang til at overvære sagens behandling, hvis den ansatte med tilslutning af vedkommende centralorganisation fremsætter begæring herom.

§ 16. Må det antages, at sagen slutter med overførelse til andet arbejdssted eller til anden stilling inden for ansættelsesområdet, degradation eller afsked, skal der gives vedkommende centralorganisation meddelelse om sagens stilling, således at denne kan få lejlighed til at udtale sig i sagen, inden den afgøres.

Stk. 2. Vedkommende centralorganisation har efter begæring krav på at blive gjort bekendt med den afgørelse, som er truffet på grundlag af det ved den tjenstlige undersøgelse tilvejebragte materiale.

Stk. 3. Hvis den ansatte er mistænkt for et strafbart forhold, kan den pågældende forlange sagen behandlet som straffesag. Dette er ikke til hinder for, at der efter straffesagens afslutning iværksættes tjenstligt forhør af den ansatte.

Stk. 4. En ansat, hvem der er tildelt en disciplinærstraf uden forudgående tjenstligt forhør, jf. § 18, kan begære en tjenstlig undersøgelse iværksat. Der er dog kun pligt til at imødekomme begæringen, såfremt den er anbefalet af vedkommende centralorganisation.

§ 17. Afsluttes undersøgelsen uden ikendelse af disciplinærstraf, godtgøres den ansattes udgift til bisidder. I andre tilfælde kan institutionen under hensyntagen til sagens udfald og omstændighederne i øvrigt træffe bestemmelse om, at udgiften til bisidder skal godtgøres helt eller delvis.

Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 ydes kun, såfremt det må anses for rimeligt, at den ansatte har afholdt udgifter til bisidder, og godtgørelsen kan ikke overstige, hvad der for et tilsvarende arbejde ville være blevet tilkendt en beskikket forsvarer i en straffesag. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom.

Stk. 3. Har en ansat under en disciplinærsag på egen hånd fremskaffet beviser, godtgøres udgifter herved helt eller delvis, når den pågældende må anses for at have haft rimelig grund til at fremskaffe beviserne. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom.

§ 18. Som disciplinærstraf for tjenstlig forseelse kan anvendes advarsel, irettesættelse eller bøde, der dog ikke må overstige 1/2 måneds løn, overførelse til andet arbejde eller andet arbejdssted eller til anden stilling inden for ansættelsesområdet, degradation - herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele - eller afsked. Bøde over 1/25 af månedslønnen og overførelse til andet arbejde kan ikke anvendes, inden forhør er afholdt i overensstemmelse med §§ 14- 16, medmindre der foreligger en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken den ansatte vedgår de faktiske omstændigheder i det påsigtede forhold og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse. Overførelse til andet arbejdssted eller til anden stilling inden for ansættelsesområdet, degradation eller afsked som straf for tjenesteforseelser kan, når forholdet ikke er fastslået ved dom, aldrig finde sted uden efter afholdt tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan indeholdes i lønnen.

Stk. 2. Beslutning om ikendelse af disciplinærstraf træffes af institutionen.

§ 19. Når en ansat beskyldes for uretskaffenhed i tjenesten, eller der fremsættes ærerørige beskyldninger mod den pågældende, kan institutionen pålægge den ansatte at fralægge sig beskyldningen ved dom.

Stk. 2. Såfremt forholdene taler derfor, kan institutionen yde den ansatte hel eller delvis godtgørelse af eventuelle udgifter ved retssagen.

Kapitel 4

Afsked

§ 20. Ansatte afskediges af institutionen.

§ 21. En ansat kan opsige sin stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være meddelt institutionen skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe.

§ 22. I de første 6 måneder efter ansættelsen skal opsigelse fra institutionens side ske med mindst 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang.

Stk. 2. Efter 6 måneders ansættelse skal opsigelse fra institutionens side ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Stk. 3. Opsigelsesvarslet efter stk. 2 forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder.

Stk. 4. Opsigelse fra institutionens side skal ske i så god tid, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb og skal være meddelt den ansatte skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe.

Stk. 5. Ansatte afskediges til fratræden med udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet for tilsvarende tjenestemandsstillinger i staten, eller opnår den alder over 60 år, som fastsættes ved generel aftale mellem staten og organisationerne.

Stk. 6. Opsigelse kan ske med et kortere varsel end efter stk. 1- 3, såfremt den er begrundet i, at den ansatte som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen.

§ 23. Såfremt der stilles tjenestebolig til rådighed for den ansatte, skal opsigelse fra institutionens side ske med mindst 3 måneders varsel. Den ansatte er berettiget til - mod det aftalte vederlag - at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter tidspunktet for sin fratræden.

§ 24. Inden en ansat afskediges uden ansøgning, skal der - bortset fra de i § 22, stk. 5, nævnte tilfælde - gives såvel vedkommende centralorganisation som den ansatte selv adgang til at udtale sig, medmindre forhør har været afholdt efter §§ 14- 16.

Stk. 2. Enhver, der afskediges uden ansøgning, kan forlange at få skriftlig oplysning om afskedigelsesgrunden.

Stk. 3. Institutionen giver, samtidig med meddelelse af uansøgt afsked til en ansat, underretning herom til den forhandlingsberettigede organisation.

§ 25. Ved uansøgt afsked af en ansat, der har været uafbrudt beskæftiget ved institutionen i 12, 15 eller 18 år, skal institutionen ved den ansattes fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Tjenestefrihed med løn medregnes i beskæftigelsesperioden.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor pensionsudbetaling fra pensionsordningen på grund af alder kan påbegyndes i umiddelbar forbindelse med den ansattes fratræden.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder heller ikke anvendelse i tilfælde, hvor afskeden er begrundet i, at den ansatte som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen.

§ 26. Skønner den forhandlingsberettigede organisation, jf. § 28, at en afskedigelse af en ansat ikke kan anses for rimeligt begrundet i institutionens eller den pågældendes forhold, kan organisationen kræve spørgsmålet forhandlet med institutionen inden for en frist af 4 uger fra det tidspunkt, hvor der er givet den ansatte meddelelse om, at vedkommende er afskediget. Forhandlingen skal finde sted senest 4 uger efter, at anmodningen er fremsat.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i forbindelse med afskedigelse af tillidsrepræsentanter. Der henvises til § 32, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Opnås der ikke på det i stk. 1 omhandlede møde - eller ved forhandling i medfør af tillidsrepræsentantaftalen, jf. § 32 - en for parterne tilfredsstillende ordning, kan sagen, medmindre opsigelsen skyldes institutionens ophør, inden 4 uger indbringes for et voldgiftsnævn. Dette består af 4 medlemmer, udpeget som nedenfor angivet, og en formand, der skal være dommer, og som vælges af medlemmerne. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget af formand, anmodes præsidenten for landsretten i den landsretskreds, hvor institutionen er beliggende, om at udpege formanden.

Stk. 4. De 2 medlemmer af nævnet udpeges af henholdsvis Undervisningsministeriet og vedkommende institution og de 2 andre af den forhandlingsberettigede organisation. Der udpeges stedfortrædere for disse.

Stk. 5. De sager, der forelægges nævnet, skal fremskyndes mest muligt. Afgørelsen skal være ledsaget af en begrundelse. Nævnets forhandlinger er ikke offentlige, og dets voteringer er hemmelige. I øvrigt bestemmer nævnet selv sin forretningsgang og kan herunder også fastsætte, at en sag skal afgøres efter skriftlig votering, uden at det er nødvendigt, at nævnets medlemmer mødes.

Stk. 6. I voldgiftssager er parterne berettiget til at give møde med en sagkyndig og/eller en juridisk kyndig bisidder.

Stk. 7. Nævnet bestemmer, om udtalelserne skal afgives skriftligt, eller om de skal fremføres under en afhøring.

Stk. 8. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og i de tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at den foretagne afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i den pågældendes eller institutionens forhold, kan det pålægges institutionen at afbøde virkningerne af afskedigelsen. Det kan herved pålægges institutionen, såfremt den pågældende og institutionen ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, at betale den pågældende en erstatning, hvis størrelse fastsættes af nævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet ved institutionen.

Stk. 9. Offentliggørelse af nævnets afgørelse kan finde sted efter nævnets bestemmelser. Oplysning om eventuelle dissentierende vota må ikke gives.

Stk. 10. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne, herunder udgifter til bisidder, kan pålægges den ene af parterne eller fordeles mellem disse.

Stk. 11. Undtaget fra nævnets kompetence er afskedigelser, der sker efter afholdelse af disciplinærundersøgelse, når forhørslederen har afgivet indstilling om afskedigelse, jf. § 15, stk. 6, 2. pkt.

Kapitel 5

Særbestemmelser om prøveansatte

§ 27. Bestemmelserne i § 25 og i § 26 gælder ikke for prøveansatte.

Kapitel 6

Forhandlings- og organisationsforhold

§ 28. Løn- og ansættelsesvilkår for ansatte, der er omfattet af denne bekendtgørelse, fastsættes i overensstemmelse med den gældende hovedaftale mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer.

Stk. 2. Aftaler efter stk. 1 kan dog ikke indgås om forhold, der bestemmes ved lov eller angår institutionens opgaver, organisation eller personalebehov.

Stk. 3. Bestemmelserne i tjenestemandslovens kapitel 10 om forhandlings- og organisationsforhold og kapitel 12 om tjenestemandsretten finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.

Kapitel 7

Personlige tillæg

§ 29. En ansat, som i medfør af reglen i § 8, stk. 3, eller af anden årsag, der ikke kan tilregnes den pågældende, overgår til en anden passende stilling, hvor lønnen er lavere end i den hidtidige stilling, bevarer lønnen i den hidtidige stilling.

Stk. 2. Lønnen i den hidtidige stilling omfatter den samlede faste løn, herunder pensionsbidrag til en supplerende pensionsordning. Løndele, der ydes som kompensation for overarbejde, merarbejde eller arbejde på ubekvemme tidspunkter, indgår ikke. Tidsbegrænsede og opgavebestemte løndele indgår indtil periodens udløb henholdsvis opgavevaretagelsens ophør.

Stk. 3. Anciennitetsbetingede lønstigninger ydes på de tidspunkter, hvor den ansatte ville have været berettiget hertil ved fortsat ansættelse i den hidtidige stilling.

Stk. 4. Lønnen i den hidtidige stilling fastsættes på grundlag af stillingens lønmæssige placering på nedrykningstidspunktet beregnet efter forholdene på det nye tjenestested.

Stk. 5. Lønnen reguleres i overensstemmelse med generelle reguleringer af tjenestemandslønninger.

Stk. 6. En ansat, som i henhold til stk. 1 har bevaret lønnen i den hidtidige stilling, kan til enhver tid vælge i stedet at overgå til de lønvilkår, der er eller bliver fastsat for den pågældendes ansættelse i den nye stilling.

Kapitel 8

Lønforskrivning

§ 30. Ansatte kan give transport på løn til anerkendte låneinstitutter efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

Stk. 2. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan en ansat ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over løn, der ikke er udbetalt.

Kapitel 9

Barsel, tjenestefrihed mv.

§ 31. Vedrørende graviditet, barsel og adoption, tjenestefrihed, dækning af merudgifter til tjenesterejser, tjenesteboliger, lejeboliger og flyttegodtgørelse anvender institutionen de for statens tjenestemænd gældende regler tilsvarende.

Stk. 2. Det samme gælder vedrørende ferie, hvor intet andet er aftalt.

Kapitel 10

Tillidsrepræsentanter

§ 32. Tillidsrepræsentanter er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om tillidsrepræsentanter i staten.

Stk. 2. For tillidsrepræsentanter erstattes bestemmelsen i denne bekendtgørelses § 26, stk. 1, om forhandling i forbindelse med afsked af reglerne for tjenestemandslignende ansatte i tillidsrepræsentantaftalen, jf. for tiden § 14, stk. 1 og 2, jf. § 11, stk. 2, i aftale af 27. juni 2003 om tillidsrepræsentanter i staten mv., Personalestyrelsens cirkulære nr. 053-03.

Stk. 3. I tilfælde, hvor voldgiftsnævnet, jf. § 26, stk. 3, behandler sager om afskedigelse af en tillidsrepræsentant, regnes 4-ugers fristen fra opsigelsens afgivelse.

Kapitel 11

Efterindtægt

§ 33. Ægtefællen efter en ansat, som ved sin død oppebar løn, er berettiget til efterindtægt, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse. Efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, men børn under 18 år, over for hvilke den ansatte havde forsørgelsespligt, er disse berettiget til efterindtægt.

Stk. 2. For så vidt der med den afdødes stilling var forbundet tjenestebolig, har de til efterindtægt efter stk. 1 berettigede endvidere inden for et tidsrum af 3 måneder ret til at blive boende i boligen på de for den ansatte gældende vilkår. Kontorlokaler og andre til tjenstlig brug bestemte lokaler skal dog straks fraflyttes, ligesom det efter omstændighederne kan pålægges de efterladte at stille i det mindste et beboelsesværelse til rådighed for den, der skal beklæde stillingen efter den afdøde.

Stk. 3. Afgår en ansat ved døden uden at efterlade sig ægtefælle eller børn under 18 år, er den pågældendes bo berettiget til efterindtægt.

§ 34. Efterindtægt udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte lønindtægt.

Stk. 2. Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum af 3 måneder efter dødsfaldet, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Er en ansat afgået ved døden som umiddelbar følge af tilskadekomst under udførelsen af tjenesten, omfatter retten til efterindtægt efter stk. 1 et tidsrum af 12 måneder.

Stk. 4. Hvis en ægtefælle, som er berettiget til efterindtægt, afgår ved døden inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer den del af efterindtægten, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, førstafdødes børn under 18 år, jf. § 33, stk. 1, eller boet.

§ 35. Foranstående bestemmelser i §§ 33-34 om efterlevende ægtefæller omhandler også registrerede partnere.

Kapitel 12

Pension mv.

 

§ 36. Som bidrag til den ansattes pension betaler institutionen pensionsbidrag i henhold til aftale herom mellem Finansministeriet og den forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 2. Pensionsbidragene indbetales til vedkommende af Finansministeriet godkendte pensionsordning.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter ikke

1) tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension i

a) staten, folkekirken og folkeskolen

b) kommuner

c) Grønlands Hjemmestyre og i de grønlandske kommuner

d) statsfinansierede virksomheder

e) tilskudsområder

f) koncessionerede virksomheder

g) aktieselskaber

2) pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. fra de under nr. 1 nævnte områder

3) personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de under nr. 1 nævnte områder

4) andre pensionerede, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til.

Stk. 4. For ansatte med medlemskab af en statsgaranteret tjenestemandspensionsordning indbetales efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler pensionsbidrag til statskassen vedrørende ansatte i tjenestemandsstillinger.

Kapitel 13

Klager

§ 37. Klager over institutionens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen indgives til institutionens bestyrelse.

Stk. 2. Klager over bestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet, medmindre der er tale om klage vedrørende suspension eller ikendelse af disciplinærstraf, eller principielle retssikkerhedsmæssige grunde taler herfor.

Stk. 3. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 335 af 30. maj 1995 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler og skolehjem, som ændret ved bekendtgørelse nr. 206 af 22. marts 2001.

Stk. 3. Personer, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår

1) før l. august 1995,

2) før l. august 1995, og som skifter stilling på institutionen,

3) før l. august 1995, men som efter denne dato skifter til en stilling ved en anden institution for erhvervsrettet uddannelse, såfremt der er tale om umiddelbar overgang fra den hidtidige ansættelse inden for skoleområdet,

4) før 1. august 1995, og som genansættes efter at være fratrådt med ret til opsat pension fra Pensionsordningen for Erhvervsskoler, såfremt genansættelse sker inden for en periode på op til 2 år fra fratrædelsen og i en stilling, der giver adgang til medlemskab af pensionsordningen efter dennes regulativ,

er fortsat omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 1992 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler, skolehjem, private seminarier, handelshøjskoler, handelshøjskoleafdelinger og teknika om:

a) at det forudsættes, at vedkommende efter sin alder, helbredstilstand og uddannelse er i stand til at bestride tjenesten i den pågældende stilling (§ 4, stk. l),

b) at helbredsbedømmelse og meddelelse om pensionsforbehold ved ansættelse sker efter de for statens tjenestemænd gældende regler (§ 4, stk. 2),

c) det på ansættelsesbrevet skal være anført, at vedkommende efter vedtægterne for pensionskassen inden for området er - eller søges - optaget i kassen eller anden pensionsordning, der er godkendt af Finansministeriet. Såfremt den pågældende ikke kan optages i pensionskassen eller pensionsordningen, gives der oplysning herom. Den ansatte kan i så fald ikke ansættes efter denne bekendtgørelse medmindre det over for institutionen godtgøres, at der på anden måde er sikret vedkommende en passende pension. Oplysning herom anføres på ansættelsesbrevet (§ 8, stk. 2),

d) at ansættelsesbrevet skal være suppleret med kopi af ansættelsesvilkår efter bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 1992 og pensionskassens bekræftelse af, at vedkommende efter pensionskassens vedtægter kan forventes optaget i kassen (§ 8, stk. 3),

e) at genpart af ansættelsesbrevet skal sendes til vedkommende pensionskasse (§ 8, stk. 4),

f) at en ansat kan forlange sig afskediget med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Der kan dog ved aftale i henhold til § 28 for grupper af ansatte fastsættes et længere afskedigelsesvarsel (§ 22),

g) at ansatte kan afskediges uden ansøgning med 5 måneders varsel til udgangen af en måned (§ 23, stk. 1),

h) at afskedigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højest til 8 måneder (§ 23, stk. 2),

i) at hvis der er fastsat et længere varsel, forhøjes de 5, henholdsvis 8 måneder tilsvarende (§ 23, stk. 3),

j) at afskedigelse uden ansøgning på grund af sygdom, hvor pensionsudbetaling påbegyndes i umiddelbar forbindelse med den pågældendes fratræden, kan ske med 3 måneders varsel (§ 23, stk. 4),

k) at der forud for afskedigelsen skal indhentes en udtalelse fra bestyrelsen for vedkommende pensionskasse eller vedkommende pensionsordning om den pågældendes krav på pension. Det samme gælder ved ansøgt afsked, når afskedsansøgningen skyldes helbredsmæssige forhold (§ 24, stk. 3),

l) at der samtidig med meddelelse af uansøgt afsked til en ansat skal gives underretning til pensionskassen eller til vedkommende pensionsordning (§ 24, stk. 4),

m) § 31 om sygdom, barsel, tjenestefrihed mv.

n) at det påhviler institutionen at sørge for, at de ansatte optages i pensionskasse (§ 36,
stk. l),

o) at såfremt der ydes tjenestefrihed uden løn, skal institutionen indberette dette til pensionskassen. Tilsvarende gælder ændringer i beskæftigelsesgraden (§ 36, stk. 2).

Stk. 4. Personer, der er ansat på åremål før denne bekendtgørelses ikrafttræden, er fortsat omfattet af § 22, stk. 7, i bekendtgørelse nr. 335 af 30. maj 1995, som ændret ved bekendtgørelse nr. 206 af 22. marts 2001, om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler og skolehjem, så længe denne åremålsansættelse med eventuel forlængelse varer.

Undervisningsministeriet, den 1. februar 2007

P.M.V
Lars Mortensen
Styrelseschef

/Bente Fenger

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte 17, den 13. marts 2007