Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv
i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer,
lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og
tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om
registrerede arkitekter 1)

(Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 476 af 9. juni 2004 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes som 2. pkt.:

»Loven indeholder tillige bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Denne lov finder anvendelse på sager om, hvorvidt en person, der ansøger om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, opfylder de betingelser, som er en forudsætning for adgang til som selvstændig eller lønmodtager at udøve dette erhverv, når personen påberåber sig anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer. Loven finder tillige anvendelse på sager, hvor der skal foretages anmeldelse ved midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af et lovreguleret erhverv.«

3. I § 1, stk. 2, ændres »EU’s direktiver om indførelse af generelle ordninger for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer« til: »EU’s direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer«.

4. I § 1, stk. 3, ændres »§ 4, stk. 3,« til: »§ 4«.

5. I § 2 udgår »som selvstændig eller lønmodtager«.

6. § 2, nr. 1, ophæves.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2.

7. I § 2, nr. 2, der bliver nr. 1, ændres »EU’s direktiver om indførelse af generelle ordninger for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer« til: »EU’s direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer«.

8. § 3 affattes således:

»§ 3. Personer, der er omfattet af direktivet og de aftaler, der er nævnt i § 2, indgiver ansøgning om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet videregiver ansøgningen til den myndighed, der administrerer det pågældende lovregulerede erhverv (den kompetente myndighed). Ansøgning om udøvelse af erhverv som sygeplejerske, tandlæge, jordemoder, dyrlæge, farmaceut og læge indgives dog direkte til den kompetente myndighed.

Stk. 2. Personer, der uden at være omfattet af direktivet og de aftaler, der er nævnt i § 2, påberåber sig erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i udlandet som grundlag for en ansøgning om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, indgiver ligeledes ansøgning om adgang til erhvervsudøvelsen til Undervisningsministeriet, jf. dog § 1, stk. 2. Undervisningsministeriet videregiver ansøgningen til den kompetente myndighed.

Stk. 3. Den kompetente myndighed påser, at personer, jf. stk. 1, der ansøger om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv, opfylder de i § 2 nævnte betingelser. Den kompetente myndighed påser tillige, at personer, jf. stk. 1 og 2, opfylder de betingelser for udøvelsen af det lovregulerede erhverv, der fremgår af reglerne for det enkelte erhverv.

Stk. 4. Personer, jf. stk. 1, der midlertidigt eller lejlighedsvis agter at udøve et lovreguleret erhverv her i landet, skal inden erhvervsudøvelsen indgive skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed, hvis der er fastsat krav herom i de regler, der gælder for erhvervet. Anmeldelsen skal fornyes en gang om året, hvis personen ønsker at udføre midlertidige eller lejlighedsvise tjenesteydelser i løbet af det kommende år. I reglerne, der gælder for erhvervet, fastsættes endvidere, hvorvidt reglerne om anmeldelse også kan finde anvendelse på personer, der er omfattet af stk. 2.«

9. § 4 affattes således:

»§ 4. En kompetent myndighed, der modtager anmeldelser eller træffer afgørelser i en sag, der er omfattet af denne lov, jf. § 3, skal én gang årligt indberette statistiske oplysninger om anmeldelserne og afgørelserne til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kan på baggrund af de indberettede oplysninger anmode de kompetente myndigheder om uddybende oplysninger til brug for den beretning, undervisningsministeren skal afgive til Folketinget, jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., og den rapport, der skal afgives til Kommissionen.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes, og indberetningernes form.

10. § 5 affattes således:

»§ 5. Undervisningsministeriet koordinerer gennemførelse af direktivet, jf. § 2, nr. 1, og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler med henblik på opfyldelse af direktivet.«

11. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) prøver og attestation af eksamensbeviser for bygningskonstruktører og

2) attestation af arkitekters eksamensbeviser, certifikater og uddannelsesbeviser.«

§ 2

I lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer, som ændret ved § 3 i lov nr. 364 af 19. maj 2004, § 3 i lov nr. 245 af 27. marts 2006 og § 29 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes som 2. pkt . :

»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.«

2. § 2, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»De i § 1, stk. 2, omhandlede opgaver må alene udføres af revisorer i de i § 12, stk. 1, nævnte statsautoriserede eller registrerede revisionsvirksomheder, jf. dog §  8 a.«

3. Efter § 8 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 3 a

Adgang til midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer

§ 8 a. Revisorer, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (2006/43/EF), og som er etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, kan midlertidigt og lejlighedsvis afgive erklæring i henhold til § 1, stk. 2. Erklæringen må dog ikke vedrøre lovpligtig revision af årsregnskaber og koncernregnskaber. Revisorer, der i henhold til 1. pkt. afgiver erklæring, skal anvende deres faglige titel i etableringslandet.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et offentligt register over revisorer, jf. stk. 1, som på anmeldelsestidspunktet er etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som har anmeldt til styrelsen, at de midlertidigt og lejlighedsvis agter at afgive erklæringer her i landet. I registeret optages oplysning om personens navn, adresse og faglige titel.

Stk. 3. Revisorer som omhandlet i stk. 1 skal indgive anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før erklæringer afgives. Styrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering.

§ 8 b. Revisorer, der i henhold til § 8 a, stk. 1, afgiver erklæringer her i landet, skal oplyse modtagerne af erklæringerne om deres faglige titel, jf. stk. 2, eventuelt registreringsnummer i et offentligt register i etableringslandet, eventuelt momsregistreringsnummer i etableringslandet og eventuel forsikring til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Med faglig titel i stk. 1 menes personens faglige titel i etableringslandet.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om de oplysninger, som skal gives efter stk. 1 og 2.«

4. I § 12, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, nr. 4, ændres »Rådets 8. direktiv af 10. april 1984 om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber (84/253/EØF).« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (2006/43/EF).«

5. I § 19, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder klager over revisorer, som er registreret i henhold til §  8 a, stk. 2.«

6. Efter § 25 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 11 a

Bestemmelser om udveksling af oplysninger med andre landes kompetente myndigheder

§ 25 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udveksle relevante oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz om

1) revisorer, der er beskikket her i landet, jf. § 3, stk. 1, og som ansøger om ret til at etablere sig som revisor i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,

2) revisorer, der er beskikket her i landet, jf. § 3, stk. 1, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at levere tjenesteydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,

3) revisorer, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (2006/43/EF) i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ansøger om ret til at etablere sig som revisor her i landet, jf. § 4, og

4) revisorer, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (2006/43/EF) i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet, jf. § 8 a, stk. 1.

Stk. 2. Med kompetent myndighed i stk. 1 menes i denne lov den myndighed, der administrerer revisorerhvervet i det pågældende land.

Stk. 3. De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver efter stk. 1.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udveksling af oplysninger efter stk. 1 skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder efter stk. 1.«

7. I § 27, stk. 1, indsættes efter »§ 8,«: »§  8 a, stk. 1 og 3,«.

8. I § 27 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. En revisor, der afgiver erklæringer efter §  8 a, stk. 1, 1. pkt., uden at have indgivet anmeldelse om registrering til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter §  8 a, stk. 3, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5 gælder tilsvarende for revisorer, der er registreret efter §  8 a, stk. 3, men som afgiver erklæringer, som er nævnt i §  8 a, stk. 1, 2. pkt.«

9. I § 29 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at revisorer, jf. §  8 a, stk. 1, skal betale et gebyr, der bidrager til finansieringen af disciplinærnævnet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 3

I lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november 2006, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.«

2. I § 8, stk. 1, nr. 1, udgår »og«, og efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»2) midlertidige tjenesteydere, der er registrerede, jf. § 25 a, og«.

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

3. § 25, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) har bopæl her i landet, i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,«.

4. I § 25 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse på personer, som på ansøgningstidspunktet er etableret i et tilsvarende erhverv i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at etablere sig her i landet som ejendomsmægler i overensstemmelse med lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Stk. 2, nr. 2, finder anvendelse således, at personen skal være myndig og ikke må være underlagt begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet. Stk. 2, nr. 3 og 4 finder anvendelse således, at personen ikke må være i betalingsstandsning eller under konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet.«

5. Efter § 25 og før overskriften til § 26 indsættes:

»§ 25 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et offentligt register over personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmæglererhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som har anmeldt til styrelsen, at de midlertidigt og lejlighedsvis agter at levere ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. I registeret optages oplysning om personens navn, adresse og faglige titel eller erhvervsmæssige uddannelse, jf. § 25 b, stk. 2.

Stk. 2. Personer, som er omfattet af stk. 1, skal indgive anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før de leverer ejendomsmæglerydelser her i landet.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering samt offentliggørelse af oplysninger efter stk. 1.

§ 25 b. Personer, der i henhold til § 25 a, stk. 1, leverer ejendomsmæglerydelser her i landet, skal oplyse modtagerne af ydelserne om deres faglige titel, jf. stk. 2, eventuelt registreringsnummer i et offentligt register i etableringslandet, eventuelt momsregistreringsnummer i etableringslandet og eventuel forsikring til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Med faglig titel i stk. 1 menes personens faglige titel i etableringslandet. Hvis en sådan titel ikke findes, skal der i stedet gives oplysning om personens erhvervsmæssige uddannelse og det medlemsland, hvori uddannelsen er opnået.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om de oplysninger, som skal gives efter stk. 1 og 2.

§ 25 c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udveksle relevante oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz om

1) personer, der er etableret og registreret som ejendomsmægler her i landet, jf. § 25, stk. 1, og som ansøger om ret til at etablere sig som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,

2) personer, der er etableret og registreret som ejendomsmægler her i landet, jf. § 25, stk. 1, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at levere ejendomsmæglerydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,

3) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmæglererhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ansøger om ret til at etablere sig som ejendomsmægler her i landet, jf. § 25, stk. 8, og

4) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmæglererhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at levere ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. § 25 a, stk. 1.

Stk. 2. Med kompetent myndighed i stk. 1 menes i denne lov den myndighed, der administrerer ejendomsmæglererhvervet i det pågældende land.

Stk. 3. De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver efter stk. 1.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udveksling af oplysninger efter stk. 1 skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder efter stk. 1.«

6. § 27 affattes således:

»§ 27. Bestemmelserne i §§ 25 a-25 c og § 26, stk. 3, gælder også for advokater, som udøver ejendomsformidling, med de fornødne tilpasninger.«

7. Efter § 29 g indsættes:

»§ 29 h. Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere behandler klager over personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmæglererhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. § 25 a, stk. 1.

Stk. 2. Bortset fra § 29 b, stk. 4, finder §§ 29 a-29 f tilsvarende anvendelse for de i stk. 1 nævnte personer.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at personer, der har anmeldt til styrelsen, at de agter midlertidigt og lejlighedsvis at levere ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. § 25 a, stk. 1, skal betale et gebyr, der bidrager til finansieringen af disciplinærnævnet.«

8. I § 32, stk. 2, indsættes efter »§ 25, stk. 3, nr. 5,«: »§ 25 a, stk. 3, § 25 b, stk. 2,«.

§ 4

I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, som ændret ved § 15 i lov nr. 936 af 27. december 1991, § 10 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 16 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, § 4 i lov nr. 227 af 21. april 1999 og § 1 i lov nr. 1463 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.«

2. Overskriften til kapitel I affattes således:

»Beskikkelse som translatør og tolk og adgang til midlertidigt og lejlighedsvis at udføre translatør- og tolkeopgaver«.

3. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på personer, som på ansøgningstidspunktet er etableret i et tilsvarende erhverv i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at etablere sig her i landet som translatør og tolk i overensstemmelse med lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Stk. 2, nr. 1, finder anvendelse således, at personen skal være myndig og ikke må være underlagt begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet. Stk. 2, nr. 2, finder anvendelse således, at personen ikke må være i betalingsstandsning eller under konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet.

4. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som translatør- og tolkeerhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, kan midlertidigt og lejlighedsvis levere translatør- og tolkeydelser her i landet, jf. §§ 1 b og 1 c.

§ 1 b. Personer, der i henhold til § 1 a leverer translatør- og tolkeydelser her i landet, skal oplyse modtagerne af ydelserne om deres faglige titel, jf. stk. 2, eventuelt registreringsnummer i et offentligt register i etableringslandet, eventuelt momsregistreringsnummer i etableringslandet og eventuel forsikring til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Med faglig titel i stk. 1 menes personens faglige titel i etableringslandet. Hvis en sådan titel ikke findes, skal der i stedet gives oplysning om personens erhvervsmæssige uddannelse og det medlemsland, hvori uddannelsen er opnået.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om de oplysninger, som skal gives efter stk. 1 og 2.

§ 1 c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udveksle relevante oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz om

1) personer, der er etableret og registreret som translatør og tolk her i landet, jf. § 1, stk. 1, og som ansøger om ret til at etablere sig som translatør og tolk i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,

2) personer, der er etableret og registreret som translatør og tolk her i landet, jf. § 1, stk. 1, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer translatør- og tolkeydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,

3) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som translatør- og tolkeerhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ansøger om ret til at etablere sig som translatør og tolk her i landet, jf. § 1, stk. 4, og

4) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som translatør- og tolkeerhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer translatør- og tolkeydelser her i landet, jf. § 1 a.

Stk. 2. Med kompetent myndighed i stk. 1 menes i denne lov den myndighed, der administrerer translatør- og tolkeerhvervet i det pågældende land.

Stk. 3. De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver efter stk. 1.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udveksling af oplysninger efter stk. 1 skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder efter stk. 1.«

5. § 5 affattes således:

»§ 5. Kun personer, der er beskikket i medfør af § 1, stk. 2 eller stk. 4, må benytte betegnelsen translatør.«

§ 5

I lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988, som ændret ved § 14 i lov nr. 936 af 27. december 1991, § 9 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 15 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, § 5 i lov nr. 227 af 21. april 1999 og § 2 i lov nr. 1463 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.«

2. Overskriften til kapitel I affattes således:

»Beskikkelse som dispachør og adgang til midlertidigt og lejlighedsvis at udføre dispachøropgaver«.

3. I § 1 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at etablere sig her i landet som dispachør i overensstemmelse med lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Stk. 2, nr. 1, finder anvendelse således, at personen skal være myndig og ikke må være underlagt begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet. Stk. 2, nr. 2, finder anvendelse således, at personen ikke må være i betalingsstandsning eller under konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet.«

4. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som dispachørerhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, kan midlertidigt og lejlighedsvis levere dispachørydelser her i landet, jf. §§ 1 b og 1 c.

§ 1 b. Personer, der i henhold til § 1 a leverer dispachørydelser her i landet, skal oplyse modtagerne af ydelserne om deres faglige titel, eventuelt registreringsnummer i et offentligt register i etableringslandet, eventuelt momsregistreringsnummer i etableringslandet og eventuel forsikring til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Med faglig titel i stk. 1 menes personens faglige titel i etableringslandet. Hvis en sådan titel ikke findes, skal der i stedet gives oplysning om personens erhvervsmæssige uddannelse og det medlemsland, hvori uddannelsen er opnået.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om de oplysninger, som skal gives efter stk. 1 og 2.

§ 1 c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udveksle relevante oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz om

1) personer, der er etableret og registreret som dispachør her i landet, jf. § 1, stk. 1, og som ansøger om ret til at etablere sig som dispachør i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,

2) personer, der er etableret og registreret som dispachør her i landet, jf. § 1, stk. 1, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer dispachørydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,

3) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som dispachørerhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ansøger om ret til at etablere sig som dispachør her i landet, jf. § 1, stk. 5, og

4) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som dispachørerhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer dispachørydelser her i landet, jf. § 1 a.

Stk. 2. Med kompetent myndighed i stk. 1 menes i denne lov den myndighed, der administrerer dispachørerhvervet i det pågældende land.

Stk. 3. De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver efter stk. 1.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udveksling af oplysninger efter stk. 1 skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder efter stk. 1.«

5. § 9 affattes således:

»§ 9. Kun personer, der er beskikket i medfør af § 1, stk. 2 eller stk. 5, må benytte betegnelsen dispachør.«

§ 6

Loven træder i kraft den 1. oktober 2007.

§ 7

Lov nr. 202 af 28. maj 1975 om registrerede arkitekter ophæves.

Givet på Amalienborg, den 13. februar 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Bertel Haarder

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.

Redaktionel note
  • Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A 2007 rettes i journalnummeret "SIRIUS" til "CIRIUS"