Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

 

Herved bekendtgøres lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 28. juni 2001, med de ændringer, der følger af § 73 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 9 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og § 2 i lov nr. 312 af 19. april 2006.

§ 1. Studerende ved videregående uddannelser har ret til rabat ved køb af abonnementskort til befordring med bus og tog i den kollektive persontrafik, der er omfattet af lov om trafikselskaber samt med tog i den kollektive fjerntrafik. Undervisningsministeren kan bestemme, at anden kollektiv persontrafik er omfattet af 1. pkt. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at 1. pkt. gælder for befordring til og fra udlandet.

Stk. 2. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter ikke befordring i form af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede eller befordring på første klasse.

Stk. 3. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter måneder, hvor den studerende har ret til statens uddannelsesstøtte (SU), herunder måneder, hvor SU fravælges, jf. dog § 5, stk. 1, nr. 2, samt måneder, hvor den studerende er i lønnet praktik. Studerende, der ikke har søgt SU til den uddannelse, de er i gang med, har ikke ret til rabat.

Stk. 4. Studerende kan få befordringsrabat i indtil 12 måneder efter, at de har opbrugt deres muligheder for at få SU. Det er en betingelse, at den studerende fortsat deltager aktivt i uddannelsen.

§ 2. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) træffer afgørelse om, hvilke studerende der har ret til rabat efter § 1. Undervisningsministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang afgørelsen træffes på grundlag af en ansøgning fra de studerende. Afgørelse om befordringsrabat efter § 1, stk. 4, træffes efter indstilling fra uddannelsesstedet.

Stk. 2. Styrelsen kan bestemme, at uddannelsesstedet kan træffe afgørelse efter stk. 1 og regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 4.

§ 3. Der ydes en rabat på 65 pct. af udgifter til abonnementskort ud over 10,36 kr. for hver dag, abonnementskortet er gyldigt. Der kan dog maksimalt ydes en rabat på 17,26 kr. om dagen. Ved beregningen af rabatten kan et månedskort betragtes som et abonnementskort på 30 dage.

Stk. 2. Den studerende skal ved anmodning om rabat fremvise personlig legitimation med vellignende foto.

Stk. 3. Egenbetalingen på 10,36 kr. og maksimumsrabatten på 17,26 kr., jf. stk.1, reguleres én gang årligt den 3. søndag i januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Ved reguleringen er det de aktuelle indtil da gældende beløb, som reguleres.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår meddelelsen fra styrelsen eller uddannelsesstedet skal forevises ved anmodning om rabat.

§ 4. Det påhviler hvert trafikselskab, Bornholms Regionskommune, de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, og Ørestadsselskabet at yde rabat efter §§ 1 og 3.

Stk. 2. Hvert selskab og Bornholms Regionskommune sørger for, at den i § 3 anførte rabat indpasses i det takst- og billetteringssystem, der anvendes af trafikselskabet eller Bornholms Regionskommune.

Stk. 3. Udgiften ved rabatordningen og dennes administration bortset fra den del, der hører under styrelsen, afholdes af de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1. Styrelsen refunderer de transportansvarlige 90 pct. af det beløb, der er ydet i rabat, på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbeløbet.

Stk. 4. Revisoren for en transportansvarlig efter stk. 1 attesterer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med § 3, stk. 1, og at rabatbeløbet i øvrigt er opgjort korrekt.

Stk. 5. Transportansvarlige i EU- og EØS-landene kan efter regler fastsat af undervisningsministeren yde rabat på samme vilkår som de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1.

§ 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om

1) indhold og udformning af ansøgninger, og hvornår de studerende skal søge,

2) afgørelse og meddelelse om ret til rabat ved køb af abonnementskort, jf. § 2, herunder om at studerende, der fravælger SU i en længere periode, ikke har ret til rabat,

3) i hvilket omfang studerende, der har indsendt ansøgning om SU, har ret til rabat, selv om der ikke er taget stilling til ansøgningen,

4) at rabatbeløbet i særlige tilfælde af den transportansvarlige skal udbetales kontant til studerende, der har ret til rabat, når de tidligere har købt abonnementskort uden rabat, idet rabatten dog ikke kan udbetales kontant, hvis den studerende har undladt at søge i tide,

5) hvordan studerende, der i en periode skal bruge flere abonnementskort, samlet kan opnå rabat i overensstemmelse med § 3, stk. 1,

6) opgørelsen af, hvilke beløb der er ydet i rabat, frist for indsendelse af opgørelsen til styrelsen, indsendelse af opgørelsen i elektronisk form, og hvilke krav der stilles til attestation af opgørelsen, jf. § 4, stk. 4,

7) at styrelsen kan indhente yderligere oplysninger om ordningen, herunder bl.a. individbaserede oplysninger om studerende, der køber abonnementskort med rabat, eller oplysninger om antallet af studerende, der køber abonnementskort med rabat, og rabatbeløbenes størrelse, samt om at oplysningerne skal gives i elektronisk form,

8) elektronisk kommunikation mellem de transportansvarlige, der er nævnt i § 4, stk. 1, eller uddannelsesstedet og styrelsen, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation, bl.a. i forbindelse med indsendelse af opgørelse af, hvilke beløb der er ydet i rabat, og oplysninger om ordningen, jf. nr. 6 og 7.

Stk. 2. Reglerne efter stk. 1, nr. 5, og reglerne efter stk. 1, nr. 7, om styrelsens adgang til at indhente individbaserede oplysninger, herunder blandt andet frist for indsendelse af individbaserede oplysninger, fastsættes efter forhandling med de transportansvarlige.

§ 5 a. Styrelsen kan til de transportansvarlige, der er nævnt i § 4, stk. 1, videregive oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for at yde rabat. Styrelsen kan stille de nævnte oplysninger elektronisk til rådighed for de transportansvarlige.

§ 6. Afgørelser, som uddannelsesstedet træffer i medfør af § 2, stk. 2, kan inden 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen indbringes for styrelsen af den, som afgørelsen vedrører. Klagen stiles til styrelsen og sendes til uddannelsesstedet. Fastholder uddannelsesstedet afgørelsen, sender uddannelsesstedet klagen til styrelsen med en udtalelse.

Stk. 2. Styrelsens afgørelser efter § 1, stk. 4, og § 2 i denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Reguleringen som nævnt i § 3, stk. 3, sker første gang den 1. januar 1998.

 

Lov nr. 235 af 21. april 1999, hvis § 1 ændrer § 1, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., og § 5, stk. 1, nr. 3, 4 og 6, ophæver § 1, stk. 1, 2. pkt., og nyaffatter § 3, stk. 1 og 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

 

Lov nr. 261 af 12. april 2000, hvis § 1 indsætter § 1, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 4, stk. 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

 

Lov nr. 1322 af 20. december 2000, hvis § 1 ændrer § 1, stk. 3, 2. pkt., § 2 og § 6 og indsætter § 1, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Lov nr. 145 af 25. marts 2002, hvis § 73 indsætter § 4, stk. 2, 2. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, (udeladt).

Stk. 2. (udeladt)

 

Lov nr. 593 af 24. juni 2005, hvis § 9 ændrer § 1, stk. 1, 1. pkt., og nyaffatter § 4, stk. 1 og 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (udeladt)

 

Lov nr. 312 af 19. april 2006, hvis § 2 ændrer § 1, stk. 3, 1. pkt., § 3, stk. 2, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, nr. 4 og 7, nyaffatter § 1, stk. 4, 1. pkt., § 2, § 5, stk. 1, nr. 6, § 5, stk. 2 og § 6 og indsætter § 3, stk. 4, § 5, stk. 1, nr. 1, § 5, stk. 1, nr. 8 og § 5 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. (udeladt) § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 1)  

Stk. 2. (udeladt)

Undervisningsministeriet, den 14. marts 2007

Bertel Haarder

/Hanna Dam

Officielle noter

1) Bekendtgjort i Lovtidende den 20. april 2006.