Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

(Fagrettede ekskursioner)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 683 af 11. juli 2000 om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Produktionsskoler kan endvidere tilbyde fagrettede ekskursioner og udvekslingsophold i tilknytning til værkstedsundervisningen samt indenlandske ekskursioner af højst en dags varighed som led i anden undervisning, jf. § 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007.

 

Undervisningsministeriet, den 6. marts 2007

P.M.V.
Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Ilkay Yüksel