Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1405 af 22. december 2000 om grunduddannelse for voksne (GVU), foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 indsættes efter » erhvervsudddannelser«: »grundlæggende social- og sundhedsuddannelser,«.

2. I § 1 indsættes efter » erhvervsudddannelser«: » grundlæggende social- og sundhedsuddannelser,«.

3. I § 1 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Hvis en uddannelse efter reglerne for uddannelsen kan afsluttes efter et eller flere trin, kan et GVU-forløb omfatte et eller flere af uddannelsen trin.

Stk. 3. Der kan kun gennemføreres GVU-forløb for uddannelser eller trin, hvori indgå praktik i uddannelsen.«

4. I § 2 ændres »erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelsen« til »uddannelse«.

5. I § 3, stk. 3 ændres: »erhvervsskole eller et AMU-center« til: »institution, der er godkendt til at udbyde uddannelser efter de i § 1, stk. 2 nævnte love«.

6. I § 5, stk. 5, § 7, stk. 2, § 7, stk. 3, nr. 3, § 9, stk. 2, § 11, stk. 1, § 13, § 15, stk. 4, § 16, stk. 2 og § 17, stk. 2, nr. 1 ændres : »erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelsen« til »uddannelse«.

7. I § 7, stk. 3, nr. 1, ændres: »erhvervsuddannelserne og landbrugsuddannelserne« til »uddannelserne, jf. § 1, stk. 1«

8. I § 14, stk. 4, ændres: »den tilsvarende erhvervsuddannelse eller landbrugets grunduddannelse (landmandsuddannelsen)« til: »uddannelse«.

9. I § 16, stk. 1, ændres »erhvervsuddannelser, henholdsvis landmandsuddannelsen« til »uddannelse«.

10. I § 17, stk. 1, udgår: », f. eks. amtskommunale voksenuddannelsescentre (VUC) og AMU-centre«.

11. I overskriften før § 18 ændres »eller landbrugsuddannelsesrådet« til »m.v.«

12. § 18, stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. For grundlæggende social- og sundhedsuddannelser underrettes Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser og for landmandsuddannelsen underrettes Landbrugsuddannelsesudvalg. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Undervisningsministeriet, den 30. marts 2007

P.M.V.
e.b.
Roland Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Finn Møller Larsen